BÀI THU HOẠCH BDTX GDTX MODUL 3 13

17 64 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 21:42

1. Các loại chương trình của GDTX hiện nay:Hiện nay, các chương trình sau đây đang được thực hiện ở giáo dục thường xuyên: Chương trình xoá mù chữ, sau xoá mù chữ. Chương trình giáo dục thường xuyên cấp tiểu học. Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS (bổ túc THCS). Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT (bổ túc THPT). Chương trình vừa học vùa làm trình độ trung học chuyên nghiệp, trung học nghề, cao đẳng, đại học. Chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ. Chương trình bồi dưỡng tin học ứng dựng. Các chương trình đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kì, bồi dưỡng và nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuẩn hóa các loại trình độ. Các chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu người học.Trong các chương trình trên thì đa số các cơ sở giáo dục thường xuyên đều thực hiện, đó là các chương trình bổ túc THPT (chiếm tỉ lệ hơn 92%), chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ (hơn 60%), chương trình bồi dưỡng tin học ứng dụng (gần 70%). Một số cơ sở giáo dục thường xuyên còn mở các lớp chuyên đề giúp người dân nâng cao thu nhâp, cải thiện chất lượng cuộc sống gần 37%); các lớp bồi dưỡng cập nhât kiến thức về quản lí, pháp luật, kinh tế và xã hội cho cán bộ quậnhuyện, xãphường (28,9%); các khoá đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lí, lí luận chính trị, tin học, ngoại ngữ... cho cán bộ, GV, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nuớc (gần 41%); các lớp dạy nghề (gần 40%).2. Xác định các nhóm đối tượng học viên tương ứng với các chương trình GDTX.Kết quả điều tra thực tế cho thấy đối tượng của giáo dục thường xuyên thường là: Những người chưa bao giờ đi học ở các nhà trường chính quy. Những người phải bỏ học dở chừng ở các bậc học khác nhau. Đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ chí Minh, đối tượng tham gia học tập còn là thanh thiếu niên nhập cư, không có hộ khẩu nên phải học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên. Những người đã và đang công tác muốn học thêm để hoàn thiện kiến thức, chuẩn hóa, và nâng cao năng lực để làm tốt hơn công việc hoặc học nghề để tìm kiếm việc làm có thu nhập cao hơn.Từ 2000 đến nay, số học viên theo học các chương trình giáo dục thường xuyên khác nhau tăng lên một cách đáng kế, đặc biệt khi mạng lưới các trung tâm học tập cộng đồng xãphườngthị trấn phát triển rộng khắp trong cả nước.Đặc biệt từ 2000 đến nay, hằng năm giáo dục thường xuyên đã mở nhiều lớp bổ túc THCS cho khoảng 150.000 200.000 học viên và đã góp phần tích cực trong việc phổ cập giáo dục THCS. Học viên bổ túc THCS tăng từ năm 2000 đến năm 2005, sau đó bắt đầu có xu thế giảm. Ngược lại, học viên bổ túc THPT có xu thế tăng trong những năm cuối và sẽ tăng mạnh hơn sau 2010 để góp phần phổ cập giáo dục bậc THPT.Cùng với sự phát triển nhanh chóng và rộng khắp mô hình trung tâm học tập cộng đồng cấp xãphườngthị trấn, giáo dục thường xuyên đã tạo cơ hội cho đông đảo người lao động được tiếp tục học tập, đào tạo lại, được bồi dưỡng ngắn hạn, định kì và thường xuyên theo các chương trình giáo dục, các chương trình kĩ năng nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu nâng cao năng suất lao động, nâng thu nhập và chuyển đổi nghề nghiệp, số lượt người được học các chuyên đề ở các trung tâm học tập cộng đồng tăng đột biến, từ 200.000 lượt người (năm học 2000 2001) lên tới 12.780.540 lượt người (năm học 2003 2000), tăng hơn 60 lần.Ngoài ra, hằng năm, giáo dục thường xuyên đã tổ chức cho hàng triệu lượt học viên theo học các lớp ngoại ngữ, tin học ứng dựng và số luợng học viên năm học 2007 2003 tăng hơn 4 lần so với năm học 2000 2001.Với số liệu thống kê kế trên, cho thấy xu hướng chung là quy mô giáo dục thường xuyên ở các tỉnh ngày càng phát triển. Giáo dục thường xuyên đã tạo cơ hội cho nhiều người dân được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, theo các nội dung khác nhau để nâng cao dân trí, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ và lực lượng lao động có văn hoá, có chuyên môn, tham gia đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.Kết quả phiếu xin ý kiến cho thấy có 82,4% số cán bộ quản lí giáo dục và GV nhận định hiện tại, trong 2 loại đối tượng của giáo dục thường xuyên là thanh thiếu niên và người lớn tuổi (những người lao động, cán bộ, công nhân,...) thì tỉ lệ thanh thiếu niên là cao hơn, chiếm khoảng 79%, nhưng sau năm 2010 đến 2020 đối tượng chủ yếu của giáo dục thường xuyên sẽ là người lớn tuổi, chiếm tỉ lệ cao hơn khoảng 69%. Họ cho rằng đến năm 2020, do hoàn thành phổ cập giáo dục THPT nên đối tượng thanh thiếu niên sẽ giảm dần và do việc phát triển ngày càng nhiều các loại hình trường THPT (ngoài công lập) sẽ thu hút nhiều thanh thiếu niên theo học.3. Đặc điểm, động cơ học tập của các nhóm đối tượng học các chương trình GDTX:3.1. Phân tích động cơ, nhu cầu học tập, điều kiện học tập của các nhóm đối tượng học các chương trình giáo dục thường xuyên. Học viên tham gia học chương trình xóa mù chữ và giáo dục sau biết chữ để biết đọc, biết viết, để có thể thực hiện những kĩ năng sống tốt hơn như dạy con cái học hành, đọc các đơn thuốc chữa bệnh, hay thuốc bảo vệ thực vật, nuôi cây trồng hoặc tham gia các lớp chuyển giao khoa học, kĩ thuật, nâng cao năng suất vật nuôi, cây trồng. Nói chung điều kiện học tập của học viên rất khó khăn. Học viên tham gia học chương trình đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kì, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhập kiến thức, kĩ năng để làm tốt công việc đang làm, hoặc để nâng cao trình độ để tiếp tục học lên bậc cao hơn. Điều kiện học tập của họ nói chung không được thuận lợi, nhất là thời gian học tập. Học viên tham gia chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học để cập nhật, bổ sung kiến thức kĩ năng sống cần thiết, góp phần nâng cao hiểu biết, nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình, cộng đồng và góp phần phát triển cộng đồng bền vững. Điều kiện học tập của họ không có khó khăn lắm. Học viên tham gia chương trình giáo dục để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn để nâng cao trình độ, để có thể tiếp tục học lên các cấp bậc học trên, hoặc cũng có thể tham gia lao động sản xuất và có bằng cấp để bằng bạn bè. Điều kiện học tập của học viên học các chương trình lấy văn bằng chứng chỉ cũng có nhiều khó khăn nhất là vừa làm vừa học. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017 – 2018 I MODULE GDTX : ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Qua thời gian tự học nắm vấn đề sau: Các loại chương trình GDTX nay: * Hiện nay, chương trình sau thực giáo dục thường xun: - Chương trình xố mù chữ, sau xố mù chữ - Chương trình giáo dục thường xuyên cấp tiểu học - Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS (bổ túc THCS) - Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT (bổ túc THPT) - Chương trình vừa học vùa làm trình độ trung học chuyên nghiệp, trung học nghề, cao đẳng, đại học - Chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ - Chương trình bồi dưỡng tin học ứng dựng - Các chương trình đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kì, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuẩn hóa loại trình độ - Các chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu người học Trong chương trình đa số sở giáo dục thường xun thực hiện, chương trình bổ túc THPT (chiếm tỉ lệ 92%), chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ (hơn 60%), chương trình bồi dưỡng tin học ứng dụng (gần 70%) Một số sở giáo dục thường xuyên mở lớp chuyên đề giúp người dân nâng cao thu nhâp, cải thiện chất lượng sống gần 37%); lớp bồi dưỡng cập nhât kiến thức quản lí, pháp luật, kinh tế xã hội cho cán quận/huyện, xã/phường (28,9%); khoá đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, quản lí, lí luận trị, tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, GV, công chức, viên chức quan Nhà nuớc (gần 41%); lớp dạy nghề (gần 40%) Xác định nhóm đối tượng học viên tương ứng với chương trình GDTX Kết điều tra thực tế cho thấy đối tượng giáo dục thường xuyên thường là: - Những người chưa học nhà trường quy - Những người phải bỏ học bậc học khác - Đặc biệt thành phố lớn Hà Nội, TP Hồ chí Minh, đối tượng tham gia học tập thiếu niên nhập cư, khơng có hộ nên phải học trung tâm giáo dục thường xuyên - Những người cơng tác muốn học thêm để hồn thiện kiến thức, chuẩn hóa, nâng cao lực để làm tốt cơng việc học nghề để tìm kiếm việc làm có thu nhập cao Từ 2000 đến nay, số học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên khác tăng lên cách đáng kế, đặc biệt mạng lưới trung tâm học tập cộng đồng xã/phường/thị trấn phát triển rộng khắp nước Đặc biệt từ 2000 đến nay, năm giáo dục thường xuyên mở nhiều lớp bổ túc THCS cho khoảng 150.000- 200.000 học viên góp phần tích cực việc phổ cập giáo dục THCS Học viên bổ túc THCS tăng từ năm 2000 đến năm 2005, sau bắt đầu có xu giảm Ngược lại, học viên bổ túc THPT có xu tăng năm cuối tăng mạnh sau 2010 để góp phần phổ cập giáo dục bậc THPT Cùng với phát triển nhanh chóng rộng khắp mơ hình trung tâm học tập cộng đồng cấp xã/phường/thị trấn, giáo dục thường xuyên tạo hội cho đông đảo người lao động tiếp tục học tập, đào tạo lại, bồi dưỡng ngắn hạn, định kì thường xuyên theo chương trình giáo dục, chương trình kĩ nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu nâng cao suất lao động, nâng thu nhập chuyển đổi nghề nghiệp, số lượt người học chuyên đề trung tâm học tập cộng đồng tăng đột biến, từ 200.000 lượt người (năm học 2000- 2001) lên tới 12.780.540 lượt người (năm học 2003 2000), tăng 60 lần Ngoài ra, năm, giáo dục thường xuyên tổ chức cho hàng triệu lượt học viên theo học lớp ngoại ngữ, tin học ứng dựng số luợng học viên năm học 2007- 2003 tăng lần so với năm học 2000- 2001 Với số liệu thống kê kế trên, cho thấy xu hướng chung quy mô giáo dục thường xuyên tỉnh ngày phát triển Giáo dục thường xuyên tạo hội cho nhiều người dân học tập thường xuyên, học tập suốt đời, nhiều hình thức phong phú, đa dạng, theo nội dung khác để nâng cao dân trí, góp phần đào tạo đội ngũ cán lực lượng lao động có văn hố, có chun mơn, tham gia đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương Kết phiếu xin ý kiến cho thấy có 82,4% số cán quản lí giáo dục GV nhận định tại, loại đối tượng giáo dục thường xuyên thiếu niên người lớn tuổi (những người lao động, cán bộ, cơng nhân, ) tỉ lệ thiếu niên cao hơn, chiếm khoảng 79%, sau năm 2010 đến 2020 đối tượng chủ yếu giáo dục thường xuyên người lớn tuổi, chiếm tỉ lệ cao khoảng 69% Họ cho đến năm 2020, hoàn thành phổ cập giáo dục THPT nên đối tượng thiếu niên giảm dần việc phát triển ngày nhiều loại hình trường THPT (ngồi công lập) thu hút nhiều thiếu niên theo học Đặc điểm, động học tập nhóm đối tượng học chương trình GDTX: 3.1 Phân tích động cơ, nhu cầu học tập, điều kiện học tập nhóm đối tượng học chương trình giáo dục thường xuyên - Học viên tham gia học chương trình xóa mù chữ giáo dục sau biết chữ để biết đọc, biết viết, để thực kĩ sống tốt dạy học hành, đọc đơn thuốc chữa bệnh, hay thuốc bảo vệ thực vật, nuôi trồng tham gia lớp chuyển giao khoa học, kĩ thuật, nâng cao suất vật ni, trồng Nói chung điều kiện học tập học viên khó khăn - Học viên tham gia học chương trình đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kì, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhập kiến thức, kĩ để làm tốt cơng việc làm, để nâng cao trình độ để tiếp tục học lên bậc cao Điều kiện học tập họ nói chung khơng thuận lợi, thời gian học tập - Học viên tham gia chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học để cập nhật, bổ sung kiến thức kĩ sống cần thiết, góp phần nâng cao hiểu biết, nâng cao chất lượng sống thân, gia đình, cộng đồng góp phần phát triển cộng đồng bền vững Điều kiện học tập họ khơng có khó khăn - Học viên tham gia chương trình giáo dục để lấy văn hệ thống giáo dục quốc dân theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn để nâng cao trình độ, để tiếp tục học lên cấp bậc học trên, tham gia lao động sản xuất có cấp để bạn bè Điều kiện học tập học viên học chương trình lấy văn chứng có nhiều khó khăn vừa làm vừa học 3.2 Phân tích lực nhận thức nhóm đối tượng học giáo dục thường xuyên Mục đích học tập hai loại đối tượng trung tâm giáo dục thường xuyên có khác nhau: - Đối với niên/thiếu niên, hầu hết có mục đích tìm kiếm hội để tiếp tục học lên bậc cao (mặc dù điều kiện học tập không thuận lợi), để xin học nghề kiếm việc làm, để làm tham gia lao động sản xuất - Đối với người lao động lớn tuổi, mục đích học tập chủ yếu để làm tổt công việc làm, để chuyển đối công việc có thu nhập cao hơn, để đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá đội ngũ cán số người có mục đích tạo hội để tiếp tục học lên bậc học cao phuơng thức khơng quy (tại chức tự học, học từ xa ) Khảo sát động cơ, nhu cầu học tập loại đối tượng giáo dục thường xuyên, có 80,5% số cán quản lí giáo dục giáo viên cho động cơ, nhu cầu học viên đến giáo dục thường xuyên có thay đổi tương lai Đối với đối tượng niên/thiếu niên, hầu hết có mục đích tìm kiếm hội để tiếp tục học lên bậc cao để lấy cấp, tỉ lệ loại đối tượng chiếm ưu (70%) từ sau 2010 đến 2020, mà đối tượng chủ yếu giáo dục thường xuyên người lao động lớn tuổi mục đích học tập chủ yếu họ để làm tổt công việc làm, để chuyển đối cơng việc có thu nhập cao để bổ sung, hoàn thiện kiến thức chiếm đến 60% Khi hỏi loại chương trình giáo dục thường xuyên cần cấp văn bằng, chứng hệ thống giáo dục quy hay hệ thống giáo dục thường xuyên hầu hết trả lời dùng giáo dục thường xuyên Chương trình giáo dục tiểu học lấy chứng chỉ, chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, cấp THPT lấy tốt nghiệp giáo dục thường xun Chỉ riêng có chương trình giáo dục đại học vừa làm vừa học yêu cầu lấy tốt nghiệp quy Đây thực tế đòi hỏi phải xin việc làm người học quan tuyển dụng lao động đòi phải có tổt nghiệp đại học hệ quy Nếu thay đổi sách tuyển dụng lao động loại văn chấp nhận người học chấp nhận giáo dục thường xun Điều chứng tỏ học viên khơng đòi hỏi chứng giáo dục thường xuyên hay giáo dục quy miễn văn phải xã hội thừa nhận, phải đuợc bình đẳng cơng việc, tuyển dụng Do đó, giáo dục thường xuyên, vấn để đặt lúc phải nâng cao chất lượng giáo dục theo yêu cầu xã hội II MODULE GDTX 13: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU DẠY HỌC Qua thời gian tự học nắm vấn đề sau: Khái niệm mục tiêu dạy học, ý nghĩa mục tiêu dạy học Phân biệt mục đích với mục tiêu dạy học 1.1 Khái niệm mục tiêu dạy học: Mục tiêu dạy học dự kiến kết phải đạt q trình dạy học Nó tiêu, tiêu chí, yêu cầu cụ thể cấp học, môn học, chương, học cụ thể thời điểm mà trình dạy học phải đạt Cách diễn đạt phổ biến mục tiêu dạy học cho môn học, mục tiêu chương, học cụ thể đề cập tới ba lĩnh vực học tập kiến thức, kỹ năng, thái độ - Kiến thức: Là hệ thống kiện thực tế, khái niệm, nguyên lý, quy trình, trình, cấu trúc, môn học, chương, học cụ thể mà học viên cần nắm vững Kết học tập dược đánh giá khả nhận thức học viên với số lượng chất lượng kiến thức - Kĩ năng: Là khả thực cơng việc cụ thể sau người học hồn thành mơn học, nội dựng kiến thức Trình độ kĩ học tập phát triển từ mức thấp tới mức cao Kĩ đánh giá chất lượng sản phẩm mà học viên làm - Thái độ biểu ý thức học viên việc học tập, xử lí, ứng dựng kiến thức học vào thực tế sống, lao động sản xuất Thái độ đánh giá hành vi cụ thể 1.2 Phân biệt mục đích với mục tiêu Mục đích - Có tính định hướng Mục tiêu - Có tính cụ thể với hành động phương tiện xác định - Thời gian thực dài - Thời gian thực ngắn, xác định - Tính rộng lớn khái quát vấn đề - Tính xác định vấn đề - Không thể đo kết - Kết đo - Được tạo thành nhiều mục tiêu - Là phận mục đích kết hợp lại Như vậy, mục đích quy định mục tiêu Bất kỳ hoạt động cần phải đề mục tiêu Nhờ vậy, hoạt động có định hướng đúng, tổ chức phù hợp kết đánh giá rõ ràng Hoạt động dạy học phải đạt đến mục tiêu định bài, chương, suốt trình Xác định mục tiêu đúng, cụ thể có để tổ chức hoạt động dạy học khoa học đánh giá khách quan, lượng hóa kết dạy học 1.3 Ý nghĩa việc xác định mục tiêu dạy học - Mục tiêu dạy học để tổ chức hoạt động dạy học giáo viên học viên - Mục tiêu dạy học tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng dạy học - Mục tiêu dạy học chi phối thành tố khác trình dạy học Từ mục tiêu dạy học để thiết kế nội dung, chương trình, lựa chọn phương pháp, phương tiện hình thức dạy học Căn để xác định mục tiêu dạy học Các tiêu chí để xác định xác mục tiêu dạy học 2.1 Căn để xác định mục tiêu dạy học: Căn để xác định mục tiêu dạy học cụ thể cần dựa vào: - Mục tiêu chương trình mơn học theo lớp: Là yêu cầu kiến thức, kỹ năng, thái độ mà học viên cần đạt sau học xong chương trình mơn học lớp Ví dụ: Mục tiêu chương trình mơn Tốn lớp 10 GDTX cấp THPT yêu cầu kiên thức, kỹ năng, thái độ mà học viên cần đạt sau học xong chương trình mơn Tốn lớp 10 GDTX cấp THPT - Chuẩn kiến thức, kỹ thái độ học cụ thể quy định chương trình + Chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ yêu cầu bản, tối thiểu kiến thức, kỹ môn học mà học viên cần phải đạt + Chuẩn kiến thức, kĩ để quản lí dạy học, đánh giá kết giáo dục mơn học nhằm đảm bảo tính thống nhất, tính khả thi chương trình, đảm bảo chất lượng hiệu trình giáo dục - Sách giáo khoa + Sách giáo khoa văn cụ thể hóa chương trình mơn học, thể yêu cầu mục tiêu, nội dung, định hướng phương pháp dạy học mơn học + Sách giáo khoa ln có ý nghĩa quan trọng việc chuẩn hóa trình độ học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy học + Sách giáo khoa tài liệu học tập học viên, chủ yếu để giáo viên tiến hành giảng dạy + Chức sách giáo khoa phong phú bao gồm: Cung cấp thông tin; hướng dẫn hoạt động học tập; ơn tập, hệ thống hóa, kiểm tra đánh giá; định hướng phương pháp dạy học… - Trình độ nhận thức học viên trung tâm GDTX Học viên học trung tâm GDTX đa dạng độ tuổi, trình độ nhận thức, động nhu cầu học tập…Họ chủ yếu niên người lớn khơng có điều kiện khả học tiếp trường THPT phải bỏ học nhà trường phổ thơng nhiều lí khác - Các điều kiện đảm bảo đểthực học sở vật chất, thiết bị dạy học…ở trung tâm GDTX + Thiết bị dạy học phương tiện dạy học tăng cưởng tính trực quan trình tiếp nhận tri thức học viên Thiết bị dạy học vừa nguồn tri thức, vừa giá mang tri thức xem công cụ giáo viên học viên sử dựng đểtrợ giúp trình dạy học 2.2 Nguyên tắc để xác định mục tiêu dạy học - Mục tiêu phải phản ánh mục đích giáo dục nhà trường Việt Nam nói chung, mục đích chương trình dạy học cấp học, lớp học - Mục tiêu phải phù hợp với lý luận dạy học đại, cụ thể hóa vào dạy nguyên lý, quan điểm, nguyên tắc, tư tưởng phương pháp dạy học giáo dục nói chung - Mục tiêu phải định rõ cơng việc mức độ hồn thành học sinh, tránh viết chung chung, thiếu cụ thể - Mục tiêu đích học cần đạt tới cách cụ thể, chủ đề - Mục tiêu tiến trình học mà phải rõ sản phẩm học - Các mục tiêu cụ thể ghi rõ phân cách để tiện cho việc đánh giá kết học - Mỗi mục tiêu cụ thể nên diễn đạt động từ để xác định rõ mức độ học sinh phải đạt hành động Để viết mục tiêu cụ thể, nên dùng động từ như: phân tích, so sánh, liên hệ, tổng hợp, chứng minh, đo đạc, tính tốn, quan sát, lập được, vẽ được, thu thập, áp dựng không dùng động từ chung chung không đo đạc động từ “nắm được”, “hiểu rõ” 2.3 Các tiêu chí để xác định xác mục tiêu dạy học - Xác định đủ lượng mục tiêu cho thời lượng, đon vị giảng dạy - Xác định mục tiêu học tập tồn diện mơ tả loại hình học tập quan trọng đơn vị giảng dạy - Xác định mục tiêu học tập phản ánh mục đích giáo dục trung tâm GDTX, địa phương, đất nước - Xác định mục tiêu học tập cao khả thi, mục tiêu học tập phải thách thức người học có cấp độ học tập cao - Xác định mục tiêu học tập quán với nguyên tắc động học tập người học 10 - Xác định mục tiêu trước dạy để giáo viên học viên ý thức thực suốt trình dạy học Cách xác định mức độ yêu cầu kiến thức, kỹ năng, thái độ cụ thể học/chuyên đề 3.1 Cách xác định mục tiêu dạy học học/chuyên để - Người học phải nắm sau học xong học/chuyên đề này? - Người học phải có khả làm sau học xong học/chuyên đề này? - Người học xử lí, ứng dựng kiến thức học vào thực tế sống, lao động sản xuất hay khơng? 3.2 Ba loại lĩnh vực mục tiêu học tập - Kiến thức hệ thông khái niệm, phạm trù, quy tắc, lí thuyết… học/chuyên đề mà học viên cần nắm vững - Kĩ khả thực cơng việc cụ thể sau người học hồn thành môn học, nội dung kiến thức - Thái độ biểu ý thức học viên việc học tập,ứng dựng kiến thức học vào thực tế sống, lao động sản xuất 3.3 Mức độ cần đạt kiến thức, kỹ năng, thái độ * Kiến thức: Có mức độ cần đạt kiến thức Trình độ Định nghĩa Sự thực để đánh giá Ví dự: Có thể nhắc lại định Nhận biết, ghi nhớ, tái hiện, định luật Ôm Nhận biết nghĩa khái niệm Sự thực hiện: Nhắc lại, định nghĩa ghi chép lại, liệt kê, nhớ Thông hiểu lại, gọi tên, Thông báo, thuyết minh, tóm tắt, Ví dự: Cho U I làm thơng tin, giải thích, suy rộng 11 R Sự thực hiện: Mơ tả, giải thích, diễn đạt, báo cáo, xếp, tính tốn Ví dự: Vận dụng định luật JunLenz để hiểu nguyên lý làm việc Vận dụng Vận dụng kiến thức vào tình động điện Sự thực : Thể hiện, ứng dựng, trình diễn, minh hoạ, bố trí Ví dự: Phân tích mạch điện Nhận biết phận một máy thu Phân tích tổng thể, so sánh, phân tích, đối Sự thực hiện: Phân tích, phân chiếu, phân loại hố, phân loại, đánh giá, so sánh, tính tốn Ví dự: Tổng hợp số liệu Tập trung phận thành Tổng hợp tổng thể thống nhất, lập kế hoạch, dự đoán đểviết báo cáo thiết kế sơ đồ Sự thực hiện: Soạn thảo, tổng kết, lập kế hoạch, thiết kế, bố trí, thiết lập Ví dự: Đánh giá phương án Khả đưa ý kiến Đánh giá vấn đề thiết kế, kế hoạch, kết cấu máy Sự thực hiện: Đánh giá, xếp hạng, so sánh, chọn lựa, định giá, cho điểm * Kĩ năng: Có mức độ để hình thành kĩ 12 Trình độ Bắt chước Định nghĩa Sự thực để đánh giá Quan sát làm rập khuôn Làm theo được Ví dự: Tháo lắp quạt máy theo hướng dẫn thầy giáo Biết cách làm tự làm sách Hồn thành cơng việc với sai sót nhỏ, chuẩn thấp Làm Ví dự: Lái xe chưa Thực cách xác Chính xác thành thạo, cần thầy ngồi kèm Hồn thành cơng việc khơng có sai sót, đạt chuẩn quy định Ví dự: Lái xe Thực cách xác Hồn thành cơng việc đạt cơng việc có phần sáng tạo chuẩn Phối hợp Ví dự: May áo đạt chuẩn chất lượng qui định vượt suất hợp lý hoá thao tác Thực cơng việc xác Hồn thành cơng việc cách Thuần thục với tốc độ cao, thục thục đạt vượt chuẩn Ví dự: Phanh tô kịp thời gặp chướng ngại đột xuất * Thái độ: Có mức độ đánh giá thái độ Mức độ Tiếp nhận Định nghĩa Lắng nghe Sự thực để đánh giá Ví dự: Lắng nghe an tồn Đáp ứng điện Lắng nghe có phản ứng để Ví dự: Chấp hành quy định hiểu rõ; chấp hành 13 an toàn điện 3 Đánh giá thừa nhận Lắng nghe có phản ứng Ví dự: Lắng nghe giảng an với quan điểm Tổ chức thực an tồn lao động cần thiết Đưa quan điểm Ví dự: Cơng nhận tình Đặc trưng hố tồn điện thừa nhận bảo vệ an toàn điện cam kết thực Thực tốt đặc trưng Ví dự: Thường xun có ý thực tế với hoàn cảnh thức thực điều kiện cách tự giác thực tế cách đắn 3.4 Xác định mục tiêu học/chuyên đề - Đọc kĩ sách giáo khoa, kết hợp với tài liệu tham khảo để tìm hiểu nội dung mục đích cần đạt tới mục Trên sở xác định đích cần đạt tới kiến thức, kĩ năng, thái độ Đó mục tiêu - Cuối học thường có hệ thống câu hỏi tập Giáo viên dựa vào đểxác định mục tiêu học - Khi viết mục tiêu người giáo viên phải ln đặt câu hỏi: Học sinh làm sau học xong học này? (để viết mục tiêu) Học sinh chứng minh học đạt mục tiêu cách nào? (để kiểm tra đánh giá) 3.5 Một số động từ thường sử dựng để biểu đạt cac yêu cầu kiến thức, kĩ năng, thái độ * Yêu cầu kiến thức: - Ở mức độ nhận biết: Nêu lên, trình bày, phát biểu, kế lại, liệt kê, ra, mô tả, định nghĩa, gọi tên, nhận biết… 14 - Thông hiểu: Xác định, so sánh, phân biệt, phân tích, tóm tắt, cho ví dụ… - Vận dụng: Giải thích, chứng minh, liên hệ, vận dụng, xây dựng, giải quyết… * Yêu cầu kĩ năng: Lập/viết/tính/vẽ/đo, thực hiện, biết cách, tổ chức, thu thập, làm thí nghiệm, phân loại… * Yêu cầu thái độ: Tuân thủ, tán thành, đồng ý, ủng hộ, hưởng ứng, chấp nhận, bảo vệ, hợp tác Thực hành viết mục tiêu dạy học kĩ thuật Thực hành viết mục tiêu dạy học kĩ thuật - Tên bài/chuyên đề - Mục tiêu: Học xong này/chuyên để học viên phải đạt yêu cầu sau: + Về kiến thức + Về kĩ + Về thái độ Giới thiệu mục tiêu dạy học số học/chuyên đề *Ví dự 1: Bài LẮP ĐẶT MẠCH BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG (chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn – Trung tâm GDTX Phù Cừ) MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong này, người học có khả năng: Kiến thức: - Phân tích nguyên lý làm việc mạch điện bơm nước tự động 15 - Phân tích sai hỏng thường gặp, nguyên nhân biện pháp khắc phục Kĩ năng: - Vẽ sơ đồ mạch điện - Xây dựng quy trình lắp ráp mạch - Lắp ráp mạch điện - Kiểm tra, vận hành mạch điện Thái độ: - Có thái độ học tập nghiêm túc - Hình thành thói quen làm việc nhóm, vệ sinh, an tồn cơng nghiệp * Ví dự 2: Bài Thực hành LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN ĐẢO CHIỀU GIÁN TIẾP ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ PHA (chương trình dạy nghề cho lao động nơng thơn – Trung tâm GDTX Phù Cừ ) MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong này, người học có khả năng: Kiến thức: - Phân tích nguyên lý làm việc vủa mạch điện đảo chiều động khơng đồng pha - Phân tích sai hỏng thường gặp, nguyên nhân biện pháp khắc phục Kĩ năng: 16 - Vẽ sơ đồ mạch điện - Xây dựng quy trình lắp ráp mạch - Lắp ráp mạch điện - Kiểm tra, vận hành mạch điện Thái độ: - Có thái độ học tập nghiêm túc - Hình thành thói quen làm việc nhóm, vệ sinh, an tồn cơng nghiệp GV thực 17 ... dục thường xuyên, vấn để đặt lúc phải nâng cao chất lượng giáo dục theo yêu cầu xã hội II MODULE GDTX 13: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU DẠY HỌC Qua thời gian tự học nắm vấn đề sau: Khái niệm mục tiêu dạy... biết viết, để thực kĩ sống tốt dạy học hành, đọc đơn thu c chữa bệnh, hay thu c bảo vệ thực vật, nuôi trồng tham gia lớp chuyển giao khoa học, kĩ thu t, nâng cao suất vật ni, trồng Nói chung điều... ngày nhiều loại hình trường THPT (ngồi cơng lập) thu hút nhiều thiếu niên theo học Đặc điểm, động học tập nhóm đối tượng học chương trình GDTX: 3. 1 Phân tích động cơ, nhu cầu học tập, điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH BDTX GDTX MODUL 3 13, BÀI THU HOẠCH BDTX GDTX MODUL 3 13, Cách xác định mức độ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ cụ thể của một bài học/chuyên đề

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay