Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo phát triển công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ)

184 47 0
  • Loading ...
1/184 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 19:13

Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo phát triển công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ)Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo phát triển công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ)Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo phát triển công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ)Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo phát triển công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ)Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo phát triển công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ)Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo phát triển công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ)Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo phát triển công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ)Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo phát triển công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ)Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo phát triển công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ) HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VN LINH ĐảNG Bộ TỉNH BìNH DƯƠNG LãNH ĐạO PHáT TRIểN CÔNG NGHIệP Từ NĂM 1997 ĐếN NĂM 2015 LUN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HÀ NỘI - 2018 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUC GIA H CH MINH NGUYN VN LINH ĐảNG Bộ TỉNH BìNH DƯƠNG LãNH ĐạO PHáT TRIểN CÔNG NGHIệP Từ N¡M 1997 §ÕN N¡M 2015 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mã số: 62 22 03 15 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒ THỊ TỐ LƯƠNG TS PHẠM ĐỨC KIÊN HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả luận án Nguyễn Văn Linh MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các cơng trình khoa học có liên quan đến đề tài luận án 1.2 Khái quát kết nghiên cứu công trình có liên quan đến đề tài vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu 18 Chương 2: CHỦ TRƯƠNG VÀ QUÁ TRÌNH CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG VỀ PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2005 22 2.1 Những yếu tố tác động đến phát triển cơng nghiệp Bình Dương 22 2.2 Chủ trương Đảng tỉnh Bình Dương phát triển công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2005 34 2.3 Đảng tỉnh Bình Dương đạo phát triển công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2005 43 Chương 3: ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2015 69 3.1 Yêu cầu đẩy mạnh phát triển cơng nghiệp Bình Dương giai đoạn 69 3.2 Chủ trương đẩy mạnh phát triển công nghiệp Đảng tỉnh Bình Dương từ năm 2006 đến năm 2015 73 3.3 Đảng tỉnh Bình Dương đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp từ năm 2006 đến năm 2015 81 Chương 4: NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM 111 4.1 Nhận xét trình Đảng tỉnh Bình Dương lãnh đạo phát triển cơng nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015 111 4.2 Một số kinh nghiệm 133 KẾT LUẬN 148 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC 169 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CCN Cụm công nghiệp CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNXH Chủ nghĩa xã hội HĐND Hội đồng nhân dân KCN Khu công nghiệp KT-XH Kinh tế - xã hội TTHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công nghiệp ngành giữ vai trò quan trọng kinh tế quốc dân, khâu đột phá trình chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam, nhằm xây dựng sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa xã hội (CNXH), thực thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa (CNH, HĐH) đất nước Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò cơng nghiệp, q trình lãnh đạo cơng đổi đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đề chủ trương phát triển kinh tế công nghiệp, tiến hành nghiệp CNH gắn với HĐH đất nước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng (6/1996) xác định mục tiêu “xây dựng nước ta thành nước cơng nghiệp có sở vật chất - kỹ thuật đại, cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, đời sống vật chất tinh thần cao Từ đến năm 2020, sức phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp” [28, tr.80] Đại hội XI Đảng (1/2011), tiếp tục khẳng định: “Đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước cơng nghiệp theo hướng đại” [38, tr.148] Đó mục tiêu phấn đấu toàn Đảng, toàn dân, đồng thời, mở hướng cho địa phương tiến hành chuyển đổi cấu kinh tế, trọng tâm phát triển cơng nghiệp Thực chủ trương đẩy mạnh CNH, HĐH, đó, tập trung vào nhiệm vụ phát triển công nghiệp, chuyển dịch cấu khu vực công nghiệp thực gắn liền với phát triển ngành theo hướng da dạng hóa, bước hình thành số ngành trọng điểm mũi nhọn, có tốc độ phát triển cao, thuận lợi thị trường, có khả xuất Từng bước phát triển ngành khai thác nguồn lực kinh tế thu hút vốn đầu tư nước để sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất số hàng công nghiệp nặng cần thiết Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt việc thực đường lối phát triển công nghiệp bộc lộ số hạn chế như: Khả cạnh tranh khu vực cơng nghiệp yếu với nước khu vực Nhiều doanh nghiệp cơng nghiệp có quy mơ nhỏ, chưa chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, chủng loại sản phẩm chưa phong phú, hiệu sản xuất kinh doanh, lực quản lý, trình độ khoa học công nghệ yếu Đây vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu, giải Bình Dương tỉnh giữ vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí địa lý thuận lợi cho đầu tư, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, ngành dịch vụ khác Ngồi vị trí địa lý thuận lợi thiên nhiên ưu đãi, Bình Dương nằm trục giao thông quan trọng quốc gia Nhằm khai thác tiềm sẵn có tỉnh, bước vào cơng đổi đất nước, Đảng tỉnh Bình Dương nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng trình chuyển dịch cấu kinh tế địa phương theo hướng CNH, HĐH, với mục tiêu trở thành tỉnh dẫn đầu nước phát triển KT-XH Thực chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển công nghiệp, Đảng tỉnh Bình Dương phát huy truyền thống động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm nhân dân tỉnh; đồng thời, đẩy mạnh khai thác tiềm sẵn có địa phương để phát triển ngành kinh tế Với sách “trải chiếu hoa” đón mời nhà đầu tư, với nhạy bén Đảng tỉnh việc lãnh đạo thực đường lối CNH, HĐH, kinh tế Bình Dương có phát triển tương đối tồn diện Cơ cấu kinh tế có chuyển dịch theo hướng CNH, HĐH Đời sống vật chất tinh thần nhân dân không ngừng nâng lên Những thành tựu đạt năm đổi tạo tiền đề vững để Bình Dương tiếp tục phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng đại, góp phần nước thực thành cơng nghiệp CNH, HĐH, phấn đấu mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Tuy nhiên, thực tiễn phát triển công nghiệp Bình Dương nhiều bất cập, hạn chế: Cơng nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao chưa thực đồng giai đoạn thiếu tính bền vững, chuyển dịch cấu mặt chậm; cơng nghiệp chủ yếu phát triển bề rộng, quy mơ doanh nghiệp nhỏ bé, trình độ cơng nghệ lạc hậu, chất lượng sức cạnh tranh sản phẩm thấp; tình trạng ô nhiễm môi trường, vấn đề phát triển nguồn nhân lực, vấn đề an sinh xã hội đặt yêu cầu cấp thiết phải tập trung giải Do đó, nghiên cứu q trình Đảng tỉnh Bình Dương lãnh đạo phát triển công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015, nhằm đánh giá cách khách quan thành tựu đạt được, hạn chế bước đầu đúc kết số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hiệu phát triển công nghiệp tỉnh thời gian tới việc làm cần thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc Với lý đó, nghiên cứu sinh chọn vấn đề: “Đảng tỉnh Bình Dương lãnh đạo phát triển công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015”, làm đề tài luận án Tiến sĩ lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án góp phần phục dựng lại trình Đảng tỉnh Bình Dương vận dụng chủ trương Đảng, sách Nhà nước lãnh đạo phát triển công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015, từ đó, luận án đưa nhận xét ưu điểm, hạn chế đúc kết số kinh nghiệm có giá trị tham khảo, góp phần thực thành công đường lối CNH, HĐH Đảng thời kỳ đổi 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Phân tích làm rõ nhân tố tác động đến lãnh đạo phát triển công nghiệp Đảng tỉnh Bình Dương từ năm 1997 đến năm 2015 - Làm rõ quan điểm, chủ trương giải pháp lớn Đảng, Nhà nước, vận dụng Đảng tỉnh Bình Dương lãnh đạo phát triển cơng nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015 - Nhận xét ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân ưu điểm hạn chế q trình lãnh đạo phát triển cơng nghiệp Đảng tỉnh Bình Dương từ năm 1997 đến năm 2015 - Đúc kết số kinh nghiệm có giá trị lý luận thực tiễn lãnh đạo Đảng tỉnh Bình Dương phát triển công nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án nghiên cứu chủ trương trình Đảng tỉnh Bình Dương đạo phát triển cơng nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Phát triển công nghiệp lĩnh vực có nội hàm rộng, phong phú, đa dạng, nhiều chiều Trong phạm vi tiếp cận địa phương, luận án tập trung nghiên cứu chủ trương trình đạo Đảng tỉnh Bình Dương phát cơng nghiệp như: cải cách thủ tục hành chính; xây dựng hệ thống sở hạ tầng - kỹ thuật công nghiệp; quy hoạch xây dựng khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN); công tác đào tạo, thu hút phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp; phát triển ngành công nghiệp; công tác bảo vệ môi trường phát triển công nghiệp - Về khơng gian: Trên địa bàn tỉnh Bình Dương - Về thời gian: Luận án nghiên cứu trình lãnh đạo thực phát triển cơng nghiệp Đảng tỉnh Bình Dương từ năm 1997 (năm tái lập tỉnh) đến năm 2015 (năm kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng tỉnh lần thứ IX) Cơ sở lý luận, nguồn tài liệu phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Luận án dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển công nghiệp 4.2 Nguồn tài liệu - Các văn kiện Đảng Nhà nước phát triển cơng nghiệp nói riêng cơng nghiệp hóa, đại hóa nói chung - Các văn kiện (nghị quyết, báo cáo, chương trình hành động) Đảng bộ; nghị Hội đồng nhân dân, định Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Sở Công - Thương sở ban ngành tỉnh Bình Dương; số liệu thống kê Chi cục Thống kê tỉnh - Các sách, đề tài, đề án, báo, tạp chí, luận văn, luận án có liên quan đến đề tài 4.3 Phương pháp nghiên cứu - Luận án sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu chuyên ngành liên ngành, đó, chủ yếu sử dụng phương pháp lịch sử, phương pháp lơgic Ngồi ra, luận án sử dụng phương pháp: phân tích, tổng hợp, thống kê, điều tra thực tế để làm bật thực tiễn lãnh đạo, đạo phát triển cơng nghiệp Đảng tỉnh Bình Dương từ năm 1997 đến năm 2015 5 Đóng góp khoa học luận án - Trên sở phân tích nhân tố tác động đến q trình phát triển cơng nghiệp, luận án làm rõ tính chủ động, sáng tạo Đảng tỉnh Bình Dương trình vận dụng chủ trương Đảng CNH, HĐH vào thực tiễn địa phương - Hệ thống hóa chủ trương đạo Đảng tỉnh Bình Dương phát triển cơng nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015 - Đánh giá cách khách quan ưu điểm, hạn chế; lý giải nguyên nhân ưu điểm, hạn chế; đúc kết kinh nghiệm trình Đảng tỉnh Bình Dương lãnh đạo phát triển công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015 Ý nghĩa lý luận, thực tiễn luận án - Kết nghiên cứu luận án góp phần cung cấp luận khoa học cho việc tiếp tục lãnh đạo, đạo hồn thiện chủ trương phát triển cơng nghiệp địa phương thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH hội nhập quốc tế - Luận án làm tài liệu tham khảo cho cấp, ngành tỉnh Bình Dương tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam việc thực phát triển công nghiệp Ở mức độ định, luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng địa phương, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục cơng trình tác giả công bố liên quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận án kết cấu thành chương, 10 tiết ... đến năm 2005 34 2.3 Đảng tỉnh Bình Dương đạo phát triển cơng nghiệp từ năm 1997 đến năm 2005 43 Chương 3: ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2015. .. VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2005 22 2.1 Những yếu tố tác động đến phát triển công nghiệp Bình Dương 22 2.2 Chủ trương Đảng tỉnh Bình Dương phát triển cơng nghiệp từ năm 1997 đến. .. mạnh phát triển cơng nghiệp Bình Dương giai đoạn 69 3.2 Chủ trương đẩy mạnh phát triển cơng nghiệp Đảng tỉnh Bình Dương từ năm 2006 đến năm 2015 73 3.3 Đảng tỉnh Bình Dương đạo đẩy mạnh phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo phát triển công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ), Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo phát triển công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay