So sánh quan điểm của Đảng về Công Nghiệp Hóa (CNH) Trước thời kì đổi mới (TKĐM) và trong thời kì đổi mới.

41 43 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 19:57

So sánh quan điểm của Đảng về Công Nghiệp Hóa (CNH) Trước thời kì đổimới (TKĐM) và trong thời kì đổi mới.So sánh quan điểm của Đảng về Công Nghiệp Hóa (CNH) Trước thời kì đổimới (TKĐM) và trong thời kì đổi mới.So sánh quan điểm của Đảng về Công Nghiệp Hóa (CNH) Trước thời kì đổimới (TKĐM) và trong thời kì đổi mới.So sánh quan điểm của Đảng về Công Nghiệp Hóa (CNH) Trước thời kì đổimới (TKĐM) và trong thời kì đổi mới.So sánh quan điểm của Đảng về Công Nghiệp Hóa (CNH) Trước thời kì đổimới (TKĐM) và trong thời kì đổi mới. Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam CBGD: TS Đào Thị Bích Hồng Đường lối Cơng Nghiệp Hóa NGUYỄN VĂN Của ĐảngQUỐC 2.LÊ NGỌC LUYẾN PHẠM HỮU LỘC 4.PHẠM NGỌC ĐIỆP NGUYỄN THỊ TRANG BÙI QUANG KHIÊM MỤC LỤC I So sánh quan điểm Đảng Cơng Nghiệp Hóa (CNH) Trước thời kì đổi (TKĐM) thời kì đổi  Quan điểm Đảng CNH trước TKĐM  Quan điểm Đảng CNH TKĐM  So sánh II.Giáo dục q trính đẩy mạnh Cơng Nghiệp Hóa- Hiện đại hóa đất nước  Quan điểm Đảng  Thực trạng giải pháp TRƯỚC ĐỔI MỚI ĐẠI HỘI III (1960) Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý Kết hợp chặt chẽ phát triển công nghiệp với phát triển nông nghiệp Ra sức phát triển công nghiệp nhẹ song song với việc ưu tiên công nghiệp nặng Ra sức phát triển với công nghiệp trung ương, đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa phương ĐẠI HỘI IV (1976) Đẩy mạnh cơng nghiệp hố Xây dựng sở vật chất-kỹ thuật cũa chủ nghĩa xã hội Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý sở phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ Kết hợp xây dựng công nghiệp nông nghiệp nước thành cấu kinh tế công-nông nghiệp Kết hợp kinh tế trung ương với kinh tế địa phương, cấu kinh tế quốc dân thống Chặng đường thời kỳ độ Từ sản xuất nhỏ lên phải xác định bước công nghiệp hóa cho phù hợp với mục tiêu khả chặng đường ĐẠI HỘI V (3/1982) Nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu Ra sức phát triển cơng nghiệp hàng tiêu dùng Cơng nghiệp nặng cần có mức độ, vừa sức, phục vụ thiết thực cho nông nghiệp công nghiệp nhẹ KẾT LUẬN: Trước TKĐM, công nghiệp hóa theo mơ hình khép kín, trọng cơng nghiệp nặng Chủ yếu dựa vào lợi lao động, tài nguyên, đất đai nguồn viện trợ Phân bổ nguồn lực khơng hợp lý,quan liêu, bao cấp Nóng vội, giản đơn, chủ quan, ham làm nhanh làm lớn Đổi Sản xuất lương thực, thực phẩm Sai lầm xác định mục tiêu Sai lầm bố trí cấu kinh tế Không thực nghiêm chỉnh Nghị Đại hội V ĐẠI HỘI VI (12/1986) Sản xuất hàng tiêu dùng Sản xuất hàng xuất ĐẠI HỘI VII (1/1994) Đưa quan điểm đạo thực CNH-HĐH đất nước điều kiện Phát triển bổ sung qua Đại hội VII, IX, X, XI Đảng Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb.CTQG, Hà Nội, 2007, t35, tr554 CNH-HĐH-kinh tế tri thức Nguồn lực người Bền vững, văn hóa, tiến bộ, cơng Khoa học công nghệ CNH-HĐH-kinh tế thị trường SO SÁNH ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG TRƯỚC VÀ TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI GIỐNG NHAU: Đảng ta quan niệm CNH nhiệm vụ trung tâm thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội CNH nhằm chuyển đổi cách sản xuất xã hội từ lao động thủ công chủ yếu sang lao động dùng máy móc, phương tiện kỹ thuật phổ biến, xây dựng sở vật chất – kỹ thuật chủ nghĩa xã hội Từng bước hình thành QHSX tiến bộ, phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất, thể ngày đầy đủ chất ưu việt chế độ mới, tạo sở hạ tầngvững cho chủ nghĩa xã hội nước ta Kết đạt được: GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Kết đạt được: GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Kết đạt được: GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Vấn đề tồn tại: •Chất lượng giáo dục đào tạo thấp so với yêu cầu •Mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, sách giáo khoa, thi cử, cấu đào tạo, trình độ quản lý có nhiều thiếu sót •Trong giáo dục đào tạo có tượng tiêu cực đáng lo ngại •Chi phí học tập cao so với khả thu nhập dân, người nghèo • Giáo dục đào tạo miền núi, vùng sâu, vùng xa nhiều khó khăn •Trình độ khoa học kĩ thuật không đáp ứng nhu cầu đất nước Tình trạng chảy máu chất xám gia tăng GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Vấn đề tồn tại: GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Vấn đề tồn tại: GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Vấn đề tồn tại: VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO •Còn có biểu tiêu cực,thiếu kĩ cương •Đội ngũ giáo viên thừa số lượng yếu kĩ sư phạm • Chương trình giáo dục chưa hợp lý NGUN NHÂN •Cơng tác quản lý giáo dục •Cơng tác tra giáo dục •Áp dụng chủ trương đổi chưa nghiên cứu chuẩn bị chu đáo •Nội dung đào tạo thừa thiếu •Nhìn nhận chưa việc học phụ huynh •Đầu tư sở vật chất chưa đồng phát triển quy mô nâng cao chất lượng > < Khà điều kiện đất nước GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Giải pháp: • Tăng cường nguồn lực cho giáo dục đào tạo • Xây dựng đội ngũ giáo viên, tạo động lực cho người dạy, người học • Tiếp tục đổi nội dung, phương pháp giáo dục đào tạo tăng cường sở vật chất trường học • Đổi cơng tác quản lý giáo dục • Cần tương tác giáo viên với học sinh Cám ơn bạn theo dõi ... LỤC I So sánh quan điểm Đảng Cơng Nghiệp Hóa (CNH) Trước thời kì đổi (TKĐM) thời kì đổi  Quan điểm Đảng CNH trước TKĐM  Quan điểm Đảng CNH TKĐM  So sánh II.Giáo dục q trính đẩy mạnh Cơng Nghiệp. .. vững, văn hóa, tiến bộ, cơng Khoa học cơng nghệ CNH-HĐH-kinh tế thị trường SO SÁNH ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG TRƯỚC VÀ TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI GIỐNG NHAU: Đảng ta quan niệm CNH nhiệm vụ trung tâm thời kỳ... phát triển nông nghiệp Ra sức phát triển công nghiệp nhẹ song song với việc ưu tiên công nghiệp nặng Ra sức phát triển với công nghiệp trung ương, đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa phương
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh quan điểm của Đảng về Công Nghiệp Hóa (CNH) Trước thời kì đổi mới (TKĐM) và trong thời kì đổi mới., So sánh quan điểm của Đảng về Công Nghiệp Hóa (CNH) Trước thời kì đổi mới (TKĐM) và trong thời kì đổi mới.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay