Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 (LA tiến sĩ)

191 24 0
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 19:07

Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 (LA tiến sĩ)Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 (LA tiến sĩ)Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 (LA tiến sĩ)Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 (LA tiến sĩ)Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 (LA tiến sĩ)Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 (LA tiến sĩ)Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 (LA tiến sĩ)Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 (LA tiến sĩ)Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 (LA tiến sĩ)Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 (LA tiến sĩ)Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 (LA tiến sĩ) HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TĨNH ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2015 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HÀ NỘI - 2018 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TĨNH ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2015 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mã số: 62 22 03 15 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VIẾT THẢO PGS.TS HOÀNG THỊ KIM THANH HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả luận án Nguyễn Thị Tĩnh MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các công trình khoa học liên quan đến đề tài luận án 1.2 Kết nghiên cứu cơng trình khoa học liên quan nội dung luận án tập trung nghiên cứu 30 Chương 2: CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2010 34 2.1 Những yếu tố tác động đến xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk 34 2.2 Đảng tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số (2005-2010) 47 Chương 3: ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK LÃNH ĐẠO TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2015 74 3.1 Yêu cầu chủ trương Đảng tỉnh Đắk Lắk xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số 74 3.2 Quá trình Đảng tỉnh Đắk Lắk đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số 95 Chương 4: NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM 112 4.1 Một số nhận xét 112 4.2 Một số kinh nghiệm 127 KẾT LUẬN 148 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC 169 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ cán dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy Đảng 119 Biểu đồ 3.2: Cán dân tộc thiểu số đại biểu Hội đồng nhân dân 120 Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ cán dân tộc thiểu số công tác quan 125 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nghiệp cách mạng, Nhà nước toàn xã hội Cương lĩnh đường lối trị; đội ngũ cán đảng viên; thuyết phục, nêu gương; kiểm tra, giám sát Trong yếu tố đó, yếu tố định phải có đội ngũ cán vừa hồng vừa chuyên, đủ lực hoạch định, kiến tạo đường lối trị Đảng trực tiếp tổ chức, thực đường lối Vì thế, thời kỳ nào, Đảng xác định: công tác cán vấn đề trọng yếu, khâu đột phá, then chốt để xây dựng Đảng sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin nhân dân Đảng; đồng thời, nhân tố định tồn vong chế độ, thành bại cách mạng Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: cán gốc công việc, công việc thành công hay thất bại cán tốt hay Đội ngũ cán nhân tố quan trọng máy tổ chức Đảng, Nhà nước Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân Thực tiễn lịch sử cách mạng chứng minh vai trò cán định phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương đất nước Việt Nam quốc gia đa dân tộc, có phát triển khơng đồng dân tộc, vùng miền Trong trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều chủ trương, sách thúc đẩy phát triển vùng dân tộc thiểu số, có việc xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số Đặc biệt, thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm đến phát triển ba vùng chiến lược: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ Các vùng đó, có vị trí chiến lược an ninh - quốc phòng quốc gia, nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống nên tầm quan trọng tính chất phức tạp hội tụ vùng chiến lược Để phát huy tiềm năng, lợi vùng xử lý kịp thời vấn đề nóng phát sinh; tạo mơi trường an tồn, ổn định phát triển chung đất nước; cần thực tốt Chiến lược công tác dân tộc với nhiệm vụ trọng tâm là: tiếp tục củng cố, kiện tồn quyền sở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ triển khai thực Đề án phát triển đội ngũ cán dân tộc thiểu số thời kỳ phát triển Phát triển vùng Tây Nguyên vấn đề thiết yếu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phòng thủ đất nước Đắk Lắk tỉnh thuộc khu vực Tây Ngun, đất rộng, người đơng, có nhiều tôn giáo 47 dân tộc sinh sống; địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trị, qn sự, văn hóa, xã hội Tây Ngun nước Chính vậy, Đắk Lắk trọng điểm chống phá lực thù địch, chúng triệt để lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo” vấn đề “dân tộc” để chống phá Trong năm gần đây, chúng lập nên gọi “Tin Lành Đêga”, “Nhà nước Đêga” để quy tụ, tập hợp lực lượng Đặc biệt, năm: 2001, 2004 2008, chúng liên tiếp tổ chức gây rối, biểu tình, bạo loạn trị nhằm gây ổn định an ninh trị địa phương Để phòng chống có hiệu âm mưu, hoạt động chống phá lực thù địch, vấn đề quan trọng xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tỉnh Đắk Lắk nói riêng khu vực Tây Nguyên nói chung Để thực mục tiêu chiến lược đến năm 2020, thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên trực thuộc Trung ương, tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Tây Ngun, đòi hỏi Đắk Lắk phải xây dựng đội ngũ cán nói chung, cán dân tộc thiểu số nói riêng cần đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, có khả hồn thành nhiệm vụ cách mạng thời kỳ Đối với tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tỉnh Đắk Lắk, đội ngũ cán dân tộc thiểu số giữ vị trí quan trọng máy hệ thống trị Họ có đặc điểm chung người dân tộc thiểu số gắn bó với quê hương, hiểu tập quán, tâm tư, nguyện vọng đồng bào mình; đồng thời, họ cán chủ chốt địa phương nên có khả quy tụ sức mạnh dân tộc Họ cầu nối Đảng với dân tộc cột trụ để giữ vững ổn định trị, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc địa bàn chiến lược khối đại đoàn kết dân tộc nước Nhận thức sâu sắc, vị trí, tầm quan trọng công tác xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số, Đảng tỉnh Đắk Lắk có chủ trương tạo nguồn cán việc tạo nguồn cán xa từ bậc học tạo nguồn gần quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; sử dụng cán thơng qua khâu bố trí, phân cơng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm; đánh giá cán bộ, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; chế độ sách dành cho cán nhằm xây dựng phát huy vai trò đội ngũ cán nói chung cán dân tộc thiểu số nói riêng, đó, đặc biệt trọng cán dân tộc thiểu số thuộc diện Tỉnh ủy quản lý hệ thống trị Nhờ vậy, tạo kết quan trọng công tác xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số Tuy nhiên, trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số tồn khơng mâu thuẫn: tăng số lượng đảm bảo chất lượng, nhu cầu đòi hỏi cao khả đầu tư có giới hạn, sử dụng nguồn nhân lực chỗ thu hút cán từ nơi khác đến, đào tạo sử dụng, yêu cầu khả luân chuyển đội ngũ cán địa phương… Nghiên cứu trình Đảng tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số cách khoa học, có hệ thống toàn diện nghĩa đồng hành việc thực Chiến lược cơng tác dân tộc Qua đó, giải mâu thuẫn công tác xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk Đó yếu tố định đến việc thực đạt mục tiêu phát triển chiến lược thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vùng Tây Nguyên, vấn đề có ý nghĩa chiến lược, liên quan trực tiếp đến ổn định, phát triển toàn diện Tây Nguyên trị, xã hội lẫn kinh tế, quân sự, an ninh, quốc phòng Với mục đích nâng cao hiểu biết vấn đề lịch sử Đảng tỉnh Đắk Lắk rút kinh nghiệm, góp phần phục vụ cơng tác xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nghiên cứu sinh chọn đề tài Đảng tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 làm luận án Tiến sĩ lịch sử chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu làm rõ trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số Đảng tỉnh Đắk Lắk từ năm 2005 đến năm 2015; từ đó, rút số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác quan trọng giai đoạn 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Luận án trình bày yếu tố tác động đến công tác lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số Đảng tỉnh Đắk Lắk - Luận án làm rõ trình Đảng tỉnh Đắk Lắk vận dụng quan điểm, chủ trương, sách Đảng xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số để lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk từ năm 2005 đến năm 2015 - Luận án đánh giá ưu điểm, hạn chế trình Đảng tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số; từ phân tích nguyên nhân ưu điểm hạn chế lãnh đạo đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số Đảng tỉnh Đắk Lắk - Luận án đúc rút số kinh nghiệm qua thực tiễn trình Đảng tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án nghiên cứu quan điểm, chủ trương, sách Đảng xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số trình Đảng tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về thời gian nghiên cứu: Luận án nghiên cứu có thời gian từ năm 2005 đến năm 2015 Năm 2005, Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Nghị số 05, ngày 14/1/2005 lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số Sau đó, thực Kết luận số 05-KL/TU, ngày 5/1/2011 Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tổ chức triển khai thực Nghị 05NQ/TU Tỉnh ủy Đắk Lắk - Về không gian nghiên cứu: Luận án nghiên cứu địa bàn tỉnh Đắk Lắk, bao gồm 15 đơn vị hành cấp huyện, có thành phố, thị xã 13 huyện; số liệu khảo sát chủ yếu cán thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hỏi ý kiến số cán quan, đơn vị tỉnh - Về nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số có nội dung rộng, thể tất mặt trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, Tuy nhiên, luận án tập trung nghiên cứu bốn khâu chủ yếu công tác cán bộ: Quy hoạch cán dân tộc thiểu số; đào tạo, bồi dưỡng cán dân tộc thiểu số; sử dụng cán dân tộc thiểu số; sách cán dân tộc thiểu số Cơ sở lý luận, nguồn tư liệu phương pháp nghiên cứu luận án 4.1 Cơ sở lý luận Luận án thực sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, chủ trương, sách Đảng, Nhà nước dân tộc sách dân tộc; cơng tác cán cán dân tộc thiểu số 4.2 Nguồn tư liệu Nguồn tư liệu luận án sử dụng là: Các văn kiện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, văn pháp luật Quốc hội, văn ... Đảng tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số (2005- 2010) 47 Chương 3: ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK LÃNH ĐẠO TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2015. .. CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2010 34 2.1 Những yếu tố tác động đến xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk 34 2.2 Đảng. .. thiểu số để lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk từ năm 2005 đến năm 2015 - Luận án đánh giá ưu điểm, hạn chế trình Đảng tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán dân tộc thiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 (LA tiến sĩ), Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 (LA tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay