1520317950306 de so 01docxpdf

5 48 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 20:26

dfaksdfjasdjhfkadsfkjjdjdafkadsfjadsfdjfhjsdfadhjfjasdfjjhjdkjfkjdashfkhsdakfkjsdabkjfgsdkjfkjadvfkjadvskfjdaskjfdksahflkdsalkfbaldflkadbflkadsblkfbkdsfasdgshassgsagsadgasdgasgsadgsagsadgadfaksdfjasdjhfkadsfkjjdjdafkadsfjadsfdjfhjsdfadhjfjasdfjjhjdkjfkjdashfkhsdakfkjsdabkjfgsdkjfkjadvfkjadvskfjdaskjfdksahflkdsalkfbaldflkadbflkadsblkfbkdsfasdgshassgsagsadgasdgasgsadgsagsadgadfaksdfjasdjhfkadsfkjjdjdafkadsfjadsfdjfhjsdfadhjfjasdfjjhjdkjfkjdashfkhsdakfkjsdabkjfgsdkjfkjadvfkjadvskfjdaskjfdksahflkdsalkfbaldflkadbflkadsblkfbkdsfasdgshassgsagsadgasdgasgsadgsagsadgadfaksdfjasdjhfkadsfkjjdjdafkadsfjadsfdjfhjsdfadhjfjasdfjjhjdkjfkjdashfkhsdakfkjsdabkjfgsdkjfkjadvfkjadvskfjdaskjfdksahflkdsalkfbaldflkadbflkadsblkfbkdsfasdgshassgsagsadgasdgasgsadgsagsadgadfaksdfjasdjhfkadsfkjjdjdafkadsfjadsfdjfhjsdfadhjfjasdfjjhjdkjfkjdashfkhsdakfkjsdabkjfgsdkjfkjadvfkjadvskfjdaskjfdksahflkdsalkfbaldflkadbflkadsblkfbkdsfasdgshassgsagsadgasdgasgsadgsagsadgadfaksdfjasdjhfkadsfkjjdjdafkadsfjadsfdjfhjsdfadhjfjasdfjjhjdkjfkjdashfkhsdakfkjsdabkjfgsdkjfkjadvfkjadvskfjdaskjfdksahflkdsalkfbaldflkadbflkadsblkfbkdsfasdgshassgsagsadgasdgasgsadgsagsadga Website: https://hoc24h.vn/ Giáo Viên: Ngơ Thái Ngọ SĐT: 01666782246 KHĨA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 01 Xem hướng dẫn giải chi tiết tại: https://hoc24h.vn/ Group học tập: https://www.facebook.com/VatLyThayNgo/ Facebook: https://www.facebook.com/thaingo.ngo Câu 1: Phát biểu sau sai? A Dòng điện kim loại dòng chuyển dời có hướng electron ngược chiều điện trường B Dòng điện chất điện phân dòng chuyển dời có hướng ion dương theo chiều điện trường, ion âm ngược chiều điện trường C Dòng điện chất khí dòng chuyển dời có hướng ion dương theo chiều điện trường, ion âm ngược chiều điện trường D Dòng điện chất bán dẫn dòng lỗ trống dịch chuyển theo chiều điện trường dòng electron dẫn dịch chuyển ngược chiều điện trường Câu 2: Trong hạt nhân đồng vị phóng xạ 235 92 U có: A 92 prơtơn tổng số prôtôn với nơtrôn 235 B 92 prôtôn 235 nơtrôn C 92 electron tổng số prôtôn electron 235 D 92 prôtôn tổng số prôtôn electron 235 Câu 3: Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số, có biên độ A  có độ lệch pha A B 2A C A D A Câu 4: Nguyên tắc hoạt động quang điện trở (LDR) dựa vào tượng A quang dẫn B phát quang chất rắn C phát xạ nhiệt electron D quang điện Câu 5: Khi so sánh tia hồng ngoại tia tử ngoại, phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại có tần số lớn tia tử ngoại B Tia hồng quang gây tượng phát quang cho nhiều chất tia tử ngoại C Cả hai loại xạ tồn ánh sáng mặt trời D Bước sóng tia tử ngoại lớn bước sóng tia hồng ngoại Câu 6: Phóng xạ phản ứng nhiệt hạch giống điểm sau đây? A Đều xảy hạt nhân có số khối lớn B Đều xảy nhiệt độ cao C Đều phản ứng hạt nhân tỏa lượng D Đều phản ứng điều khiển A Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều u  141, 4cos 100t  vào hai đầu điện trở R=50 Ω Nhiệt lượng tỏa điện trở phút A 60kJ B 80 kJ C 120 kJ Chuyên gia luyện thi đại học offline số – ngõ 17 – Tạ Quang Bửu D 100 kJ Trang Website: https://hoc24h.vn/ Giáo Viên: Ngô Thái Ngọ SĐT: 01666782246 Câu 8: Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với hai cực đồng Khi cho dòng điện khơng đổi chạy qua bình điện phân thời gian 30 phút thấy khối lượng catơt tăng thêm 1,143 g Cho khối lượng nguyên tử đồng A = 63,5 Cường độ dòng điện chạy qua bình A 0,96 A B 1,93 A C 0,96 mA D 1,93 mA Câu 9: Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa theo phương trình x  cos 12t    (cm) Tần số góc dao động A π rad/s B 12 rad/s C 15 rad/s D rad/s Câu 10: Sóng truyền bề mặt chất lỏng thành đường tròn đồng tâm ngày mở rộng với bước sóng  Hiệu bán kính hai gợn lồi hình tròn liên tiếp A 0,50  B 0, 25  C  D 2 Câu 11: Biết khối lượng prôtôn, nơtron hạt nhân 168 O mp  1,0073u;mn  1,0087 u; mO  15,9904 u Và 1u  931,5MeV / c2 Năng lượng liên kết hạt nhân A 14,25 MeV B 128,17 MeV C 18,76 MeV Câu 12: Chọn phát biểu sai Ánh sáng đơn sắc ánh sáng A có màu sắc xác định mơi trường B có tần số xác định mơi trường C khơng bị tán sắc D có bước sóng xác định môi trường 16 O D 190,81 MeV   Câu 13: Đặt vào hai đầu tụ điện có C = 2μF điện áp xoay chiều có biểu thức u  100 cos  100t   3  (V) Cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện A 20,0 mA B 28,3 mA C 88,8 mA D 62,8 mA Câu 14: Đài Tiếng nói Việt Nam phát dải sóng ngắn bước sóng 13 m Tần số sóng điện từ A 3,9 GHz B 39,0 kHz C 23,1 kHz D 23,1 MHz Câu 15: Khi sóng âm truyền từ nước khơng khí A tần số âm tăng, bước sóng khơng đổi B tần số âm giảm, bước sóng khơng đổi C tần số khơng đổi, bước sóng tăng D tần số khơng đổi, bước sóng giảm Câu 16: Một điện áp xoay chiều có biểu thức u  120 cos 100 t  (V) Điện áp hiệu dụng A 120 V B 120 V C 120 V D 120 V Câu 17: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách hai khe Y-âng 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe Y-âng đến m Ánh sáng dùng thí nghiệm có bước sóng 0,5 μm Khoảng vân A mm B 0,5 mm C 0,1 mm D mm Câu 18: Hiện tượng sau khơng giải thích thuyết lượng tử ánh sáng A Hiện tượng quang điện B Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng C Hiện tượng quang phát quang D Hiện tượng phát xạ tia Rơn-ghen Chuyên gia luyện thi đại học offline số – ngõ 17 – Tạ Quang Bửu Trang Website: https://hoc24h.vn/ SĐT: 01666782246 Giáo Viên: Ngô Thái Ngọ Câu 19: Dao động điện từ mạch an-ten máy thu thu sóng điện từ đài páht A dao động điện từ riêng B dao động điện từ trì C dao động điện từ tắt dần D dao động điện từ cưỡng Câu 20: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn tự cảm có hệ số tự cảm L tụ điện có điện dung C Tần số dao động điện từ riêng mạch tính theo cơng thức 2 1 A f  B f  C f  2 LC D f   LC LC 2 LC Câu 21: Ban đầu mẫu chất phóng xạ X nguyên chất Ở thời điểm t1 có 80% số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã Đến thời điểm t  t1  100(s) số hạt nhân chưa bị phân rã 5% so với hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã chất A 50 s B 400 s C 25 s D 200 s Câu 22: Kim loại dùng làm catơt có giới hạn quang điện 0  0,3 m Cơng điện tử bứt khỏi kim loại A 0, 633.1019 J B 6, 625.1049 J C 6, 625.1019 J D 0, 663.1049 J Câu 23: Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng 40 N/m, vật nặng có khối lượng 400 g Chu kì dao động điều hòa lắc A 1,98 s B 1,59 s C 0,63 s D 19,86 s Câu 24: Một chùm ánh sáng có cơng suất 3mW phát ánh sáng có bước sóng 0,64 µm Số prơtơn mà nguồn sáng phát s A 2,89.1018 B 2,89.1016 C 9,66.1015 D 9,66.1018 Câu 25: Ghép pin giống nối tiếp thu nguồn 7,5 V 3Ω Nếu mắc pin song song thu nguồn có suất điện động điện trở A 2,5 V Ω B 7,5 V 1/3 Ω C 7,5 V Ω D 2,5 V 1/3 Ω Câu 26: Một dung dịch hấp thụ xạ có bước sóng 0,3 µm phát xạ có bước sóng 0,52 µm Người ta gọi hiệu suất phát quang tỉ số lượng ánh sáng phát quang lượng ánh sáng tới Số phôtôn bị hấp thụ dẫn đến phát quang chiếm tỉ lệ 1/5 tổng số phôtôn chiếu tới sung dịch Hiệu suất phát quang dung dịch A 11,54% B 15,70% C 26,82% D 7,50% Câu 27: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm đoạn: Đoạn AM có cuộn cảm L, đoạn MN có điện trở R đoạn NB có tụ điện C Biết LC  2.105 Khi mắc vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp    u  U cos 100t   (V) điện áp u AN u MB lệch pha Lấy 2  10 Pha ban đầu cường 3  độ dòng điện mạch A -0,68 rad B -1,42 rad C 0,68 rad D -0,38 rad Câu 28: Hai bóng đèn có điện áp định mức U1  U0 ; U  2U có cơng suất định mức P1  2P0 ; P2  P0 Tỉ số điện trở hai bóng đèn A 1/8 R1 R2 B C Chuyên gia luyện thi đại học offline số – ngõ 17 – Tạ Quang Bửu D 1/2 Trang Website: https://hoc24h.vn/ Giáo Viên: Ngô Thái Ngọ SĐT: 01666782246 Câu 29: Một động điện chiều có điện trở cuộn dây R   mắc nối tiếp với điện trở R = Ω Tất mắc vào nguồn điện có hiệu điện không đổi 24 V Động hoạt động bình thường cường độ dòng điện chạy qua động 0,5 A Công suất điện chuyển hóa thành động động A W B 12 W C 10 W D W Câu 30: Người ta dùng hạt prôtôn bắn vào hạt Li đứng yên tạo nên phản ứng H  73 Li  42 He Biết phản ứng tỏa lượng hai hạt α có động Lấy khối lượng hạt tính theo đơn vị u gần số khối chúng Góc φ tạo hướng hạt α A 90o B 120o C 60o D 160o Câu 31: Cho thấu kính O1 có độ tụ D1 = dp đặt đồng trục với thấu kính O2 có độ tụ D2 = -5 dp Chiếu tới quang hệ chùm sáng song song song song với trục quang hệ Để chùm ló khỏi quang hệ chùm song song khoảng cách hai thấu kính A 25 cm B 20 cm C 10 cm D cm   Câu 32: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  20 cos  2t   cm Tại thời điểm t, vật có li độ 2  cm chuyển động theo dương Li độ vật thời điểm (t + 0,125) s A -17,2 cm B 10,2 cm C -10,2 cm D 17,2 cm Câu 33: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn cảm có hệ số tự cảm thay đổi đượcvà Z(Ω) tụ điện C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch Z1 điện áp xoay chiều u  U0 cos t (V) Điều chỉnh hệ số tự cảm cuộn tự cảm đồ thị tổng trở Z đoạn mạch biến thiên theo cảm kháng ZL cuộn cảm mơ tả hình vẽ Giá trị Z1 tổng trở A 50Ω B 120 Ω C 80Ω D 70Ω 40 O 20 80 ZL (Ω) Câu 34: Một lắc đơn dao động điều hòa nơi mặt đất với biên độ góc 0,10 rad dao động 20 mJ Khi lắc dao động điều hòa nơi với biên độ góc 0,12 rad dao động A 28,8 mJ B 30,0 mJ C 24,0 mJ D 25,2 mJ Câu 35: Một người bị cận thị có điểm cực cận cách mắt 10 cm, điểm cực viễn cách mắt 50 cm Người đeo kính có độ tụ 2,5 dp sát mắt giới hạn nhìn rõ đeo kính A từ 13,3 cm đến vô cực B từ 13,3 cm đến 200 cm C từ cm đến 40 cm D từ 20 cm đến 200 cm Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi, điện trở 30Ω tụ điện có dung kháng 80 Ω Thay đổi L để điện áp hiệu dụng đoạn mạch chứa R,L đạt cực đại Cảm kháng cuộn cảm lúc A 50 Ω B 90 Ω C 56 Ω D 180 Ω Chuyên gia luyện thi đại học offline số – ngõ 17 – Tạ Quang Bửu Trang Website: https://hoc24h.vn/ SĐT: 01666782246 Giáo Viên: Ngô Thái Ngọ Câu 37: Một học sinh có điểm cực viễn cách mắt 60 cm dùng kính thiên văn mà vật kính thị kính có tiêu cự 1,2 m cm để quan sát Mặt Trăng trạng thái mắt không điều tiết Mắt quan sát đặt sát thị kính Khi học sinh phải điều chỉnh để vật kính cách thị kính đoạn A 123,75 cm B 124,29 cm C 116,75 cm D 124,00 cm Câu 38: Bắn hạt nơtron có động MeV vào hạt nhân Li đứng yên xảy phản ứng: n  63 Li  31 H   Hạt α hạt nhân 31 H bay theo hướng hợp với hướng tới nơtron góc tương ứng 15o 30o.Lấy tỉ số khối lượng hạt nhân tỉ số số khối chúng Bỏ qua xạ γ Hỏi phản ứng tỏa hay thu lượng? A Thu lượng 1,66 MeV B Thu lượng MeV C Tỏa lượng MeV D Tỏa lượng 1,66 MeV Câu 39: Trong thí nghiệm Y-âng, hai khe chiếu nguồn sáng gồm hai xạ 1  450 nm;   600 nm Trên giao thoa, khoảng vân sáng bậc xạ vân sáng bậc xạ (ở khác phía so với vân trung tâm) có số vân sáng A 16 B 11 C D 19 Câu 40: Hai nguồn S1 S2 tần số 10 Hz., pha gây tượng giao thao sóng mặt nước Giả sử biên độ sóng khơng đổi truyền đi, tốc độ truyền sóng v = 50 cm/s Xét hai điểm M N đường elip nhận S1 S2 tiêu điểm Điểm M có S1M - S2M = -1,25 cm, điểm N có S1N - S2N = cm Vào thời điểm điểm M có vận tốc dao động vM  4cm / s điểm N có vận tốc bao nhiêu? B 4 cm / s A cm/s 1.C 11.B 21.A 31.D 2.A 12.D 22.C 32.D 3.C 13.A 23.C 33.A 4.A 14.D 24.C 34.A 5.C 15.D 25.D 35.A C -2 cm/s 6.C 16.D 26.A 36.B 7.A 17.D 27.B 37.B Chuyên gia luyện thi đại học offline số – ngõ 17 – Tạ Quang Bửu D 2cm / s 8.B 18.B 28.A 38.A 9.B 19.D 29.D 39.A 10.C 20.D 30.D 40.B Trang ... thấu kính O2 có độ tụ D2 = -5 dp Chiếu tới quang hệ chùm sáng song song song song với trục quang hệ Để chùm ló khỏi quang hệ chùm song song khoảng cách hai thấu kính A 25 cm B 20 cm C 10 cm D cm... 2,89.1016 C 9,66.1015 D 9,66.1018 Câu 25: Ghép pin giống nối tiếp thu nguồn 7,5 V 3Ω Nếu mắc pin song song thu nguồn có suất điện động điện trở A 2,5 V Ω B 7,5 V 1/3 Ω C 7,5 V Ω D 2,5 V 1/3 Ω Câu... https://hoc24h.vn/ Giáo Viên: Ngô Thái Ngọ SĐT: 01666782246 Câu 8: Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với hai cực đồng Khi cho dòng điện khơng đổi chạy qua bình điện phân thời gian 30 phút thấy
- Xem thêm -

Xem thêm: 1520317950306 de so 01docxpdf, 1520317950306 de so 01docxpdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay