ÔN TẬP CHI TIẾT VẬT LÝ 11 KỲ 22018( ĐỀ ÔN TỪNG CHƯƠNG+ 2 ĐỀ ÔN TỔNG HỢP)

14 56 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 18:34

CHƯƠNG IV: TỪ TRƯỜNG I TRẮC NGHIỆM Từ trường dạng vật chất tồn không gian A tác dụng lực hút lên vật B tác dụng lực điện lên điện tích C tác dụng lực từ lên nam châm dòng điện D tác dụng lực đẩy lên vật đặt Từ trường từ trường mà đường sức từ đường A thẳng B song song C thẳng song song D thẳng song song cách Các đường sức từ đường cong vẽ khơng gian có từ trường cho A pháp tuyến điểm trùng với hướng từ trường điểm B tiếp tuyến điểm trùng với hướng từ trường điểm C pháp tuyến điểm tạo với hướng từ trường góc khơng đổi D tiếp tuyến điểm tạo với hướng từ trường góc khơng đổi Đặc điểm sau đường sức từ biểu diễn từ trường sinh dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài? A Các đường sức đường tròn;B Mặt phẳng chứa đường sức vng góc với dây dẫn; C Chiều đường sức xác định quy tắc bàn tay trái; D Chiều đường sức không phụ thuộc chiều dòng dòng điện Đường sức từ khơng có tính chất sau đây? A Qua điểm không gian vẽ đường sức; B Các đường sức đường cong khép kín vơ hạn hai đầu; C Chiều đường sức chiều từ trường; D Các đường sức từ trường cắt Nhận xét sau không cảm ứng từ? A Đặc trưng cho từ trường phương diện tác dụng lực từ;B Phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện; C Trùng với hướng từ trường; D Có đơn vị Tesla Chỉ thay đổi dòng điện để lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện tăng lần độ lớn cảm ứng từ vị trí đặt đoạn dây A không đổi B tăng lần C tăng lần D giảm lần Khi độ lớn cảm ứng từ độ lớn vận tốc điện tích tăng lần độ lớn lực Lo – ren – xơ A tăng lần B tăng lần C không đổi D giảm lần Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn không phụ thuộc trực tiếp vào A độ lớn cảm ứng từ B cường độ dòng điện chạy dây dẫn C chiêu dài dây dẫn mang dòng điện D điện trở dây dẫn 10 Phương lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện khơng có đặc điểm sau đây? A Vng góc với dây dẫn mang dòng điện;B Vng góc với véc tơ cảm ứng từ; C Vng góc với mặt phẳng chứa véc tờ cảm ứng từ dòng điện;D Song song với đường sức từ 11 Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trái sang phải nằm từ trường có chiều từ lên lực từ có chiều A từ trái sang phải B từ xuống C từ D từ vào 12 Một dây dẫn mang dòng điện bố trí theo phương nằm ngang, có chiều từ ngồi Nếu dây dẫn chịu lực từ tác dụng lên dây có chiều từ xuống cảm ứng từ có chiều A từ phải sang trái B từ phải sang trái C từ xuống D từ lên 13 Khi độ lớn cảm ứng từ cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng lần độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn A tăng lần B tăng lần C không đổi D giảm lần 14 Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt vng góc từ trường có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T Nó chịu lực từ tác dụng A 18 N B 1,8 N C 1800 N D N 15 Đặt đoạn dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với từ trường có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T Dòng điện dây dẫn 20 A lực từ có độ lớn A 19,2 N B 1920 N C 1,92 N D N 16 Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1m mang dòng điện 10 A, đặt từ trường 0,1 T chịu lực 0,5 N Góc lệch cảm ứng từ chiều dòng điện dây dẫn A 0,50 B 300 C 450 D 600 17 Một đoạn dây dẫn mang dòng điện A đặt từ trường chịu lực điện N Nếu dòng điện qua dây dẫn 0,5 A chịu lực từ có độ lớn A 0,5 N B N C N D 32 N 18 Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 1,5 A chịu lực từ N Sau cường độ dòng điện thay đổi lực từ tác dụng lên đoạn dây 20 N Cường độ dòng điện A tăng thêm 4,5 A B tăng thêm A C giảm bớt 4,5 A D giảm bớt A 19 Cho hai dây dẫn đặt gần song song với Khi có hai dòng điện chiều chạy qua dây dẫn A hút D đẩy C không tương tác D dao động 20 Cảm ứng từ sinh dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài khơng có đặc điểm sau đây? A vng góc với dây dẫn; B tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện; C tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm xét đến dây dẫn; D tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn 21 Cho dây dẫn thẳng dài mang dòng điện Khi điểm ta xét gần dây lần cường độ dòng điện tăng lần độ lớn cảm ứng từ A tăng lần B không đổi C tăng lần D giảm lần 22 Khi cho hai dây dẫn song song dài vô hạn cách a, mang hai dòng điện độ lớn I chiều cảm ứng từ điểm nằm mặt phẳng chứa hai dây cách hai dây có giá trị A B 10-7I/a C 10-7I/4a D 10-7I/ 2a 23 Khi cho hai dây dẫn song song dài vơ hạn cánh a, mang hai dòng điện độ lớn I ngược chiều cảm ứng từ điểm nằm mặt phẳng chứa hai dây cách hai dây có giá trị A B 2.10-7.I/a C 4.10-7I/a D 8.10-7I/ a 24 Nếu cường độ dòng điện dây tròn tăng lần đường kính dây tăng lần cảm ứng từ tâm vòng dây A khơng đổi B tăng lần C tăng lần D giảm lần 25 Độ lớn cảm ứng từ sinh dòng điện chạy ống dây tròn phụ thuộc A chiều dài ống dây B số vòng dây ống C đường kính ống D số vòng dây mét chiều dài ống 26 Khi cường độ dòng điện giảm lần đường kính ống dây tăng lần số vòng dây chiều dài ống khơng đổi cảm ứng từ sinh dòng điện ống dây A giảm lần B tăng lần C khơng đổi D tăng lần 27 Một dòng điện chạy dây tròn 20 vòng đường kính 20 cm với cường độ 10 A cảm ứng từ tâm vòng dây A 0,2π mT B 0,02π mT C 20π μT D 0,2 mT 28 Một ống dây có dòng điện 10 A chạy qua cảm ứng từ lòng ống 0,2 T Nếu dòng điện ống 20 A độ lớn cảm ứng từ lòng ống A 0,4 T B 0,8 T C 1,2 T D 0,1 T 29 Một ống dây có dòng điện A chạy qua độ lớn cảm ứng từ lòng ống 0,04 T Để độ lớn cảm ứng từ lòng ống tăng thêm 0,06 T dòng điện ống phải A 10 A B A C A D 0,06 A 30 Một ống dây loại dây mà tiết diện có bán kính 0,5 mm cho vòng sát Khi có dòng điện 20 A chạy qua độ lớn cảm ứng từ lòng ống dây A 4mT B 8mT C 8π mT D 4π mT 31 Hai ống dây dài có số vòng dây, đường kính ống gấp đơi đường kính ống hai Khi ống dây có dòng điện 10 A độ lớn cảm ứng từ lòng ống 0,2 T Nếu dòng điện ống hai A độ lớn cảm ứng từ lòng ống hai A 0,1 T B 0,2 T C 0,05 T D 0,4 T 32 Phương lực Lo – ren – xơ khơng có đặc điểm A vng góc với véc tơ vận tốc điện tích.B vng góc với véc tơ cảm ứng từ C vng góc với mặt phẳng chứa véc tơ vận tốc véc tơ cảm ứng từ.D vng góc với mặt phẳng thẳng đứng 33 Độ lớn lực Lo – ren – xơ không phụ thuộc vào A giá trị điện tích.B độ lớn vận tốc điện tích C độ lớn cảm ứng từ D khối lượng điện tích 34 Trong từ trường có chiều từ ngồi, điện tích âm chuyển động theo phương ngang chiều từ trái sang phải Nó chịu lực Lo – ren – xơ có chiều A từ lên B từ xuống C từ D từ trái sang phải II TỰ LUẬN Moät đoạn dây uốn gập thành khung dây có dạng tam giác AMN vuông góc A hình vẽ.Đặt khung dây vào từ trường Coi khung dây nằm có đònh mặt phẳng hình vẽ AM=80cm ,AN=60cm , B=3 T, I=10A - Biểu diễn lực từ tác dụng lên cạnh ? - Tính độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây ? Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 100 (cm) khơng khí, dòng điện chạy dây I = 2(A), dòng điện chạy dây I2 = (A) ngược chiều với I1 Cảm ứng từ M có độ lớn là? a Điểm M nằm mặt phẳng hai dây cách hai dây 50 cm? b Tìm M để BM = 0? Dòng điện I = A dây dẫn thẳng Khi đến diểm M dây dẫn quấn thành vòng tròn bán kính R = cm Tính từ trường tổng hợp tâm vòng tròn Treo đoạn dây dẫn MN có chiều dài l = 25cm , khối lượng đơn vị chiều dài 0,04kg hai dây mảnh, nhẹ cho dây dẫn nằm ngang, Biết cảm ứng từ có chiều hình vẽ, có độ lớn B = 0,04T M I O I a) Định chiều độ lớn I để lực căng dây b) Sau cho B có phương thẳng đứng Xác định lực căng T góc lệch dây?  B CHƯƠNG V: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ I TRẮC NGHIỆM Từ thơng qua diện tích S khơng phụ thuộc yếu tố sau đây? A độ lớn cảm ứng từ; B diện tích xét; C góc tạo pháp tuyến véc tơ cảm ứng từ; D nhiệt độ môi trường Cho véc tơM pháp tuyến diện tích vng góc với đường sức từ độ lớn cảm ứng từ tăng N lần, từ thông A B tăng lần C tăng lần D giảm lần vêbe có giá trị A T.m2 B T/m C T.m D T/ m2 Một khung dây dẫn hình vng cạnh 20 cm nằm từ trường độ lớn B = 1,2 T cho đường sức vng góc với mặt khung dây Từ thơng qua khung dây A 0,048 Wb B 24 Wb C 480 Wb D Wb Hai khung dây tròn có mặt phẳng song song với đặt từ trường Khung dây có đường kính 20 cm từ thơng qua 30 mWb Cuộn dây có đường kính 40 cm, từ thơng qua A 60 mWb B 120 mWb C 15 mWb D 7,5 mWb Điều sau khơng nói tượng cảm ứng điện từ? A Trong tượng cảm ứng điện từ, từ trường sinh dòng điện; B Dòng điện cảm ứng tạo từ từ trường dòng điện từ trường nam châm vĩnh cửu; C Dòng điện cảm ứng mạch tồn có từ thơng biến thiên qua mạch; D dòng điện cảm ứng xuất mạch kín nằm n từ trường khơng đổi Dòng điện cảm ứng mạch kín có chiều A cho từ trường cảm ứng có chiều chống lại biến thiên từ thơng ban đầu qua mạch B hồn tồn ngẫu nhiên C cho từ trường cảm ứng chiều với từ trường D cho từ trường cảm ứng ln ngược chiều với từ trường ngồi Cho hình sau Có hình dòng điện cảm ứng từ đúng? A B C D Từ thơng riêng mạch kín phụ thuộc vào A cường độ dòng điện qua mạch B điện trở mạch C chiều dài dây dẫn D tiết diện dây dẫn 10 Suất điện động cảm ứng suất điện động A sinh dòng điện cảm ứng mạch kín B sinh dòng điện mạch kín C sinh nguồn điện hóa học D sinh dòng điện cảm ứng 11 Độ lớn suất điện động cảm ứng mạch kín tỉ lệ với A tốc độ biến thiên từ thông qua mạch B độ lớn từ thông qua mạch C điện trở mạch D diện tích mạch 12 Một khung dây hình vng cạnh 20 cm nằm tồn độ từ trường vng góc với đường cảm ứng Trong thời gian 1/5 s, cảm ứng từ từ trường giảm từ 1,2 T Suất điện động cảm ứng khung dây thời gian có độ lớn A 240 mV B 240 V C 2,4 V D 1,2 V 13 Hãy cho biết độ tự cảm? Đơn vị đo độ tự cảm? 14 Điều sau khơng nói hệ số tự cảm ống dây? A phụ thuộc vào số vòng dây ống; B phụ thuộc tiết diện ống; C không phụ thuộc vào mơi trường xung quanh; D có đơn vị H (henry) 15 Ống dây có tiết diện với ống dây chiều dài ống số vòng dây nhiều gấp đơi Tỉ sộ hệ số tự cảm ống với ống A B C D 16 Một ống dây tiết diện 10 cm2, chiều dài 20 cm có 1000 vòng dây Hệ số tự cảm ống dây (khơng lõi, đặt khơng khí) A 0,2π H B 0,2π mH C mH D 0,2 mH 17 Một dây dẫn có chiều dài xác định ống dây dài l tiết diện S có hệ số tự cảm 0,2 mH Nếu lượng dây dẫn trên ống có tiết diện chiều dài tăng lên gấp đôi hệ số tự cảm ống dây A 0,1 H B 0,1 mH C 0,4 mH D 0,2 mH 18 Một dây dẫn có chiều dài xác định ống dây dài l bán kính ống r có hệ số tự cảm 0,2 mH Nếu lượng dây dẫn ống có chiều dài tiết diện tăng gấp đơi hệ số tự cảm ống A 0,1 mH B 0,2 mH C 0,4 mH D 0,8 mH 19 Suất điện động tự cảm mạch điện tỉ lệ với A điện trở mạch B từ thông cực đại qua mạch C từ thông cực tiểu qua mạch D tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch 20 Một ống dây có hệ số tự cảm 20 mH có dòng điện với cường độ A chạy qua Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm Suất điện động tự cảm ống dây có độ lớn A 100 V B 1V C 0,1 V D 0,01 V II TỰ LUẬN Bài 1: Một khung dây tròn,phẳng,gồm 1200 vòng,đường kính vòng d=10cm,quay từ trường quanh trục qua tâm nằm mặt phẳng khung dây.Ở vị trí ban đầu,mặt phẳng khung dây tạo góc 300 với đường sức từ,ở vị trí cuối,mặt phẳng khung dây song song với đường sức từ.Thời gian quay 0,1s.Cảm ứng từ trường B=0,005T.Tính suất điện động xuất cuộn dây Bài 2: Một khung dây phẳng,diện tích 20cm2,gồm 50 vòng đặt từ trường đều.Véc tơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung π α dây góc = có độ lớn 2.10-4T.Người ta làm cho từ trường giảm đến không khoảng thời gian 0,01s.Tính suất điện động cảm ứng xuất khung dây thời gian từ trường biến đổi Bài 3: Thanh dẫn MN trượt từ trường hình vẽ.Biết B=0,3T,Thanh MN dài 40cm,vận tốc 2m/s,điện kế có điện trở R=3 Tính cường độ dòng điện qua điện kế rõ chiều dòng điện ấy? Bài 4: Dòng điện cảm ứng xuất nào? Từ trường tồn khơng gian giới hạn hình A’B’C’D’ Ω Đặt nam châm thẳng gần khung dây kín ABCD hình vẽ Xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất khung dây trường hợp: a) Đưa nam châm lại gần khung dây b) Kéo nam châm xa khung dây Cho ống dây quấn lỏi thép có dòng điện chạy qua đặt gần khung dây kín ABCD hình vẽ Cường độ dòng điện ống dây thay đổi nhờ biến trở có có chạy R Xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất khung dây trường hợp: a) Dịch chuyển chạy phía N.b) Dịch chuyển chạy phía M A 1,2 V B 1,8 V C 0,9 V D 3,6 V Một khung dây cứng phẳng diện tích 25cm2 gồm 10 vòng dây, đặt từ trường đều, mặt phẳng khung vng góc với đường cảm ứng từ Cảm ứng từ biến thiên hình vẽ Tính tốc độ biến thiên từ trường? Tính suất điện động cảm ứng xuất khung kể từ t = đến t = 0,4s? Tính chiều dòng điện cảm ứng khung? CHƯƠNG VI: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Hiện tượng khúc xạ tượng A ánh sáng bị gãy khúc truyền xiên góc qua mặt phân cách hai môi trường suốt B ánh sáng bị giảm cường độ truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt C ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ truyền tới mặt phân cách hai môi trường suốt D ánh sáng bị thay đổi màu sắc truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Trong nhận định sau tượng khúc xạ, nhận định không A Tia khúc xạ nằm môi trường thứ tiếp giáp với môi trường chứa tia tới B Tia khúc xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới pháp tuyến C Khi góc tới 0, góc khúc xạ D Góc khúc xạ ln góc tới Khi góc tới tăng lần góc khúc xạ A tăng lần B tăng lần C tăng lần D chưa đủ kiện để xác định Nếu chiết suất môi trường chứa tia tới nhỏ chiết suất môi trường chứa tia khúc xạ góc khúc xạ A ln nhỏ góc tới B ln lớn góc tới C ln góc tới D lớn nhỏ góc tới Khi chiếu ánh sáng đơn sắc từ khơng khí vào khối chất suốt với góc tới 60 góc khúc xạ 300 Khi chiếu ánh sáng đơn sắc từ khối chất cho khơng khí với góc tới 300 góc tới A nhỏ 300 B lớn 600 C 600 D không xác định đượ Chiếu ánh sáng đơn sắc từ chân không vào khối chất suốt với góc tới 45 góc khúc xạ 300 Chiết suất tuyệt 3/ đối môi trường A B C D Khi chiếu tia sáng từ chân không vào mơi trường suốt có chiết suất 1,2 thấy tia phản xạ vng góc với tia tới góc khúc xạ nhận giá trị A 400 B 500 C 600 D 700 Chiếu tia sáng từ benzen có chiết suất 1,5 với góc tới 80 khơng khí Góc khúc xạ A 410 B 530 C 800 D không xác định 10 Trong trường hợp sau đây, tia sáng không truyền thẳng A truyền qua mặt phân cách hai mơi trường suốt có chiết suất B tới vng góc với mặt phân cách hai mơi trường suốt C có hướng qua tâm cầu suốt D truyền xiên góc từ khơng khí vào kim cương 11 Hiện tượng phản xạ tồn phần tượng A ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại chiếu tới mặt phân cách hai môi trường suốt B ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại gặp bề mặt nhẵn C ánh sáng bị đổi hướng đột ngột truyền qua mặt phân cách môi trường suốt D cường độ sáng bị giảm truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt 12 Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy với hai điều kiện là: A Ánh sáng có chiều từ mơi trường chiết quang sang môi trường chiết quang góc tới lớn góc giới hạn phản xạ tồn phần; B Ánh sáng có chiều từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang góc tới lớn góc giới hạn phản xạ tồn phần; C Ánh sáng có chiều từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang góc tới nhỏ góc giới hạn phản xạ tồn phần; D Ánh sáng có chiều từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang góc tới nhỏ góc giới hạn phản xạ toàn phần 13 Cho chiết suất nước 4/3, benzen 1,5, thủy tinh 1,8 Có thể xảy tượng phản xạ toàn phần chiếu ánh sáng từ A từ benzen vào nước B từ nước vào thủy tinh flin C từ benzen vào thủy tinh flin D từ chân không vào thủy tinh flin 14 Nước có chiết suất 1,33 Chiếu ánh sáng từ nước ngồi khơng khí, góc xảy tượng phản xạ tồn phần A 200 B 300 C 400 D 500 15 Một nguồn sáng điểm đặt đáy bể nước sâu m Biết chiết suất nước 4/3 Người ta dùng xốp nhẹ mặt nước để chắn ánh sáng khúc xạ nguồn sáng ló khơng khí Tấm xốp có hình dạng kích thước tối thiểu A hình vng cạnh 1,133 m B hình tròn bán kính 1,133 m C hình vng cạnh 1m D hình tròn bán kính m 16 Chọn SAI Khi ánh sáng chiếu xiên góc đến mặt phân cách hai mơi trường suất tượng A chắn xảy phản xạ B Có thể xảy phản xạ khúc xạ C chắn xảy tượng khúc xạ C phản xạ xẩy khúc xạ 17: Một máng nước sâu 30 cm, rộng 40cm có hai thành bên thẳng đứng.Đúng lúc mág cạn nước bóng râm thành A kéo đến thành B đối diện Người ta đổ nước vào máng đến độ cao h bóng thành A giảm 7cm so với trước n=4/3.Hãy tính h? A B A 10 B 12 cm C 15 cm D 20 cm 18:Ba mơi trường suốt (1),(2),(3) đặt tiếp giáp nhau.Với góc tới i=60 0;nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (2) góc khúc xạ 450;nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (3) góc khúc xạ 30 0.Hỏi ánh sáng truyền từ (2) vào (3) với góc tới i góc khúc xạ bao nhiêu? A 380 B 480 C 280 D Đáp án khác 19:Một sợi quang hình trụ,lõi có chiết suất n1= α 2α hình vẽ Xác định ,phần võ bọc có chiết suất n= Chùm tia tới hội tụ mặt trước sợi với góc để tia sáng chùm truyền ống? A 350 B 400 C 300 D Đáp án khác 20:Có ba mơi trường suốt.Với góc tới i:nếu tia sáng truyền từ (1) vào (2) Thì góc khúc xạ 30 0,truyền từ (1) vào (3) thù góc khúc xạ 450.Hãy tính góc giới hạn phản xạ toàn phần mặt phân cách (2) (3)? B 380 B 450 C 280 D Đáp án khác 21: Một tia sáng từ khơng khí tới gặp thủy tinh phẳng suốt với góc tới i mà sini=0,8 cho tia phản xạ khúc xạ vng góc với a.Tính vận tốc ánh sáng thủy tinh A 225000 km/s A 252000 m/s A 252000 km/s A 225000 m/s b.Tính độ dời ngang tia sáng ló so với phương tia tới.Biết bề dày e=5cm A 2,23 cm B 3,71 cm C 1,73 cm D 7,13 22:Một tia sáng thủy tinh đến mặt phân cách thủy tinh với không khí góc tới i=300,tia phản xạ khúc xạ vng góc a Chiết suất thủy tinh gần giá trị nào? A.1,5 B 1,6 C 1,7 D 1,8 b Tính góc tới i để khơng có tia sáng ló khơng khí A i>350 44’ B i>300 C i>250 D i>200 ƠN TẬP : THẤU KÍNH I TRẮC NGHIỆM Lăng kính khối chất suốt A có dạng trụ tam giác B có dạng hình trụ tròn C giới hạn mặt cầu D hình lục lăng 2 Qua lăng kính có chiết suất lớn chiết suất môi trường, ánh sáng đơn sắc bị lệch phía A lăng kính B lăng kính C cạnh lăng kính D đáy lăng kính Góc lệch tia sáng truyền qua lăng kính góc tạo A hai mặt bên lăng kính B tia tới pháp tuyến C tia tới lăng kính tia ló khỏi lăng kính D tia ló pháp tuyến Trong khơng khí, số thấu kính sau, thấu kính hội tụ chùm sáng tới song song A thấu kính hai mặt lõm B thấu kính phẳng lõm C thấu kính mặt lồi có bán kính lớn mặt lõm D thấu kính phẳng lồi Nhận định sau tiêu điểm thấu kính? A Tiêu điểm ảnh thấu kính hội tụ nằm trước kính; B Tiêu điểm vật thấu kính hội tụ nằm sau thấu kính; C Tiêu điểm ảnh thấu kính phân kì nằm trước thấu kính; D Tiêu điểm vật thấu kính phân kì nằm trước thấu kính Nhận định sau khơng độ tụ tiêu cự thấu kính hội tụ? A Tiêu cự thấu kính hội tụ có giá trị dương; B Tiêu cự thấu kính lớn độ tụ kính lớn; C Độ tụ thấu kính đặc trưng cho khả tụ ánh sáng mạnh hay yếu; D Đơn vị độ tụ ốp (dp) Ảnh vật thật qua thấu kính ngược chiều với vật, cách vật 100 cm cách kính 25 cm Đây thấu kính A hội tụ có tiêu cự 100/3 cm B phân kì có tiêu cự 100/3 cm C hội tụ có tiêu cự 18,75 cm D phân kì có tiêu cự 18,75 cm Đặt điểm sáng nằm trục thấu kính cách kính 0,2 m chùm tia ló khỏi thấu kính chùm song song Đây A thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm B thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm C thấu kính hội tụ có tiêu cự 200 cm D thấu kính phân kì có tiêu cự 200 cm Trong nhận định sau, nhận định không ánh sáng truyền qua thấu kính hội tụ là: A Tia sáng tới song song với trục thấu kính, tia ló qua tiêu điểm vật chính; B Tia sáng đia qua tiêu điểm vật ló song song với trục chính; C Tia sáng qua quang tâm thấu kính thẳng; D Tia sáng tới trùng với trục tia ló trùng với trục 10 Trong nhận định sau, nhận định khơng chùm sáng qua thấu kính hội tụ đặt khơng khí là: A Chùm sáng tới song song, chùm sáng ló hội tụ; B Chùm sáng tới hội tụ, chùm sáng ló hội tụ; C Chùm sáng tới qua tiêu điểm vật, chùm sáng ló song song với nhau; D Chùm sáng tới thấu kính cho chùm sáng phân kì 11 Trong nhận định sau, nhận định đường truyền ánh sáng qua thấu kính hội tụ là: A Tia sáng tới kéo dài qua tiêu điểm ảnh ló song song với trục chính; B Tia sáng song song với trục ló qua tiêu điểm vật chính; C Tia tới qua tiêu điểm vật tia ló thẳng; D Tia sáng qua thấu kính bị lệch phía trục 12 Trong nhận định sau, nhận định không đường truyền ánh sáng qua thấu kính phân kì đặt khơng khí là: A Tia sáng tới qua quang tâm tia ló thẳng; B Tia sáng tới kéo dài qua tiêu điểm vật chính, tia ló song song với trục chính; C Tia sáng tới song song với trục chính, tia sáng ló kéo dài qua tiêu điểm ảnh chính; D Tia sáng qua thấu kính ln bị lệch phía trục 13 Trong nhận định sau chùm tia sáng qua thấu kính phân kì đặt khơng khí, nhận định khơng là: A Chùm tia tới song song chùm tia ló phân kì; B Chùm tia tới phân kì chùm tia ló phân kì; C Chùm tia tới kéo dài qua tiêu đểm vật chùm tia ló song song với nhau; D Chùm tới qua thấu kính cho chùm tia ló hội tụ 14 Qua thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh ảo vật phải nằm trước kính khoảng A lớn 2f B 2f C từ f đến 2f D từ đến f 15 Qua thấu kính hội tụ, vật cho ảnh ảo ảnh A nằm trước kính lớn vật B nằm sau kính lớn vật C nằm trước kính nhỏ vật D nằm sau kính nhỏ vật 16 Qua thấu kính hội tụ vật thật muốn cho ảnh ngược chiều lớn vật vật phải đặt cách kính khoảng A lớn 2f B 2f C từ f đến 2f D từ đến f 17 Qua thấu kính phân kì, vật thật ảnh khơng có đặc điểm A nằm sau kính B nhỏ vật C chiều vật D ảo 18 Qua thấu kính, vật thật cho ảnh chiều thấu kính A thấu kính phân kì B thấu kính hội tụ C khơng tồn D thấu kính hội tụ phân kì 19 Một vật đặt trước thấu kính 40 cm cho ảnh trước thấu kính 20 cm Đây A thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm B thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm C thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm D thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm 20 Qua thấu kính có tiêu cự 20 cm vật thật thu ảnh chiều, bé vật cách kính 15 cm Vật phải đặt (L) SO A trước kính 90 cm B trước kính 60 cm C trước 45 cm D trước kính 30 cm 21 Qua thấu kính hội tụ tiêu cự 20 cm, vật đặt trước kính 60 cm cho ảnh cách vật A 90 cm B 30 cm C 60 cm D 80 cm 22 Một tia sáng từ S trước thấu kính, qua thấu kính (L) cho tia ló hình Thấu kính cho là: A Thấu kính phân kỳ, vật thật S cho ảnh ảo B Thấu kính hội tụ, vật thật S cho ảnh ảo C Thấu kính phân kỳ, vật thật S cho ảnh thật D Thấu kính hội tụ, vật thật S cho ảnh thật 23 Trong hình vẽ đây, S vật, S’ ảnh S, O quang tâm thấu kính (chiều truyền ánh sáng từ S sang S’ Ở trường hợp nào, thấu kính cho thấu kính hội tụ ? S x S’ O S’ y O S S’ y x S x O y H.2 H.1 O H.3 S’ S y x H.4 A H2,3 B H1 C H1,4 D H4 24.Một điểm sáng S cho ảnh S’ qua thấu kính có trục xx’ hình 11 Giao điểm đường thẳng SS’ xx’ là? S S’ x’ x x S x’ S’ Hình 11 II TỰ LUẬN Một vật phẳng nhỏ đặt vng góc với trục trước thấu kính hội tụ tiêu cự 30 cm khoảng 60 cm a Tính độ tụ thấu kính? b Tìm vị trí ảnh? Tính chất ảnh? Độ phóng đại? Vẽ hình? c Tìm vị trí đặt vật để ảnh cao gấp hai lần vật? Ảnh vật thật cao nhau, cách 100 cm a Thấu kính loại gì? b Tính tiêu cự thấu kính? Khoảng cách vật ảnh? Vẽ hình? c Khi di chuyển vật xa thấu kính khoảng cách vật ảnh thay đổi nào? Đặt vật phẳng nhỏ vng góc với trục thấu kính phân kì tiêu cự 20 cm cho ảnh cách vật khoảng 45 cm cm a Tính độ tụ thấu kính? b Tìm vị trí đặt vật? Vị trí ảnh? Tính chất? Độ phóng đại? Vẽ hình? c Tìm vị trí đặt vật để ảnh cao gấp hai lần vật? d Cho vật xa thêm đoạn 10 cm ảnh thay đổi vị trí độ cao so với trước? Qua thấu kính, ảnh thật vật thật cao vật lần cách vật 36 cm a Đây thấu kính loại gì? Độ tụ? c Tìm vị trí để ảnh cao nửa vật? b Tìm vị trí đặt vật? ảnh? Độ phóng đại? Vẽ hình? d Cho vật xa ảnh chuyển động nào? Một vật sáng AB cho ảnh thật qua thấu kính hội tụ L, ảnh hứng E đặt cách vật khoảng 1,8m, ảnh thu cao 1/5 vật a) Tính tiêu cự thấu kính? b) Giữa nguyên vị trí AB E Dịch chuyển thấu kính khoảng AB Có vị trí khác thấu kính để ảnh lại xuất E khơng? c) Khoảng cÁch hai vị trí cho ảnh rõ nét màn? Tỉ số độ lớn hai ảnh hai vị trí cho ảnh thật trên? ĐỀ ÔN TẬP KỲ II- 01 Đường sức từ khơng có tính chất sau đây? A Qua điểm không gian vẽ đường sức; B Các đường sức đường cong khép kín vơ hạn hai đầu; C Chiều đường sức chiều từ trường; D Các đường sức từ trường cắt Nhận xét sau không cảm ứng từ? A Đặc trưng cho từ trường phương diện tác dụng lực từ; B Phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện; C Trùng với hướng từ trường; D Có đơn vị Tesla (T) Nếu cường độ dòng điện dây tròn tăng lần đường kính giảm lần cảm ứng từ tâm vòng dây A không đổi B tăng lần C tăng lần D giảm lần Độ lớn cảm ứng từ sinh dòng điện chạy ống dây tròn phụ thuộc A chiều dài ống dây B số vòng dây ống C đường kính ống D số vòng dây mét chiều dài ống Một điện tích chuyển động tròn tác dụng lực Lo – ren – xơ, lực Loren xơ tác dụng lên điện tích khơng phụ thuộc vào A từ trường C giá trị độ lớn điện tích B vận tốc điện tích D kích thước điện tích Điều sau khơng nói tượng cảm ứng điện từ? A Trong tượng cảm ứng điện từ, từ trường sinh dòng điện; B Dòng điện cảm ứng tạo từ từ trường dòng điện từ trường nam châm vĩnh cửu; C Dòng điện cảm ứng mạch tồn có từ thơng biến thiên qua mạch; D dòng điện cảm ứng xuất mạch kín nằm n từ trường khơng đổi Trong nhận định sau tượng khúc xạ, nhận định không A Tia khúc xạ nằm môi trường thứ tiếp giáp với môi trường chứa tia tới B Tia khúc xạ nằm mặt phảng chứa tia tới pháp tuyến C Khi góc tới 0, góc khúc xạ D Góc khúc xạ ln góc tới Qua lăng kính có chiết suất lớn chiết suất mơi trường, ánh sáng đơn sắc bị lệch phía A lăng kính B lăng kính C cạnh lăng kính D đáy lăng kính Trong nhận định sau, nhận định không đường truyền ánh sáng qua thấu kính phân kì đặt khơng khí là: A Tia sáng tới qua quang tâm tia ló thẳng; B Tia sáng tới kéo dài qua tiêu điểm vật chính, tia ló song song với trục chính; C Tia sáng tới song song với trục chính, tia sáng ló kéo dài qua tiêu điểm ảnh chính; D Tia sáng qua thấu kính ln bị lệch phía trục 10 Mắt nhìn xa A thủy tinh thể điều tiết cực đại B thủy tinh thể không điều tiết C đường kính lớn D đường kính nhỏ 11 Một ống dây có hệ số tự cảm 0,1 H có dòng điện 200 mA chạy qua Trong 0,01 s dòng điện qua ống day giảm xuống Tìm suất điện động tự cảm khoảng thời gian đó? 12 Khi chiếu tia sáng từ chân khơng vào mơi trường suốt thấy tia phản xạ vng góc với tia tới góc khúc xạ nhận giá trị A 400 B 500 C 600 D 700 13 Một nguồn sáng điểm đáy bể nước sâu 0,5 m Biết chiết suất nước 1,33 Vùng có ánh sáng phát từ điểm sáng ló mặt nước A hình vng cạnh 0,566 m B hình tròn bán kính 0,566 m C hình vng cạnh 0,5 m D hình tròn bán kính 0,5 m 14 Chiếu tia sáng với góc tới 60 vào mặt bên mơt lăng kính có tiết diện tam giác góc khúc xạ mặt bên thứ góc tới mặt bên thứ hai Biết lăng kính đặt khơng khí Chiết suất chất làm lăng kính 3/ A 2/2 B C D 15 Một vật đặt trước thấu kính 40 cm cho ảnh trước thấu kính 20 cm Đây A thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm C thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm B thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm D thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm 16 Một thấu kính phân kì có tiêu cự - 50 cm cần ghép sát đồng trục với thấu kính có tiêu cự để thu kính tương đương có độ tụ dp? A Thấu kính hội tụ có tiêu cự 25 cm C Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50 cm B Thấu kính phân kì tiêu cự 25 cm D thấu kính phân kì có tiêu cự 50 cm 17 Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 100 cm Khi đeo kính có tiêu cự - 100 cm sát mắt, người nhìn vật từ A 100/9 cm đến vô B 100/9 cm đến 100 cm C 100/11 cm đến vô D 100/11 cm đến 100 cm 18 Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 50cm dùng kính có tiêu cự 10 cm đặt sát mắt để ngắm chừng trạng thái không điều tiết Độ bội giác của ảnh trường hợp A 10 B C D 19 Một kính hiển vi vật kính có tiêu cự 0,8 cm, thị kính có tiêu cự cm hai kính đặt cách 12,2 cm Một người mắt tốt (cực cận chách mắt 25 cm) đặt mắt sát thị kính quan sát ảnh Để quan sát trạng thái không điều tiết, người phải chỉnh vật kính cách vật A 0,9882 cm B 0,8 cm C 80 cm D ∞ 20 Một kính thiên văn vật kính có tiêu cự 100cm, thị kính có tiêu cự cm bố trí đồng trục cách 95 cm Một người mắt tốt muốn quan sát vật xa trạng thái khơng điều tiết người phải chỉnh thị kính A xa thị kính thêm cm B xa thị kính thêm 10 cm C lại gần thị kính thêm cm D lại gần thị kính thêm 10 ĐỀ ÔN TẬP KỲ II- 02 Một đoạn dây dẫn mang dòng điện có chiều từ ngồi vào th ì chịu lực từ có chiều từ trái sang phải Cảm ứng từ vng góc có chiều A từ lên B từ xuống C từ trái sang phải D từ Nhìn vào mặt ống dây, chiều dòng điện khơng đổi ống ngược chiều kim đồng hồ Nhận xét là: Từ trường lòng ống A khơng hướng từ ngồi vào B khơng có chiều từ ngồi C có chiều từ ngồi vào D có chiều từ Lực Lo – ren – xơ lực A tác dụng lên điện tích đứng yên điện trường B tác dụng lên khối lượng đặt trọng trường C tác dụng lên điện tích chuyển động từ trường D tác dụng lên điện tích đứng yên từ trường Nếu mắc nối tiếp cuộn dây dẫn đèn khóa điện nối mạch với nguồn điện Khi mở khóa điện, tượng xảy A đèn lóe sáng tắt B đèn tắt C đèn tối ròi lóe sáng liên tục D đèn tắt từ tư từ Khi chiếu tia sáng từ khơng khí xiên góc tới tâm bán cầu thủy tinh bán cầu đồng chất, tia sáng A phản xạ toàn phần mặt phẳng B truyền thẳng C khúc xạ lần ló khơng khí D khúc xạ lần thẳng khơng khí Khi dịch vật dọc trục thấu kính, thấy ảnh thật vật ngược chiều từ nhỏ vật thành lớn vật Vật dịch chuyển A qua tiêu điểm thấu kính hội tụ B qua tiêu điểm thấu kính phân kì C qua vị trí cách quang tâm thấu kính phân kì đoạn 2f D qua vị trí cách quang tâm thấu kính hội tụ đoạn 2f Khi hai thấu kính thủy tinh phẳng lồi phẳng lõm cõ chiết suất bán kính cong ghép sát với ta kính tương đương có độ tụ A dương B âm C D dương âm Khi quan sát vật, để ảnh rõ nét võng mạc ta phải A thay đổi khoảng cách từ vật đến mắt B thay đổi khoảng cách từ thủy tinh thể (thấu kính mắt) đến võng mạc C độ cong thủy tinh thể (thấu kính mắt) D chất liệu thủy tinh thể (thấu kính mắt) Qua hệ kính hiển vi thấu kính, quan sát vật, A ảnh qua vật kính ảnh ảo, ảnh qua thị kính ảnh thật B ảnh qua vật kính ảnh thật, ảnh qua thị kính ảnh ảo C ảnh tạo ảnh ảo D hai ảnh tạo ảnh thật 10 Khi ngắm chừng vơ cực qua kính thiên văn, độ bội giác phụ thuộc vào A tiêu cự vật kính tiêu cự thị kính B tiêu cự vật kính khoảng cách hai kính C tiêu cự thị kính khoảng cách hai kính D tiêu cự hai kính khoảng cách từ tiêu điểm ảnh vật kính tiêu điểm vật thị kính 11 Một ống dây có hệ số tự cảm 20 mH có dòng điện với cường độ A chạy qua Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm Độ lớn suất điện động tự cảm ống dây có độ lớn A 100 V B 1V C 0,1 V D 0,01 V 12 Cho lăng kính tiết diện tam giác vuông cân chiết suất 1,5 đặt khơng khí Chiếu tia sáng đơn sắc vng góc với mặt huyền tam giác tới mặt lại tia sáng A phản xạ tồn phần lần ló vng góc với mặt huyền B phản xạ toàn phần lần ló với góc 450 mặt thứ C ló mặt thứ với góc ló 450 D phản xạ toàn phần nhiều lần bên lăng kính 13 Ảnh vật thật qua thấu kính ngược chiều với vật, cách vật 100 cm cách kính 25 cm Đây thấu kính A hội tụ có tiêu cự 100/3 cm B phân kì có tiêu cự 100/3 cm C hội tụ có tiêu cự 18,75 cm D phân kì có tiêu cự 18,75 cm 14 Cho hệ thấu kính gồm thấu kính phân kì (1) tiêu cự 10 cm đặt đồng trục với thấu kính hội tụ (2) tiêu cự 20 cm cách kính a Để chiếu chùm sáng song song tới kính chùm ló khỏi kính (2) song song a phải A 10 cm B 20 cm C 30 cm D 40 cm 15 Một người cận thị phải đeo kính có tiêu cự -100 cm quan sát xa vơ mà khơng phải điều tiết.Người bỏ kính cận dùng kính lúp có tiêu cự cm đặt sát mắt để quan sát vật nhỏ Vật phải đặt cách kính A 5cm B 100 cm C 100/21 cm D 21/100 cm 16 Một kính hiển vi vật kính có tiêu cự cm, thị kính có tiêu cự 10 cm đặt cách 15 cm Để quan sát ảnh vật qua kính phải đặt vật trước vật kính A 1,88 cm B 1,77 cm C 2,04 cm D 1,99 cm 17 Một kính thiên văn vật kính có tiêu cự 1,6 m, thị kính có tiêu cự 10 cm Một người mắt tốt quan sát trạng thái khơng điều tiết để nhìn vật xa qua kính phải chỉnh cho khoảng cách vật kính thị kính A 170 cm B 11,6 cm C 160 cm D 150 cm 18 Một người mắt tốt đặt mắt sau kính lúp có độ tụ 10 dp đoạn 5cm để quan sát vật nhỏ Độ bội giác người ngắm chừng cực cận cực viễn A 2,5 B 70/7 2,5 C 250 C 50/7 250 19 Khi ghép sát thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm đồng trục với thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm ta có thấu kính tương đương với tiêu cự A 50 cm B 20 cm C – 15 cm D 15 cm 20 Qua thấu kính, ảnh thật vật thật cao vật lần cách vật 36 cm Đây thấu kính A hội tụ có tiêu cự cm B hội tụ có tiêu cự 24 cm C phân kì có tiêu cự cm D phân kì có tiêu cự 24 cm ... sáng thủy tinh A 22 5000 km/s A 25 2000 m/s A 25 2000 km/s A 22 5000 m/s b.Tính độ dời ngang tia sáng ló so với phương tia tới.Biết bề dày e=5cm A 2, 23 cm B 3,71 cm C 1,73 cm D 7,13 22 :Một tia sáng... nhỏ vật D nằm sau kính nhỏ vật 16 Qua thấu kính hội tụ vật thật muốn cho ảnh ngược chi u lớn vật vật phải đặt cách kính khoảng A lớn 2f B 2f C từ f đến 2f D từ đến f 17 Qua thấu kính phân kì, vật. .. lần B tăng lần C không đổi D tăng lần 27 Một dòng điện chạy dây tròn 20 vòng đường kính 20 cm với cường độ 10 A cảm ứng từ tâm vòng dây A 0 ,2 mT B 0, 02 mT C 20 π μT D 0 ,2 mT 28 Một ống dây có
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN TẬP CHI TIẾT VẬT LÝ 11 KỲ 22018( ĐỀ ÔN TỪNG CHƯƠNG+ 2 ĐỀ ÔN TỔNG HỢP), ÔN TẬP CHI TIẾT VẬT LÝ 11 KỲ 22018( ĐỀ ÔN TỪNG CHƯƠNG+ 2 ĐỀ ÔN TỔNG HỢP)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay