TỔNG hợp 4 đề THI MINH HOẠ HOÁ học THPTQG

17 68 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 21:36

Thí sinh cùng nhìn lại đề minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia 2018 để biết được cấu trúc đề thi theo phương án mới của Bộ Giáo dục để có kế hoạch ôn tập hợp lý.Năm 2018, đề thi THPT Quốc Gia sẽ bao gồm cả kiến thức lớp 11 và lớp 12, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Bộ Giáo Dục mới chỉ công bố đợt 1 của đề minh họa khiến thí sinh hoang mang về phạm vi kiến thức của chương trình học.Thi Quốc Gia cập nhật lại tổng hợp đề minh họa của Bộ Giáo Dục để thí sinh chủ động ôn luyện lại kiến thức một cách chắc chắn nhất đồng thời biết được năng lực của bản thân để củng cố kiến thức nhanh nhất. ĐỀ MINH HỌA SỐ 01 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Mơn: Hóa Học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108 Câu 1: Cho kim loại: Mg, Al, Cr, Na Kim loại cứng A Cr B Mg C Na D Fe Câu 2: Tơ lapsan thuộc loại tơ A poliamit B vinylic C poliete D polieste Câu 3: Khí biogaz sản xuất từ chất thải chăn nuôi sử dụng làm nguồn nhiên liệu sinh hoạt nông thôn Tác dụng việc sử dụng khí biogaz A phát triển chăn nuôi B đốt để lấy nhiệt giảm thiểu ô nhiễm môi trường C giảm giá thành sản xuất dầu, khí D giải cơng ăn việc làm khu vực nông thôn Câu 4: Phản ứng: Fe(NO3)2 + AgNO3  Fe(NO3)3 + Ag chứng minh điều gì? A Fe2+ có tính oxi hóa mạnh Fe3+ B Fe3+ có tính oxi hóa mạnh Ag+ C Ag+ có tính khử mạnh Fe2+ D Fe2+ khử Ag+ Câu 5: Hai chất sau lưỡng tính? A Cr(OH)3 Al(OH)3 B Ba(OH)2 Fe(OH)3 C Ca(OH)2 Cr(OH)3 D NaOH Al(OH)3 Câu 6: Nguyên tố sau kim loại chuyển tiếp? A Na B Al C Cr D Ca Câu 7: Chất thuộc loại oxit bazơ? A Cr2O3 B CO C CuO D CrO3 Câu 8: Cặp hợp chất sau hợp chất hữu cơ? A CO2, CaCO3 B CO, CaC2 C NaHCO3, NaCN D CH3Cl, C6H5Br Câu 9: Cho đồ thị biểu diễn nhiệt độ sôi ba chất sau: Chất A, B, C là: A CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH B CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH C CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO D C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH Câu 10: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu đỏ X Nước brom Kết tủa màu trắng Y Dung dịch AgNO3 NH3 Kết tủa Ag trắng sáng Z Cu(OH)2 Dung dịch có màu xanh lam T Các dung dịch X, Y, Z, T A axit glutamic, anilin, glucozơ, saccarozơ B axit stearic, anilin, saccarozơ, glucozơ C natri stearat, anilin, glucozơ, saccarozơ D axit axetic, anilin, glucozơ, xenlulozơ Câu 11: Hiện tượng xảy cho giấy quỳ khơ vào bình đựng khí amoniac A Giấy quỳ chuyển sang màu đỏ B Giấy quỳ chuyển sang màu xanh C Giấy quỳ màu D Giấy quỳ không chuyển màu Câu 12: Các ankan không tham gia loại phản ứng nào? A Phản ứng tách B Phản ứng cộng C Phản ứng cháy D Phản ứng Câu 13: Chất sau ancol etylic? A CH3COOH B CH3OH C C2H5OH D HCHO Câu 14: Cacbohiđrat dạng polime A glucozơ B fructozơ C saccarozơ D xenlulozơ Câu 15: Chất X có công thức cấu tạo CH2=CH – COOCH3 Tên gọi X A metyl acrylat B propyl fomat C metyl axetat D etyl axetat Câu 16: Quặng sau giàu sắt nhất? A Pirit sắt B Hematit đỏ C Manhetit D Xiđerit Câu 17: Dung dịch chất sau không dẫn điện được? A NaHSO4 nước B CH3COONa nước C Ca(OH)2 nước D HCl C6H6 (benzen) Câu 18: Chất X vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với bazơ Chất X A CH3CHO B H2NCH2COOH C CH3NH2 D CH3COOH Câu 19: Nguyên tố phổ biến thứ hai vỏ trái đất A cacbon B oxi C silic D sắt Câu 20: Cho chất: saccarozơ, glucozơ, frutozơ, etyl fomat, axit fomic anđehit axetic Trong chất trên, số chất vừa có khả tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả phản ứng với Cu(OH) điều kiện thường A B C D Câu 21: Cho 1,2 gam axit cacboxylic đơn chức X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu 1,64 gam muối X A C6H5COOH B CH3COOH C HCOOH D CH2 = CHCOOH Câu 22: Cho 15 gam hỗn hợp amin gồm anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M Khối lượng sản phẩm thu A 21,123 gam B 15,925 gam C 16,825 gam D 20,18 gam Câu 23: Trộn 50 ml dung dịch H3PO4 1M với V ml dung dịch KOH 1M, thu muối trung hòa Giá trị V A 150 ml B 200 ml C 300 ml D 170 ml Câu 24: Cho sơ đồ sau: Các chất X, Y, Z là: A K[Cr(OH)4], K2Cr2O7, Cr2(SO4)3 B K[Cr(OH)4], K2CrO4, CrSO4 C K2CrO4, K2Cr2O7, Cr2(SO4)3 D K2Cr2O7, K2CrO4, Cr2(SO4)3 Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol hỗn hợp E chứa ancol X; este đơn chức Y anđehit Z (X, Y, Z no, mạch hở có số nguyên tử hiđro) có tỉ lệ mol tương ứng : : thu 24,64 lít CO (đktc) 21,6 gam nước Mặt khác, cho 0,6 mol hỗn hợp E tác dụng với dung dịch AgNO dư NH3, đun nóng thu m gam Ag Giá trị m A 64,8 B 97,2 C 86,4 D 108 Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este X, thu 10,08 lít khí CO2 (đktc) 8,1 gam H2O Cơng thức phân tử X A C3H6O2 B C5H10O2 C C4H8O2 D C2H4O2 Câu 27: Hòa tan 1,12 gam Fe 300 ml dung dịch HCl 0,2M, thu dung dịch X khí H Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu khí NO (sản phẩm khử N+5) m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 8,61 B 10,23 C 7,36 D 9,15 Câu 28: Cho m gam phenol (C6H5OH) tác dụng với natri dư thấy 0,56 lít khí H2 (đktc), giá trị m A 4,7 B 4,9 C 9,4 D 7,4 Câu 29: Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với CO dư, đun nóng thu 28,7 gam hỗn hợp X Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu V lít khí H (đktc) V có giá trị A 6,72 B 4,48 C 5,6 D 11,2 Câu 30: Hai hợp chất hữu X Y có công thức phân tử C 3H7NO2, chất rắn điều kiện thường Chất X phản ứng với dung dịch NaOH, giải phóng khí Chất Y có phản ứng trùng ngưng Các chất X Y A axit 2-aminopropionic axit 3-aminopropionic B amoni acrylat axit 2-aminopropionic C axit 2-aminopropionic amoni acrylat D vinylamoni fomat amoni acrylat Câu 31: Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO /NH3 thu 15 gam Ag, nồng độ dung dịch glucozơ A 10% B 5% C 15% D 30% Câu 32: Cho từ từ chất X vào dung dịch Y, biến thiên lượng kết tủa Z tạo thành thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Thí nghiệm sau ứng với thí nghiệm trên? A Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 B Cho từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 NaOH C Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl Zn(NO3)2 D Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Al(NO3)3 Câu 33: Cho bột nhôm dư vào 100 ml dung dịch CuSO4 0,2M đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam Cu Giá trị m A 0,64 B 1,28 C 1,92 D 0,32 Câu 34: Cho tất đồng phân đơn chức, mạch hở, có cơng thức phân tử C 2H4O2 tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3 Số phản ứng xảy A B C D Câu 35: Cho 50 gam CaCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 20% (d=1,2g/ml) Khối lượng dung dịch HCl dùng A 152,08 gam B 180,0 gam C 182,5 gam D 55,0 gam Câu 36: Cho hỗn hợp gồm Na2O, CaO, Al2O3 MgO vào lượng nước dư, thu dung dịch X chất rắn Y Sục khí CO2 đến dư vào X, thu kết tủa A MgCO3 B CaCO3 C Al(OH)3 D Mg(OH)2 Câu 37: Cho m gam Mg tác dụng với dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 H2SO4 đun nóng, khuấy để phản ứng xảy hồn tồn, thu dung dịch X, 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có khí hóa nâu để ngồi khơng khí có tỉ khối so với He 1,76 gam hỗn hợp kim loại khơng tan có số mol Giá trị m A 4,08 B 2,16 C 1,68 D 3,6 Câu 38: Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100% dòng điện có cường độ khơng đổi) dung dịch X gồm 0,2 mol CuSO4 0,15 mol HCl, sau thời gian điện phân thu dung dịch Y có khối lượng giảm 14,125 gam so với khối lượng dung dịch X Cho 15 gam bột Fe vào Y đến kết thúc phản ứng thu m gam chất rắn Biết sinh hòa tan không đáng kể nước Giá trị m A 8,0 B 15,3 C 10,8 D 8,6 Câu 39: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu no, mạch hở (đều chứa C, H, O), phân tử chất có hai nhóm chức số nhóm -OH, -CHO, -COOH Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 4,05 gam Ag 1,86 gam muối amoni hữu Cho toàn lượng muối amoni hữu vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu 0,02 mol NH Giá trị m A 1,22 B 1,50 C 1,24 D 2,98 Câu 40: Cho 14,19 gam hỗn hợp gồm amino axit (phân tử chứa nhóm cacboxyl nhóm amino) vào dung dịch chứa 0,05 mol axit oxalic, thu dung dịch X Thêm tiếp 300 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau phản ứng xảy hoàn tồn, cạn dung dịch thu 26,19 gam chất rắn khan Y Hòa tan Y dung dịch HCl dư, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 39,04 B 35,39 C 37,215 D 19,665 - HẾT ĐỀ MINH HỌA SỐ 02 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Mơn: Hóa Học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108 Câu 1: Cho cặp oxi hóa – khử xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa dạng oxi hóa sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+ Phát biểu sau đúng? A Cu2+ oxi hóa Fe2+ thành Fe3+ B Fe3+ oxi hóa Cu thành Cu2+ C Cu khử Fe3+ thành Fe D Fe2+ oxi hóa Cu thành Cu2+ Câu 2: Trong mơi trường kiềm, protein có khả phản ứng màu biure với A KCl B NaCl C Mg(OH)2 D Cu(OH)2 Câu 3: Chất Z có phản ứng với dung dịch HCl, phản ứng với dung dịch nước vôi tạo chất kết tủa Chất Z A NaHCO3 B CaCO3 C AlCl3 D Ba(NO3)2 Câu 4: Cho hỗn hợp kim loại Fe, Mg, Zn vào cốc đựng dung dịch CuSO4 dư, thứ tự kim loại tác dụng với muối là: A Fe, Zn, Mg B Mg, Zn, Fe C Mg, Fe, Zn D Zn, Mg, Fe Câu 5: Cấu hình electron lớp ngồi nguyên tử kim loại kiềm thổ A ns2np1 B ns1 C ns2 D ns2np2 Câu 6: Sự thiếu hụt nguyên tố (ở dạng hợp chất) sau gây bệnh loãng xương? A Sắt B Kẽm C Canxi D Photpho Câu 7: Khí X điều chế cách cho axit phản ứng với kim loại muối thu vào ống nghiệm theo cách sau: Khí X điều chế phản ứng sau đây? Từ cách thu khí ta suy X khí nhẹ khơng khí Vậy X H2  CaCl2 + CO2 + H2O A CaCO3 + 2HCl   ZnCl2 + H2 B Zn + 2HCl   2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O C 2KMnO4 + 16HCl   Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O D Cu + 4HNO3  Câu 8: Kết luận sau phù hợp với thực nghiệm? Nung chất hữu X với lượng dư chất oxi hóa CuO, người ta thấy khí CO2, H2O khí N2 A Chất X chắn chứa cacbon, hiđro, có nitơ B Chất X chắn chứa cacbon, hiđro, nitơ; có khơng có oxi C X hợp chất nguyên tố cacbon, hiđro, nitơ D X hợp chất nguyên tố cacbon, hiđro, nitơ, oxi Câu 9: Axit acrylic không phản ứng với chất sau đây? A HCl B CaCO3 C NaCl D Br2 Câu 10: Thực thí nghiệm ác dung dịch có kết ghi theo bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Quỳ tím Hóa đỏ Y Dung dịch iot Xuất màu xanh tím Z Cu(OH)2 điều kiện thường Xuất phức xanh lam T Cu(OH)2 điều kiện thường Xuất phức màu tím P Nước Br2 Xuất kết tủa màu trắng Các chất X, Y, Z, T, P A axit glutamic, hồ tinh bột, saccarozo, glyxylglyxylglyxin, alanin B phenylamoni clorua, hồ tinh bột, etanol, lòng trắng trứng, alanin C Phenylamoni clorua, hồ tinh bột, lòng trắng trứng, saccarozo, anilin D axit glutamic, hồ tinh bột, glucozo, glyxylglyxin, alanin Câu 11: Ở nhiệt độ thường, nitơ trơ mặt hoạt động hóa học A nitơ có bán kính ngun tử nhỏ B nitơ có độ âm điện lớn nhóm C phân tử nitơ có liên kết ba bền D phân tử nitơ không phân cực Câu 12: Ankan hiđrocacbon no, mạch hở, có cơng thức chung A CnH2n-2 (n ≥2) B CnH2n+2 (n ≥1) C CnH2n-6 (n ≥6) D CnH2n (n ≥2) Câu 13: Ancol etylic không tác dụng với A C2H5OH B CH3COOH C HCl D NaOH Câu 14: Chất không tham gia phản ứng thủy phân A Tinh bột B Chất béo C Glucozơ D Xenlulozơ Câu 15: Trường hợp tạo sản phẩm ancol muối natri axit cacboxylic? o t A CH3COOCH2CH  CH2  NaOH   o t B CH3COOC6H5 (phenyl axetat)  NaOH   o o t D CH3COOCH  CH2  NaOH   t C HCOOCH  CHCH3  NaOH   Câu 16: Cho phương trình hóa học hai phản ứng sau: FeO + CO  Fe + CO2 3FeO + 10HNO3  3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O Hai phản ứng chứng tỏ FeO chất A có tính bazơ B có tính oxi hóa C có tính khử D vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử Câu 17: Chất khơng phân li ion hòa tan nước? A C6H12O6 (glucozơ) B HClO3 C Ba(OH)2 D MgCl2 Câu 18: Polime sau thành phần chất dẻo A Poliacrilonitrin B Polietilen C Poli(metyl metacrylat) D Polistiren o t c   X  Y  H2O Câu 19: Cho phản ứng: C  HNO3 đặ Các chất X Y A CO2 NO2 B CO NO C CO2 NO D CO NO2 Câu 20: Phát biểu sai A Chất béo chứa gốc axit không no thường chất lỏng nhiệt độ thường B Lực bazơ anilin lớn lực bazơ amoniac C Amilozơ có cấu trúc mạch khơng phân nhánh D Các amino axit điều kiện thường chất rắn dạng tinh thể Câu 21: Thực phản ứng crackinh butan, thu hỗn hợp sản phẩm X gồm hiđrocacbon có khối lượng mol trung bình 32,65 gam/mol Hiệu suất phản ứng crackinh A 77,64% B 17,76% C 38,82% D 16,325% Câu 22: Thủy phân hoàn toàn mol pentapeptit X mạch hở thì thu đươ ̣c mol glyxin, mol alanin mol valin Khi thủy phân không hoàn toàn X thì sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly, Gly-Ala tripeptip Gly-Gly-Val Công thức X phần trăm khố i lươṇ g N X là: A Gly-Gly-Val-Gly-Ala; 15% B Gly-Ala-Gly-Gly-Val; 20,29% C Ala-Gly-Gly-Val-Gly; 11,2% D Gly-Ala-Gly-Gly-Val; 19,5% Câu 23: Để phân biệt dung dịch riêng biệt: NaCl, MgCl 2, AlCl3, FeCl3, dùng dung dịch A Na2SO4 B HCl C HNO3 D NaOH Câu 24: Cho V lít dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)21M NaOH 0,5M vào 200 ml dung dịch H2SO4 1M HCl 1M Sau phản ứng xảy kết thúc, thu dung dịch có pH=7 Giá trị V A 0,24 B 0,30 C 0,22 D 0,25 Câu 25: Oxi hóa 4,2 gam sắt khơng khí, thu 5,32 gam hỗn hợp X gồm sắt oxit sắt Hòa tan hết X 200 ml dung dịch HNO3 a mol/l, sinh 0,448 lít NO (ở đktc, sản phẩm khử N +5) Giá trị a A 1,425 B 1,1 C 1,3 D 1,225 Câu 26: Geranial (3,7-đimetyloct-2,6-đien-1-al) có tinh dầu xả có tác dụng sát trùng, giảm mệt mỏi, chống căng thẳng Để phản ứng cộng hoàn toàn 15,2 gam Geranial cần tối đa lít H (đktc)? A 11,2 B 8,96 C 6,72 D 2,24 Câu 27: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat; etylen glicol điaxetat; axit acrylic; axit oxalic Đốt cháy m gam X cần vừa đủ 9,184 lít O2 (đktc), thu 8,96 lít CO2 (đktc) 5,4 gam H2O Mặt khác, cho hỗn hợp X phản ứng với dung dịch NaOH 1M, thể tích dung dịch NaOH tối đa phản ứng (ở điều kiện thích hợp) A 120 ml B 140 ml C 100 ml D 280 ml Câu 28: Hòa tan hồn tồn hỗn hợp Mg, Al, Fe Cu dung dịch HNO3 (loãng dư) thu dung dịch X Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X kết tủa Y Nung kết tủa Y đến phản ứng nhiệt phân kết thúc thu tối đa oxit? A B C D Câu 29: Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu A 184 gam B 92 gam C 276 gam D 138 gam Câu 30: Hòa tan hồn tồn 11,2 gam CaO vào H2O, thu dung dịch X Sục khí CO2 vào dung dịch X, qua trình khảo sát người ta lập đồ thị phản ứng sau: Giá trị x A 0,025 B 0,020 C 0,050 D 0,040 Câu 31: Khi cho 5,6 gam Fe tác dụng với 250 ml dung dịch AgNO3 1M sau phản ứng kết thúc thu gam chất rắn? A 37,0 gam B 20,7 gam C 27,0 gam D 21,6 gam Câu 32: Cho 7,8 gam kali tác dụng với lít dung dịch HCl 0,1M, sau phản ứng thu dung dịch X V lít H2 (đktc) Cô cạn dung dịch X thu m gam chất rắn khan Giá trị V m A 2,24 7,45 B 1,12 3,725 C 1,12 11,35 D 2,24 13,05 Câu 33: Hợp chất X có cơng thức C8H14O4 Từ X thực phản ứng (theo tỉ lệ mol): (a) X + 2NaOH  X1 + X2 + H2O (b) X1 + H2SO4  X3 + Na2SO4 (c) nX3 + nX4  nilon-6,6 + 2nH2O Phân tử khối X5 A 216 B 202 (d) 2X2 + X3  X5 + 2H2O C 198 D 174 Câu 34: Thuỷ phân este Z môi trường axit thu đươ ̣c hai chấ t hữu X và Y (MX < MY) Bằ ng mô ̣t phả n ứng có thể chuyể n hoá X thành Y Chấ t Z không thể là A vinyl axetat B metyl axetat C metyl propionat D etyl axetat Câu 35: Hỗn hợp M gồm Lys–Gly–Ala, Lys–Ala–Lys–Lys–Lys–Gly Ala–Gly oxi chiếm 21,3018% khối lượng Cho 0,16 mol M tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu m gam muối Giá trị m A 93,26 B 83,28 C 86,16 D 90,48 Câu 36: X este no, đơn chức; Y este đơn chức; không no chứa liên kết đơi C=C (X, Y mạch hở) Đốt cháy hồn toàn 14,4 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 14,336 lít O (đktc) thu 9,36 gam nước Mặt khác, thủy phân hồn tồn E mơi trường axit thu hỗn hợp chứa axit cacboxylic A, B (M A < MB) ancol Z Cho nhận định sau: (1) X, A cho phản ứng tráng gương (2) X, Y, A, B làm màu dung dịch Br mơi trường CCl4 (3) Y có mạch cacbon phân nhánh, từ Y điều chế thủy tinh hữu phản ứng trùng hợp (4) Đun Z với H2SO4 đặc 170oC thu anken tương ứng (5) Nhiệt độ sôi tăng dần theo thứ tự X < Y < Z < A < B (6) Tính axit giảm dần theo thứ tự A > B > Z Số nhận định là: A B C D Câu 37: Điện phân điện cực trơ màng ngăn xốp, dung dịch X chứa a gam Cu(NO 3)2 b gam NaCl đến có khí điện cực dừng lại, thu dung dịch Y 0,51 mol khí Z Dung dịch Y hòa tan tối đa 12,6 gam Fe giải phóng NO (sản phẩm khử nhất) dung dịch T Dung dịch T cho kết tủa với dung dịch AgNO3 Tổng giá trị (a + b) A 135,36 B 147,5 C 171,525 D 166,2 Câu 38: Dung dịch X gồm CuCl2 0,2M; FeCl2 0,3M; FeCl3 0,3M Cho m gam bột Mg vào 100 ml dung dịch X khuấy đến phản ứng kết thúc thu dung dịch Y Thêm dung dịch KOH dư vào Y kết tủa Z Nung Z khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 5,4 gam chất rắn T Giá trị m A 2,88 B 0,84 C 1,32 D 1,44 Câu 39: Hỗn hợp X gồm Cu Fe3O4 Khử m gam hỗn hợp X khí CO dư (đun nóng), thu 0,798m gam hỗn hợp kim loại Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl lấy dư, thu dung dịch Y chất rắn Z Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO dư, thu 427,44 gam kết tủa V lít khí NO (đktc) Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng dư thu 2,75V lít NO (sản phẩ m khử nhấ t, đktc) Giá trị gầ n nhấ t V A 2,24 B 2,68 C 2,82 D 2,71 Câu 40: Xà phòng hố hồn tồn m gam este no, đơn chức, mạch hở E 26 gam dung dịch MOH 28% (M kim loại kiềm) Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu 24,72 gam chất lỏng X 10,08 gam chất rắn khan Y Đốt cháy hoàn toàn Y, thu sản phẩm gồm CO2, H2O 8,97 gam muối cacbonat khan Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu 12,768 lít khí H2 (đktc) Phần trăm khối lượng muối Y có giá trị gần với A 67,5 B 85,0 C 80,0 D 97,5 - HẾT ĐỀ MINH HỌA SỐ 03 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Mơn: Hóa Học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108 Câu 1: Trong mạng tinh thể kim loại có A ion dương kim loại, nguyên tử kim loại electron tự B electron tự C nguyên tử kim loại D ion âm phi kim ion dương kim loại Câu 2: Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế từ vinyl clorua phản ứng A oxi hoá-khử B trùng hợp C trao đổi D trùng ngưng Câu 3: Xác định chất (hoặc hỗn hợp) X Y tương ứng khơng thỏa mãn thí nghiệm sau: Các khí CO2, O2, N2 tan nước nên thu cách đẩy nước NO2 tan tốt nước nên khơng dùng phương pháp đẩy nước để thu khí A NaHCO3, CO2 B NH4NO2; N2 C KMnO4; O2 D Cu(NO3)2; (NO2, O2) Câu 4: Trong kim loại: Mg; Al; Ba; K; Ca Fe có kim loại mà cho vào dung dịch CuSO4 tạo kim loại Cu? A B C D Câu 5: Trong phản ứng nhôm với dung dịch NaOH, chất oxi hóa nhơm A NaOH B H2O C NaOH H2O D Cả NaOH H2O Câu 6: Một chất có chứa nguyên tố oxi, dùng để làm nước có tác dụng bảo vệ sinh vật Trái Đất không bị xạ cực tím Chất A ozon B oxi C lưu huỳnh đioxit D cacbon đioxit Câu 7: Cho oxit BaO, SO2, NO2, CrO3, CO2, CO, P2O5 số oxit dãy tác dụng với nước điều kiện thường A B C D Câu 8: Trong dãy chất sau đây, có dãy gồm chất đồng đẳng nhau? (1) C2H6, CH4, C4H10; (2) C2H5OH, CH3CH2CH2OH; (3) CH3OCH3, CH3CHO; (4) CH3COOH, HCOOH, C2H3COOH A B C D Câu 9: Dãy gồm chất tác dụng với Na NaOH A axit axetic, phenol, ancol etylic B phenol, etyl axetat, o- crezol C axit axetic, phenol, etyl axetat D axit axetic, phenol, o-crezol Câu 10: Cho chất: saccarozơ, glucozơ, frutozơ, etyl fomat, axit fomic anđehit axetic Trong chất trên, số chất vừa có khả tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả phản ứng với Cu(OH) điều kiện thường A B C D Câu 11: Thành phần phân amophot gồm A NH4H2PO4 (NH4)2HPO4 B (NH4)2HPO4 (NH4)3PO4 C (NH4)3PO4 NH4H2PO4 D Ca(H2PO4)2 NH4H2PO4 Câu 12: Khi clo hóa ankan có cơng thức phân tử C 6H14, người ta thu sản phẩm monoclo Danh pháp IUPAC ankan A n-hexan B 2,3-đimetylbutan C 2,2-đimetylbutan D 2-metylpentan Câu 13: Cho chất có cơng thức cấu tạo sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T) Những chất tác dụng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam A X, Y, R, T B Z, R, T C X, Z, T D X, Y, Z, T Câu 14: Phát biểu khơng xác? A Monosaccarit cacbohiđrat thủy phân B Thủy phân hoàn toàn polisaccarit sinh nhiều monosaccarit C Tinh bột, saccarozơ glucozơ poli, monosaccarit D Thủy phân đisaccarit sinh hai loại monosaccarit Câu 15: Sản phẩm thủy phân chất sau chắn tham gia phản ứng tráng gương? A C2H5COOCH3 B HCOOCH3 C C3H7COOC2H5 D CH3COOC4H7 Câu 16: Dãy gồm chất tác dụng với Fe(NO3)2 là: A AgNO3, NaOH, Cu, FeCl3 B AgNO3, Br2, NH3, HCl C KI, Br2, NH3, Zn D NaOH, Mg, KCl, H2SO4 Câu 17: Cho chất đây: HClO4, HClO, HF, HNO3, H2S, H2SO3, NaOH, NaCl, CuSO4, CH3COOH Số chất thuộc loại chất điện li mạnh A B C D Câu 18: Chất rắn không màu, dễ tan nước, kết tinh điều kiện thường A C6H5NH2 B C2H5OH C CH3NH2 D H2NCH2COOH Câu 19: Thành phần khí than ướt là: A CH4, CO2, H2, N2 B CO, CO2, H2, N2 C CO, CO2, H2, NO2 D CO, CO2, NH3, N2 Câu 20: Cho X, Y, Z, T chất khác số chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH (anilin) tính chất ghi bảng sau: Chất X Y Z T o Nhiệt độ sôi ( C) 182 184 -6,7 -33,4 pH (dung dịch nồng 6,48 7,82 10,81 10,12 độ 0,001M) Nhận xét sau không đúng? A Dung dịch X có tính axit; dung dịch Y, Z, T có tính bazơ B X, Y tạo kết tủa trắng với nước brom C Phân biệt dung X với dung dịch Y quỳ tím D Z, T làm xanh quỳ tím ẩm Câu 21: Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu dung dịch chứa hai chất tan Mặt khác, cho a gam dung dịch muối X tác dụng với a gam dung dịch Ba(OH) 2, thu 2a gam dung dịch Y Công thức X A KHS B KHSO3 C NaHS D NaHSO4 Câu 22: Hợp chất X có cơng thức phân tử C6H8O6 X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol : phản ứng với AgNO3/NH3 theo tỉ lệ mol : X không phản ứng với NaHCO3 Có kết luận sau: (1) X có chứa liên kết ba đầu mạch (2) X có chứa nhóm chức axit cacboxylic (3) X có chứa nhóm chức este (4) X có nhóm chức anđehit (5) X hợp chất đa chức Số kết luận X A B C D Câu 23: Cho 19,02 gam hỗn hợp Mg, Ca, CaO, MgO, MgCO3, CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, thu 4,704 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 12,5 dung dịch chứa 12,825 gam MgCl2 m gam CaCl2 Giá trị m A 20,535 B 18,78 C 19,425 D 19,98 Câu 24: Cho 4,48 lít NH3 (đktc) qua ống sứ đựng 48 gam CuO nung nóng, thu chất rắn X giải phóng khí Y Để tác dụng vừa đủ với chất rắn X cần thể tích dung dịch HCl 2M A 900 ml B 600 ml C 300 ml D 1200 ml Câu 25: Đốt cháy m gam este etyl axetat, hấp thụ hết sản phẩm vào 200 gam dung dịch Ba(OH) 6,84% sau lọc 194,38 gam dung dịch Ba(HCO3)2 Giá trị m A 1,8 B 2,2 C 4,48 D 3,3 Câu 26: Đố t cháy hoàn toàn 5,16 gam hỗn hợp X gồ m ancol CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, lượng khí O2 (vừa đủ), thu 12,992 lít hỗn hợp khí (đktc) Sục tồn lượng khí vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch bình giảm m gam Giá trị m A 7,32 B 6,84 C 6,46 D 7,48 Câu 27: Cho dãy chuyển hóa sau: FeSO  H SO loã ng, dư dd NaOH dö NaOH dö 4 CrO3   X   Y  Z Các chất X, Y, Z là: A Na2CrO4, Cr2(SO4)3, NaCrO2 B Na2Cr2O7, CrSO4, NaCrO2 C Na2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3 D Na2CrO4, CrSO4, Cr(OH)3 Câu 28: Cho 20,3 gam Gly-Ala-Gly tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chắt rắn Giá trị m A 11,2 B 35,3 C 48.3 D 46,5 Câu 29: Một dung dịch có chứa a mol HCO3 ; 0,2 mol Ca2+; 0,8 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,8 mol Cl  Cô cạn dung dịch đến khối lượng khơng đổi lượng muối khan thu A 96,6 gam B 118,8 gam C 75,2 gam D 72,5 gam Câu 30: Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa hỗn hợp Al2(SO4)3 AlCl3 Sự biến thiên khối lượng kết tủa biểu diễn đồ thị sau: Tổng khối lượng hai muối Al2(SO4)3 AlCl3 A 6,09 gam B 3,42 gam C 5,34 D 6,84 Câu 31: Đun nóng 8,55 gam cacbohiđrat X với dung dịch HCl đến phản ứng hoàn toàn Cho dung dịch sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO NH3 sau phản ứng thu 10,8 gam Ag X chất sau đây? A xenlulozơ B saccarozơ C frutozơ D glucozơ Câu 32: Trong chất: HOOCCH2CH(NH2)COOH, m-HOC6H4OH, p-CH3COOC6H4OH, CH3CH2COOH, (CH3NH3)2CO3, ClH3NCH(CH3)COOH Có chất mà mol chất phản ứng tối đa với mol NaOH? A B C D Câu 33: Cho m gam hỗn hợp M gồm peptit X, Y, Z mạch hở có tỉ lệ số mol nX : nY : nZ = : : Thủy phân hoàn toàn N, thu 60 gam Gly, 80,1 gam Ala, 117 gam Val Biết số liên kết peptit X, Y, Z khác có tổng Giá trị m A 226,5 B 255,4 C 257,1 D 176,5 Câu 34: Hòa tan hồn tồn 17,44 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, CuO, Cu, Mg, MgO (trong oxi chiếm 18,35% khối lượng) dung dịch chứa 0,804 mol HNO3 loãng (dư 20% so với lượng cần cho phản ứng), kết thúc phản ứng thu dung dịch Y V lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N N2O (tỷ lệ số mol tương ứng 2:3) Cho dung dịch NaOH tới dư vàoY đun nóng, khơng có khí Giá trị V A 0,56 B 0,448 C 1,39 D 1,12 Câu 35: Chia m gam hỗn hợp T gồm peptit mạch hở thành hai phần Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu N2, CO2 7,02 gam H2O Thủy phân hoàn toàn phần hai, thu hỗn hợp X gồm alanin, glyxin, valin Cho X vào 200 ml dung dịch chứa NaOH 0,5M KOH 0,6M, thu dung dịch Y chứa 20,66 gam chất tan Để tác dụng vừa đủ với Y cần 360 ml dung dịch HCl 1M Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 24,20 B 19,88 C 21,32 D 24,92 Câu 36: Thực phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm (Al Fe2O3) điều kiện khơng có khơng khí đến phản ứng hồn tồn thu hỗn hợp Y Chia Y thành hai phần - Phần một: Cho tác dụng với dung dịch NaOH (dư), thu 0,896 lít khí (đktc) lại chất rắn khơng tan chiếm 44,8% khối lượng phần - Phần hai: Cho tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu 2,688 lít khí (đktc) Khối lượng nhơm đem trộn A 4,5 gam B 7,2 gam C 5,4 gam D 8,1 gam Câu 37: Cho hỗn hợp X gồm este no, đơn chức Y ancol đơn chức Z tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu 0,35 mol ancol Z Cho Z tách nước điều kiện thích hợp thu chất hữu T có tỉ khối so với Z 1,7 Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn X cần dùng 44,24 lít O2 (đktc) Cơng thức phân tử axit tạo Y A C5H10O2 B C4H8O2 C C3H6O2 D C2H4O2 Câu 38: Cho luồng khí O2 qua ống đựng 63,6 gam hỗn hợp kim loại Mg, Al Fe nung nóng thu 92,4 gam chất rắn X Hòa tan hồn tồn lượng X dung dịch HNO (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y 3,44 gam hỗn hợp khí Z Biết có 4,25 mol HNO tham gia phản ứng, cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu 319 gam muối Phần trăm khối lượng N có 319 gam hỗn hợp muối A 18,082% B 18,125% C 18,038% D 18,213% Câu 39: Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch X chứa CuSO NaCl (có tỉ lệ mol tương ứng 3:2) dòng điện chiều có cường độ 5A, sau thời gian t thu dung dịch Y chứa hai chất tan thấy khối lượng dung dịch Y giảm 33,1 gam so với khối lượng dung dịch X Dung dịch Y hòa tan tối đa 3,6 gam Al Giả sử khí sinh q trình điện phân hết khỏi dung dịch Giá trị t gần với giá trị sau đây? A 4,5 B C 5,36 D 6,66 Câu 40: Dung dịch X chứa 0,01 mol C1H3NCH2COOH, 0,02 mol CH3CH(NH2)COOH 0,05 mol HCOOC6H5 Cho dung dịch X tác dụng với 160 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng để phản ứng xảy hồn tồn Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chắt rắn khan Giá trị m A 8,615 B 14,515 C 12,535 D 13,775 - HẾT ĐỀ MINH HỌA KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Mơn: Hóa Học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề SỐ 04 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108 Câu 1: Cho kim loại: Ag, Al, Cu, Ca, Fe, Zn Số kim loại tan dung dịch HCl A B C D Câu 2: Thủy phân hoàn toàn mol pentapeptit X mạch hở, thu mol glyxin, mol alanin mol valin Mặt khác, thủy phân khơng hồn tồn X, thu hỗn hợp sản phẩm có Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Val Cấu tạo X A Gly-Gly-Ala-Gly-Val B Ala-Gly-Gly-Val-Gly C Gly-Ala-Gly-Gly-Val D Gly-Gly-Val-Gly-Ala Câu 3: Các hiđroxit X, Y, Z, T có số đặc điểm sau: X tan Y không tan Z không tan T tan Tính tan (trong nước) Phản ứng khơng xảy khơng xảy có xảy phản khơng xảy với dung dịch phản ứng phản ứng ứng phản ứng NaOH Phản ứng không xảy không xảy không xảy phản ứng tạo với dung dịch phản ứng phản ứng phản ứng kết tủa trắng Na2SO4 X, Y, Z, T là: A NaOH, Al(OH)3, Fe(OH)3, Ba(OH)2 B Ba(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3, NaOH C Ba(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3, NaOH D NaOH, Fe(OH)3, Al(OH)3, Ba(OH)2 Câu 4: Phương trình hóa học sau sai? A 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 B Ca + 2HCl  CaCl2 + H2 C Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu D Cu + H2SO4  CuSO4 + H2 Câu 5: Dung dịch NaOH loãng tác dụng với tất chất thuộc dãy sau đây? A Al2O3, CO2, dung dịch NaHCO3, dung dịch ZnCl2, NO2 B CO, H2S, Cl2, dung dịch AlCl3, C6H5OH C NO, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch NH4Cl, dung dịch HCl D Dung dịch NaAlO2, Zn, S, dung dịch NaHSO4 Câu 6: Kim loại vừa phản ứng với dung dịch HCl vừa phản ứng với Al 2(SO4)3 A Fe B Mg C Cu D Ni Câu 7: Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế dung dịch X: Dung dịch X đặc nguội tham gia phản ứng oxi hóa - khử với chất số chất sau: CaCO3, Fe(OH)2, Fe2O3, Cu, FeS2, Fe, Cr, Fe(NO3)2, Al, Ag, Fe3O4? A B C D Câu 8: Trong hợp chất sau: CH4; CHCl3; C2H7N; HCN; CH3COONa; C12H22O11; Al4C3; CH5NO3; CH8O3N2; CH2O3 Số chất hữu hữu A B C D Câu 9: Ba chất hữu có chức có cơng thức phân tử là: CH2O2, C2H4O2, C3H6O2 Cả ba chất không đồng thời tác dụng với A AgNO3/NH3 B NaHCO3 C C2H5OH D C2H5ONa Câu 10: Cho phát biểu sau : (a) Dung dịch lòng trắng trứng bị đơng tụ đun nóng (b) Trong phân tử lysin có nguyên tử nitơ (c) Dung dịch alanin làm đổi màu quỳ tím (d) Triolein có phản ứng cộng H (xúc tác Ni, to) (e) Tinh bột đồng phân xenlulozơ (g) Anilin chất rắn, tan tốt nước Số phát biểu A B C D t , xt   2NH3 (k) phản ứng toả nhiệt Cho số yếu Câu 11: Cho biết phản ứng N2 (k) + 3H2 (k)   o tố: (1) tăng áp suất, (2) tăng nhiệt độ, (3) tăng nồng độ N2 H2, (4) tăng nồng độ NH3, (5) tăng lượng xúc tác Các yếu tố làm tăng hiệu suất phản ứng nói A (2), (4) B (1), (3) C (2), (5) D (3), (5) Câu 12: Cho ba hiđrocacbon X, Y, Z Nếu đốt cháy 0,23 mol chất thể tích khí CO2 thu khơng q 17 lít (đo đktc) Thực thí nghiệm thấy có tượng bảng sau: Phản ứng với X Y Z Kết tủa vàng Khơng có kết tủa Khơng có kết tủa Dung dịch AgNO3/NH3 Mất màu Mất màu Không màu Dung dịch brom A CH  CH; CH2=CH–CH=CH2; CH3–CH3 B CH3–C  C–CH3; CH2=CH–CH=CH2; CH3–CH2–CH2–CH3 C CH  C – CH3; CH2=CH–CH3; CH3–CH3 D CH2=C=CH2; CH2=CH–CH3; CH3–CH2–CH3 Câu 13: Ancol sau thỏa mãn: có nguyên tử cacbon bậc 1; có nguyên tử cacbon bậc phản ứng với CuO nhiệt độ cao tạo sản phẩm có phản ứng tráng gương? A 2-metylpropan-1-ol B 2-metylbutan-1-ol C 3-metylbutan-2-ol D butan-1-ol Câu 14: Để tráng lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO NH3, đun nóng Chất X A etyl axetat B tinh bột C saccarozơ D glucozơ Câu 15: Tiến hành đun nóng phản ứng sau đây: (1) CH3COOC2H5 + NaOH  (2) HCOOCH=CH2 + NaOH  (3) C6H5COOCH3 + NaOH  (4) HCOOC6H5 + NaOH  (5) CH3OCOCH=CH2 +NaOH  (6) C6H5COOCH=CH2 + NaOH  Trong số phản ứng đó, có phản ứng mà sản phẩm thu chứa ancol? A B C D Câu 16: Ion M3+ có cấu hình electron phân lớp ngồi 3d3 Phát biểu sau khơng đúng? A Trong bảng tuần hoàn M nằm chu kì 4, nhóm VIB B Cấu hình electron ngun tử M là: [Ar]3d44s2 C M2O3 M(OH)3 có tính chất lưỡng tính D Ion M3+ vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa Câu 17: Hòa tan chất sau vào nước để dung dịch riêng rẽ: NaCl, CaO, SO3, C6H12O6, CH3COOH, C2H5OH, Al2(SO4)3 Trong dung dịch tạo có dung dịch có khả dẫn điện? A B C D Câu 18: Chất sau polime? A Triolein B Protein C Thủy tinh hữu D Xenlulozơ Câu 19: Khí CO2 điều chế phòng thí nghiệm thường lẫn khí HCl nước Để loại bỏ HCl nước khỏi hỗn hợp, ta dùng A Dung dịch NaHCO3 bão hoà dung dịch H2SO4 đặc B Dung dịch NaOH đặc C Dung dịch H2SO4 đặc D Dung dịch Na2CO3 bão hoà dung dịch H2SO4 đặc Câu 20: Cho chất sau: etyl fomat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, glyxin Số chất bị thủy phân môi trường axit A B C D Câu 21: Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 Fe3O4 (trong Fe3O4 chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp) vào dung dịch HNO3 lỗng (dư), thu 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO2 NO (sản phẩm khử N+5) có tỉ khối so với H2 18,5 Số mol HNO3 phản ứng A 2,0 B 3,8 C 3,2 D 1,8 Câu 22: Có nhận xét sau (1) Dung dịch glyxin anilin H 2O khơng làm đổi màu q tím (2) Các amino axit điều kiện thường trạng thái rắn (3) Đường sacarozơ tan tốt nước có phản ứng tráng bạc (4) Đường glucozơ (rắn) bị hóa đen tiếp xúc với dung dịch H2SO4 đặc (98%) (5) Phân tử xenlulozơ chứa mắt xích α–glucozơ Trong nhận xét trên, số nhận xét phát biểu (1), (2), (4) A B C D Câu 23: Hòa tan hồn tồn Fe3O4 dung dịch H2SO4 lỗng (dư), thu dung dịch X Trong chất: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 Al, số chất có khả phản ứng với dung dịch X A B C D Câu 24: Ba dung dịch X, Y, Z thỏa mãn điều kiện sau: - X tác dụng với Y có kết tủa xuất - Y tác dụng với Z có kết tủa xuất - X tác dụng với Z có khí X, Y, Z A Al2(SO4)3, BaCl2, Na2SO4 B FeCl2, Ba(OH)2, AgNO3 C NaHCO3, NaHSO4, BaCl2 D NaHSO4, BaCl2, Na2CO3 Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm C 2H4, C3H6, C4H8, thu 1,68 lít khí CO2 (đktc) Giá trị m A 1,15 B 1,25 C 1,05 D 0,95 Câu 26: Cho m gam NaOH vào dung dịch chứa 0,04 mol H 3PO4, sau phản ứng hồn tồn thu dung dịch Y Cơ cạn dung dịch Y thu 1,22m gam chất rắn khan Giá trị m A 4,0 B 2,0 C 6,0 D 8,0 Câu 27: Một tripeptit no, mạch hở A có cơng thức phân tử C xHyO6N4 Đốt cháy hồn tồn 0,15 mol A thu 40,32 lít CO2 (đktc) m gam H2O Giá trị m gần với A 29,68 B 30,70 C 28,80 D 18,91 Câu 28: Cho 18 gam hỗn hợp X gồm R 2CO3 NaHCO3 (số mol nhau) vào dung dịch chứa HCl dư, sau phản ứng kết thúc thu 4,48 lít CO2 (ở đktc) Mặt khác, nung gam X đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn Giá trị m A 2,65 B 7,45 C 6,25 D 3,45 Câu 29: Hỗn hợp X gồm este đơn chức Y Z nhóm -CH2- Cho 6,6 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M, thu 7,4 gam hỗn hợp muối Công thức cấu tạo xác Y Z A CH3COOC2H5 CH3COOCH3 B HCOOCH3 CH3COOCH3 C CH3COOC2H5 HCOOC2H5 D CH3COOCH=CH2 HCOOCH=CH2 Câu 30: Cho đipeptit Y có cơng thức phân tử C 6H12N2O3 Số đồng phân peptit Y (chỉ chứa gốc  amino axit) mạch hở A B C D Câu 31: Hỗn hợp X gồm ancol đơn chức este đơn chức (mạch hở, số nguyên tử cacbon) Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ V lít O2, thu 17,472 lít CO2 11,52 gam nước Mặt khác, m gam X phản ứng với dung dịch KOH dư thu 0,26 mol hỗn hợp ancol Biết X không tham gia phản ứng tráng gương, thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Giá trị V bao nhiêu? A 21,952 B 21,056 C 20,384 D 19,6 Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS2 cần dùng 0,6 mol O2, thu 0,4 mol Fe2O3 0,4 mol SO2 Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H 2SO4 đặc nóng, dư đến phản ứng xảy hoàn toàn, sản phẩm khử SO số mol H2SO4 tham gia phản ứng bao nhiêu? A 2,8 mol B 2,0 mol C 2,4 mol D 1,6 mol Câu 33: Hỗn hợp X gồm ancol axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, có số nguyên tử cacbon phân tử Đốt cháy hoàn toàn 51,24 gam X, thu 101,64 gam CO2 Đun nóng 51,24 gam X với xúc tác H2SO4 đặc, thu m gam este (hiệu suất phản ứng este hóa 60%) Giá trị m gần giá trị sau đây? A 41,8 B 47,6 C 28,5 D 25,5 Câu 34: Hoà tan hoàn toàn m gam ZnCl2 vào nước dung dịch X Nếu cho 200 ml dung dịch KOH 2M vào X thu 3a gam kết tủa Mặt khác, cho 240 ml dung dịch KOH 2M vào X thu 2a gam kết tủa Giá trị m A 16,32 B 27,2 C 21,76 D 13,6 Câu 35: Hòa tan hồn tồn 216,55 gam hỗn hợp KHSO4 Fe(NO3)3 vào nước dung dịch X Cho m gam hỗn hợp Y gồm Mg, Al, MgO Al2O3 (trong oxi chiếm 64/205 khối lượng) tan hết vào X, sau phản ứng kết thúc thu dung dịch Z chứa muối trung hòa 2,016 lít hỗn hợp khí T có tổng khối lượng 1,84 gam gồm khí (đktc), thể tích H2, N2O, NO2 chiếm 4/9, 1/9 1/9 Cho BaCl2 dư vào Z thu 356,49 gam kết tủa Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 30 B 35 C 20 D 40 Câu 36: Hỗn hợp gồm m gam oxit sắt 0,54m gam Al Nung hỗn hợp X chân không phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp Y Cho hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu V lít H2 (đktc); dung dịch Z chất rắn T Thổi khí CO2 dư vào dung dịch Z thu 67,6416 gam kết tủa Cho chất rắn T tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu 1,22V lít hỗn hợp khí NO NO2 (đktc) có tỉ khối so với hiđro 17 Giá trị V A 11,25 B 12,34 C 13,32 D 14,56 Câu 37: Một hợp chất hữu X có công thức phân tử C10H8O4 phân tử chứa loại nhóm chức mol X phản ứng vừa đủ với mol NaOH tạo thành dung dịch Y gồm muối (trong có muối có M < 100), anđehit no (thuộc dãy đồng đẳng metanal) nước Cho dung dịch Y phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3 khối lượng kết tủa thu A 162 gam B 108 gam C 432 gam D 162 gam Câu 38: Dung dịch X chứa AlCl3, HCl MgCl2, số mol MgCl2 tổng số mol HCl AlCl3 Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X ta có đồ thị sau: Với x1 + x2=0,48 Cho m gam AgNO3 vào dung dịch X, thu m1 gam kết tủa dung dịch chứa 45,645 gam chất tan Giá trị m1 A 55,965 B 58,835 C 111,930 D 68,880 Câu 39: Hỗn hợp E gồm chất: X (là este amino axit); Y Z hai peptit mạch hở, nguyên tử nitơ (đều chứa hai loại gốc amino axit, M Y < MZ) Cho 36 gam E tác dụng vừa đủ với 0,44 mol NaOH, thu 7,36 gam ancol no, đơn chức, mạch hở 45,34 gam ba muối glyxin, alanin, valin (trong có 0,1 mol muối alanin) Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 36 gam E O dư, thu CO2, N2 1,38 mol H2O Phần trăm khối lượng Y E A 43,33% B 18,39% C 20,72% D 27,58% Câu 40: Hợp chất hữu X chứa C, H, O, N Đốt chát hoàn toàn 0,01 mol X lượng vừa đủ 0,0875 mol O2 Sau phản ứng cháy, sục toàn sản phẩm vào nước vôi dư Sau phản ứng hoàn toàn, thấy tách gam kết tủa khối lượng dung dịch thu giảm 2,39 gam so với khối lượng nước vôi ban đầu, đồng thời có 0,336 lít khí (đktc) Khi lấy 4,46 gam X tác dụng vừa đủ với 60 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y chứa m gam chất tan gồm muối axit hữu đơn chức hai muối hai amino axit (đều chứa nhóm – COOH nhóm –NH2, phân tử khối 14 đvC) Giá trị m A 5,80 B 5,44 C 6,14 D 6,50 - HẾT ... Thành phần phân amophot gồm A NH4H2PO4 (NH4)2HPO4 B (NH4)2HPO4 (NH4)3PO4 C (NH4)3PO4 NH4H2PO4 D Ca(H2PO4)2 NH4H2PO4 Câu 12: Khi clo hóa ankan có cơng thức phân tử C 6H 14, người ta thu sản phẩm monoclo... đổi thu 5 ,4 gam chất rắn T Giá trị m A 2,88 B 0, 84 C 1,32 D 1 ,44 Câu 39: Hỗn hợp X gồm Cu Fe3O4 Khử m gam hỗn hợp X khí CO dư (đun nóng), thu 0,798m gam hỗn hợp kim loại Cho m gam hỗn hợp X tác... gam muối Giá trị m A 39, 04 B 35,39 C 37,215 D 19,665 - HẾT ĐỀ MINH HỌA SỐ 02 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Mơn: Hóa Học Thời gian làm bài:
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG hợp 4 đề THI MINH HOẠ HOÁ học THPTQG, TỔNG hợp 4 đề THI MINH HOẠ HOÁ học THPTQG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay