Kiểm tra 45 phút HK2

2 117 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2013, 01:28

Ngày / 4 /2009 Bài kiểm tra môn: Lịch sử 9. Bài số: Thời gian làm bài : 45 phút. Điểm hệ số: 2 Họ tên học sinh: Lớp: 9 I. Trc nghim :( 3 im) Hóy khoanh trũn trc cõu tr li ỳng Cõu 1: Em hóy cho bit õm mu ca Phỏp M trong vic thc hin k hoch Na-va? A .Phỏp v M tng cng cng tỏc sm kt thỳc cuc chin ụng Dng B. Xoay chuyn cc din chin tranh ụng Dng , hy vng trong 18 thỏng Kt thỳc chin tranh trong danh d C. Thay dn quõn Phỏp bng quõn M D. C ba ý trờn Cõu 2: Thi gian din ra chin dch in Biờn Ph ? A. 13/3 17/3/1954 B. 30/3- 26/4/1954 C. 30/3 26/4/1954 D. 8/5 - 21/7/1954 Cõu 3: Ti sao khng nh chin thng in Biờn Ph ó quyt nh vic chm dt chin tranh xõm lc ca Phỏp ụng Dng? A. Vỡ chin dch in Biờn Ph ó lm phỏ sn hon ton k hoch Na-va, n lc cui cựng ca thc dõn Phỏp nhm tỡm li thoỏt trong danh d B. Vỡ sau chin dch in Biờn Ph , M ngng vin tr cho Phỏp C. Vỡ M quyt nh loi Phỏp v nhy vo can thip trc tip D. C ba ý kin trờn II. T lun ( 7 im) Câu1: ( 2 điểm ) Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của hiệp định Giơ-ne-vơ Câu 2: ( 4 điểm) ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lợc ? Câu 3: ( 1 điểm) Thời gian này làm cho em nghĩ đến sự kiện gì? 8/5/1954 ; 21/7/1954 Bài làm . . . Nhận xét của thầy cô Điểm . . . . . . . . . . . . . Ngày / 4 /2009 Bài kiểm tra môn: Lịch sử 9. Bài số: Thời gian làm bài : 45 phút. Điểm hệ số: 2 Họ tên học sinh: Lớp: 9 I. Trc. kt thỳc cuc chin ụng Dng B. Xoay chuyn cc din chin tranh ụng Dng , hy vng trong 18 thỏng Kt thỳc chin tranh trong danh d C. Thay dn quõn Phỏp bng quõn M
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra 45 phút HK2, Kiểm tra 45 phút HK2, Kiểm tra 45 phút HK2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay