Nghiên cứu, tính chọn thông số kỹ thuật của tuabin phù hợp với tốc độ gió tại một số vùng đã quy hoạch đo gió khu vực Trung Trung Bộ nhằm đạt sản lượng điện tối ưu

69 28 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 18:35

1 of 128 UBND TỈNH QUẢNG BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH *** *** BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ “Nghiên cứu, tính chọn thơng số kỹ thuật tuabin phù hợp với tốc độ gió số vùng quy hoạch đo gió khu vực Trung Trung Bộ nhằm đạt sản lượng điện tối ưu” Mã số: CS.07.2016 Chủ nhiệm đề tài: ThS:Nguyễn Văn Đồi Quảng Bình, Tháng 11 Năm 2016 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 UBND TỈNH QUẢNG BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH *** *** BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ “Nghiên cứu, tính chọn thông số kỹ thuật tuabin phù hợp với tốc độ gió số vùng quy hoạch đo gió khu vực Trung Trung Bộ nhằm đạt sản lượng điện tối ưu” Mã số: CS.07.2016 Xác nhận Nhà trường (ký, họ tên, đóng dấu) Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên) ThS Nguyễn Văn Đồi Quảng Bình, Tháng 11 Năm 2016 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Th.S Nguyễn Văn Đoài - Chủ nhiệm đề tài ThS Nguyễn Ngọc Dũng – Thành viên CN Lương Duy Minh – Thành viên kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 MỤC LỤC Nội dung Trang Danh sách thành viên tham gia nghiên cứu đề tài Mục lục Danh mục bảng biểu Danh mục hình Danh mục chữ viết tắt Thông tin kết nghiên cứu PHẦN I: MỞ ĐẦU Tổng quan tình hình nghiên cứu 10 10 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 10 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu, đầu tư phát triển điện gió Việt Nam 11 Tính cấp thiết đề tài 13 Mục tiêu đề tài 14 Cách tiếp cận, Phương pháp nghiên cứu 14 4.1 Cách tiếp cận 14 4.2 Phương pháp nghiên cứu 14 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 14 5.1 Đối tượng 14 5.2 Phạm vi nghiên cứu 14 Nội dung nghiên cứu 15 PHẦN II: NỘI DUNG 16 Chương 1: Nghiên cứu số liệu gió số vùng có tiềm khu 16 vực Trung Trung Bộ quy hoạch đo gió 1 Nghiên cứu tiềm gió khu vực xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị: 17 1.1.1 Tiềm gió khu vực Hướng Phùng 18 1.1.2 Kết luận tiềm gió khu vực Hướng Phùng: 26 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 1.2 Nghiên cứu tiềm gió khu vực xã Hướng Linh, huyện Hướng 26 Hóa, tỉnh Quảng Trị: 1.2.1 Tiềm gió khu vực Hướng Linh 27 1.2.2 Kết luận tiềm gió khu vực Hướng Linh 30 Nghiên cứu tiềm gió khu vực xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị: 30 1.3.1 Tiềm gió khu vực Gio Việt 31 1.3.2 Kết luận tiềm gió khu vực Gio Việt: 34 Chương 2: Nghiên cứu số chủng loại Tuabin gió có 35 thị trường 2.1 Tổng quan thiết bị Tuabin gió 35 2.1.1 Cấu tạo chung Tuabin gió 35 2.1.2 Các kiểu tua-bin gió 37 2.1.3 Cơng suất lại tua-bin gió 38 2.2 Thơng số kỹ thuật số chủng loại Tuabin gió có thi trường 39 2.2.1 Tuabin Ge 2.0 –116 39 2.2.2 Tuabin Vestas V100-2.0 41 2.2.3 Tuabin Gamesa 2.5 MW – G114 43 2.2.4 Tuabin W2E 2.0 W100 44 2.2.5 Tuabin Suzlon S88 – 2.1MW 46 Chương 3: Tính tốn lựa chọn thơng số kỹ thuật Tuabin vị trí lắp đặt phù hợp với tiềm gió vùng nhằm đạt sản lượng điện tối ưu 49 3.1 Các yêu cầu chung lựa chọn tuabin gió 49 3.1.1 Các u cầu lựa chọn gam cơng suất tua bin 49 3.1.2 Lựa chọn chiều cao tháp tính tốn 50 3.1.3 Tối ưu hố vị trí tua bin 51 3.2 Cách xác định sản lượng điện tuabin 53 3.3 Tính tốn lựa chọn tuabin gió 54 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 3.3.1 Kết tính tốn cho 15 vị trí Tuabin W2E 2.0 W100: 55 3.3.2 Kết tính tốn cho 15 vị trí Tuabin Gamesa 2.5 MW- 57 G114: 3.3.3 Kết tính tốn cho 15 vị trí Tuabin Vestas V100-2.0: 59 3.3.4 Kết tính tốn cho 15 vị trí Tuabin Ge 2.0 –116: 61 3.3.5 Kết tính tốn cho 15 vị trí Tuabin Suzlon S88– 2.1MW: 63 3.4 Tổng hợp kết tính chọn tuabin gió 64 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 Kết luận 66 Kiến nghị 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Bảng thống kê thiết bị lắp đặt cột đo gió khu vực Hướng Phùng Bảng 1.2: Tốc độ gió trung bình hàng tháng khu vực Hướng Phùng Bảng 1.3: Biến thiên tốc độ gió trung bình khu vực Hướng Phùng Bảng 1.4: Tần suất xuất cấp độ gió độ cao 60m (Ch1), 60m (Ch2), 50m(Ch3), 40m(Ch4) gió khu vực Hướng Phùng Bảng 1.5: Bảng thống kê thiết bị lắp đặt cột đo gió khu vực Hướng Linh Bảng 1.6: Tốc độ gió trung bình hàng tháng khu vực Hướng Linh Bảng 1.7: Bảng thống kê thiết bị lắp đặt cột đo gió khu vực Gio Việt Bảng 1.8: Tốc độ gió trung bình hàng tháng khu vực Gio Việt Bảng 2.1: Bảng kích thước trọng lượng tuabin gió Ge 2.0-116 Bảng 2.2: Bảng kích thước trọng lượng tuabin gió Vestas V100-2.0 Bảng 2.3: Bảng kích thước trọng lượng tuabin gió Gamesa 2.5 – G114 Bảng 2.4: Bảng kích thước trọng lượng tuabin gió W2E 2.0 W100 Bảng 2.5: Bảng kích thước trọng lượng tuabin gió Suzlon S88 – 2.1MW Bảng 3.1: Phân loại tua bin gió theo tiêu chuẩn IEC-61400-1: Bảng 3.2: Thông số kỹ thuật số tuabin có cơng suất từ 1,5MW-2,5MW có thị trường Bảng 3.3: Tổng hợp kết tính tốn sản lượng điện cho vị trí tối ưu kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Bản đồ tiềm gió tỉnh Quảng Trị 60m khu vực Hướng Phùng Hình 1.2: Cột đo gió 60m khu vực Hướng Phùng Hình 1.3: Đồ thị biến thiên tốc độ gió độ cao 60m khu vực Hướng Phùng Hình 1.4: Biến thiên tốc độ gió trung bình khu vực Hướng Phùng Hình 1.5: Biểu đồ phân bố tốc độ gió thực đo độ cao 60m khu vực Hướng Phùng Hình 1.6: Hoa gió theo 16 hướng năm đo đạc độ cao 60m Hướng Phùng Hình 1.7: Đồ thị Profile gió theo độ cao Hướng Phùng Hình 1.8: Đồ thị biến thiên TI theo vận tốc gió chuỗi số liệu Ch1 Hình 1.9: Đồ thị biến thiên TI theo vận tốc gió chuỗi số liệu Ch2 Hình 1.10: Bản đồ tiềm gió tỉnh Quảng Trị 60m khu vực Hướng Linh Hình 1.11 Cột đo gió 60m Hướng Linh Hình 1.12: Đồ thị biến thiên tốc độ gió theo độ cao khu vực Hướng Linh Hình 1.13: Hoa gió theo 16 hướng năm đo đạc độ cao 60m Hướng Linh Hình 1.14: Biểu đồ phân bố tốc độ gió thực đo độ cao 60m Hướng Linh Hình 1.15: Bản đồ tiềm gió tỉnh Quảng Trị 60m khu vực Gio Việt Hình 1.16 Cột đo gió 60m khu vực Gio Việt Hình 1.17: Đồ thị biến thiên tốc độ gió theo độ cao khu vực Gio Việt Hình 1.18: Hoa gió theo 16 hướng năm đo đạc độ cao 60m Gio Việt Hình 1.19: Biểu đồ phân bố tốc độ gió thực đo độ cao 60m Gio Việt Hình 2.1: Mơ phận tuabin gió Hình 2.2: Sơ đồ ngun lý phát điện tuabin gió Hình 2.3: Hình ảnh tuabin Ge -2.0 - 116 Hình 2.4: Đường cơng cơng suất tuabin Ge -2.0 - 116 Hình 2.5: Hình ảnh tuabin Vestas V100 – 2.0 Hình 2.6: Đường cơng cơng suất tuabin Vestas V100-2.0 Hình 2.7: Hình ảnh tuabin Gamesa 2.5 MW – G114 Hình 2.8: Đường cơng cơng suất tuabin Gamesa 2.5 – G114 Hình 2.9: Hình ảnh tuabin W2E 2.0 W100 Hình 2.10: Đường cơng cơng suất tuabin W2E 2.0 W100 Hình 2.11: Hình ảnh tuabin Suzlon S88 – 2.1MW kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 Hình 2.12: Đường cơng cơng suất tuabin Suzlon S88 – 2.1MW Hình 3.1: Bản đồ tiềm gió khu vực độ cao 80m khu vực Hướng Phùng Hình 3.2: Kết tính tốn Tuabin W2E 2.0 W100 15 vị trí khác Hình 3.3: Kết tính tốn Tuabin Gamesa 2.5 MW – G114 15 vị trí khác Hình 3.4: Kết tính tốn Tuabin Vestas V100-2.0 15 vị trí khác Hình 3.5: Kết tính tốn Tuabin Ge 2.0 –116 15 vị trí khác Hình 3.6: Kết tính tốn Tuabin Suzlon S88 – 2.1MW 15 vị trí khác kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 10 of 128 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - BWE: Hiệp hội Năng lượng gió Đức - CHLB Đức: Cộng hòa liên bang Đức - VAT: Thuế giá trị gia tăng - WB: Ngân hàng giới - REVN: Năng Lượng Tái tạo Việt Nam - KSH: Năng lượng khí sinh học - IEC 61400-1 ; IEC 61400-12-1: Tiêu chuẩn quốc tế IEC - 94TCN6-2001: Tiêu chuẩn ngành - NE: Hướng Đông Bắc, - WSW:Hướng Tây Tây Nam - ENE: Hướng Bắc Đông Bắc - SWS: Hướng Nam Tây Nam - Ch (Channel): Vị trí lắp sensor tốc độ gió - AC: Dòng điện xoay chiều - DC: Dòng điện chiều - Ge 2.0 –116: Tuabin Ge, công suất 2.0 MW, sải cánh rộng 116m - Vestas V100-2.0: Tuabin Vestas , công suất 2.0MW, sải cánh rộng 100m - Gamesa 2.5MW–G114: Tuabin Gamesa, công suất 2.5MW, sải cánh rộng 114m - W2E 2.0 W100: Tuabin W2E, công suất 2.0MW, sải cánh rộng 100m - Suzlon S88 – 2.1MW: Tuabin Suzlon, công suất 2.1MW, sải cánh rộng 88m kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 55 of 128 Trong đó, S0 – Tốc độ gió chiều cao ban đầu S – Tốc độ gió chiều cao tính tốn H0 – Chiều cao ban đầu H – Chiều cao tính tốn Số mũ α thay đổi theo độ mấp mô bề mặt đại lượng đo lực ma sát gió thổi ngang qua mặt đất Qua đó, ta thấy việc lựa chọn vị trí cao độ lắp đặt Tuabin gió ảnh hưởng lớn đến sản lượng điện thu Ngoài ra, Cơng suất điện thu tuabin gió phụ thuộc vào công nghệ tuabin, hay hệ số cơng suất (hiệu suất) tuabin Do cơng suất điện thực tế Tuabin xác định theo công thức: PR = Pg.CF(,) Trong đó, (7) PR - Cơng suất thực tế CF(,) – Hệ số công suất (Hiệu suất) tuabin hàm tỷ số tốc độ  gốc điều chỉnh cánh quạt  Tỷ số tốc độ  định nghĩa bởi: (8) Trong đó:  - Vận tốc gốc cánh quạt Hiệu suất tổng cộng Tuabin = Hiệu suất Rotor x Hiệu xuất truyền động x Hiệu suất máy phát x Điều kiện gió Vì vậy, Một Tuabin gió thiết kế hồn chỉnh tương đối tốt nhận khoảng 30% Tổng lượng tiềm gió Từ phân tích ta xác định sản lượng điện trung bình năm P = Pg.T.CF Trong đó: (9) P (MWh/tuabin) - Sản lượng điện thực tế năm tuabin CF: Hệ số công suất T (h/năm): Số vận hành năm Kết luận: - Sản lượng điện Tuabin gió phụ thuộc vào yếu tố sau: + Tỷ lệ bậc với tốc độ gió khu vực + Phụ thuộc vào chiều cao lắp đặt tua bin kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 56 of 128 + Phụ thuộc vào độ mấp mô bề mặt, hay lực ma sát gió thổi qua mặt đất nơi lắp đặt tuabin gió + Phụ thuộc vào hệ số công suất tuabin hay phụ thuộc vào chủng loại tuabin( Hãng sản xuất) + Phụ thuộc vào độ cao trụ tuabin diện tích cản gió cánh quạt (hay gọi thơng số kỹ thuật tuabin) - Để đạt sản lượng điện tối ưu việc lựa chọn chủng loại, thơng số kỹ thuật tuabin, vị trí lắp đặt tuabin phù hợp với tiềm gió điều kiện khu vực nghiên cứu cần thiết 3.3 Tính tốn lựa chọn tuabin gió Với việc lựa chọn tiềm gió vùng gió Hướng Phùng để tính tốn lựa chon tuabin cho phù hợp để đạt sản lượng điện tối ưu Nhóm thực đề tài xin giới hạn chủng loại tuabin đưa vào nghiên cứu loại nêu Chương Với dãy gam công suất từ 2MW đến 2,5MW, chiều cao cột gió tính tốn quy đơng cho loại tuabin 80m đến 85m, dùng phần mềm Windpro để tính tốn ta có kết sau: - Dựa vào file số liệu gió đo 60m tọa độ vùng khảo sát, sau đưa vào phần mềm Windpro tính tốn ta thu tiềm gió khu vực độ cao 80m: Hình 3.1: Bản đồ tiềm gió khu vực độ cao 80m khu vực Hướng Phùng Từ đồ ta thấy, tốc độ gió độ cao 80m vị trí khác có độ chênh lệch khác nhau, để đạt sản lượng điện tối ưu ta cần bố trí cột tuabin gió vào vị trí có gió cao - Mỗi loại tuabin nhóm thực đề tài xét 15 vị trí tọa độ lắp đặt khác để có so sánh sản lượng điện kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 57 of 128 3.3.1 Kết tính tốn cho 15 vị trí Tuabin W2E 2.0 W100: Hình 3.2: Kết tính tốn Tuabin W2E 2.0 W100 15 vị trí khác kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 58 of 128 Nhận xét: Từ bảng tính tốn ta thấy với Tuabin W2E 2.0MW - W100: + Hiệu suất thiết bị CF = 35,3% + Số hoạt động Tuabin năm là: T = 3.092 h/năm + Sản lượng điện thực tế năm tuabin vị trí số lớn đạt 9.880MWh vị trí số thấp đạt 5.120,9 MWh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 59 of 128 3.3.2 Kết tính tốn cho 15 vị trí Tuabin Gamesa 2.5 MW – G114: Hình 3.3: Kết tính tốn Tuabin Gamesa 2.5 MW – G114 15 vị trí khác kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 60 of 128 Nhận xét: Từ bảng tính tốn ta thấy với Tuabin Gamesa 2.5 MW – G114: + Hiệu suất thiết bị CF = 32,1% + Số hoạt động Tuabin năm là: T = 2.812 h/năm + Sản lượng điện thực tế năm tuabin vị trí số lớn đạt 11.541,5MWh vị trí số thấp đạt 5.703,5 MWh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 61 of 128 3.3.3 Kết tính tốn cho 15 vị trí Tuabin Vestas V100-2.0: Hình 3.4: Kết tính tốn Tuabin Vestas V100-2.0 15 vị trí khác kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 62 of 128 Nhận xét: Từ bảng tính toán ta thấy với Tuabin Vestas V100-2.0: + Hiệu suất thiết bị CF = 32,0% + Số hoạt động Tuabin năm là: T = 2.807 h/năm + Sản lượng điện thực tế năm tuabin vị trí số lớn đạt 9.182,5MWh vị trí số thấp đạt 4.568,6 MWh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 63 of 128 3.3.4 Kết tính tốn cho 15 vị trí Tuabin Ge 2.0 –116: Hình 3.5: Kết tính tốn Tuabin Ge 2.0 –116 15 vị trí khác kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 64 of 128 Nhận xét: Từ bảng tính tốn ta thấy với Tuabin Ge 2.0 –116 : + Hiệu suất thiết bị CF = 35,5% + Số hoạt động Tuabin năm là: T = 3.049 h/năm + Sản lượng điện thực tế năm tuabin vị trí số lớn đạt 10.682,4MWh vị trí số 15 thấp đạt 4.175,7 MWh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 65 of 128 3.3.5 Kết tính tốn cho 15 vị trí Tuabin Suzlon S88 – 2.1MW: Hình 3.6: Kết tính tốn Tuabin Suzlon S88 – 2.1MW 15 vị trí khác kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 66 of 128 Nhận xét: Từ bảng tính toán ta thấy với Tuabin Suzlon S88 – 2.1MW: + Hiệu suất thiết bị CF = 29,1% + Số hoạt động Tuabin năm là: T = 2.555 h/năm + Sản lượng điện thực tế năm tuabin vị trí số lớn đạt 9.088,9MWh vị trí số thấp đạt 4.236,1MWh 3.4 Tổng hợp kết tính chọn tuabin gió Bảng 3.3: Tổng hợp kết tính tốn sản lượng điện cho vị trí tối ưu Loại tuabin Thơng số tuabin Sản lượng điện đạt năm T (h/năm) CF (%) 9.880 3.092 35,3 11.541,5 2.812 32,1 9.182,5 2.807 32,0 10.682,4 3.049 35,5 9.088,9 2.555 29,1 P (MWh) 2.0MW; h=85m W2E d=100m Gamesa 2.5 2,5MW; h=85m Vestas V100 2.0MW; h=80m d=114m d=100m 2.0MW; h=80m GE 2.0 d=116m 2.1MW; h=80m Suzlon d=88m Nguồn: Trích từ kết tính tốn chương trình WindPro Với: P (MWh/tuabin): Sản lượng điện thực tế năm tuabin CF: Hệ số công suất T (h/năm): Số vận hành năm WTGs: Máy phát tuabin gió (Wind Tuabin Generator) h: độ cao trụ tuabin d: đường kính cánh quạt tuabin Kết luận: Nếu chung tọa độ lắp đặt, phương án tuabin Ge 2.0 (2MW) có kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 67 of 128 hệ số CF số phát điện cao Do kiến nghị sử dụng loại tuabin Ge 2.0(2MW) cho vùng gió Hướng Phùng đem lại sản lượng điện tối ưu kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 68 of 128 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Đề tài nghiên cứu hoàn thành số nội dung sau: Đã nghiên cứu, tìm hiểu số liệu gió số vùng có tiềm gió viện lượng đo gió khu vực Trung Trung Bộ sau: Vùng 1: Xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị Vùng 2: Xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị Vùng 3: Xã Gio Việt, huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị Đã gghiên cứu, tìm hiểu thông số kỹ thuật số chủng loại Tuabin gió số hãng sản xuất giới có thị trường như: GE; Gamesa; W2E; Vestas; Suzlon; Đã ứng dụng phần mềm WindPro, để tính tốn sản lượng điện tương ứng cho loại Tuabin nêu 15 vị trí lắp đặt khác vùng quy hoạch xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị So sánh lựa chọn chủng loại Tuabin phù hợp với tiềm gió vùng vị trí tọa độ lắp đặt để đạt sản lương điện tối đa Kiến nghị: - Đây kết quả, nghiên cứu tính tốn có tính thực tế cao Sử dụng phần mềm tính tốn đại Do sử dụng kết tính tốn để lập dự án đầu tư cho trang trại điện gió khu vực Hướng Phùng, Quảng Trị - Kết đề tài dừng lại phần tính tốn đánh giá tiêu chí kỹ thuật cho phù hợp với tiềm gió vùng để đạt sản lượng điện tối ưu, chưa xét đến yếu tố hiệu kinh tế Vì vậy, để hình thành dự án đầu tư đề tài cần đầu tư nghiên cứu thêm yếu tố tài đánh giá tổng thể tiêu kinh tế - kỹ thuật để đựa phương án lựa chọn cho hiệu kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 69 of 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài báo khoa học – Xây dựng thuật toán chương trình tính tốn lượng gió Việt Nam đánh giá hiệu - PGS TS Nguyễn Thượng Bằng, KS Phạm Đức Cường – Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng Catalog giới thiệu thiết bị hãng cung cấp thiết bị tuabin gió như: Vestax; GE; W2E; Gamesa; Suzlon; Phần mềm tính tốn số liệu gió Windpro Version 2.7.490 Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước hoạt động xây dựng Việt Nam Quyết định 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 chế hỗ trợ phát triển dự án điện gió Quyết định số 6185/QĐ-BCT ngày 19/6/2015 v/v phê duyêt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Số liệu đo gió thực tế cột đo gió lắp đặt khu vực xã Hướng Linh, Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Thông tư số 32/2012/TT-BCT ngày 12/11/2012 v/v quy định thực phát triển dự án điện gió hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện gió Tiêu chuẩn IEC-61400: Về hệ thống máy phát điện gió 10 Tiêu chuẩn IEC- 1000: Về chất lượng điện 11 Tony Burton, David Sharpe, Nick Jenkins (2002), Wind Energy Handbook, Ervin Bossanyi - John Wiley & Sons, Ltd 12 Paul Gipe (1993), Wind Power for Home & Business; Chelsea Green Publishing Company, White River Junction, Vermont Tontnes, England 13 The European Wind Energy Association (June 2009), Annual report 2008, Brussels – Belgium 14 World Wind Energy Association (February 2009), Annual report 2008, Bonn – Germany, 15 The Economics of Wind Energy, Brussels - Belgium, March 2009 16 Wind Energy Resource Atlas of Southeast Asia, World Bank, September 2001 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag ... CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Nghiên cứu, tính chọn thơng số kỹ thuật tuabin phù hợp với tốc độ gió số vùng quy hoạch đo gió khu vực Trung Trung Bộ nhằm đạt sản lượng điện tối ưu Mã số: CS.07.2016 Xác... liệu gió số vùng Viện Năng Lượng lắp đặt cột đo gió khu vực Trung Trung Bộ - Nghiên cứu số chủng loại Tuabin gió số hãng sản xuất có thị trường - Tính tốn lựa chọn thơng số kỹ thuật Tuabin phù hợp. .. phù hợp với tiềm gió vùng nhằm đạt sản lương điện tối đa Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu số liệu gió số vùng có tiềm quy hoạch nêu phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu số chủng loại Tuabin gió số
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, tính chọn thông số kỹ thuật của tuabin phù hợp với tốc độ gió tại một số vùng đã quy hoạch đo gió khu vực Trung Trung Bộ nhằm đạt sản lượng điện tối ưu, Nghiên cứu, tính chọn thông số kỹ thuật của tuabin phù hợp với tốc độ gió tại một số vùng đã quy hoạch đo gió khu vực Trung Trung Bộ nhằm đạt sản lượng điện tối ưu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay