đồ án xử lí nước thải cho nhà máy sản xuất sữa

73 35 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 21:17

Tính toán hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất sữa với số liệu giả đinh như sau:1.Tổng lưu lượng nước cần xử lý Q = 250 m3ngày.đêm.2.Các thông số cho trước:pH =6,5; BOD5 (20oC) = 800mgl; COD = 1490 mgl; SS = 620 mgl; N tổng = 55 mgl; P tổng = 2,5 mgl; Dầu mỡ thực vật = 75,7 mgl; Coliform = 50000MNP100ml.3.Tiêu chuẩn nước sau xử lý: QCVN 40:2011BTNMT cột B.4.Nguồn tiếp nhận: Ao hồ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ GTVT CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CƠNG TRÌNH ĐỘC LẬP – TỰ DO –HẠNH PHÚC ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI/ NƯỚC CẤP Sinh viên: Nguyễn Đức Sơn Lớp: 66DCMO21 Tính tốn hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất sữa với số liệu giả đinh sau: Tổng lưu lượng nước cần xử lý Q = 250 m3/ngày.đêm Các thông số cho trước: pH =6,5; BOD5 (20oC) = 800mg/l; COD = 1490 mg/l; SS = 620 mg/l; N tổng = 55 mg/l; P tổng = 2,5 mg/l; Dầu mỡ thực vật = 75,7 mg/l; Coliform = 50000MNP/100ml Tiêu chuẩn nước sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT cột B Nguồn tiếp nhận: Ao hồ Hà Nội, ngày 13 tháng năm 2017 Xác nhận giáo viên NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT……………………………………………… DANH MỤC CÁC BẢNG…………………………………………………… DANH MỤC CÁC HÌNH…………………………………………………… LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………….8 CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP NGÀNH SẢN XUẤT SỮA……………… 1.1 Tổng quan ngành công nghiệp sản xuất sữa………………………….9 1.1.1 Tổng quan ngành công nghiệp sản xuất sữa giới……… 1.1.2 Tổng quan ngành công nghiệp sản xuất sữa Việt Nam……….10 1.1.3 Quy trình cơng nghệ sản xuất sữa Việt Nam…………………… 10 1.2 Đặc điểm, thành phần tính chất nguồn nước xử lý…………….18 1.2.1 Đặc điểm……………………………………………………… ….18 1.2.2.Thành phần tính chất nguồn nước thải sản xuất sữa…………17 1.3 Hiện trạng ô nhiễm nước thải…………………………………… 19 1.4 Kết luận……………………………………………………………………20 CHƯƠNG 2:CÁC QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT SỮA………………………………………….21 2.1.Các phương pháp xử lý nước thải…………………………………… 21 2.1.1 Phương pháp xử lý học…………………………………………21 2.1.2 Phương pháp xử lý hóa lý………………………………………….25 2.1.3 Phương pháp xử lý sinh học……………………………………….26 2.1.4 Phương pháp kỵ khí……………………………………………… 26 2.1.5 Phương pháp hiếu khí…………………………………………… 27 2.1.6 Phương pháp khử trùng nước thải………………………………….28 2.2.Một số quy trình cơng nghệ xử lý nước thải nhà máy sản xuất sữa .29 2.2.1 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy sữa Nutifood………………29 2.2.2 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy sữa Thống Nhất…………30 2.3 Phân tích đặc điểm, tính chất dòng nước thải cần xử lý………… 31 2.4 Đề xuất công nghệ xử lý…………………………………………… 32 2.4.1 Bể lọc sinh học……………………………………………………33 2.4.2 Bể Aerotank………………………………………………………34 2.5 Lựa chọn công nghệ xử lý………………………………………… .35 2.5.1 So sánh phương án xử lý…………………………………………35 2.5.2 So sánh kỹ thuật quản lý vận hành phương án xử lý….36 2.5.3 Lựa chọn công nghệ xử lý……………………………………… 36 2.6 Thuyết minh quy trình cơng nghệ………………………………… 36 CHƯƠNG 3:TÍNH TỐN CÁC CƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ TRONG HỆ THỐNG XỬ LÍ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SỮA……………………………………38 3.1.Xác định hiệu cần xử lí……………………………………………38 3.2 Tính tốn lưu lượng dòng nước thải………………………………….39 3.3.Song chắn rác………………………………………………………… 39 3.4.Bể lắng cát nằm ngang………………………………………………….42 3.5.Bể điều hòa………………………………………………………………44 3.6.Bể đơng keo tụ………………………………………………………… 48 3.6.1.Bể phản ứng………………………………………………………….48 3.6.2.Bể tạo bông………………………………………………………… 48 3.7.Bể Aerotank …………………………………………………………… 55 3.8.Bể lắng đợt 2…………………………………………………………… 61 3.9.Bể tiếp xúc khử trùng……………………………………………………64 IV.Kết luận Kiến nghị……………………………………………………67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………69 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải BOD5 Nhu cầu oxy sinh học COD Nhu cầu oxy hóa học GDP Tổng sản phẩm nội địa (Gross Domestic Product) USD Đồng đô la Mỹ (United States dollar) SS Chất rắn lơ lửng QCVN Quy chuẩn kĩ thuật BTNMT Bộ Tài nguyên môi trường DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thông số ô nhiễm nước thải nhà máy sữa cần xử lý…………….31 Bảng 2.2 Giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm có nước thải……………………………………………………………….32 Bảng 3.1.Bảng thơng số nước thải nhà máy sữa……………………….39 Bảng 3.1 Thông số thiết kế song chắn rác…………………………………42 Bảng 3.2 Thông số thiết kế bể lắng cát…………………………………….44 Bảng 3.3 Thông số thiết kế bể điều hòa……………………………………47 Bảng 3.5 Thơng số thiết kế bể phản ứng………………………………… 50 Bảng 3.6 Bảng lượng phèn tiêu tốn theo hàm lượng cặn………………….54 Bảng 3.7 Thông số thiết kế bể tạo bơng……………………………………55 Bảng 3.8 Bảng cơng suất hòa tan oxygen vào nước thiết bị phân phối bọt khí nhỏ mịn………………………………………… 59 Bảng 3.9 Thông số thiết kế bể Aerotank…………………………………… 61 Bảng 3.10.Thông số thiết kế bể khử trùng………………………………… 66 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1 Quy trình sản xuất sữa tươi tiệt trùng có đường…………………… 12 Hình 1.2 Quy trình sản xuất sữa đặc có đường……………………………… 14 Hình 1.3 Quy trình sản xuất sữa chua………………………………………….16 Hình 1.4 Song chắn rác giới,song chắn rác thủ công……………………… 23 Hình 1.5 Bể lắng cát ngang…………………………………………………… 24 Hình 1.6 Bể lắng cát đứng……………………………………………………….24 Hình 1.7 Hệ thống khử trùng……………………………………………………28 Hình 1.8 Sơ đồ bể tiếp xúc chlorine …………………………………………28 Hình 2.1 Sơ đồ quy trình xử lý nước thải Cơng ty sữa Nutifood ……… 29 Hình 2.2 Sơ đồ quy trình xử lý nước thải Cơng ty sữa Thống Nhất…… 30 Hình 2.3 Dây chuyền cơng nghệ xử lý nước thải bể sinh học……………33 Hình 2.4 Dây chuyền công nghệ xử lý nước thải Aerotank…………… 34 Hình 3.1 Song chắn rác……………………………………………………………39 LỜI NĨI ĐẦU Nước tự nhiên coi tài nguyên vô giá người.Nhu cầu nước nhu cầu thiếu đời sống người hoạt động xã hội.Đối với quốc gia phát triển tài ngun nước đóng vai trò vơ quan trọng đặt lên hang đầu việc khai thác,sử dụng quản lý với quy mô lớn.Ngược lại với quốc gia chậm phát triển quốc gia phát triển ,thì vai trò nước chưa nhận thức rõ rang,và song hành với điều việc sử dụng lãng phí có động thái để bảo tồn sử dụng nguồn khống sản q báu này.trong tình hình thực tế nước ta tài nguyên nước chưa sử dụng hợp lý để lại nhiều hệ lụy khôn lường.Cùng với nhu cầu sử dụng nước để phục vụ đời sống sản xuất lại thải môi trường nhiều loại nước nhiễm bẩn chưa xử lý.nghiêm trọng hang tỷ khối nước bẩn lại thải thẳng sơng ,hồ , biển gầy chết lồi động vật thủy sinh,ơ nhiễm mơi trường,mất cân sinh thái.Do việc sử lý nước thải từ nhà máy sản xuất,các khu dân cư trở thành đề cấp bách cần thiết Ở Việt Nam nhiều năm qua nhu cầu sữa sản phẩm chế biến từ sữa ngày tăng cao đòi hỏi nguồn cung lớn.Chính ngành cơng nghiệp sản xuất sữa mà phát triển mạnh.Do có điều kiện khai thác nguyên liệu chỗ ngành công nghiệp sữa Việt Nam có điều kiện để phát triển.Tuy nhiên bên cạnh đóng góp kinh tế ngành cơng nghiệp sữa ngun nhân góp phần gây nhiễm mơi trường khu vực xung quanh đó.Nhiều nhà máy khơng tâm vào đầu tư hệ thống xử lý nước thải có lại xử dụng cơng nghệ cũ gây nhiều tác động xấu đến môi trường.Điều thúc đẩy đầu tư lựa chọn công nghệ để xử lý lượng nước thải đầu cho phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường xung quanh CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP NGÀNH SẢN XUẤT SỮA 1.1 Tổng quan ngành công nghiệp sản xuất sữa: 1.1.1 Tổng quan ngành công nghiệp sản xuất sữa giới: New Zealand tiếng giới sản phẩm sữa quốc gia xuất sữa lớn giới Trong 15 năm qua, ngành sữa đóng góp đáng kể cho kinh tế New Zealand với tốc độ tăng trưởng 3,5% năm số lượng việc làm tạo tăng 1,7%/năm Năm 2016, ngành sữa đóng góp 7,8 tỷ USD (tương đương 3,5%) cho tổng GDP nước 5,96 tỷ từ chăn ni bò sữa 1,88 tỷ từ chế biến sữa Hiện nay, ngành tạo việc làm cho 40.000 người (trong 27.500 việc làm trang trại 13.000 việc làm sở chế biến sữa) Ngành sữa New Zealand có lịch sử phát triển từ năm 1814, từ đến ngành liên tục phát triển trở thành ngành công nghiệp toàn cầu mang lại nhiều lợi nhuận Hiện nay, đàn bò sữa New Zealand có 5,8 triệu con, sản lượng sữa 21 tỷ lít sữa, chiếm 3% sản lượng sữa giới, quốc gia sản xuất sữa lớn thứ tồn cầu Chăn ni bò sữa tập trung chủ yếu đảo bắc: 73% tổng đàn bò sữa, 57% tổng sản lượng sữa 95% lượng sữa sản xuất xuất tới nhiều nước giới, ngược với xu hướng hầu giới sản xuất sữa để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa.[1] Ngành sữa tạo 2.4 tỷ tiền lương cho người chăn ni bò sữa người lao động làm việc lĩnh vực chế biến sữa với mức lương trung bình cao so với thu nhập bình quân đầu người (34.000 USD/năm) ngành khác lĩnh vực nông nghiệp ngành chế biến thực phẩm khác Ngành sữa khơng có tác động trực tiếp tới tăng trưởng xuất khẩu, việc làm gia tăng thu nhập mà có vai trò quan trọng hoạt động hỗ trợ thành phần kinh tế khác New Zealand.[2] Đến năm 2016, doanh thu người chăn ni bò sữa đạt 12,2 tỷ USD, họ chi 711 triệu USD cho phân bón hóa chất cho nơng nghiệp, 393 triệu USD cho trồng cỏ 190 triệu USD cho máy nông nghiệp Đồng thời, người chăn ni bò sữa đầu tư vào hệ thống xử lý môi trường với mức trung bình 90.000USD/trang trại Bên cạnh đó, yếu tố đầu vào chế biến sữa chiếm khoảng 18.8 tỷ USD (đóng gói: 288 triệu, thuê thiết bị 199 triệu) góp phần thúc đẩy ngành phụ trợ cho công nghiệp chế biến sữa.[3] 1.1.2 Tổng quan ngành công nghiệp sản xuất sữa Việt Nam: Mười năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, thị trường rộng lớn mơi trường đầu tư thơng thống, hấp dẫn, điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường sữa Việt Nam Là quốc gia đông dân mức tăng dân số cao khoảng 1.2%/năm, thị trường sữa Việt Nam có tiềm lớn Tỷ lệ tăng trưởng GDP 6-8%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng 14.2%/năm, kết hợp với xu cải thiện thiện sức khỏe tầm vóc người Việt Nam khiến cho nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sữa giữ mức tăng trưởng cao Năm 2010, trung bình người Việt Nam tiêu thụ khoảng 15 lít sữa/năm Đến năm 2015, lượng sữa tiêu thụ 17- 18 lít sữa/ năm/ người tăng 2728 lít sữa/ năm/ người vào năm 2020 Có thể thấy ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đà phát triển mạnh chưa thấy Nhu cầu sữa tươi nguyên liệu tăng khoảng 61% , từ 500 triệu lít (năm 2010) lên đến 805 triệu lít (năm 2015) Đặc điểm địa lý khí hậu nhiệt đới xen với vành đai ôn đới Việt Nam thuận lợi cho phát triển đàn bò sữa Các đồng cỏ Hà Tây, Mộc Châu, Bình Dương… cung cấp nguồn thức ăn dồi dào, phong phú điều kiện sinh trưởng tốt Ngành sữa phát triển tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất với chi phí nhân công thấp đồng thời mang lại sinh kế cho người dân thiếu việc làm thiếu thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng cường an sinh xã hội, gắn liền lợi ích doanh nghiệp với cộng đồng [4] Bên cạnh ngành cơng nghiệp sản xuất sữa Việt Nam gặp nhiều thách thức lớn Để xây dựng hệ thống chăn ni bò sữa đạt chuẩn, doanh nghiệp phải đầu tư số vốn lớn Hơn nữa, muốn đáp ứng yêu cầu thị trường, doanh nghiệp ngành sữa phải nhập công nghệ, nguyên liệu, thiết bị từ nước kỹ thuật nước hạn chế ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, doanh thu doanh nghiệp Các công ty sữa phụ thuộc vào nhập nguyên liệu đầu vào Vấn đề chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm ảnh hưởng lớn đến tâm lý người tiêu dùng Một vấn đề nhiều công ty gây ô nhiễm môi trường không xử lý nước thải trước xả nguồn tiếp nhận Mặc dù quan chức nhắc nhở xử phạt có số công ty không thay đổi, gây ô nhiễm mơi trường 1.1.3 Quy trình cơng nghệ sản xuất sữa Việt Nam: Sữa tươi loại sữa động vật (bò sữa, dê, cừu…) dạng ngun liệu thơ, dạng nước, chưa qua chế biến qua sơ chế chưa tiệt trùng hay khử trùng triệt để thiết bị xử lý nhiệt vi lọc hay nói cách khác, sữa tươi sữa nước sau thu gom qua công đoạn tiệt trùng sơ qua đưa sử dụng, sữa tươi bảo quản vận chuyển điều kiện lạnh trước sử dụng.Sữa tươi xem thực phẩm giàu 10 Tải trọng thể tích: La = = = 1,3 kg BOD/m3.ngày La nằm khoảng giới hạn cho phép bể aerotank xáo trộn hoàn toàn La = 0,8 -1,9 kg BOD/m3.ngày Tính lượng oxy cần cung cấp: - Lượng oxy cần cung cấp điều kiện chuẩn OCO = - 1,42 Px = -1,42 48 = 126,61 (kg O2/ ngđ) - Trong đó, f: số chuyển đổi từ BOD5 sang BOD2O 1,42: Hệ số chuyển đổi từ tế bào sang COD Px = Lượng bùn hoạt tính sinh ngày - Lượng ôxy cần thiết điều kiện thực tế: OCt = OCo.() Trong đó, CS : Nồng độ oxy bão hòa nước 25o CS 9,08 mg/l C: Nồng độ ơxy cần trì bể C= 1,5 -2 mg/l ,Chọn C =2 mg/l T= 25oC: nhiệt độ dòng nước thải = Hệ số điều chỉnh lượng oxy ngấm vào nước thải Chọn  OCt = 126,61 () = 180,29 (kg/ngày) - Lượng khơng khí cần thiết: Qkhí = Trong đó: fa: Hệ số an tồn, fa = 1,5 -2 , chọn fa =2 OU: Công xuất hòa tan ơxy vào nước thải thiết bị phân phối tính theo gam ơxy cho 1m3 khơng khí OU = Ou.h 59 Với Ou:phụ thuộc hệ thống phân phối khí Chọn hệ thốn phân phối bọt khí nhỏ mịn Bảng 3.8 cơng suất hòa tan oxygen vào nước thiết bị phân phối bọt khí nhỏ mịn [10] Điều kiện thí nghiệm Điều kiện tối ưu Ou= grO2/m3.m Điều kiện trung bình OugrO2/m3.m 12 10 8,5 Nước T=20oC Nước thải T=20oC, α=0,8 Ou=7(gO2/m3.m) h: độ ngập nước thiết bị phân phối khí, chọn h = 2,8 m Nên OU= 7.2,8 = 19,6 (gO2/m3)  = = 19224,5(m3/ngày) Áp lực nén khí Áp lực cần thiết cho hệ thống ống nén: Với: tổn thất áp lực ma sát dọc theo chiều dài đường dẫn ống (m) tổn thất cục (m) không vượt qúa 0,5 (m) (Chọn 0,4 m) Tổng không vượt 0,4 m Hi chiều cao hữu ích bể (m) Áp lực cần cho hệ thống ống nén : (m) Áp lực khí : p Cơng suất máy nén khí : Trong :  lưu lượng khơng khí  n: hiệu suất máy nén , n = 0,75 Công suất bơm 1,2 hệ số an tồn Chọn bơm có cơng suất 12 kW/h, bơm chạy, bơm nghỉ luân phiên 60 Bố trí hệ thống sục khí Chọn hệ thống dẫn khí gồm ống ống nhánh Chiều dài ống chiều dài bể 10,5 m cách 1m Đường kính ống : = 140 (mm) Trong đó: V tốc độ chuyển động khơng khí mạng lưới ống phân phối khí, V = 10 – 15 (m/s), chọn V= 15 (m/s) Đường kính ống nhánh phân phối khí: (m) =68 (mm) Chọn thiết bị phân phối dạng đĩa xốp, đường kính 170(mm), diện tích bề mặt F=0,02(), cường độ khí 200 l/phút.đĩa = 3,3 (l/s) Tổng số đĩa phân phối khí bể là: (đĩa) Số lượng đĩa 67 (m) Trong đó:  lưu lượng bùn tuần hoàn : = 150 (/ng)  vận tốc bùn chảy ống điều kiện bơm 1-2 m/s, chọn = m/s Bảng 3.9.Thông số thiết kế bể Aerotank TT Tên thông số Chiều dài bể (L) Chiều rộng (B) Chiều cao bể (H) Thời gian lưu nước () Thời gian lưu bùn Đường kính ống dẫn khí Đường kính ống dẫn khí nhánh Cơng suất máy nén khí Số lượng đĩa Đơn vị m m m Giờ Ngày mm mm KW/h Đĩa Số liệu thiết kế 3,5 0,42 140 68 12,34 67 3.7 BỂ LẮNG ĐỢT Bể lắng II có nhiệm vụ tách bùn hoạt tích chảy từ bể Aerotank sang bể lắng II 61 Diện tích mặt tính theo cơng thức: Trong đó:  Q lưu lượng nước thải, Q = 250)=10,42( m3/h)  α hệ số tuần hoàn bùn, α = 0,6 - 0,8 chọn α = 0,7  nồng độ bùn dòng tuần hồn, = 7000-15000 mg/l, chọn = 10000 mg/l  nồng độ bùn hoạt tính bể arotank: : vận tốc lắng bề mặt phân chia ứng với nồng độ = 0,35 (m/h) Trong  K = 600, = 7m/h m2 = 19m2 Nếu tính buồng phân phối trung tâm: = 1,1 19 = 20,9 m2 Xây dựng bể lắng tròn radian Đường kính bể : =5,16 (m) Đường kính đường phân phối: d = 0,25D = 0,25 5,16 = 1,29 (m) Diện tích buồng phân phối trung tâm : Diện tích vùng lắng bể: Tải trọng thủy lực: a = = =12,57(m3/m2.ngày) 62 Vận tốc lên nước bể: = 0,52 (m/s) Máng thu nước đặt vòng tròn có đường kính 0,8 đường kính bể = 0,8 5,16 =5,13 (m) Chiều dài máng nước : L= π.= = 16,12 (m) Tải trọng 1m ống: =15,51 (m3/m2.ngày) Tải trọng bùn: = =3,34 (kg/m.3.h) Chọn chiều cao bể H=3m Chiều cao dự trữ mặt thoáng lấy khoảng 0.3 -0,5m chọn = 0,3m Chiều cao bể 2,7m, gồm: Chiều cao phần nước bể = 1,5 m Chiều cao phần chóp bể có độ dốc 2% tâm : = 0,02 2,58 = 0,052 m Chiều cao chứa bùn phần hình trụ là: = – 0,3 - 1,5 – 0,046 = 1,154 (m) Thể tích phần chứa bùn = 66,7 1,154 = 76,9 ) Nồng độ bùn bể; (g/) Lưu lượng bùn bể lắng = 76,9 7500 = 576750 (kg) Lượng bùn cần thiết cho bể aerotank: (kg) Thời gian lưu nước Dung tích bể lắng: V = H.S = 2,7.66,7 =180 (m3) Lưu lượng nước vào bể: 1,7.33.3 =57 (m3/h) Thời gian lắng = Thời gian cô đặc = 3,3(giờ) 63 3.9 Bể tiếp xúc khử trùng: Khử trùng giai đoạn cuối trình xử lý nước, trước thải nguồn tiếp nhận Khử trùng nhắm mục đích phá hủy tiêu diệt loại vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm chưa khử bỏ công trình xử lý phía trước Cơng trình chọn Clo vơi sử dụng việc khử trùng nước  Tính tốn kích thước thùng hòa trộn, thùng hòa tan Theo tiêu chuẩn thiết kế, nước thải sau xử lý phải khử trùng trước thải vào nguồn nước Với trạm xử lý công suất không lớn (Q < 1500 m3/ngđ) ta dùng Clorua vơi để khử trùng - Phản ứng thủy phân Clorua vôi xảy sau: 2CaOCl2 + 2H2O CaCl2 = Ca(OH)2 + 2HOCl HOCl lại phân hủy thành axit Clohydric oxy tự HOCl HCl + HCl, chất oxy hóa mạnh có khả tiêu diệt vi trùng - Xác định lượng Clo hoạt tính cần thiết để khử trùng nước thải theo cơng thức: Trong đó:  Q: lưu lượng tính tốn nước thải, Q = 10,42 (m3/h)  a: liều lượng Clo hoạt tính Clo nước lấy theo điều 6.20.3-TCXD-51-84, nước thải sau xử lý sinh học hoàn toàn, a = Vậy lượng Clo dùng ngày 0,74 (kg/ngày) = 22,32 (kg/tháng) - Dung tích bình Clo Chọn V=20l 64 Trong đó:  P: trọng lượng riêng Clo Để xáo trộn nước thải với Clo, chọn máng trộn vách ngăn có lỗ để tính tốn thiết kế Thời gian xáo trộn vòng – phút Máng gồm ngăn với lỗ có d = 20 -100 (mm)., chọn d = 30 (mm) - Chọn chiều rộng máng: B = 0,5 (m) - Khoảng cách vách ngăn: l = 1,5 x B = 1,5 x 0,5 = 0,75 (m) - Chiều dài tổng cộng máng trộn với vách ngăn có lỗ: L = x l + x  = x 0,75 + x 0,2 = 2,65 (m) Chọn thời gian xáo trộn phút - Thời gian nước lưu lại máng trộn tính cơng thức: Vậy: Chiều cao lớp nước vách ngăn thứ nhất: - Số hàng lỗ theo chiều đứng: - Số hàng lỗ theo chiều ngang: - Chiều cao lớp nước trước vách ngăn thứ 2: H2= H1 + h = 0,66+ 0,13 = 0,79(m) Trong đó:  h: Tổn thất áp lực qua lỗ vách ngăn thứ 65 Trong đó:  : Hệ số lưu lượng = 0,62 - Chiều cao xây dựng: H = H2 + Hbv= 0,79 + 0,17 = 0,96 (m) - Thể tích hữu ích bể tiếp xúc tính theo cơng thức: Trong đó:  t: Thời gian lưu nước, chọn t = 30 phút  Chọn chiều cao bể: H = 1,5 (m)  Chiều cao bảo vệ: hbv= 0,5 (m) - Diện tích bề mặt:  Chọn chiều dài bể: D = 2,5 (m) Bảng 3.10 Tổng hợp thông số thiết kế bể tiếp xúc khử trùng STT Thơng số Kích thước Đơn vị Chiều dài bể (D) 2,5 m Chiều rộng bể (B) 1,24 m Chiều cao bể (H) 1,5 m Thời gian lưu nước (t) 0,5 Giờ Chương IV : Kết Luận Qua trình tìm hiểu thực đề tài, em nắm được: - Đặc trưng nước thải ngành chế biến sữa Các phương pháp áp dụng để xử lý nươc thải nhà máy sản xuất sữa 66 - Tìm hiểu số sơ đồ cơng nghệ xử lý nước thải áp dụng cho nhà máy sản xuất sữa Từ đưa sơ đồ cơng nghệ xử lý nước thải phù hợp với thông số u cầu đề tài Tính tốn hệ thống xử lý nước thải hiểu thiết bị sử dụng để xử lý nước thải qua trình tính tốn thiết kế cao trình xử lý nước thải - Có nhiều phương án để xử lý nước thải sữa, phương án trình bày có ưu điểm sau: +có thể dễ khống chế điều chỉnh thơng số vận hành hơn,ngồi có cấu tạo đơn giản có chế độ hồn lưu ngược lại không gây ảnh hưởng tới môi trường KIẾN NGHỊ 1-Để hệ thống hoạt động hiệu phải kịp thời đào tạo cán chuyên trách môi trường, cán kỹ thuật để vận hành hệ thống xử lý, theo dõi trạng môi trường công ty 2-Xây dựng hệ thống xử lý nước thải có nhiều công tác nhỏ thuộc lĩnh vực khác nhau, đòi hỏi phải có phối hợp nhịp nhàng phận thiết kế thi công Việc tổ chức thi cơng phải khoa học, có kế hoạch rõ ràng, tránh làm tăng chi phí phát sinh gây tổn thất kinh tế 3-Cần kiểm nghiệm tính thực tế công nghệ điều kiện Việt Nam để ứng dụng cho nhà máy tương tự khác 4- Tiến hành sản xuất hơn, dự toán chất thải nơi thường thải chất ô nhiễm để chủ động đối phó ngăn chặn chất thải sinh nguồn, từ giảm tải lượng nhiễm đầu vào cơng trình xử lý 67 5- Dựa kết thực luân văn áp dụng rộng rãi cho cơng ty, ngành sản xuất có tính chất nước thải tương tự 6- Cần hạn chế ô nhiễm mùi phát sinh từ khí độc hại trình phân hủy chất hữu biện pháp: Tăng cường sử dụng nước tái tuần hoàn Thu gom triệt để mảnh vụn chất hữu 7- Thường xuyên theo dõi trạng hệ thống thoát nươc, thiết bị sản xuất, nhằm giảm thiểu tối đa lượng chất thải phát sinh 8- Để tránh cố đáng tiếc xảy ra, cần phải có biện pháp an tồn lao động phòng tránh cháy nổ 9- Giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường cho tồn cán bộ, cơng nhân viên tồn cơng ty Đây đề tài hay thiết thực, nhiên thiếu kinh nghiệm thực tế thời gian hạn chế nên nhiề thiếu sót kính mong thầy, thơng cảm dẫn thêm để làm em hoàn thiện hơn, bổ sung thêm kiến thức cho trình làm việc sau Em xin chân thành cảm ơn! V-Tài liệu tham khảo DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 Trịnh Xuân Lai, Tính tốn thiết kế cơng trình xử lý nước thải, NXB Xây Dựng Hà Nội, 2000 Hoàng Văn Huệ, Xử lý nước thải, NXB Đại học Xây dựng, 2010 Lâm Vĩnh Sơn, Kỹ thuật xử lý nước thải, 2008 [6],[7],[8],[10] PGS.TS Hoàng Huệ, Xử lý nước thải, Nhà xuất Xây Dựng Hà Nội, 1996 Nguyễn Văn Phước, Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải, Nhà xuất ĐHQG TP HCM, 1998 Lâm Minh Triết, Trần Ngọc Hùng, Nguyễn Phước Dân, Xử Lý Nước Thải Đô Thị Và Cơng Nghiệp – Tính Tốn Thiết Kế Cơng Trình, Nhà xuất ĐHQG TP HCM, 2004 Lương Đức Phẩm (2002), Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Bằng Biện Pháp Sinh Học, Nhà Xuất Bản Giáo Dục, Hà Nội.[9] Tiêu Chuẩn Xây Dựng TCXD-51-84, Nhà xuất ĐHQG Tp.HCM, 2001 http://www.vda.org.vn/tin-tuc/tin-quoc-te/newsId/TONG-QUAN-NGANH-SUANEW-ZEALAND-395/ModuleId/447 [1],[2],[3] 10 https://123doc.org/document/953714-tong-quan-ve-nganh-sua.html [4],[5] 69 70 71 72 JHFGJHG 73 ... MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thông số ô nhiễm nước thải nhà máy sữa cần xử lý…………….31 Bảng 2.2 Giá trị tối đa cho phép thơng số nhiễm có nước thải……………………………………………………………….32 Bảng 3.1.Bảng thông... thiết kế bể phản ứng………………………………… 50 Bảng 3.6 Bảng lượng phèn tiêu tốn theo hàm lượng cặn………………….54 Bảng 3.7 Thông số thiết kế bể tạo bông……………………………………55 Bảng 3.8 Bảng cơng suất hòa tan oxygen vào... sữa……………………….39 Bảng 3.1 Thông số thiết kế song chắn rác…………………………………42 Bảng 3.2 Thông số thiết kế bể lắng cát…………………………………….44 Bảng 3.3 Thơng số thiết kế bể điều hòa……………………………………47 Bảng 3.5 Thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án xử lí nước thải cho nhà máy sản xuất sữa, đồ án xử lí nước thải cho nhà máy sản xuất sữa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay