Phân tích báo cáo tài chính của Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị

122 51 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 21:20

1 of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI LÊ LAN ANH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2017 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI LÊ LAN ANH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ Chuyên ngành : Kế toán Mã ngành : 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nghiêm Văn Lợi HÀ NỘI - 2017 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phân tích báo cáo tài công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hữu nghị” cơng trình nghiên cứu tơi tự thực Số liệu sử dụng luận văn trung thực lấy từ báo cáo tài cơng ty Những kết luận văn chưa công bố cơng trình Tác giả luận văn Lê Lan Anh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập làm luận văn thạc sỹ trường Đại học Lao động - xã hội, bên cạnh nỗ lực thân, giảng dạy hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Nghiêm Văn Lợi, người tận tình, chu đáo hướng dẫn tơi suốt q trình tơi học tập, nghiên cứu để tơi hồn thành đề tài “Phân tích báo cáo tài cơng ty TNHH thương mại Hữu nghị” Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo nhà nghiên cứu khác để nội dung nghiên cứu luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Lê Lan Anh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 i MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ v CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 1.6 Phương Pháp nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa nghiên cứu đề tài 1.8 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2:LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNHTRONG DOANH NGHIỆP 2.1 Khái niệm Báo cáo tài Phân tích Báo cáo tài doanh nghiệp 2.1.1 Báo cáo tài 2.1.2 Khái niệm, mục tiêu nhiệm vụ việc phân tích Báo cáo tài 2.2 Các phương pháp phân tích Báo cáo tài 11 2.2.1 Phương pháp so sánh 11 2.2.2 Phương pháp tỷ số 13 2.2.3 Phương pháp loại trừ 14 2.2.4 Mơ hình phân tích Dupont 16 2.2.5 Các phương pháp khác Error! Bookmark not defined 2.3 Nội dung phân tích Báo cáo tài 17 2.3.1 Đánh giá khái qt tình hình tài doanh nghiệp 17 2.3.2 Phân tích cấu trúc tài tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh 25 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 ii 2.3.3 Phân tích tình hình cơng nợ khả tốn 31 2.3.4 Phân tích hiệu kinh doanh 41 2.3.5 Phân tích rủi ro tài 44 CHƯƠNG 3:PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ 49 3.1 Tổng quan Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị 49 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 49 3.1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty 50 3.1.3 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty 53 3.2 Phân tích Báo cáo tài Cơng ty TNHH Thương mại Hữu Nghị 56 3.2.1 Đánh giá khái qt tình hình tài Cơng ty 56 3.2.2 Phân tích cấu trúc tài tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh 63 3.2.3 Phân tích tình hình cơng nợ khả tốn 71 3.2.4 Phân tích Hiệu kinh doanh 78 3.2.5 Phân tích rủi ro tài 82 3.3 Đánh giá thực trạng tình hình tài Cơng ty TNHH Thương mại Hữu Nghị 85 3.3.1 Ưu điểm 85 3.3.2 Hạn chế 86 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 88 CHƯƠNG 4:GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ 91 4.1 Chiến lược phát triển Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị 91 4.2 Những yêu cầu nguyên tắc xây dựng giải pháp 92 4.2.1 Yêu cầu xây dựng giải pháp 92 4.2.2 Nguyên tắc hoàn thiện 92 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 iii 4.3 Giải pháp nâng cao lực tài Cơng ty TNHH Thương mại Hữu Nghị 93 4.3.1 Tăng thêm tỷ trọng vốn chủ sở hữu để nâng cao tính chủ động tài 93 4.3.2 Giải pháp đẩy mạnh bán hàng tồn kho 94 4.3.3 Giải pháp thu hồi khoản nợ phải thu 97 4.3.4 Giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh 99 4.3.5 Giải pháp tăng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 100 4.3.6 Giải pháp nâng cao lực toán 101 4.3.7 Nâng cao hiệu huy động vốn sử dụng vốn 102 4.4 Điều kiện thực giải pháp 105 4.4.1 Đối với quan chức Nhà nước 105 4.4.2 Đối với Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị 106 4.5 Những đóng góp đề tài nghiên cứu 106 4.5.1 Đóng góp mặt lý luận 106 4.5.2 Đóng góp mặt thực tiễn 107 4.6 Những hạn chế đề tài nghiên cứu 107 KẾT LUẬN 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BQ Bình quân CSH Chủ sở hữu DT Doanh thu LN Lợi nhuận VCSH Vốn chủ sở hữu TNHH Trách nhiệm hữu hạn TS Tài sản NV Nguồn vốn BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQKD Báo cáo kết kinh doanh BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ CP Cổ phần DN Doanh nghiệp NV Nguồn vốn TS Tài sản LNST Lợi nhuận sau thuế DTT Doanh thu SXKD Sản xuất kinh doanh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 v DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ Tên bảng, biểu, sơ đồ Trang Bảng 3.1: Bảng đánh giá khái quát tình hình huy động vốn Cơng ty 57 Bảng 3.2 Bảng phân tích mức độ độc lập tài 59 Bảng 3.3: Bảng đánh giá khái qt khả tốn Cơng ty 60 Bảng 3.4: Bảng đánh giá khái quát khả sinh lợi Công ty qua năm 62 Bảng 3.5 Bảng phân tích cấu tài sản Cơng ty 64 Bảng 3.6 Bảng phân tích cấu nguồn vốn Cơng ty TNHH Thương mại Hữu Nghị 67 Bảng 3.7 Tình hình đảm bảo vốn Cơng ty qua năm 2014-2016 69 Bảng 3.8: BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CƠNG NỢ 72 Bảng 3.9 Bảng phân tích khả tốn 75 Bảng 3.10 Bảng phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 76 Bảng 3.11: Phân tích khái quát hiệu kinh doanh Công ty qua năm 78 Bảng 3.12: Phân tích rủi ro tài Cơng ty 83 Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy quản lý Công ty 50 Sơ đồ 2.2: Tổ chức máy kế tốn Cơng ty 54 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 10 of 128 CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHÊN CỨU 1.1.Tính cấp thiết đề tài Phân tích báo cáo tài sở quan trọng giúp nhà quản trị thực tốt chức nhiệm vụ mình.Việc thường xuyên tiến hành phân tích báo cáo tài cách tồn diện giúp cho doanh nghiệp người sử dụng thơng tin thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết sản xuất kinh doanh kỳ xác định cách đầy đủ, đắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tình hình tài Qua đó, giúp cho nhà quản lý đánh giá tiềm năng, hiệu sản xuất kinh doanh rủi ro triển vọng tương lai doanh nghiệp, đồng thời đưa giải pháp hữu hiệu, định xác nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị thương hiệu quy mô lớn lĩnh vực kinh doanh bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng; Bán bn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, gạch ốp lát thiết bị vệ sinh, nhiên việc phân tích báo cáo tài đơn vị chưa quan tâm thoả đáng để phát huy hết vai trò, tác dụng việc đánh giá thực trạng tình hình tài chính, đồng thời định hướng phát triển thời gian Doanh nghiệp chủ yếu phân tích thơng qua số tiêu tài bản, việc phân tích sơ sài mang tính hình thức Xuất phát từ tầm quan trọng việc phân tích báo cáo tài việc phản ánh thực trạng tài đơn vị thực trạng tình hình phân tích báo cáo tài Cơng ty TNHH Thương mại Hữu Nghị nên tơi chọn đề tài “Phân tích báo cáo tài Cơng ty TNHH Thương mại Hữu Nghị” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn 1.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Liên quan đến nghiên cứu tình hình tài doanh nghiệp có nhiều tác giả thực Các nghiên cứu góp phần hoàn thiện lý thuyết thực tiễn việc phân tích báo cáo tài doanh nghiệp kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 108 of 128 99 giữ uy tín khách hàng.Cơng ty nên xem xét khoản vốn để thay vào dùng để toán phần nợ phải trả ngắn hạn tránh tình trạng phải phát sinh lãi 4.3.4 Giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh Tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh nhân tố quan trọng hàng đầu làm tăng lợi nhuận trực tiếp cho doanh nghiệp Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khơng ngừng phấn đấu để làm giảm chi phí sản xuất Để hạ chi phí sản xuất kinh doanh công ty cần thực số biện pháp sau: - Cần tìm nguồn cung cấp ổn định, giá hợp lý - Trong công tác thu mua, bảo quản hàng hóa đầu vào cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng hàng hóa từ khâu vật tư nhập kho Đối với hàng hóa khơng đảm bảo chất lượng, cần trả lại cho người cung cấp đồng thời có động thái liệt để lần giao hàng sau họ khơng cung cấp loại hàng hóa khơng quy cách, chất lượng cho công ty Công ty nên thực kế hoạch thu mua với số lượng lớn toán tiền hàng sớm để tận dụng khoản chiết khấu thương mại chiết khấu tốn bạn hàng Thơng thường, khoản cao so với lãi suất ngân hàng thời điểm hành Mặt khác, Cơng ty cần có sách phương pháp tiết giảm chi phí thu mua tìm kiếm nhà vận chuyển có nhiều sách ưu đãi, sử dụng phương án vận chuyển phù hợp, tiết kiệm - Công ty cần có sách khen thưởng tập thể, cá nhân có sáng kiến việc tiết kiệm chi phí kinh doanh - Kiểm sốt chặt chẽ chi phí quản lý nhằm đảm bảo thực theo kế hoạch sở tiết kiệm bảo đảm hiệu Cần thực kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 109 of 128 100 biện pháp nhằm làm giảm chi phí quản lý khoản chi phí cao khoản chi phí công ty - Công ty cần xem xét lại máy quản lý hợp lý, gọn nhẹ hay chưa Nếu cần thiết tinh giảm máy quản lý cho gọn nhẹ, hiệu - Đối với khoản chi phí gián tiếp tiếp khách, hội nghị, chi đối ngoại, công ty cần xây dựng định mức chi tiêu quy chế quản lý sử dụng cách khoa học tiết kiệm, tránh việc chi cách lãng phí tiêu cực việc chi tiêu Công ty cần tiến hành phân tích, đánh giá tình hình sử dụng chi phí theo kì, từ rút học kinh nghiệm biện pháp phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí kỳ tới - Chi phí lãi vay Cơng ty lớn Cơng ty cần có biện pháp để giảm chi phí lãi vay cách toán bớt khoản nợ phải chịu lãi nợ vay ngân hàng, vay tổ chức tín dụng Việc tốn nợ vay thực thông qua việc thu hồi công nợ phải thu, bán đẩy mạnh bán hàng tồn kho để thu hồi vốn 4.3.5 Giải pháp tăng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng phụ thuộc vào hai nhân tố giá bán số lượng hàng bán Để tăng doanh thu bán hàng, Cơng ty tăng giá bán tăng số lượng sản phẩm bán tăng giá bán số lượng sản phẩm bán Trong kinh tế thị trường với cạnh tranh khốc liệt giá bán sản phẩm ngày có xu hướng giảm, việc tăng doanh thu mà áp dụng phương thức tăng giá bán việc làm phi lý Do đó, để tăng doanh thu, Cơng ty cần có phương thức để đẩy mạnh bán sản phẩm thị trường Ngoài việc áp dụng hình thức đẩy nhanh việc bán sản phẩm thị trường áp dụng biện pháp mà tác giả trình bày mục: “Giải pháp đẩy mạnh bán hàng tồn kho”, Công ty thực kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 110 of 128 101 hình thức chiết khấu, giảm giá, cho khách hàng trả lại hàng không yêu cầu, tiến hành cải cách mẫu mã sản phẩm… 4.3.6 Giải pháp nâng cao lực toán Khả tốn tiêu chí quan trọng để đánh giá tình hình tài chính, hiệu kinh doanh doanh nghiệp, thông qua tiêu khả tốn thấy rủi ro tài lực kinh doanh doanh nghiệp Hiện nay, sổ đánh giá khả tốn Cơng ty thấp thiếu đảm bảo Đề nâng cao khả tốn, Cơng ty sử dụng số biện pháp sau: - Dự trữ lượng tiền mặt định để toán cho khoản nợ ngắn hạn, kể khoản nợ ngắn hạn chưa đến hạn để đề phòng rủi ro từ phía chủ nợ cần tốn gấp, Cơng ty nên dự trữ tiền mặt để toán: + Dự trữ tiền để công ty không rơi vào tình trạng thiếu tiền, khả tốn khoản nợ khơng để số tiền dự trữ công ty dư thừa gây lãng phí nguồn lực sản xuất kinh doanh Để làm điều đó, cơng ty phải làm tốt kế hoạch lưu chuyển tiền tệ, phải xác định rõ dòng tiền thu vào dòng tiền chi thời kỳ với mức dự trữ vốn tiền cần thiết để từ dự tính thiếu hụt dư thừa vốn tiền mặt thời kỳ để có biện pháp kịp thời nhằm đảm bảo cho cân thu chi tiền mặt cho Công ty Thực tốt công tác dự tốn ngân quỹ: Mặc dù chưa cụ thể độ xác chưa cao chắn hẳn tình trạng hồn tồn bị động việc quản lý dòng tiền xuất nhập quỹ Với chế quản lý giống hành, mùa sản xuất cao điểm, nhiều công ty phải lo chạy vạy để đáp ứng nhu cầu vốn lớn đột xuất phục vụ cho sản xuất.Đây khơng lãng phí lớn chi phí nhân lực, giảm lành mạnh hoạt động tài cơng ty mà bất lợi lớn công ty kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 111 of 128 102 + Dự toán ngân quỹ tốt: Để dự toán ngân quỹ phải nắm quy mơ, thời điểm nhập xuất dòng tiền tệ Việc cải thiện chế toán, tăng cường tốc độ thu hồi công nợ sở tốt để cơng ty nắm dòng tiền nhập quỹ Vấn đề lại quản lý dòng tiền xuất quỹ.Đây nói cơng việc dễ dàng phụ thuộc nhiều vào nỗ lực quản lý thân cơng ty Ngồi khoản dự trù tương đối xác tiền lương phải trả cho cán nhân viên, tiền sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ máy móc, mục tiêu kế hoạch hóa dòng tiên việc chi toán nguyên vật liệu đơn vị thi cơng Để dự đốn xác nhu cầu tốn ngun vật liệu phục vụ sản xuất, phòng kế tốn tài cần phối hợp hoạt động với phòng kế hoạch sản xuất công ty - Công ty cần có sách thu hồi vốn, thu hồi cơng nợ để sử dụng vốn tốn bớt cơng nợ đặc biệt công nợ ngắn hạn 4.3.7 Nâng cao hiệu huy động vốn sử dụng vốn Vốn yếu tố quan trọng hàng đầu định đến thành bại doanh nghiệp Với doanh nghiệp nhu cầu vốn khác nhau.Song để doanh nghiệp hoạt động tốt, ổn định cần phải có kế hoạch thực việc sử dụng vốn phù hợp hiệu Sử dụng vốn: Nhìn vào tranh tồn cảnh Cơng ty ta thấy cân đối loại tài sản, loại tài sản chưa có phân bố hợp lý khoản mục Danh mục TSCĐ chiếm tổng số tài sản Điều gây khó khăn việc sản xuất kinh doanh Vì vậy, doanh nghiệp cần phải chủ động việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị đại, phù hợp, thật cần thiết nhằm góp phần tăng lợi nhuận cho cơng ty Tiếp tục hồn thiện chế độ khấu hao tài sản cố định: Doanh nghiệp, phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình tài sản cố định Để đảm bảo thống thời gian sử dụng tài sản cố định áp dụng kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 112 of 128 103 quy định trước, phải chuyển đổi cho phù hợp với định mới, có phản ánh mức độ hao mòn tài sản cố định Từ đó, có định đắn việc sử dụng vốn Đem nhượng bán, lý tài sản cố định không cần thiết để thu hồi lại phần vốn đầu tư nhằm đem tái đầu tư lại thiết bị kỹ thuật đại tiên tiến hơn… Quản lý khâu thu mua: Doanh nghiệp phải xác định mức dự trữ hợp lý loại hàng hóa, tránh tình trạng dự trữ vượt định mức gây ứ đọng vốn Tổ chức mua sắm tiết kiệm phải có phối hợp chặt chẽ đồng việc cung ứng hàng hóa, dự trữ cho kinh doanh đến việc tổ chức kinh doanh Đổi quản lý vốn vay dài hạn: Việc thực đầu tư dự án sản xuất kinh doanh nguồn vay cần làm tốt tất khâu lập kế hoạch tài cán cân vè vốn trả nợ trước thời gian để giảm số tiền phải trả lãi suất vay vốn Đối với dự án liên doanh, liên kêt cần thường xuyên theo dõi quản lý chặt chẽ nguồn vốn mà công ty đầu tư, hợp tác với doanh nghiệp khác Huy động vốn: Hiện nay, thiếu vốn hoạt động tình trạng chung hầu hết công ty Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị khơng phải ngoại lệ Vì vậy, Cơng ty cần huy động vốn đầy đủ, kịp thời để đáp ứng hoạt động công ty Để làm điều đó, cơng ty cầ thực tốt cơng việc sau: - Xây dựng cho cơng ty chiến lược kinh doanh dài hạn việc xác định mục tiêu nhiệm vụ cụ thể cho năm giai đoạn định Từ ta so sánh cân đối nguồn vốn huy động cho sản xuất kinh doanh để nhằm xây dựng cấu vốn hợp lý, không ngừng nâng cao khả tài cơng ty kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 113 of 128 104 - Tổ chức khai thác tốt nguồn vốn lưu động sử dụng cho kinh doanh, Công ty nên giảm tối thiểu lượng vốn vay có chi phí lãi vay cao tỷ lệ vốn vay công ty chiếm tỷ trọng tương đối lớn khả toán cơng ty gặp khó khăn Thay vào đó, cần tăng nguồn vốn tự có, khai thác triệt để nguồn vốn chiếm dụng cách thường xuyên.Công ty cần linh hoạt việc huy động nguồn vốn, nguồn vốn chiếm dụng từ khách hàng Khi cần thiết phải vay nợ cơng ty nen chọn ngân hàng có điều kiện thuận lợi, tỷ lệ vay thấp Số lãi phải trả cho ngân hàng giảm hiệu sử dụng vốn hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Chính vậy, nguồn vốn huy động từ nội công ty để đầu tư vào tài sản lưu động có ý nghĩa quan trọng Việc huy động đáp ứng cho phần nhu cầu huy động vốn lưu động thường xun; mặt khác tạo đồn kết gắn bó cán cơng nhân viên với cơng ty họ người chủ cong ty - Hiện nay, cơng ty có quan hệ tín dụng với số ngân hàng điều chứng tỏ cơng ty có quan hệ tốt với ngân hàng thương mại, trường hợp cần thiết phải vay nợ cơng ty nên đàm phán với ngân hàng thương mại để nới rộng thêm hạn mức vay Khi cần lựa chọn ngân hàng cho vay với lãi xuất ưu đãi vay hết hạn mức tín dụng sau chuyển sang vay ngân hàng có mức lãi xuất cao - Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Xây dựng chế tài doanh nghiệp theo hướng đa dạng hóa kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh hiệu sử dụng vốn tài sản doanh nghiệp, tăng tích lũy mặt tài cho doanh nghiệp, có biện pháp tài hiệu - Thường xuyên đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định vốn lưu động công ty: Để hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thực kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 114 of 128 105 có hiệu doanh nghiệp phải biết đồng vốn Cong ty bỏ thu đồng lợi nhuận Việc thường xuyên đánh giá hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp giúp cho cơng ty có nhìn đích thực nắm bắt xác tình hình tài mình, từ đưa giải pháp kịp thời có hiệu để giải tình hình cơng nợ khả tốn, khó khăn biện pháp huy mặt tích cực hạn chế mặt tiêu cực việc sử dụng vốn 4.4 Điều kiện thực giải pháp 4.4.1 Đối với quan chức Nhà nước Để góp phần nâng cao tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho ngành Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị, Chính phủ quan Nhà nước nên: - Ban hành chế khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển sản xuất nước nhằm tăng nguồn cung ứng, xây dựng sách ưu đãi đất đai thuế - Các doanh nghiệp chịu quản lý vĩ mơ Nhà nước, cơng cụ quản lý vĩ mơ Nhà nước có tác động tích cực đến trình hoạt động phát triển doanh nghiệp Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, Bộ Tài cần có sách để thúc đẩy mạnh mẽ phát triển doanh nghiệp Cụ thể: + Ban hành văn hướng dẫn quy định chế độ kế toán sách hành theo chuẩn mực kế tốn rõ ràng, linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi cho loại hình doanh nghiệp hoạt động - Nhà nước cần ổn định sách, chế độ quản lý vĩ mơ có thay đổi phải cơng khai, minh bạch, nên có dự thảo thơng báo trước - Hồn thiện hệ thống pháp luật, từ tạo mơi trường pháp lý an tồn, bình đẳng cho cá nhân, doanh nghiệp, khuyến khích phát triển lành mạnh thành phần kinh tế Quan trọng vấn đề hoàn kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 115 of 128 106 thiện chế độ kế toán chuẩn mực kế toán chung phù hợp với tình hình kinh tế Việt Nam giới Có thơng tư, nghị định Luật nhằm mục đích hướng dẫn chi tiết doanh nghiệp thực hiện.Từ đó, phát hạn chế áp dụng chuẩn mực vào thực tiễn đưa biện pháp xử lý kịp thời, xác Trong thời gian qua, hệ thống chuẩn mực kế tốn, luật kế tốn sửa đổi có nhiều thay đổi làm ảnh hưởng đến thống tiêu tài Hiện thơng tin phục vụ cho cơng tác phân tích tài xây dựng chủ yếu từ nguồn thơng tin kế tốn tài chính, nguồn thơng tin từ kế tốn quản trị chưa khai thác nhiều Vì vậy, Nhà nước cần sớm hồn thiện ban hành hệ thống kế toán quản trị Nhà nước cần tạo môi trường xã hội ổn định, lành mạnh cho doanh nghiệp phát triển như: Hệ thống pháp lý, cải cách thủ tục hành … 4.4.2 Đối với Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị - Thực đồng giải pháp để nhanh chóng khắc phục hạn chế, thiếu sót cơng tác quản lý, tốn cơng nợ khoản phải thu nhằm nâng cao khả tài chính, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn thời gian tới - Cần nghiêm túc thực việc xây dựng chiến lược kinh doanh; coi trọng công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm sở xác định phương án kinh doanh, xác định nhu cầu vốn, lao động - Cần xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán có trình độ lực đáp ứng yêu cầu phát triển Cơng ty 4.5 Những đóng góp đề tài nghiên cứu 4.5.1 Đóng góp mặt lý luận kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 116 of 128 107 Đề tài nghiên cứu phân tích Báo cáo tài Cơng ty TNHH Thương mại Hữu Nghị tổng hợp hệ thống vấn đề lý luận phân tích Báo cáo tài doanh nghiệp, đặc biệt tiêu phân tích cho phù hợp với tình hình tài Cơng ty TNHH 4.5.2 Đóng góp mặt thực tiễn Trong đề tài nghiên cứu, toàn số liệu, đánh giá hình hình tài dựa vào khảo sát, tính tốn phân tích số liệu thực tế Cơng ty q trình nhận xét có tham khảo số liệu ngành doanh nghiệp ngành thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng Nhờ vậy, đề tài nghiên cứu mặt cần phát huy mặt tồn tình hình tài Cơng ty luận văn Từ đó, tác giả mạnh dạn đưa giải pháp kèm theo điều kiện thực giải pháp đó, góp phần nâng cao lực tài Cơng ty Những giải pháp đưa giải pháp có tính khả thi cao vận dụng vào Cơng ty 4.6 Những hạn chế đề tài nghiên cứu Thứ nhất, nguồn liệu luận văn dùng để phân tích bao gồm BCTC hai năm 2015-2016, chưa đủ để phản ánh tình hình tài Cơng ty đầy đủ giai đoạn, lúc khó khăn lúc thuận lợi Thứ hai, Thông tin Bảng cân đối kế tốn mang tính chất thời điểm dùng để phân tích tồn q trình sản xuất kinh doanh Công ty hai năm 2015 - 2016 nên chưa phản ánh xác giá trị tiêu cần phân tích mang lại, từ số liệu phân tích mang tính chất tương đối Thứ ba, Trong khuôn khổ luận văn nên tác giả sử dụng tiêu phân tích mang tính phổ biến, phù hợp với điều kiện hồn cảnh Cơng ty TNHH Thương mại Hữu Nghị kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 117 of 128 108 Thứ tư, luận văn chưa liên hệ tình hình tài hoạt động kinh doanh Công ty với biến động ngành thiết bị xây dựng, thiết bị vệ sinh nên kinh tế xã hội Việt Nam nói chung kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 118 of 128 109 Trên sở nghiên cứu lý luận phân tích BCTC, tiến hành phân tích BCTC Cơng ty TNHH Thương mại Hữu Nghị từ đưa ưu điểm hạn chế tình hình tài Cơng ty chương 3, chương luận văn đưa cần thiết nguyên tắc việc hồn thiện tình hình tài Từ đưa giải pháp nhằm nâng cao lực tài Cơng ty Đồng thời để thực giải pháp trên, chương luận văn đề cập tới điều kiện biện pháp thực từ phía Nhà nước Cơng ty nhằm đạt kết cao giải phápnâng cao lực tài Cơng tyTNHH Thương mại Hữu Nghị nói riêng DN có tính chất kinh doanh nói chung kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 119 of 128 110 KẾT LUẬN Đất nước ta bước hội nhập với kinh tế khu vực giới Xu hội nhập kinh tế quốc tế đặt kinh tế Việt Nam nói chung Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị trước hội thách thức Vì vậy, doanh nghiệp đặc biệt Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị phải lành mạnh hóa thân từ bên trong, nâng cao lực hiệu hoạt động, loại bỏ nhược điểm hạn chế Công cụ hữu hiệu để làm việc tiến hành phân tích BCTC Cơng ty Thơng qua thơng tin phân tích đánh giá, nhận xét tình hình tài giúp cho nhà quản trị thấy thực trạng tài Cơng ty mình, phục vụ cho việc định Căn vào sở lý luận, tác giả áp dụng vào thực tế phân tích BCTC để thấy thực trạng phân tích BCTC Cơng ty TNHH Thương mại Hữu Nghị, từ đưa nhận xét, tìm hiểu nguyên nhân đề giải pháp cụ thể có tính chất khả thi nhằm hồn thiện phân tích BCTC Cơng ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Tác giả giải yêu cầu mục tiêu đặt ban đầu, chừng mực định, phù hợp với lực cá nhân tác giả Mong phương hướng hồn thiện phân tích BCTC Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị trình bày chương Cơng ty TNHH Thương mại Hữu Nghị áp dụng thời gian tới đạt hiệu tốt việc phân tích Báo cáo tài kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 120 of 128 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài năm 2014, 2015 2016 - Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ, Giáo trình Kế tốn Tài Hồng Văn Qnh PGS.TS Nguyễn Thị Hồi Lê (2015), Giáo trình thị trường tài – Nhà xuất tài Nguyễn Năng Phúc (2013), Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội Nguyễn Năng Phúc (2012), Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội Nguyễn Năng Phúc (2011), Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội Nguyễn Ngọc Quang (2011), Phân tích Báo cáo tài chính, NXB Tài chính, Hà Nội Thái Bá Cẩn (2013), Phân tích Báo cáo tài doanh nghiệp, Đại học Kinh doanh Cơng nghệ Hà Nội Nguyễn Thu Hằng (2011), Luận văn “Hoàn thiện cơng tác phân tích tài doanh nghiệp sản xuất thuộc Tổng công ty Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam”, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 10 Nguyễn Thị Bích Ngọc (2012), Luận văn “Hồn thiện cơng tác phân tích tình hình tài doanh nghiệp vay vốn ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải – chi nhánh Đà Nẵng”, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng 11 Hoàng Thị Thư (2011), Luận văn “Hồn thiện phân tích báo cáo tài Công ty Cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương”, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 121 of 128 112 12 Nguyễn Thu Trang (2016), Luận văn “Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài tổng cơng ty xuất nhập xây dựng Việt Nam – Vinaconec”, Đại học kinh doanh công nghệ, Hà Nội kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 122 of 128 113 PHỤ LỤC kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag ... đơn vị thực trạng tình hình phân tích báo cáo tài Cơng ty TNHH Thương mại Hữu Nghị nên tơi chọn đề tài Phân tích báo cáo tài Cơng ty TNHH Thương mại Hữu Nghị làm đề tài nghiên cứu cho luận văn... nghiên cứu việc phân tích Báo cáo tài Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị, dựa cơng trình nghiên cứu trước, tác giả lựa chọn đề tài Phân tích Báo cáo tài Cơng ty TNHH Thương mại Hữu Nghị nhằm đóng... nhiệm vụ việc phân tích Báo cáo tài 2.1.2.1 Phân tích Báo cáo tài Phân tích báo cáo tài thực chất phân tích tiêu tài hệ thống báo cáo tiêu tài từ hệ thống báo cáo nhằm đánh giá tình hình tài doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích báo cáo tài chính của Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị, Phân tích báo cáo tài chính của Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay