Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông

98 17 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 18:35

1 of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI ĐỖ THỊ THƯ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN HÀ NỘI - 2017 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI ĐỖ THỊ THƯ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Cán hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Xuân Thành HÀ NỘI - 2017 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Đề tài nghiên cứu“Phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cơng nghệ Điện tử Viễn thơng” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn sử dụng trung thực có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng, kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa công bố cơng trình khác Hà Nội, tháng năm 2017 HỌC VIÊN Đỗ Thị Thư kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn: - Ban giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thơng - Phòng Kế hoạch - Tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cơng nghệ Điện tử Viễn thông - TS.Nguyễn Xuân Thành – Cán hướng dẫn khoa học - Quý thầy cô trường Đại học Lao động - Xã hội - Thư viện trường Đại học Lao động - Xã hội Đã giúp đỡ, cung cấp thông tin cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành luận văn Hà Nội, tháng năm 2017 HỌC VIÊN Đỗ Thị Thư kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 I MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN II DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT IV DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ V CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.3 Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu đề tài 1.7 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.8 Kết cấu đề tài nghiên cứu: CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2.1 Tổng quan phân tích báo cáo tài 2.1.1 Khái niệm báo cáo tài phân tích báo cáo tài 2.1.2 Đặc điểm phân tích báo cáo tài 2.1.3 Ý nghĩa phân tích báo cáo tài 2.1.4 Thu thập liệu phân tích 10 2.2 Phương pháp phân tích báo cáo tài 14 2.2.1 Phân tích theo chiều dọc 14 2.2.2 Phân tích theo chiều ngang 15 2.2.3 Phân tích hệ số 15 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 II 2.2.4 Phân tích xu hướng 23 2.2.5 Mơ hình phân tích Dupont 24 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới phân tích báo cáo tài doanh nghiệp 25 2.3.1 Các nhân tố chủ quan 25 2.3.2 Các nhân tố khách quan 28 TIỂU KẾT CHƯƠNG 30 CHƯƠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 31 3.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông 31 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty 31 3.1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý hoạt động kinh doanh Công ty 37 3.1.3 Đặc điểm tổ chức máy kế toán hệ thống kế tốn Cơng ty 41 3.2 Kết phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông giai đoạn 2014-2016 46 3.2.1 Phân tích tài sản - nguồn vốn báo cáo kết quản kinh doanh 46 3.2.2 Đánh giá tình hình tài thơng qua hệ số tài 60 3.2.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 67 TIỂU KẾT CHƯƠNG 74 CHƯƠNG THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 75 4.1 Đánh giá kết phân tích tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông 75 4.1.1 Những ưu điểm 75 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 III 4.1.2 Những hạn chế 76 4.1.3 Nguyên nhân hạn chế 77 4.2 Giải pháp nâng cao lực tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông 77 4.2.1 Xác định sách tài trợ, trì đòn bẩy tài khoa học 77 4.2.2 Nâng cao hiệu sử dụng vốn 79 4.2.3 Nâng cao hiệu sử dụng tài sản 79 4.2.4 Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 80 4.3 Điều kiện để nâng cao lực tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông 81 4.3.1 Đối với nhà nước 81 4.3.2 Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông 82 4.4 Những hạn chế đề tài nghiên cứu số gợi ý cho nghiên cứu tương lai 83 4.4.1 Những hạn chế đề tài nghiên cứu 83 4.4.2 Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 83 TIỂU KẾT CHƯƠNG 85 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC 89 Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông năm 2014, 2015, 2016 89 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 IV DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ BCTC Báo cáo tài BGĐ Ban giám đốc DN Doanh nghiệp HĐQT Hội đồng quản trị NVTT Nguồn vốn tạm thời NVTX Nguồn vốn thường xuyên SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn VCSH Vốn chủ sở hữu kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 V DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1.Sơ đồ tổ chức quản lý 37 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ máy kế toán 43 Sơ đồ 3.3: Trình tự ghi sổ kế tốn _ 44 Bảng 3.1: Bảng phân tích cấu tài sản 47 Bảng 3.2: Bảng phân tích cấu nguồn vốn _ 51 Bảng 3.3: Mối quan hệ tài sản nguồn vốn 54 BẢNG 3.4: BẢNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH _ 56 Bảng 3.5: Tóm tắt tỷ số tài 66 BẢNG 3.6: BẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 68 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 10 of 128 CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài Nền kinh tế nước ta đường phát triển theo chế thị trường ngày hội nhập sâu rộng với kinh tế giới tạo môi trường cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp Để tồn tại, phát triển cạnh tranh với doanh nghiệp cần phải tạo cho chỗ đứng vững thương trường uy tín, sức mạnh tài chính, chất lượng sản phẩm,… Trong đó, vấn đề tài quan trọng chi phối tất mặt lại doanh nghiệp Tình hình tài doanh nghiệp thể qua hệ thống báo cáo tài sản phẩm cuối kế tốn tài Song để số hệ thống Báo cáo tài biết “nói” cho doanh nghiệp sử dụng làm cơng cụ hữu ích cung cấp thơng tin cho doanh nghiệp đòn định kinh tế, đầu tư … đắn phải thơng qua kết cơng tác phân tích báo cáo tài Thơng tin phân tích báo cáo tài giúp cho nhà quản trị nhận thức cải tạo tình hình tài doanh nghiệp cách tự giác có ý thức phù hợp với điều kiện cụ thể yêu cầu quy luật khách quan nhằm đem lại kết kinh doanh tối ưu Tác dụng việc phân tích báo cáo tài khơng có ý nghĩa lớn công tác quản trị doanh nghiệp mà nguồn thơng tin quan trọng người ngồi doanh nghiệp Phân tích báo cáo tài giúp người sử dụng thơng tin đánh giá xác sức mạnh tài chính, khả sinh lời triển vọng doanh nghiệp Bởi vậy, phân tích tình hình tài doanh nghiệp mối quan tâm nhiều nhóm người khác như: Ban giám đốc (Hội đồng quản trị), nhà đầu tư, chủ nợ, khách hàng chính, người cho vay, nhân viên ngân hàng, nhà quản lý, kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 84 of 128 75 CHƯƠNG THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 4.1 Đánh giá kết phân tích tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông 4.1.1 Những ưu điểm Trong giai đoạn 2014 – 2016 tình hình tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cơng nghệ Điện tử Viễn thơng có mặt tích cực sau: - Về khả tốn: Qua số liệu phân tích ta thấy khả tốn Cơng ty ngày cải thiện đối tác yên tâm khả tốn Cơng ty Các tiêu tốn đạt mức tốt có xu hướng tăng lên cho thấy ổn định tài Cơng ty Tài sản đủ bù đắp cho khoản nợ đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường - Về hiệu suất sử dụng tài sản: Qua số liệu phân tích ta thấy hiệu suất sử dụng tài sản có xu hướng tăng lên cho thấy Cơng ty có biện pháp sử dụng tài sản ngày có hiệu quả, chưa đạt mức tối ưu Công ty cần tiếp tục trì phát huy - Về hệ số tốn lãi vay: Qua số liệu phân tích ta thấy tình hình vay nợ Cơng ty có tăng nhiên ngưỡng an tồn, điều thể qua hệ số tốn lãi vay Cơng ty tăng theo năm chứng tỏ Công ty chịu khoản vay mà Cơng ty nợ - Về hiệu hoạt đông kinh doanh: Qua số liệu phân tích ta thấy doanh thu, lợi nhuận Công ty ngày tăng chứng tỏ hoạt động Công ty hướng hiệu ngày phát huy Nó chứng tỏ kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 85 of 128 76 Cơng ty kiểm sốt khoản chi phí phát sinh q trình sản xuất kinh doanh Cơng ty cần trì phát huy điều 4.1.2 Những hạn chế Bên cạnh kết đạt được, phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thơng tồn mặt hạn chế như: - Về cấu vốn: Trong cấu vốn Cơng ty có nợ ngắn hạn vốn chủ sở hữu mà nợ dài hạn chiếm Điều phù hợp Công ty không đầu tư thêm tài sản dài hạn tập trung vào sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, theo mục tiêu Công ty đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tức phải đầu tư thêm tài sản cố định máy móc thiết bị phương tiện di chuyển Mặc dù thấy vốn chủ sở hữu cao, chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn, đầu tư vào tài sản dài hạn yêu cầu phải đem lại lợi ích nhiều ngắn thời gian tốt, tài sản dài hạn có thời gian thu hồi vốn dài Mặt khác, sử dụng nợ ngắn hạn mà đầu tư tài sản dài hạn gây rủi ro tốn Chính vậy, Công ty cần đa dạng nguồn vốn - Về khoản phải thu: Khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng cao tài sản ngắn hạn Có thể thấy song song việc với việc đẩy mạnh cơng tác đầu tư cần đẩy mạnh hoạt động thu hồi công nợ, tránh trường hợp chiếm dụng vốn dây dưa, kéo dài, đặc biệt hai khách hàng có số dư phải thu lớn, khơng có biện pháp mạnh mẽ dẫn tới thành khoản phải thu khó đòi làm ảnh hưởng đến kết kinh doanh - Về hàng tồn kho: Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn tài sản Công ty, điều thể thời gian luân chuyển hàng tồn kho Công ty cao, khơng tốt cho việc thu hồi vốn Vì Cơng ty cần có biện pháp thúc đẩy mạnh việc tìm kiếm khách hàng kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 86 of 128 77 4.1.3 Nguyên nhân hạn chế Sở dĩ tình trạng tài hiệu kinh doanh Cơng ty tồn nguyên nhân sau: Trong thời gian vừa qua Công ty chưa trọng đến việc vay nợ dài hạn mà tập trung vào việc khai thác nợ ngắn hạn đáp ứng nhu cầu vốn trước mắt Cơng ty chưa có biện pháp chặt chẽ để thu hồi cơng nợ, chưa có sách quản lý phải thu phù hợp để thu hồi cơng nợ từ khách hàng, hoạt động kế tốn chưa có chủ động linh hoạt việc thu hồi công nợ Thời gian vừa qua hoạt động thu hút khách hàng chưa quan tâm mức, sáng tạo việc thu hút khách hàng 4.2 Giải pháp nâng cao lực tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cơng nghệ Điện tử Viễn thơng 4.2.1 Xác định sách tài trợ, trì đòn bẩy tài khoa học Sau nghiên cứu phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông dựa theo hiểu biết kiến thức thân, tác giả đưa số giải pháp khắc phục mặt hạn chế nhằm nâng cao hiệu kinh doanh hiệu mặt tài Cơng ty Với cấu vốn Công ty năm 2016 phân tích Chương tương đối hợp lý: Nợ dài hạn năm 2016 91.813.895.510 đồng nhỏ nhiều so với nợ ngắn hạn 282.569.175.776 đồng Cho thấy khả chiếm dụng vốn cơng ty thấp Vì cơng ty cần xác định xem cần vốn đầu tư, vốn để hoạt động thời gian sử dụng nguồn vốn bao lâu, chi phí huy động sử dụng vốn để từ cân đối lại lượng nợ dài hạn giải pháp huy động vốn khiến cấu vốn sách tài trợ cơng ty vững kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 87 of 128 78 Do Cơng ty cần thực sách nhằm tăng cường việc chiếm dụng vốn mà đảm bảo khả toán sau: - Chiếm dụng vốn nhà cung cấp: Mua chịu hình thức phổ biến môi trường kinh doanh Một công ty nhỏ khơng đủ tiêu chuẩn vay ngân hàng mua chịu Để tận dụng tốt nguồn tài trợ này, công ty cần ý mua chịu nhà cung cấp lớn, tiềm lực tài mạnh họ đủ khả bán chịu với thời hạn dài cho doanh nghiệp nhỏ khác - Nguồn vốn từ tổ chức tài tín dụng: Ngân hàng có vai trò quan trọng việc bổ sung vốn kịp thời cho doanh nghiệp Thực tế công ty thành công việc huy động khoản nợ ngắn hạn song lần vay vốn trung dài hạn để sử dụng Hiện khoản vay ngắn hạn công ty dư thừa, khoản vay ngắn hạn thường có thời gian đáo hạn ngắn nên việc gia tăng nguồn tài trợ dễ dẫn đến tình trạng nợ đến hạn chồng chất lên gây lung túng cho công ty lúc phải trả nhiều vay Ưu điểm khoản vay dài hạn giao dịch vay mượn tương đối linh hoạt, người cho vay thiết lập lịch trả nợ phù hợp với dòng tiền thu nhập người vay tránh tình trạng bị phụ thuộc vào chủ nợ - Công ty sử dụng thêm sách huy động nhằm đảm bảo khả toán như: + Sử dụng linh hoạt tiết kiệm nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi quỹ trích lập chưa sử dụng đến + Lợi nhuận để lại công ty: Đây nguồn vốn hình thành từ lợi nhuận cơng ty sau kỳ kinh doanh có lãi + Nguồn lợi tích luỹ: Là khoản phải trả khác chưa đến hạn toán nợ lương CBCNV, nợ thuế, phải trả đơn vị nội bộ, kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 88 of 128 79 hình thức tài trợ "miễn phí" công ty sử dụng mà trả lãi ngày tốn Vòng quay hàng tồn kho Cơng ty mức cao Để khắc phục tình trang vốn bị ứ động, Cơng ty cần có sách bán hàng phù hợp, linh hoạt cho giai đoạn nhắm thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, cơng ty áp dụng số giải pháp giảm giá, cho thuê sản phẩm, quảng cáo, tiếp thị, tặng quà kèm theo, mở rộng thị trường, đẩy mạnh marketing… 4.2.2 Nâng cao hiệu sử dụng vốn Như phân tích chương 3, ta thấy Cơng ty có hiệu sử dụng vốn thấp Do Cơng ty cần có giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Muốn thu hồi quản lý nợ tốt, Công ty nên áp dụng biện pháp sau: - Theo dõi chặt chẽ thời hạn khoản phải thu, thấy khoản đến hạn, khoản hạn từ có biện pháp thu hồi kịp thời tránh để rơi vào tình trạng bị chiếm dụng vốn - Kiểm tra điều khoản ghi hợp đồng, đặc biệt ý đến thời gian phương thức tốn - Có sách bán hàng phù hợp như: Giảm giá, chiết khấu toán, chiết khấu thương mại để thúc đẩy khả toán khách hàng - Thực sách thu tiền linh hoạt, mền dẻo nhằm mục đích vừa khơng làm thị trường vừa thu hồi khoản nợ dây dưa khó đòi 4.2.3 Nâng cao hiệu sử dụng tài sản Tài sản Cơng ty hình thành từ nguồn vốn khác nhau, thường xuyên vận động qua giai đoạn khác trình tái sản xuất Hiệu sử dụng tài sản hiệu sử dụng nguồn vốn hai yếu tố quan trọng việc xác định hiệu kinh doanh Qua phân tích chương ta thấy hiệu sử dụng tài sản Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 89 of 128 80 Công nghệ Điện tử Viễn thông năm 2016 chưa thực hiệu Vì để tăng hiệu sử dụng tài sản Cơng ty phải sử dụng biện pháp để tăng sức sinh lời tài sản giảm sức hao phí tài sản Để tăng sức sinh lời tài sản giảm Sức hao phí tài sản Cơng ty phải tìm cách tăng doanh thu lợi nhuận sau thuế thông qua việc mở rộng thị trường, thu hút thêm nhiều khách hàng, đồng thời phải có sách bán hàng phù hợp để tăng uy tín khách hàng Bên cạnh việc giảm bớt chi phí, sử dụng tiết kiệm tối đa nguồn lực việc cần thiết Công ty nên trọng đến việc kiểm sốt chi phí đặc biệt giảm chi phí tài chính, chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Có sách kiểm sốt chặt chẽ từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, tránh lãng phí nguồn lực 4.2.4 Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Đội ngũ nhân lực yếu tố có ý nghĩa định đến hiệu sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Trong trình sản xuất kinh doanh đội ngũ nhân lực tác động đến khẩu, đến trình hoạt động từ khâu thu mua nguyên vật liệu, chế tạo sản phẩm đến q trình tiêu thụ sản phẩm, hay nói cách khác nguồn nhân lực nguồn gốc sáng tạo cải vật chất cho xã hội Do Cơng ty cần phải phát huy sức mạnh độ ngũ lao động khơi dậy họ tiềm to lớn tạo cho họ động lực để họ phát huy hết khả Khi cơng việc giao cho họ đạt hiệu cao Tiêu chuẩn tối ưu đội ngũ lao động đòi hỏi phải có trình độ kỹ thuật cao chun mơn phải đào tạo có hệ thống Vì vậy, để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, công ty cần phải có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán lao động cách: Công ty cần nâng cao tiêu chuẩn tuyển chọn lao động, đảm bảo chất lượng lao động tuyển thêm Mặt khác yêu cầu đổi công nghệ nên công kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 90 of 128 81 ty cần khuyến khích người lao động khơng ngừng học hỏi nâng cao kiến thức đểđáp ứng yêu cầu kỹ thuật Công ty cần phải ý đến việc phân phối thù lao lao động thu nhập với khả công sức người lao động Làm tạo động lực thúc đẩy người lao động tự nâng cao trình độ lực để tiến hành cơng việc có chất lượng hiệu cao góp phần tăng kết sản xuất kinh doanh công ty 4.3 Điều kiện để nâng cao lực tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông 4.3.1 Đối với nhà nước Doanh nghiệp chịu quản lý vĩ mơ Nhà nước, đổi hồn thiện cơng cụ quản lý Nhà nước có tác động tích cực đến q trình hoạt động phát triển doanh nghiệp Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực tốt phân tích báo cáo tài chính, phía Nhà nước cần có thay đổi chế, sách sau: - Hoàn thiện quy định chế độ kế toán hành Chế độ kế toán hành nhiều hạn chế cần bổ sung hồn thiện Những quy định mang tính cứng nhắc, độ mở thấp chưa dự đoán thay đổi chế quản lý kinh tế xu hội nhập Do Bộ Tài cần nghiên cứu đổi mới, hồn thiện chế độ kế tốn theo hướng mở, linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp áp dụng phù hợp với loại hình doanh nghiệp - Xây dựng quy định việc công bố thông tin, đặc biệt Công ty Cổ phần Mặc dù văn quy định trách nhiệm công bố thông tin quy định chưa hoàn thiện Cần quy định rõ báo cáo cần phải công bố, tiêu mang tính bắt buộc phải có thời gian báo cáo định kỳ kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 91 of 128 82 - Thống quy định kiểm toán tất doanh nghiệp Thực điều tạo cơng doanh nghiệp, tăng trách nhiệm doanh nghiệp việc lập cung cấp báo cáo tài - Ban hành chế tài xử lý vi phạm đơn vị có liên quan việc cơng bố thơng tin Nhà nước cần ban hành chế tài xử phạt đơn vị cung cấp thông tin thiếu tin cậy - Ban hành quy định cụ thể cơng tác thống kê Phân tích báo cáo tài trở nên đầy đủ có ý nghĩa có hệ thống tiêu trung bình ngành Đây sở tham chiếu quan trọng tiến hành phân tích Khi so sánh với số liệu ngành ta thấy tiêu tài doanh nghiệp cao hay thấp, tốt hay xấu Thông qua việc đối chiếu với số liệu trung bình ngành, nhà quản lý biết vị doanh nghiệp mình, từ đánh giá cụ thể thực trạng tài hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để có số liệu trung bình ngành cần có can thiệp Nhà nước quy định chế độ thống kê 4.3.2 Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông Để thực thành công giải pháp nêu trên, phía Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cơng nghệ Điện tử Viễn thơng cần phải có đổi phù hợp hoạt động doanh nghiệp - Đối với cơng tác tài doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông cần tổ chức máy kế toán hoạt động cách khoa học, phận phối hợp chặt chẽ với đảm bảo cung cấp thơng tin xác, kịp thời Cơng ty nên thực việc kiểm tra, kiểm toán nội định kỳ Điều giúp Công ty phát sai kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 92 of 128 83 sót, nhầm lẫn củng cố nề nếp làm việc máy kế toán khoa học hơn, góp phần nâng cao tính xác số liệu kế tốn - Cơng ty cần cơng khai hóa thơng tin: Nguồn vốn quan trọng thu hút trình kinh doanh từ thị phần từ thị trường chứng khốn, việc cơng bố thơng tin qua hệ thống báo cáo tài thực cần thiết Các thông tin cần thiết phải công bố thông tin cấu vốn, cấu tài sản, kết kinh doanh phân phối thu nhập… - Thực đồng giải pháp để nhanh chóng khắc phục hạn chế, thiếu sót cơng tác quản lý, tốn cơng nợ khoản phải thu nhằm nâng cao khả tài chính, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn thời gian tới - Xây dựng chế độ đào tạo cán làm cơng tác phân tích báo cáo tài Nâng cao trình độ chun mơn cho người làm cơng tác phân tích biện pháp giúp cho cơng tác mang lại hiệu cao 4.4 Những hạn chế đề tài nghiên cứu số gợi ý cho nghiên cứu tương lai 4.4.1 Những hạn chế đề tài nghiên cứu Trong trình thực đề tài, có cố gắng để nghiên cứu, tìm hiểu đề tài giới hạn không gian thời gian nghiên cứu nên luận văn không tránh khỏi hạn chế định Do thời gian nghiên cứu có hạn đề tài chủ yếu tập trung vào phân tích báo cáo tài Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông thời gian ngắn, chủ yếu ba năm 2014, 2015 2016 4.4.2 Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu Nếu có điều kiện tiếp tục nghiên cứu tác giả tập trung vào nghiên cứu vấn đề sau: kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 93 of 128 84 Thứ nhất: Cơng tác phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông giai đoạn 2012 - 2016 Thứ hai: Phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thơng kết hợp so sánh với báo cáo tài công ty khác ngành để đề xuất tiêu phát triển chung phù hợp với điều kiện nước quốc tế kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 94 of 128 85 TIỂU KẾT CHƯƠNG Trên sở phân tích báo cáo tài Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông Chương 3, Chương này, tác giả ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế tình hình tài Cơng ty Từ đó, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực tài Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 95 of 128 86 KẾT LUẬN Trong chặng đường hình thành phát triển mình, giai đoạn đổi chuyển từ chế kế hoạch hóa tập chung quan liêu bao cấp sang chế thị trường có quản lý Nhà nước thời kỳ khó khăn cơng ty nói riêng Doanh nghiệp Nhà nước nói chung Tuy nhiên, giai đoạn cơng ty khẳng định sức mạnh mình: Đứng vững phát triển nội lực thân Đúng “ Lửa thử vàng, gian nan thử sức” Qua trình nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng phân tích tài Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông cho thấy: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thơng có quan tâm đến phân tích tài qua việc đưa phân tích tài vào nội dung báo cáo cuối niên độ kế toán Tuy nhiên, phân tích tình hình tài Cơng ty chưa hồn thiện nhiều thiếu sót Với mục tiêu giúp Ban lãnh đạo Cơng ty có góc nhìn tồn diện phân tích tài Cơng ty, tác giả hồn thành đề tài “Phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông” Luận văn đạt số kết sau: Một là, hệ thống hóa làm sáng tỏ lý luận chung phân tích tài cơng ty cổ phần Hai là, trình bày phân tích thực trạng phân tích tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thơng, qua nêu rõ ưu điểm, mặt hạn chế, ngun nhân phân tích tài Công ty Ba là, đưa phương hướng đề xuất giải pháp hồn thiện phân tích tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông Tác giả đưa điều kiện thực giải pháp (các kiến kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 96 of 128 87 nghị với quan quản lý bên liên quan) giải pháp thực thi, mang lại hiệu thực tiễn Hy vọng với kết đạt được, tác giả mong muốn giải pháp đề xuất áp dụng thực tế, góp phần hồn thiện phân tích tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông, làm sở để nâng cao hiệu quản lý, thúc đẩy phát triển hoạt động SXKD Công ty.Tuy nhiên thời gian thực tập phương pháp tiếp cận vấn đề hạn chế, nên tác giả có thiếu sót khơng thể tránh khỏi Vì tác giả mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo, nhà khoa học để luận văn hồn thiện hơn, góp phần nhỏ bé làm cho cơng ty phát triển vững mạnh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 97 of 128 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cơng nghệ Điện tử Viễn thơng, Báo cáo tài kiểm toán năm: 2014, 2015, 2016; Đào Thị Bằng (2012), Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt, Luận văn thạc sĩ, Đại học quốc gia Hà Nội-Trường Đại học kinh tế; Phạm Văn Dược (2002), Kế toán quản trị phân tích kinh doanh, NXB Thống kê; Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam –QĐ/BTC; Nguyễn Minh Kiều (2006), Giáo trình phân tích tài chính, NXB Thống kê; Nguyễn Năng Phúc (2008), Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, NXB Trường ĐH Kinh tế quốc dân; Phạm Ngọc Quế (2012), Phân tích Báo cáo tài Cơng ty Cổ Phần Lilama 10, Luận văn thạc sĩ, Đại học quốc gia Hà Nội-Trường Đại học kinh tế; Nguyễn Thị Cẩm Thúy (2013), Hoàn thiện phân tích tình hình tài Cơng ty chứng khoán Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học kinh tế quốc dân; Hồ Thị Khánh Vân (2012), Phân tích Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần PVI, Luận văn thạc sĩ, Đại học kinh tế kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 98 of 128 89 PHỤ LỤC Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông năm 2014, 2015, 2016 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag ... CHƯƠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 31 3.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông. .. doanh thông qua báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông. .. liệu báo cáo tài qua năm từ 201 4-2 016 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông v Phương pháp phân tích số liệu: Trong q trình phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông, Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay