Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi của CTCP Nam Việt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

118 42 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 00:12

Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi của CTCP Nam Việt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi của CTCP Nam Việt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học nông nghiÖp i - [\ - đoàn xuân lợi thực trạng giải pháp chủ yếu để phát triển thị trờng thức ăn chăn nuôi công ty cổ phần Nam việt địa bàn tỉnh thái nguyên Luận văn thạc sĩ kinh tế Chuyên ngành: kinh tế nông nghiệp Mã số: 60.31.10 Ngời hớng dẫn khoa học: Gs.ts phạm vân đình Hà Nội, 2006 i Lời cam đoan Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực cha đợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cam đoan r»ng, mäi sù gióp ®ì cho viƯc thùc hiƯn ln văn đợc cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn đợc rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2006 Tác giả Đoàn Xuân Lợi ii Lời cảm ơn Sau thời gian học tập nghiên cứu, đến tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp với đề tài "Thực trạng giải pháp chủ yếu để phát triển thị trờng thức ăn chăn nuôi công ty cổ phần Nam Việt địa bàn tỉnh Thái Nguyên" Tác giả xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đến tất thầy, cô giáo đặc biệt thầy cô giáo khoa Kinh tế Phát triển nông thôn trờng Đại học Nông nghiệp I tận tình dạy bảo, giúp đỡ định hớng cho tác giả trình học tập, công tác nghiên cứu khoa học Tác giả xin trân trọng cảm ơn tập thể cán công ty cổ phần Nam Việt, Sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên giúp đỡ tác giả trình nghiên cứu thực hiên đề tài Tác giả xin trân trọng bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hớng dẫn GS.TS Phạm Vân Đình, ngời định hớng, bảo dìu dắt tác giả trình học tập, nghiên cứu hoàn thiện đề tài Tác giả xin bầy tỏ lòng biết ơn tất các tập thể, cá nhân, đồng nghiệp, bạn bè ngời thân bảo, giúp đỡ, động viên, khích lệ suốt trình học tập nghiên cứu khoa học Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2006 Tác giả Đoàn Xuân Lợi iii mục lục Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mơc tiªu nghiªn cøu 1.3 Đối tợng phạm vi nghiên cứu C¬ së lý luận thực tiễn phát triển thị trờng thức ăn chăn nuôi 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Vai trò thức ăn chăn nuôi công nghiệp 2.1.2 Đặc điểm thị trờng thức ăn chăn nuôi công nghiệp .6 2.1.3 Các loại thị trờng thức ăn chăn nuôi công nghiệp 2.1.4 Các yếu tố ảnh hởng đến phát triển thị trờng thức ăn chăn nuôi công nghiệp 10 2.1.5 Xu hớng phát triển thị trờng thức ăn chăn nuôi công nghiệp 12 2.2 Cơ sở thực tiễn .13 2.2.1 Tình hình phát triển thị trờng thức ăn chăn nuôi công nghiệp giới 13 2.2.2 T×nh hình phát triển thị trờng thức ăn chăn nuôi công nghiÖp ë ViÖt Nam 14 2.3 Các công trình nghiªn cøu cã liªn quan .17 Đặc điểm địa bàn phơng pháp nghiên cứu .18 3.1 Đặc điểm chung 18 3.1.1 Một vài nét công ty cổ phần Nam Việt 18 3.1.2 Đặc điểm địa bàn tỉnh Thái Nguyên 21 iv 3.1.3 Tình hình chăn nuôi lợng cầu thức ăn chăn nuôi địa bàn tỉnh Thái Nguyên 22 3.1.4 Đặc điểm thị trờng thức ăn chăn nuôi địa bàn tỉnh Thái Nguyên 24 3.2 Phơng pháp nghiên cứu 25 3.2.1 Phơng pháp chọn điểm nghiên cứu 25 3.2.2 Phơng pháp thu thËp th«ng tin 26 3.2.3 Phơng pháp xử lý thông tin 28 3.2.4 Ph−¬ng pháp phân tích thông tin 28 3.3 HƯ thèng chØ tiªu nghiªn cøu .31 Thùc trạng giải pháp chủ yếu để phát triển thị trờng thức ăn chăn nuôi công ty Nam Việt địa bàn tỉnh thái nguyên 33 4.1 Thực trạng phát triển thị trờng thức ăn chăn nuôi công ty cổ phần Nam Việt 33 4.1.1 Th−¬ng hiƯu chủng loại sản phẩm 33 4.1.2 Tình hình tiêu thụ thức ăn chăn nuôi công ty cổ phần Nam Việt 34 4.1.3 Thị phần sản phẩm công ty cổ phần Nam Việt địa bàn tỉnh Thái Nguyên 40 4.1.4 Các yếu tố ảnh hởng tới phát triển thị trờng thức ăn chăn nuôi công ty cổ phần Nam Việt địa bàn tỉnh Thái Nguyên 44 4.1.5 Phân tích điểm mạnh điểm yếu ma trận SWOT 66 4.2 Một số giải pháp phát triển thị trờng thức ăn chăn nuôi công ty cổ phần Nam Việt địa bàn tỉnh TháiNguyên 73 4.2.1 Định hớng phát triển thị trờng 73 4.2.2 Gi¶i pháp phát triển thị trờng .75 4.2.3 Dự kiến phát triển thị trờng cđa c«ng ty 86 KÕt luËn .92 Tài liệu tham khảo .95 Phụ lục 98 v Danh mục chữ viết tắt AF BT C.K CN CP C ty ĐVT EH GDP K th−êng xuyªn NN OS OW PTNT SL SLHH SLT¡CN SLT¡CNTT SWOT T¡CN T¡CNCN T¡§§ T¡HH T§PTBQ TNHH TP TPTN TS TT - TN TW VC VIC XB American Feed Bình thờng Chiết khấu Công nghiệp Charoen Pokphand Công ty Đơn vị tính East Hope Gross - Domestic - Product Không thờng xuyên Nông nghiệp Opportunities - Strengths Opportunities - Weaknesses Phát triển nông thôn Sản lợng Sản lợng hàng hoá Sản lợng thức ăn chăn nuôi Sản lợng thức ăn chăn nuôi thực tế Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats Thức ăn chăn nuôi Thức ăn chăn nuôi công nghiệp Thức ăn đậm đặc Thức ăn hỗn hợp Tốc độ phát triển bình quân Trách nhiệm hữu hạn Thành phố Thành phố Thái Nguyên Threats - Strengths Thị trờng Thái Nguyên Threats - Weaknesses Vận chuyển Công ty thức ăn gia súc Con heo vàng Xuất bán vi Danh mục bảng Bảng 3.1 Tình hình chăn nuôi lợng cầu TĂCN địa bàn tỉnh TN 23 Bảng 3.2 Chọn mẫu điều tra đại lý cÊp I 27 B¶ng 3.3 Phân bố số lợng phiếu điều tra 29 Bảng 4.1 Các chủng loại thức ăn chăn nuôi công ty Nam Việt 34 Bảng 4.2 Tình hình tiêu thụ TĂCN Công ty cổ phần Nam Việt từ năm 2003 - 2005 37 B¶ng 4.3 Thị phần công ty sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi địa bàn tỉnh Thái Nguyên 41 Bảng 4.4 Khả phát triển thị trờng có liện quan đến sản phẩm 45 Bảng 4.5 Giá số loại thức ăn chăn nuôi công ty địa bàn tỉnh Thái Nguyên 51 Bảng 4.6 Chính sách bán hàng số công ty áp dụng cho đại lý cấp I năm 2005 53 Bảng 4.7 Giá số nguyên liƯu chÝnh dïng chÕ biÕn T¡CN 55 B¶ng 4.8 Giá số sản phẩm đầu ngành chăn nuôi địa bàn tỉnh Thái Nguyên 57 Bảng 4.9 Hình thức phân phối công ty địa bàn tỉnh TN 59 Bảng 4.10 Hình thức hỗ trợ bán hàng công ty áp dụng cho đại lý cấp II ngời chăn nuôi năm 2005 .61 Bảng 4.11 Quy mô chăn nuôi trang trại sản lợng thức ăn chăn nuôi tiêu thụ địa bàn tỉnh Thái Nguyên .65 Bảng 4.12 Kế hoạch sản lợng hàng hoá tiêu thụ công ty cổ phần Nam Việt năm 2006 88 Bảng 4.13 Dự kiến số lợng đại lý cấp I công ty cổ phần Nam Việt năm 2006 địa bàn tỉnh Thái Nguyên 89 Bảng 4.14 Dự kiến số trang trại lợn dùng thức ăn chăn nuôi công ty cổ phần Nam Việt địa bàn tỉnh Thái Nguyên 91 vii Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong năm gần đây, ngành chăn nuôi nớc ta, đợc quan tâm, đầu t lớn mục tiêu chủ yếu để phát triển ngành nông nghiệp Điều đợc khẳng định nhiều văn kiện Đảng Chính phủ Nghị Đại hội Đảng lần thứ VIII rõ: Hình thành phát triển vùng chăn nuôi tập trung, gắn với công nghiệp chế biến thực phẩm, khuyến khích nhân rộng nông trại chăn nuôi mở rộng mạng lới sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi [9] Chính phủ có hàng loạt văn bản, sách khuyến khích phát triển chăn nuôi Chính thế, ngành chăn nuôi đợc phát triển chiếm 22% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp Đây hớng quan trọng để phát triển nông nghiệp nớc ta thời gian tới Với vị ngày cao kinh tế, ngành chăn nuôi tạo thị trờng rộng lớn nhu cầu sử dụng thức ăn chăn nuôi công nghiệp cho công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi Để đáp ứng yêu cầu thị trờng, việc cung cấp thức ăn đầy đủ dinh dỡng, bảo đảm chất lợng số lợng cho ngành chăn nuôi vô quan trọng cần thiết Từ thực tế đó, nhiều công ty lựa chọn đầu t vào ngành sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi, có công ty 100% vốn nớc nh công ty NewHope, Cargill, Charoen Pokhand Groups (CP Groups), American Feed (AF), EastHope (EH) , công ty liên doanh nh Proconco, Guyomarch , công ty nớc nh Dabaco, Con heo vàng (VIC), Thanh Bình, Lái Thiêu, Nam Dũng, Hà Việt Thái Nguyên tỉnh có ngành chăn nuôi phát triển đa dạng, phong phú nh chăn nuôi bò sữa, lợn, gà, vịt, chim cút , nhng phát triển mạnh theo hớng chăn nuôi trang trại, đặc biệt trang trại chăn nuôi gia súc (lợn ngoại) Ngoài ra, có nguồn nguyên liệu dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi phong phú nh ngô, khoai, sắn Hơn nữa, Thái Nguyên cửa ngõ tỉnh miền núi phía Bắc Điều giúp cho việc giao lu hàng hoá vùng đợc nhanh chóng, thuận tiện Những u điều kiện thuận lợi để thu hút công ty đầu t vào sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt hiệu kinh tế cao Nhận thấy thuận lợi trên, công ty cổ phần Nam Việt đầu t xây dựng nhà máy với hệ thống dây chuyền máy móc, trang thiết bị đại, có công suất lớn cho chất lợng sản phẩm tốt Để sản xuất tiêu thụ thức ăn chăn nuôi địa bàn tỉnh Thái Nguyên, năm qua, hàng hoá công ty sản xuất đa dạng, có chỗ đứng thị trờng đợc ngời chăn nuôi đánh giá cao, đặc biệt sản phẩm thức ăn cho gia súc (lợn) với tổng sản lợng hàng hoá tiêu thụ hàng năm tăng nhanh Tuy nhiên, thành lập nên sản phẩm công ty cha đợc tiêu thụ rộng rãi cha đứng vững thị trờng Sản phẩm thức ăn cho gia cầm (thức ăn hỗn hợp cho gà) cha thực có chất lợng tốt tính ổn định cha cao, nên cha có uy tín thị trờng Hệ thống đại lý cấp I, cấp II công ty mỏng, yếu phải đối mặt với nhiều thách thức nh giá nguyên liệu dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng cao, không ổn định, dịch cúm gia cầm bùng phát, giá sản phẩm đầu ngành chăn nuôi tăng, giảm thất thờng Đó bất lợi lớn, ảnh hởng đến khả phát triển thị trờng công ty cổ phần Nam Việt Để tận dụng phát huy đợc u mình, đồng thời khắc phục điểm yếu trở thành công ty có uy tín lớn thị trờng, công ty cổ phần Nam Việt cần phải có chiến lợc giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với điều kiện thị trờng Từ lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng giải pháp chủ yếu để phát triển thị trờng thức ăn chăn nuôi công ty cổ phần Nam Việt địa bàn tỉnh Thái nguyên, nhằm phân tích thị trờng đa gợi ý có tính khả thi để công ty Nam Việt đa chiến lợc sản xuất, kinh doanh đạt hiệu cao 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung Phân tích thực trạng phát triển thị trờng thức ăn chăn nuôi công nghiệp công ty cổ phần Nam Việt địa bàn tỉnh Thái Nguyên để đa giải pháptính khả thi nhằm phát triển thị trờng thức ăn chăn nuôi công ty Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hoá vấn đề lý luận phát triển thị trờng thức ăn chăn nuôi công nghiệp - Đánh giá thực trạng tìm yếu tố ảnh hởng tới khả phát triển thị trờng thức ăn chăn nuôi công nghiệp công ty cổ phần Nam Việt - Đa giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trờng thức ăn chăn nuôi công nghiệp công ty cổ phần Nam Việt 1.3 Đối tợng phạm vi nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu Những vấn đề kinh tế phát triển thị trờng thức ăn chăn nuôi công nghiệp với chủ thể công ty, đại lý công ty ngời chăn nuôi Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: + Nghiên cứu nội dung cụ thể thực tiễn phát triển thị trờng thức ăn chăn nuôi công nghiệp + Phân tích thuận lợi khó khăn phát triển thị trờng thức ăn chăn nuôi công nghiệp công ty cổ phần Nam Việt + Những giải pháp chủ yếu phát triển thị trờng tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi công nghiệp công ty cổ phần Nam Việt Charoen Pokphand Việt Nam thị trờng tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 24) Phan Thị Ngọc Thuận (2003), Chiến lợc kinh doanh kế hoạch hoá nội doanh nghiệp, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 25) Nguyễn Xuân Thuỷ (2002), Giá thức ăn cao bất lợi ngành chăn nuôi, Báo Kinh tế nông thôn, số 22 ngày 02/06/2003 26) UBND tỉnh Thái Nguyên (2000), Dự án tổng thể phát triển chăn nuôi, chế biến xuất gà lông mầu chất lợng cao từ năm 2000 - 2010, Thái Nguyên 27) UBND tỉnh Thái Nguyên (2001), Dự án phát triển chăn nuôi lợn nái ngoại theo mô hình trang trại 2001 2005, Thái Nguyên 28) Nguyễn Đăng Vang, "Tình hình chăn nuôi Việt Nam - triển vọng thách thức thời gian đến 2010", Hội thảo Xu hớng phát triển chăn nuôi Việt Nam đến năm 2010, Hà Nội 24-25/10/2002 29) Quang Vang (2004), Thức ăn chăn nuôi 10 năm - khuyến khích phát triển công nghệ chế biến, http://www.vcn.vn/thongtin.html 30) Lê Văn Việt (2005), Báo cáo Thị trờng thức ăn chăn nuôi Việt Nam tháng 09/2005, Công ty cỉ phÇn Nam ViƯt 97 Phơ lơc PhiÕu điều tra hộ chăn nuôi gia cầm Phiếu số: Ngày vấn Các thông tin chủ hộ Họ tên chủ hộ Năm sinh Địa Điện thoại Các thông tin liên quan đến họat động chăn nuôi hộ 2.1 Xin ông (bà) cho biết ông (bà) nuôi loại vật nuôi nào? Gà thịt Ngan thịt Gà đẻ VÞt thÞt VÞt thịt Gia cầm khác 2.2 Số lợng vật nuôi ông (bà) nuôi bình quân lứa? Gà thịt Ngan thịt Gà đẻ Vịt thịt Vịt thịt Gia cầm khác 2.3 Thời gian nuôi lứa ngày? Gà thịt Ngày Vịt thịt Ngày Gà đẻ Ngày Vịt đẻ Ngày Ngan thịt Ngày Gia cầm khác Ngày 2.4 Ông (Bà) có sử dụng thức ăn chăn nuôi công nghiệp không? Có Không 2.5 Ông (Bà) thờng sử dụng loại thức ăn chăn nuôi nào? Thức ăn hỗn hợp Thức ăn đậm đặc Cả hai 2.6 Ông (Bà) mua thức ăn chăn nuôi công nghiệp thờng vào đâu ? Tên công ty thơng hiệu sản phẩm Mẫu mã bao bì Giá Mùi vị, mầu sắc thức ăn Chỉ số dinh dỡng in bao bì 2.7 Ông (Bà) thờng mua thức ăn chăn nuôi công nghiệp công ty ? 98 Công ty 2.8 Ông (Bà) thờng mua thức ăn chăn nuôi công ty từ đâu ? Trực tiếp từ công ty Đại lý cấp I Đại lý cấp II 2.9 Xin Ông (Bà) cho biết giá TĂCN công ty ? * Giá thức ăn cho gà, vit, ngan thịt: Giai đoạn - 21 ngày tuổi, mã số loại bao kg, đơn giá đồng/bao Giai đoạn 22 - 42 ngày tuổi, mã số loại bao kg, đơn giá đồng/bao Giai đoạn 43 - xuất bán, mã số loại bao .kg, đơn giá đồng/bao * Giá thức ăn cho gà, vịt ngan đẻ trứng: Giai đoạn hậu bị, mã số loại bao kg, đơn giá .đồng/bao Giai đoạn đẻ trứng, mã số loại bao .kg, đơn giá .đồng/bao 2.10 Xin Ông (Bà) cho biết số yếu tố sản phẩm TĂCN công ty Giá thức ăn: Đắt Chất lợng thức ăn: Tốt Mầu sắc, mùi vị thức ăn: Bình thờng Rẻ Bình th−êng KÐm HÊp dÉn Bình thờng Hình thức, chất lợng bao bì TĂCN: Đẹp Bình thờng Xấu 2.11 Xin Ông (Bà) cho biết công ty cã khuyÕn m·i cho ng−êi CN kh«ng? Cã Mức độ: Thờng xuyên Không Kh«ng th−êng xuyªn (Ýt khi) Th−êng khuyÕn m·i b»ng g× 2.12 Công ty có quảng cáo sản phẩm công ty tivi, đài, báo không? Có Kh«ng Mức độ: Thờng xuyên Không thờng xuyên (ít khi) 2.13 Công ty có tổ chức hội thảo, phát tờ rơi cho ngời chăn nuôi không? Có Không Møc độ: Thờng xuyên Không thờng xuyên (ít khi) 2.14 Vậy theo ông (bà) công ty cần phải khắc phục, bổ sung thêm để sản phẩm công ty thu hút đợc nhiều ngời chăn nuôi thời gian tới: 99 2.15 Trong chăn nuôi ông (bà) có hay thay đổi TĂ công ty sang C ty khác? Có Không Lý thay đổi 2.16 Ông (Bà) có biết TĂCN Tr Đại Bách Việt cđa c«ng ty Nam ViƯt kh«ng ? Cã Kh«ng Ông (Bà) biết thức ăn chăn nuôi công ty Nam ViƯt qua: Héi th¶o Quảng cáo Nhân viên tiếp thị công ty Đại lý Ngời chăn nuôi 2.17 Ông (Bà) mua thức ăn chăn nuôi công ty Nam ViÖt ch−a? Mua råi Ch−a bao giê mua lý Nếu ông (bà) mua xin ông (bà) cho biết: (Sử dụng từ câu hỏi 2.8 đến câu hỏi 2.14 để hỏi) 2.18 Lứa chăn nuôi tới ông (bà) có định dùng thức ăn công ty khác không? Có Không Lý t¹i NÕu cã xin «ng (bµ) cho biÕt: C«ng ty nµo Loại thức ăn: Tên thức ăn Đậm đặc Hỗn hợp Lý lại chọn thức ăn công ty Xin cảm ơn Ông (Bà) 100 Phụ lục Phiếu điều tra hộ chăn nuôi lợn Phiếu sè: Ngµy pháng vÊn Các thông tin chủ hộ Họ tên chủ Năm sinh Địa Điện thoại Các thông tin liên quan đến họat động chăn nuôi hộ 2.1 Xin Ông (Bà) cho biết ông (bà) thờng nuôi loại lợn nào? Lợn thịt Lợn nái Số nuôi bình quân lứa bao nhiêu? Lợn thịt Lợn nái 2.2 Thời gian ông (bà) nuôi lứa ngày? Lợn thịt Ngày Lợn nái Ngày 2.3 Ông (Bà) có sử dụng thức ¨n ch¨n nu«i c«ng nghiƯp kh«ng? Cã Kh«ng 2.4 Ông (Bà) thờng sử dụng loại thức ăn chăn nuôi nào? Thức ăn hỗn hợp Thức ăn đậm đặc Cả hai 2.5 Ông (Bà) mua thức ăn chăn nuôi công nghiệp thờng vào đâu ? Tên công ty thơng hiệu sản phẩm Mẫu mã bao bì Giá Mùi vị, mầu sắc thức ăn Chỉ số dinh dỡng in bao bì 2.6 Ông (Bà) thờng mua thức ăn chăn nuôi công nghiệp công ty ? Công ty 2.7 Ông (Bà) thờng mua thức ăn chăn nuôi công ty từ đâu? Trực tiếp từ công ty §¹i lý cÊp I 101 §¹i lý cÊp II 2.8 Xin Ông (Bà) cho biết giá TĂCN công ty ? *Giá thức ăn đậm đặc: Lợn tập ăn - 25kg, mã số loại bao kg, giá đồng/bao Lợn từ 30 - 60kg, mã số loại bao kg, giá đồng/bao Lợn từ 60kg - xuất bán, mã số loại bao kg, giá đồng/bao * Giá thức ăn hỗn hợp: Lợn tập ăn - 25kg, mã số loại bao .kg, giá đồng/bao Lợn từ 30 - 60kg, mã số loại bao .kg, giá đồng/bao Lợn từ 60kg - xuất bán, mã số loại bao kg, giá đồng/bao 2.9 Xin Ông (Bà) cho biết số yếu tố sản phẩm TĂCN công ty Giá thức ăn: Đắt Chất lợng thức ăn: Tốt Mầu sắc, mùi vị thức ăn: Bình thờng Rẻ Bình th−êng KÐm HÊp dÉn B×nh th−êng H×nh thøc, chÊt lợng bao bì TĂCN: Đẹp Bình thờng Xấu 2.10 Xin Ông (Bà) cho biết công ty cã khuyÕn m·i cho ng−êi CN kh«ng? Cã Kh«ng Mức độ: Thờng xuyên Không thờng xuyên (ít khi) Thờng khuyÕn m·i b»ng g× 2.11 Công ty có quảng cáo sản phẩm công ty tivi, đài, báo không? Cã Kh«ng Mức độ: Thờng xuyên Không thờng xuyên (ít khi) 2.12 Công ty có tổ chức hội thảo, phát tờ rơi cho ngời chăn nuôi không? Có Kh«ng Mức độ: Thờng xuyên Không thờng xuyên (ít khi) 2.13 Vậy theo ông (bà) công ty cần phải khắc phục, bổ sung thêm để sản phẩm công ty thu hút đợc nhiều ngời chăn nuôi thời gian tíi: 2.14 Trong chăn nuôi ông (bà) có hay thay đổi TĂ công ty sang C ty khác? 102 Có Kh«ng Lý thay ®ỉi 2.15 Ông (Bà) có biết TĂCN Tr Đại Bách Việt công ty Nam Việt không ? Có Không Ông (Bà) biết thức ăn chăn nuôi công ty Nam Việt qua: Hội thảo Quảng cáo Nhân viên tiếp thị công ty Đại lý Ngời chăn nuôi 2.16 Ông (Bà) mua thức ăn chăn nuôi c«ng ty Nam ViƯt ch−a? Mua råi Ch−a bao giê mua lý NÕu «ng (bµ) mua råi xin «ng (bµ) cho biÕt: (Sư dụng từ câu hỏi 2.8 đến câu hỏi 2.14 để hỏi) 2.17 Lứa chăn nuôi tới ông (bà) có định thay đổi sang dùng thức ăn công ty khác không? Có Không Lý Nếu có xin ông (bà) cho biết dùng thức ăn: Công ty Loại thức ăn: Thơng hiệu thức ăn Đậm đặc Hỗn hợp Lý lại chọn thức ăn công ty Xin cảm ơn Ông (Bà) 103 Phụ lục Phiếu điều tra đại lý cấp I Phiếu số: Ngày vấn: Các thông tin khách hàng Họ tên chủ Đại lý Năm sinh Địa Điên thoại Th«ng tin liên quan đến hoạt động kinh doanh đại lý 2.1 Ông (Bà) bắt đầu kinh doanh thức ăn chăn nuôi từ tháng, năm nào? Tháng Năm 2.2 Xin ông (bà) cho biết ông (bà) làm đại lý Cấp I cho công ty? Sè c«ng ty Tªn tõng c«ng ty Thơng hiệu ông (bà) bán cho công ty có tên gì: 2.3 Xin ông (bà) cho biết ông (bà) bán hàng cho công ty nhiều nhất? Công ty Loại TĂCN ông (bà) bán nhiều thức ăn gì? (đánh theo thứ tự 1,2,3) Thức ăn Thức ăn hỗn hợp Thức ăn đậm đặc Cho lợn Cho gà Cho ngan, vịt Loại vật nuôi khác 2.4 Xin ông (bà) cho biết công ty ông (bà) làm cấp I có thơng hiệu? 104 Có .thơng hiệu Tên th−¬ng hiƯu: 2.5 Xin ông (bà) cho biết công ty có dạng thức ăn? Có dạng Dạng: Bột ( .) Viên ( ) Mảnh ( .) 2.6 Xin ông (bà) cho biết thơng hiệu ông bà bán tên ? Tên thơng hiệu: Th−¬ng hiƯu cã bao nhiªu m· sè thức ăn? Có mã số 2.7 Xin ông (bà) cho biết lợng thức ăn ông (bà) tiêu thụ cho công ty năm ? Năm 2003 ( .), Năm 2004 ( ), Năm 2005 ( ) 2.8 Xin ông (bà) cho biết sản phẩm thức ¨n ch¨n nu«i cđa c«ng ty ChÊt lợng ( ), Giá ( .) , Bao bì ( .) Mùi vị, mầu sắc thức ăn ( ), Lý kh¸c ( .) Cho biÕt thĨ 2.9 Công ty có hình thức bán hàng ? Bán cho đại lý Cấp I: Có ( .) không ( ) Bán trực tiếp cho đại lý Cấp II: Có ( .) Không ( .) Trực tiếp cho ngời chăn nuôi lớn: Có ( .) Không ( .) Bán ba hình thức trên: ( .) Nếu bán từ hai hình thức trở nên hình thức bán đợc nhiều T¹i sao: 2.10 Xin ông (bà) cho biết công ty có hoạt động giúp cho đại lý công ty việc bán hàng ? Có quảng cáo Đài, Ti vi: Có ( ) Không ( ) Nếu có mức ®é: K th−êng xuyªn ( ) Th−êng xuyªn ( ) 105 Có hội thảo, phát tờ rơi: Nếu có mức độ: Có ( ) Không ( ) Thờng xuyên ( ) K th−êng xuyªn ( ) Cã khuyÕn m·i cho khách hàng: Có ( ) Không ( ) Nếu có mức độ: K thờng xuyên ( ) Thờng xuyên ( ) Các hình thức khác: Nếu có mức độ: Có ( ) Không ( ) Thờng xuyên ( ) K thờng xuyên ( ) Cụ thể hình thức khác 2.11 Xin Ông (Bà) cho biết công ty có sách thởng cho đại lý cấp I đại lý cấp II mua hàng trực tiếp công ty? Chiết khấu hoá đơn: Có ( ) Không có ( ) Nếu có % hay đồng/kg Th−ëng th¸ng: Cã ( ) Không có ( ) Nếu có % hay đồng/kg Th−ëng quý: Cã ( ) Kh«ng có ( ) Nếu có % hay đồng/kg Thởng năm: Có ( ) Không có ( ) Nếu có % hay đồng/kg Th−ëng kh¸c: Cã ( ) Không có ( ) Cụ thể thởng bao nhiêu% hay đồng/kg 2.12 Ngoµi sách thởng công ty có sách hỗ trợ cho đại lý công ty? Hỗ trợ vận chuyển: Có ( ) Không ( ) Loại thức ăn đợc hỗ trợ: Đậm đặc ( ) Hỗn hợp ( ) Cả hai ( .) Nếu có % hay đồng/kg Hỗ trợ thị trờng (đại lý mới): Có ( ) Không ( ) Nếu có % hay đồng/kg Hỗ trợ khác: Có ( ) Không ( ) Cụ thể 106 2.13 Xin ông (bà) cho biết hình thức bán hàng chủ yếu ông (bà) nay? Bán cho đại lý cấp II ( ), trực tiếp cho ngời chăn nuôi ( ) hay hai ( ) Lý do: 2.14 Ông (Bà) bán TĂCN tới đại lý Cấp II, ngời chăn nuôi bán theo: Bảng giá công ty ( .) Giá cân đối Ông (Bà) ( .) 2.15 Xin ông (bà) cho biết thị trờng Thái Nguyên sản phẩm thức ăn công ty bán đợc nhiều loại thức ăn gì? Cụ thể: Lý bán đợc nhiều: 2.16 Xin ông (bà) cho biết, ông (bà) có biết sản phẩm thức ăn chăn nuôi Tr Đại Bách Việt Công ty cổ phần Nam Việt Không? Có ( ) Không ( .) 2.17 Nếu có ông (bà) biết qua: Hội thảo ( ) Quảng cáo ( ) Nhân viên công ty ( ), Đại lý ( ), Ngời chăn nuôi ( ) 2.18 Ông (Bà) biết thức ăn công ty cổ phần Nam Việt? Chất lợng: Tốt ( ) Bình thờng ( ) Mầu sắc, mùi vị thức ăn: Hình thức bao bì: Giá thức ăn: Hấp dẫn ( ) Kém ( ) Bình thờng ( .) Đẹp ( ) Bình thờng ( ) Đắt ( ) Bình thờng ( ) Xấu ( ) Rẻ ( ) Ngoài yếu tố yếu tố khác không? nh sách thởng, hỗ trợ 2.19 Theo Ông (Bà) công ty muốn có sản lợng tiêu thụ lớn địa bàn Thái Nguyên công ty cần tập trung vào vấn ®Ị g×? Xin cảm ơn Ông (Bà) 107 Phụ lục Phiếu điều tra đại lý cÊp II PhiÕu sè: Ngµy pháng vÊn: Các thông tin khách hàng Họ tên chủ đại lý Năm sinh Địa Điên thoại Thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh đại lý 2.1 Xin ông (bà) cho biết, ông (bà) bắt đầu kinh doanh TĂCN từ tháng, năm nào? Tháng năm 2.2 Xin ông (bà) cho biết thị trờng Thái Nguyên thức ăn chăn nuôi công ty bán đợc nhiều lý ? Thức ăn công ty: 2.3 HiÖn ông (bà) làm đại lý Cấp II cho công ty? Làm cho: công ty Tên công ty Thơng hiệu ông (bà) bán cho công ty có tên g×: 2.4 Xin Ông (Bà) cho biết ý kiến TĂ công ty ông (bà) làm đại lý cấp II Chất lợng: Tèt ( ) B×nh th−êng ( .) KÐm ( .) Mầu sắc, mùi vị: Hấp dẫn ( .) Bình thờng ( .) Hình thức bao bì: Đẹp ( ) Bình thờng ( ) Xấu ( ) Giá thức ăn: Đắt ( .) Bình thờng ( .) Rẻ ( ) Yếu tè kh¸c: 2.5 Hiện Ông (Bà) mua thức ăn công ty từ đâu? 108 Mua trực tiếp công ty ( .) Mua qua đại lý cấp I ( ) * Nếu ông (bà) mua trực tiếp từ công ty có chế độ ? Chiết khấu hoá đơn: Có ( ) Không có ( ) Nếu có % hay đồng/kg Th−ëng th¸ng: Cã ( ) Không có ( ) Nếu có % hay đồng/kg Th−ëng quý: Cã ( ) Kh«ng cã ( ) Nếu có % hay đồng/kg Thởng năm: Có ( ) Không có ( ) Nếu có % hay đồng/kg Thởng khác: Có ( ) Không có ( ) Cụ thể thởng bao nhiêu% hay ®ång/kg Hỗ trợ vận chuyển: Có ( .) Không có ( ) Nếu có % hay đồng/kg 2.6 Xin ông bà cho biết công ty có hoạt động hỗ trợ đại lý công ty bán hàng: Có quảng cáo Đài, Ti vi: Có ( ) Không ( ) Nếu có mức độ: K th−êng xuyªn ( ) Th−êng xuyªn ( ) Cã héi thảo, phát tờ rơi: Nếu có mức độ: Có ( ) Không ( ) Thờng xuyên ( ) K thờng xuyên ( ) Có khuyến cho khách hàng: Có ( ) Không ( ) Nếu có mức độ: K thờng xuyên ( ) Các hình thức khác: Nếu có mức độ: Thờng xuyên ( ) Có ( ) Không ( ) Thờng xuyên ( ) K thờng xuyên ( ) Cụ thể hình thức khác g× 2.7 Xin Ông (Bà) cho biết công ty có khuyến cho đại lý Cấp II ngời chăn nuôi không? Có ( ) Không có ( ) Nếu có mức độ: Thờng xuyên ( .), 109 Không thờng xuyên ( .) Khuyến 2.8 Ông (Bà) bán thức ăn chăn nuôi, cho ngời chăn nuôi theo: Bảng giá Công ty ( .) Giá cân đối ông (bà) ( ) 2.9 Hình thức bán hàng chủ yếu Ông (Bà) Qua đại lý Cấp III ( ), Trực tiếp cho ngời chăn nuôi ( ) Hình thức bán hàng có đặc thù? Tại sao? 2.10 Ông (Bà) có biết Về sản phẩm TĂCN công ty cổ phần Nam Việt Không? Có ( ) Không ( .) * Nếu có ông (bà) biết qua: Hội thảo ( ) Quảng cáo ( ) Nhân viên công ty ( ), Đại lý ( ), Ngời chăn nuôi ( ) Hình thức khác 2.11 Ông (Bà) bán thức ăn chăn nuôi công ty Nam Việt cha? B¸n råi ( .) Ch−a bao giê ( ) *NÕu ông (bà) bán xin ông (bà) cho biết: Ông bà mua thức ăn công ty Nam Việt từ đâu: Mua trực tiếp công ty ( .) Chất lợng: Tốt ( ) Mua qua đại lý cấp I ( ) Bình thờng ( ) Kém ( ) Mầu sắc, mùi vị: Hấp dẫn ( .) Bình thờng ( ) Hình thức bao bì: Đẹp ( ) Bình thờng ( .) Giá thức ăn: Đắt ( ) Bình thờng ( ) Xấu ( ) Rẻ ( ) Ngoài yếu tố yếu tố khác không? 2.12 Theo ông (bà) công ty muốn tăng sản lợng hàng hoá tiêu thụ thị trờng Thái Nguyên cần phải làm ? Xin cảm ơn Ông (Bà) 110 Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học nông nghiệp i - [\ - đoàn xuân lợi thực trạng giải pháp chủ yếu để phát triển thị trờng thức ăn chăn nuôi công ty cổ phần Nam việt địa bàn tỉnh thái nguyên Luận văn thạc sĩ kinh tế Chuyên ngành: kinh tÕ n«ng nghiƯp M· sè: 60.31.10 Ng−êi h−íng dÉn khoa học: Gs.ts phạm vân đình Hà Nội, 2006 111
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi của CTCP Nam Việt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi của CTCP Nam Việt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay