Ứng dụng mã nguồn mở Koha trong xây dựng phần mềm quản trị thư viện tại Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Quảng Bình.

75 30 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 21:21

1 of 128 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 4.1 Trong nước 4.2 Ngoài nước 4.3 Danh mục cơng trình cơng bố thuộc lĩnh vực đề tài: 5 Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cách tiếp cận: 5.2 Phương pháp nghiên cứu: Cấu trúc đề tài NỘI DUNG CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG KOHA TRONG QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ LƯU THƠNG TÀI LIỆU THỰC TRẠNG TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU, TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 1.1 Nghiên cứu, tìm hiểu tính phần mềm quản lý thư viện mã nguồn mở Koha 1.1.1 Tính dành cho cán thủ thư 1.1.2 Tính dành cho bạn đọc: 13 1.2 Khảo sát, tìm hiểu thực trạng quy trình quản lý lưu thông tài liệu đơn vị sử dụng Koha 16 1.3 Khảo sát, đánh giá thực trạng quy trình quản lý lưu thơng tài liệu Trung tâm Học liệu 18 1.3.1 Thực trạng quy trình quản lý lưu thông tài liệu Trung tâm chưa ứng dụng Koha 18 1.3.1.1 Quy trình quản lý tài liệu 18 1.3.1.2 Quy trình lưu thông tài liệu: 19 1.3.2 Đánh giá, nhận xét quy trình quản lý lưu thơng tài liệu Trung tâm Học liệu chưa có phần mềm: 20 1.3.2.1 Thuận lợi: 20 1.3.2.2 Khó khăn: 20 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page of 128 CHƯƠNG ỨNG DỤNG KOHA ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN TRỊ THƯ VIỆN TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU, TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 22 2.1 Phân tích thiết kế liệu, khổ mẫu biên mục phù hợp với thực trạng phân loại tài liệu Trung tâm Học liệu Trường Đại học Quảng Bình 22 2.1.1 Hiện trạng phân loại, biên mục tài liệu Trung tâm Học liệu 22 2.1.2 Áp dụng khổ mẫu biên mục MARC21 để tạo khung biên mục Koha 24 2.2 Tùy biến phân hệ, bổ sung tính năng, thiết kế giao 26 2.2.1 Cài đặt tiếng Việt cho Koha 26 2.2.2 Cấu hình gửi mail thơng báo tự động tới bạn đọc 27 2.2.3 Cấu hình hệ thống 29 2.2.4 Khởi tạo giá trị định trước cho hệ thống 39 2.2.5 Tạo mẫu phiếu phạt hạn, sách 42 2.2.6 Tạo mẫu email thông báo tới bạn đọc 45 2.2.7 Xây dựng hệ thống thống kê, báo cáo trung tâm 47 2.2.8 Xây dựng, thiết kế giao diện cho phân hệ tra cứu OPAC 49 2.2.9 Nâng cấp Koha 51 2.3 Cài đặt phần mềm kiểm thử, đánh giá hệ thống 51 2.3.1 Kiểm thử hệ thống 51 2.3.2 Đánh giá phần mềm 53 2.4 Thử nghiệm, đánh giá, hoàn chỉnh phân hệ tra cứu Opac triển khai ứng dụng phần mềm TTHL 55 2.4.1 Xây dựng sở liệu: Nhập thông tin mô tả tài liệu (tờ khai tiền máy) thông tin người dùng để tạo tài khoản cho bạn đọc 55 2.4.2 Thiết lập sách lưu thơng tài liệu 59 2.4.3 Tập huấn cho cán Trung tâm chuyển giao Công nghệ 59 2.4.4 Dùng thử phần mềm 60 2.4.5 Khảo sát đánh giá người dùng tin cán Trung tâm phần mềm 64 2.4.6 Hoàn chỉnh phân hệ tra cứu Opac cho người dùng tin 65 2.4.7 Triển khai ứng dụng phần mềm Trung tâm Học liệu 66 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page of 128 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cơng nghệ thông tin sâu vào lĩnh vực hoạt động người trở thành công cụ hữu hiệu giúp xã hội phát triển Ngành Thư viện - Thông tin đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội giữ nguyên cách thức hoạt động truyền thống trước Để hoàn thành nhiệm vụ xã hội đề ra, thư viện bước ứng dụng tin học vào hoạt động mình, nhờ Cơng nghệ thơng tin nhanh chóng vào hoạt động thư viện ngày khẳng định vai trò, vị trí vơ quan trọng, khơng thể thiếu nghiệp thư viện giới nói chung nghiệp thư viện Việt Nam nói riêng Thế giới nói chung Việt Nam nói riêng có nhiều phần mềm ứng dụng cho việc quản lý thư viện phần mềm tích hợp quản trị thư viện Ilib, Libol, VTLS, Iportlib Tuy nhiên hầu hết phần mềm xuất hạn chế gây khó khăn cho thư viện cho bạn đọc trình sử dụng thư viện Phần mềm mã nguồn mở Koha phần mềm quản lý thư viện Việt Nam có ứng dụng phù hợp với nhiều loại hình thư viện công việc khác thư viện trường học, thư viện công cộng, thư viện viện nghiên cứu, tổ chức nghiệp xã hội Hơn bối cảnh kinh tế nguồn ngân sách dành cho hoạt động thư viện nước ta phần mềm mã nguồn mở lựa chọn tối ưu Từ ngày thành lập nay, Trung tâm Học liệu Trường Đại học Quảng Bình cố gắng để phân loại toàn tài liệu theo khung phân loại thập phân Dewey Decimal Classification (DDC) Tuy nhiên, hoạt động chun mơn thư viện tiến hành hồn tồn phương thức thủ cơng truyền thống, chưa có phần mềm, có nhiều hạn chế việc khai thác thơng tin; phục vụ q trình lưu thơng mượn trả tài liệu Đặc biệt việc thống kê, tổng hợp số liệu bạn đọc tài liệu nhiều thời gian cơng sức tính xác lại không cao, ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động, chất lượng phục vụ Trung tâm Hiện nay, thị trường có nhiều phần mềm chào bán từ công ty với giá vài trăm triệu đồng Trong điều kiện nhà trường khó khăn kinh phí khơng kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van1thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page of 128 phải số tiền nhỏ Ngay lúc Koha phần mềm có "Cốt" đáp ứng số yêu cầu mà Trung tâm đề ra, đặc biệt hồn tồn miễn phí Tuy nhiên để sử dụng cần kết hợp lĩnh vực chuyên môn Cụ thể Công nghệ Thông tin Thư viện Thông tin để nghiên cứu, thiết kế ứng dụng cho phù hợp với mục đích, u cầu, hồn cảnh điều kiện cụ thể Koha phần mềm quản lý thư viện nhiều thư viện giới sử dụng nhiên phần mềm Việt Nam Tuy đưa vào sử dụng phần mềm mã nguồn mở Koha có nhiều ưu điểm phần mềm quản lý thư viện mã nguồn đóng Được đồng ý Ban giám hiệu Nhà trường, tháng năm 2015 Trung tâm Học liệu tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm phần mềm Koha vào số hoạt động chuyên môn nghiệp vụ để quản lý tài liệu Sau tháng nghiên cứu thử nghiệm, đánh giá lợi ích mà ứng dụng mang lại cho Trung tâm Học liệu chúng tơi đề xuất Nhà trường cho phép nhóm tiếp tục nghiên cứu sâu để ứng dụng phần mềm vào công tác Quản lý tài liệu Trường Đại học Quảng Bình Mục tiêu đề tài Trên sở nghiên cứu phần mềm mã nguồn mở Koha, tiến hành ứng dụng, xây dựng nên phần mềm hỗ trợ tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ Trung tâm Cụ thể: quản lý tài liệu, quản lý bạn đọc, phục vụ mượn trả tài liệu, tìm kiếm thơng tin, báo cáo, thống kê.… Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: - Phần mềm mã nguồn mở KOHA; - Khung phân loại DDC khổ mẫu biên mục đọc máy Machine-Readable Cataloging 21 (MARC21); - Quy trình quản lý việc mượn, trả, lưu thơng tài liệu Trung tâm; - Nhu cầu sử dụng người dùng tin 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Công tác quản lý tài liệu, phục vụ bạn đọc Trung tâm Học liệu Trường đại học Quảng Bình kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van2thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page of 128 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 4.1 Trong nước Hiện nay, việc ứng dụng phần mềm thư viện Koha Việt Nam chưa phổ biến Mới số thư viện trường học Hà Nội sử dụng Koha Cụ thể: Thư viện Đại học Tài - Ngân hàng, Thư viện Đại học Đại Nam, Thư viện trường quốc tế Wellsprings, Thư viện Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội,… Có thể thư viện phân vân việc lựa chọn sử dụng Koha ngại khơng có tổ chức, cá nhân hỗ trợ cài đặt hướng dẫn sử dụng Tuy nhiên, Việt Nam nay, Koha tìm hiểu phát triển mạnh mẽ tổ chức thư viện như: Diễn đàn Thư viện, Diễn đàn Koha, Mạng Thông tin Thư viện Việt Nam, hay thành viên Cộng đồng Phần mềm mã nguồn mở Vfossa Năm 2013 Công ty D&L thành lập nhóm Koha Việt Nam, tham gia chương trình OpenRoad Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN) - Phát triển Koha tham gia cộng đồng Koha gới D&L cơng bố mã nguồn chia sẻ tồn tài liệu Koha 3.12 tùy biến, phát triển, Việt hóa Koha với phiên 3.16 Họ trở thành Nhà cung cấp dịch vụ cài đặt, cấu hình, tùy biến đào tạo chuyên nghiệp cho số thư viện thời gian qua Thêm vào đó, cộng đồng sinh viên, nghiên cứu sinh nước tham gia phổ biến phát triển Koha tích cực Ngồi có sinh viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh lấy Koha làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận, luận văn luận án Theo ý kiến đánh giá anh Lê Bá Lâm - Trung tâm Thư viện Đại học Quốc Gia Hà Nội - người sử dụng nghiên cứu nhiều hệ quản trị thư viện tích hợp Integrated Library System (ILS) người có bề dày kinh nghiệm lĩnh vực thư viện thì: “Hệ quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha phần mềm thư viện đại, đầy đủ tính áp dụng chuẩn quốc tế, có nhiều tính trội, tiện ích hệ thống thư viện tích hợp ln ln hướng tới hồn thiện; giải pháp thư viện điện tử hoàn hảo cho tất thư viện đại học hội lớn cho thư viện hệ thống thư viện Việt Nam" kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van3thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page of 128 4.2 Ngoài nước Koha Hệ quản trị thư viện tích hợp – Integrated Library System mã nguồn mở giới, phát triển ban đầu New Zealand Katipo Communications Ltd triển khai vào tháng Giêng năm 2000 cho thư viện Horowhenua Trust Cũng thời gian này, nhiều công ty bắt đầu cung cấp dịch vụ thương mại cho Koha Năm 2001, Paul Pounlain phát triển thêm vài tính cho Koha, bật tính đa ngôn ngữ (Đến năm 2010, Koha dịch từ nguyên tiếng Anh sang tiếng Pháp, Trung Quốc, Ả Rập vài ngôn ngữ khác.) Năm 2002, tiêu chuẩn biên mục tìm kiếm MARC Z39.50 bổ sung vào hệ thống Koha Năm 2005, Koha bổ sung thêm tính tìm kiếm nhanh Zebra hàng chục triệu biểu ghi thư mục Năm 2007, nhóm thư viện Vermont bắt đầu kiểm thử sử dụng Koha cho thư viện Vermont Lúc đầu thư viện sử dụng riêng lẻ sau tổ chức VOKAL thành lập nhằm tạo cở sở liệu dùng chung cho thư viện Đến năm 2011, sở liệu tung Năm 2011, hai dự án quốc tế tiêu biểu Tây Ban Nha Thổ Nhĩ Kỳ thơng qua Đó dự án Bộ Văn hóa Tây Ban Nha việc xây dựng Koha thành phần mềm ứng dụng cho toàn thư viện trực thuộc Bộ Văn hóa Tây Ban Nha Và dự án thứ Ứng dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha cho hệ thống thư viện công cộng Thổ Nhĩ Kỳ Dự án khởi xướng Bộ Văn hóa - Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ trường Đại học phương Đông Mục đích dự án đồng hệ thống thư viện công cộng Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng Koha hoạt động theo thẩm quyền Bộ Văn hóa - Du lịch Dự án thực 1112 chi nhánh thư viện, với 800 nghìn người sử dụng tổng số biểu ghi thư mục khoảng triệu biểu ghi Koha phát triển cộng đồng người làm cơng nghệ thơng tin thư viện tồn giới, tính Koha liên tục hoàn thiện phát triển mở rộng để đáp ứng nhu cầu người dùng kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van4thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page of 128 Trên giới có nhiều thư viện lớn sử dụng phần mềm Koha ví dụ Trung tâm nghiên cứu Roland Mousnier, thư viện viện nghiên cứu Unite de Logique, Universite de Paris Jussieu; thư viện trường Đại học ThUniversite Rennes 2… Thủ đô Pari nước Pháp Ở Vương quốc Anh, thành phố London có thư viện đặc biệt Booz & Co, thư viện trường Đại học Notre Dame, trường Đại học Boston Study Abroad, thư viện tổ chức từ thiện The Feminist… Hay Trung Quốc, có thư viện trường Đại học Thanh Hoa thủ đô Bắc Kinh, Thư viện công cộng Tần Tây An Sơn Tây sử dụng Koha… Ở Thái Lan, có thư viện trường Quốc tế Shrewsbury, thư viện Đại học Thammasat, thư viện học viện Rose Marie Ngoài ra, Koha sử dụng rộng rãi nước khác giới như: Argentina, Colombia, Venezuela, Indonesia, Malaysia, Philippines… 4.3 Danh mục công trình cơng bố thuộc lĩnh vực đề tài: - Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở Koha Trung tâm Học liệu trường Đại học Quảng Bình - Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Quảng Bình Số 2/2015 - Ứng dụng giải pháp phần mềm quản trị thư viện Koha Trung tâm Học liệu trường Đại học Quảng Bình – Tạp chí Thư viện Quốc gia Việt Nam Số 5/2015 Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cách tiếp cận: - Tiếp cận từ sở lý luận, tổng quan quy trình quản lý lưu thơng tài liệu; - Tiếp cận từ thực tiễn, khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu sử dụng cán thư viện người dùng tin; - Tiếp cận sản phẩm có thị trường có tính chất tương đồng Ilib, Vebrary, Libol,… 5.2 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu sản phẩm ứng dụng có; - Phương pháp khảo sát, vấn, phân tích, đánh giá; - Phương pháp phân tích, thiết kế khung biên mục; - Phương pháp tùy biến, bổ sung, thử nghiệm Cấu trúc đề tài Báo cáo tổng kết đề tài gồm: kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van5thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page of 128 Phần mở đầu Phần nội dung: Gồm chương: Chương Tổng quan ứng dụng Koha quy trình quản lý lưu thông tài liệu Thực trạng Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Quảng Bình Chương Ứng dụng Koha để xây dựng phần mềm quản trị thư viện Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Quảng Bình Kết luận kiến nghị kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van6thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page of 128 NỘI DUNG CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG KOHA TRONG QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ LƯU THÔNG TÀI LIỆU THỰC TRẠNG TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU, TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 1.1 Nghiên cứu, tìm hiểu tính phần mềm quản lý thư viện mã nguồn mở Koha Phần mềm mã nguồn mở Koha phần mềm quản lý thư viện Việt Nam có ứng dụng phù hợp với nhiều loại hình thư viện công việc khác thư viện trường học, thư viện công cộng, thư viện viện nghiên cứu, tổ chức nghiệp xã hội Nó có đầy đủ tính Hệ quản trị thư viện tích hợp gồm mục lục tra cứu trực tuyến Online Public Access Catalog (OPAC); Bổ sung; Biên mục; Ấn phẩm định kỳ; Bạn đọc; Lưu Thông; Thống kê báo cáo; Quản trị 1.1.1 Tính dành cho cán thủ thư - Biên mục theo khổ mẫu MARC21 Phân hệ biên mục cung cấp cho cán thư viện công cụ hữu hiệu tiện lợi để tiến hành công tác biên mục Bên cạnh mẫu biên mục thiết kế sẵn cho dạng tư liệu khác gồm sách, báo, tạp chí, báo cáo khoa học, phim, luận án, luận văn cán thư viện chỉnh sửa tạo mẫu biên mục dễ dàng với Koha Phân hệ biên mục Koha hỗ trợ trường theo chuẩn MARC 21 bổ sung thêm trường liệu đặc thù cho ngành thư viện Việt Nam dựa yêu cầu nghiệp vụ thư viện Phân hệ hỗ trợ khung phân loại DDC, BBK, UDC, phân hệ cho phép đặt giá trị mặc định trường cho phiên làm việc Hình 1: Giao diện phân hệ biên mục theo Marc 21 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van7thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 10 of 128 - Biên mục theo Z39.50 Koha có giao thức tải ghi tự động Z39.50, có nghĩa chép biểu ghi từ sở liệu thư viện khác Hình 2: Giao diện biên mục theo Z39.50 - OPAC Tính thiết kế, cấu hình hệ thống phần OPAC với lựa chọn ON, OFF vùng trên, dưới, trái, phải, để sẵn tiện lợi dễ dàng cho người quản trị phần mềm, thay đổi banner, logo đưa thơng tin muốn giới thiệu sách mới, liên kết quan trọng, lịch làm việc tin thơng báo, hướng dẫn sử dụng thư viện Ngồi ra, tùy chỉnh giao diện theo nhu cầu, tự động cập nhật sách mới, lựa chọn hiển thị thông tin biểu ghi kết tìm kiếm, cho phép xếp kết tìm kiếm theo tiêu chí ưu tiên, cho phép giới hạn kết tìm kiếm Bạn đọc đăng nhập để chỉnh sửa thông tin cá nhân, đặt mượn, gia hạn tài liệu trực tuyến, xem lịch sử mượn trả, đề xuất mua tài liệu, tạo tủ sách ảo yêu thích chia sẻ với bạn bè - In mã vạch tài liệu Công cụ tạo nhãn gáy tài liệu cho phép bạn tạo nội dung hình thức nhãn gáy riêng thư viện, đồng thời sử dụng chúng để in nhãn gáy cho tài liệu thư viện bao gồm mã vạch kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van8thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 10 61 of 128 Tóm lại, xây dựng sở liệu công đoạn cần thiết cho việc triển khai ứng dụng phần mềm sở liệu tài nguyên quan trọng để thư viện tiến hành hoạt động Đây giai đoạn tạo dựng sở liệu đầu tiên, chúng sở, tảng cốt lõi cho thành công việc ứng dụng phần mềm Koha Trung tâm Học liệu, tác động lớn đến hiệu hoạt động chất lượng phục vụ Trung tâm 2.4.2 Thiết lập sách lưu thơng tài liệu Để thiết lập sách lưu thơng vào Home › Administration › Circulation and fine rules Hình 41 Thiết lập sách lưu thơng tài liệu Lưu ý: Căn vào quy định mượn trả tài liệu trung tâm để thiết lập sách lưu thơng cho hợp lý 2.4.3 Tập huấn cho cán Trung tâm chuyển giao Công nghệ Sau xây dựng thành công sở liệu tài liệu bạn đọc, thiết lập xong sách lưu thơng, nhóm nghiên cứu bắt tay vào việc thử nghiệm phần mềm Việc làm tổ chức tập huấn cho cán Trung tâm việc sử dụng phần mềm Koha Mỗi cán Trung tâm có tài khoản mật riêng để đăng nhập vào hệ thống Nội dung tập huấn bao gồm: Cách tạo biểu ghi; Chỉnh sửa biểu ghi; Tạo, chỉnh sửa tài liệu; Tra cứu tài liệu, bạn đọc; Ghi mượn, ghi trả, gia hạn; Nhận thông tin đặt mượn; Tạo báo cáo thống kê; Thanh toán tiền phạt, mở lại tài khoản cho bạn đọc Tại buổi tập huấn, cán Trung tâm hướng dẫn kỹ thao tác nghiệp vụ bản, đặc biệt thao tác tạo sở liệu, báo cáo thống kê, phục vụ bạn đọc toán tiền phạt kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van59thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 61 62 of 128 2.4.4 Dùng thử phần mềm Ngay sau tiếp nhận cơng văn Trường Đại học Quảng Bình ngày 15 tháng năm 2015 thử nghiệm ứng dụng phần mềm mã nguồn mở Koha Trung tâm Học liệu, Trung tâm Học liệu thức triển khai thử nghiệm ứng dụng phần mềm mã nguồn mở Koha vào khâu chun mơn nghiệp vụ Phần mềm Koha xây dựng khung chuẩn chung thư viện giới có khả đáp ứng cao chuẩn thư viện công nghệ thông tin xử lí lưu trữ liệu, công cụ hiệu để xây dựng sở liệu thư mục, liệu số Nhờ dễ dàng tiếp cận, thuận lợi trình nhập liệu vào phần mềm Cơ sở liệu Trung tâm bao gồm thông tin thư mục sau: Tên tác giả, tên tài liệu, nhan đề song song, số phân loại, số đăng kí cá biệt, phụ đề, tóm tắt, từ khóa, số tập, tên tập…Tính đến thời điểm sở liệu Trung tâm có khoảng 12.000 biểu ghi (đầu sách), chúng bao gồm giáo trình sách tham khảo Phòng Nghiệp vụ tiếp tục xử lí đưa vào hệ thống loại tài liệu khác luận văn, luận án tiến sĩ, khóa luận tốt nghiệp, giảng, tiểu luận, ấn phẩm định kì khác… Phần mềm Koha sử dụng biểu mẫu biên mục Marc21 phần mềm khác, ngồi hỗ trợ tiêu chuẩn nghiệp vụ quốc tế khác AACR2, DDC Điều có ý nghĩa lớn đến chất lượng sở liệu khả chia sẻ, trao đổi thông tin Trung tâm thư viện khác Sau xây dựng nguồn sở liệu bản, đưa hệ thống vào vận hành Hiện Trung tâm ứng dụng chủ yếu công tác mượn trả tài liệu công tác báo cáo, thống kê Sau thời gian thử nghiệm cán Trung tâm cảm thấy hài lòng lợi ích mà Koha đem lại Nhờ tính phần mềm làm giảm đáng kể khối lượng công việc mà cán thư viện phải làm trước đó, giúp Trung tâm quản lý sử dụng hiệu nguồn tài nguyên Công đoạn phân chia thành hai giai đoạn dựa vào cột mốc trước sau trang bị máy in máy đọc mã vạch Nếu trước kia, phòng đọc chứa sổ lưu trữ thông tin sinh viên lớp, cán bộ, giảng viên khoa, cồng kềnh, chiếm diện tích Bây giờ, kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van60thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 62 63 of 128 giao diện lưu thông, tất thao tác thực hình cho phép thủ thư làm việc với tất tình xảy Hệ thống thơng báo đầy đủ thông tin chi tiết liên quan đến bạn đọc trình bày rõ ràng dễ hiểu Giai đoạn chưa có thiết bị hỗ trợ, có u cầu từ phía bạn đọc, thay phải tìm sổ, lớp, họ tên mã số sinh viên, thủ thư việc nhập mã số thẻ sinh viên tên bạn đọc, thông thường sinh viên, thủ thư nhập tìm bạn đọc mã số thẻ sinh viên, ví dụ “CQB03140017 ” hay “ DQB04120043”, với cách nhanh cho kết hiển thị thơng tin bạn đọc Còn cán bộ, giảng viên, họ thường xuyên không mang theo thẻ không nhớ mã số nên cán thư viện phải tìm bạn đọc theo họ tên họ, sau thêm bước dò tìm tên bạn đọc danh sách bạn đọc có họ tên gần giống Sau hình hiển thị thơng tin bạn đọc ta chọn mục ghi mượn, tiếp nhập số đăng kí cá biệt tài liệu vào hệ thống Vậy hồn tất cơng việc ghi mượn cho bạn đọc Các thuộc tính thời gian mượn, số lượng mượn…đã cài đặt sẵn hệ thống Cũng theo đó, cơng tác phục vụ trả tài liệu tiến hành dễ dàng giống công tác phục vụ mượn tài liệu Việc ứng dụng Koha mang lại ý nghĩa lớn Trung tâm, đặc biệt phòng đọc, Koha giúp giảm tải khối lượng công việc lớn Sinh viên đến với Trung tâm nhiều chục bạn đọc lên phòng đọc lúc, thủ thư khó phục vụ tốt được, lúc phải huy động đến người lên phụ giúp, từ có phần mềm cần thủ thư xử lí tốt tình trường hợp Các sai sót lưu thơng xử lí mềm dẻo khoa học click chuột Ví dụ tài liệu ghi mượn cho bạn đọc A tài liệu kho, bạn đọc B lấy ghi mượn, chương trình xuất thơng báo cụ thể Nếu thủ thư đồng ý cho mượn hệ thống thao tác ghi trả cho A ghi mượn cho B Không riêng cán Trung tâm mà bạn đọc thích thú với phần mềm này, yêu cầu bạn đọc giải nhanh thỏa mãn cao nhu cầu tin họ Nhờ có Koha, thủ thư nhanh chóng trả lời bạn đọc có tài liệu họ cần thư viện hay khơng, tài liệu có không, dễ dàng cung cấp cho bạn đọc danh sách tài liệu phục vụ đề tài, chủ đề mà họ quan tâm Điểm ưu việt Koha kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van61thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 63 64 of 128 bạn đọc ngồi nhà tự vào hệ thống để tra tìm tài liệu cần, đặt mượn tài liệu, gia hạn tài liệu mượn, kiểm tra thời gian trả để tránh bị hạn tài liệu Song thực tế bạn đọc biết tận dụng tính này, cấp tài khoản riêng cán Trung tâm tập huấn, hướng dẫn kỹ, số bạn đọc truy cập tài khoản để tự gia hạn tài liệu hay kiểm tra thời gian trả, điều dẫn đến nhiều bạn đọc phải nộp phạt không trả tài liệu thời hạn Riêng với cán giảng viên, hệ thống chủ động gửi email nhắc nhở thời gian trả tài liệu, nhờ mà hạn chế số lượng bạn đọc thuộc đối tượng bị hạn tài liệu Một hạn chế chưa có thiết bị hỗ trợ, việc tự nhập mã số sinh viên, mã số đăng kí cá biệt tài liệu vừa gây thời gian khó tránh khỏi sai sót xảy ra, đặc biệt có đơng bạn đọc Ví dụ: - Khi bạn đọc Hoàng Thị Mỹ lớp Đại học Sư phạm Hóa khóa 54 có mã số sinh viên “DQB04120043” mượn sách, thủ thư thiếu thận trọng nhập sai mã số sinh viên thành “DQB04120013”, lúc hiển thị thơng tin bạn đọc Trần Đình Nhân lớp Đại học Sư phạm Vật lí khóa 54 Nếu thủ thư kiểm tra thẻ bạn đọc với thông tin hiển thị hình phát thời gian lặp lại thao tác, chủ quan không kiểm tra lại cho mượn, vơ tình lại ghi mượn cho bạn đọc khác – Đối với tài liệu tương tự, sách mang số đăng kí cá biệt riêng biệt, cần ta nhập máy chệch số cho tên sách khác Do hạn chế trên, Trung tâm gặp khó khăn có bạn đọc bị phạt mượn tài liệu hạn khiếu nại, cán quản trị mạng khó xác định nguyên nhân đâu, lỗi từ phía bạn đọc thủ thư để đưa phương án giải hợp lí Ngày 20 tháng năm 2015, quan tâm Lãnh đạo Nhà trường, Trung tâm trang cấp hệ thống máy in máy đọc mã vạch Từ công tác mượn trả tài liệu tương tự giai đoạn đầu thao tác thực nhanh gọn xác nhiều Khi bạn đọc mượn tài liệu, bạn đọc dùng thẻ có mã vạch thuận lợi hơn, cán thư viện dùng thẻ bạn đọc đưa vào máy quét hiển thị thơng tin bạn đọc, khơng phải nhập mã số thẻ tên bạn đọc trước kia, sau chọn kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van62thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 64 65 of 128 mục ghi mượn, tiếp tục đưa phần có dán nhãn mã vạch tài liệu lên máy quét, xong việc ghi mượn cho bạn đọc Trong trường hợp bạn đọc muốn trả tài liệu đơn giản hơn, thủ thư chọn sẵn mục ghi trả đưa phần dán nhãn mã vạch tài liệu lên máy quét hoàn tất việc trả Một khó khăn cho chúng tơi thẻ bạn đọc chưa đồng bộ, có sinh viên khóa 57 dùng thẻ có mã vạch, phần lớn sinh viên khóa trước khơng có thẻ có mã vạch, đối tượng bạn đọc cán bộ, giảng viên trường hoàn toàn chưa có thẻ có mã vạch Điều gây trở ngại cho chúng tơi q trình phục vụ bạn đọc làm nhiều thời gian gõ tìm bạn đọc Koha mang lại nhiều tiện ích cho cán Trung tâm việc thống kê, báo cáo Thống kê báo cáo hoạt động thư viện công đoạn cần thiết Kết báo cáo thống kê giúp thư viện điều chỉnh chiến lược, phương thức hoạt động tới Trước đây, cán phòng đọc phải theo dõi lượt bạn đọc mượn, trả, nghiên cứu chỗ hàng ngày, tập hợp số liệu báo cáo tổng hợp vào cuối tháng Việc theo dõi, quản lí thời gian mượn, trả tài liệu bạn đọc gặp nhiều khó khăn, khó xác định bạn đọc mượn tài liệu hạn nộp phạt chưa phép không cho phép bạn đọc tiếp tục mượn tài liệu Ví dụ có u cầu tìm bạn đọc tích cực đến Trung tâm, thủ thư lại phải mở sổ đếm lượt mượn chọn Hay việc thống kê bạn đọc mượn tài liệu hạn, có bạn đọc mượn hạn trả tài liệu, bạn đọc khác chưa trả, khơng trả tài liệu (trường hợp bạn đọc bỏ học), bị hạn bạn đọc nộp phạt mà nhiều để nhiều tuần, tháng chí có bạn đợi trường nộp phạt, có yêu cầu báo cáo vấn đề này, thủ thư lại phải kiểm tra lại toàn Các thao tác lặp lặp lại nhiều lần vừa tốn công sức, vừa nhiều thời gian Hiện tại, dựa vào Koha, Trung tâm tạo lập xác định nội dung báo cáo vấn đề liên quan đến lượt phục vụ, bạn đọc, tài liệu Hiện giờ, dễ dàng biết lượt bạn đọc Trung tâm, tên số lượng bạn đọc hạn, loại tài liệu mượn nhiều nhất, bạn đọc tích cực Trung tâm…Tất điều có ý nghĩa vơ to lớn Trung tâm, sở giúp Trung tâm xác định chất lượng, hiệu hoạt động khoảng thời gian định, đồng thời có hoạch định cụ thể cho thời gian phát triển tới kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van63thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 65 66 of 128 2.4.5 Khảo sát đánh giá người dùng tin cán Trung tâm phần mềm Qua thực tế sử dụng cho thấy, mặt nghiệp vụ, Koha xây dựng dựa chuẩn chung hệ thống thư viện giới sử dụng giao diện web nên đảm bảo khả tương tác, tương thích Koha hệ thống khác cách dễ dàng Koha bao gồm phân hệ OPAC, Lưu thông, Biên mục, Bổ sung, Ấn phẩm định kỳ, Bạn đọc, Thiết lập hệ thống, mối quan hệ chi nhánh đặc biệt chức thống kê, báo cáo mềm dẻo, tùy biến dễ dàng đưa Koha trở thành Hệ quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở tiếng, nhiều thư viện lớn nhỏ giới sử dụng Các cán Trung tâm Học liệu qua thời gian ứng dụng phần mềm Koha, với tư cách người vận hành phần mềm cho rằng, phần mềm có khả tự động hóa hồn tồn chức quy trình nghiệp vụ thư viện Các chức nghiêp ̣ vụ kiểm soát quy trình chặt chẽ, tạo nên hệ thố́ng tích hợp logic chức thống Koha giúp giảm thiểu công việc trùng lặp, tái sử dụng kết phận có liên quan Với khả đáp ứng chuẩn thư viện công nghệ thông tin xử lý lưu trữ liệu Koha công cụ hiệu để xây dựng sở liệu thư mục, liệu số, kiểm soát chất lượng biểu ghi thư mục theo chuẩn MARC21, hỗ trợ xuất - nhập liệu chiều với hệ thống thư viện điện tử nào, sử dụng cơng nghệ web Đối với người sử dụng, phần mềm mã nguồn mở có giao diện thân thiện, dễ sử dụng với nhiều chức tiện ích như: Tra cứu mục lục trực tuyến OPAC Web dựa hệ thống; Tìm kiếm đơn giản, rõ ràng cho tất giao diện người dung; Gửi e-mail cho độc giả hạn thơng báo đính kèm; Tạo giá sách ảo; đặt mượn gia hạn trực tuyến Đây tính tiện ích nhiều bạn đọc ưa thích Qua khảo sát đánh giá câu hỏi trắc nghiệm thực tế ứng dụng năm Trung tâm Học liệu Trường Đại học Quảng Bình, đối tượng sử dụng bạn đọc sinh viên Trường Đại học Quảng Bình cho thấy, 100 bạn đọc có 54 bạn đọc vào phần mềm Koha để sử dụng tính tiện ích, có 55 bạn đọc vào phần mềm Koha để sử dụng tính gia hạn tài liệu để gia hạn tài liệu, tránh tình trạng bị phạt, 65 bạn đọc cho phần mềm có quy trình mượn trả đơn giản, nhanh gọn, rút ngắn thời gian cho bạn đọc kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van64thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 66 67 of 128 Tuy nhiên, đưa vào ứng dụng, sở vật chất Trung tâm chưa hồn thiện, thiết bị thiếu nên gặp khơng khó khăn: đường truyền chậm, số bạn đọc chưa ý thức tiện ích phần mềm mang lại nên chưa khai thác hết tính Koha 2.4.6 Hồn chỉnh phân hệ tra cứu Opac cho người dùng tin Một số hình ảnh phân hệ OPAC sau hoàn thiện: kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van65thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 67 68 of 128 Hình 42 Hình ảnh phân hệ OPAC sau hồn thiện 2.4.7 Triển khai ứng dụng phần mềm Trung tâm Học liệu * Tổ chức tập huấn cho bạn đọc Sau trình triển khai ứng dụng phần mềm Trung tâm Học liệu Trung tâm phối hợp với khoa, phòng chức để tổ chức lớp tập huấn cho cán giảng viên sinh viên tồn trường Nội dung tập huấn tính sử dụng, thao tác thực gia hạn, đặt mượn, tìm kiếm tài liệu, xem lịch sử ghi mượn tài liệu phần mềm quản trị thư viện Koha Trung tâm Học liệu, nhằm khai thác hiệu nguồn thông tin tư liệu, nắm quy định, nội quy sử dụng tài liệu Trung tâm Mỗi bạn đọc thư viện cấp tài khoản để sử dụng suốt khóa học Để vào sử dụng phần mềm trung tâm bạn đọc thực theo cách sau: kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van66thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 68 69 of 128 Cách 1: Bạn đọc vào Website trường Đại học Quảng Bình theo địa chỉ: www.quangbinhuni.edu.vn Trang web có biểu tượng Trung tâm Học liệu phía góc trái Cách 2: bạn đọc vào đường link: http://Irc.quangbinhuni.edu.vn Sau đăng nhập vào địa phần mềm quản trị Koha Trung tâm Học liệu trường Đại học Quảng Bình bạn đọc chọn “Đăng nhập” góc phải phía để nhập tài khoản mật (tài khoản Trung tâm cấp cho bạn đọc) - Các tính sử dụng trình bày buổi tập huấn bao gồm: - Tìm kiếm tài liệu giao diện OPAC: Tìm nhanh tài liệu, bước tìm kiếm, loại từ khóa tìm kiếm mục tìm kiếm nhanh OPAC, tìm kiếm nâng cao, thơng số tìm kiếm tìm kiếm nâng cao, giới hạn xếp kết tìm kiếm nâng cao - Xử lý kết tìm kiếm liệu hệ thống: Giới hạn danh sách kết tìm kiếm, Giao diện hiển thị biểu ghi thư mục OPAC, thêm tài liệu vào giỏ tài liệu bạn - Đăng nhập vào giao diện OPAC tài khoản thư viện: Truy cập thông tin tài khoản bạn đọc lịch sử tìm kiếm, lịch sử ghi mượn, gia hạn tài liệu, - Đặt mượn giao diện OPAC: Đặt mượn tài liệu từ giao diện hiển thị biểu ghi thư mục, đặt mượn từ giỏ tài liệu - Gửi đề xuất mua tài liệu tới thư viện: Nhập thông tin cần thiết cho đề xuất mua tài liệu nhan đề tài liệu, tác giả, năm xuất bản, Qua đợt tập huấn với tham gia nghiêm túc, nhiệt tình cán giảng viên sinh viên cung cấp cơng cụ hữu ích, làm giảm thời gian công sức cho CBGV, sinh viên trình tìm kiếm tài liệu, Sau đưa hệ thống vào vận hành, Trung tâm cảm thấy hài lòng lợi ích mà Koha đem lại Điều khơng thể tính phần mềm mà thể qua việc làm giảm đáng kể khối lượng công việc mà cán thư kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van67thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 69 70 of 128 viện phải làm trước đó, giúp thư viện quản lý sử dụng hiệu nguồn tài nguyên Giao diện OPAC Koha thân thiện dễ dàng sử dụng, cơng cụ hữu ích giúp bạn đọc vừa tiết kiệm thời gian nhanh chóng tìm kiếm có tài liệu đáp ứng nhu cầu tin họ Ngày nay, phát triển vũ bão khoa học công nghệ bùng nổ cách mạng thông tin giúp nhân loại có bước tiến vĩ đại lĩnh vực đời sống Trong xu hướng ấy, hệ thống thư viện trường Đại học cần nâng cao chất lượng tổ chức, lưu trữ thông tin khoa học nhằm phục vụ cho hoạt động học tập nghiên cứu đạt hiệu cao Hy vọng sau khóa tập huấn, người dùng có nhìn tổng quan đắn lợi ích từ phần mềm quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha, sở xác định tư vấn cho lãnh đạo trung tâm hoạch định xác hướng đường xây dựng phát triển thư viện điện tử đại * Tiếp tục xử lý tài liệu: In, dán mã vạch cho tài liệu Công tác xử lý tài liệu thư viện khâu quan trọng nghiệp vụ quản lý thư viện Tài liệu trở thành tài sản thư viện trải qua tiến trình xử lý chun mơn nghiệp vụ hồn chỉnh đưa phục vụ bạn đọc Mỗi sách bổ sung vào thư viện phải người cán nghiệp vụ phụ trách công tác bổ sung lựa chọn phù hợp với chiến lược phát triển tư liệu thư viện Bắt đầu nhập vào thư viện đến phục vụ bạn đọc, tài liệu phải trải qua khâu xử lý nghiệp vụ theo trật tự định công tác biên mục phân loại Trong thư viện, công tác nghiệp vụ cần tiến hành tất khâu xử lý cách nhanh để sớm đưa tài liệu phục vụ bạn đọc đảm bảo kỹ thuật Trung tâm Học liệu trường Đại học Quảng Bình xử lý nghiệp vụ có ứng dụng khoa học máy tính Việc xử lý tài liệu có cơng tác sau: Mơ tả, Phân loại, Định từ khóa, Định chủ đề, Tóm tắt tài liệu, cơng tác phụ: In nhãn sách dán nhãn, đóng dấu, xử lý mã vạch - Mô tả: Công việc mô tả vào hình thức tài liệu để ghi lên phích tất thơng tin tài liệu như: Tác giả, nhan đề, số tập, lần xuất bản, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang, giá tiền, tùng thư… Tất chi tiết mô tả ghi phiếu theo quy tắc ISBD kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van68thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 70 71 of 128 - Phân loại: Phân loại tài liệu tìm chỗ thích hợp cho nội dung sách bảng phân loại, dù thư viện có dùng hệ thống phân loại phải đảm bảo tính thống xác cho nội dung tài liệu Hiện tại, trung tâm Học liệu trường Đại học Quảng Bình sử dụng khung phân loại DDC23 Sau phân loại, số phân loại ghi vào tờ phiếu mô tả Việc phân loại phải cố gắng đưa tài liệu đến với khía cạnh chi tiết phân loại Ngoài tùy thuộc vào thư viện yêu cầu chuyên ngành đào tạo hay mục đích phục vụ mà phân loại tài liệu theo mục đích riêng theo chủ đề tài liệu chứa đựng nhiều chủ đề - Định từ khóa tài liệu: q trình phân tích nội dung tài liệu mơ tả nội dung tài liệu tập hợp từ khóa nhằm phục vụ cho việc lưu trữ tìm tài liệu CSDL Nói cách khác, định từ khóa thiết lập tập hợp từ khóa làm phương tiện dẫn đến tài liệu, gọi xây dựng mẫu tìm tài liệu - Định chủ đề tài liệu: Là xác định chủ đề hay đề tài, công đoạn mở đầu cho phân loại tài liệu biên mục đề mục khái niệm chủ đề tài liệu giúp người phân loại giúp người biên mục chọn hay xây dựng tiêu đề đề mục - Tóm tắt tài liệu: Là trình bày đầy đủ chủ đề nội dung mà tài liệu đề cập tới, song không quan tâm tới kết nghiên cứu kết luận cụ thể có tài liệu Vì thường sử dụng cho mục đích giới thiệu sâu đặc trưng tài liệu, giúp bạn đọc lựa chọn tài liệu cho phù hợp với nhu cầu - In nhãn sách dán nhãn, đóng dấu, xử lý mã vạch: Nhãn sách số hiệu sách bao gồm trường: Ký hiệu kho, số phân loại, mã hóa tên sách tác giả, số đăng ký cá biệt, số - In, dán mã vạch: Một thư viện đại cần phát triển theo hướng công nghệ đại Một thư viện đại thư viện gắn liền với công nghệ thông tin Nghĩa phải tự động hóa hồn tồn hoạt động thư viện Hiện nay, trung tâm Học liệu ứng dụng phần mềm hệ thống quản trị thư viện Koha để quản lý hoạt động nghiệp vụ thư viện Đặc biệt phần mềm có tham gia máy đọc mã vạch (Scanner) Máy có tác dụng giúp thủ thư khâu kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van69thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 71 72 of 128 quản lý sách Rất tiện lợi, nhanh chóng xác khâu quản lý mượn, trả sách; công tác nghiệp vụ thư viện khác Hiện tại, Trung tâm Học liệu tiến hành in dán mã vạch cho tất sách có trung tâm Mỗi sách trước xếp lên giá đưa vào lưu hành phải xử lý qua công đoạn Việc ứng dụng phần mềm mã nguồn mở KOHA vào quản lý thư viện bỏ qua số cơng đoạn tiến trình xử lý nghiệp vụ tổ chức xếp mục lục Việc bỏ công đoạn tưởng chừng đơn giản thực tế giúp tiết kiệm nhiều thời gian công sức cho cán thư viện * Cấu hình phần mềm chạy Internet - Thiết lập ip tĩnh cho máy cài đặt Koha mạng LAN: Đầu tiên đánh vào terminal câu lệnh: sudo gedit /etc/network/interfaces paste đoạn code sau vào, ý thay địa ip mà muốn: Code: auto lo iface lo inet loopback auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.1.236 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 dns-nameservers 8.8.8.8 192.168.1.1 Sau đánh vào terminal câu lệnh sau để load thiết lập vừa rồi: sudo ifdown eth0 && sudo ifup eth0 Tiếp tục check kết với lệnh: ping -c3 www.google.com Với số trường hợp riêng, thiết lập dns-nameservers không chuẩn kết nối internet - Cấu hình port cho site Intranet Opac Koha Sudo nano /etc/koha/koha-sites.conf Nội dung file có chút thay đổi thành: DOMAIN=".yourdomain.com" # Change this to be your domain Any instance will be a subdomain of this string INTRAPORT="8080" # TCP listening port for the administration interface INTRAPREFIX="" # For administration interface URL: Prefix to be added to the instance name kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van70thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 72 73 of 128 INTRASUFFIX="" # For administration interface URL: Suffix to be added to the instance name DEFAULTSQL="" # a value is generally not needed OPACPORT="80" # TCP listening port for the users' interface (if you skip this, the apache default of 80 will be used) OPACPREFIX="" # For users' interface URL: Prefix to be added to the instance name OPACSUFFIX="" # For users' interface URL: Suffix to be added to the instance name ZEBRA_MARC_FORMAT="marc21" # Specifies format of MARC records to be indexed by Zebra Possible values are 'marc21', 'normarc' and 'unimarc' ZEBRA_LANGUAGE="en" # Primary language for Zebra indexing Possible values are 'en', 'fr' and 'nb' - Bởi máy khác, khơng thể truy cập vào trang admin không khai báo cổng 8080 Hãy chắn dòng sau có mặt file /etc/apache2/ports.conf: NameVirtualHost *:80 NameVirtualHost *:8080 Listen 80 Listen 8080 Quan trọng vào kiểm tra file /etc/hosts, đảm bảo có dòng sau: 192.168.1.236 thuvien.yourdomain.com Điều giúp cho việc truy cập Koha từ máy khác qua tên miền, thay địa ip đơn - Tiếp vào edit file /etc/apache2/sites-available/thuvien.conf sudo nano /etc/apache2/sites-available/thuvien.conf Và edit port OPAC Intranet 80 8080 Chú ý thêm thay đổi Servername thành thuvien.yourdomain.com - Sau thực câu lệnh sau: sudo a2dissite thuvien.conf (Xóa site cũ) sudo a2ensite thuvien.conf (enable site mới) sudo service apache2 reload - Cuối cấu hình modem để public địa 192.168.1.236:80 192.168.1.236:8080 Internet kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van71thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 73 74 of 128 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Để hoạt động thư viện ngày sâu vào hoạt động phục vụ bạn đọc trở thành phận thiếu hoạt động nghiên cứu, học tập, quản lý, giải trí… thư viện phải lựa chọn phương án tối ưu, phù hợp, tiết kiệm tối đa kinh phí mà đảm bảo hầu hết yêu cầu nghiệp vụ thư viện đề Đáp ứng đầy đủ yêu cầu đó, Koha giải pháp tối ưu thư viện, phần mềm mã nguồn mở Koha biết đến Việt Nam phần mềm mang nhiều tính vượt trội, chắn tương lai không xa phần mềm nhiều tổ chức, quan Thông tin - thư viện biết đến đưa vào sử dụng Sau gần hai năm nghiên cứu, ứng dụng phần mềm Koha, Trung tâm xây dựng 12.000 biểu ghi thư mục sở liệu Qua thời gian thực ứng dụng đề tài Trung tâm cho thấy hiệu rõ rệt công tác quản lý, lưu thông tài liệu bạn đọc, đặc biệt công tác thống kê báo cáo số liệu liên quan Để tiếp tục ứng dụng có hiệu nghiên cứu phần mềm quản trị thư viện mã nguồn mở Koha Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Quảng Bình, nhóm nghiên cứu đề tài xin kiến nghị số vấn đề sau đây: - Cần thiết phải có đường dây mạng riêng cho Trung tâm trang bị đồng sở vật chất Trung tâm Học liệu như: Giá sách, Camera, cổng kiểm sốt, máy số hóa… để sử dụng có hiệu kết nghiên cứu, thử nghiệm tổ chức hoạt động Trung tâm - Cán Trung tâm Học liệu cần bồi dưỡng chuyên môn công nghệ thông tin, tham quan, học tập Trung tâm Học liệu lớn, dự Hội nghị, hội thảo lĩnh vực Thông tin – Thư viện để cập nhật, nắm bắt thông tin, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ trình độ cơng nghệ Tạo điều kiện để Trung tâm tham gia Hiệp hội Thư viện, kết nối với Trung tâm Học liệu khác khu vực nước để tiện trao đổi sở liệu - Tổ chức hội thảo liên quan đến vấn đề ứng dụng phần mềm mã nguồn mở lĩnh vực thư viện, mở rộng liên kết, trao đổi liệu, chia sẻ thông tin nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn khả ứng dụng công nghệ cho cán Thư viện Tỉnh nhà mở rộng hiệu ứng dụng kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van72thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 74 75 of 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Thị Thu Thủy (2014) "Ứng dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha – Giải pháp tốt cho hệ thống thư viện Đại học, Cao đẳng Việt Nam" Tạp chí Thư viện Việt Nam, (2), tr 24-28 Đoàn Phan Tân (2011) Tin học hoạt động Thông tin – thư viện NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội Đoàn Phan Tân (2001) Thông tin học NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội Lê Bá Lâm (2011) "Hệ thống quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha – hội lý tưởng cho thư viện Việt Nam” Tạp chí thư viện Việt Nam, (2), tr.30-35 Trần Thị Quý, Đỗ văn Hùng (2007) Tự động hoá hoạt động thông tin - thư viện NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van73thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 75 ... cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở Koha Trung tâm Học liệu trường Đại học Quảng Bình - Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Quảng Bình Số 2/2015 - Ứng dụng giải pháp phần mềm quản trị thư viện Koha Trung tâm. .. VỀ ỨNG DỤNG KOHA TRONG QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ LƯU THÔNG TÀI LIỆU THỰC TRẠNG TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU, TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 1.1 Nghiên cứu, tìm hiểu tính phần mềm quản lý thư viện mã nguồn mở Koha. .. mở Koha Phần mềm mã nguồn mở Koha phần mềm quản lý thư viện Việt Nam có ứng dụng phù hợp với nhiều loại hình thư viện cơng việc khác thư viện trường học, thư viện công cộng, thư viện viện nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng mã nguồn mở Koha trong xây dựng phần mềm quản trị thư viện tại Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Quảng Bình., Ứng dụng mã nguồn mở Koha trong xây dựng phần mềm quản trị thư viện tại Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Quảng Bình.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay