Tìm hiểu thực trạng hoạt động vẽ theo mẫu của trẻ mẫu giáo lớn trường Mầm non Xuân Hoà - Phúc Yên - Vĩnh Phúc

69 19 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 21:21

1 of 128 3.5 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ****************** TRẦN THỊ HƢƠNG TÌM HIỂU THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VẼ THEO MẪU CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƢỜNG MẦM NON XUÂN HÒA – PHÚC YÊN – VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp tổ chức hoạt động tạo hình Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Th.S VŨ LONG GIANG Hà Nội - 2014 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CAM ĐOAN Khóa luận kết cố gắng thân trình học tập nghiên cứu trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu đề tài “Tìm hiểu thực trạng hoạt động vẽ theo mẫu trẻ mẫu giáo lớn, trường mầm non Xuân Hòa – Phúc yên – Vĩnh Phúc” khơng có trùng lặp với đề tài khác Nếu sai xin chịu trách nhiệm hoàn toàn ! Hà Nội, tháng năm 2014 Sinh viên Trần Thị Hƣơng kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 MỤC LỤC MỤC LỤC 67 MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu 4 Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Giả thuyết khoa học 7.Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG CHƢƠNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 HOẠT ĐỘNG VẼ THEO MẪU TRONG CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON 1.1.1 Vẽ theo mẫu 1.1.2 Vai trò hoạt động vẽ theo mẫu 10 1.1.2.1 Vẽ theo mẫu hoạt động tạo hình 10 1.1.2.2Vai trò hoạt động vẽ theo mẫu phát triển toàn diện trẻ 13 1.2 PHƢƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẼ THEO MẪU CHO TRẺ MẦM NON 17 1.2.1 Nội dung hoạt động vẽ theo mẫu 17 1.2.2 Phƣơng pháp hƣớng dẫn 18 1.2.3 Hình thức tổ chức 23 1.3 HOẠT ĐỘNG VẼ THEO MẪU Ở ĐỘ TUỔI MẪU GIÁO LỚN 25 1.3.1 Đặc điểm tâm sinh lý trẻ mẫu giáo lớn 25 1.3.2 Đặc điểm vẽ theo mẫu trẻ mẫu giáo lớn 27 1.3.3 Tính sáng tạo sản phẩm vẽ theo mẫu lứa tuổi mầm non 30 CHƢƠNG TÌM HIỂU THỰC TRẠNG VỀDẠY HỌC VẼ THEO MẪU CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƢỜNG MẦM NON XUÂN HÒA 37 2.1 MỘT SỐ NÉT CHUNG VỀ TRƢỜNG MẦM NON XUÂN HÒA 37 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VẼ THEO MẪU CHO TRẺ – TUỔI 38 2.2.1 Nội dung nghiên cứu 38 2.2.2 Tiêu chí đánh giá 38 2.2.3 Kết nghiên cứu thực trạng 39 2.2.3.1 Kết quan sát tự nhiên hoạt động vẽ theo mẫu nói chung 39 2.2.3.2 Kết điều tra 41 2.2.3.3 Kết phân tích sản phẩm 47 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ BIỆN PHÁPNHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG VẼ THEO MẪU CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƢỜNG MẦM NON XUÂN HÒA 50 3.1 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY VẼ THEO MẪU CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƢỜNG MẦM NON XUÂN HÒA 50 3.1.1 Nâng cao hiệu trực quan 50 3.1.2 Biện pháp động viên khích lệ 52 3.1.3 Phƣơng pháp thực hành luyện tập 54 3.2 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẼ THEO MẪU CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TẠI TRƢỜNG MẦM NON XUÂN HÒA 55 3.2.1 Thay đổi hình thức vào gây hứng thú cho trẻ 55 3.2.2 Ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ mẫu giáo lớn 56 3.2.3 Tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ đa dạng 57 3.2.4 Tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu thơng qua trò chơi, thi, lễ hội 57 3.2.5 Tích hợp hoạt động vẽ theo mẫu thông qua môn học khác 58 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN PHỤ LỤC ẢNH kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Vẽ theo mẫu loại hoạt động tạo hình trẻ mầm non, đóng vai trò quan trọng phát triển trẻ mặt nhƣ: thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ, thể lực lao động Đối với trẻ, giới xung quanh thật mẻ lý thú, trẻ muốn thông qua phƣơng tiện để biểu đạt cảm xúc Trong điều kiện khả ngôn ngữ phát triển chƣa hồn thiện hội họa phƣơng tiện để biểu đạt hiệu nhất, lý thú nhất, đặc biệt với trẻ gần tuổi học lớp Hơn nữa, vẽ tranh theo mẫu phƣơng pháp truyền đạt thông tin hiệu trẻ Đối với trẻ mẫu giáo lớn, lứa tuổi chuẩn bị vào trƣờng phổ thông Khi đặc điểm tâm sinh lý trẻ đƣợc hình thành hồn thiện, lúc này, trẻ có nhiều ham muốn, học hỏi, tìm tòi sáng tạo Đặc biệt, trẻ thích thú với hoạt động tạo hình, có vẽ tranh theo mẫu hoạt động mà trẻ đƣợc tham gia từ lứa tuổi nhỏ nên đặc điểm vẽ tranh theo mẫu có nét đặc trƣng riêng Hơn nữa, trƣờng mầm non có nhiều hoạt động, mơn học nhằm phát triển tồn diện cho trẻ mẫu giáo sở ban đầu nhân cách ngƣời Biết sáng tạo lao động tƣơng lai Chính việc thực tốt cho trẻ vẽ theo mẫu mầm non góp phần khơng nhỏ vào việc nâng cao chất lƣợng giáo dục nhằm phát triển toàn diện cho trẻ Trẻ biết đánh giá khái quát cao, trẻ phản ánh ấn tƣợng thân không phụ thuộc vào thực tế Trẻ thích sử dụng màu sắc sặc sỡ mang tính chất phản ảnh biểu tƣợng Trẻ tham gia vào hoạt động vẽ tranh giúp hình thành đức tính tốt nhƣ: yêu đẹp mong muốn tạo đẹp Trong sống hàng ngày, trẻ tiếp thu lƣợng tri thức đáng kể giới xung quanh trẻ trực tiếp nhìn thấy, nghe thấy sờ thấy ngƣời lớn kể lại qua câu chuyện, phim ảnh Từ giới biểu tƣợng kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 trẻ phong phú dần lên làm nảy sinh tính ham hiểu biết, hứng thú nhận thức, muốn khám phá điều lạ Xuất phát từ trẻ bắt đầu quan tâm đến kiểu dáng, cách trang trí, thiết kế, kết hợp lại với đƣợc trẻ thể qua tranh vẽ cách trƣợng trƣng Những nét vẽ nghuệch ngoạc, hồn nhiên, bình dị nhƣng cần thiết trình hình thành khả cảm thụ đẹp khả tƣ sáng tạo trẻ Từ nét vẽ, tranh cảm xúc, tình cảm ƣớc mơ mà trẻ thể trang giấy… Trong trình thực tập trƣờng mầm non Xn Hòa, chúng tơi nhận thấy giáo viên chƣa thực giúp trẻ khám phá phƣơng tiện truyền cảm hoạt động vẽ theo mẫu Trong trình tổ chức hoạt động vẽ tranh, giáo viên thƣờng cho trẻ vẽ số đối tƣợng cụ thể, hƣớng trẻ quan tâm đến hình ảnh mơ tả, đến cách tạo hình mà ý đến hình thức tổ chức hoạt động Những phƣơng pháp chƣa thực đáp ứng chƣa phát huy hết khả trẻ Các phƣơng pháp hoạt động vẽ theo mẫu lâu đƣợc sử dụng mang tính áp đặt, dập khn theo mẫu, chép chƣa phát huy hết khả sáng tạo linh hoạt ngƣời giáo viên tổ chức hoạt động tạo hình, hay đƣa tranh mẫu chƣa quan tâm đến khả trẻ có làm đƣợc nhƣ hay khơng, hình q khó đến giáo viên đơi lúng túng hà cớ mà bắt trẻ phải vẽ giống nhƣ mẫu, từ làm trẻ lúng túng gặp khó khăn cách thể vẽ Chính mà hiệu trình tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu trƣờng mầm non chƣa cao Trƣờng mầm non Xuân Hòa số trƣờng mầm non có phƣơng pháp tổ chức hoạt động học tập chƣa hợp lý, nhiều hạn chế gặp nhiều khó khăn Trong có hoạt động tạo hình nói chung hoạt động vẽ theo mẫu nói riêng kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 Là giáo viên mầm non tƣơng lai, nhận thấy rõ đƣợc hạn chế trên, nên chúng tơi lựa chọn “Tìm hiểu thực trạng hoạt động vẽ theo mẫu trẻ mẫu giáo lớn trƣờng mầm non Xuân Hòa – Phúc yên – Vĩnh Phúc” làm đề tài nghiên cứu kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 Mục đích nghiên cứu Thơng qua đề tài “Tìm hiểu thực trạng hoạt động vẽ theo mẫu trẻ mẫu giáo lớn, trƣờng mầm non Xuân Hòa- Phúc Yên- Vĩnh Phúc” nhằm tìm đề khó khăn để từ đƣa biện pháp hình thức để tổ chức hoạt động vẽ tranh theo mẫu nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục trẻ hoạt động vẽ tranh theo mẫu trƣờng mầm non Xuân Hòa Nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích, hệ thống hóa, khái qt số vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng tổ chức hoạt động vẽ tranh theo mẫu, đặc biệt biện pháp hình thức tổchức hoạt động vẽ tranh theo mẫu trẻ mẫu giáo lớn trƣờng mầm non Xuân Hòa Đề xuất số biện pháp tổ chức vẽ tranh theo mẫu cho trẻ mẫu giáo lớn trƣờng mầm non Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng hoạt động vẽ tranh theo mẫu trẻ mẫu giáo lớn trƣờng mầm non Xuân hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh phúc - Đối tƣợng nghiên cứu Nghiên cứu số biện pháp hình thức tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ mẫu giáo lớn trƣờng mầm non Xuân Hòa Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp nghiên cứu lí luận Tìm hiều, đọc, phân tích, tổng hợp hệ thống hóa tài liệu sở phƣơng pháp luận, tài liệu giáo trình tâm lý học, giáo dục học, cơng trình nghiên cứu thực tiễn cơng bố… nhằm làm rõ sở lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 - Phƣơng pháp quan sát Quan sát tiết học vẽ tranh theo mẫu quan sát việc sử dụng phƣơng pháp giáo viên hoạt động vẽ theo mẫu để nhằm tìm hiểu khả bắt trƣớc, làm theo trẻ theo tiêu chí đƣa Đồng thời thu thập số thơng tin liên quan đến việc giải nhiệm vụ nghiên cứu Những thông tin thu đƣợc bổ sung cho phƣơng pháp khác giúp làm rõ đề nghiên cứu - Phƣơng pháp làm mẫu Làm mẫu giáo viên trực tiếp thực diễn tả tranh cách thục, đơn giản dễ hình dung thao tác vẽ tranh hoàn thiện nhằm giúp trẻ thực đƣợc vẽ - Phƣơng pháp đàm thoại Nhằm trao đổi với giáo viên, tìm hiểu thông tin liên quan đến khả tƣởng tƣợng, bắt chƣớc trẻ qua hoạt động vẽ theo mẫu Trò chuyện để nắm đƣợc thái độ, vốn kinh nghiệm … trẻ đối tƣợng Đặc biệt sử dụng phƣơng pháp trẻ suốt trình cháu vẽ nhằm nắm bắt đƣợc thực trạng tâm lý tạo hình trẻ - Phƣơng pháp điều tra Dùng phiếu câu hỏi giáo viên đứng lớp trƣờng mầm non Xn Hòa để tìm hiểu thêm thơng tin nhận thức việc tổ chức, hƣớng dẫn, đánh giá trẻ vẽ tranh theo mẫu để theo hƣớng khuyến khích trẻ làm theo mẫu nhƣng phát huy đƣợc khả sáng tạo trẻ - Phƣơng pháp phân tích sản phẩm Thông qua việc thu thập tranh vẽ theo mẫu trẻ đánh giá đƣợc nội dung ý tƣởng, vốn hiểu biết kinh nghiệm, kỹ vẽ theo mẫu khả sáng tạo trẻ kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 10 of 128 Tuy nhiên, trẻ mầm non nhiều đƣợc muốn hiểu biết qua sản phẩm.Với kết nhƣ nhƣng cách thức, tốc độ tạo sản phẩm có khác Vì chúng tơi ln kết hợp đánh giá sản phẩm với đánh giá ý tƣởng, tiến trình trẻ làm sản phẩm Ngồi ra, ý đến tập trung ý hứng thú trẻ suốt trình vẽ tranh theo mẫu kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 55 of 128 51 tích,tổng hợp, so sánh, khái qt hóa, trừu tƣợng hóa… hình thành nên kiến thức Phƣơng pháp trực quan phƣơng pháp sử dụng tranh ảnh hay videoclip,thăm quan bảo tàng để phục vụ nội dung mục tiêu dạy, thông qua chúng ngƣời giáo viên dễ dàng truyền đạt vấn đề tới học sinh ngƣời học sinh dễ tiếp nhận kiến thức , hiểu sâu hơn, nhớ xác Phƣơng pháp quan trọng đến mức mà đơi ngƣời ta cần nhìn vào đánh giá đƣợc tiết học “thành công” đến mức nào.Thực tế nhiều lúc giáo viên mỹ thuật q lạm dụng nó,bởi khơng phải thật nhiều tranh ảnh học sinh hiểu cảm thụ đƣợc tác phẩm, tiết học trở nên sinh động Con đƣờng đến với nghệ thuật ln đòi hỏi thẩm thấu q trình đòi hỏi sàng lọc tinh tế ngƣời giáo viên ngƣời định hƣớng cho em, dẫn dắt em khám phá giới mỹ thuật,chính tác phẩm nghệ thuật đƣợc ngƣời giáo viên sử dụng phải có tính chất điển hình,chọn lọc, gần gũi với trẻ Có lƣu ý mẫu vẽ cần phải gần với nguyên mẫu để tránh cảm nhận sai lệch tác phẩm,thực tác phẩm xa rời với nguyên mẫu trở nên vô hồn,một minh họa nhƣ làm giảm nhiều chất lƣợng tiết dạy, chí phản tác dụng Minh hoạ đẹp, phong phú, phƣơng pháp trực quan sinh động làm tăng thêm tính hấp dẫn tiết học, có tác động quan trọng đến việc cảm nhận tác phẩm, hình thành nên nhận thức thẩm mỹ trẻ, rèn luyện cho trẻ trực giác nhạy bén, khả quan sát phát vấn đề sống Yêu cầu: Vật mẫu phải đảm bảo dễ nhìn, vừa với sức trẻ, thu hút ý gây đƣợc hứng thú cho trẻ kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 56 of 128 52 Có thể sử dụng tranh ảnh, hay mẫu vẽ giáo viên Cũng dùng hình ảnh trình chiếu để thu hút trẻ Đa dạng hóa mẫu trực quan, tăng cƣờng cho trẻ tiếp xúc với giới bên nhƣ tham quan, vui chơi tiếp xúc trực tiếp với đối tƣợng mẫu, sử dụng công nghệ, phƣơng tiện dạy học nhƣ máy chiếu, tivi,…Hiện trƣờng mầm non Xuân Hòa đƣợc trang bị đầy đủ lớp có máy tính tivi, đầu đĩa giúp trẻ có khả học tập tốt Nhƣng thực tế giáo viên chƣa vận dụng hết phƣơng tiện dạy học Chúng ta tận dụng ti vi để dạy trẻ vẽ theo mẫu, cách dạy hay làm mẫu trẻ bắt trƣớc thay giáo viên làm mẫu nhƣ tiết học, thay giáo viên làm mẫu trẻ nhìn nghe hình, giúp trẻ hứng thú Cần ý thay đổi cách trình bày trực quan, lựa chọn trực quan nhấn mạnh trọng tâm, tổ chức vẽ theo mẫu cho trẻ Trong bƣớc làm mẫu cần ý chi tiết làm bật, khơng nên trọng vào chi tiết phụ làm trẻ dễ bị lạc hƣớng không phân biệt đƣợc đâu trọng tâm Tạo môi trƣờng học tập phong phú, giáo viên nên tổ chức cho trẻ thăm quan nhƣ sân trƣờng, vƣờn hoa, khu vui chơi, trò chuyện nơi dung mà trẻ đƣợc quan sát Tận dụng tốt sở vật chất nhà trƣờng để cải thiện hình thức dạy học cho trẻ Dùng máy tính việc gây hứng thú, hay tiến hành học thông qua kỹ sử dụng trình chiếu hay phần mềm hỗ trợ để giúp trẻ ý tới học 3.1.2 Biện pháp động viên khích lệ Đối với trẻ mẫu giáo việc khen thƣởng kịp thời tạo đƣợc niềm vui, nhƣ cổ vũ tinh thần không cho riêng trẻ mà cho lớp muốn đƣợc cô khen, trẻ cố gắng để đƣợc hồn thành vẽ đƣợc tốt Khơng đƣợc mắng trẻ trẻ chƣa vẽ đƣợc mà cần động viên giúp trẻ hoàn thành tốt kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 57 of 128 53 Bên cạnh định hƣớng, phƣơng pháp giúp trẻ vẽ theo mẫu đƣợc tốt, có điều khơng thể thiếu đƣợc, khích lệ động viên kịp thời cô giáo sản phẩm mà trẻ làm ra, hay trẻ chƣa làm tốt hay chƣa hồn thành xong sản phẩm lời khích lệ làm cho trẻ cố gắng hoạt động lần sau Việc nhận xét sản phẩm giáo viên sản phẩm trẻ quan trọng, giúp cho trẻ rút đƣợc kinh nghiệm để làm tốt vào lần sau, nhƣ bƣớc đầu hình thành khả nhận xét đánh giá sản phẩm thân trẻ Biết cách động viên khích lệ trẻ lúc khéo léo nêu hạn chế trẻ để không làm trẻ tự thấy thoả mãn khả thân để tiếp tục cố gắng Bên cạnh đó, dạy vẽ theo mẫu cần đƣa câu hỏi nhƣ " Con thấy thích bạn nhất? Vì lại thích? Để làm nên vẽ phải làm nhƣ nào?" để hình thành trẻ tiền đề đánh giá, nhận xét Tuy nhiên, việc đánh giá sản phẩm trẻ cần phải xác, phù hợp với cách nhìn, cách nghĩ nhƣ cách cảm nhận trẻ tác phẩm nghệ thuật Khi đánh giá sản trẻ cần ý vào điểm sau: + Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi: Ở lứa tuổi có mức độ khả vẽ thep mẫu khác nhau, để đánh giá đƣợc khả trẻ phải nhìn vào khả trẻ độ tuổi làm đƣợc + Bên cạnh đặc điểm tâm sinh lý cần phải dựa vào mục tiêu đặt hoạt động quan trọng Không nên ôm đồm nhiều mục tiêu hoạt động mà cần đƣa mục tiêu phù hợp từ dựa vào mục tiêu để đánh giá trẻ đạt đƣợc chƣa đạt đƣợc + Dựa vào nội dung hoạt động vẽ theo mẫu để đánh giá lực trẻ, nhƣ tiến dần trẻ kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 58 of 128 54 Khi nhận xét việc khen chê phải khéo léo, lời lẽ nhận xét sản phẩm phải gây cho trẻ niềm vui sƣớng chúng tạo nên, phải nhấn mạnh thành công mà trẻ đạt đƣợc, ý định vẽ theo mẫu thú vị trẻ, phải cho trẻ thấy gống vật với hình ảnh đƣợc miêu tả giúp cho trẻ thể tình cảm, thái độ trƣớc kết hoạt động Giúp cho trẻ rèn luyện khả nhận xét kết hoạt động trẻ, nhận thiếu sót có hƣớng sửa chữa thiếu sót Cùng với hoạt động chung ngày hay hoạt động lúc nơi, ngồi trƣờng mầm non Xuân Hòa tổ chức hoạt động phong trào vui chơi, đón lễ hội, thơng qua trẻ đƣợc quan sát cách trang trí, vẽ đẹp ngày lễ hội, hay thi vẽ tranh trƣờng để từ tơi tìm hiểu đƣợc khiếu trẻ từ có hƣớng bồi dƣỡng kịp thời Đây hội để trẻ phát huy đƣợc khả vẽ theo mẫu tiền đề cho hoạt động vẽ khác, giúp giáo viên phát khiếu trẻ để bồi dƣỡng thêm 3.1.3 Phƣơng pháp thực hành luyện tập Trẻ có nhiều thời gian trƣờng mầm non, tổ chức hoạt động góc cho trẻ giao viên tận dụng thời gian để củng cố ơn lun cho trẻ trẻ chƣa vẽ đƣợc trẻ vẽ đƣợc để làm mẫu giúp bạn Phƣơng pháp luyện tập phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ rèn luyện kỹ thao tác, cảm xúc, tƣ du, để hồn thành tốt sản phẩm Phƣơng pháp: + Rèn luyện kỹ quan sát: Trƣớc phải quan sát vật tƣợng, màu sắc…nhằm giúp trẻ tri giác đối tƣợng nhằm giúp trẻ có trí tƣởng tƣợng hoạt động tạo hình kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 59 of 128 55 + Cơ giáo hƣớng dẫn cho trẻ q trình quan sát: Quan sát từ tổng thể đến chi tiết hình dáng cấu tạo, màu sắc sau đƣa câu hỏi nhằm giúp trẻ tƣ tốt + Rèn luyện thao tác kỹ tạo hình: Để có sản phẩm đẹp giáo phải giúp em để em có thêm trí tƣởng tƣợng sản phẩm kỹ năng, kỹ xảo Trƣớc hết thao tác hƣớng dẫn mẫu cô phải xác rõ ràng dễ hiểu, đặc biệt hoạt động vẽ theo mẫu Trẻ nắm đƣợc trình tự công việc thao tác thể hiện, sở trẻ tự rèn luyện tự tìm cách thể cách độc lập Trong trình luyện tập vẽ theo mẫu, giáo viên cần động viên, khuyến khich ủng hộ tinh thần cho trẻ tuyệt đối không vẽ hộ trẻ Tạo điều kiện cho trẻ làm lúc nơi nhƣ tiết học ngồi tiết học… Để có biện pháp nâng cao chất lƣợng vẽ theo mẫu, cần phải thƣởng xuyên cho trẻ làm quen tác phẩm vẽ theo mẫu cách khoa học giúp trẻ hiểu nọi dung tác tẩm, làm phong phú vốn biểu tƣợng cho trẻ giáo viên cần cho trẻ quan sát nhiều mở rộng tầm nhìn vốn hiểu biết cho trẻ Trong tiết dạy vẽ theo mẫu cô giáo sử dụng phƣơng pháp trực quan, cho trẻ quan sát cẩn thận tranh mẫu qua đồ dùng phong phú để sử dụng nhƣ phát huy hết tác dụng mẫu cần có truyền đạt hấp dẫn lôi trẻ, đặc biệt thủ thuật gây hứng thú có tác dụng kích thích trẻ tập chung vào học 3.2 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẼ THEO MẪU CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TẠI TRƢỜNG MẦM NON XN HỊA 3.2.1 Thay đổi hình thức vào gây hứng thú cho trẻ Thu hút ý trẻ cần thiết hoạt động dạy vẽ theo mẫu trẻ hào hứng trƣớc điều lạ Vì vậy, cần thay đổi hình kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 60 of 128 56 thức vào cho sinh động, hấp dẫn sử dụng trò chơi, thơ, câu đó, nét mặt vui tƣơi, tạo tình bất ngờ để thu hút ý trẻ vào tiết học Qua đó, từ đầu giáo viên lôi trẻ ý, khơng khí học trở nên sơi nổi, khơng gò bó mà đạt kết cao 3.2.2 Ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ mẫu giáo lớn Trong lớp học trƣờng mầm non Xn Hòa việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy chƣa nhiều Giáo viên sử dụng để thay hình ảnh minh họa chƣa khai thác đƣợc phần mềm ứng dụng nhƣ flash, paint,…Bởi mà học không đƣợc thu hút trẻ Trẻ lứa tuổi đƣợc làm quen với công nghệ thông tin nhiều Bởi mà giáo viên cần thƣờng xuyên tìm kiếm hình ảnh đẹp, phong phú để giới thiệu cho trẻ Có thể ứng dụng vào tiết dạy vẽ theo mẫu, trẻ nhìn trực tiêp mẫu vẽ hình máy tính Trong điều kiện lớp đơng, giáo viên chia lớp theo hai nhóm lớn tổ chức học phòng tin nhà trƣờng, hay lớp học Mặc dù trƣờng mầm non Xuân Hòa đƣợc đầu tƣ tốt sở vật chất nhƣ máy chiếu đa năng, máy tính, ti vi … nhiên giáo viên gần nhƣ không sử dụng phƣơng tiện vào hoạt động vẽ theo mẫu quan niệm vẽ theo mẫu sử vật liệu đơn giản nhƣ chì vẽ giấy vở, điều làm trẻ nhàm chán Vì giáo viên nên tận dụng phƣơng tiện dạy học để tạo điều kiện học tập đƣợc tốt cho trẻ Việc sử dụng bảng đa cho trẻ vẽ theo mẫu tạo hứng thú có nhiều ƣu điểm nhƣ trẻ đứng để vẽ với tƣ thoải mái, giúp trẻ cảm thấy thích thú khơng bị gò bó nhƣ tiết học thơng thƣờng, nhằm đa dạng hình thức tổ chức vẽ theo mẫu kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 61 of 128 57 3.2.3 Tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ đa dạng Cần cho trẻ làm quen với vật, tƣợng xung quanh để trẻ đƣợc dạo chơi, đƣợc nhìn ngắm vật thật, đƣợc trực tiếp nhìn, sờ, nắn, từđó giáo viên gợi mở để giúp trẻ định hình đƣợc nét vẽ đƣờng vẽ, thông qua câu hỏi với trẻ Sau học vào buổi sáng, buồi chiều giáo viên cho trẻ tham gia hoạt động củng cố, để trẻ yếu vẽ thực đƣợc tốt 3.2.4 Tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu thông qua trò chơi, thi, lễ hội Trẻ mầm non “ học mà chơi, chơi mà học” Do đó, việc tổ chức hoạt đọng vẽ theo mẫu cho trẻ mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi, thi hay lẽ hội làm cho trẻ hứng thú, trẻ tham gia hoạt động cách tự động tích cực, vui vẻ, động, sáng tạo Vấn đề quan trọng việc sử dụng hình thức có đạt kết cao hay khơng hồn tồn phụ thuộc vào động sáng tạo giáo viên Vì hoạt động vui chơi trẻ giai đoạn hoạt động chủ đạo nên cần kết hợp trò chơi vào hoạt động học cách liên tục, khoa học Khi tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu, giáo viên cho trẻ tham gia hoạt động nhƣ vui chơi, xem tranh ảnh, video, hay tham quan … có liên quan đến nội dung mà định dạy trẻ để trẻ trực tiếp quan sát, đƣợc nhìn, hình dung cảnh vật… tri giác trực tiếp vật tƣợng, từ trẻ vào cách vui vẻ Ví dụ: Trong buổi dạo chơi xung quanh trƣờng cô cho trẻ ngắm chậu hoa hỏi trẻ " thích chậu hoa nào? Con nhìn xem bơng hoa có màu gì? Trơng cánh hoa sao? Khi mặt trời nhơ lên cánh hoa trông khác biệt nhƣ nào? " để chuẩn bị biểu tƣợng kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 62 of 128 58 cho " vẽ chậu hoa " ngày mai việc làm giúp trẻ thể lại đƣợc nét độc đáo riêng thơng qua việc quan sát tận mắt, mà khơng tạo cách máy móc dựa ý tƣởng sẵn có ngƣời khác 3.2.5 Tích hợp hoạt động vẽ theo mẫu thông qua môn học khác - Làm quen với mơi trƣờng xung quanh: Ví dụ: Cho trẻ vẽ theo mẫu nội dung đƣợc làm quen nhƣ loại phƣợng tiện giao thông, vật,…mà trẻ đƣợc học - Với tác phẩm văn học: Ví dụ: Trong tiết làm quen với tác phẩm văn học " Ba cô gái" hoạt độngcuối cô cho trẻ tơ màu gái nói lên cảm nhận thân trẻ cô gái - Với âm nhạc: Ví dụ: Sau học hát “ Chú voi Bản Đôn” giáo viên cho trẻ vẽ voi… Trên số đề xuất biện pháp nhƣ hình thức tổ chức nhằm nâng cao chất lƣợng dạy vẽ theo mẫu, đƣa số ý kiến nhƣ sau: - Cần cho trẻ hoạt động môi trƣờng nghệ thuật phong phú - Giáo viên phải có khả tìm tòi, sáng tạo để tạo sản phẩm đẹp mắt mang tính thẩm mĩ cao phù hợp với nhận thức trẻ, qua thu hút ý trẻ tạo nguồn cảm hứng cho trẻ làm theo - Cho trẻ tiếp xúc với sản phẩm công mỹ nghệ, tƣợng, phù điêu Tìm kiếm loại tranh phong cảnh, tranh đồ hoạ tranh dân gian cho trẻ quan sát, từ làm giàu vốn biểu tƣợng trẻ - Giáo viên phải biết sử dụng đồ dùng trực quan linh hoạt, lúc tránh lạm dụng, ôm đồm kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 63 of 128 59 - Biết tích hợp lồng ghép nhẹ nhàng chuyên đề vào hoạt động lúc nơi - Ln tìm tòi học hỏi qua sách báo, qua phƣơng tiện thông tin đại chúng, tự học hỏi để nâng cao trình độ cho thân - Tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động tổng hợp mang tính nghệ thuật: ngày hội, lễ, hoạt động sân khấu Ngoài ra, tổ chức dạo chơi thiên nhiên, tạo điều kiện phát triển trẻ óc thẩm mỹ, sáng tạo - Sử dụng đồ dùng ngày có yếu tố trang trí, có chất lƣợng thẩm mĩ cao: màu sắc tƣơi sáng, hình dáng sinh động, bắt mắt gây hứng thú cho trẻ Trẻ em để lĩnh hội tri thức đầy đủ tồn diện đòi hỏi trẻ có trạng thái tâm lý thoải mái an tồn Vì vậy, cô giáo Mầm non cần phải biết yêu thƣơng, đùm bọc, che chở tôn trọng trẻ, từ trẻ thấy thực đƣợc an tồn tích cực tham gia vào hoạt động lĩnh hội tri thức cách trọn vẹn Nhờ mà trẻ rèn luyện kỹ tạo vẽ theo phát huy đƣợc tính sáng tạo, chủ động tích cực theo cách riêng Lúc thực đƣa hoạt động vẽ theo mẫu trẻ đạt đến mức độ hoạt động Nghệ Thuật Đó là: " Nghệ thuật trẻ thơ" hoạt động lấy trẻ làm trung tâm Trong tất lĩnh vực hoạt động trƣờng Mầm non lĩnh vực quan trọng, yếu tố giúp trẻ phát triển nhân cách cách hài hoà toàn diện giúp trẻ bƣớc vào đời Vì phải quan tâm để nâng cao chất lƣợng giáo dục bậc học, tạo môi trƣờng lành mạnh, tâm tốt cho trẻ có hứng thú đến trƣờng thực mang tính chất trƣờng học thân thiện kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 64 of 128 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận chung Trẻ em chủ nhân tƣơng lai đất nƣớc, mà việc chăm sóc giáo dục trẻ vơ quan trọng Cùng với xu hội nhập, bên cạnh việc cung cấp, làm giàu vốn hiểu biết trẻ thông qua hoạt động khác trƣờng mầm non, giáo viên cần quan tâm đến việc rèn luyện, phát triển kỹ năng, kỹ xảo cho trẻ có kỹ vẽ theo mẫu cho trẻ Việc tìm hiểu thực trạng vẽ theo mẫu trƣờng mầm non vô quan trọng, để tìm bất cập hay thiếu xót cơng tác dạy học Để từ kịp thời đƣa phƣơng pháp điều chỉnh giúp cho việc dạy vẽ theo mẫu cho trẻ thu đƣợc kết tốt 2.Một số kiến nghị sư phạm Cần có buổi sinh hoạt chun mơn để giáo viên có hội học hỏi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trình dạy vẽ, đặc biệt biệt việc tìm khó khăn tồn đọng, từ đƣa phƣơng pháp hình thức để cải thiện đƣợc chất lƣợng dạy vẽ theo mẫu Giáo viên cần thấy đƣợc tầm quan trọng việc nêu khó khăn cơng tác giảng dạy, cần thẳng thắn phê bình phê bình việc đạt đƣợc chƣa đạt đƣợc Từ đó, xây dựng đƣợc mơi trƣờng học tập thật tốt, cải thiện chất lƣợng dạy vẽ theo mẫu trƣờng mầm non kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 65 of 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Thanh Âm – Trịnh Dân – Nguyễn Thị Hải – Đinh Văn Vang (2005), Giáo dục học mầm non (tập 2), NXB Đại học sƣ phạm Hà Nội Nguyễn Quốc Toản (2007) Mĩ thuật 1, NXB ĐHSP Hà Nội Lê Thanh Thủy, Phƣơng pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non (2006), NXB Đại học sƣ phạm Hà Nội Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên)(1993), Tâm lý học lứa tuổi mầm non, NXB Đại học sƣ phạm Hà Nội Kế hoạch giảng dạy lớp mẫu giáo lớn trƣờng mầm non Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc Website:www.mamnon.vn Thƣ viện trực tuyến kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 66 of 128 PHỤ LỤC Phiếu trƣng cầu ý kiến 1.Giáo viên có thƣờng xuyên tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ mẫu giáo lớn không? a Tổ chức thƣờng xuyên b Ít tổ chức c Không tổ chức Khi tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ mẫu giáo lớn trang thiết bị, đồ dùng cần dùng học đƣợc chuẩn bị nhƣ nào? a Chuẩn bị đầy đủ b Vẫn thiếu số đồ dùng Giáo viên có thƣờng xuyên sử dụng phƣơng pháp q trình dạy học vẽ theo mẫu khơng ? a Thƣờng xuyên b Chỉ sử dụng số phƣơng pháp Khi tổ chức hoạt động vẽ tranh theo mẫu, giáo viên thƣờng tổ chức cho trẻ vẽ tranh dƣới hình thức nào? a Trong lớp b Ngồi lớp Giáo viên chuẩn bị mẫy mẫu vẽ cho tiết dạy vẽ theo mẫu ? a b c Khi sử dụng phƣơng pháp dạy vẽ theo mẫu cho trẻ giáo viên gặp phải khó khăn ? kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 67 of 128 a Khơng gặp khó khăn b Thời gian tổ chức thiếu c Trẻ hay bị thụ động, vẽ thêm chi tiết thừa Trẻ có hứng thú tham gia hoạt động vẽ theo mẫu hay không ? a Rất hứng thú b Không hào hứng với hoạt động vẽ theo mẫu c Không tập chung vẽ Bao nhiêu trẻ đạt yêu cầu ? a Cả lớp b 60% số trẻ lớp c 40% số trẻ lớp kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 68 of 128 PHỤ LỤC ẢNH Tranh 1: Vẽ cầu vồng Tranh 2: Vẽ thuyền biển, máy bay trời kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 69 of 128 Trang 3: Vẽ ô-tô Trang 4: Vẽ biển kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag ... vẽ theo mẫu cho trẻ mẫu giáo lớn trƣờng mầm non Xuân Hòa Chƣơng Nghiên cứu thực trạng vẽ theo mẫu trẻ mẫu giáo lớn trƣờng mầm non Xn Hòa .Tìm hiểu thực trạng dạy vẽ theo mẫu cho trẻ Mẫu Giáo Lớn. .. chọn Tìm hiểu thực trạng hoạt động vẽ theo mẫu trẻ mẫu giáo lớn trƣờng mầm non Xuân Hòa – Phúc yên – Vĩnh Phúc làm đề tài nghiên cứu kho tai lieu -1 23doc-doc-luan an - luan an tien si -luan... chí vẽ theo chí nhớ Vẽ theo mẫu loại hoạt động tạo hình hoạt động tạo hình trẻ mầm non Đối với độ tuổi mẫu giáo, vẽ theo mẫu hoạt hoạt động tạo hình, bƣớc cho hoạt động vẽ khác Các nét vẽ trẻ mô
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu thực trạng hoạt động vẽ theo mẫu của trẻ mẫu giáo lớn trường Mầm non Xuân Hoà - Phúc Yên - Vĩnh Phúc, Tìm hiểu thực trạng hoạt động vẽ theo mẫu của trẻ mẫu giáo lớn trường Mầm non Xuân Hoà - Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay