Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thi công Cơ giới Viglacera

102 16 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 18:35

1 of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG -XÃ HỘI - NGUYỄN THỊ LINH KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY THI CƠNG CƠ GIỚI VIGLACERA LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Hà Nội, tháng 10 năm 2017 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG -XÃ HỘI - NGUYỄN THỊ LINH KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY THI CÔNG CƠ GIỚI VIGLACERA Chuyên ngành: Kế tốn Mã ngành: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾ TỐN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN HỮU ÁNH HÀ NỘI – 2017 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi hướng dẫn từ PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu trước Nếu có gian lận tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng kết Luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Linh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến nhà khoa học, nhà giáo, tới cán giáo viên khoa sau đại học, khoa kế toán trường Đại học Lao động - Xã hội tập thể lãnh đạo thầy cô trường Đại học Lao động - Xã hội Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu, để tơi có tảng kiến thức vững phục vụ trình nghiên cứu hồn thành đề tài Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình, chu đáo khoa học PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trực tiếp hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cám ơn giúp đỡ Ban lãnh đạo, Kế tốn trưởng, tồn thể nhân viên kế tốn Cơng ty Thi cơng Cơ giới Viglacera hỗ trợ tơi nhiều q trình điều tra, khảo sát, thu thập thông tin đơn vị làm sở cho việc phân tích, tổng hợp hồn thành Luận văn Thạc sĩ Tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Linh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 I MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT III DANH MỤC BẢNG BIỂU IV DANH MỤC SƠ ĐỒ V CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài 1.5 Phương pháp nghiên cứu đề tài 1.6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 2.1 Các Chuẩn mực kế toán Việt Nam Chuẩn mực kế toán quốc tế ảnh hưởng đến kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 2.1.1 Chuẩn mực kế toán số 01-Chuẩn mực chung (VAS01) 2.1.2 Chuẩn mực kế toán số 03 (VAS 03) -Tài sản cố định hữu hình chuẩn mực kế tốn 04 (VAS 04) -Tài sản cố định vơ hình: 2.1.3 Chuẩn mực kế toán số 15 - Hợp đồng xây dựng (VAS 15) 10 2.2 Chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 12 2.2.1 Khái niệm phân loại chi phí sản xuất xây lắp 12 2.2.2 Giá thành sản phẩm phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 17 2.3 Nội dung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp… 19 2.3.1 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp theo cách tiếp cận kế tốn tài 19 2.3.2 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp góc độ kể tốn quản trị 33 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 II CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY THI CÔNG CƠ GIỚI VIGLACERA 39 3.1 Tổng quan Công ty Thi Công Cơ Giới Viglacera 39 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 39 3.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 40 3.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty 41 3.1.4 Kế toán chi phí xây lắp tính giá thành Cơng ty Thi công giới Viglacera 45 3.2 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Thi công giới Viglacera 51 3.2.1 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp góc độ kế tốn tài 51 3.2.2 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Thi cơng Cơ giới Viglacera góc độ kế tốn quản trị 66 CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CÁC GIẢI PHÁP VÀ KẾT LUẬN 72 4.1 Thảo luận kết nghiên cứu 72 4.1.1 Ưu điểm 72 4.1.2 Hạn chế nguyên nhân 75 4.2 u cầu hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Thi công giới Viglacera 78 4.3 Giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Thi công giới viglacera 80 4.3.1 Giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Thi công giới Viglacera góc độ kế tốn tài 80 4.3.2 Giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Cơng ty Thi cơng giới Viglacera góc độ kế toán tài quản trị 86 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 DANH MỤC PHỤ LỤC 91 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 III DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VAS Chuẩn mực kế toán CPNCTT Chi phí Nhân cơng trực tiếp CPNVLTT Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp CPSXC Chi phí sản xuất chung CPMTC Chi phí sử dụng máy thi công TSCĐ Tài sản cố định BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế KPCĐ Kinh phí cơng đồn 10 BHTN Bảo hiểm thất nghiệp 11 NVL Nguyên vật liệu 12 CCDC Công cụ dụng cụ 13 GTGT Giá trị gia tăng 14 GVHB Giá vốn hàng bán 15 SPDD Sản phẩm dở dang 16 TK Tài khoản 17 TNHH Trách nhiệm hữu hạn kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 IV DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Phân tích chênh lệch chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 69 Bảng 3.2: Phân tích chênh lệch chi phí nhân cơng trực tiếp 69 Bảng 3.3: Phân tích chênh lệch chi phí máy thi cơng 70 Bảng 3.4: Phân tích chênh lệch chi phí sản xuất chung 70 Bảng 3.5 : Tổng hợp phân tích chênh lệch chi phí 71 Bảng 4.1: Bảng phân bổ công cụ dụng cụ xuất dùng cho sản xuất chung 82 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 V DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Bộ máy tổ chức quản lý công ty thi công giới Viglacera 44 Sơ đồ 3.2: Tổ chức máy kế tốn Cơng ty Thi công Cơ giới Viglacera 46 Sơ đồ 3.3: Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung 49 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 10 of 128 CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài Trong kinh tế thị trường ln có cạnh tranh gay gắt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận mục tiêu doanh nghiệp, chi phối đến hoạt động doanh nghiệp Do vậy, để tồn phát triển doanh nghiệp buộc phải nâng cao lực cạnh tranh nhiều cách khác Trong đó, vấn đề tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao lực cạnh tranh nhiệm vụ quan trọng doanh nghiệp Để thực điều đó, yêu cầu đặt cơng tác kế tốn thực tổ chức cơng tác tập hợp chi phí tính giá thành cách khoa học, giúp nhà quản lý nắm chi phí khoản mục phát sinh, từ đánh giá tình hình thực định mức, dự tốn chi phí, tình hình sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn… nhằm tìm biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm đảm bảo yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng nằm quy luật chung Hơn sản phẩm lĩnh vực xây lắp cơng trình, vật liệu kiến trúc… thường có giá trị lớn, thời gian thi công kéo dài, chịu nhiều ảnh hưởng điều kiện tự nhiên, thường phát sinh nhiều chi phí ngồi dự tốn phụ thuộc vào giai đoạn thi cơng Chính đặc trưng riêng tác động lớn đến việc tổ chức cơng tác kế tốn, trọng tâm việc tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm Cơng ty Thi cơng giới Viglacera doanh nghiệp xây dựng chuyên hoạt động lĩnh vực xây lắp, Thi công, xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, cơng trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp với sản phẩm chủ đạo là: thi công hệ thống điện trung cư, khu công kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 88 of 128 79 Thứ hai: Nội dung hoàn thiện phải phù hợp với thông lệ, chuẩn mực kế toán việt nam, phải tuân thủ đảm bảo quy định chế độ tài kế tốn hành Nguyên tắc nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tài thống nhà nước, cung cấp thơng tin kinh tế trung thực, xác cho đối tượng sử dụng thơng tin Thứ ba: Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp phải đảm bảo tiết kiệm, có hiệu Thơng tin kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải phù hợp với đối tượng sử dụng thơng tin, nhà quản lý doanh nghiệp, giúp nhà quản lý định hiệu công tác quản lý tồn doanh nghiệp nói chung quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng Đồng thời, hiệu thu từ giải pháp hoàn thiện phải lớn so với chi phí bỏ để thực giải pháp Các giải pháp đưa phải phù hợp với trình độ đội ngũ cán quản lý, cán kế tốn, đồng thời phù hợp với tình hình trang bị việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật cơng tác kế tốn đơn vị Thứ tư: giải pháp đưa phải phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Khi đưa giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp, cần xem xét thật kỹ yếu tố liên quan như: định hướng phát triển ngành, đặc điểm, trình độ sản xuất kinh doanh, cấu tổ chức quản lý, lực cán quản lý, cán kế tốn Thứ năm: cơng tác kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm phải đảm bảo cung cấp thông tin cách trung thực, khách quan, kịp thời đầy đủ, phục vụ cho việc định nhà quản trị Xuất phát từ tầm quan trọng thơng tin chi phí giá thành sản phẩm mà công tác tổ chức kế tốn phải đảm bảo cung cấp thơng kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 89 of 128 80 tin đầy đủ nhất, trung thực theo yêu cầu nhà quản lý doanh nghiệp đối tượng sử dụng thơng tin 4.3 Giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Thi công giới viglacera 4.3.1 Giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Thi công giới Viglacera góc độ kế tốn tài Thứ nhất: Về hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp Cơng ty cần có biện pháp quản lý việc mua bán vật tư, nhập xuất vật tư chặt chẽ liên hệ với nhà cung cấp, thường xuyên đói chiếu số liệu với nhà cung cấp, lập ban giao nhận vật tư để tiến hành kiểm tra, nhập vật tư theo số lượng thực tế có đầy đủ biên bàn giao với bên Biểu mẫu theo (Phụ lục 4.1) Định kỳ kế toán công ty cần tiến hành tổng hợp số lượng vật tư tiêu hao thực tế cơng trình, hạng mục cơng trình, so sánh với định mức tiêu hao để đưa biện pháp thích hợp, nâng cao hiệu sử dụng xử lý kịp thời trường hợp phát sinh ngồi định mức Cuối kỳ, kế tốn cần tiến hành kiểm kê vật tư lại cơng trường chưa sử dụng hết lập bảng theo dõi số lượng giá trị vật tư, phế liệu thu hồi Lập bảng kê vật tư lại cuối kỳ Biểu mẫu theo (Phụ lục 4.2) Thứ hai: hoàn thiện cơng tác ln chuyển chứng từ Mơ hình kế tốn Cơng ty Thi cơng Cơ giới Viglacera mơ hình kế tốn tập trung, tồn chứng từ kế toán phát sinh phải tập hợp cơng ty để kế tốn cơng ty tiến hành ghi sổ kế toán Tuy nhiên Do đặc điểm ngành xây dựng bản, sản phẩm xây lắp cơng trình xa nên nên cơng ty khơng tổ chức kho vật liệu chung đơn vị mà kho ngun vật liệu bố trí cơng trình, hạng mục cơng trình Trong tổ đội lúc thi cơng nhiều cơng trình, hạng mục cơng trình khác nhau, kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 90 of 128 81 địa điểm khác nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu cơng trình thường xun Từ ngun nhân dẫn đến việc theo dõi xuất vật tư hàng ngày theo phiếu xuất phức tạp khó khăn, cơng việc bị dồn ứ vào cuối tháng, dễ gây tình trạng nhầm lẫn thất Vì vậy, cơng ty cần đề biện pháp cụ thể như: - Xây dựng hệ thống chứng từ hướng dẫn, chứng từ bắt buộc cách chi tiết theo quy chuẩn - Để giảm bớt tình trạng luân chuyển chứng từ chậm giảm bớt giảm bớt khối lượng cơng việc cho kế tốn cuối tháng, cuối quý, cán tổ đội thi công cần quy định rõ ràng trách nhiệm lập chứng từ thời gian chuyển chứng từ định kỳ tháng đội thi cơng phòng tài kế tốn với cán kế toán cụ thể Cụ thể: Đối với chứng từ nhân công Bảng chấm cơng, Bảng tốn tiền lương: Quy định kế tốn đội gửi chứng từ phòng tài - kế toán tháng lần vào ngày cuối tháng; Đối với chứng từ nguyên vật liệu: Yêu cầu kế toán đội gửi chứng từ đơn vị tuần/ lần, tạo điều kiện cho công tác kiểm tra tiêu hao vật tư định mức, từ kịp thời điều chỉnh tránh thất thoát vật tư kiểm tra tình hình thực kế hoạch sản xuất tháng, quý xác Bên cạnh đó, cơng ty cần nâng cao trình độ chun mơn nhân viên kế tốn, cán đội thi cơng cơng trình Bên cạnh biện pháp trên, cơng ty cần tực chế độ thưởng phạt rõ ràng cần giáo dục ý thức trách nhiệm cho người lao động để làm tăng trách nhiệm họ nói chung trách nhiệm luân chuyển chứng từ đội thi cơng nói riêng kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 91 of 128 82 Thứ ba: hoàn thiện phương pháp kế tốn chi phí sản xuất chung Dụng cụ Công ty bao gồm: cuốc, xẻng, dao xây, thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị không đủ điều kiện ghi nhận tài sản cố định Các dụng cụ hầu hết ban huy cơng trình xem xét mua sắm, xuất cho cơng nhân sử dụng quản lý Những dụng cụ giá trị khơng lớn, có thời gian sử dụng kéo dài, kế toán phải tiến hành lập bảng kê CCDC xuất dùng phân bổ dần theo q cho cơng trình sử dụng nhằm phản ánh xác cấu thành chi phí cơng cụ dụng cụ vào giá thành sản phẩm xây lắp Ví dụ: 01/10/2016 mua công cụ, dụng cụ cầm tay (cuốc, xẻng, dao xây, thiết bị bảo hộ lao động,…) phục vụ cho cơng trình A giá trị theo hóa đơn theo giá chưa thuế VAT 10% 5.400.000 đồng Kế toán lập bảng phân bổ công cụ dụng cụ xuất dùng theo mẫu Bảng 4.1: Bảng phân bổ công cụ dụng cụ xuất dùng cho sản xuất chung Giá trị phân bổ STT Tên CCDC Số lượng Đơn giá Giá thực tế Cuốc (cái) 20 100.000 2.000.000 500.000 Xẻng (cái) 20 120.000 2.400.000 600.000 Dao xây 20 50.000 1.000.000 250.000 5.400.000 1.350.000 Tổng hàng quý • Khi mua nhập kho công cụ dụng cụ Nợ TK 153: 5.400.000 đồng Nợ TK133: Có TK 111: 540.000 đồng 5.940 000 đồng • Khi xuất dùng cơng cụ dụng cụ, kế toán định khoản sau Nợ TK 242: 5.400.000 đồng Có TK 153: 5.400.000 đồng kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 92 of 128 83 • Định kỳ phân bổ vào chi phí sản xuất chung cơng trình sử dụng , kế toán định khoản sau: Nợ TK 6273_Cơng trình sử dụng: 1.350.000 đồng Có TK 242: 1.350.000 đồng Thứ tư: việc hạch tốn chi phí sử dụng máy thi cơng Kế tốn khơng tiến hành hành trích trước chi phí sửa chữa lớn máy thi cơng Điều dẫn đến chi phí máy thi cơng không ổn định làm biến động giá thành thời điểm định sửa chữa lớn xảy Để đảm bảo tính xác giá thành thuận lợi cho việc phân tích hiệu sản xuất kinh doanh cơng trình, hạng mục cơng trình, đơn vị nên tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn máy thi cơng phân bổ cho cơng trình, hạng mục cơng trình theo tiêu thức phân bổ hợp lý (số ca máy, sản lượng thực tế…) • Khi trích trước chi phí sửa chữa, kế tốn hạch tốn: Nợ TK 623 Có TK 335 • Khi phát sinh chi phí sửa chữa lớn máy thi cơng, kế tốn ghi: Nợ TK 241 Nợ TK 133 Có TK 111, 112, 331,… • Khi sửa chữa hồn thành, máy móc đưa vào sử dụng, kế tốn kết chuyển vào chi phí thực tế: Nợ TK 335 Có TK 241 Cuối kỳ so sánh số thực tế phát sinh với số trích lập để tiến hành điều chỉnh: • Nếu số thực tế phát sinh lớn số trích lập kế tốn tiến hành điều chỉnh tăng hạch toán sau: kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 93 of 128 84 Nợ TK 623 Có TK 335 • Nếu số thực tế phát sinh nhỏ số trích lập kế toán tiến hành điều chỉnh giảm hạch toán: Nợ TK 335 Có TK 623 Thứ năm: hồn thiện phương pháp kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp Hiện tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp thi cơng hach tốn chung vào tài khoản 334- Phải trả người lao động (Gồm công nhân thuê ngồi cơng nhân biên chế cơng ty) Để tiện theo dõi chi tiết phản ánh tính chất tài khoản kế toán, tiết tài khoản 334 thành hai ài khoản: 3341- lương phải trả công nhân biên chế tài khoản 3342lương phải trả cơng nhân th ngồi Bên cạnh để tiện cho việc theo dõi kế tốn tiền lương cho cơng nhân th ngồi, kế tốn tiền lương cơng nhân th ngồi, kế tốn nên tập hợp bảng phân bổ lương cơng nhân th ngồi Biểu mẫu theo (Phụ lục 4.3) Thứ sáu: Về việc hạch toán khoản thiệt hại sản xuất Công ty cần tiến hành tách khoản thiệt hại sản xuất, kết chuyển sang tài khoản 632 – giá vốn hàng bán kỳ, để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xác Các khoản thiệt hại phải phá làm lại, cơng ty xem xét, quy trách nhiệm rõ ràng cho ca nhân để xử phạt, từ nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân công việc Công ty nên đề định mức chi phí phù hợp để cơng nhân làm việc có cụ thể để khen thưởng hay xử phạt phù hợp, nâng cao suất lao động Đồng thời có rõ ràng để tính chi phí phép kết chuyển vào TK 154, chi phí cần kết chuyển sang TK 632, để tính giá kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 94 of 128 85 thành sản phẩm xác Thứ bảy: hồn thiện việc hạch tốn phế liệu thu hồi Cơng ty cần giám sát chặt chẽ khoản làm giảm chi phí thi cơng cơng trình, hạn chế tối đa tình trạng cán quản lý đội thi cơng cơng trình đem bán coi thu nhập khác cá nhân Đưa chế phạt cá nhân có hành vi mang phế liệu cơng trình bán Kế tốn tiến hành hạch tốn khoản làm giảm chi phí xây dựng cơng trình vật tư thừa sử dụng khơng hết nhập kho, khoản thu hồi lán trại… Ví dụ: Ngày 31/12/2016 nhập kho vật tư thừa không sử dụng hết cơng trình CT6- KĐT Đặng Xá- Gia Lâm- HN trị giá: 5.000.000 đồng + Trường hợp nhập lại kho vật tư thừa không sử dụng hết, dựa vào phiếu nhập kho, kế toán ghi: Nợ TK 152: 5.000.000 đồng Có TK 154: 5.000.000 đồng + Trường hợp phá dỡ lán trại cũ, đơn vị cần tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi phế liệu, tránh thất thốt, lãng phí Nguồn phế liệu tận dụng để xây dựng lán trại cho công trình đem bán để ghi giảm chi phí xây dựng cơng trình hạng mục cơng trình đơn vị Ví dụ: Ngày 31/12/2016 bán phế liệu từ tháo dỡ lán trại cũ trình CT6KĐT Đặng Xá- Gia Lâm- HN trị giá: 1.000.000 đồng , thu tiền mặt - Trường hợp bán phế liệu thu tiền, dựa vào Hóa đơn GTGT, kế tốn ghi: Nợ TK 111: 1.000.000 đồng Có TK 154: 1.000.000 đồng - Khi nhập kho phế liệu, dựa vào phiếu nhập kho, kế toán ghi: Nợ TK 152: Số nguyên vật liệu tận dụng thu hồi kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 95 of 128 86 Có TK 154 4.3.2 Giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Cơng ty Thi cơng giới Viglacera góc độ kế tốn tài quản trị Thứ nhất: xây dựng mơ hình kế tốn quản trị chi phí Bộ máy kế tốn công ty chủ yếu phục vụ đưa thơng tin kế tốn tài Các luồng thông tin chưa thực đủ cho công tác quản trị Công ty nên tổ chức thêm máy kế toán quản trị độc lập, tách rời máy kế toán, hệ thống sổ sách hạch tốn cơng tác kế tốn Với mơ hình này, máy kế toán quản trị phát huy tốt vai trò chức Thứ hai: Giải pháp chứng từ, sổ sách báo cáo phục vụ cung cấp thơng tin kế tốn quản trị Đi kèm với giải pháp kế toán quản trị, công ty cần xây dựng hệ thống chứng từ hướng dẫn Các chứng từ kế toán lập, luân chuyển, quản lý, sử dụng phù hợp với điều kiện cụ thể doanh nghiệp Doanh nghiệp bổ sung nội dung cần thiết vào mẫu chứng từ kế toán để phục vụ cho việc thu thập thơng tin quản trị nội chi phí giá thành, bảng kê khối lượng dở dang cuối kỳ… Việc thiết kế sổ, báo cáo kế toán theo yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho việc xử lý thông tin theo yêu cầu quản trị • Một số mẫu báo cáo phục cụ cơng tác quản trị : - Báo cáo chi phí xây lắp thực kì (Phụ lục 4.4) - Báo cáo khối lượng xây lắp (Phụ lục 4.5) - Báo cáo giá trị xây lắp thực kì (Phụ lục 4.6) • Các đội xây dựng: Hàng tháng đội tổng hợp số liệu, lập báo cáo chi phí xây lắp thực kì, đối chiếu chênh lệch thực tế với dự tốn gửi phòng tài kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 96 of 128 87 • Đối với phận Kỹ thuật thi công: Là phận triển khai chịu trách nhiệm trực tiếp kỹ thuật, chất lượng, tiến độ thi cơng cơng trình, lập kế hoạch kiểm sốt kế hoạch giá trị sản xuất để cung cấp thông tin cho việc tính tốn giá trị xây lắp thực kỳ, phận lập báo cáo sau: Bảng xác nhận khối lượng xây lắp hồn thành làm để phòng kế tốn tính giá trị dự phòng thực kỳ, đồng thời xác định khối lượng chênh lệch giá thực tế so với dự tốn từ điều chỉnh kế hoạch sản xuất kỳ sau • Bộ phận kế hoạch- kỹ thuật: Có trách nhiệm lập, điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh, để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí phục vụ cho kế tốn quản trị, hàng tháng dựa “Báo cáo khối lượng xây lắp thực hiện” phận thi cơng lập, Phòng kinh doanh lập thêm báo cáo giá trị xây lắp thực chi tiết theo khoản mục chi phí sau: kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 97 of 128 88 KẾT LUẬN Cùng với phát triển hội nhập kinh tế đất nước, doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xây lắp nói riêng ngày pháy triển, lớn mạnh không ngừng, tạo nhiều cơng trình hạ tầng cho xã hội, lực cạnh tranh nội ngành ngày nâng cao Kế tốn với vai trò cơng cụ quản lý kinh tế hữu hiệu cần hồn thiện hội nhập với thơng lệ, chuẩn mực kế tốn quốc tế, nhằm cung cấp thơng tin xác, trung thực có hiệu hoạt động kinh tế, tài doanh nghiệp Nhằm vận dụng lý luận, chuẩn mực kế toán hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá sản phẩm xây lắp Cơng ty, tác giả nghiên cứu đề tài “ Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công Ty Thi Công Cơ giới Viglacera” qua trình nghiên cứu luận văn đạt số kết cụ thể sau: Luận văn nghiên cứu, phân tích hệ thống hóa vấn đề lý luận kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp theo chuẩn mực kế toán số 15- Hợp đồng xây dựng, hai góc độ kế tốn tài kế tốn quản trị Từ làm tảng lý luận cho việc đưa nhận xét phương hướng hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xt tính giá thành sản phẩm xây lắp Luận văn phân tích đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty công tác kế tốn tài cơng tác kế tốn quản trị doanh nghiệp sở chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam Luận văn nghiên cứu, trích dẫn số liệu minh họa cụ thể kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp Cơng ty; Từ tìm ưu nhược điểm hạn chế cần khắc phục kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 98 of 128 89 cơng tác kế tốn tài kế tốn quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Trên sở lý luận, chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15- Hợp đồng xây dựng nguyên tắc, u cầu việc hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp, tác giả đưa số biện pháp để hồn thiện số nội dung cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Cơng ty Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành khâu quan trọng quy trình hạch tốn kế tốn, với đóng góp tác giải mong muốn cơng tác kế tốn Cơng ty ngày hồn thiện hơn, cung cập thơng tin hữu ích cho nhà quản trị , nâng cao hiệu quản lý doanh nghiệp Tuy nhiên, thời gian khả hạn chế, đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, tác gải mong muốn nhận dược đóng góp ý kiến, bổ sung nhà khoa học, thầy cô, chuyên gia kinh tế nội dung thực tiễn để luận văn hoàn thiện kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 99 of 128 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài chính(2006) - Chế độ kế tốn doanh nghiệp - NXB Tài (4/ 2006) I, II Bộ tài chính, 26 chuẩn mực kế tốn Việt Nam, NXB Thống Kê Giáo trình nguyên lý kế tốn (XB2014), Nhà xuất tài chính, Hà Nội Hướng dẫn thực chế độ chứng từ, sổ kế tốn hình thức kế tốn theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 V/v: hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp TS Phan Đức Dũng (2006), Kế tốn chi phí giá thành, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, Khoa Kinh tế, NXB Thống kế PGS.TS Nguyễn Thị Đông, Giáo trình lý thuyết hạch tốn kế tốn Nhà xuất Tài PGS.TS Nguyễn Đặng Hạc, Hạch tốn kế toán xây dựng Nhà xuất xây dựng PGS.TS Nghiêm Văn Lợi (2007), Giáo trình Kế tốn tài chính- NXB Tài 2007 10 PGS.TS Võ Văn Nghị, Hướng dẫn thực hành kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp 11 PGS.TS Nguyễn Minh Phương (2004), Giáo trình kế tốn quản trịNXB Tài 2004 Và số tài liệu khác kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 100 of 128 91 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 2.1: Sơ đồ hạch tốn chi phí ngun vật liệu trưc tiếp Phục lục 2.2: Sơ đồ hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp Phụ lục 2.3: Sơ đồ hạch toán chi phí sử dụng máy thi cơng Phụ lục 2.4: Sơ đồ hạch tốn chi phí sản xuất chung Phụ lục 2.5: Sơ đồ hạch tốn chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Phụ lục 2.6: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp đơn vị giao khoán (trường hợp đơn vị nhận khốn nội khơng tổ chức máy kế toán riêng) Phụ lục 2.7: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp đơn vị giao khoán ( trường hợp đơn vị nhận khốn nội có tổ chức máy kế tốn riêng) Phụ lục 3.1: Hóa đơn GTGT mua NVL số 0000531, ngày 05/12/2016 Phụ lục 3.2: Phiếu nhập kho ngày 05/12/2016 Phụ lục 3.3: Phiếu xuất kho ngày 05/12/2016 Phụ lục 3.4: Bảng kê CP NVLTT T12/ 2016 hạng mục thoát nước CT6-ĐX Phụ lục 3.5: Sổ chi tiết TK 621.017 T12/2016 Phụ lục 3.6: Sổ TK 621 T12/2016 Phụ lục 3.7: Bảng nghiệm thu khối lượng cơng việc hồn thành T12/ 2016 Phụ lục 3.8: Bảng chấm cơng T12/2016 Phụ lục 3.9: Bảng tốn lương T12/2016 Phụ lục 3.10: Sổ chi tiết TK 622.017 T12/2016 Phụ lục 3.11: Sổ TK 622 Tháng 12/2016 Phụ lục 3.12: Hợp đồng số 0108/2016/HĐKT ngày 02/12/2016 V/v: thuê máy thi công kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 101 of 128 92 Phụ lục 3.13: Hóa đơn GTGT số 0000123 ngày 04/12/2016 Phụ lục 3.14: Nhật trình sử dụng máy thi công tháng 12/2016 Phụ lục 3.15: Biên xác nhận khối lượng ngày 31/12/2016 Phụ lục 3.16: Hóa đơn GTGT số 0000466 ngày 02/12/2016 Phụ lục 3.17: Hóa đơn GTGT số 000567 ngày 02/12/2016 Phụ lục 3.18: Sổ chi tiết tài khoản 623.017, T12/2016 Phụ lục 3.19: Sổ tài khoản 623, T12/2016 Phụ lục 3.20: Đề nghị tạm ứng mua vật tư, ngày 07/12/2016 Phụ lục 3.21: Hóa đơn GTGT số 0000255 ngày 07/12/2016 Phụ lục 3.22: Giấy đề nghị hồn ứng chi phí hạng mục nước CT6-ĐX Phụ lục 3.23: Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ T12/2016 Phụ lục 3.24: Sổ chi tiết tài khoản 627.017, T12/2016 Phụ lục 3.25: Sổ tài khoản 627, T12/2016 Phụ lục 3.26: Sổ chi tiết tài khoản 154.017, T12/2016 Phụ lục 3.27: Sổ tài khoản 154, T12/2016 Phụ lục 3.28: Sổ chi tiết tài khoản 632.017, T12/2016 Phụ lục 3.29: Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp hạng mục thoát nước CT6KĐT Đặng Xá-Gia Lâm -HN Phụ lục 3.30: Sổ nhật ký chung năm 2016 Phụ lục 3.31: Định mức chi phí trực tiếp khác Phụ lục 3.32: Định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước Phụ lục 3.33: Biểu chi tiết dự toán hạng mục Thoát nước CT6- KĐT Đặng Xá Phụ lục 3.34: Dự toán chi tiết CP NVLTT hạng mục Thoát nước CT6- KĐT Đặng Xá- Gia Lâm- HN kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 102 of 128 93 Phụ lục 3.35: Dự toán chi tiết CP NCTT hạng mục Thoát nước CT6- KĐT Đặng Xá- Gia Lâm- HN Phụ lục 3.36: Dự toán chi tiết CP MTC hạng mục Thoát nước CT6- KĐT Đặng Xá- Gia Lâm- HN Phụ lục 3.37: Bảng tổng hợp dự toán hạng mục Thoát nước CT6- KĐT Đặng Xá- Gia Lâm- HN Phụ lục 4.1: Mẫu biên giao nhận vật tư Phụ lục 4.2: Mẫu Bảng kê vật tư lại cuối kỳ Phụ lục 4.3: Mẫu Bảng tổng hợp tiền lương cơng nhân th ngồi Phụ lục 4.4: Mẫu Báo cáo chi phí xây lắp thực kỳ Phụ lục 4.5: Mẫu Báo cáo khối lượng xây lắp Phụ lục 4.6: Mẫu Báo cáo Giá trị xây lắp thực kì kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag ... kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Thi công giới Viglacera 78 4.3 Giải pháp hoàn thi n kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Thi công. .. cơng giới Viglacera 45 3.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Thi công giới Viglacera 51 3.2.1 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành. .. CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY THI CÔNG CƠ GIỚI VIGLACERA 39 3.1 Tổng quan Công ty Thi Công Cơ Giới Viglacera 39 3.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thi công Cơ giới Viglacera, Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thi công Cơ giới Viglacera

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay