Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố Đồng Hới

69 31 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 18:35

1 of 128 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA RAU AN TOÀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI SV22.2015 Họ, tên sinh viên chịu trách nhiệm chính: Đặng Quỳnh Trang Ngành học: Kế tốn Khóa học: 55 Khoa: Kinh tế - Du lịch Quảng Bình, năm 2016 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA RAU AN TOÀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI SV22.2015 Thuộc nhóm ngành khoa học: Khoa học xã hội Họ tên, ngành học, khóa học sinh viên/nhóm sinh viên thực đề tài: Đặng Quỳnh Trang, Đại học Kế tốn, khóa 55 Hồng Thị Bé, Đại học Kế tốn, khóa 55 Nguyễn Thị Bích Liên, Đại học Kế tốn, khóa 55 Hồng Thị Mỹ Hạnh, Đại học Kế tốn, khóa 55 Nguyễn Ngọc Hà, Đại học Kế tốn, khóa 55 Chức danh khoa học, học vị, họ tên giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hà Thanh Quảng Bình, năm 2016 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu Bố cục đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA RAU AN TOÀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG .5 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ Ý ĐỊNH MUA RAU AN TOÀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 1.1.1 Người tiêu dùng .5 1.1.2 Rau an toàn 1.1.3 Ý định mua 1.1.4 Ý định mua rau an toàn 1.1.5 Các thành phần ý định mua .6 1.1.6 Các điều kiện sản xuất RAT 1.1.7 Yêu cầu chất lượng RAT 1.2 CÁC MƠ HÌNH LÝ THUYẾT LIÊN QUAN 1.2.1 Mơ hình thuyết hành động hợp lý TRA 1.2.2 Mơ hình thuyết hành vi dự định TPB 11 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA RAU AN TOÀN TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 13 2.1 TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 13 2.1.1 Tình hình sản xuất RAT địa bàn Thành phố Đồng Hới .13 2.1.2 Tình hình tiêu thụ RAT địa bàn Thành phố Đồng Hới 14 2.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 14 2.2.1 Cơ sở đề xuất mơ hình nghiên cứu 14 2.2.2 Các biến số mô hình nghiên cứu 18 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 2.2.3 Giả thuyết nghiên cứu 20 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.2.1 Nghiên cứu sơ 22 2.2.2 Nghiên cứu thức 25 2.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 2.3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 28 2.3.2 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 36 CHƯƠNG MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA THỰC PHẨM AN TOÀN TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 40 3.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ VÀ Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU 40 3.2 HÀM Ý VỀ MẶT CHÍNH SÁCH 41 3.2.1 Một số đề xuất cho Nhà nước 41 3.2.2 Một số gợi ý cho cấp quản lý RAT .42 3.3 HẠN CHẾ NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 44 KẾT LUẬN 46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 BẢNG CÂU HỎI 48 PHỤ LỤC .51 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tiến độ thực nghiên cứu 21 Bảng 2.2: Thang đo biến quan sát điều chỉnh 24 Bảng 2.3 Giới tính mẫu nghiên cứu .28 Bảng 2.4 Trình độ học vấn mẫu nghiên cứu 29 Bảng 2.5 Thu thập hàng tháng mẫu nghiên cứu 29 Bảng 2.6 Bảng tổng hợp kết Cronbach’s Alpha 30 Bảng 2.7 Kiểm định KMO Bartlett’s test thang đo nhân tố ảnh hưởng ý định mua RAT người tiêu dùng lần .32 Bảng 2.8 Kết phân tích nhân tố thang đo yếu tố sau xoay lần thứ 33 Bảng 2.9 Kiểm định KMO Bartlett’s test thang đo nhân tố ảnh hưởng ý định mua RAT người tiêu dùng lần .33 Bảng 2.10 Kết phân tích nhân tố thang đo yếu tố sau xoay lần thứ hai 34 Bảng 2.11 Kiểm định KMO Bartlett’s test thang đo ý định mua RAT người tiêu dùng 35 Bảng 2.12 Tóm tắt mơ hình hồi quy đa biến 36 Bảng 2.13 Kết phân tích ANOVA 36 Bảng 2.14 Kết phân tích hệ số hồi quy riêng phần 37 Bảng 3.1 Mức độ tác động yếu tố đến ý định mua RAT 40 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Mơ hình Lý thuyết hành vi hợp lý (TRA) .10 Hình 1.2 Mơ hình Thuyết hành vi dự định TPB Ajzen (1991) 12 Hình 2.1 Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an tồn Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 18 Hình 2.2 Nhóm tuổi mẫu nghiên cứu 29 Hình 2.3 Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 36 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH THƠNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN Năm học: 2015 - 2016 Thông tin chung: - Tên đề tài:Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn người tiêu dùng thành phố Đồng Hới - Sinh viên thực hiện: Đặng Quỳnh Trang - Lớp: Đại học Kế toán 55 Khoa: Kinh tế - Du lịch Năm thứ: - Người hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hà Thanh Mục tiêu đề tài: - Thứ nhất, xác định nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn Thành phố Đồng Hới - Thứ hai, xây dựng mô hình lý thuyết đo lường nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn Thành phố Đồng Hới, tiến hành kiểm định với mơ hình thực nghiệm - Thứ ba, dựa vào kết phân tích để đưa nhận xét, ý kiến đóng góp ý định mua rau an toàn người tiêu dùng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm rau an tồn Thành phố Đồng Hới nói riêng nước nói chung tương lai Kết nghiên cứu: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn Thành phố Đồng Hới: Sự quan tâm đến sức khoẻ môi trường, Cảm nhận giá bán sản phẩm, Cảm nhận tiện lợi, Cảm nhận thuộc tính RAT, Nhóm tham khảo - Xây dựng mơ hình lý thuyết đo lường nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn Thành phố Đồng Hới - Đưa ba đề xuất nhằm phát triển mơ hình rau an tồn Thành phố Đồng Hới, cần nhân rộng mơ hình sản xuất, đảm bảo chất lượng; tạo nên chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm rau an toàn địa bàn thành phố, đôi với việc đảm bảo chất lượng nâng cao vai trò cơng tác truyền thơng rau an tồn Tính sáng tạo: - Đã có nghiên cứu ý định mua rau an tồn chưa có nghiên cứu thực địa bàn Thành phố Đồng Hới - Xây dựng mơ hình lý thuyết đo lường nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn áp dụng cụ thể địa bàn thành phố Đồng Hới - Đưa đề xuất nhằm phát triển mơ hình rau an tồn địa bàn Thành phố Đồng Hới Đóng góp mặt kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng khả áp dụng đề tài: Đưa nhóm đề xuất nhằm phát triển mơ hình tiêu thụ rau an toàn địa bàn thành phố Đồng Hới: - Nhanh chóng nhân rộng mơ hình sản xuất RAT theo quy trình kiểm sốt chất lượng sản phẩm Việc hình thành vùng sản xuất RAT theo hướng tập trung cho kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 phép sản xuất RAT theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng người tiêu dùng - Xây dựng chuỗi sản xuất người sản xuất RAT nơi tiêu thụ RAT yếu hệ thống siêu thị lớn cửa hàng bán lẻ có kinh doanh mặt hàng RAT Việc liên kết chặt chẽ hai tác nhân quan trọng giai đoạn giúp cho sản phẩm RAT xâm nhập thị trường ngày sâu góp phần hướng nhận thức người tiêu dùng RAT tốt Ngồi ra, tìm kiếm vị trí, địa điểm bán rau an tồn thuận lợi cho người mua nhằm góp phần thúc đẩy mạng lưới tiêu thụ RAT rộng khắp - Nâng cao vai trò truyền thơng an tồn thực phẩm nói chung RAT nói riêng góp phần thúc đẩy sản xuất tiêu thụ sản phẩm RAT Một người tiêu dùng có niềm tin lớn vào RAT, việc thúc đẩy thị trưởng RAT có hội thành cơng cao Đây tiền đề quan trọng cho việc phát triển thị trường đầy hấp dẫn mẻ Việc nhận thức xu hướng mua rau an toàn, nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn giúp nhà sản xuất kênh tiêu thụ có chiến lược rõ ràng việc phát triển mơ hình rau an tồn, thực tốt công tác đảm bảo chất lượng truyền thông nâng cao sản lượng rau tiêu thụ, qua phát triển kinh tế, tạo việc làm nâng cao đời sống người dân Việc phát triển mơ hình rau an tồn khơng đem lại lợi ích kinh tế mà nâng cao sức khóe người dân, đảm bảo an ninh lương thực, đóng góp vào việc đảm bảo an ninh quốc phòng Cơng bố khoa học sinh viên từ kết nghiên cứu đề tài (ghi rõ tên tạp chí có) nhận xét, đánh giá sở áp dụng kết nghiên cứu (nếu có): Ngày tháng năm 2016 Sinh viên chịu trách nhiệm (ký, họ tên) Nhận xét giảng viên hướng dẫn đóng góp khoa học sinh viên thực đề tài: Đề tài có mục tiêu phương pháp nghiên cứu cụ thể, có tính sáng tạo đáp ứng thực tiễn nhu cầu rau an toàn địa bàn Thành phố Đồng Hới Bên cạnh đó, đề tài áp dụng, đem lại lợi ích kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh lương thực cho quốc gia Đề tài có hướng phát triển rõ rệt có thêm thời gian nghiên cứu Ngày tháng năm Trưởng khoa Giảng viên hướng dẫn kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH THƠNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN Ảnh 4x6 Họ tên: Đặng Quỳnh Trang Sinh ngày: 05 – 03 – 1991 Nơi sinh: Đức Ninh – Đồng Hới – Quảng Bình Ngành học: Kế tốn Lớp: Đại học Kế tốn Khóa: 55 Khoa: Kinh tế – Du lịch Địa liên hệ: Đức Ninh – Đồng Hới – Quảng Bình Điện thoại: 0976654693 Email: Quynhtrangkt55@gmail.com II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (kê thành tích sinh viên từ năm thứ đến năm học): * Năm thứ 1: Ngành học: Kế toán Khoa: Kinh tế – Du lịch Kết xếp loại học tập: Khá * Năm thứ 2: Ngành học: Kế toán Khoa: Kinh tế – Du lịch Kết xếp loại học tập: Khá Xác nhận khoa Ngày 06 tháng 05 năm 2016 Sinh viên chịu trách nhiệm thực đề tài (Ký, họ tên) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 10 of 128 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, cụm từ “rau an toàn” xuất ngày nhiều sản phẩm nông nghiệp dành cho người tiêu dùng; thực tế chứng minh rau thực phẩm thiết yếu đời sống gia đình Việc lựa chọn rau để mua cho gia đình khơng nhằm phục vụ nhu cầu ăn uống mà phải đảm bảo nhu cầu an tồn Do vấn đề chất lượng thực phẩm cụ thể rau trở thành mối quan tâm cộng đồng người tiêu dùng Trong tiến trình hội nhập, bước xây dựng kinh tế thị trường nghĩa, Việt Nam gia nhập WTO TPP đồng nghĩa với việc tạo sân chơi với cạnh tranh khốc liệt sản phẩm nội địa sản phẩm ngoại nhập Điều yêu cầu sản phẩm nước ngày phải đảm bảo mặt chất lượng, nhiên trình quản lý chất lượng thực phẩm lại chưa quan tâm sát Mặc dù nhà nước đưa số sách sản xuất kinh doanh mặt hàng thực phẩm an toàn số biện pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, song sách biện pháp chưa thực rộng rãi vấn đề an toàn thực phẩm chưa giải hiệu Tình hình sản xuất kinh doanh thực phẩm không đảm bảo chất lượng, có hại cho sức khoẻ người tiêu dùng ngày phổ biến Việc sử dụng lạm dụng chất bảo vệ thực vật thuốc trừ sâu, diệt cỏ, hố chất tăng trưởng thuốc bảo quản khơng quy định gây ô nhiễm môi trường tạo tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng Vào năm cuối thập niên 90, tiêu chuẩn sống ngày nâng cao, quan tâm sức khoẻ, chất lượng an toàn thực phẩm tạo nhu cầu mạnh mẽ phát triển sản phẩm rau an tồn Do đó, khái niệm rau an tồn bắt đầu đặt Việt Nam Người nông dân bước đầu tìm hiểu quy trình sản xuất thực phẩm đạt tiêu chuẩn an tồn Từ đến thị trường ngành hàng rau tăng trưởng không ngừng, nhiên việc tiêu thụ sản phẩm rau an toàn gặp nhiều khó khăn chiếm 7% - 8% tổng số rau sản xuất Đồng Hới trung tâm kinh tế, văn hố - trị tỉnh Quảng Bình, nằm trục đường giao thoa văn hoá Bắc – Nam Thành phố trẻ ngày thay da đổi thịt Nơi tập trung số lượng dân cư lớn với mật độ 1.226người/km2 nhu cầu mua sắm thực phẩm thể rõ nét Nhận thức vấn đề đó, chúng tơi định lựa chọn đề tài “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn người tiêu dùng Thành phố Đồng Hới” để tìm nhân tố ảnh hưởng đến thái độ ý định tiêu dùng thực phẩm an toàn Đồng Hới, hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, góp phần hoàn thiện hành vi người tiêu dùng theo hướng tích cực thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 55 of 128 PHẦN KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu, đề xuất sau đưa nhằm góp phần phát triển sản xuất tiêu thụ RAT thị trường thành phố Đồng Hới Một là, cần nhanh chóng nhân rộng mơ hình sản xuất RAT theo quy trình kiểm sốt chất lượng sản phẩm Việc hình thành vùng sản xuất RAT theo hướng tập trung cho phép sản xuất RAT theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng người tiêu dùng Hai là, hình thành mắt xích liên kết từ người sản xuất RAT nơi tiêu thụ RAT yếu hệ thống siêu thị lớn cửa hàng bán lẻ có kinh doanh mặt hàng RAT Việc liên kết chặt chẽ hai tác nhân quan trọng giai đoạn giúp cho sản phẩm RAT xâm nhập thị trường ngày sâu góp phần hướng nhận thức người tiêu dùng RAT tốt Ngoài ra, việc phát triển điểm bán lẻ RAT vị trí, địa điểm thuận lợi cho người mua góp phần thúc đẩy mạng lưới tiêu thụ RAT rộng khắp Ba là, vai trò truyền thơng an tồn thực phẩm nói chung RAT nói riêng góp phần thúc đẩy sản xuất tiêu thụ sản phẩm RAT Một người tiêu dùng có niềm tin lớn vào RAT, việc thúc đẩy thị trưởng RAT có hội thành công cao Đây tiền đề quan trọng cho việc phát triển thị trường đầy hấp dẫn mẻ kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 46 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 56 of 128 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bùi Văn Chiêm (2008), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại Học Huế [2] Bùi Văn Nhơn (2008), Quản lý nguồn nhân lực xã hội, NXB Khoa học Kỹ thuật [3] Luật an toàn thực phẩm ( Luật số 55/2010/QH12), năm 2010 [4] Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc ( 2005), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Thống Kê, Hà Nội [5] Phạm Thị Hồng Đào (2014), Nghiên cứu yếu tố tác động đến ý định mua rau an toàn người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh [6] Nguyễn Văn Thuận Võ Thành Danh (2011), Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng rau an tồn TP Cần Thơ, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 17b, trang 113 – 119 [7] Văn Thị Khánh Nhi (2015), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn người tiêu dùng Thành phố Đà Nẵng Luận văn Thạc sĩ, Đại học Kinh tế Đà Nẵng Tiếng Anh [8] Acheampong, P.P., Braimah, H., Ankomah-Danso, A., Mochiah, M B, (2012), Consumers Behaviors anh Attitudes toward Safe Vegetables Production in Ghana: A Case Study of the Cities of Kumasi anh Cape Coast, Science Journal of Agricultural Research and Management, 2012: 109-120 [9] Ajzen I and Fishbein M (1975), Belief, attitude, intention and behavior An introduction to theory anh research, Reading, Mass: Addison-Wesley [10] Ajzen I (1991), The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol.50,pp.179 – 211 [11] Han, H., Hsu, LT., and Lee, JS (2009), Empirical Investigation Of The Roles of Attitudes Towards green Behaviors, overall image, gender, and age in hotel customers Eco-friendly decision-making process, International Journal of hospitality Management, Vol 28, pp 519-528 [12] Hsiang-tai Cheng, Stephanie Peavey and Alan S Kezis (2000), An Analysis of Factors That Influence the Purchasing Decision for Fresh Potoatoes: A Study of Consumers in a New England Market, Journal of Marketing Theory and Practice, Vol 8, pp 46-54 [13] Jay Dickieson Victoria Arkus (2009), Factors that influence the purchase of organic food: A Study of consumer behavior in the UK, http://www.ein-herz-fuerbio.org/sites/default/files/downloads/DickiesonJ ArkusV.pdf kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 47 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 57 of 128 BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA RAU AN TOÀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI Chào Anh/Chị ! Tôi sinh viên, trường Đại học Quảng Bình Hiện Tơi thực đề tài “ Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng dến ý định mua rau an toàn người tiêu dùng thành phố Đồng Hới” Kết nghiên cứu đề tài giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm rau an toàn phục vụ người tiêu dùng tốt tương lai Rất mong Anh/ Chị dành chút thời gian để trả lời số câu hỏi sau Trong bảng câu hỏi này, câu trả lời Anh/ Chị thông tin hữu ích cho nghiên cứu Chú thích: Rau an tồn (RAT) rau khơng chứa thuốc bảo vệ thực vật mức độ gây tác động có hại cho sức khoẻ người động vật Hơn nữa, đảm bảo sức khỏe người sản xuất người tiêu dùng, bảo vệ môi trường PHẦN I: Anh/Chị vui lòng trả lời câu hỏi đánh dấu X vào ô lựa chọn Anh/ Chị vui lòng cho biết Anh/ Chị mua RAT lần?  (lần)  – (lần)  3- (lần)  Trên (lần) Xin Anh/ Chị vui lòng cho biết ngày qua, Anh/Chị chi trả cho RAT? ……… Anh/chị vui lòng cho đánh giá Anh/Chị phát biểu đây, với thuộc tính sau cách khoanh tròn vào ô thích hợp, theo quy ước số lớn Anh/Chị đồng ý (1 Hồn tồn khơng đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến, Đồng ý, Hoàn toàn đồng ý) Mức độ đồng ý Thuộc tính Quan tâm rau thường ăn sản xuất kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 48 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 58 of 128 Rau thường ăn có nhiều chất phụ gia, bảo quản Ơ nhiễm mơi trường tác động lớn đến trồng trọt Chính phủ chưa làm tốt cơng tác kiểm sốt nhiễm mơi trường Rau an tồn thân thiện với mơi trường Rau an toàn tốt cho sức khoẻ Giá RAT cao so với rau thường Rau an toàn đắt Chi phí cho rau an tồn nằm ngồi ngân sách tơi Rau an tồn bán số nơi định Cửa hàng tơi thường mua khơng bán bán Rau an tồn Mua rau an tồn bất tiện Rau an tồn nhìn ngon Rau an tồn nhìn tươi Rau an tồn khơng chứa hố chất độc hại Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật rau an toàn nằm hạn mức cho phép Tơi mua rau an tồn để nâng cao hình ảnh thân với người xung quanh Bạn bè người thân tiêu thụ rau an tồn Nhiều phương tiện truyền thơng đại chúng đề cập đến ưu điểm rau an toàn so với rau thường Những người yêu quý mong muốn tơi sử dụng rau an tồn Tơi lựa chọn rau an toàn theo lựa chọn chuyên gia Tơi mua rau an tồn để mua dù có nhiều lựa chọn thay Mua rau an tồn đắn dù tốn nhiều chi phí kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 49 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 59 of 128 rau thường Tơi mua rau an tồn vào lần mua Tơi chủ động tìm kiếm nguồn cung cấp rau an toàn PHẦN II : PHẦN THƠNG TIN CÁ NHÂN Giới tính:  Nam  Nữ Anh/ Chị thuộc nhóm tuổi sau đây:  Dưới 25 tuổi  Từ 25 – 45 tuổi  Từ 45 – 60 tuổi  Trên 60 tuổi Trình độ học vấn:  Dưới Đại học  Đại học  Trên đại học 4.Thu nhập cá nhân hàng tháng Anh/Chị là:  Dưới triệu  – 15 triệu  - triệu  Trên 15 triệu Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Anh/Chị! kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 50 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 60 of 128 PHỤ LỤC HỆ SỐ CRONBACH’S ANPHA CỦA CÁC THANG ĐO Sự quan tâm đến đến sức khoẻ môi trường Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 881 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted SK1 17.4000 18.523 701 862 SK2 17.2800 16.955 807 843 SK3 16.9800 16.288 813 840 SK4 17.3200 16.729 635 873 SK5 17.1200 16.214 701 860 SK6 17.6000 19.007 539 884 Cảm nhận giá bán sản phẩm Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 662 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted GB1 6.9000 2.789 450 604 GB2 7.5933 2.337 347 653 GB3 6.8933 3.089 428 607 Cảm nhận tiện lợi Reliability Statistics Cronbach's Alpha 723 N of Items kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 51 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 61 of 128 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted TL2 4.5000 534 569 a TL3 4.3800 640 569 a a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Cảm nhận thuộc tính RAT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 922 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted TL1 TT1 TT2 TT3 TT4 Scale Variance if Item Deleted 16.3800 16.4000 16.4000 16.6000 16.4600 Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted 7.244 7.168 8.054 7.047 7.297 917 795 722 748 833 882 904 918 917 896 Nhóm tham khảo Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 933 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted TK2 TK3 TK4 TK5 12.1800 12.1800 12.1800 12.1800 Scale Variance if Item Deleted 6.028 5.786 5.383 5.545 Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted 768 844 908 856 937 913 892 909 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 52 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 62 of 128 Ý định mua RAT người tiêu dùng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 830 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Correlation if Item Deleted YD1 13.0600 4.003 548 867 YD2 12.9400 4.688 786 748 YD3 12.8200 4.337 766 740 YD4 12.9000 4.641 633 797 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 53 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 63 of 128 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ Phân tích nhân tố khám phá thang đo nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn người tiêu dùng - Phân tích nhân tố khám phá lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 612 2544.148 Df Sig 210 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Compo nent Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 4.727 22.511 22.511 4.727 22.511 22.511 4.090 19.477 19.477 3.855 18.358 40.869 3.855 18.358 40.869 3.915 18.643 38.119 3.158 15.036 55.905 3.158 15.036 55.905 3.618 17.228 55.347 1.815 8.641 64.547 1.815 8.641 64.547 1.854 8.826 64.173 1.463 6.969 71.516 1.463 6.969 71.516 1.542 7.342 71.516 944 4.497 76.012 890 4.237 80.249 848 4.040 84.289 737 3.512 87.800 10 569 2.711 90.511 11 387 1.842 92.353 12 319 1.521 93.874 13 307 1.462 95.335 14 242 1.153 96.488 15 186 886 97.375 16 169 807 98.182 17 121 575 98.757 18 116 552 99.309 19 081 384 99.693 20 039 185 99.878 21 026 122 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 54 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 64 of 128 Rotated Component Matrixa Component TL1 943 TT4 889 TT1 863 TT3 845 TT2 816 SK2 871 SK3 863 SK1 794 SK5 760 SK4 746 SK6 711 TK4 TK5 944 911 TK3 TK2 906 845 TK1 TL2 TL3 GB2 GB1 GB3 877 824 723 668 564 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 55 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 65 of 128 - Phân tích nhân tố khám phá lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 614 2496.911 Df 190 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Compo nent Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 4.717 23.586 23.586 4.717 23.586 23.586 4.090 20.451 20.451 3.777 18.885 42.471 3.777 18.885 42.471 3.897 19.484 39.935 3.046 15.231 57.702 3.046 15.231 57.702 3.432 17.159 57.094 1.815 9.073 66.775 1.815 9.073 66.775 1.853 9.266 66.360 1.463 7.313 74.089 1.463 7.313 74.089 1.546 7.729 74.089 931 4.653 78.742 890 4.448 83.191 753 3.767 86.957 573 2.864 89.821 10 388 1.942 91.763 11 335 1.676 93.439 12 311 1.556 94.994 13 248 1.241 96.236 14 186 931 97.167 15 171 854 98.021 16 128 639 98.659 17 116 580 99.239 18 086 432 99.671 19 040 201 99.872 20 026 128 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 56 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 66 of 128 Rotated Component Matrixa Component TL1 943 TT4 889 TT1 863 TT3 844 TT2 817 SK2 874 SK3 864 SK1 792 SK5 SK4 753 746 SK6 TK4 713 947 TK5 TK3 920 910 TK2 TL2 855 875 TL3 GB2 824 725 GB1 GB3 672 571 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích nhân tố khám phá thang đo ý định mua RAT người tiêu dùng KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .772 288.774 000 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 57 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 67 of 128 Communalities Initial Extraction YD1 1.000 522 YD2 1.000 805 YD3 1.000 792 YD4 1.000 673 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Comp onent % of Variance Total Cumulative % 2.792 69.797 69.797 654 16.361 86.158 285 7.115 93.273 Total 2.792 % of Variance 69.797 Cumulative % 69.797 269 6.727 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component YD2 897 YD3 890 YD4 820 YD1 722 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 58 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 68 of 128 MƠ HÌNH HỒI QUY Variables Entered/Removedb Mode l Variables Entered Variables Removed SK, GB, TL, TK, TTa Method Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: Ý định mua RAT người tiêu dùng Model Summaryb Mode l R 767a Adjusted R Std Error of R Square Square the Estimate 588 582 DurbinWatson 35870 1.685 a Predictors: (Constant), SK, GB, TL, TK, TT b Dependent Variable: Ý định mua RAT người tiêu dùng ANOVAb Sum of Squares Model Mean Square df Regression 33.482 6.696 Residual 35.728 144 248 Total 69.210 149 F Sig .000a 26.990 a Predictors: (Constant), SK,GB,TL,TK,TT b Dependent Variable: Ý định mua RAT người tiêu dùng Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B 1.540 480 TL 244 061 GB -.104 TK TT (Constant) Std Error Standardized Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 3.211 002 4.003 000 978 1.022 057 -.112 -1.818 041 951 1.052 -.286 053 -.329 -5.391 000 960 1.042 427 062 6.884 000 959 1.042 SK 423 051 511 8.296 a Dependent Variable: Ý định mua RAT người tiêu dùng 000 947 1.056 242 421 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 59 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 69 of 128 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van 60 thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag ... Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến đến ý định mua rau an toàn người tiêu dùng Thành phố Đà Nẵng” Nghiên cứu tiến hành khảo sát 220 người tiêu dùng Thành phố Đà Nẵng Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua. .. lý luận nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn Chương Thiết kế nghiên cứu kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn Thành phố Đồng Hới Chương Một số hàm ý sách nghiên cứu. .. yếu tố ảnh yếu tố ảnh hưởng hưởng đến hành vi tiêu dùng rau an đến hành vi tiêu dùng rau an toàn toàn Thành phố Cần Thơ” CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA RAU AN TOÀN Uy tín nhà phân phối
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố Đồng Hới, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố Đồng Hới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay