CSBH arena cam ranh T22018

4 38 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 21:17

cONc rY cd PHAN IRAN THA! cAM RANH THE I28 Hirng Vuong, Phuing lcc lhs, Tp Nho Trong, Kh6nh Hoo ARENA T +84 258 3529999 W www.theqreno.vn S5: 001/201 7/ARENA -TB-BGD NhaTrang, ngdy 02 thdng l1 ndm 2017 THONG BAO V/v Ban hdnh Chinh sdch bdn hdng Kinh g*i: Dy dn The Arena Quy Kh6ch hing Cic Eon v! phin ph6i Cht DAu tu C6ng ty CO phAn TrAn Th6i Cam Ranh - Dr,r 6n The Arena th6ng b6o ban hdnh chinh sSch b6n hing Dg 6n The Arena nhu sau: I TIEN DQ THANH TOAN Ti6n tIQ toin th6ng thutrng: Thdi eian DoJ TT Th6a thudn kV quV Dqt I Dst2 l0 nedy sau nsdy nOp tidn ldn I Dst Dot 30 nmy sau nsdy nOp tiAn Dqt Khdng tr6 Kh6ne tr6 I(h6ng tr6 I(h6ng tr6 Est Kh6ne tr6 hon Dst DSt Dst Dst l0 Dat l1 Dqt 12 Dot Eqt 13 14 - lin hon 30/06/20 I hon l/08/2018 hcrn t/l 0/201 hon 3l I l2l20l8 281 021 20 19 Kh6ne tr6 hon 3010412019 Kh6ne tr6 hon 301 0612019 I(hdng tr6 hon I /08/20 I(h6ng tr6 hon I I 1012019 Kh6ne tr6 hon th6ne 0312020 Du kitin ban eiao sO h6ns T6ne cOne I Ti,rcY, fi6n ni6n qi6i O0 thi c6ns 50,000,000 ChuAn bi t5% Kh6ns bao eOm VAT mit bing d6ng cgc Chu6n bi m{t bang d6ng cac t0% Kh6ng bao e0m VAT 5% Bao gdm VAT + VAT LAn 1+ -Ki FIDMB 5% Bao s6m VAT 5% Bao e6m VAT Thi th6 d6n Thi thd d6n Thi cdng phAn th6 d6n Bao e6m VAT 5% Bao gdm VAT 5% Bao g6m VAT CAt n6c phdn th6 5% Bao edm VAT 5% Bao e6m VAT 5o/o Bao g6m VAT Hoan thdnh thi 50 BiLt dAu thi cdng Hodn thdn Bdn SI nOi th6 co don I YJ^ uutrI lEslu (JlJ rlr ,cft\filttAiu NA\ CAMR.J vfln hdnh Kidm tra hodn thign, chay thti 25% Bao saim YNt + 2o/oKPBT + vAT hn I4 -e ^., :(Y : Bdn siao Ctrn h0 5% 1000h Khrlch hing lga chgn to6n theo ti6n d0 th6ng thuong niry sE dugc chitit khdu 4%lgi6 tri cdn h0 (kh6ng bao g6m phi b6o tri) n6u kh6ng tham gia chuong trinh vay uu ddi nhfln h6 trg ldi su6t cr:ra Cht dAu tu (Theo mpc II) SO tiAn chi6t kh6u trtr vdo gi6 trl c6n hQ ky H-q p d6ng mua b5n 2.Ti€ndQ to6n nhanh: - Kh6ch hdng h,ra chgn to6n nhanh sE clugc chitit kh6u 4o/"/gi| tri cin hQ (kh6ng bao gOm phi bao tri) vd chitit kh6u th6m to6n nhanh theo Bdng b6n dudi ni5u khdng tham gia chuong trinh vay uu ttdi nhan h6 trq l6i su6t c0a Cht dAu tu (Theo mpc II) - 56 tiAn chi6t kh6u trri vdo gi6 tri c6n hQ ky Hqp d6ng mua biin t cONG TY c6 PHAN TRAN THAI cAM RANH THE l28 ARENA I T +84 258 3529999 Thanh toin nhanh 70"h Ti6n tIQ toin Eqt Ky Hqp d6ng mua b6n 70% Bin 25% giao cdn hQ Phi b6o tri VAT ctia 5% gi6b6n cin a W www.theoreno.yn Thanh to6n nhanh 95'/, 9s% 2% 2% 5% 5% hQ dqt cu6i Nhan s6 h6ng - Kh6ng VAT J Hirng Vuong, Phuing Lgc Th9, Tp Nho Trong, Kh6nh Hoo Mrfrc chi6t kh6u 1,2y" 2r5" II CHI/ONG TRiNH UI-I oAI TAI CHiNH Chuong trinh uu dei Chi toin mua c5n hQ nhu sau: tliu tu hd trg lfli sudt cho khich hing vay v5n ngfln hing tI6 Chinh sich Di6n gini chi ti6t Mric du ng dugc Ngdn hing cho Cho vay 50"/o gi6 tri cin hQ fth6ng bao g6m VAT vd 2% KPBT) v6i TSEB ld ch(nh cdn h6 hinh thdnh tucrng lai vay Cho vay 70'h gi6 tr! cdn h6 (kh6ng bao gdm VAT vd 2% KPBT) vdi TSDB li chinh cdn hQ hinh thdnh tuong lai + tii sdn khiic Mric du no dugc CDT h6 trg ldi I 40oh gi|tri cdn hQ Gh6ng bao g6m VAT vd 2%KPBT) suat Thoi gian vay at Lal suat vay von r5i oa 15 nrm 0% tu ngiy gi6i ngAn d6n ngdy bdn giao cdn hQ, sau thoi gian bin giao cdn hQ khdch hdng tg chi tr6 ldi su6t theo ldi su6t c6ng b6 c0a ngdn hdng An han ng g6c kd tu ngdy gi6i tOi Oa 24 thingkd tt gi6i ngdn dAu ti6n -l ^ oau ngan tlen Phi tra no tru6'c h4n CDT kh6ng h5 trg Ei6u kiQn vay v6n Kh6ch hing cAn chftng minh thu nhQp tir c6c ngu6n kinh doanh, lucrng, thu nh{p kh6c cOruc rv c6 pxAn rnAN rxAr cam RANH l28 Htng Vuong, Phuing @rHE*o T +84258 Chinh srich I6i su6t, phi trfr ng trudc h4n sau I W www.fteoreno.vn thoi h4n tr6 trg cfia Chfr tliu tu Chinh s6ch uu df,i Chi tiOu STT 3529999 t
- Xem thêm -

Xem thêm: CSBH arena cam ranh T22018, CSBH arena cam ranh T22018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay