Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Thịnh

115 18 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 18:34

1 of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI NGUYỄN THỊ TRÚC QUỲNH HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YÊN THỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2017 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI NGUYỄN THỊ TRÚC QUỲNH HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YÊN THỊNH Chuyên ngành: Kế toán Mã số : 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ THU LIÊN HÀ NỘI - 2017 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tác giả xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình PGS.TS Nguyễn Thị Thu Liên suốt trình viết hồn thành luận văn Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy cô giáo Hội đồng khoa học Trường Đại học Lao động xã hội, Khoa Kế Toán, Khoa Sau đại học, Trường Đại học lao động xã hội tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Trúc Quỳnh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, chưa công bố cơng trình nghiên cứu Các số liệu, nội dung trình bày luận văn hồn toàn hợp lệ đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Tơi xin chịu trách nhiệm đề tài nghiên cứu Tác giả Nguyễn Thị Trúc Quỳnh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 i MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU,SƠ ĐỒ v CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng,phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2.1 Khái niệm Tổ chức kế toán 2.2 Vai trò, ý nghĩa tổ chức kế tốn doanh nghiệp 2.2.1.Vai trò tổ chức kế toán doanh nghiệp 2.2.2.Ý nghĩa tổ chức kế toán doanh nghiệp 10 2.3 Nguyên tắc tổ chức kế toán doanh nghiệp 11 2.4 Nội dung tổ chức kế toán doanh nghiệp 12 2.4.1 Tổ chức máy kế toán 12 2.4.2 Tổ chức cơng tác kế tốn 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YÊN THỊNH 37 3.1 Tổng quan Công ty TNHH thương mại dịch vụ Yên Thịnh 37 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 ii 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH thương mại dịch vụ Yên Thịnh 37 3.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Yên Thịnh 38 3.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty TNHH thương mại dịch vụ Yên Thịnh 38 3.2 Thực trạng tổ chức kế tốn Cơng ty TNHH thương mại dịch vụ Yên Thịnh 40 3.2.1 Thực trạng tổ chức máy kế tốn cơng ty 40 3.2.2 Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn công ty 43 3.3 Đánh giá thực trạng tổ chức kế tốn Cơng ty TNHH thương mại dịch vụ Yên Thịnh 57 3.3.1 Những thành tựu đạt 57 3.3.2 Một số hạn chế nguyên nhân chủ yếu 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YÊN THỊNH 66 4.1 Định hướng phát triển công ty u cầu hồn thiện tổ chức kế tốn Công ty TNHH thương mại dịch vụ Yên Thịnh 66 4.1.1 Định hướng phát triển công ty 66 4.1.2 Yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế tốn Cơng ty TNHH thương mại dịch vụ Yên Thịnh 67 4.2 Các giải pháp hồn thiện tổ chức kế tốn Cơng ty TNHH thương mại dịch vụ Yên Thịnh 68 4.2.1 Hồn thiện tổ chức máy kế tốn 68 4.2.2 Hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn 71 4.3 Điều kiện thực giải pháp hồn thiện tổ chức kế tốn Cơng ty TNHH thương mại dịch vụ Yên Thịnh 83 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 iii 4.3.1 Về phía nhà nước 84 4.3.2 Về phía Cơng ty TNHH thương mại dịch vụ Yên Thịnh 85 KẾT LUẬN CHƯƠNG 87 KẾT LUẬN CHUNG 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ BCTC Báo cáo tài BTC Bộ tài CP Chính phủ GTGT Giá trị gia tăng MTV Một thành viên NĐ Nghị định NVL Nguyên vật liệu QĐ Quyết định TNHH Trách nhiệm hữu hạn TT Thông tư TSCĐ Tài sản cố định kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 v DANH MỤC BẢNG BIỂU,SƠ ĐỒ Trang Biểu 3.1: Giao diện phần mềm kế toán 52 Biểu 3.2: Phiếu nhập kho 54 Biểu 3.3: Giao diện phần mềm lập phiếu chi 55 Biểu 3.4: Phiếu chi 55 Biểu 3.5: Sổ tài khoản 111 56 Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức máy kế toán doanh nghiệp áp dụng hình thức Tổ chức kế tốn tập trung 15 Sơ đồ 2.2: 17 Mơ hình tổ chức máy kế tốn doanh nghiệp áp dụng hình thức Tổ chức kế tốn phân tán Sơ đồ 2.3: Mơ hình tổ chức máy kế toán doanh nghiệp 18 áp dụng hình thức Tổ chức kế tốn vừa tập trung vừa phân tán Sơ đồ 3.1: Tổ chức máy quản lý Công ty 40 Sơ đồ 3.2: Tổ chức máy kế tốn Cơng ty 43 Sơ đồ 3.3: Trình tự ghi sổ phần mềm kế tốn 50 Sơ đồ 4.1: Mơ hình tổ chức cơng tác kế toán kết hợp 71 kế toán tài kế tốn quản trị Sơ đồ 4.2: Sơ đồ triển khai phần mềm hóa đơn điện tử 74 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 10 of 128 CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài Trong bối cảnh kinh tế có nhiều thay đổi, xu mở cửa hội nhập phát triển mạnh mẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển tiếp cận với công nghệ đại giới Tuy nhiên, vấn đề khác đặt doanh nghiệp phải đối đầu với cạnh tranh liệt từ doanh nghiệp nước Cùng với phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường thơng tin trở thành yếu tố đầu vào vô quan trọng, đặc biệt thông tin kinh tế Mỗi doanh nghiệp muốn tồn phát triển cần phải phát huy mạnh, hạn chế khắc phục điểm yếu để nâng cao lực cạnh tranh, tạo lập, củng cố nâng cao vị doanh nghiệp thị trường Đối với tất doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động kinh tế, với chế quản lý khác có nhiệm vụ mục tiêu hoạt động khác Nhưng nói rằng, doanh nghiệp hoạt động hướng tới mục tiêu lợi nhuận phát triển Để doanh nghiệp ngày phát triển đạt hiệu cao cần phải quản lý vốn đầu tư, tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm song đảm bảo chất lượng Muốn vậy, công ty cần phải có hệ thống kế tốn thực hữu hiệu để cung cấp thơng tin tài tình hình hoạt động cơng ty cách xác, kịp thời đáp ứng nhu cầu quản lý Để đạt mục đích đòi hỏi doanh nghiệp phải nhận thức áp dụng phương thức quản lý kinh tế hữu hiệu có tổ chức kế tốn doanh nghiệp Cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ n Thịnh q trình hồn thiện phát triển nên cấu tổ chức chưa khoa học hợp lý, từ chưa đảm bảo yêu cầu thông tin quản lý, sở thơng tin kế tốn để dịnh nhà quản trị có nhiều bất cập Cơng ty tiến kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 101 of 128 2/ Hình thức kế tốn Nhật ký – sổ Chứng từ kế toán Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ gốc NHẬT KÝ - SỔ CÁI Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối kỳ cuối tháng Đối chiếu Sơ đồ 2.5: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế toán Nhật ký –Sổ Cái kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 102 of 128 3/ Hình thức kế toán Nhật ký – chứng từ Chứng từ kế toán bảng phân bổ Bảng kê Nhật ký chứng từ Sổ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp Sổ chi tiết BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối kỳ cuối tháng Đối chiếu Sơ đồ 2.6: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký –Chứng từ kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 103 of 128 4/ Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ Chứng từ kế toán Sổ quỹ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại Sổ,thẻ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Sổ Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối Báo cáo tài Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối kỳ cuối tháng Đối chiếu Sơ đồ 2.7: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 104 of 128 5/ Hình thức kế tốn máy vi tính SỔ KẾ TỐN CHỨNG TỪ KẾ TỐN PHẦN MỀM KẾ TOÁN - Sổ tổng hợp - Sổ chi tiết BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÙNG - Báo cáo tài MÁY VI TÍNH - Báo cáo kế toán quản trị Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối kỳ cuối tháng Đối chiếu Sơ đồ 2.8: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 105 of 128 PHỤ LỤC 02: DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN STT 5 4 TÊN CHỨNG TỪ I Lao động tiền lương Bảng chấm công Bảng tốn tiền lương Bảng tốn tiền th ngồi Hợp đồng giao khoán Biên lý hợp đồng giao khoán II Hàng tồn kho Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Biên kiểm kê vật tư,công cụ,sản phẩm, hàng hóa Bảng kê mua hàng Bảng phân bổ nguyên liệu,vật liệu,công cụ, dụng cụ III Tiền tệ Phiếu thu Phiếu chi Giấy đề nghị toán Bảng kiểm kê quỹ Bảng kê chi tiền IV Tài sản cố định Biên giao nhận TSCĐ Biên lý TSCĐ Biên kiểm kê TSCĐ Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ V Chứng từ ban hành theo văn pháp luật khác Hóa đơn Giá trị gia tăng Ủy nhiệm chi Giấy nộp tiền vào tài khoản Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi MẪU CHỨNG TỪ 01a-LĐTL 01b-LĐTL 03-LĐTL 08-LĐTL 09-LĐTL 10-LĐTL GHI CHÚ 01-VT 02-VT 05-VT 06-VT 07-VT 01-TT 02-TT 05-TT 08a-TT 09-TT 01-TSCĐ 02-TSCĐ 05-TSCĐ 06-TSCĐ kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 106 of 128 PHỤ LỤC 03: DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN STT 10 11 12 13 14 15 16 SỐ HIỆU TK 111 112 131 133 138 141 152 153 154 155 156 157 211 214 241 242 TÊN TK LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Phải thu khách hàng Thuế GTGT khấu trừ Phải thu khác Tạm ứng Nguyên liệu,vật liệu Công cụ,dụng cụ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Thành phẩm Hàng hóa Hàng gửi bán Tài sản cố định Hao mòn tài sản cố định Xây dựng dở dang Chi phí trả trước GHI CHÚ Chi tiết LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ 331 Phải trả cho người bán 333 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 334 335 338 341 Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả, phải nộp khác Vay nợ thuê tài Chi tiết Chi tiết kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 10 107 of 128 LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU 411 Vốn đầu tư chủ sở hữu 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Chi tiết LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU 511 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Chi tiết 521 Các khoản giảm trừ doanh thu Chi tiết 515 Doanh thu hoạt động tài LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT,KINH DOANH 621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 622 Chi phí nhân cơng trực tiếp 627 Chi phí sản xuất chung 631 Giá thành sản phẩm 632 Giá vốn hàng bán 635 Chi phí tài 641 Chi phí bán hàng 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC 711 Thu nhập khác Chi tiết Chi tiết Chi tiết LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC 811 Chi phí khác 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH 911 Xác định kết kinh doanh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 10 108 of 128 PHỤ LỤC 04: DANH MỤC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN STT TÊN SỔ KÝ HIỆU MẪU SỔ Nhật ký chung S03a-DN Sổ S03b-DN Sổ quỹ tiền mặt S07-DN Sổ tiền gửi ngân hàng S08-DN Sổ chi tiết nguyên vật liệu, hàng hóa S10-DN Sổ kho S12-DN Sổ Tài sản cố định S21-DN Sổ chi tiết phải trả S31-DN Sổ chi tiết tiền vay S34-DN 10 Sổ chi tiết bán hàng S35-DN 11 Sổ chi phí sản xuất,kinh doanh dở dang S36-DN 12 Sổ chi tiết tài khoản S38-DN kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 10 109 of 128 PHỤ LỤC 05: QUY TRÌNH LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ THU TIỀN MẶT Khách hàng Kế toán tiền mặt Bắt Bắtđầu đầu Kế toán trưởng Lập phiếu Thủ quỹ Thu tiền, xác nhận Ký duyệt Hóa đơn Phiếu thu Trả tiền Phiếu thu ký, duyệt Phiếu thu ký, duyệt Lưu Sổ Sổ chi tiết Phiếu thu ký, duyệt N kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 10 110 of 128 Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Yên Thịnh Mẫu số: S38 - DN (Ban hành kèm theo Thông tư số 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài Địa chi: Số 37 đường Nguyễn Kỳ Phùng- TT Gia Bình- Gia Bình- Bắc Ninh MST: 2300886008 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Chứng từ Ngày tháng ghi Ngày Số hiệu sổ tháng A B 12/31/2016 PC169 12/31/2016 PX84 12/31/2016 PX85 12/31/2016 PX86 12/31/2016 KT117 C Tên tài khoản: Nguyên vật liệu Số hiệu : 152 Số hiệu Số phát sinh TK DIỄN GIẢI đối Nợ Có ứng D H Số dư đầu tháng 1.687.106.320 - 12/31/2016 Thanh toán tiền mua dầu Diesel T12/2016 12/31/2016 Lĩnh nguyên liệu sản xuất T12/2016 12/31/2016 Lĩnh nhiên liệu cho xe công tác 12/31/2016 Lĩnh nhiên liệu cho xe chở hàng bán 12/31/2016 Mua nhựa Tổng số phát sinh Số dư cuối tháng: Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 1111 1541 6422 6421 331 19.592.334 616.269.400 366.245 610.408 33.608.400 53.200.734 Số dư Nợ Có Ghi 1.706.698.654 1.090.429.254 1.090.063.009 1.089.452.601 1.123.061.001 15 18 19 617.246.053 1.123.061.001 Gia bình, ngày 31 tháng 12 năm 2016 Giám Đốc (Ký, họ tên) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 11 111 of 128 Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Yên Thịnh Địa chi: Số 37 đường Nguyễn Kỳ Phùng- TT Gia Bình- Gia Bình- Bắc Ninh MST: 2300886008 Mẫu số: S03b- DN (Ban hành kèm theo Thông tư số 200 ngày 22 tháng 12 SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng 12 năm 2016 Tên tài khoản:Nguyên vật liệu Số hiệu : 152 Ngày Chứng từ tháng ghi Ngày Số hiệu sổ tháng A B C 12/31/2016 12/31/2016 12/31/2016 12/31/2016 12/31/2016 PC169 PX84 PX85 PX86 KT117 DIỄN GIẢI D Số dư đầu tháng 12/31/2016 Thanh toán tiền mua dầu Diesel T12/2016 12/31/2016 Lĩnh nguyên liệu sản xuất T12/2016 12/31/2016 Lĩnh nhiên liệu cho xe công tác 12/31/2016 Lĩnh nhiên liệu cho xe chở hàng bán 12/31/2016 Mua nhựa Tổng số phát sinh Số dư cuối tháng: Người ghi sổ (Ký, họ tên) Trang số E STT dòng G Số hiệu TK đối ứng H 3 11 13 13 1111 1541 6422 6421 331 Nhật ký chung Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Số tiền Nợ Có 1.687.106.320 Ghi - 19.592.334 616.269.400 366.245 610.408 33.608.400 53.200.734 1.123.061.001 15 18 19 617.246.053 - Gia Bình, Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Giám Đốc (Ký, họ tên) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 11 112 of 128 Người nộp thuế: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Yên Thịnh Địa chỉ: TT Gia Bình- Huyện Gia Bình- Tỉnh Bắc Ninh Mẫu số B01 - DN (Ban hành theo Thơng tư 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính MST: 2300886008 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 Thuyết TÀI SẢN Mã Số minh A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 III.01 II Đầu tư tài ngắn hạn 120 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 Phải thu ngắn hạn khác 136 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 III.02 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế giá trị gia tăng khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 III.03.04 Tài sản cố định hữu hình 221 222 Nguyên giá 223 Giá trị hao mòn lũy kế III Bất động sản đầu tư 230 IV Tài sản dở dang dài hạn 240 V Đầu tư tài dài hạn 250 VI Tài sản dài hạn khác 260 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN( 270=100+200) 270 C- NỢ PHẢI TRẢ 300 I Nợ ngắn hạn 310 Phải trả người bán ngắn hạn 311 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 III.06 Phải trả người lao động 314 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 Phải trả ngắn hạn khác 319 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 II Nợ dài hạn 330 D- VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn chủ sở hữu 410 III.07 Vốn góp chủ sở hữu 411 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 421a LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước 421b LNST chưa phân phối kỳ II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440=300+400) Người ký: Ngày ký: Số cuối năm Số đầu năm 13.718.333.646 11.982.076.584 4.151.818.308 8.017.701.660 4.151.818.308 8.017.701.660 - - 2.138.400.000 1.649.700.000 2.138.400.000 1.649.700.000 - - 5.886.414.660 1.461.244.380 5.886.414.660 1.461.244.380 - - 1.541.700.678 853.430.544 1.541.700.678 853.430.544 5.805.246.786 1.308.858.216 5.277.537.108 1.257.075.714 5.277.537.108 1.257.075.714 6.245.040.000 ( 967.502.892) 2.162.940.000 ( 905.864.286) 527.709.678 51.782.502 527.709.678 51.782.502 19.523.580.432 13.290.934.800 8.071.266.300 2.104.957.200 8.071.266.300 2.104.957.200 7.273.570.544 1.844.061.878 73.477.500 15.590.400 345.018.256 245.304.922 379.200.000 - - - - - - - 11.452.314.132 11.185.977.600 11.452.314.132 11.185.977.600 10.800.000.000 10.800.000.000 652.314.132 385.977.600 - - 652.314.132 385.977.600 19.523.580.432 13.290.934.800 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 11 113 of 128 Người nộp thuế: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Yên Thịnh Mẫu số B01 - DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính Địa chỉ: TT Gia Bình- Huyện Gia Bình- Tỉnh Bắc Ninh MST: 2300886008 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2016 Đơn vị tính: VNĐ STT Chỉ tiêu Mã Thuyết minh (1) (2) (3) (4) Số năm Số năm trước (5) (6) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 11.808.450.000 18.865.686.600 Giá vốn hàng bán 11 9.195.812.520 13.098.210.000 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 2.612.637.480 5.767.476.600 Doanh thu hoạt động tài 21 1.879.200 3.644.400 Chi phí tài 22 - 23 - Trong đó: chi phí lãi vay IV.08 12.515.250.000 706.800.000 18.865.686.600 - 23.481.600 - Chi phí bán hàng 25 1.415.107.573 3.212.812.440 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 943.405.049 2.141.874.960 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 256.004.058 392.952.000 11 Thu nhập khác 31 199.200.000 - 12 Chi phí khác 32 122.283.390 - 13 Lợi nhuận khác 40 76.916.610 - 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 50 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 51 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 IV.09 332.920.668 392.952.000 66.584.136 78.590.400 266.336.532 314.361.600 Người ký: Ngày ký: kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 11 114 of 128 Mẫu số :S03a - DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Yên Thịnh Địa chi: Số 37 đường Nguyễn Kỳ Phùng- TT Gia Bình- Gia Bình- Bắc Ninh MST: 2300886008 NHẬT KÝ CHUNG Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số hiệu 08/01/2016 KT 154 13/01/2016 13/01/2016 PC 02 PC 03 16/01/2016 PNK 126 16/01/2016 HĐ 361 16/01/2016 PX1112 19/01/2016 PNK 127 19/01/2016 HĐ 362 Ngày,tháng Số Hiệu Tài Đã ghi sổ Khoản đối ứng Số tiền phát sinh Ghi Nợ Có 08/01/2016 Mua nẹp phôi cartong x 152 483.000.000 Mua nẹp phôi cartong x 1331 48.300.000 Mua nẹp phôi cartong x 331 13/01/2016 Thanh tốn tiền phí sử dụng đường x 6422 Thanh tốn tiền phí sử dụng đường x 1111 13/01/2016 Thanh toán tiền kiểm định xe tải x 6422 Thanh toán tiền kiểm định xe tải x 1111 16/01/2016 Nhập kho sản phẩm hoàn thành x 155 Nhập kho sản phẩm hoàn thành x 154 16/01/2016 Xuất bán thùng nhựa x 631 Xuất bán thùng nhựa x 155 Xuất bán thùng nhựa x 131 Xuất bán thùng nhựa x 511 38.250.000 Xuất bán thùng nhựa x 3331 3.825.000 16/01/2016 Lĩnh nhiên liệu cho xe chở hàng bán x 6421 Lĩnh nhiên liệu cho xe chở hàng bán x 152 19/01/2016 Nhập kho sản phẩm hoàn thành x 155 Nhập kho sản phẩm hoàn thành x 154 x 631 19/01/2016 Xuất bán thùng nhựa 531.300.000 3.240.000 3.240.000 1.050.000 1.050.000 28.761.934 28.761.934 28.761.934 28.761.934 42.075.000 810.000 810.000 124.741.252 124.741.252 81.902.330 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 11 115 of 128 19/01/2016 19/01/2016 20/01/2016 HĐ 363 PX1113 KT152 21/01/2016 PNK128 21/01/2016 HĐ 364 23/01/2016 PNK129 23/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 HĐ 365 PX1 HĐ 366 Xuất bán thùng nhựa x 155 Xuất bán thùng nhựa x 131 81.902.330 Xuất bán thùng nhựa x 511 84.328.000 Xuất bán thùng nhựa x 3331 8.432.800 19/01/2016 Xuất bán thùng nhựa x 631 Xuất bán thùng nhựa x 155 92.760.800 42.385.942 42.385.942 Xuất bán thùng nhựa x 131 Xuất bán thùng nhựa x 511 47.850.000 43.500.000 Xuất bán thùng nhựa x 3331 4.350.000 19/01/2016 Lĩnh nhiên liệu cho xe chở hàng bán x 6421 Lĩnh nhiên liệu cho xe chở hàng bán x 152 920.000 920.000 20/01/2016 Mua nhựa DP x 152 26.720.100 Mua nhựa DP x 1331 2.672.010 Mua nhựa DP x 331 21/01/2016 Nhập kho sản phẩm hoàn thành x 155 Nhập kho sản phẩm hoàn thành x 154 21/01/2016 Xuất bán thùng nhựa x 631 Xuất bán thùng nhựa x 155 29.392.110 21.261.685 21.261.685 21.261.685 21.261.685 Xuất bán thùng nhựa x 131 Xuất bán thùng nhựa x 511 30.360.000 27.600.000 Xuất bán thùng nhựa x 3331 2.760.000 23/01/2016 Nhập kho sản phẩm hoàn thành x 155 Nhập kho sản phẩm hoàn thành x 154 408.689.042 408.689.042 23/01/2016 Xuất bán thùng cartong x 631 Xuất bán thùng cartong x 155 Xuất bán thùng cartong x 131 Xuất bán thùng cartong x 511 419.900.000 Xuất bán thùng cartong x 3331 41.990.000 31/01/2016 Lĩnh nguyên liệu sản xuất tháng 01/2016 x 154 Lĩnh nguyên liệu sản xuất tháng 01/2017 x 152 Lĩnh nguyên liệu sản xuất tháng 01/2018 x 153 31/01/2016 Cước vận chuyển hàng x 131 Cước vận chuyển hàng x 511 Cước vận chuyển hàng x 3331 Sổ có 03 trang đánh số thứ tự từ 01 đến 03 Ngày mở sổ: 01/01/2016 Người ghi sổ ( Ký, họ tên) Tổng cộng Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) 408.689.042 408.689.042 461.890.000 652.761.492 638.966.492 13.795.000 26.400.000 24.000.000 2.400.000 3.087.264.248 3.087.264.248 Gia bình, ngày 31 tháng 01 năm 2016 Giám đốc ( Ký, họ tên) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 11 ... thiện tổ chức kế tốn Cơng ty TNHH thương mại dịch vụ Yên Thịnh 66 4.1.1 Định hướng phát triển công ty 66 4.1.2 u cầu hồn thiện tổ chức kế tốn Công ty TNHH thương mại dịch vụ Yên Thịnh. .. Công ty TNHH thương mại dịch vụ Yên Thịnh 38 3.2 Thực trạng tổ chức kế tốn Cơng ty TNHH thương mại dịch vụ Yên Thịnh 40 3.2.1 Thực trạng tổ chức máy kế toán công ty ... trạng tổ chức kế tốn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Yên Thịnh - Xác định điểm bất cập ngun nhân tổ chức kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Yên Thịnh - Đề xuất phương hướng giải pháp để hoàn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Thịnh, Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Thịnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay