ĐỀ KT 45 PHÚT VẬT LÝ 9

5 30 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 22:22

Trường: PTDTNT THCS – THPT Điểu Xiểng GV: Hoàng Thị Hương Thu Tuần: 12 Tiết 23 KIỂM TRA 45’ HK1 MÔN: VẬT MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Vận dụng Tên chủ đề Thông hiểu Nhận biết - Phát biểu định luật Ôm đoạn mạch Điện trở có điện trở dây dẫn - Viết hệ thức Định luật Ôm ĐL Ôm - Viết cơng thức tính điện trở tương đương đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song gồm nhiều ba điện trở - công thức R   Số câu Số điểm Tỷ lệ % Cơng cơng suất dòng điện Số câu Số điểm Tỷ lệ % TS câu TS điểm Tỷ lệ % Cấp độ thấp l S Cấp độ cao - Vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch mắc nối tiếp, mắc song song -Vận dụng công thức R   l để giải S số tập 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 viết hệ thức định luật Jun – Len-xơ Viết công thức tính điện tiêu thụ đoạn mạch - Biết biểu thiết bị dùng không hiệu điện định mức cường độ dòng điện định mức - Vận dụng công thức P = UI, A = P t = UIt đoạn mạch tiêu thụ điện - Vận dụng định luật Jun – Len-xơ 0.2 0.4 0.4 0.9 30 0.7 3.5 35 Tổng 0.5 5 0.9 2.5 25 0.5 10 10 100 100 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM Đề: Câu: (3đ) Câu: (2đ) Câu: (5đ) a) Phát biểu định luật Ôm viết hệ thức thích đại lượng cơng thức b) R1 nt R2 R= R1 + R2 =30  R1 // R2 R= R1 R2 /(R1 + R2) = 6,67  R’=’.l’/S’ =.(l/2)/ (2S) =.l/(4S) =R/4 =5 Đúng công thức 0.5đ a) để chúng hoạt động bình thường U=Uđm => mắc song song b) Nhiệt lượng nước thu vào để sôi Qi =mct =504 000 J Nhiệt lượng tỏa Q=I2Rt = 672 000 J Hiệu suất ấm H =Qi/Q = 0.75 c) Điện đèn tiêu thụ tháng A1=P1.t1= 0,1 30 = 18 Kwh Điện đèn tiêu thụ tháng A2=P2.t2= 0,8 30 = 24 Kwh Điện tiêu thụ A= A1+A2= 44 Kwh Tiền điện phải trả M= 44* 750= 315 000 đ 1đ 1đ 0.5 đ 0.5 đ 2đ 1đ 0.75đ 0.75đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ Họ tên: ………………………………… KIỂM TRA 45 PHÚT Lớp:………………………… Điểm Mơn: Vật Lí Lời phê ĐỀ: Câu: (3đ) a) Phát biểu định luật Ôm, viết hệ thức thích đại lượng cơng thức b) cho điện trở R1=10, R2=20 mắc nối tiếp mắc song song với nhau, tính điện trở tương đương đoạn mạch Câu: (2đ) Một dây dẫn đồng chất tiết diện có điện trở R=20  Nếu cắt đôi đem chập lại (l’=l/2, S’=2S) Tính điện trở R’ dây lúc Câu: (5đ) Trên bóng đèn có ghi 220V -100W ấm điện có ghi 220V – 800W mắc vào mạng điện khơng đổi có hiệu điện 220V a) mắc thiết bị để chúng hoạt động bình thường b) dùng ấm điện đun 1,5 kg nước nhiệt độ 20oC, sau 14 phút nước sơi Tính hiệu suất ấm điện (biết c=4200J/kgK) c) Một ngày sử dụng đèn giờ, ấm điện Tính tiền điện phải trả tháng (30 ngày) biết giá điện 1kWh 750 đồng BÀI LÀM Họ tên: ………………………………… KIỂM TRA 45 PHÚT Lớp:………………………… Điểm Mơn: Vật Lí Lời phê ĐỀ: Câu: (3đ) a) Phát biểu định luật Ôm, viết hệ thức thích đại lượng cơng thức b) cho điện trở R1=10, R2=20 mắc nối tiếp mắc song song với nhau, tính điện trở tương đương đoạn mạch Câu: (2đ) Một dây dẫn đồng chất tiết diện có điện trở R=20  Nếu cắt đôi đem chập lại (l’=l/2, S’=2S) Tính điện trở R’ dây lúc Câu: (5đ) Trên bóng đèn có ghi 220V -100W ấm điện có ghi 220V – 1000W mắc vào mạng điện khơng đổi có hiệu điện 220V a) mắc thiết bị để chúng hoạt động bình thường b) dùng ấm điện đun kg nước nhiệt độ 20oC, sau 14 phút nước sơi Tính hiệu suất ấm điện (biết c=4200J/kgK) c) Một ngày sử dụng đèn giờ, ấm điện 1,5 Tính tiền điện phải trả tháng (30 ngày) biết giá điện 1kWh 750 đồng BÀI LÀM ... 1đ 0.75đ 0.75đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ Họ tên: ………………………………… KIỂM TRA 45 PHÚT Lớp:………………………… Điểm Mơn: Vật Lí Lời phê ĐỀ: Câu: (3đ) a) Phát biểu định luật Ơm, viết hệ thức thích đại lượng công... Họ tên: ………………………………… KIỂM TRA 45 PHÚT Lớp:………………………… Điểm Mơn: Vật Lí Lời phê ĐỀ: Câu: (3đ) a) Phát biểu định luật Ơm, viết hệ thức thích đại lượng công... mắc thiết bị để chúng hoạt động bình thường b) dùng ấm điện đun 1,5 kg nước nhiệt độ 20oC, sau 14 phút nước sơi Tính hiệu suất ấm điện (biết c=4200J/kgK) c) Một ngày sử dụng đèn giờ, ấm điện Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KT 45 PHÚT VẬT LÝ 9, ĐỀ KT 45 PHÚT VẬT LÝ 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay