Nghiên cứu quá trình truyền năng lượng giữa các ion đất hiếm trong thủy tinh borate kim loại kiềm đồng pha tạp Ce3+, Dy3+.

27 17 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 18:35

1 of 128 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài 2.Mục tiêu đề tài 3.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 4.Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu 4.1 Cách tiếp cận 4.2 Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Cấu trúc đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT JUDD-OFELT Lực dao động tử thực nghiệm cách tính thơng số JO từ phổ hấp thụ Tính chất xạ CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 10 Các nghiên cứu phổ quang học thủy tinh Borate pha tạp Sm 10 1.1 Mẫu thủy tinh borate pha tạp đất 10 1.2 Nghiên cứu từ phổ hấp thụ vật liệu: 10 1.2.1 Hấp thụ vùng lượng cao 12 1.2.2 Hấp thụ vùng lượng thấp 13 1.3 Sơ đồ chuyển dời hấp thụ mức lượng ion Sm3+ 15 Các kết nghiên cứu áp dụng lý thuyết Judd-Ofelt cho thủy tinh hỗn hợp BLiNa:Sm 16 2.1 Lực dao động tử thực nghiệm 16 2.2 Lực dao động tử tính tốn từ lý thuyết JO 17 2.3 Phổ quang phát quang đặc trưng chuyển dời xạ 21 2.3.1 Phổ quang phát quang 21 2.3.2 Các đặc trưng chuyển dời xạ 22 KẾT LUẬN 23 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 MỞ ĐẦU Hiện nay, lĩnh vực nghiên cứu quan tâm phát triển linh kiện quang học dùng viễn thông, sợi quang chuyển đổi ngược, khuếch đại quang học, lazer rắn, hiển thị 3D dựa vật liệu pha tạp đất Để làm điều đó, người ta ý tìm vật liệu có lượng phonon nhỏ để giảm xác suất trình phát xạ nhiệt đa phonon nâng cao tiết diện quang ion đất Đó vật liệu fluoride chaleogenide pha tạp đất hiếm, thí dụ họ vật liệu ZBLAN Tuy nhiên, từ năm 1993 Wang Ohwaki tìm loại vật liệu thích hợp hơn, vật liệu thủy tinh suốt thuộc họ oxy – fluoride pha tạp đất Có thể kể cơng trình tiêu biểu công bố gần như: Agarwal A., Seth V P., Sanghi S., Gahlot P and Khasa S (2004), Mixed alkali effect in optical properties of lithium – potassium bismuth borate glass system; Babu P., Jayasankar C.K (2000), Optical spectroscopy of Eu3+ ions in lithium borate and lithium fluoroborate glasses; Binnemans K., Gorller-Walrand C (1998), Are the Judd – Ofelt intensity parameters sensitive enough to reflect small compositional changes in lanthanide-doped glasses… Ở Việt Nam, việc nghiên cứu chế tạo Thủy tinh chứa nguyên tố đất thực năm gần đây, là: Tác giả Ngơ Quang Thành cơng trình luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tượng phát quang cưỡng nhiệt số vật liệu rắn nhằm ứng dụng đo liều xạ, (2009) có nghiên cứu thủy tinh Li2B4O7 chế tạo phương pháp nóng chảy Tuy nhiên mục tiêu luận án tìm kiếm vật liệu để chế tạo liều kế đo liều xạ trị sử dụng y học Tác giả Bùi Thế Huy: Chế tạo nghiên cứu tính chất quang Li2B4O7 LiF pha tạp nhằm mục đích đo liều xạ, Luận án tiến sĩ, (2009) nghiên cứu đến loại vật liệu Li2B4O7 mục đích đo liều xạ Gần vật liệu thủy tinh pha tạp đất nghiên cứu chế tạo thành cơng tối ưu hóa cơng nghệ nhóm tác Trần Ngọc với tinh Borate – Kim loại kiềm pha tạp Sammarium dysposium triển vọng ứng dụng tương lai gần cao Tính cấp thiết đề tài Lý thuyết Judd-Ofelt ( J-O) xây dựng cho kim loại đất hiếm, thông số rút từ lý thuyết cho phép ta đánh giá nhiều đại lượng vật lý quan trọng như: cường độ chuyển dời, ước lượng thời gian sống chuyển dời, tiên đoán kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 dạng phổ ion đất Ngồi ra, thơng số cường độ xác định theo lý thuyết Judd-Ofelt cho phép ta đánh giá nhiều đặc trưng môi trường xung quanh ion đất độ bất đối xứng (asymmetry), độ đồng hóa trị (covalence), độ bền (rigidity)…Đặc biệt, lý thuyết cho phép ta tính tốn yếu tố ma trận cách đơn giản nhiều Từ ta tiên đốn tính tốn nhiều thơng số q trình huỳnh quang như: thời gian sống trạng thái kích thích, cường độ chuyển dời huỳnh quang khác nhau….Để góp phần nghiên cứu sâu vật liệu quang học, đặc biệt nâng cao hiểu biết lý thuyết Judd – Ofelt, chọn hướng nghiên cứu “Vận dụng lý thuyết Judd-Ofelt để nghiên cứu tính chất quang thủy tinh borate kim loại kiềm pha tạp Sm3+” cho đề tài nghiên cứu Mục tiêu đề tài Sử dụng lý thuyết Judd-Ofelt (J-O) xây dựng cho kim loại đất hiếm, để tính tốn thơng số vật lý vật liệu như: cường độ chuyển dời, ước lượng thời gian sống chuyển dời, tiên đoán dạng phổ ion đất từ đưa tính chất quang vật liệu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu + Lý thuyết Judd-Ofelt 3+ + Các hệ mẫu thủy tinh borat - kim loại kiềm pha tạp Sm với nồng độ tạp khác chế tạo phương pháp nóng chảy 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Trong đề tài lý thuyết Judd – Ofelt quang phổ đất cần tính tốn áp dụng cách có hệ thống cho tất phổ đo với độ xác cao để thu thơng tin tin cậy tính chất chuyển dời (A) xác suất chuyển dời tổng cộng (AT), thời gian sống kích thích (τR), tỷ số cường độ mức huỳnh quang (βR) tiết diện ngang xạ cưỡng chuyển dời (δ(λR)) Từ ta đánh giá giá trị thực tiễn ý nghĩa khoa học vật liệu nghiên cứu +Ý nghĩa thứ hai phân tích Judd – Ofelt đánh giá tính đối xứng cấu trúc xung quanh ion RE, độ đồng hóa trị tương tác kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 ion RE ion Oxygen hay Flour xung quanh, hiệu ứng nephelauxetic ion RE vật liệu, độ ổn định (rigidity) vật liệu… Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu\ 4.1 Cách tiếp cận Để đạt mục tiêu đề tài, cách tiếp cận tốt kết hợp kết thực nghiệm với việc sử dụng lý thuyết Judd – Ofelt quang phổ đất để thu thơng tin tính chất huỳnh quang vật liệu (xác suất chuyển dời phát xạ, thời gian sống trạng thái kích thích…), tính đối xứng cấu trúc xung quanh ion RE, độ đồng hóa trị tương tác RE ion Oxygen hay kim loại kiềm xung quanh để từ ta đánh giá giá trị thực tiễn ý nghĩa khoa học vật liệu nghiên cứu 4.2 Phương pháp nghiên cứu Đây đề tài bán thực nghiệm nên số liệu thu thập phải từ thực nghiệm để luận khoa học cho việc áp dụng lý thuyết JO để tính tốn thơng số vật lý Trên sở phổ quang học thu thập vật liệu BLiNa:Sm, đề tài sử dụng lý thuyết J-O để tính tốn xác định đại lượng vật lý đặc trưng cho phổ từ nêu lên tính chất vật liệu khả ứng dụng Nội dung nghiên cứu + Nội dung nghiên cứu (trình bày dạng đề cương nghiên cứu chi tiết) + Kết hợp kết thực nghiệm với việc sử dụng lý thuyết Judd – Ofelt quang phổ đất để thu thơng tin tin cậy tính chất huỳnh quang vật liệu ( xác suất chuyển dời phát xạ, thời gian sống trạng thái kích thích…) tính đối xứng cấu trúc xung quanh ion RE, độ đồng hóa trị tương tác ion RE ion Oxygen hay kim loại kiềm xung quanh để từ ta đánh giá giá trị thực tiễn ý nghĩa khoa học vật liệu nghiên cứu +Tìm khác biệt tính chất quang ion RE thủy tinh có khơng có nano-tinh thể Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, nội dung tổng kết dề tài trình bày hai chương Chương I Tổng quan lý thuyết J-O kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 + Trình bày tổng quan lý thuyết Judd-Oflet chyển dời f – f ion đất + Phương pháp xác định cường độ vạch chuyễn dời đại lượng vật lý liên quan phổ hấp thụ phổ huỳnh quang Chương II KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN + Trình bày nghiên cứu phổ quang học thủy tinh Borate pha tạp Sm3+ + Trình bày kết nghiên cứu áp dụng lý thuyết Judd-Oflet cho thủy tinh hỗn hợp BLiNa:Sm thông qua phổ hấp thụ KẾT LUẬN kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT JUDD-OFELT Lý thuyết Judd-Ofelt (J.O) xây dựng cho kim loại đất hiếm, thông số rút từ lý thuyết cho phép ta đánh giá nhiều đại lượng vật lý quan trọng như: cường độ chuyển dời, thời gian sống chuyển dời, tiên đoán dạng phổ ion đất hiếm,…Ngồi ra, thơng qua thơng số JO cho phép ta đánh giá nhiều đặc trưng môi trường xung quanh ion đất tính đối xứng cấu trúc xung quanh ion RE, độ đồng hóa trị tương tác i4on RE ion Oxygen hay kim loại kiềm xung quanh…Cơ sở lý thuyết JO dựa vào phổ hấp thụ phổ huỳnh quang thực nghiệm Lực dao động tử thực nghiệm cách tính thơng số JO từ phổ hấp thụ Lực dao động tử xác định công thức thực nghiệm: fexp  4,138.109   (v)dv (1) Trong đó:  (v) molar absorptivity tần số  Đại lượng tính từ độ hấp thụ A theo công thức Lambert – Beer:  (v )  A(v) c.d Trong đó: A(v) xác định trực tiếp từ phổ hấp thụ  lg( I / I  d độ dày mẫu; c nồng độ ion đất (mol/lít) (có thể xác định từ công thức: c (ion/cm3 =NA.d/M ; với NA số Avogadro, d tỷ trọng (mol % ion đất ) M khối lượng phân tử) Theo lý thuyết JO, biểu thức mô tả lực dao động tử chuyển dời dipole điện từ trạng thái A lên trạng thái kích thích B là: fcal  8 mc v (n2  2)2  J U   ' J '  3h J  9n  2,4,6 (2) Trong   gọi thơng số cường độ, khơng phụ thuộc vào chuyển dời hấp thụ hay huỳnh quang mà phụ thuộc vào cấu trúc trường tinh thể, đại lượng tính từ thực nghiệm Đại lượng J U   ' J ' gọi yếu tố ma trận rút gọn kép, kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 U  tốn tử tenxơ đơn vị, phụ thuộc vào ion đất trạng thái chuyển dời đầu – cuối So sánh lực dao động tử từ hai cơng thức thực nghiệm tính tốn lí thuyết ta có hệ n phương trình tương ứng với n chuyển dời khảo sát phổ hấp thụ: exp n  2U n  4U n  6U n (3) Giải hệ phương trình (3) phương pháp bình phương tối thiểu 3 cho ta kết quả: 2 , 4 , 6 với sai số độ lệch tồn phương trình là: é ù1/2 exp cal rms = êå ( fedi - fedi ) / (n - 3) ú ú ëê i û (4) Tính chất xạ Trong q trình xạ huỳnh quang, xác suất chuyển dời phát xạ ngẫu nhiên từ trạng thái J    ' J ' phổ huỳnh quang xác định bởi: A( J , ' J ')  Aed  Amd Hay: A( R ) (Yj , Y' j ') = é ổ ự 64p v3 ờn ỗ n + ú ÷ S + n S md ỳ ỗ ữ ed 3hc3 (2 J '+1) ø ê è ú ë û (5) Trong n chiết suất vật rắn J’là moment góc tổng cộng mức kích thích Vì vật liệu quang học điện mơi (chiết suất n>1), cần có số hiệu chỉnh trường cục Lorentz  ED  MD cho tương tác với momen lưỡng cực điện n(n2  2)2 momen lưỡng cực từ hệ số , n đưa vào biểu thức( 3) (4), cụ thể: Đối với trình hấp thụ :  ED (n2  2)2  ứng với chuyển dời dipole điện 9n MD  n chuyển dời dipole từ Đối với trình phát xạ:  ED  n(n2  2)2 ứng với chuyển dời dipole điện  MD  n3 ứng với chuyển dời dipole từ kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 Bên cạnh lực dao dộng tử fcal hệ số phát xạ ngẫu nhiên A(R), lý thuyết JO đưa khái niệm lực vạch chuyển dời (transition line strength) định nghĩa bởi: SED  e2  a U  b     2,4,6 (6) Và Smd æ e ử2 n n ữ = ỗỗ ữ f y J L + 2S f y ' J ' mc è ø (7) Trong SED SMD lực vạch dipole điện từ tương ứng 1 + Thời gian sống trạng thái kích thích  ( J ) :    A( R ) ( J )  Ta có :    exp  cal Căn vào giá trị  , ta biết chuyển dời từ trạng thái kích thích xuống tất mức thấp nó, có hay nhiều chuyển dời không phát photon (chỉ phát phonon); đại lượng gọi hiệu suất huỳnh quang + Vì trạng thái kích thích phục hồi đến trạng thái nằm thấp hơn, tạo thành số vạch phổ Cường độ tỷ đối vạch phổ đánh giá tỷ số phân nhánh, định nghĩa sau:  R ( J , ' J ')  A( J , ' J ') AT ( J ) (8) Ta dung tỷ số phân nhánh để tiên đoán cường độ tương đối tất vạch huỳnh quang phát sinh từ mức kích thích cho Tỷ số phân nhánh thực nghiệm xác định diện tích tương đối vạch huỳnh quang + Một điều quan tâm khả phát xạ cưỡng (tức xạ laser) chuyển dời phát xạ Khả đặc trưng tiết diện ngang xạ cưỡng đỉnh, trạng thái  J  ' J ' có xác suất A( J , ' J ') mô tả công thức  ( p )( J , ' J ')   p4 / 8 cn2 eff  A( J , ' J ') (9) Trong đó,  p bước sóng xạ đỉnh; eff độ rộng vạch hiệu dụng chuyển dời tính cách chia diện tích tổng cộng dải xạ cho độ cao đỉnh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128  1   100 (10) Đại lượng đặc trưng cho tương tác ion đất với ion khác xung quanh, nói cách khác đại lượng mơ tả liên kết vật liệu Nếu:    liên kết cộng hóa trị    liên kết ion kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 10 of 128 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Các nghiên cứu phổ quang học thủy tinh Borate pha tạp Sm3+ 1.1 Mẫu thủy tinh borate pha tạp đất Thuỷ tinh loại vật liệu dễ chế tạo, dễ tạo dáng, dễ điều chỉnh thành phần, dễ pha tạp chất với nồng độ biến thiên dải rộng, dễ thu mẫu khối Đặc biệt thuỷ tinh dạng ôxit vật liệu có cấu trúc ổn định biến động hố học nhiệt Ngồi môi trường thuỷ tinh môi trường đẳng hướng ta vận dụng lý thuyết Judd-Ofeld để tính tốn đại lượng vật lý đặc trưng cho chuyển dời quang học Thường mơi trường thuỷ tinh khơng tính đến hiệu ứng Stark số lượng tử J xem số lượng tử tốt Vì việc áp dụng lý thuyết J-O mẫu thuỷ tinh pha tạp đất đặc biệt thuận lợi Như giới thiệu, vật liệu BLiNa:Sm dạng thủy tinh có nhiều hứa hẹn sử dụng đo liều lớn, đo liều notron, kỹ thuật đếm nhấp nháy (scinsilator), lĩnh vực chiếu sáng vật liệu quang học có nhiều ứng dụng tương lai Với định hướng vậy, lựa chọn mẫu thủy tinh chế tạo phương pháp nóng chảy nhóm nghiên cứu TS Trần Ngọc chế tạo phòng thí nghiệm Hóa – Lý trường Đại học Quảng Bình thực với thành phần (70-x)B2O3-15Li2CO3 -15Na2CO3- xSm2O3; Ký hiệu: BLiNa (trong x = 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 5,0 mol%) Các mẫu có có màu hồng đỏ Bằng mắt thường thấy mẫu có độ truyền qua tốt, đồng đều, khơng có bọt sản phẩm thủy tinh tạp Samarium dạng ion Sm3+ đặc trưng Hình 2.1 số mẫu thủy tinh hỗn hợp borate kim loại kiềm mà chúng tơi có 1.2 Nghiên cứu từ phổ hấp thụ vật liệu: Từ mẫu có được, chúng tơi tiến hành nghiên cứu tính chất quang vật liệu Như biết, tính chất quang vật liệu nghiên cứu thường phổ hấp thụ Phân tích phổ hấp thụ ta biết chuyển dời hấp thụ cho phép xảy tâm quang học có vật liệu Các thơng số từ phổ hấp thụ cường 10 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 13 of 128 H5/2 lên trạng thái kích thích (ứng với trạng thái:4IJ (J=11/2 15/2) ;4G9/2; 6PJ (J=3/2, 5/2, 7/2); 4M19/2 4DJ (J=3/2,7/2) tương ứng với cực đại nêu hình vẽ) + Trong chuyển dời hấp thụ, qua thực nghiệm quan sát chuyển dời từ trạng thái 6H5/2 lên mức kích thích mức trạng thái PJ DJ có cường độ mạnh (trong chuyển dời 6H5/2 đến 6P3/2 mạnh nhất, sau chuyển dời từ 6H5/2 đến 4D7/2; 4D3/2 6P7/2) Bước sóng λ(nm), lượng v(cm-1) lượng E(eV) tương ứng với chuyển dời xác định (từ trạng thái lên tất trạng thái kích thích) trình bày bảng Bảng 1: Bước sóng λ(nm); lượng v(cm-1) lượng E(eV) tương ứng với đỉnh phổ hấp thụ Sm3+ (trong vùng lượng cao) TT H5/2  λ(nm) v (cm-1) E (eV) I11/2 470 21276 2,62 I13/2 460 21739 2,68 M19/2 422 23696 2,92 P3/2 401 24937 3,07 P7/2 374 26737 3,30 D3/2 360 27777 3,43 D7/2 343 29154 3,60 316 31645 3,90 P3/2 1.2.2 Hấp thụ vùng lượng thấp Phổ hấp thụ Sm3+ thủy tinh hỗn hợp borate (BliNa) vùng lượng thấp trình bày hình 2.3 So với dải vùng lượng cao, phổ hấp thụ thể chuyển dời vùng lượng thấp ghi nhận có cường độ lớn nhiều lần rõ nét hơn, đặc trưng tính chất hấp thụ ion Sm3+ 13 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 14 of 128 2.0 H5/2 F7/2 § é hÊp thơ (a.u)) F9/2 F5/2 F3/2 F11/2 H15/2 1.5 800 F1/2 1000 1200 1400 1600 1800 B- í c sãng (nm)) Hình 2.3: Phổ hấp thụ Sm3+ thuỷ tinh (BLiNa: 0.5Sm3O3) vùng lượng thấp Từ phổ thu vùng lượng thấp, ta có số nhận xét sau: + Cũng giống vùng lượng cao, hình dạng vị trí xuất cực đại (tương ứng với bước sóng hấp thụ) Sm3+ thủy tinh borate phù hợp tốt với công bố giới mà nhận + Căn vị trí cực đại xuất phổ, chúng tơi xác định chuyển dời tương ứng Tất chuyển dời xác định từ mức 6H5/2 lên trạng thái kích thích ứng với trạng thái 6FJ (J=3/2, 5/2, 7/2, 9/2, 11/2 15/2) Ngồi ta quan sát chuyển dời từ 6H5/2 lên trạng thái kích thích 5H13/2 với dải rộng cường độ yếu + Kết qủa thực nghiệm cho thấy cường độ phổ chuyển dời từ trạng thái H5/2 lên mức kích thích thuộc trạng thái 6FJ (J= 5/2, 7/2, 9/2) mạnh nhất, sau chuyển dời từ 6H5/2 đến 6FJ (J=3/2, 11/2 15/2) Bước sóng, lượng v lượng E tương ứng với chuyển dời xác định trình bày bảng 14 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 15 of 128 Bảng 2: Bước sóng(nm), lượng v (cm-1) lượng E (eV) tương ứng với đỉnh phổ hấp thụ Sm3+ (trong vùng lượng cao) TT H5/2  F1/2 H15/2 F3/2 F5/2 F7/2 F9/2 F11/2 λ (nm) 1590 1525 1476 1372 1228 1079 947 E (eV) v (cm-1) 6289 6557 6775 7288 8143 9267 10565 0,77 0,81 0,83 0,90 1,01 1,14 1,30 1.3 Sơ đồ chuyển dời hấp thụ mức lượng ion Sm3+ PJ P3/2 DJ D5/2 PJ P5/2 GJ FJ Hình 2.4: Giãn đồ lượng ion Sm chuyển dời hấp thụ (biễu diễn thang số sóng bước sóng chuyển dời) 15 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 16 of 128 Từ phổ hấp thụ thu từ phép đo hấp thụ mẫu (thông qua bảng số liệu) ta mơ tả chuyển dời hấp thụ có xác suất đủ lớn mà ta ghi nhận mức lượng ion Sm3+ trường thuỷ tinh BLiNa [15,17], giãn đồ mô tả hình 2.4 Giãn đồ lượng ion Sm+3 chuyển dời hấp thụ biễu diễn thang lượng bước sóng chuyển dời Các chuyển dời hấp thụ mức 6H5/2 lên trạng thái kích thích thuộc lớp 6FJ; 4GJ; 6PJ; 4DJ 4PJ Các kết nghiên cứu áp dụng lý thuyết Judd-Ofelt cho thủy tinh hỗn hợp BLiNa:Sm Trong phần này, sâu vào nội dung hẹp, dùng samarium đầu dò để tìm hiểu tính đối xứng liên kết vật liệu thuỷ tinh BliNa:Sm vị trí lân cận ion đất Trên sở chúng tơi sử dụng phương pháp sau: + Phương pháp thực nghiệm: từ kết phép đo hấp thụ để xác định lực giao động tử chuyển dời thực nghiệm fexp + Phương pháp lý thuyết: Lý thuyết J-O áp dụng tính tốn cho mơi trường đẳng hướng thuỷ tinh pha tạp đất đặc biệt thuận lợi cho kết tốt tro0ng mơi trường thủy tinh, ta khơng tính đến hiệu ứng Stark số lượng tử J xem số lượng tử tốt Chúng áp dụng lý thuyết Judd-Ofelt (J-O) để tính tốn đại lượng vật lý liên quan đến cấu trúc liên kết vật liệu, cụ thể là: xác xuất chuyển dời phát xạ, thời gian sống trạng thái kích thích; tính đối xứng cấu trúc xung quanh ion RE, độ đồng hoá trị tương tác ion RE ion kim loại kiềm xung quanh để từ ta đánh giá giá trị thực tiễn ý nghĩa khoa học vật liệu nghiên cứu 2.1 Lực dao động tử thực nghiệm Nói chung, ta áp dụng lý thuyết J-O để tính tốn tham số cường độ Ω2, Ω4 Ω6 sở số liệu thực nghiệm phổ hấp thụ huỳnh quang Đối với mẫu chứa Sm3+ việc phân tích J-O thơng qua phổ hấp thụ thuận lợi phổ hấp thụ vùng UV-VIS IR-NIR mạnh cho phép ta tính ba tham số Ωλ cách tin cậy [4] Để xác định tham số cường độ Ωλ từ phổ hấp thụ, ta phải lấy kết thực nghiệm lực dao động tử tương tác lưỡng cực điện làm số liệu chuẩn 16 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 17 of 128 Lực dao động tử thực nghiệm dễ dàng tính từ cơng thức: f exp =4,32.10-9  ()d =4,32.10-9  ()= A() d c.d A() hệ số hấp thụ tần số ν, nồng độ c tính số ion hoạt c.d tính Sm3+ chứa cm3, d độ dày mẫu [3,5,6,7] Trên sở phổ hấp thụ mẫu thủy tinh BMxMy:Sm chế tạo (được trình bày hình 2.2 2.3), với số liệu độ dày mẫu (bảng 1) khối lượng riêng, chiết suất (bảng 2), sử dụng cơng thức tính: Lực dao động tử thực nghiệm Smakula, kết trình bày bảng Bảng 3: Năng lượng v ; lượng Eexp lực dao động tử fexp ứng với chuyển dời hấp thụ Sm3+trong thủy tinh hỗn hợp kim loại kiềm BLiNa:Sm TT H5/2  v (cm-1) Eexp(eV) fexp (10-6) I11/2 21276 18976 I13/2 21739 18976 M19/2 23696 21696 - P3/2 24937 24957 4,63 P7/2 26737 25837 2,41 D3/2 27777 27457 2,16 D7/2 29154 27851 2,07 P3/2 31645 29465 1,57 F1/2 6289 6679 0,50 H15/2 6557 - - 11 F3/2 6775 6475 0,79 12 F5/2 7288 6788 2,55 13 F7/2 8143 7436 5,85 14 F9/2 9267 8577 4,15 15 F11/2 10565 9232 0,8 10 rms 1,75 0,61 2.2 Lực dao động tử tính tốn từ lý thuyết JO 17 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 18 of 128 Theo lý thuyết JO lực dao động tử tính tốn fcal chuyển dời hấp thụ từ trạng thái ΨJ lên trạng thái kích thích Ψ’J’ phụ thuộc vào tham số cường độ Ωλ sau: fcal  82 mc  (n  2)2 3h 2J  9n   2,4,6  J U  'J ' ν lượng(cm-1) chuyển dời ΨJ→Ψ’J’, n chiết suất môi trường, U   J U  'J' yếu tố ma trận rút gọn kép đánh giá gần “liên kết intermediated” cho chuyển dời ΨJ→Ψ’J’, đại lượng phụ thuộc vào chất ion RE độc lập với môi trường Trên thực tế, yếu tố ma trận U   J U  'J' tính tốn nhà lý thuyết công bố bảng tính[6,15] Như nhiều tác giả khác, chúng tơi sử dụng trực tiếp kết đó[1] Kết tính lực dao động tử fcal trình bày bảng Bảng 4: Năng lượng v ; lượng Eaquo lực dao động tử fcal tương ứng với chuyển dời hấp thụ Sm3+trong thủy tinh hỗn hợp kim loại kiềm BLiNa:Sm TT 10 11 12 13 14 15 H5/2  I11/2 I13/2 M19/2 P3/2 P7/2 D3/2 D7/2 P3/2 F1/2 H15/2 F3/2 F5/2 F7/2 F9/2 F11/2 v (cm-1) Eaquo(eV)4 21276 21739 23696 24937 26737 27777 29154 31645 6289 6557 6775 7288 18276 18739 20696 24937 25737 26457 27451 28465 6578 6397 6641 8143 9267 10565 rms 7131 7977 9136 Fcal (10-6) 0,55 2,85 1,74 1,57 1,43 1,32 1,21 3,79 3,74 4,45 2,79 1,81 0,78 18 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 19 of 128 Chúng nhận thấy giá trị lực dao động tử thực nghiệm lực dao động tử tính tốn lý thuyết mẫu gần độ lệch rms nhỏ Mặt khác giá trị lực dao động tử thực nghiệm fexp tính tốn fcal chuyển dời từ mức Sm3+ 6H5/2 lên trạng thái kích thích (ứng với : 4IJ (J=11/2 15/2) ;4G9/2; 6PJ (J=3/2, 5/2, 7/2); 4PJ (J=3/2, 5/2) 4DJ (J=3/2,7/2) tương ứng chuyển dời hấp thụ phù hợp với thực nghiệm quan sát phổ hấp thụ So sánh lực dao động tử thực nghiệm với lý thuyết giải hệ phương trình ta thu giá trị thông số cường độ Ω Kết trình bày bảng Bảng 5: Thơng số cường độ (Ωλ  10-20 cm2) mẫu BLiNa Hợp thức hóa học 69.5B2O3-15Li2CO3-15Na2CO30.5Sm3O3 Kí hiệu Ω2 BLiNa:Sm 0,585 Ω4 Ω Ω6 6,207 6,785 13,577 So sánh giá trị Ωλ tính chuyển dời ion Sm3+ trường thuỷ tinh hỗn hợp mẫu chế tạo với số kết công bố số thuỷ tinh tinh thể Kết trình bày bảng Bảng 6: Các thông số JO(Ωλx10-20cm2) ion Sm3+ pha tạp khác Mạng 2 4 6 69B2O3.15Li2O3.15Na2CO3.1Sm2O3 0,585 6,207 6,785 Chế tạo 67B2O3.12Li2O3.20K2O.1 Sm2O3 0.76 6.39 7.09 [18] 67B2O3.12Li2O3.20Na2O.1Sm2O3 0.88 3.93 4.65 [18] K2YF5 (tinh thể) 0.38 3.55 2.18 [13] 50.5Li2CO3-39.5H2BO3 6.99 12.00 8.47 [12] 49.5Li2CO3-49.5H2BO3 6.21 9.68 7.16 [6] 39.5Li2CO3-59.5H2BO3 4.71 10.33 6.50 [6] LiF-H2BO3 (tinh thể) 2.34 7.54 5.40 [6] PbO-PbF2(tinh thể) 1.16 2.60 1.40 [6] Ref Từ định nghĩa thông số cường độ Ωλ : 19 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 20 of 128   A 4f r nl nl r t 4f hay       A t,p  (t, )(2t  1)1 E ( ") p,t (trong t λ có hệ thức: t = |λ ± 1| (với λ = 2,4,6)) Như thông số Ω6 phụ thuộc mạnh vào số hạng nl r t 4f , t Theo Gorller Walrand [1, 13] thơng số Ω6 liên quan đến độ cứng (rigidity) môi trường chứa ion RE, nghĩa Ω6 tăng với tăng biên độ dao động khoảng cách RE - O Mặt khác theo Reisfeld Jorgensen[14] Ω4 có nguồn gốc gần với Ω6 nói Còn thơng số Ω2 xem dấu hiệu liên kết đồng hố trị (covalent) Giá trị Ω2 lớn tìm thấy vật liệu có đặc trưng đồng hố trị mạnh Điều thấy biểu thức Ω2, số hạng tích phân bán kính nl r t 4f quan trọng t hay mà Ω2 phụ thuộc mạnh vào nghịch đảo ΔE2(Ψ”) Mà rõ ràng ΔE(Ψ”) nhỏ độ đồng hố trị lớn Ngồi Ω2 phụ thuộc vào |Atp|2, Atp số hạng lẻ trường tinh thể Như vậy, Ω2 mạnh độ bất đối xứng (asymmetry) trường tinh thể vị trí ion RE lớn [9] Nếu so sánh lực dao động tử fexp mẫu chế tạo mẫu có thành phần BLiNa có giá trị lớn mẫu cho giá trị Ω2 lớn Nếu xét đến chuyển dời ta thấy chuyển dời 6H5/2 → 6F7/2 6H5/2 → 6P3/2 chuyển dời có giá trị lực dao động tử giá trị Ω2 lớn, chuyển dời siêu nhạy đề cập phần lý thuyết (chương 1) điều hồn tồn phù hợp với kết thực nghiệm Sử dụng công thức (8) (10) ta xác định đươc giá trị  cho chuyển dời, từ ta xác định giá trị  thông số liên kết  công thức :  = [(1-  )/  ]x100 (trong  =∑/n) [13] Kết bảng Bảng 7: Tỷ số Nephelauxetic thông liên kết khác 20 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 21 of 128 Hợp thức hóa học 69.5B2O3-15Li2CO3-15Na2CO305Sm3O3  Kí hiệu BLiNa:Sm 1.015  -0.15 Vì giá trị  < (đều mang giá trị âm), chứng tỏ liên kết RE – O thủy tinh hỗn hợp liên kết ion [10,11,16,17] Trên sở ta lý giải giá trị Ω2 nhỏ thủy tinh kim loại kiềm sau: Các ion O-2 có độ điện âm cao có độ phân cực thấp ion kim loại kiềm (M), có nghĩa O-2 có độ đồng hóa trị với ion RE thấp so với M dẫn đến độ phân cực độ đồng hóa trị ion RE ion tăng dần vậy Ω2 nhỏ Như giá trị Ω2 xác định nhỏ so với khác liên quan tới tính bất đối xứng nhỏ liên kết RE O- liên kết ion nên có độ phân cực nhỏ [8,10,11,16,17] 2.3 Phổ quang phát quang đặc trưng chuyển dời xạ Việc áp dụng lý thuyết J-O thực rộng rãi hiệu hàng loạt vật liệu quang học, thủy tinh chứa đất [4] chưa nhiều vật liệu thủy tinh lithium borat chứa Sm3+ Vì muốn dùng lý thuyết J-O để đánh giá tính chất phát xạ mức lượng Sm3+ vật liệu xác suất chuyển dời phát xạ lưỡng cực điện lưỡng cực từ Aed Amd, thời gian sống trạng thái kích thích  [7,8,16] 2.3.1 Phổ quang phát quang Phổ quang phát quang đo dải bước sóng từ 500nm đến 800nm Sm3+ thủy borate kim loại kiềm BLiNa: Sm quan sát dải xạ vị trí 562nm, 600nm 646nm dãi cường độ bé 707nm tương ứng với dịch chuyển từ mức kích thích cao 4G5/2 mức 6H5/2 , 6H7/2 , 6H9/2, 6H11/2 [2,3,6] Các dải có cường độ lớn độ rộng vạch phổ hẹp 600nm 646nm Độ bán rộng lấy 1/2 cường độ có giá trị 370 cm-1 ứng với dịch chuyển 4G5/2  6H7/2 từ 290 cm-1 cho dịch chuyển 4G5/2  6H9/2, hai dải 562nm 707nm có cường độ bé dải rộng Mặt khác từ phổ huỳnh quang ta thấy tất dải có chồng chập lẫn cực đại (dạng giống nhau), theo lý giải tác giả [15] tách mức chuyển dời cho phép dipole điện 21 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 22 of 128 1.2x10 2-5b (2-5c): 69H3BO3-15Li2O3-15Na2CO3-1 Sm2O3 (2-5b): 69,5H3BO3-15Li2O3-15Na2CO3-0,5 Sm2O3 (2-5a): 69,75H3BO3-15Li2O3-15Na2CO3-0,25 Sm2O3 1.0x10 8.0x10 6.0x10 2-5c 2-5a 4.0x10 2.0x10 0.0 550 600 650 700 750 Hình 2.5: Phổ quang phát quang ion Sm3+ thuỷ tinh kim loại kiềm BLiNa với nồng độ Sm khác 2.3.2 Các đặc trưng chuyển dời xạ Trên sở phổ huỳnh quang , cách sử dụng cơng thức từ (5) đến (10) ,ta xác định đặc trưng chuyển dời xạ tương ứng với chuyển dời có cường độ lớn (ứng với lực dao động tử lớn từ 4G5/2 đến 6H5/2 , 6H7/2 , 6H9/2, H11/2) ion Sm3+ thuỷ tinh hỗn hợp borate kim loại kiềm Các kết ghi nhận bảng Bảng 8: Các đặc trưng chuyển dời xạ: Tỷ số phân nhánh (cường độ huỳnh quang tương đối) tính tốn βcal thực nghiệm βexp; thời gian sống; tiết diện xạ Thuỷ tinh BLiNa:Sm 22 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 23 of 128 G5/2 λp (nm) H11/2 Sedx1020 /e2 -3 E (x10 ) Aed (s- βcal (%) ) βexp (%) σ(λp)x10-22 (cm-2) - - 1.40 35.0 12.60 - - H9/2 646 6.57 1.55 70.6 25.50 31.10 0.465 H7/2 600 9.79 1.67 145.0 52.40 49.30 0.600 H5/2 562 5.72 1.78 6.04 2.18 19.6 0.26 AT = 277, τ = 3.61 ms Ta thấy tỷ số phân nhánh  R tiết diện phát xạ  cho giá trị lớn ứng với chuyển dời 4G5/2 → 6H7/2 , 4G5/2 → 6H9/2 ; 4G5/2 → 6H5/2 Như chuyển dời đáng lưu ý 4G5/2 → 6H7/2 có  R  lớn, điều có ý nghĩa sử dụng vật liệu cho chế tạo lasers [15,16,17] Thời gian sống huỳnh quang mức kích thích 4G5/2 vật liệu tính tốn dài (τ = 3.61 ms), dài thời gian sống thực nghiệm mà số tác giả khác cơng bố nằm nhóm vật liệu huỳnh quang có thời gian sống mức kích dài [13,15], điều liên quan đến q trình truyền lượng hồi phục xạ không xạ xảy vật liệu KẾT LUẬN Trong thời gian nghiên cứu đề tài khoa học, thu kết sau: 23 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 24 of 128 Các nghiên cứu phổ hấp thụ cho thấy chuyển dời hấp thụ đặc trưng cho ion Sm+3, phổ thu gồm vùng: vùng lượng cao (từ 300 nm đến 550 nm) vùng lượng thấp (từ 900 nm đến 1700 nm) ứng với chuyển dời từ mức 6H5/2 lên trạng thái kích thích tương ứng với: 4IJ (J=11/2 15/2) ;4G9/2; 6PJ (J=3/2, 5/2, 7/2); 4M19/2 4DJ (J=3/2,7/2) Từ kết rút chế giãn đồ lượng mô tả chuyển dời hấp thụ xảy ion Sm3+ đóng vai trò tâm quang học vật liệu Tính tốn xác định lực dao động tử thực nghiệm (fexp) cho mẫu thủy tinh BLiNa:Sm làm sở xác định thông số cường độ theo lý thuyết JO Nâng cao hiểu biết lý thuyết quang phổ ion đất đặc biệt lý thuyết Judd – Ofelt chuyển dời quang học f-f vật liệu phát quang chứa nguyên tố đất + Vận dụng thành cơng lý thuyết Judd – Ofelt để tính thông số cường độ Ω2, Ω4 Ω6 từ tính tất thơng số huỳnh quang vật liệu xác suất phát xạ, tỷ số phân nhánh, tiết diện phát xạ, tỷ số cường độ huỳnh quang, thời gian sống trạng thái kích thích… + Phân tích kết thu từ việc vận dụng lý thuyết JO để suy độ bất đối xứng, độ đồng hóa trị huỳnh quang siêu nhạy thủy tinh hỗn hợp BLiNa:Sm + Xác định giá trị tỷ số cường độ huỳnh quang R, xác suất chuyển dời phát xạ tổng cộng AT, tiết diện phát xạ  tỷ số phân nhánh R từ khả ứng dụng vật liệu cho Laser + Xác định thời gian sống tính tốn (cal) trạng thái kích thích phát quang 4G5/2 so sánh với kết thực nghiệm (exp) từ đưa chế giải thích lệch hai giá trị Thời gian sống mức kích thích huỳnh quang 4G5/2 lớn so với vật liệu khác gợi ý triển vọng ứng dụng vật liệu laser Do điều kiện thời gian, hạn chế chủ quan khách quan, báo cáo chắn có nhiều thiếu sót, mong đóng góp bổ sung q thầy giáo bạn bè Để hồn thành đề tài chúng tơi trân trọng cảm ơn giúp đỡ chương trình sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Quảng Bình 24 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 25 of 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] Ngô Quang Thành, Nghiên cứu tượng phát quang cưỡng nhiệt số vật liệu rắn nhằm ứng dụng đo liều xạ, luận án tiến sỹ (2009) [2] Trần Ngọc, Ngô Văn Tâm, Võ Việt Cường (2012), Các trình hấp thụ bước xạ ion Sm3+ thủy tinh borate, proceedings of the 2nd international Workshop on Spectroscopy and its application-Danang VietNam, pp 209-218 [3] Trần ngoc (2012), Bài giảng lý thuyết thủy tinh, trường Đại học Quảng Bình [4] Vũ Xuân Quang (2008), Lý thuyết Judd - Ofelt Quang phổ vật liệu chứa Đất hiếm, proceedings of the 2nd international Workshop on Spectroscopy and its application-Danang VietNam, pp 219-263 Tiếng anh [5] Brian M.Walsh, Judd-ofelt theory: principles and practices, NASA Langley Research Center Hampton, VA 23681 USA (2007) [6] Christane Görller, Walrand and K Binnemans, Spectral intensities of f – f transition, Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths Vol.25, pp 101 – 252 [7] Carnall W.T., Fields P.R., and Rajnak K (1968), Electronic Energy Levels in the Trivalent Lanthanide Aquo Ions I Pr3+, Nd3+, Pm3+, Sm3+, Dy3+, Ho3+, Er3+, and Tm3+, J Chem Phys., Vol 49, No 10, pp 4424-4442 [8] C.K Jorgensen, Orbitals in Atoms and Molecules, Academic Press, London, 1962 [9] Fang Y Z., Hu L L., Wen L., Liao M.S (2007), Judd–Ofelt intensity parameters of Er3+ doped mixed alkali aluminophosphate glasses, J Alloys and Compounds 431 246-249 [10] Imre Á W., Sergiy V Divinski, Stephan Voss, Frank Berkemeier and Helmut Mehrer (2006), A revised view on the mixed-alkali effect in alkali borate glasses, Journal of Non-Crystalline Solids, Vol 352, Issue 8, pp 783-788 [11] Judd B R (1962), Optical absorption intensities of Rare-Earth ion, Phys Rev Vol 127, No 3, pp 750-761 [12] G.Lakshminarayana, J Qiu, Photoluminescense of Pr3+, Sm3+ and Dy3+: SiO2 – Al2O3 – LiF – GdF3 glass ceramics and Sm3+, Dy3+:GeO2- B2O3 – ZnO – LaF3, Physica B 404 (2009) 1169 – 1180 25 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 26 of 128 [13] P.V.Do, V.P.Tuyen, V.X.Quang, N.T.Thanh,V.T.T Ha, N M Khaidukov, Y.I Lee, B T Huy, Judd – Ofelt analysis of spectroscopic properties of Sm3+ in K2YF5, J Alloys Compd 520 (2012) 262-265 [14] M Inokuti, F Hirayyama J Chem Phys 43 (1965) 1978 [15] Sunil Thomas, rani George (2011), Optical properties of Sm3+ions in zinc potassium fluorophosphate glasses, Optical material, pp1-11 [16] Tran Ngoc, The optical properties of Sm3+ ion in the alkali metal borate glass (69 B2O3.15Li2O3.15Na2CO3.1Sm2O3), proceesding of Conference Schedule for CEWEC 2013 (Thailand), pp 289-294 [17] T Suhasini, J Suresh Kumar, T Sasikala, K Jang, H.S Lee, M Jayasimhadri, J.H Jeong, S.S Yi, L Rama Moorthy, Absorption and fluorescence properties of Sm3+ ions in fluoride containing phosphate glasses, Opt Mater 31 (2009) 1167-1172 [18] Y.C Ratnakaram; D Thirupathi Naidu, (2005), Influence of mixed alkalies on absorption and emission properties of Sm3+ ion in borate glasses; Physica B, vol 358, pp 296-307 26 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 27 of 128 THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Họ tên sinh viên: Phan Thị Hồi Thương Giới tính: Nữ Năm sinh:18/10/1994 Nơi sinh: Trung Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình Ngành học: Sư phạm Dân tộc: Kinh Lớp: Đại học sư phạm vật lí Khóa: 54 Khoa: Khoa học Tự nhiên Điện thoại: 01664910398 27 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag ... THẢO LUẬN Các nghiên cứu phổ quang học thủy tinh Borate pha tạp Sm3+ 1.1 Mẫu thủy tinh borate pha tạp đất Thuỷ tinh loại vật liệu dễ chế tạo, dễ tạo dáng, dễ điều chỉnh thành phần, dễ pha tạp chất... vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu + Lý thuyết Judd-Ofelt 3+ + Các hệ mẫu thủy tinh borat - kim loại kiềm pha tạp Sm với nồng độ tạp khác chế tạo phương pháp nóng chảy 3.2 Phạm vi nghiên cứu. .. thuyết Judd – Ofelt, chọn hướng nghiên cứu “Vận dụng lý thuyết Judd-Ofelt để nghiên cứu tính chất quang thủy tinh borate kim loại kiềm pha tạp Sm3+” cho đề tài nghiên cứu Mục tiêu đề tài Sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quá trình truyền năng lượng giữa các ion đất hiếm trong thủy tinh borate kim loại kiềm đồng pha tạp Ce3+, Dy3+., Nghiên cứu quá trình truyền năng lượng giữa các ion đất hiếm trong thủy tinh borate kim loại kiềm đồng pha tạp Ce3+, Dy3+.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay