luật kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên là pháp nhân

26 42 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 00:11

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Môn: Luật kinh doanh Đề tài Pháp luật công trách nhiệm hữu hạn thành viên pháp nhân So sánh pháp luật loại hình doanh nghiệp Việt Nam với Mỹ 1, Trần Thị Hoài Giang 20165147 2, Trần Thị Hạnh 20165172 3,Nguyễn Thị Minh Loan 20165363 4, Trần Thị Mận 20165398 5,Đỗ Thị Hồng Nhị 20165460 6,Hoàng Thị Cẩm Tú 20165672 7,Nguyễn Thị Xuân 20165702 • Xem xét kiến nghị hoàn thiện pháp luật công ty TNHH thành viên pháp nhân Pháp luật công ty TNHH thành viên pháp nhân • So sánh pháp luật cơng ty TNHH thành viên pháp nhân Việt Nam với Mỹ • Nội dung Chương Những vấn đề chung công ty TNHH thành viên pháp nhân • • 1.1 Khái niệm • Công ty TNHH thành viên pháp nhân doanh nghiệp tổ chức làm chủ sở hữu Công ty TNHH thành viên doanh nghiệp tổ chức cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản công ty phạm vi số vốn điều lệ công ty 1.2 Đặc điểm công ty TNHH thành viên pháp nhân • • • • - Có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp - Khơng quyền phát hành cổ phần - Với chất cơng ty đóng,việc chuyển nhượng vốn góp thành viên công ty TNHH bị hạn chế - Trên bảng hiệu hóa đơn chứng từ giấy tờ giao dịch khác công ty phải ghi rõ tên công ty kèm 1.3 Ưu điểm nhược điểm loại hình cơng ty TNHH thành viên pháp nhân • 1.3.1 Ưu điểm - Có nhiều chủ sở hữu nên có nhiều vốn - Khả quản lý toàn diện - Trách nhiệm pháp lý hữu hạn • 1.3.2 Nhược điểm -Khó khăn kiểm sốt 1.4 Các văn pháp luật quy định - Luật doanh nghiệp 2014 - Luật đầu tư 2014 - Nghị định 98/2015/ND-CP Hướng dẫn luật doanh nghiệp 2014 - Nghị định 78/2015/ND-CP Đăng kí doanh nghiệp - Thơng tư 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn đăng kí doanh nghiệp Chương 2: Pháp luật công ty TNHH thành viên pháp nhân • 2.1 Quy chế phápthành viên cơng ty • 2.1.1 Xác lập tư cách thành viên,chủ sở hữu • - Đối tượng trở thành thành viên cơng ty • + Tổ chức ,cá nhân Việt Nam;tổ chức,cá nhân nước ngồi có quyền thành lập quản lý cơng ty TNHH • + Một số tổ chức,cá nhân không quyền thành lập vàv quản lý cơng ty TNHH Việt Nam • - Cách thức xác lập • + Tổ chức,cá nhân thành lập cơng ty TNHH thành viên • + Tổ chức,cá nhân chuyển nhượng toàn vốn từ chủ sở hữu cơng ty TnHH thành viên • + Tổ chức,cá nhân chuyển nhượng toàn vốn từ tất thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên • • • • 2.1.2 Quyền chủ sở hữu công ty TNHH thành viên tổ chức • - Thơng qua hợp đơng vay,cho vay hợp đồng khác Điều lệ công ty quy định có giá trị trị >= 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần công ty tỷ lệ khác nhỏ quy đinh Điều lệ cơng ty • - Quyết đinh nội dung Điều lệ công ty,sửa đổi,bổ sung điều lệ công ty - Quyết định chiến lược phát triển kế hoạch kinh doanh hàng năm công ty - Quyết định dự án đầu tư có giá trị >= 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần cơng ty tỷ lệ khác nhỏ quy đinh Điều lệ công ty -……… 2.1.3 Nghĩa vụ chủ sở hữu công ty TNHH thành viên tổ chức • • • • • • • - Góp vốn đầy đủ hạn cam kết - Tuân thủ Điều lệ công ty - Phải xác định tách biệt tài sản chủ sở hữu công ty tài sản công ty - Tuân thủ quy định pháp luật hợp đồng pháp luật có liên quan việc mua,bán,vay,cho vay,thuê,cho thuê giao dịch khác công ty chủ sở hữu công ty - Chủ sở hữu công ty quyền rút vốn cách chuyển nhượng phần toàn vốn điều lệ cho tổ chức cá nhân khác - Chủ sở hữu công ty không rút lợi nhuận cơng ty khơng tốn đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác đến hạn - Thực nghĩa vụ khác theo quy định Luật điều lệ công ty 2.1.4 Chấm dứt tư cách thành viên công ty • • • -Thành viên chuyển nhượng tồn vốn điều lệ cho cá nhân,tổ chức khác - Thành viênnhân chết bị tòa tuyên bố chết - Thành viên tổ chức bị giải thể phá sản 2.2 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH thành viên tổ chức làm chủ sở hữu • 2.1.1 Hội đồng thành viên • • • • • • • Thành viên hội đồng thành viên chủ sở hữu công ty bổ nhiệm,miễn nhiệm gồm từ 3-7 thành viên với nhiệm kì khơng q năm - Quyền nghĩa vụ quan hệ làm việc Hội đồng thành viên chủ sở hữu công ty thực theo quy định Điều lệ pháp luật có liên quan - Chủ tịch Hội đồng thành viên chủ sở hữu bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên bầu theo nguyên tắc bán,theo trình tự,thủ tục quy định Điều lệ công ty - Thẩm quyền,cách thức triệu tập họp Hội đồng thnahf viên áp dụng theo quy định Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2014 - Cuộc họp Hội đồng thành viên tiến hành có 2/3 tổng số thành viên dự họp - Nghị Hội đồng thành viên thông qua có nửa thành viên dự họp tán thành - Các buổi họp Hội đồng thnahf viên phải ghi biên bản,có thể ghi âm ghi lưu giữ hình thức điện tử khác 2.2.3 Giám đốc,tổng giám đốc • • • • • • • - Hội đồng thành viên Chủ tịch công ty bổ nhiệm thuê Giám đốc Tổng giám đốcvới nhiệm kỳ không 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh ngày công ty Giám đốc Tổng giám đốc có quyền nghĩa vụ Giám đốc Tổng giám đốc phải có tiêu chuẩn điều kiện 2.3.4 Kiểm sốt viên - Chủ sở hữu cơng ty định số lượng Kiểm soát viên, bổ nhiệm Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không 05 năm việc thành lập Ban kiểm sốt - Kiểm sốt viên có quyền nghĩa vụ - Điều lệ công ty quy định cụ thể nội dung cách thức phối hợp hoạt động Kiểm soát viên 2.3 Chế độ tài cơng ty TNHH thành viên tổ chức • • • 2.3.1 Vốn điều lệ • - Vốn điều lệ của Cơng ty tăng lên có nhu cầu phù hợp tình hình tài Cơng ty theo Quy định chung Pháp luật • • • - Do Chủ sở hữu cấp thời điểm thành lập Công ty - Hạn cuối để Chủ sở hữu phải hoàn thành việc cấp vốn Điều lệ cho Công ty vào một thời xác định… 2.3.2 Tăng,giảm vốn điều lệ Công ty không giảm vốn Điều lệ Cơng ty tăng vốn điều lệ số cách 2.3.3 Vốn kinh doanh • Vốn kinh doanh Công ty bao gồm vốn điều lệ vốn khác Để đảm bảo hoạt động kinh doanh, có nhu cầu Cơng ty vay vốn Ngân hàng, vay đơn vị kinh tế khác, phát hành trái phiếu hay liên doanh, liên kết, tiếp nhận đầu tư, huy động vốn theo quy định hành Nhà nước • 2.3.4 Các hoạt động giao dịch cơng ty với • • • • người có liên quan Hợp đồng, giao dịch Công ty với đối tượng sau phải Hội đồng thành viên/Chủ tịch Công ty, Giám đốc Kiểm soát viên xem xét định theo nguyên tắc đa số, người có phiếu biểu Hợp đồng, giao dịch quy định khoản chấp thuận có đủ điều kiện Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu xử lý theo quy định pháp luật giao kết không quy định khoản mục Hợp đồng, giao dịch Công ty với Chủ sở hữu Công ty người có liên quan Chủ sở hữu Cơng ty phải ghi chép lại lưu giữ thành hồ sơ riêng Công ty 2.3.5 Thù lao, tiền lương lợi ích khác người quản lý cơng ty kiểm sốt viên • • • • • • - Người quản lý Công ty Kiểm soát viên hưởng thù lao lương lợi ích khác theo kết hiệu kinh doanh Công ty - Chủ sở hữu Công ty định mức thù lao, lương lợi ích khác Thành viên HĐTV, Chủ tịch cơng ty Kiểm sốt viên 2.4 Lĩnh vực hoạt động công ty TNHH thành viên - Doanh nghiệp phép kinh doanh hoạt động mà nhà nước không cấm - Các hoạt động kinh doanh bị cấm: - Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 2.5 Tổ chức lại, giải thể, phá sản công ty TNHH thành viên pháp nhân • 2.5.1 Tổ chức lại cơng ty: • Đối với công ty TNHH thành viên, Luật Doanh nghiệp qui định hình thức tổ • • • chức lại cơng ty gồm có: Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi thành công ty cổ phần Chia: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần chia thành số cơng ty loại.Thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần quy định sau Tách: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tách cách chuyển phần tài sản cơng ty có (sau gọi cơng ty bị tách) để thành lập công ty loại (sau gọi công ty tách); chuyển phần quyền nghĩa vụ công ty bị tách sang công ty tách mà không chấm dứt tồn công ty bị tách Hợp nhất: Hai số công ty loại (sau gọi công ty bị hợp nhất) hợp thành cơng ty (sau gọi công ty hợp nhất) cách chuyển tồn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn công ty bị hợp • • • • Sáp nhập: Một số công ty loại (sau gọi công ty bị sáp nhập) sáp nhập vào công ty khác (sau gọi công ty nhận sáp nhập) cách chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang cơng ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt tồn công ty bị sáp nhập Chuyển đổi công ty: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành cơng ty cổ phần Ngồi ra, cơng ty TNHH thành viên chuyển thành cơng ty TNHH hai thành viên trở lên chuyển thành công ty TNHH thành viên mà chủ sở hữu cá nhân 2.5.2 Giải thể Công ty TNHH Một thành viên • • • • • Giải thể công ty TNHH thành viên việc chấm dứt hoạt động kinh doanh công ty theo qui định pháp luật Công ty giải thể bảo đảm toán hết khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác.Có trường hợp giải thể cơng ty TNHH thành viên : Giải thể tự nguyện : Công ty TNHH thành viên giải thể theo định chủ sở hữu công ty Chủ sở hữu giải thể cơng ty đảm bảo tốn hết khoản nợ cơng ty lý hết hợp đồng mà công ty ký kết Giải thể bắt buộc : Công ty TNHH thành viên bị bắt buộc giải thể, hoạt động, vi phạm pháp luật, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh • 2.5.3 Phá sản cơng ty TNHH thành viênCơng ty khơng có khả tốn khoản nợ đến hạn chủ nợ có u cầu coi lâm vào tình trạng phá sản Chương So sánh quy định pháp luật công ty TNHH thành viên pháp nhân Việt Nam với Mỹ • 3.1.Loại hình doanh nghiêp Mỹ • • • • • Loại hình doanh nghiệp Mỹ luật tiểu bang quy định tiểu bang có quy định riêng doanh nghiệp Tuy nhiên nhìn chung quy định luật doanh nghiệp tiểu bang giống Theo quy định luật doanh nghiệp Mỹ, doanh nhân tiến hành kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân, hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn(LLC) hay tập đồn Cơng ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) loại hình doanh nghiệp tương đối so với loại hình doanh nghiệp khác tất 50 tiểu bang vùng lãnh thổ Mỹ công nhận Một LLC có hai ưu điểm lớn Việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh LLC một, hai hay tất thành viên đảm trách, thuê mướn người quản lý Thủ tục thành lập đăng ký kinh doanh LLC đơn giản, 3.2 Pháp luật điều kiện kinh doanh • • • • • Pháp luật DN Mỹ có quy định điều kiện kinh doanh gắn liền với loại hình DN số loại ngành nghề định Ở Mỹ có hai hệ thống cấp phép: Giấy phép chấp thuận Liên bang; Giấy phép chấp thuận tiểu bang Hai hệ thống song song tồn chi phối đến hoạt động kinh doanh DN Một số ngành nghề Mỹ mà DN phải xin giấy phép Liên bang : Nếu DN nhập vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, sinh học, cơng nghệ sinh học có nhà máy khắp bang, họ phải xin giấy phép từ Bộ Nơng nghiệp Mỹ - DN có hoạt động liên quan đến tàu bay; việc vận chuyển hàng hóa, người qua đường hàng không cần phải áp dụng cho nhiều giấy phép từ Cục Hàng không Liên bang • • • Các DN sản xuất, thỏa thuận nhập vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ phải tuân thủ yêu cầu cấp phép Đạo Luật kiểm sốt vũ khí Đạo luật quản lý Cục quản lý Rượu, thuốc lá, súng chất nổ (ATF) - DN tham gia vào hoạt động liên quan đến động vật hoang dã, bao gồm việc nhập khẩu/xuất động vật hoang dã sản phẩm phái sinh, phải giấy phép từ quan quản lý Động vật hoang dã Hoa Kỳ - DN sản xuất lượng hạt nhân DN tham gia vào việc phân phối xử lý vật liệu hạt nhân phải xin giấy phép từ Ủy ban Điều tiết hạt nhân Mỹ Còn nhiều ngành nghề khác mà thực hoạt động kinh doanh DN phải xin phép quan quản lý chuyên ngành liên bang Bên cạnh đó, địa phương, tiểu bang lại có quy định khác việc cấp giấy phép cho phép kinh doanh DN, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội sách nhà cầm quyền Chương Xem xét kiến nghị để hoàn thiện pháp luật công ty TNHH thành viên pháp nhân • • • 4.1 Phương hướng hồn thiện pháp luật • -Hồn thiện hệ thống pháp luật công ty TNHH thành viên pháp nhân sở tôn trọng phát huy quyền tự kinh doanh • - Hệ thống pháp luật phải phù hợp với phát triển kinh tế -Hồn thiện hệ thống pháp luật cơng ty TNHH thành viên pháp nhân phải đảm bảo doanh nghiệp bình đẳng trước pháp luật - Hồn thiện hệ thống pháp luật công ty TNHH thành viên pháp nhân phải phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế • 4.2 Xem xét kiến nghị • • Về đăng ký kinh doanh: • Nhưng nay, hoạt động luật sư, công chứng, giám định, giáo dục đào tạo, trọng tài thương mại, xác định rõ ngành, nghề đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư năm 2014.Tuy nhiên ngành, nghề lại không đăng ký kinh doanh Cơ quan đăng ký kinh doanh, mà thực việc cấp giấy phép đăng ký hoạt động riêng theo Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012…Hậu nhiều tổ chức hành nghề luật sư, công ty luật pháp nhân khác hoạt động doanh nghiệp, lại hồn tồn khơng có thơng tin “Cơ sở liệu quốc gia đăng ký doanh nghiệp”  Tại Điều Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định Áp dụng Luật doanh nghiệp và các luật chuyên ngành, mà theo đó: “Trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của Luật đó.” • • • • Do vậy, đề nghị xem xét quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 Luật Đầu tư năm 2014 theo hướng yêu cầu thống đăng ký kinh tập trung tất cơng ty pháp nhân có hoạt động kinh doanh doanh Về tổ chức quản lý công ty: Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định Cuộc họp Hội đồng quản trị Mà theo đó, điểm c khoản Điều quy định chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị “Có đề nghị nhất 02 thành viên điều hành Hội đồng quản trị” Vấn đề gây khó hiểu quy định “thành viên điều hành Hội đồng quản trị” khác với “thành viên Hội đồng quản trị” nào? Đề nghị xem xét thay quy định quy định có thành viên Hội đồng quản trị Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định • • Về điều kiện đầu tư kinh doanh: • Vấn đề đặt theo quy định nêu trên, trường hợp luật chuyên ngành giao thẩm quyền cho trưởng, thủ trưởng quang ngang ban hành quy định điều kiện kinh doanh việc ban hành có trái với quy định Luật Đầu tư năm 2014 không? Theo quy định khoản Điều Luật Đầu tư năm 2014: “Điều kiện đầu tư kinh doanh ngành, nghề quy định khoản Điều quy định luật, pháp lệnh, nghị định điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên Bộ, quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp, quan, tổ chức, cá nhân khác không ban hành quy định điều kiện đầu tư kinh doanh.”. 
- Xem thêm -

Xem thêm: luật kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên là pháp nhân, luật kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên là pháp nhân, Chương 2: Pháp luật về công ty TNHH một thành viên là pháp nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay