Nghiên cứu tự tạo và sử dụng một số thí nghiệm Vật lí vui trong dạy học phần Điện học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS

65 34 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 18:35

1 of 128 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGHIÊN CỨU TỰ TẠO VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VẬT LÍ VUI TRONG DẠY HỌC PHẦN ĐIỆN HỌC NHẰM TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH Mã số đề tài: SV 02.2015 Họ, tên sinh viên chịu trách nhiệm chính: Trần Thị Lương Ngành học: Sư phạm Vật lí Khoá học: 2013 – 2017 Khoa: Khoa học Tự nhiên Quảng Bình, năm 2016 i thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van of 128 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGHIÊN CỨU TỰ TẠO VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VẬT LÍ VUI TRONG DẠY HỌC PHẦN ĐIỆN HỌC NHẰM TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH Mã số đề tài: SV 02.2015 Thuộc nhóm ngành khoa học: Khoa học Tự nhiên Nhóm sinh viên thực hiện đề tài: Trần Thị Lương Phan Thị Khánh Ly Lê Xuân Hải Lê Văn Mạnh Ngành học: Sư phạm Vật lí Khóa học: 2013 – 2017 Giảng viên hướng dẫn: ThS Phạm Thị Thanh Hương Quảng Bình, năm 2016 ii thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van of 128 MỤC LỤC MỞ ĐẦU i Lý chọn đề tài Lịch sử vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 8.1 Phương pháp nghiên cứu lí thuyết 8.2 Phương pháp thực nghiệm NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM VẬT LÍ VUI TRONG DẠY HỌC NHẰM TÍCH CỰC HĨA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH 1.1 Cơ sở tâm lí 1.1.1 Lý thuyết về vùng phát triển gần Vưgôtxki 1.1.2 Lí thuyết J.Piaget 1.2 Cơ sở lí luận dạy học 1.2.1 Thí nghiệm Vật lí và vai trò thí nghiệm dạy học Vật lí 1.2.1.1 Khái niệm thí nghiệm Vật lí 1.2.1.2 Phân loại các thí nghiệm Vật lí 1.2.1.3 Vai trò các thí nghiệm Vật lí việc giảng dạy và học tập Vật lí 10 1.2.2 Tích cực hóa hoạt động nhận thức HS dạy học Vật lí 13 1.2.2.1 Khái niệm tích cực hóa 13 1.2.2.2 Những dấu hiệu và cấp độ biểu hiện tính tích cực học tập 14 1.2.3 Thí nghiệm vui và việc tích cực hóa hoạt động nhận thức HS 16 1.2.3.1 Khái niệm thí nghiệm Vật lí vui 16 1.2.3.2 Vai trò thí nghiệm Vật lí vui dạy học Vật lí 17 1.2.3.3 Những yêu cầu sử dụng thí nghiệm Vật lí vui dạy học 17 iii thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van of 128 CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU TỰ TẠO VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ 19 THÍ NGHIỆM VẬT LÍ VUI TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ PHẦN ĐIỆN HỌC NHẰM TÍCH CỰC HĨA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH 19 2.1 Đặc điểm chung phần Điện học THPT 19 2.2 Một số kiến thức bản 19 2.2.1 Chương “Điện tích- Điện trường” 19 2.2.2 Chương “Dòng điện khơng đổi” 21 2.2.3 Chương “Dòng điện các môi trường” 23 2.3 Quy trình tự tạo thí nghiệm Vật lí vui 25 2.4 Nghiên cứu tự tạo một số thí nghiệm Vật lí vui dạy học phần Điện học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức HS 26 2.4.1 Thí nghiệm: “Giấy màu nhảy múa” 26 2.4.2 Thí nghiệm: “Cơng chúa nhận biết điện” 27 2.4.3 Thí nghiệm: “Quả bóng ma tḥt” 28 2.4.4 Thí nghiệm: “Lon bia biết lăn” 29 2.4.5 Thí nghiệm: “Hạt xốp di chuyển” 30 2.4.6 Thí nghiệm: “Siêu nhân điện” 31 2.4.7 Thí nghiệm: “Pin nước chanh” 32 2.4.8 Thí nghiệm: Kiểm tra tính chất dẫn điện các vật liệu 33 2.5 Sử dụng thí nghiệm Vật lí vui dạy học Vật lí nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh 37 2.5.1 Sử dụng thí nghiệm Vật lí vui để mở bài, dẫn dắt học sinh đến kiến thức mới 37 2.5.2 Sử dụng thí nghiệm Vật lí vui quá trình dạy bài mới 38 2.5.3 Sử dụng thí nghiệm Vật lí vui để củng cố kiến thức, giúp học sinh trực tiếp thực hành tự tạo các thí nghiệm Vật lí vui cuộc sống 38 2.6 Thiết kế tiến trình dạy học mợt số bài có sử dụng thí nghiệm Vật lí vui nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh 38 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………… ………… 59 iv thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van of 128 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ HS Học sinh GV Giáo viên THPT Trung học phổ thông v thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van of 128 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH Sơ đồ 1: Quan niệm dạy học Vưgôtxki…………………………………………….5 Sơ đồ 2: Lý thuyết Vưgôtxki về dạy học………………………………………… Sơ đồ 3: Quá trình phát triển tư theo lý thuyết J.Piaget………………………… Sơ đồ 4: Sự biểu hiện và cấp độ tính tích cực học tập……………………………15 Sơ đồ 5: Nội dung kiến thức chương Điện tích – Điện trường……………………….20 Sơ đồ 6: Nợi dung kiến thức chương “Dòng điện khơng đổi”……………………… 22 Sơ đồ 7: Nợi dung kiến thức chương “Dòng điện các mơi trường”…………….24 Sơ đồ 8: Quy trình tự tạo thí nghiệm vui…………………………………………… 25 Hình 1: Bản vẽ thiết kế thí nghiệm“Giấy màu nhảy múa”……………………………26 Hình 2: Bố trí thí nghiệm “Giấy màu nhảy múa”…………………………………….26 Hình 3: Bản vẽ thiết kế thí nghiệm “Công chúa nhận biết điện”…………………… 27 Hình 4: Bố trí thí nghiệm “Cơng chúa nhận biết điện”………………………… … 28 Hình 5: Bản vẽ thiết kế thí nghiệm “Quả bóng ma thuật”……………………………28 Hình 6: Bố trí thí nghiệm “Quả bóng ma thuật”…………………………………… 29 Hình 7: Bố trí thí nghiệm “Lon bia biết lăn”………………………………………….29 Hình 8: Bản vẽ thiết kế thí nghiệm “Hạt xốp di chuyển”…………………………….30 Hình 9: Bố trí thí nghiệm “Hạt xốp di chuyển”……………………………………….32 Hình 10: Bản vẽ thiết kế thí nghiệm “Siêu nhân điện”……………………………….31 Hình 11: Bố trí thí nghiệm “Siêu nhân điện”…………………………………………33 Hình 12: Bản vẽ thiết kế thí nghiệm “Pin nước chanh”………………………………32 Hình 13: Bố trí thí nghiệm “Pin nước chanh”……………………………………… 33 Hình 14: Bản vẽ thiết kế thí nghiệm “Kiểm tra tính chất dẫn điện các vật liệu”…34 Hình 15: Bố trí thí nghiệm “Kiểm tra tính chất dẫn điện các vật liệu”……….….36 Hình 16: Bản vẽ thiết kế thí nghiệm “Dây đàn cắt xốp”…………………………… 35 Hình 17: Bố trí thí nghiệm “Dây đàn cắt xốp”………………………………… ……38 Hình 18: Bản vẽ thiết kế thí nghiệm “Ống nhựa hút khói”………………………… 36 Hình 19: Bố trí thí nghiệm “Ống nhựa hút khói”…………………………………… 36 vi thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van of 128 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện nay, việc áp dụng các phương pháp dạy học Vật lí nhằm tăng cường tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh (HS) chưa đạt hiệu quả cao Một phần là Vật lí học là một môn khoa học thực nghiệm số tiết dành cho HS thực hành thí nghiệm ít mà đa số là thí nghiệm biểu diễn giáo viên (GV) và một số thí nghiệm trực diện HS lớp Một phần là nhiều trường chưa có phòng học bợ mơn, chưa có cán bợ chun trách phòng thí nghiệm nên việc chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm thường nhiều thời gian và dẫn đến kết quả nhiều GV ngại làm thí nghiệm lớp Để giải thực trạng trên, GV sử dụng các thí nghiệm Vật lí vui chế tạo từ dụng cụ có sẵn, dễ kiếm tìm đời sống Thơng qua thí nghiệm Vật lí vui, GV có thể tạo cho HS điều bất ngờ, mới lạ, từ đó kích thích sự tìm tòi, sáng tạo và hứng thú học tập bộ môn các em Do đặc điểm tâm lí lứa tuổi HS phổ thông thường hiếu đợng và tò mò nên thí nghiệm Vật lí vui lại càng có điều kiện phát huy tác dụng nó Việc nghiên cứu tự tạo và sử dụng thí nghiệm Vật lí vui không mang ý nghĩa kinh tế đơn thuần mà có tác dụng lớn lao việc nâng cao tính tích cực hoạt động nhận thức HS Bởi vậy, việc khai thác, tự tạo và sử dụng các thí nghiệm vui dạy học Vật lí trường phổ thông là một biện pháp có tầm quan trọng chiến lược đổi mới phương pháp dạy học Vật lí hiện Từ lí nêu trên, lựa chọn và nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu tự tạo và sử dụng số thí nghiệm Vật lí vui dạy học phần Điện học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức HS” Lịch sử vấn đề nghiên cứu Đã từ lâu, kinh nghiệm và hiểu biết mình, nhiều GV Vật lí biết sáng chế, khai thác và sử dụng các thí nghiệm quá trình dạy học Vật lí Hiện nay, không nước ta mà các nước khác giới quan tâm phát triển thí nghiệm theo hướng này lẽ thí nghiệm Vật lí tự tạo mang lại hiệu quả cao dạy học Trong năm gần có nhiều cơng trình nghiên cứu về việc sử dụng thí nghiệm dạy học Vật lí trường phổ thông như: Lê Văn Giáo với giáo trình "Thí nghiệm và các phương tiện trực quan dạy học Vật lí", tác giả đề cập đến vai trò thí nghiệm và các phương tiện trực quan đặc biệt là vai trò thí nghiệm tự tạo thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van of 128 dạy học Vật lí trường phổ thông, từ đó đưa cách khai thác và sử dụng chúng bài học cụ thể Luận án tiến sĩ Trần Huy Hoàng "Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm với sự hỗ trợ máy tính dạy học một số kiến thức Cơ học và Nhiệt học Trung học phổ thông (THPT)", tác giả đề cập đến việc khai thác các thí nghiệm dưới sự hỗ trợ máy vi tính như: thí nghiệm ảo, thí nghiệm mô và đưa cách sử dụng chúng dạy học Vật lí Luận án tiến sĩ Huỳnh Trọng Dương "Nghiên cứu xây dựng và sử dụng thí nghiệm theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức HS dạy học Vật lí trường trung học sở" Trong cơng trình nghiên cứu về dạy học nêu vấn đề, một số tác giả sử dụng các thí nghiệm vui để tạo các tình có vấn đề Tuy nhiên, chúng tơi biết đến chưa có tác giả nào nghiên cứu vấn đề: “Nghiên cứu tự tạo và sử dụng số thí nghiệm Vật lí vui dạy học phần Điện học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức HS” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đề tài cần đạt là: - Một số thí nghiệm Vật lí vui thuộc phần Điện học THPT - Một số tiến trình dạy học Vật lí có sử dụng thí nghiệm Vật lí vui dạy học phần Điện học THPT nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức HS Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu đề ra, đề tài cần thực hiện nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu sở lí luận việc dạy học Vật lí theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức HS - Nghiên cứu vai trò thí nghiệm vui dạy học Vật lí - Nghiên cứu nội dung phần Điện học THPT - Nghiên cứu, khai thác, tự tạo một số thí nghiệm Vật lí vui thuộc phần Điện học THPT - Thiết kế tiến trình dạy học mợt số bài phần Điện học THPT có sử dụng thí nghiệm vui nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức HS Giả thuyết khoa học Thí nghiệm Vật lí ln đóng vai trò quan trọng dạy học Vật lí trường phổ thông, là thí nghiệm Vật lí vui Bởi vậy, khai thác và sử dụng các thí nghiệm Vật lí vui dạy học có thể góp phần tích cực hóa hoạt đợng nhận thức HS và qua đó nâng cao hiệu quả dạy học Vật lí trường THPT thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van of 128 Đối tượng nghiên cứu Hoạt động dạy và học phần Điện học trường THPT, đó tập trung vào các thí nghiệm Vật lí vui Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu, khai thác, tự tạo và sử dụng các thí nghiệm Vật lí vui phần Điện học THPT Phương pháp nghiên cứu 8.1 Phương pháp nghiên cứu lí thuyết - Nghiên cứu các văn kiện Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới phương pháp dạy học - Nghiên cứu các tài liệu tâm lí học, sở lí luận dạy học, các ý kiến các nhà khoa học giáo dục các tạp chí ngành, các tài liệu liên quan đến việc sử dụng thí nghiệm quá trình dạy học phổ thơng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học - Nghiên cứu mục tiêu, nợi dung, chương trình, sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo khác liên quan - Nghiên cứu các tài liệu về khai thác, tự tạo và sử dụng thí nghiệm Vật lí phần Điện học THPT 8.2 Phương pháp thực nghiệm - Nghiên cứu các phương án tự tạo thí nghiệm Vật lí vui phần Điện học THPT - Tiến hành tìm kiếm dụng cụ thí nghiệm để tự tạo các thí nghiệm Vật lí vui phần Điện học THPT Cấu trúc đề tài nghiên cứu khoa học Đề tài nghiên cứu khoa học cấu trúc sau: Mở đầu Nội dung Chương I: Cơ sở lí luận việc sử dụng thí nghiệm Vật lí vui dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức HS Chương II: Nghiên cứu tự tạo và sử dụng một số thí nghiệm Vật lí vui dạy học Vật lí phần Điện học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức HS Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 10 of 128 NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM VẬT LÍ VUI TRONG DẠY HỌC NHẰM TÍCH CỰC HĨA HOẠT ĐỢNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH 1.1 Cơ sở tâm lí Dạy học là một dạng hoạt động đặc trưng xã hội nhằm truyền lại kinh nghiệm cho hệ sau mà hệ trước tích lũy được, biến chúng thành "vốn liếng", kinh nghiệm và phẩm chất, lực cá nhân người học Tâm lí học sư phạm và lí luận dạy học hiện đại khẳng định: “Con đường có hiệu để làm cho học sinh nắm vững kiến thức phát triển lực sáng tạo phải đưa học sinh vào vị trí chủ thể hoạt động nhận thức Nắm vững kiến thức, thực lĩnh hội chúng, học sinh phải tự làm lấy, trí tuệ thân” Muốn đạt điều đó, người GV phải tổ chức cho HS tham gia hoạt động tích cực quá trình dạy học Chỉ có sự tích cực hoạt đợng HS mới tự chiếm lĩnh kiến thức và hình thành cho mợt phương pháp tự học 1.1.1 Lý thuyết về vùng phát triển gần Vưgôtxki Tâm lý học văn hóa xã hội Vưgôtxki xây dựng nguyên lý bản: + Trẻ em tự xây dựng nền kiến thức cho + Sự phát triển tách rời khỏi bối cảnh xã hội cụ thể + Học tập đem lại sự phát triển + Ngơn ngữ đóng vai trò trung tâm việc phát triển trí tuệ Mục đích dạy học là đem đến sự phát triển toàn diện cho HS Từ đó có thể thấy dạy học và phát triển có mối quan hệ hai chiều, biện chứng Trước Vưgôtxki đưa lý thuyết vùng phát triển gần có khá nhiều quan niệm khác về dạy học  Quan niệm dạy học song song với sự phát triển, nghĩa là trình đợ người học đến đâu dạy đến đó Quan niệm này mô tả theo sơ đồ sau: thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 51 of 128 (Viết công thức tính lực tương tác các điện tích điện môi Khái niệm số điện môi Một số số điện môi các chất) Trợ giúp GV Hoạt động HS - GV: Định luật Cu-lông đề cập đến - HS trả lời: lực tĩnh điện chân không Vậy  Lực tĩnh điện mơi trường đồng mơi trường đồng tính lực tĩnh điện có thay tính giảm  lần so với mơi trường đổi hay khơng? Nếu có thay đổi chân không nào? - GV: Thiết lập cơng thức tính lực tĩnh - HS: Từ thực nghiệm lực tĩnh điện điện mơi trường đồng tính? môi trường đồng tính xác định công thức: F  k q1 q r  :hằng số điện môi - GV: Hằng số điện môi phụ thuộc vào - HS trả lời: Hằng số điện môi phụ thuộc yếu tố nào? Không phụ thuộc vào vào tính chất điện mơi Khơng phụ yếu tố nào? tḥc vào đợ lớn các điện tích khoảng cách điện tích Hoạt động (10 phút): Củng cớ, vận dụng kiến thức (Trình bày các hiện tượng nhiễm điện các vật Vận dụng định luật Culông để giải bài tập SGK và các bài tập tương tự) Trợ giúp GV Hoạt động HS - Gọi HS trình bày kiến thức cần nắm - GV: Yêu cầu HS quan sát thí nghiệm - HS trình bày dựa theo nợi dung ghi chép GV mơ tả thí nghiệm - GV: Dựa vào bài học giải thích - HS: Đưa ống nhựa nhiễm điện hiện tượng xảy ra? lại gần không chạm vào lon bia lon bia nhiễm điện Đầu gần ống nhựa nhiễm điện trái dấu với điện tích ống nhựa, đầu xa nhiễm điện dấu 45 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 52 of 128 Đó là hiện tượng nhiễm điện hưởng ứng Hiện tượng nhiễm điện thí nghiệm hồn tồn giống với thí nghiệm hình 1.4 SGK Khi đưa ống nhựa xa lon bia lon bia lại trở về trạng thái không nhiễm điện lúc ban đầu - Yêu cầu HS làm việc cá nhân giải - HS thực hiện nhiệm vụ tập trả lời câu hỏi  Bài tập: Tính lực tương tác tĩnh điện Bài tập: một electron một photon  Tóm tắt: khoảng cách chúng 5.10-9 cm r=5.10-9cm=5.10-11m; Coi electron và photon điện q1  q  e  1,6.10 19 C tích điểm  Giải: F  9.10 q1 q r  9,216.10 8 N  Câu hỏi 1: Có bốn vật A, B, C, D kích Câu hỏi 1: A đẩy C, C hút D, chứng tỏ A thước nhỏ, nhiễm điện Biết vật A D nhiễm điện trái dấu A hút B, hút vật B đẩy vật C Vật C hút vật chứng tỏ A B nhiễm điện trái dấu D Hỏi vật D hút hay đẩy vật B? Vậy B D nhiễm điện dấu Do đó B đẩy D  Câu hỏi 2: Độ lớn lực tương tác Câu hỏi 2: C hai điện tích điểm không khí? A Tỉ lệ tḥn với bình phương khoảng cách hai điện tích B Tỉ lệ thuận với khoảng cách hai điện tích C Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách hai điện tích D Tỉ lệ nghịch với khoảng cách hai điện tích Hoạt động (5 phút): hướng dẫn về nhà Trả lời câu hỏi, làm tập SGK, SBT có liên quan IV.Rút kinh nghiệm 46 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 53 of 128 BÀI 13: ĐIỆN NĂNG VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN- LEN-XƠ I Mục tiêu Kiến thức - Trình bày tác dụng dòng điện chạy qua mợt mạch sinh cơng, bản chất - Viết cơng thức tính cơng cơng suất dòng điện, nguồn điện - Viết công thức định luật Jun-Len-xơ - Trình bày suất điện đợng nguồn điện, suất phản điện máy thu - Trình bày vận dụng cơng thức tính hiệu suất nguồn điện máy thu điện Kỹ - Giải thích sự biến đổi lượng mạch điện - Vận dụng cơng thức tính cơng, cơng suất, định luật Jun-Len-xơ để giải tập Thái độ - Nghiêm túc học tập - Trung thực cẩn thận tiến hành hoạt động - Rèn lụn tính tích cực chủ đợng học tập - Nghiêm túc việc vận dụng kiến thức để giải các bài toán liên quan đo điện tiêu thụ gia đình II Phương pháp chủ đạo - Phối hợp phương pháp thực nghiệm phương pháp thuyết trình, vấn đáp III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên - Đọc SGK Vật lí để biết THCS HS học về cơng, cơng suất dòng điện về định luật Jun-Len-xơ, đồng thời chuẩn bị câu hỏi hướng dẫn HS ôn tập - Chuẩn bị thí nghiệm “Dây đàn cắt xốp”: + dây đàn ghita số + pin thỏ loại 1,5V + Dây điện + kéo 47 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 54 of 128 + xốp + ống đựng pin + kim loại - Sưu tầm mợt số hình ảnh về dụng cụ tiêu thụ điện - SGK, SBT tài liệu tham khảo Học sinh - Ôn lại kiến thức lớp THCS để trả lời câu hỏi GV đặt - SGK, SBT IV Tổ chức hoạt động dạy học Ổn định lớp kiểm tra bài cũ (5 phút) Hoạt động HS Trợ giúp GV - Ổn định lớp, kiễm tra sĩ số - Báo cáo sĩ số - GV nêu câu hỏi kiểm tra cũ: So sánh hoạt động pin acquy - GV gọi HS trả lời - GV nhận xét câu trả lời và cho điểm - HS lên bảng trả lời - Các HS khác theo dõi, nhận xét câu trả lời bạn Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động (12 phút): Tìm hiểu cơng cơng suất dòng điện chạy qua mạch (Trình bày khái niệm cơng, cơng suất dòng điện cơng thức tính Phát biểu định ḷt Jun-Len-xơ và viết biểu thức) Trợ giúp GV Hoạt động học sinh a) Cơng dòng điện - GV: phân nhóm tổ chức hoạt đợng - HS: Đọc SGK nhóm - Thảo ḷn nhóm về cơng dòng điện - GV: Khi đặt mợt hiệu điện vào hai - HS trả lời: Lực điện đầu một điện trở , một dụng cụ tiêu thụ 48 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 55 of 128 điện các điện tích dịch chuyển có hướng tạo thành dòng điện dưới tác dụng lực nào? - GV: cơng dòng điện gì? Viết biểu - HS: Cơng dòng điện chạy qua mợt thức tính cơng dòng điện? đoạn mạch cơng lực điện làm di chuyển các điện tích tự đoạn mạch tích hiệu điện hai đầu đoạn mạch với cường dòng điện thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch đó A  qU  UIt - GV: Cơng dòng điện chạy qua một - HS: Lắng nghe mạch là điện mà đoạn mạch đó tiêu thụ b) Công suất dòng điện - GV yêu cầu HS nhớ lại mối quan hệ - HS trả lời: Công suất dòng điện cơng cơng suất học, từ đó cho chạy qua một đoạn mạch và cường đợ biết cơng suất dòng điện chạy qua dòng điện chạy qua mạch đó một mạch đoạn mạch là gì? Được tính cơng thức nào? P A  UI t - GV: Cơng suất dòng điện chạy qua - HS: Lắng nghe một đoạn mạch là công suất tiêu thụ đoạn mạch đó 49 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 56 of 128 c) Định luật Jun-Len-xơ - GV: Yêu cầu HS quan sát thí nghiệm GV mơ tả thí nghiệm - GV: u cầu HS nhận xét hiện tượng - HS: Dây đàn nóng lên, cắt xốp dễ xảy dàng - GV thông báo: Năm 1843 hai nhà bác - HS: Lắng nghe tiếp thu học Jun (người Anh) Len-xơ (người Nga) nghiên cứu về mặt định lượng phát biểu thành định luật gọi định luật Jun-Len-xơ - GV: Yêu cầu HS phát biểu nội dung - HS trả lời: Nhiệt lượng tỏa dây dẫn định luật Jun-Len-xơ có dòng điện chạy qua tỉ lệ tḥn với bình phương cường đợ dòng điện, với điện trở dây dẫn thời gian dòng điện chạy qua Q  I Rt - GV: Dựa vào nội dung định luật Jun- - HS: Thí nghiệm kiểm chứng định luật Len-xơ nêu nguyên tắc thí Jun-Len-xơ dựa nguyên tắc tỏa nhiệt nghiệm kiểm chứng định luật Jun-Len- dây điện trở xơ? - GV: Dựa vào nội dung nguyên tắc thí - HS: Dây đàn có vai trò mợt điện trở, nghiệm kiểm chứng định luật Jun-Len-xơ công lực điện có tác dụng làm tăng giải thích thí nghiệm dây đàn cắt xốp nợi vật dẫn Kết quả là dây đàn nóng Tại dây đàn có thể cắt xốp? lên tỏa nhiệt môi trường xung 50 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 57 of 128 quanh Nhiệt lượng tỏa dây đàn đủ lớn để cắt đứt xốp Hoạt động (5 phút): Tìm hiểu cơng cơng suất của nguồn điện (Trình bày khái niệm cơng, cơng suất nguồn điện Viết cơng thức tính công công suất nguồn điện) Trợ giúp GV Trợ giúp GV a) Công nguồn điện - GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả - HS trả lời: lời câu hỏi: + Trong mạch điện kín các điện tích tự di chuyển nhờ vào yếu tố nào? + Trong mạch điện kín các điện tích tự di chuyển nhờ nguồn điện thực hiện cơng + Cơng các điện tích tự di chuyển bao gồm loại công nào? - + Công bao gồm công lực điện công lực lạ GV: Công nguồn điện là: - HS: Lắng nghe ghi chép A=qE=EIt Công nguồn điện là cơng dòng điện chạy toàn mạch Đó là điện sản tồn mạch b) Cơng suất nguồn điện - GV: Hãy nêu nội dung thiết lập - HS: Cơng suất nguồn điện có giá trị cơng thức tính cơng nguồn điện? cơng nguồn điện thực hiện một đơn vị thời gian: P= A =EI t Cơng suất nguồn điện có trị số cơng suất dòng điện chạy mạch 51 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 58 of 128 Hoạt đơng ( 10 phút): Tìm hiểu cơng suất dụng cụ tiêu thụ điện (Phân biệt hai loại dụng cụ tiêu thụ điện Trình bày suất phản điện máy thu điện Trình bày vận dụng công thức về điện tiêu thụ cơng suất tiêu thụ, cơng suất có ích máy thu điện) Hoạt động học sinh Trợ giúp GV - GV: Các em kể tên một số thiết bị - HS: Bóng đèn, bàn là, máy sấy, quạt tiêu thụ điện biết? điện,… - GV thông báo: Đối với dụng cụ tỏa - HS: Lắng nghe ghi nhớ nhiệt tồn bợ điện cung cấp cho dụng cụ (chỉ chứa điện trở) chuyển hóa thành nhiệt Còn máy thu điện dụng cụ phần lớn điện chuyển hóa thành lượng khác không phải nhiệt a) Công suất dụng cụ tỏa nhiệt - GV: Viết biểu thức tính điện tiêu - HS: 52 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 59 of 128 thụ công suất dụng cụ tỏa nhiệt? + Điện tiêu thụ dụng cụ tỏa nhiệt tính theo cơng thức: A  UIt  RI t  U2 t R + Công suất dụng cụ tỏa nhiệt tính theo cơng thức: P= A U2  UI  RI  t R b) Suất phản điện máy thu điện - GV: Nêu sự khác máy thu - HS: : Khác với dụng cụ tỏa nhiệt, dụng cụ tỏa nhiệt? máy thu điện có mợt phần Q’ điện A cung cấp cho máy chuyển hóa thành nhiệt Q '  rb I t Phần điện lại A’ chuyển hóa thành dạng lượng có ích khác A’=Epq - GV: Hãy thết lập công thức tính suất - HS: Suất phản điện máy thu điện phản điện máy thu điện? xác định công thức: Ep = - GV thông báo: Suất phản điện máy A' (V) q - HS: Lắng nghe tiếp thu thu điện xác định điện mà dụng cụ chuyển hóa thành dạng lượng khác, khơng phải nhiệt, có mợt đơn vị điện tích dương chuyển qua máy - GV: Trường hợp máy thu điện - HS: Lắng nghe tiếp thu nguồn điện nạp điện, suất phản điện có trị số suất điện đợng nguồn lúc phát điện, dòng điện nạp vào cực dương máy thu 53 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 60 of 128 c) Điện và công suất điện tiêu thụ máy thu điện - GV: Thiết lập cơng thức tính cơng tổng - HS: Cơng tổng cợng mà dòng điện thực cợng mà dòng điện thưc hiện máy thu hiện máy thu điện là: điện? A p  A '  Q '  Ep It  r p I t  UIt - GV thông báo: Ap là điện - HS: Lắng nghe tiêu thụ máy thu điện khoảng thời gian t - GV: Hãy thiết lập cơng thức tính cơng - HS: Cơng suất máy thu điện là: suất máy thu điện? P= A  EpI+rpI2 t Hoạt động (5 phút): Tìm hiểu nguyên tắc đo công suất điện và điện tiêu thụ (Trình bày ngun tắc đo cơng suất và điện tiêu thụ) Hoạt động HS Trợ giúp GV - GV: Cho biết dụng cụ đo công suất - HS: Trong kĩ thuật dùng oát kế để đo kĩ thuật? công suất - GV thông báo: Độ lệch kim thị - HS: Lắng nghe tiếp thu mặt chia độ cho ta biết công suất tiêu thụ đoạn mạch 54 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 61 of 128 - GV: Trong phòng thí nghiệm người ta dùng ampe kế để đo cường đợ dòng điện chạy qua đoạn mạch dùng vôn kế để đo hiệu điện hai đầu đoạn mạch Từ đó tính cơng suất dòng điện - GV: Đưa mợt số hình ảnh về vơn kế ampe kế - GV: Máy đếm điện thực chất để - HS: Máy đếm điện dùng để đo đo đại lượng nào? điện tiêu thụ Hoạt động (5 phút): Củng cố, vận dụng kiến thức (Vận dụng cơng thức tính cơng, cơng suất dòng điện, nguồn điện; cơng suất dụng cụ tỏa nhiệt máy thu; định luật Jun-Len-xơ để giải tập SGK tập liên quan) 55 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 62 of 128 Trợ giúp GV Hoạt động HS - Gọi HS trình bày kiến thức cần nắm - Yêu cầu HS làm việc cá nhân giải tập trả lời câu hỏi * Câu hỏi 1: Cùng mợt dòng điện chạy qua dây dẫn dây tóc mợt bóng đèn Tại dây tóc nóng đến sáng trắng mà dây dẫn hầu khơng nóng lên? - HS trình bày dựa theo nợi dung ghi chép - HS thực hiện nhiệm vụ Câu 1: Vì dây tóc bóng đèn có điện trở lớn, cò dây dẫn có điện trở nhỏ, nhiều là không đáng kể nên dây tóc nóng đến sáng trắng dây dẫ hầu không * Câu hỏi 2: Theo định luật Jun-Len-xơ, Câu 2: C nhiệt lượng tỏa dây dẫn A Tỉ lệ với cường đợ dòng điện qua dây dẫn B Tỉ lệ với bình phương cường đợ dòng điện C Tỉ lệ nghịch với bình phương cường đợ dòng điện D Tỉ lệ với bình phương điện trở dây dẫn * Bài tập: Để bống đèn loại 120V-60W Bài tập:  Tóm tắt: sáng bình thường mạch điện có hiệu Uđm=120V; Pđm=60W điện là 220V, người ta mắc nối tiếp với mợt điện trở phụ R Tìm điện trở U=220V phụ đó  Giải: I đm  Pđm  0.5 A  I U đm Rđm  U đm  240 I đm  U  I Rđm  R   R  200  Hoạt động (3 phút): Hướng dẫn về nhà Trả lời câu hỏi, làm tập SGK, SBT có liên quan V Rút kinh nghiệm 56 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 63 of 128 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Căn vào mục tiêu, nhiệm vụ kết quả nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu tự tạo và sử dụng một số thí nghiệm Vật lí vui dạy học phần Điện học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh” đạt một số kết quả sau: Hệ thống hóa sở lý luận việc khai thác và sử dụng thí nghiệm Vật lí vui dạy học Vật lí các trường THPT Đã vai trò thí nghiệm Vật lí vui việc tích cực hóa hoạt động nhận thức HS dạy học Vật lí trường phổ thông Trên sở phân tích nội dung phần Điện học, Vật lí 11 THPT, đề xuất quy trình tự tạo, thiết kế và chế tạo 10 thí nghiệm Vật lí vui phần Điện học, Vật lí 11 THPT Đề xuất phương án sử dụng các thí nghiệm chế tạo vào dạy học phần Điện học, Vật lí 11 THPT theo hướng tích cực hóa hoạt đợng nhận thức HS Các thí nghiệm chế tạo và sử dụng dạy học các bài: - “Điện tích Định luật Cu-lông” có năm phương án - “Thuyết electron Định luật bảo toàn điện tích” có hai phương án - “Tụ điện” có một phương án - “Pin và acquy” có một phương án - “Điện và công suất điện Định luật Jun – Len-xơ ” có một phương án Đã thiết kế hai tiến trình dạy học cụ thể tḥc phần Điện học Vật lí 11 THPT có sử dụng thí nghiệm Vật lí vui chế tạo tạo theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức HS, góp phần đào sâu, củng cố kiến thức và rèn luyện tư cho HS, gây sự ý, kích thích tính tò mò, qua đó gây sự hứng thú học tập cho người học Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, việc khai thác thí nghiệm tự tạo, thí nghiệm đơn giản dạy học là mợt đòi hỏi có tính nguyên tắc, quy định đặc điểm bợ mơn Vật lí Vì vậy, tiến hành chế tạo một thí nghiệm cần phải đầu tư công sức, thời gian để suy nghĩ xây dựng, đồng thời phải biết khai thác sử dụng thí nghiệm Vật lí vui có hiệu quả Để làm điều này đòi hỏi GV phải nhiệt tình, phải có lực sư phạm và trình đợ chun mơn người GV Vật lí Trên sở nghiên cứu có một số kiến nghị sau: 57 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 64 of 128 Cần tăng cường sử dụng thí nghiệm Vật lí vui theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức HS dạy học Vật lí trường phổ thông Khuyến khích GV làm thí nghiệm Vật lí vui thông qua các cuộc thi “làm đồ dùng dạy học” thông qua làm đề tài nghiên cứu khoa học, các thí nghiệm phải áp dụng vào dạy học Tóm lại, đề tài bước đầu nghiên cứu sở lý luận việc nghiên cứu tự tạo và sử dụng thí nghiệm Vật lí vui dạy học Vật lí trường phổ thông và thu một số kết quả định Do hạn chế về thời gian, về kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, nên đề tài mới tập trung nghiên cứu tự tạo một số thí nghiệm Vật lí vui phần Điện học Vật lí 11 nâng cao Nhưng với kết quả thu đề tài có thể cho phép mở rộng việc khai thác, nghiên cứu theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh các phần học khác chương trình Vật lí THPT 58 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 65 of 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Huỳnh Trọng Dương (2006), Nghiên cứu xây dựng sử dụng thí nghiệm theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh dạy học vật lí trường trung học sở, ĐHSP Hà Nội [2] Lê Văn Giáo (2007), Bài giảng tích cực hố hoạt động nhận thức học sinh, ĐHSP Huế [3] Lê Văn Giáo (2005), Thí nghiệm phương tiện trực quan dạy học vật lí trường phổ thông, NXB Giáo dục [4] Vũ Thúy Hoa (2001), 100 thực nghiệm khoa học vui bổ ích, NXB Phụ nữ, TP Hồ Chí Minh [5] Hà Văn Hùng, Lê Cao Phan (2004), Tổ chức hoạt động thí nghiệm vật lí tự làm, NXB Giáo dục [6] Phạm Thị Thanh Hương (2009), Luận văn ThS, Tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh qua thí nghiệm vui phần Cơ Nhiệt trung học phổ thông [7] Nguyễn Thế Khơi (Chủ biên) (2010), Vật lí 11 nâng cao, NXB Giáo dục, Hà Nội [8] Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế (2002), Phương pháp dạy học vật lí trường phổ thơng, NXB Đại học Sư Phạm, Hà Nội [9] Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng (2007), Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh dạy học vật lí trường Trung Học Phổ Thông, NXB Đại học Quốc Gia, Hà Nội [10] Phạm Hữu Tòng (2004), Dạy học vật lí trường phổ thơng theo định hướng phát triển, hoạt động tích cực, tự chủ, sáng tạo tư khoa học, NXB Đại học Sư phạm [11] Phạm Hữu Tòng (2005), Lí luận dạy học Vật lí 1, NXB Đại học Sư phạm [12] Thái Duy Tuyên (2007), Phương pháp dạy học truyền thống đổi mới, NXB Giáo dục, Hà Nội [13] Lê Công Triêm (2004), Bài giảng nghiên cứu chương trình vật lý phổ thơng, Đại học Sư phạm, Huế [14] Nguyễn Thị Hồng Việt (2003), Tổ chức hoạt động nhận thức cho HS dạy học vật lí trường THPT, NXB Giáo dục 59 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van ... chọn và nghiên cứu đề tài Nghiên cứu tự tạo và sử dụng số thí nghiệm Vật lí vui dạy học phần Điện học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức HS Lịch sử vấn đề nghiên cứu. .. Quy trình tự tạo thí nghiệm Vật lí vui 25 2.4 Nghiên cứu tự tạo một số thí nghiệm Vật lí vui dạy học phần Điện học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức HS ... tự tạo thí nghiệm Vật lí vui Dựa vào yêu cầu đối với thí nghiệm Vật lí vui và kiến thức Vật lí phần Điện học, việc nghiên cứu tự tạo các thí nghiệm Vật lí vui thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tự tạo và sử dụng một số thí nghiệm Vật lí vui trong dạy học phần Điện học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS, Nghiên cứu tự tạo và sử dụng một số thí nghiệm Vật lí vui trong dạy học phần Điện học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay