SLIDE Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại

13 42 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 19:41

I. Tổng quan về NHTMKhái niệm NHTMChức năng của NHTMCác nghiệp vụ chính của NHTMCác rủi ro cơ bản mà NHTM phải đối mặtII. Tổng quan về hoạt động quản trị ngân hàngHoạt đông quản trị NHTM là gì?Các nội dung quản trị NHTM chủ yếu 2I. Tổng quan về NHTM1. Khái niệm NHTM2. Chức năng của NHTM3. Hoạt động cơ bản của NHTM4. Các rủi ro chủ yếu mà ngân hàng phải đối mặt1. Khái niệm NHTMTheo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010:NHTM là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạtđộng ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quyđịnh của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuậnTheo Luật NHNN năm 2010:Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thườngxuyên một hoặc một số nghiệp vụ sau đây: Nhận tiền g 8/10/2016 Kết cấu chương I Tìm hiểu báo cáo tài NHTM II Đánh giá hoạt động NHTM qua số tài Chương 2: Đo lường đánh giá hoạt động ngân hàng I Tìm hiểu báo cáo tài NHTM • • • • Tại thơng tin kế tốn phải xác? Các phương pháp kế tốn ngân hàng Bút toán kép (Double-Entry Bookkeeping) I Tìm hiểu báo cáo tài NHTM BCTC NHTM tuân theo định số 16/2007/QD-NHNN ngày 18/4/2007 chế độ báo cáo tài TCTD Thống đốc NHNN ban hành Kế toán dồn tích (Accrual Accounting) 8/10/2016 Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán Bảng CĐKT báo cáo tài ngân hàng phản ánh khái quát tình hình sử dụng vốn nguồn gốc hình thành vốn thời điểm định Đầu Tài (Financial Outputs) Nghiệp vụ sử dụng vốn Đầu vào Tài (Financial Inputs) Nghiệp vụ huy động vốn Tiền mặt tiền gửi tổ chức khác Tiền gửi công chúng Đầu tư chứng khốn Vay nợ ngồi nhận gửi Cho vay cho thuê Vốn chủ sở hữu Bảng cân đối kế toán NHTM 8/10/2016 Cân đối TS Nợ - TS Có ngân hàng NỢ PHẢI TRẢ TÀI SẢN CÓ VỐN CHỦ SỞ HỮU 10 Tài sản Có = Tài sản Nợ (Tài sản = Nguồn vốn) (Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu) (Assets = Liabilities + Bank Capital) 11 12 8/10/2016 13 Nghiệp vụ Tài sản Nợ (nghiệp vụ huy động vốn) Phần Tài sản nợ (Nguồn vốn) cho biết NHTM huy động vốn từ đâu • • Các khoản nợ phải trả (Liabilities) 14 a Các khoản nợ phải trả * Tiền gửi: Nguồn vốn lớn quan trọng NHTM Các loại tiền gửi: Vốn chủ sở hữu (Bank capital) * Vốn vay - Tiền gửi tốn - Tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn - Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn - Vay từ NHTW - Vay từ NHTM khác - Vay hình thức phát hành giấy tờ có giá 15 - Vay khác 16 8/10/2016 b Vai trò vốn chủ sở hữu Cấu trúc vốn chủ sở hữu Vốn CSH điều kiện bắt buộc để NH thành lập hoạt động Vốn CSH đóng vai trò quan trọng ví đệm giúp NH tránh khỏi tình trạng phá sản Vốn CSH tạo niềm tin cho công chúng đảm bảo với chủ nợ sức mạnh tài NH 17 Nghiệp vụ Tài sản Có (hoạt động sử dụng vốn) Nghiệp vụ Tài sản Có (Tài sản) cho biết NHTM sử dụng nguồn vốn huy động a Nghiệp vụ ngân quỹ 18 10/08/2016 Nghiệp vụ ngân quỹ Tiền dự trữ Tiền gửi ngân hàng khác Tiền mặt trình thu b Nghiệp vụ tín dụng -> Dự trữ sơ cấp c Nghiệp vụ đầu tư 19 20 8/10/2016 Nghiệp vụ đầu tư Ví dụ Chứng khốn đầu tư chia thành phận: Bộ phận khoản: chứng khốn phủ ngắn hạn, giấy nợ ngắn hạn, tiền gửi kỳ hạn ngân hàng khác -> Dự trữ thứ cấp Bộ phận tạo thu nhập: trái phiếu công ty, Trái phiếu CP, Trái phiếu CQ địa phương Suppose that a bank holds cash in its vault of $1.4 million, shortterm government securities of $12.4 million, privately issued money market instruments of $5.2 million, deposits at the Federal Reserve banks of $20.1 million, cash items in the process of collection of $0.6 million, and deposits placed with other banks of $16.4 million How much in primary reserves does this bank hold? In secondary reserves? 21 22 Nghiệp vụ tín dụng • Cho vay: Cho vay lần Cho vay theo hạn mức tín dụng Báo cáo kết kinh doanh Là báo cáo tài cho thấy tình hình doanh thu, chi phí lợi nhuận ngân hàng qua thời kỳ Cho vay thấu chi Cho vay theo dự án đầu tư Cho vay trả góp Các hình thức cho vay khác • Chiết khấu giấy tờ có giá • Cho th tài • Ủy thác thu/ bao tốn 23 24 8/10/2016 10/08/2016 Tài tiền tệ- Chương 25 10/08/2016 Net Interest Income (NII)= Interest Income – Interest Expenses Interest Income Interest Expenses Interest on Loans Deposit Interest Costs Tax-Exempt Securities Revenue Interest on Long-Term Debt Taxable Securities Revenue 26 Thu nhập từ lãi chi phí lãi Interest on Short-Term Debt Other Interest Income 28 8/10/2016 Net Noninterest Income = Noninterest Income – Noninterest Expenses Noninterest Expenses Noninterest Income Service Charges on Customers Deposits VD Thu nhập ngồi lãi chi phí lãi Wages and Salaries Other Personnel Expenses Trading commission and fees Net Occupancy Expenses Foreign Exchange Trading Other Operating Expenses Securities gains (losses) Other Operating Income 30 VD Thu nhập chi phí ngồi lãi (cont’d) 31 VD Thu nhập chi phí ngồi lãi (cont’d) 32 8/10/2016 Income Statement Thu nhập từ lãi Thu nhập ròng từ lãi Thu nhập ròng từ DV - Chi phí lãi Thu nhập ròng từ FX Net Interest Income Thu nhập ròng từ CK - Provision for Loan Loss Lợi nhuận từ HĐKD trước PLL Thu nhập ròng khác = Net Income After PLL +/- Net Noninterest Income = Net Income Before Taxes EBT -Taxes = Net Income - Dividends - Chi phí hoạt động - PLL - Thuế Lợi nhuận sau thuế = Undivided Profits Mẫu bảng BCKQHĐKD – NH VCB Dự phòng rủi ro tín dụng (PLL) – Theo quy định Việt Nam * CT trích lập dự phòng rủi ro tín dụng (dự phòng cụ thể): Trong đó: R = max{0, (A-C)} x r R: số tiền trích lập dự phòng A: giá trị khoản nợ C: giá trị tài sản đảm bảo r: tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể * Dự phòng chung 35 36 8/10/2016 Provisions for Loan Losses Definition of bank capital As an example of what happens when banks charge off loans, assume that a bank has a PLL equal to $1,000,000 and the reserve for loan losses is $3,000,000 If the bank charged off $800,000 in loan losses during the year, the reserves for loan losses is calculated as follows: Reserves for loan losses, beginning of 199X $3,000,000 Less: Charge-offs during 199X 800,000 Plus: Recoveries during 199X on loans previously charged off 80,000 Plus: Provision for loan losses, 199X 1,000,000 Reserves for loan losses, end of 199X $3,280,000 II Phân tích đánh giá hoạt động NHTM Giả sử số dư Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng (ALL- allowance for loan losses) ngân hàng vào đầu kỳ 1.25 triệu USD Trong kỳ, ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng (PLL) 250000 USD, xử lý nợ xấu 150000 USD thu hồi 50000 USD từ khoản nợ xử lý trước Tính số dư quỹ dự phòng rủi ro tín dụng vào cuối kỳ? 39 Doanh nghiệp Tính khoản Hiệu suất sử dụng TS Đòn bẩy Tính sinh lợi Tập trung vào việc sử dụng tài sản để đem lại tính sinh lợi Ngân hàng Tính sinh lợi Vốn / Rủi ro Tính khoản Tập trung vào rủi ro để tạo lợi nhuận, ổn định 8/10/2016 Các số phản ánh khả sinh lời NH Return on Equity Capital (ROE)  Net Income After Taxes Total Equity Capital Net Income After Taxes Total Assets Net Interest Income Net Interest Margin  Earnings Assets Return on Assets (ROA)  Spread  Interest Income Interest Expense  Earning Assets Interest Bearing Liabilities Các số phản ánh khả sinh lời NH Tỷ suất lợi nhuận vốn CSH (ROE) = Lợi nhuận ròng / Tổng vốn CSH Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) = Lợi nhuận ròng / Tổng tài sản Tỷ lệ lãi ròng cận biên (NIM): = Thu nhập ròng từ lãi/ Tài sản có sinh lãi Chênh lệch lãi suất (Spread) = Thu nhập lãi / Tài sản có sinh lãi – Chi phí lãi / Tài sản nợ chịu lãi Phân tích ROE Phân tích ROE ROE = Net Income/ Total Equity Capital ROA = Net Income/Total Assets x Equity Multiplier = Total Assets/Equity Capital x Net Profit Margin = Asset Utilization = Net Income/Total Operating Revenue Total Operating Revenue/Total Assets TSLNR X Hệ số SD TS ROA 44 Số nhân VCSH 8/10/2016 ROE phụ thuộc vào - Số nhân vốn chủ sở hữu Chính sách tài trợ đòn bẩy TC - Tỷ suất lợi nhuận ròng Mức độ hiệu quản lý chi phí - Mức độ khai thác tài sản (hệ số sử dụng tài sản) Chính sách quản lý danh mục đầu tư Những phép đo rủi ro Chi phí Dự phòng tổn thất cho vay / Tổng vốn cho vay Chi phí Dự phòng tổn thất cho vay / Vốn chủ sở hữu Tài khoản dự phòng tổn thất cho vay / Tổng vốn cho vay Tài khoản dự phòng tổn thất cho vay / Vốn chủ sở hữu Tổng Vốn cho vay / Tổng tiền gửi Tỷ lệ cho vay = Dư nợ cho vay/ Tổng TS Giá trị ghi sổ tài sản / Giá trị thị trường tài sản Giá trị ghi sổ vốn CSH / Giá trị thị trường vốn CSH Tài sản có nhạy cảm với LS / Tài sản nợ nhạy cảm với LS Vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản Đánh đổi rủi ro-lợi nhuận ngân hàng Khả sinh lời tài sản có (ROA) Vẽ bảng thể trade-off risk-return 0.5% 1% Tổng tài sản có/ Vốn chủ sở hữu 1.5% 2% ROE 5:1 2.5% 5% 7.5% 10% 10:1 5% 10% 15% 20% 15:1 7.5% 15% 22.5% 30% 20:1 10% 20% 30% 40% Performance Measures Related to Bank Size Performance Indicators ROA ROE Net Operating Margin/TA Net Interest Margin/EA Net Noninterest Margin/EA Operating Exp./Operating Rev PLL/Net Charge Offs Net Charge Offs/Total Loans ALL/Total Loans Noncurrent Assets + Real Estate/TA Net Loans/TotalDeposits Equity Capital/TA Yield on Earning Assets Cost of Funding Earning Assets All Banks 1.31 15.34 1.30 4.07 -1.26 58.66 106.75 0.61 1.68 0.63 89.61 8.37 7.78 3.71 Under $100 Mill 1.01 9.07 1.02 4.44 -2.60 68.01 142.95 0.37 1.41 0.65 69.61 10.88 7.94 3.50 $100 Mill To $1 Bill 1.36 14.24 1.34 4.59 -2.13 60.82 143.18 0.36 1.45 0.57 77.65 9.22 8.08 3.49 $1 Bill To $10 Bill 1.49 16.02 1.50 4.42 -1.33 55.73 112.99 0.68 1.82 0.58 91.19 8.49 7.98 3.56 Over $10 Bill 1.28 15.97 1.27 3.84 -0.97 58.46 99.82 0.66 1.71 0.66 93.98 7.14 7.65 3.81 8/10/2016 Bài tập 1 Interest Income (Thu nhập từ lãi) Interest Expenses (Chi phí lãi) Total Assets (Tổng tài sản) Securities gains/losses (Lãi/lỗ ròng từ chứng khốn) Earning Assets (Tài sản Có sinh lãi) 2200 triệu Total liabilites (Tổng Nợ phải trả) Income tax 1400 38000 16 (Thuế TNDN) Noninterest Income 800 45000 (Thu nhập lãi, khơng bao gồm lãi ròng từ CK) 10 Noninterest Expenses 21 a Tính số ROA, ROE, NIM, NPM? b Nếu hạng mục số 1,2, 9, 10 trên, hạng mục tăng lên 5% tất doanh thu chi phí khác khơng thay đổi ROA, ROE, Tỷ lệ lãi ròng cận biên thay đổi bao nhiêu? 900 (Chi phí ngồi lãi) 40000 11 Provision for Loan losses 100 50 (Dự phòng RRTD) Bài tập Bài tập Ngân hàng có chi phí trả lãi 12 triệu USD chi phí ngồi lãi triệu USD, thu nhập từ tài sản sinh lãi ngân hàng 16 triệu USD thu nhập lãi vay triệu USD Tổng tài sản ngân hàng 480 triệu USD, tài sản sinh lãi chiếm 85% tổng khoản Nợ phải trả lãi chiếm 75% giá trị tổng tài sản Tính số: NIM Spread ngân hàng Net Income (Lợi nhuận ròng) 51 16 triệu USD Operating Revenue (Doanh thu 215 triệu hoạt động) Total Assets (Tổng Tài sản) 1250 triệu Total Equity (Vốn chủ sở hữu) 111 triệu Tính số: Tỷ suất lợi nhuận cận biên ròng (NPM), Số nhân vốn chủ sở hữu (EM), Hệ số sử dụng tài sản (AU), ROA ROE 52 ... mạnh tài NH 17 Nghiệp vụ Tài sản Có (hoạt động sử dụng vốn) Nghiệp vụ Tài sản Có (Tài sản) cho biết NHTM sử dụng nguồn vốn huy động a Nghiệp vụ ngân quỹ 18 10/08/2016 Nghiệp vụ ngân quỹ Tiền dự... Nghiệp vụ ngân quỹ Tiền dự trữ Tiền gửi ngân hàng khác Tiền mặt q trình thu b Nghiệp vụ tín dụng -> Dự trữ sơ cấp c Nghiệp vụ đầu tư 19 20 8/10/2016 Nghiệp vụ đầu tư Ví dụ Chứng khốn đầu tư chia... cáo tài ngân hàng phản ánh khái quát tình hình sử dụng vốn nguồn gốc hình thành vốn thời điểm định Đầu Tài (Financial Outputs) Nghiệp vụ sử dụng vốn Đầu vào Tài (Financial Inputs) Nghiệp vụ huy
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại, SLIDE Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay