Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán một số u não hố sau ở trẻ em (Luận án tiến sĩ)

153 56 2
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 19:28

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán một số u não hố sau ở trẻ em (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán một số u não hố sau ở trẻ em (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán một số u não hố sau ở trẻ em (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán một số u não hố sau ở trẻ em (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán một số u não hố sau ở trẻ em (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán một số u não hố sau ở trẻ em (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán một số u não hố sau ở trẻ em (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán một số u não hố sau ở trẻ em (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN PHAN NINH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ U NÃO HỐ SAU TRẺ EM LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ======= TRẦN PHAN NINH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ U NÃO HỐ SAU TRẺ EM Chuyên ngành: Chẩn đốn hình ảnhsố : 62720166 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Hoàng Đức Kiệt PGS.TS Ninh Thị Ứng HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi Trần Phan Ninh, nghiên cứu sinh khóa 30, Trường Đại học Y Hà Nội, chun ngành: Chẩn đốn hình ảnh, xin cam đoan Đây Luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn GS.TS Hoàng Đức Kiệt PGS.TS Ninh Thị Ứng Cơng trình không trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp nhận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Người viết cam đoan Trần Phan Ninh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ADC : Hệ số khuyếch tán biểu kiến CHT : Cộng hưởng từ CLVT : Cắt lớp vi tính GPB : Giải phẫu bệnh UNBT : U nguyên bào tuỷ USBL : U bào lông UMNT : U màng não thất Se : Sensitivity (độ nhạy) Sp : Specificity (độ đặc hiệu) PPV : Positive Predictive Value (giá trị dự báo dương tính) NPV : Negative Predictive Value (giá trị dự báo âm tính) AC : Accuracy (độ xác) ROC : Đường cong đặc tính hoạt động tiếp nhận (đường cong ROC) ROI : Vùng quan tâm T1W : T1 weighted (chuỗi xung T1) T2W : T2 weighted (chuỗi xung T2) WHO : Tổ chức y tế giới MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Phân loại u não 1.2 Đặc điểm dịch tễ u não hố sau trẻ em 1.2.1 U bào lông 1.2.2 U nguyên bào tuỷ 1.2.3 U màng não thất 1.2.4 U khác 1.3 Đặc điểm lâm sàng u não hố sau trẻ em 1.4 Đặc điểm giải phẫu bệnh số u não hố sau trẻ em 1.4.1 U bào lông 1.4.2 U nguyên bào tuỷ 1.4.3 U màng não thất 1.5 Các phương pháp chẩn đoán u não hố sau 10 1.5.1 XQ thường quy 10 1.5.2 Siêu âm 10 1.5.3 Chụp mạch 10 1.5.4 Cắt lớp vi tính 11 1.5.5 Cộng hưởng từ 13 1.5.6 Y học hạt nhân 20 1.6 Hình ảnh CHT số u não hố sau trẻ em 20 1.6.1 U bào lông 20 1.6.2 U màng não thất 22 1.6.3 U nguyên bào tuỷ 24 1.6.4 U khác 27 1.7 Tình hình nghiên cứu 32 1.7.1 Trên giới 32 1.7.2 Trong nước 33 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Đối tượng nghiên cứu 35 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 35 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 35 2.2 Phương pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 35 2.2.2 Cách chọn mẫu cỡ mẫu nghiên cứu 35 2.2.3 Phương tiện nghiên cứu 36 2.2.4 Phương pháp thu thập thông tin 37 2.2.5 Nội dung nghiên cứu 37 2.3 Các bước tiến hành 45 2.3.1 Quy trình chụp CHT 45 2.3.2 Xử lý hình ảnh 47 2.3.3 Phân tích xử lý số liệu 48 2.4 Đạo đức y học đề tài 50 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 52 3.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 52 3.1.1 Tuổi 52 3.1.2 Giới 53 3.1.3 Đặc điểm giải phẫu bệnh 54 3.1.4 Một số đặc điểm lâm sàng 55 3.2 Mục tiêu 1: Đặc điểm hình ảnh CHT u hố sau 55 3.2.1 Vị trí 55 3.2.2 Kích thước 57 3.2.3 Cấu trúc 57 3.2.4 Đặc điểm tín hiệu ảnh CHT thường quy 60 3.2.5 Các thành phần khác 62 3.2.6 Đặc điểm ngấm thuốc đối quang từ u hố sau 64 3.2.7 Đặc điểm xâm lấn, di 65 3.2.8 Các dấu hiệu gián tiếp 67 3.2.9 Đặc điểm CHT khuyếch tán u hố sau 68 3.3 Mục tiêu 2: Giá trị CHT chẩn đoán số u hố sau thường gặp trẻ em 71 3.3.1 Đường cong ROC tìm giá trị ngưỡng ADC 71 3.3.2 Phân tích hồi quy logistic 73 3.3.3 Đối chiếu chẩn đốn loại mơ học u hố sau CHT với GPB 79 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 82 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 82 4.1.1 Tuổi 82 4.1.2 Giới 83 4.1.3 Đặc điểm lâm sàng 84 4.1.4 Đặc điểm GPB u hố sau nghiên cứu 85 4.2 Đặc điểm hình ảnh u hố sau 86 4.2.1 Vị trí u 86 4.2.2 Kích thước u 89 4.2.3 Cấu trúc 90 4.2.4 Đặc điểm tín hiệu ảnh CHT thường quy 92 4.2.5 Các thành phần khác 95 4.2.6 Đặc điểm ngấm thuốc 97 4.2.7 Vị trí xâm lấn di 98 4.2.8 Các dấu hiệu gián tiếp 103 4.2.9 Đặc điểm CHT khuyếch tán u hố sau 104 4.3 Giá trị CHT chẩn đoán u hố sau 107 4.3.1 Đường cong ROC tìm giá trị ngưỡng ADC phân biệt u hố sau 107 4.3.2 Mơ hình hồi quy logistic đa biến liên quan chẩn đoán u hố sau với dấu hiệu CHT 109 4.3.3 Đối chiếu kết CHT dự báo u hố sau với kết GPB 110 KẾT LUẬN 117 KHUYẾN NGHỊ 119 DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 So sánh đặc điểm ba loại u thường gặp vùng hố sau 31 Bảng 2.1 Phân độ tín hiệu T1W T2W ảnh CHT 39 Bảng 3.1 Đặc điểm tuổi theo nhóm u 52 Bảng 3.2 Phân bố u hố sau theo giới nhóm u 53 Bảng 3.3 Phân bố u hố sau gặp nghiên cứu 54 Bảng 3.4 Triệu chứng lâm sàng bệnh nhân u hố sau 55 Bảng 3.5 Phân bố nhóm u hố sau theo vị trí CHT 55 Bảng 3.6 So sánh tỷ lệ u hố sau theo vị trí CHT 56 Bảng 3.7 Kích thước u hố sau theo CHT 57 Bảng 3.8 Cấu trúc u hố sau CHT 57 Bảng 3.9 So sánh tỷ lệ cấu trúc u CHT 58 Bảng 3.10 Phân bố USBL theo cấu trúc theo vị trí 58 Bảng 3.11 Phân bố UNBT theo cấu trúc theo vị trí 59 Bảng 3.12 Phân bố UMNT theo cấu trúc theo vị trí 59 Bảng 3.13 Đặc điểm tín hiệu ảnh T1W u hố sau 60 Bảng 3.14 So sánh tỷ lệ giảm tín hiệu T1W nhóm u hố sau 61 Bảng 3.15 Đặc điểm tín hiệu ảnh T2W u hố sau 61 Bảng 3.16 So sánh tỷ lệ tăng tín hiệu ảnh T2W u hố sau 62 Bảng 3.17 Đặc điểm hoại tử u 63 Bảng 3.18 Đặc điểm xuất huyết u hố sau 63 Bảng 3.19 Đặc điểm ngấm thuốc đối quang từ u hố sau 64 Bảng 3.20 Các dạng ngấm thuốc đối quang từ u hố sau 64 Bảng 3.21 Vị trí xâm lấn u hố sau CHT 65 Bảng 3.22 So sánh đặc điểm xâm lấn lỗ Luschka Magendie u hố sau 65 Bảng 3.23 Vị trí di màng não tuỷ u hố sau CHT 66 Bảng 3.24 So sánh tỷ lệ di màng não tuỷ nhóm u hố sau 66 Bảng 3.25 Dấu hiệu phù quanh u 67 Bảng 3.26 Dấu hiệu giãn não thất 67 Bảng 3.27 Đặc điểm tín hiệu khuyếch tán u hố sau 68 Bảng 3.28 So sánh tỷ lệ tăng tín hiệu ảnh CHT khuyếch tán u hố sau 68 Bảng 3.29 Giá trị ADC vùng mơ não bình thường nhóm u 69 Bảng 3.30 Giá trị ADC vùng u theo GPB 69 Bảng 3.31 Tỷ lệ ADCr theo GPB 70 Bảng 3.32 Liên quan đặc điểm di màng não tuỷ với chẩn đoán UNBT 73 Bảng 3.33 Liên quan đặc điểm tăng tín hiệu ảnh khuyếch tán với chẩn đoán UNBT 73 Bảng 3.34 Liên quan vị trí bán cầu tiểu não với USBL 74 Bảng 3.35 Liên quan đặc điểm cấu trúc u dạng nang với chẩn đoán USBL 74 Bảng 3.36 Liên quan đặc điểm hoại tử u với chẩn đoán UMNT 75 Bảng 3.37 Liên quan đặc điểm xuất huyết u với chẩn đoán UMNT 75 Bảng 3.38 Liên quan đặc điểm xâm lấn lỗ Luschka Magendie với chẩn đoán UMNT 75 Bảng 3.39 Mơ hình hồi quy logistic đa biến liên quan chẩn đoán UNBT với dấu hiệu CHT 76 Bảng 3.40: Mơ hình hồi quy logistic đa biến liên quan chẩn đoán USBL với dấu hiệu CHT 77 Bảng 3.41 Mơ hình hồi quy logistic đa biến liên quan chẩn đoán UMNT với dấu hiệu CHT 78 Bảng 3.42 Đối chiếu kết chẩn đoán u hố sau CHT với GPB 79 Bảng 3.43 Giá trị CHT chẩn đoán u hố sau 80 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ======= TRẦN PHAN NINH NGHIÊN C U ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ U NÃO HỐ SAU Ở TRẺ EM Chun ngành: Chẩn. .. chi u kết chẩn đoán u hố sau CHT với GPB 79 Bảng 3.43 Giá trị CHT chẩn đoán u hố sau 80 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Hình ảnh vi thể USBL, nhuộm HE Hình 1.2 Hình ảnh vi thể UNBT, nhuộm... d u hi u gián tiếp 67 3.2.9 Đặc điểm CHT khuyếch tán u hố sau 68 3.3 Mục ti u 2: Giá trị CHT chẩn đoán số u hố sau thường gặp trẻ em 71 3.3.1 Đường cong ROC tìm giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán một số u não hố sau ở trẻ em (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán một số u não hố sau ở trẻ em (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay