Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8

129 20 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 18:35

1 of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI - NGUYỄN XUÂN THÀNH KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội, 6/2017 i si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI NGUYỄN XUÂN THÀNH KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nghiêm Văn Lợi Hà Nội, 6/2017 ii si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac of 128 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn “Kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp cơng ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8” cơng trình nghiên cứu tôi, với hướng dẫn cô giáo PGS.TS Nghiêm Văn Lợi Các số liệu nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Xuân Thành kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CẢM ƠN Qua thời gian nghiên cứu lý luận thực tế, tác giả hoàn thành luận văn thạc sỹ kế toán với đề tài “Kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8” Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành bày tỏ lòng biết ơn tới tất thầy cô giáo giảng dạy giúp đỡ tác giả suốt khóa học đặc biệt thầy giáo PGS.TS Nghiêm Văn Lợi, tận tình hướng dẫn, quan tâm giúp đỡ, bảo đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp tác giả hoàn thiện Luận văn Trong trình thực hiện, nỗ lực trình học tập nghiên cứu khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy, giáo để luận văn hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Xuân Thành kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 I MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT IV CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU LỜI NÓI ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 2.1 Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng đến kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 2.1.1 Đặc điểm doanh nghiệp xây lắp 2.1.2 Đặc điểm chi phí doanh nghiệp xây lắp 2.2 Nội dung chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp 2.2.1 Khái niệm phân loại chi phí sản xuất xây lắp 2.2.2 Khái niệm phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 12 2.2.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 14 2.2.4 Nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 15 2.3 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp góc độ kế tốn tài 16 2.3.1 Kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam 16 2.3.2 Đối tượng kế tốn chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành doanh nghiệp xây lắp 20 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 II 2.3.3 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 21 2.3.4 Xác định giá trị sản phẩm dở dang doanh nghiệp xây lắp 37 2.3.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 38 2.4 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp góc độ kế toán quản trị 40 2.4.1 Xác định trung tâm chi phí doanh nghiệp xây lắp 40 2.4.2 Định mức chi phí lập dự tốn chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp 41 2.4.3 Báo cáo kế toán quản trị doanh nghiệp xây lắp 47 2.4.4 Phân tích chi phí quan hệ với kết kinh doanh lợi nhuận, định chi phí sản xuất, giả thành sản phẩm 50 KẾT LUẬN CHƯƠNG 52 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG 53 3.1 Khái quát chung Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 53 3.1.1 Khái quát trình hình thành phát triển 53 1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý 54 3.1.3 Đặc điểm tồ chức sản xuất quy trình cơng nghệ sản phẩm 58 3.1.4 Tổ chức máy kế toán vận dụng chế độ kế toán doanh nghiệp 60 3.2 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất Cơng ty cổ phần xây dựng Phục Hưng góc độ kế tốn tài 63 3.2.1 Đối tượng kế toán phí sản xuất đối tượng tính giả thành sản phẩm Công ty 63 3.2.2 Phân loại chi phí sản xuất giả thành sản phẩm Công ty 64 3.2.3 Kế tốn chi phí sản xuất 65 3.2.4 Kế tốn giá thành sản phẩm Cơng ty 80 3.2.5 Trình tự hạch toán 81 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 III 3.3 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuẩt tính giá thành Cơng ty góc độ kế tốn quản trị 82 3.3.1 Phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 82 3.3.2 Tồ chức lập dự toán chi phí 82 3.3.3 Tổ chức báo cáo chi phí 88 3.4 Đánh giá chung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 89 3.4.1 Những ưu điểm đạt 89 3.4.2 Những hạn chế cần khắc phục 92 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG 97 4.1 Yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện 97 4.2 Giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 98 4.2.1 Dưới góc độ kế tốn tài 98 4.2.2 Dưới góc độ kế tốn quản trị 104 4.3 Điều kiện thực giải pháp hoàn thiện 114 4.3.1 Về phía quan nhà nước 114 4.3.2 Về phía doanh nghiệp 115 KẾT LUẬN CHƯƠNG 118 KẾT LUẬN 119 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 121 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 IV DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CCDC Công cụ dụng cụ CP SXC CPSX chung HĐQT Hội đồng quản trị KPCĐ Kinh phí cơng đồn KLXL Khối lượng xây lắp NVL Nguyên vật liệu TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định XDCB Xây dựng HMCT Hạng mục cơng trình CP NVLTT Chi phí ngun vật liệu trực tiếp CP NCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CP MTC Chi phí sử dụng máy thi công kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU LỜI NĨI ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế nước ta năm gần ngày hội nhập với kinh tế giới, phát triển theo hướng mở làm xuất nhiều thành phần kinh tế khiến cho tính cạnh tranh doanh nghiệp tăng rõ rệt Các doanh nghiệp muốn tồn vươn lên khẳng định vị trí cần phải động tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt cần làm tốt kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành nhằm giảm chi phí từ hạ giá thành sản phẩm song đảm bảo yêu cầu chất lượng Ngành xây dựng điều kiện phát triển ngày giữ vai trò quan trọng trình tạo sở vật chất cho đất nước ngành có số vốn bỏ nhiều hạch tốn chi phí lại quan trọng nhằm chống thất lãng phí tham Kế tốn ln xác định khâu trọng tâm kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phận quan trọng hàng đầu với mục đích hạ thấp chi phí thông qua việc sử dụng tiết kiệm đầu vào, tận dụng tốt nguồn lực sản xuất có, kết hợp yếu tố sản xuất cách tối ưu giúp quản lý chi phí, giá thành theo cơng trình, giai đoạn, từ đối chiếu, so sánh với số liệu định mức, tình hình sử dụng lao động, vật tư, chi phí dự tốn để tìm nguyên nhân chênh lệch, kịp thời định đúng, điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu đề Hiệu hoạt động doanh nghiệp XDCB khơng có ý nghĩa to lớn phạm vi ngành mà có ý nghĩa to lớn ngành khác toàn kinh tế quốc dân Thực tế kế tốn doanh nghiệp XDCB nói chung doanh nghiệp xây lắp nói riêng nhiều kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 10 of 128 thiếu sót dẫn đến tình trạng thất thốt, lãng phí vật tư, lao động, tiền vốn Vì vậy, việc quản lý chặt chẽ hạch toán cách đầy đủ, kịp thời chi phí sản xuất giá thành sản phẩm cần thiết nhằm mục đích cân đối chi phí lợi nhuận, giám sát đồng thời cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho việc định nhà quản trị doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng dự hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo PGS.TS Nghiêm Văn Lợi anh chị Phòng Kế tốn phòng ban khác Cơng ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: “Kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8” làm Luận văn Thạc sỹ 1.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Đề tài kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp nhiều tác giả bậc thạc sỹ nghiên cứu đề cập Mỗi cơng trình có phạm vi đặc thù nghiên cứu khác Phạm vi nghiên cứu cơng ty cụ thể nhóm doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khác xây dựng sản xuất, thương mại Khía cạnh nghiên cứu từ kế tốn tài đến kế tốn quản trị, với mục đích chung hồn thiện nâng cao hiệu kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm Mỗi cơng trình nghiên cứu có nét đặc thù riêng tùy thuộc vào thực trạng đơn vị, nhóm đơn vị nghiên cứu có đóng góp định cho kế tốn nói chung kế tốn CPSX, tính giá thành sản phẩm nói riêng Một số cơng trình cụ thể sau: - Luận văn “ Hồn thiện kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5” tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng năm 2014 Luận văn trình bày sở lý luận chung thực trạng kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 115 of 128 107 Biểu số 20: Báo cáo dự toán trung tâm chi phí Cơng trình………… BÁO CÁO DỰ TỐN TRUNG TÂM CHI PHÍ TT Tên chi phí Vật liệu Nhân công MTC CP NCTT CP SXC Tổng LNKT trước thuế CPXL trực tiếp Thuế GTGT Đơn giá sau thuế ĐVT Cơng trình… … Cộng Báo cáo kiểm sốt chi phí: Hàng tháng, kế tốn cơng trình kỹ sư cơng trình đánh giá khối lượng xây lắp thực đối chiếu với kế hoạch thi công, định mức thiết kế nhằm theo dõi sâu sát, thường xuyên để giúp việc quản lý chi phí cách chặt chẽ, khơng bị thất chi phí, kịp thời phát sai sót chi phí phát sinh ngồi dự tốn, phòng ngừa việc thi cơng khơng Khi HMCT hoàn thành, vào Bảng báo cáo biến động chi phí để tổng hợp tồn chi phí thực tế phát sinh lập báo cáo biến động chi phí theo Biểu số 21, Biểu số 22, Biểu số 23 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 116 of 128 108 Biểu số 21: Báo cáo biến động chi phí NVL TT Cơng trình…………… BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP Công Tên việc vật ĐVT Định mức KL ĐG Biến động Thực tế KL ĐG KL Nguyên ĐG nhân tư Kế toán Người lập biểu Đội trưởng (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký,ghi rõ họ tên) Biểu số 22: Báo cáo biến động chi phí NCTT Cơng trình……………… BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ NCTT Họ Công Khối việc lượng tên ĐVT Định mức Thời gian ĐG Thực tế Thời gian ĐG Biến động Hiệu ĐG Nguyên ngân suất LĐ Kế toán Người lập biểu Đội trưởng (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký,ghi rõ họ tên) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 117 of 128 109 Biểu số 23: Báo cáo biến động chi phí SXC Cơng trình:………………… BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TT Tên GT KL Dự (%) Thực tế Biến Nguyên CT hợp SP toán dự CP CP SXC động nhân đồng hồn CP tốn SXC CP thành SXC CP CT phân bổ SXC SXC Kế toán (ký, ghi rõ họ tên) Người lập biểu Đội trưởng (ký, ghi rõ họ tên) (ký,ghi rõ họ tên) Báo cáo thực trung tâm chi phí: báo cáo tổ thi công lập để đánh giá hiệu TTCP chênh lệch khoản mục chi phí thực tế so với dự toán lập theo định mức thiết kế Định kỳ hàng tháng, tổ trưởng tổ thi công đánh giá sơ khối lượng thực đối chiếu với tiến độ kế hoạch thi công, định mức thiết kế Việc theo dõi sâu sát, thường xuyên quản lý chi phí phát sinh để phát hiện, hạn chế sai sót ngồi dự tốn, ngăn chặn tượng thi cơng khơng thiết kế Khi HMCT hồn thành, vào Báo cáo để TTCP đội thi công tổng hợp lại để lập Báo cáo tình hình thực chi phí (biểu số 24) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 118 of 128 110 Biểu số 24: Báo cáo thực TTCP Đội thi công…………… BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CỦA TRUNG TÂM CHI PHÍ T Tên CP ĐVT T TT Vật tư NC MTC CP SXC Tổng Đơn giá Khối lượng Dự toán C/L TT Dự toán Thành tiền C/L TT Dự toán C/L LNKT TT CP XL TT Thuế GTGT Đơn giá sau thuế Kế toán Người lập biểu Đội trưởng (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký,ghi rõ họ tên) Quy trình lập Báo cáo tình hình thực TTCP theo bước sau: Bước 1: Tập hợp CP phát sinh Bước 2: Tổng hợp CP tính giá thành đơn vị HMCT Bước 3: Lập báo cáo tình hình thực TTCP Tổng hợp báo cáo tình hình thực chi phí HMCT, đội thi công lập báo cáo tổng hợp tình hình thực chi phí cho tồn cơng trình Qua phân tích biến động HMCT, người quản lý đánh giá trách nhiệm phận, cá nhân có liên quan q trình thực kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 119 of 128 111 Báo cáo dự toán Trung tâm lợi nhuận: báo cáo dự toán TTLN đựơc thiết kế theo cơng trình, HMCT Căn vào định trúng thầu, khối lượng dự kiến cơng trình, HMCT mà đội thi công Công ty TNHH Đầu tư Quảng Long Thanh Hóa đảm nhiệm, Cơng ty lập Báo cáo dự toán lợi nhuận (Biểu số 25) để làm sở đánh giá tình hình thực hiện, kết kinh doanh qua việc tổng hợp đầy đủ doanh thu, chi phí Biểu số 25: Báo cáo dự tốn TTLN Cơng ty………… BÁO CÁO DỰ TỐN CỦA TTNL TT Chỉ tiêu CT/HMCT A Doanh thu Biến phí SX Lãi góp Biến phí QL Lãi BPQL ĐP phận LN Bộ phận ĐP phân bổ Tổng LNKT trước thuế B Cộng C … Kế toán Người lập biểu Đội trưởng (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) Báo cáo tình hình thực TTLN: Cơng ty lập Báo cáo tình hình thực TTLN dựa sở cơng trình thực (Biểu số 26) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 120 of 128 112 Biểu số 26: Báo cáo tình hình thực TTLN Cơng trình……………… BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CỦA TTLN TT Chỉ tiêu CT/HMCT A Dự TT Toàn DN … C/L … toán DTT BP SX Lãi góp BPQL Lãi BPQL ĐP BP LN BP ĐP phân bổ Tổng LNKT trước thuế Kế toán Người lập biểu Đội trưởng (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký,ghi rõ họ tên) 4.2.2.4 Giải pháp hoàn thiện phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Xác định xác giá thành thực tế khối lượng xây lắp hoàn thành kỳ phụ thuộc vào mức độ xác việc tập hợp chi phí phát sinh kỳ, chi phí SXKD dở dang cuối kỳ Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ phụ thuộc vào phương thức toán với bên giao thầu phụ thuộc vào đối tượng tính giá thành Cơng ty Đối với cơng trình, HMCT quy định khách hàng tốn cơng trình hồn thành tồn kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 121 of 128 113 đối tượng tính giá thành xác định cơng trình, HMCT hồn thành chi phí dở dang cuối kỳ tổng chi phí xây lắp phát sinh luỹ kế từ khởi công đến kỳ báo cáo mà cơng trình, HMCT chưa hồn thành Đối với cơng trình, HMCT quy định khách hàng tốn theo công việc hay giai đoạn xây lắp đạt đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý, có giá trị dự tốn riêng hồn thành chi phí dở dang cuối kỳ chi phí cho phần khối lượng cơng việc hay xây lắp chưa hồn thành tính tốn sở phân bổ chi phí sản xuất xây lắp thực tế phát sinh cho khối lượng hay giai đoạn xây lắp hoàn thành chưa hoàn thành theo tiêu thức phân bổ giá trị dự toán mức độ cơng trình hồn thành 4.2.2.5 Giải pháp hồn thiện cơng tác phương pháp tính giá thành Cơng tác tính giá thành Cơng ty hồn thiện theo hướng: hàng tháng, kế tốn tiến hành tính giá thành sản phẩm giai đoạn thi cơng hồn thành thể “Sổ chi tiết tính giá thành cơng trình, HMCT xây lắp”, ngồi kết hợp theo dõi với giá trị dự toán để so sánh với kết thực Số luỹ kế giá thành sản phẩm từ đầu năm đến kỳ dùng để lập Báo cáo giá thành sản phẩm xây lắp theo yêu cầu quản trị Doanh nghiệp Cuối niên độ kế toán, vào “Sổ chi tiết tính giá thành cơng trình, HMCT xây lắp” tháng cuối năm dòng luỹ kế để lập Báo cáo tính giá thành sản phẩm năm theo khoản mục chi phí chi tiết cho cơng trình, HMCT Các sổ phải mở chi tiết từ bắt đầu khởi cơng đến hồn thành tồn bàn giao cơng trình, HMCT Cơng ty nên áp dụng phương pháp tính giá thành sản xuất tồn bộ, giá thành sản phẩm theo biến phí phương pháp tính giá thành có phân bổ định phí hợp lý Vì phương pháp tính giá thành cung cấp thơng tin phù hợp cho Cơng ty có định phục vụ công tác quản trị kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 122 of 128 114 4.3 Điều kiện thực giải pháp hồn thiện 4.3.1 Về phía quan nhà nước Nhà nước đóng vai trò quan trọng việc hình thành đơn giá định mức cho ngành xây lắp Do vậy, Nhà nước cần xây dựng khung đơn giá cho phù hợp để không gây lãng phí đảm bảo cho chất lượng cơng trình Bên cạnh đó, phần lớn cơng trình nước ta sử dụng kinh phí từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước Do đó, Nhà nước cần cải tiến chế toán vốn đầu tư xây dựng theo hướng đơn giản hóa, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp xây lắp - Tiếp tục nghiên cứu ban hành chuẩn mực kế toán kiểm toán Việt Nam sở phù hợp với tiêu chuẩn thông lệ quốc tế tình hình hạch tốn doanh nghiệp xây lắp nước - Hoàn thiện lý luận kế toán quản trị Việt Nam, bao gồm nội dung: + Xác định rõ phạm vi kế toán quản trị nội dung kế toán quản trị doanh nghiệp + Xác lập mơ hình kế tốn quản trị cho loại hình doanh nghiệp: cơng nghiệp, xây dựng bản, thương mại, giao thông, bưu điện v.v… + Xác lập mơ hình kế tốn quản trị theo quy mô: Doanh nghiệp quy mô lớn, doanh nghiệp quy mơ trung bình, doanh nghiệp quy mơ nhỏ - Hướng dẫn, định hướng kế toán quản trị doanh nghiệp, tập trung vào số nội dung: Phân loại chi phí; Số lượng, nội dung khoản mục giá thành sản phẩm dịch vụ; Xác định trung tâm chi phí, theo ngành khác nhau; Yêu cầu hạch toán chi tiết thu nhập; Các phương pháp tập hợp chi phí theo đối tượng hạch tốn; Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang; Các phương pháp tính giá thành; Các loại dự tốn; Các loại kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 123 of 128 115 báo cáo quản trị; Các tiêu phân tích tình hình tài doanh nghiệp; Các loại sổ chi tiết, thẻ chi tiết v.v - Nhà nước không nên ràng buộc can thiệp sâu vào nghiệp vụ kỹ thuật kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sách kế tốn hay quy định hệ thống kế toán doanh nghiệp mà nên dừng lại công bố khái niệm, lý luận tổng quát công nhận kế toán quản trị hệ thống kế toán doanh nghiệp Đồng thời, Nhà nước cần hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đào tạo nhân lực, nghiên cứu, triển khai, phát triển kế toán quản trị lâu dài Nhà nước cần tổ chức ngân hàng tư liệu thông tin kinh tế - tài có tính chất vĩ mơ để hỗ trợ tốt việc thực nghiệp vụ kế tốn quản trị doanh nghiệp 4.3.2 Về phía doanh nghiệp Một là, xây dựng máy kế toán phù hợp với cấu quản lý công ty Xác định số lượng nhân viên kế toán cần thiết để đảm nhận khối lượng cơng việc kế tốn cơng ty Tìm kiếm nhân viên kế tốn có trình độ phù hợp với quy mô phát triển công ty để tiết kiệm chi phí Nhanh chóng tuyển dụng đào tạo lại nhân kế toán với định hướng đa dạng hoá nghiệp vụ sử dụng thành thạo công cụ xử lý thông tin đại Tăng cường hoạt động tổ chức nghề nghiệp kế toán, phát triển dịch vụ tư vấn kế tốn tư vấn lập báo cáo tài Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, hội thảo đội ngũ cán kế toán Hai là, tổ chức thực hiện, vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, luân chuyển xử lý chứng từ khâu quan trọng, định đến thơng tin kế tốn.Do vậy, việc tổ chức luân chuyển đơn vị phải nhằm đảm bảo cung cấp thơng tin kịp thời nhanh chóng, tránh chồng chéo cần thiết kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 124 of 128 116 Thứ ba, xác lập hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh định hướng phát triển hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh để làm sở xác lập, định hướng thiết kế, xây dựng mơ hình kế tốn quản trị.Nhanh chóng phát triển kiện tồn hệ thống xử lý thơng tin hoạt động sản xuất kinh doanh tự động hoá.Đây điều kiện sở vật chất kỹ thuật tiên tiến để áp dụng kế toán quản trị kế tốn quản trị áp dụng, tác động tích cực, hiệu với điều kiện xử lý thơng tin đại Việc cung cấp thơng tin kế tốn phải đa dạng, phải coi trọng việc xây dựng, khai thác hệ thống báo cáo nội phải thấy ý nghĩa báo cáo kế toán quản trị mặt sau: Cung cấp số liệu để phân tích thường xun tình hình thực tiêu kinh tế theo mặt cụ thể; Cung cấp thông tin cần thiết để xây dựng kế hoạch, dự toán đánh giá lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu Khi đơn vị xây dựng hệ thống báo cáo kế toán nội phải đảm bảo yêu cầu sau: Các tiêu phản ánh báo cáo kế toán nội phải thống với tiêu báo cáo tài chính, tiêu kế hoạch, dự tốn phương pháp tính để đảm bảo so sánh được; cung cấp đầy đủ thông tin cho quản trị kinh doanh đơn vị; số liệu tiêu có liên quan phản ánh báo cáo nội phải thống nhất, đầy đủ, xác trung thực; Hệ thống tiêu báo cáo trung thực; mẫu biểu phải xây dựng phù hợp với yêu cầu quản lý đơn vị phải đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng báo cáo nội Bốn là, xác lập cải tiến nội dung, mối quan hệ kế toán (đa số nội dung kế toán doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tập trung vào kế tốn tài chính), cải tiến mối quan hệ phận kế toán với phận quản lý, phận sản xuất kinh doanh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 125 of 128 117 Năm là, cần phải bước xây dựng hệ thống báo cáo quản trị Một số báo cáo cần thiết quản trị doanh nghiệp là: Báo cáo tình hình sử dụng vật tư (trong phản ánh số lượng, đơn giá, chất lượng chủng loại nhập xuất dùng, phận sử dụng) để thấy tính hiệu việc sử dụng vật tư phận, từ có biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nữa; Báo cáo tình hình nợ phải thu (theo đối tượng phải thu, thời hạn tốn); Báo cáo tình hình nợ phải trả theo chủ nợ thời hạn toán Sáu là, tổ chức hồn thiện quy trình cơng nghệ sản xuất kinh doanh; bước xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản xuất kinh doanh; cần phải ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, cụ thể việc sử dụng tối đa phần mềm kế toán để cập nhật liệu hàng ngày, giúp nhanh chóng có thơng tin cần thiết việc tìm kiếm liệu nhanh kịp thời kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 126 of 128 118 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở phân tích thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8, tác giả nhận thấy bên cạnh vấn đề đạt kế tốn chi phí, tồn vấn đề Cơng ty cần phải quan tâm Trong chương 4, tác giả đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung sau: Hồn thiện cơng tác tổ chức hạch tốn chi tiết kế tốn tài kế tốn quản trị đơn vị, đồng thời hồn thiện thu thập thông tin liên quan đến quản trị chi phí hoạt động sản xuất xây lắp Để tạo cho việc thực giải pháp hoàn thiện kế tốn chi phí Cơng ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8, luận văn đưa số kiến nghị thực thi giải pháp Nhà nước, quan ban ngành, quan chức Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng nhằm tạo môi trường vĩ mô vi mơ hỗ trợ cho q trình tổ chức thực kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 127 of 128 119 KẾT LUẬN Ngày nay, doanh nghiệp nói chung đặc biệt lĩnh vực xây lắp nói riêng ln đặt vấn đề quản lý tốt chi phí hạ giá thành sản phẩm lên hàng đầu coi vấn đề cốt lõi, định tới lợi nhuận doanh nghiệp Chính vậy, việc hạch tốn kế tốn đúng, đủ chi phí tính giá thành sản phẩm ln quan tâm sát để giúp nhà quản lý đưa định kinh doanh đắn Qua việc sâu nghiên cứu, tìm hiểu tình hình thực tế, tác giả nhận thấy cơng tác hạch tốn kế tốn nói chung hạch tốn chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng giai đoạn phát triển kinh tế Những thơng tin mà kế tốn cung cấp đặc biệt thơng tin chi phí giá thành sản phẩm giúp nhà quản lý đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh thực tế doanh nghiệp Từ đề biện pháp quản lý kinh doanh thích hợp nhằm tăng suất, hiệu hoạt động Mặt khác thơng tin kế tốn giúp nhà quản trị nội phân tích, đánh giá nhằm tiết kiệm nâng cao hiệu chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp Do đó, hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm yêu cầu thiếu phát triển lớn mạnh doanh nghiệp Qua nghiên cứu kế tốn chi phí tính giá thành Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng 8, tác giả nhận thấy cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty trọng Bên cạnh ưu điểm mà Cơng ty đạt có số tồn cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Vì vậy, kế tốn cần có bước đổi mới, đặc biệt cơng tác quản lý chi phí tính giá thành sản phẩm để phục vụ mục đích quản trị nội kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 128 of 128 120 Trong viết tác giả có phân tích, đề xuất kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty Ngồi thời gian tiếp xúc với thực tế Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng chưa nhiều nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Em mong góp ý thầy giáo, Ban lãnh đạo Công ty cán nhân viên phòng kế tốn Cơng ty để em ngày hồn thiện nghiên cứu kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 129 of 128 121 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội Việt Nam (khoá XI), Luật Kế tốn 2015, ngày 20/11/2015 Bộ Tài (2006), Quyết định 15/2006/QĐ-BTC Bộ tài ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp, Hà Nội Bộ Xây dựng (2007), Định mức 1776/BXD-VP ngày 18/6/2007 Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng Bộ Xây dựng (2016), Thông tư 06/2016-BXD ngày 10/03/2016 Bộ xây dựng, hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng Bộ Tài (2014), Thơng tư 200/2014, ngày 22/12/2014 Bộ Tài hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Nghiêm Văn Lợi (2007), Kế tốn tài – NXB Tài Nguyễn Tuấn Duy, Nguyễn Phú Giang (2008), Kế toán quản trị, Nhà xuất tài Võ Văn Nhị (2010), Kế toán doanh nghiệp xây lắp, đơn vị chủ đầu tư, NXB Tài Nguyễn Ngọc Quang (2014) Giáo trình kế tốn quản trị 10 Tài liệu Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag ... 12 of 1 28 phần xây dựng Phục Hưng ảnh hưởng đến kế toán CPSX giá thành sản phẩm Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng hai... đánh giá thực trạng kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng nhằm tìm ưu nhược điểm, từ rút biện pháp góp phần hồn thiện kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm Công ty. .. số vấn đề lý luận kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp + Tìm hiểu thực trạng kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng + Đánh giá thực trạng, rút
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8, Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay