Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Nình Bình

129 30 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 18:34

1 of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI LÊ THỊ THUÝ HẰNG HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN HÀ NỘI - 2017 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI LÊ THỊ THUÝ HẰNG HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH Chun ngành: Kế tốn Mã số : 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGHIÊM VĂN LỢI HÀ NỘI - 2017 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các phân tích, số liệu thơng tin sử dụng luận văn hồn tốn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn LÊ THỊ THÚY HẰNG kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 ii LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nghiêm Văn Lợi tận tình hướng dẫn giúp đỡ em thực tốt luận văn Em vô biết ơn thầy cô trường Đại học Lao Động - Xã hội truyền đạt cho em kiến thức quý báu thời gian em học tập, nghiên cứu trường Em xin chân thành cảm khoa Kế toán, khoa Sau đại học- Trường Đại học Lao Động- Xã hội tạo điều kiện giúp đỡ em q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo bệnh viện, tập thể phòng tài kế tốn bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, gia đình, bạn bè đồng nghiệp hỗ trợ, chia sẻ không ngừng động viên em suốt thời gian học tập nghiên cứu Tác giả luận văn LÊ THỊ THÚY HẰNG kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài nghiên cứu (tính cấp thiết đề tài) 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu .2 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Nội dung nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.8 Tên kết cấu luận văn 1.9.Tổng quan đề tài nghiên cứu trước tổ chức kế toán đơn vị nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 10 2.1.Tổng quan đơn vị nghiệp công lập đặc điểm tài 10 2.1.1.Tổng quan đơn vị nghiệp công lập 10 2.1.2 Đặc điểm quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập 13 2.2 Tổ chức kế toán đơn vị nghiệp công lập 18 2.2.1.Khái niệm, vai trò, ngun tắc tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập 18 2.2.2 Nội dung tổ chức công tác kế tốn đơn vị nghiệp cơng kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 iv lập 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 47 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH 49 3.1 Tổng quan Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Ninh Bình 49 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển bệnh viện 49 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình 51 3.2 Các sách kế tốn áp dụng đặc điểm quản lý tài Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình 53 3.2.1 Các sách kế tốnáp dụng Bênh viện 53 3.2.2 Cơ chế quản lý tài Bệnh viện 53 3.2.3.Tổ chức hoạt động thu hoạt động khám chữa bệnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình 58 3.2.3.Tổ chức hoạt động chi hoạt động khám chữa bệnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình 61 3.3 Thực trạng tổ chức kế toán Bệnh viện ĐK tỉnh Ninh Bình 62 3.3.1 Tổ chức máy kế toán Bệnh viện ĐK Ninh Bình 62 3.3.2 Thực trạng tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 65 3.3.3 Thực trạng tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 73 3.3.4 Thực trạng tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 76 3.3.5 Thực trạng tổ chức lập báo cáo tài chính, báo cáo tốn ngân sách cơng khai tài Bệnh viện 79 3.3.6 Thực trạng tổ chức kiểm tra kế toán tình hình áp dụng tin học vào cơng tác kế toán 82 3.3.7 Thực trạng tổ chức lập báo cáo nội phục vụ quản trị 84 3.4 Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Ninh Bình 85 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 v 3.4.1 Những kết đạt 85 3.4.2 Những tồn tổ chức kế toán 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG 91 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH 4.1 Sự cần thiết, yêu cầu, định hướng, hoàn thiện tổ chức kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình 92 4.1.1 Sự cần thiết hồn thiện tổ chức kế tốn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình 92 4.1.2 Yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế tốn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình 93 4.1.3 Định hướng phát triển Bệnh viện thời gian tới 95 4.2 Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kế tốn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình 96 4.2.1 Hoàn thiện tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế tốn quy trình ln chuyển chứng từ kế toán 96 4.2.2 Hoàn thiện tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh 98 4.2.3 Hoàn thiện tổ chức lập báo cáo nội phục vụ kiểm tra kế toán đánh giá hiệu hoạt động thực khoa 99 4.2.4 Hoàn thiện tổ chức kế toán để đơn vị thực theo hướng tự chủ tài Nghị định 16/NĐ/CP ngày 14 tháng năm 2015 108 4.3 Điều kiện thực kiến nghị 110 4.3.1 Đối với nhà nước quan quản lý 110 4.3.2 Đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình 111 KẾT LUẬN CHƯƠNG 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 PHỤ LỤC 116 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Tên Bảng Biểu Bảng 2.1: Danh mục chứng từ kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp công lập Bảng 2.2: Danh mục số tài khoản kế toán đặc thù áp dụng cho đơn vị SNCL Bảng 2.3: Báo cáo tài báo cáo tốn áp dụng cho đơn vị dự toán cấp Bảng 2.4: Báo cáo tài tổng hợp báo cáo tổng hợp toán áp dụng cho đơn vị dự toán cấp cấp Bảng 3.1: Báo cáo hoạt động hoạt động khám chữa bệnh bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Bảng 3.2: Một số mẫu chứng từ lao động tiền lương Bảng 3.3: Một số mẫu chứng từ vật tư đơn vị Bảng 3.4: Một số mẫu chứng từ TSCĐ đơn vị Bảng 3.5: Một số mẫu chứng từ tiền tệ đơn vị Bảng 3.6: Danh mục số báo cáo kế toán sử dụng Bệnh Viện ĐK tỉnh Ninh Bình Bảng 4.1: Bảng tập hợp phân loại chi phí bệnh viện Bảng 4.2: Báo cáo theo khoa bệnh viện Trang 31 37 42 44 56 65 65 66 66 80 102 105 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Tên sơ đồ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy theo hình thức tập trung Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức máy theo hình thức phân tán Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức máy theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức bệnh viện Sơ đồ 3.2: Trình tự kế tốn thu viện phí đơn vị Sơ đồ 3.3: Trình tự ghi sổ kế toán Sơ đồ 3.4: Bộ máy kế tốn bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Sơ đồ 3.5: Trình tự luân chuyển chứng từ Sơ đồ 3.6: Trình tự luân chuyển chứng từ khâu cấp phát thuốc cho bệnh nhân Sơ đồ 3.7: Quy trình kiểm tra, luân chuyển chứng từ chi tiền mặt bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Sơ đồ 3.8: Quy trình kiểm tra, luân chuyển chứng từ thu tiền mặt bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Trang 25 26 27 52 60 62 63 65 69 72 73 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 10 of 128 viii DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải BVĐK Bệnh viện đa khoa BTC Bộ Tài Chính BHYT Bảo hiểm y tế BYT Bộ Y tế BNBH Bệnh nhân bảo hiểm BNVP Bệnh nhân viện phí CNTT Công nghệ thông tin CCDC Công cụ dụng cụ CLS Cận lâm sàng CBVC Cán viên chức GMHS Gây mê hồi sức HCSN Hành nghiệp NSNN Ngân sách nhà nước SXKD Sản xuất kinh doanh SNCL Sự nghiệp công lập TSCĐ Tài sản cố định TCKT Tài kế tốn UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng XHCN Xã hội chủ nghĩa VTTH Vật tư tiêu hao WTO World Trade Organization kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 115 of 128 Từ cách theo dõi tập hợp doanh thu chi phí lập báo cáo phận theo khoa cụ thể sau: Bảng 4.2: Báo cáo khoa bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình q IV năm 2016 Đơn vị tính: Triệu đồng Tổng KHOA Thu VP + BH chi phí Tổng chi phí Lãi góp biến đổi Chênh cố định lệch theo thu - chi chung khoa Chênh lệch Chi phí cố định khoa Y học cổ truyền 1.189,17 847,55 341,62 22,39 319,22 - - Nội Tổng hợp 5.681,44 4.590,57 1.090,88 40,39 1.050,49 - - chống độc 2.434,37 2.283,53 150,84 26,79 124,05 - - Chấn thương 4.152,35 3.574,84 577,51 55,35 522,16 - - Sọ não 3.522,10 3.348,63 173,47 55,35 118,12 - - Điều trị TC Da liễu 160,61 151,75 8,85 13,11 4,26 - - Nội E 456,84 326,09 130,74 24,47 106,28 - - Truyền nhiễm 2.422,00 1.876,04 545,96 24,87 521,09 - - 699,11 484,67 214,44 19,25 195,19 - - Ngoại tổng hợp 3.592,82 2.739,75 853,07 43,47 809,60 - - Phục hồi chức Nội thận 538,76 522,72 16,04 34,84 18,79 - - Răng hàm mặt 740,91 608,32 132,59 25,94 106,65 - - Mắt - - kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 116 of 128 202,07 225,03 22,96 18,28 41,24 - - Thần kinh 1.760,33 1.326,89 433,44 26,26 407,17 - - Nội Tim mạch 8.166,33 7.272,67 893,66 29,02 864,64 - - Tai mũ họng 822,55 659,89 162,66 20,02 142,64 - - Nội tiết 1.000,08 744,72 255,36 24,96 230,40 - - Ung bướu 5.561,56 4.733,10 828,46 36,68 791,78 - - Khám bệnh 12.613,53 10.567,26 2.046,27 93,16 1.953,11 - - Khám yêu cầu 658,35 299,49 358,85 36,45 322,41 - - Thận nhân tạo 5.969,69 5.146,52 823,18 28,68 794,50 - - Gây mê hồi sức 4.743,81 4.246,24 497,57 28,05 469,51 - - Cấp cứu 3.615,39 2.522,25 1.093,15 75,54 1.017,60 - - Điều trị yêu cầu 954,89 902,52 52,36 19,82 32,55 - - 2.717,81 1.937,75 780,06 6,27 773,79 - - 813,68 577,30 236,38 20,92 215,46 - - Xét nghiệm 8.188,14 7.134,13 1.054,02 29,69 1.024,33 - - ảnh 5.924,20 4.572,11 1.352,10 45,51 1.306,59 - - Giải phẫu bệnhh 537,96 363,18 174,78 4,37 170,41 - - Tổng cộng 89.840,85 74.585,50 15.255,34 929,90 14.325,44 1.414,88 12.910,56 100,00 83,02 16,98 1,04 15,95 1,57 14,37 Ngoại thận tiết niệu Thăm dò chức Chẩn đốn hình Tỷ lệ % so với Doanh thu kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 117 of 128 Căn sở nguồn lực, trách nhiệm, quyền hạn mà nhà quản lý giao bệnh viện tác giả đề xuất trung tâm trách nhiệm sau: - Các khoa, phòng trung tâm chi phí - Các khoa lâm sàng cận lâm sàng trung tâm doanh thu - Ban lãnh đạo khoa trung tâm lợi nhuận - Ban lãnh đạo bệnh viện hội đồng lương tăng thêm, hội đồng mua sắm… trung tâm đầu tư Các trung tâm chi phí thực việc tập hợp chi phí phát sinh khoa, phòng lập các báo cáo tập họp chi phí phát sinh khoa,thực việc so sánh đánh giá việc sử dụng chi phí thực tế khoa phòng so vói kế hoạch đặt Các trung tâm doanh thu thực theo dõi tập hợp khoản thu phát sinh đơn vị Từ kết trung tậm chi phí trung tâm doanh thu, trung tâm lợi nhuận sử dụng báo cáo khoa theo lãi góp hay chênh lệch thu – chi Sau có chênh lệch thu – chi trung tâm đầu tư thấy hiệu thực khoa việc khám điều trị cho bệnh nhân Ta có số ROI = ( Doanh Thu – Chi phí)/ Chi Phí Chi số ROI cho nhà quản trị thấy chi phí bỏ khoa tạo doanh thu nào, khoa tiết kiệm chi phí điều trị mà đảm bảo thu quy định Với mong muốn bệnh viện đa khoa Tỉnh Ninh Bình ngày hồn thiện cơng tác quản lý nhằm giúp cho đời sống cán viên chức nâng cao, đảm bảo yên tâm công tác cống hiến cho nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân đảm bảo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng sở hạ tầng máy móc thiết bị Tác giả hy vọng hoàn thiện kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 118 of 128 hệ thống báo cáo nội bộ, hạch tốn chi tiết tới khoa phòng làm cho khoa phòng thấy làm được, chưa làm để phát huy cải tiến nhằm nâng cao đời sống thân Đặc biệt năm tới nhà nước giao toàn quyền tự chủ cho bệnh viện, lương cán nhân viên nằm giá viện phí nguồn thu từ ngân sách khơng nỗ lực nhân viên phận thể hiễn rõ ràng việc phân tích báo cáo phận, khoa phòng 4.2.4 Hồn thiện tổ chức kế tốn để đơn vị thực theo hướng tự chủ tài Nghị định 16/NĐ/CP ngày 14 tháng năm 2015 Hiện bệnh viện thực theo Nghị định 43/NĐ-CP, nhiên theo chu trương nhà nước xu phát triển chug xã hội đơn vị cần phải thực theo Nghị địn 16/NĐ-CP thời gian Khi vào thực Nghị định 16/NĐ/CP “quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập” đơn vị có quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm tổ chức máy biên chế tài mức độ cao trước Cùng với đổi phương thức bố trí dự toán ngân sách theo hướng quan quản lý cấp thực đặt hàng đơn vị nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên chi đầu tư đơn vị nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên phần Nhà nước cho phép đơn vị nghiệp công lập đinh mức trích quỹ bổ sung thu nhập cho người lao động Để thực điều giá thu dịch vụ lộ trình tính giá phải xây dựng thực cách nghiêm túc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình thực tính giá theo Thơng tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện hạng toàn quốc.Giá dịch vụ bệnh nhân viện phí thực theo định định 286/QĐ- UBND UBND tỉnh Ninh Bình.Tuy kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 119 of 128 nhiên vào thực nghị định nhà lãnh đạo đơn vị gặp khơng khó khăn đưa định mình.Những khó khăn là: Do trình độ cán y bác sĩ non yếu, thái độ phục vụ chưa thật nhiệt tình chu đáo người bệnh nên số lượng bệnh nhân giảm đi, giá dịch vụ bệnh viện nơi phục vụ tốt thu hút bệnh nhân, chi phí tièn lương, tiền cơng, chi phí khác tính vào giá dịch vụ, lượng bệnh nhân không tăng phải trang trải cho chi phí Thực BHYT toàn dân, số lượng bệnh nhân tham gia BHYT chiếm tới 90% lượng bệnh nhân đến khám chưa bệnh nguồn thu từ bệnh viện từ quan BHXH chủ yếu.Tuy nhiên thủ tục toán quan BHYT nhiều phiền hà, nhiều thời gian, tốn chậm tiến độ đơn vị khó khăn việc tốn chế độ cho cán viên chức sử dụng vào việc trang trải cho hoạt động thường xuyên đơn vị khơng có sẵn nguồn tiền trước NSNN cấp cho hoạt động Để khắc phục hạn chế yêu cầu nhà quản lý bệnh viện cần phải thay đổi từ cấu tổ chức, thái độ phục vụ, phương thức quản lý đặc biệt thay đổi chế quản lý tài đơn vị theo hướng tự chủ, đưa định xác kịp thời Cơng tác tổ chức kế tốn cần phải thay đổi để phục vụ cho chế quản lý đó.Từng nhân viên máy kế toán cần thay đổi cách nhìn nhận vai trò trách nhiệm cơng việc giao.Cần giao hạch tốn chi phí đến khoa bệnh viện Có vậy, khoa chủ động quản lý tốt nguồn thu, tiết kiệm chi phí, phát huy mạnh khoa, sử dụng hiệu nguồn lực kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 120 of 128 sẵn có, giảm thất thốt, để đạt mục đích nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC chất lượng phục vụ dịch vụ người bệnh Việc lập chứng từ, tổ chức hạch toán, lập báo cáo kế toán tiến hành kiểm tra kế toán cần phải thay đổi không phục vụ cho quan nhà nước có thẩm quyền mà đóng vai trò quan giúp nhà quản lý đánh giá hiệu hoạt động đơn vị cách trung thực Từ đưa sách đãi ngộ khen thưởng biện pháp khắc phục kịp thời phận, hoạt động đơn vị Việc phân tích giá thu dịch vụ bao gồm tiền lương , tiền phụ cấp báo cáo kế toán giúp cho CBVC thấy tác động tinh thần làm việc , thái độ làm việc tác động trực tiếp đến thu nhập mình, từ thay đổi thái độ tinh thần làm việc nhân viên tổ chức 4.3 Điều kiện thực kiến nghị 4.3.1 Đối với nhà nước quan quản lý Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn pháp lý chế quản lý tài chính, chế độ kế tốn áp dụng cho đơn vị nghiệp giao quyền tự chủ đảm bảo tính hợp lý, khả thi thống nhất, tiến tới ban hành chuẩn mực kế tốn cơng Việt Nam, góp phần tạo mơi trường pháp lý lành mạnh hỗ trợ cho việc quản lý, kiểm tra, giám sát Nhà nước hoạt động kế toán, phù hợp với điều kiện đất nước hội nhập với khu vực giới Để đảm bảo hồn thiện mơi trường pháp lý kế tốn áp dụng cho đơn vị hành nghiệp nói chung bệnh viện cơng lập nói riêng phù hợp với điều kiện ngồi văn kế tốn có tính pháp lý cao Luật kế toán Việt Nam, văn luật hiệu lực, cần tiếp tục đổi hệ thống kế tốn hành nghiệp hành Cơ quan chủ quản cần trọng tới công tác kiểm tra, kiểm kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 121 of 128 tốn cơng tác tổ chức kế tốn bệnh viện cơng lập, thành lập đồn tra, đồn kiểm tốn hàng năm độc lập với phận kế tốn tài nhằm đẩy mạnh cơng tác kiểm tốn hoạt động quản lý bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quản lý ngành y tế Cơ quan BHYT cần đưa văn cách thơng nhất, kịp thời, việc tốn tiền khám chữa bệnh cần phải tiến hành theo thời gian, quy đinh, kì dứt điểm kì đó, có đối chiếu hố trợ kịp thời cơng tác khám chữa bệnh cho nhân dân, có bệnh viện chủ động trọng việc quản lý, sử dụng nguồn tài 4.3.2 Đối với bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình - Căn vào đặc điểm hoạt động, phân cấp quản lý tài chính, kế tốn để tổ chức kế tốn phù hợp, đảm bảo phát huy hiệu sử dụng nguồn lực - Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tạo đồn kết trí tập thể công nhân viên, làm cho mục tiêu phấn đấu nhân viên thống với mục tiêu chung toàn bệnh viện Quan tâm đến đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn, tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ - Xây dựng, hoàn thiện quy chế quản lý tài chính, quy chế tiêu nội thực đơn vị nhằm nâng cao khả huy động nguồn tài sử dụng có hiệu nguồn tài huy động - Cơ chế tự chủ tài bệnh viện vừa tạo điều kiện thuận lợi kèm với có nhiều thách thức khó khăn Những thách thức khó khăn xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân chủ quan: Do chế thực tương đối điều kiện bệnh viện có q trình phát triển lâu với chế bao cấp từ Nhà nước nên tồn tư tưởng ỷ lại trơng chờ, trình độ cán kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 122 of 128 tài hính kế tốn yếu… ngun nhân khách quan: sách tài chính, kế tốn liên quan chưa đồng nhiều điểm khơng hợp lý, việc mở rộng nhiều loại hình cung cấp dịch vụ y tế… Ban lãnh đạo bệnh viện cần đặc biệt quan tâm tới vai trò u cầu cơng tác tài kế tốn, bỏ tư tưởng coi phận tài kế tốn bệnh viện nuôi không trực tiếp tạo nguồn thu cho bệnh viện Chỉ cho nhân viên bệnh viện thấy vai trò tùng cá nhân việc tạo thu nhập thân Vậy để giải khó khăn đặt cho bệnh viện công lập phải có thay đổi thái độ phục vụ lĩnh vực hoạt động mình: nhiệm vụ chuyên môn, cung cấp dịch vụ, tổ chức máy nhân sự, tài kế tốn bệnh viện…mà điều quan trọng mà toàn xã hội y thái độ, văn hóa ứng xử nhân viên y tế có y bác sỹ người phục vụ người bệnh Việc hồn thiện tổ chức kế tốn cần phải thực theo giai đoạn tuân thủ theo sách chế độ kế tốn tài mà Nhà nước ban hành phát triển theo hướng đại khoa học hiệu KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương tác giả xin đưa số giải pháp để hoàn thiện tồn tổ chức kế tốn bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Với mong muốn áp dụng để khắc phục mặt yếu khâu tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ luân chuyển chứng từ, tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán đặc biệt khâu tổ chức lập báo cáo nội phục vụ kiểm tra kiểm soát nội đơn vị kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 123 of 128 KẾT LUẬN CHUNG Với chủ trương xã hội hoá lĩnh vực hoạt động xã hội có hoạt động y tế, Nhà nước tiếp tục đổi chế hoàn thiện sách cải cách hành quan đơn vị Nhà nước Một sách cải cách việc chuyển sở cơng lập có hệ thống bệnh viện công lập hoạt động theo chế bao cấp sang chế tự chủ nhằm nâng cao hiệu hoạt động chất lượng dịch vụ cung cấp Song song với việc ban hành sách đổi chế, việc đời chế độ kế tốn đơn vị hành nghiệp có tác động định làm thay đổi tình hình tổ chức kế tốn bệnh viện cơng lập Vì vậy, việc sửa đổi dần hồn thiện thực trạng tổ chức kế tốn bệnh viện cơng lập nhằm phù hợp với tính chất đặc điểm hoạt động, phù hợp với chế tài việc làm cần thiết có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn điều kiện Qua nghiên cứu lý luận khảo sát thực trạng tổ chức kế toán BVĐK tỉnh Ninh Bình, luận văn bổ sung số lý luận tổ chức kế toán đặc điểm chế quản lý đơn vị SNCL giai đoạn Luận văn làm rõ thực trạng tổ chức kế toán bệnh viện mặt hạn chế tổ chức kế toán đơn vị Trên sở đó, luận văn đề xuất giải pháp cụ thể kiến nghị việc đổi mới, hồn thiện tổ chức kế tốn chế tài bệnh viện Tuy nhiên q trình nghiên cứu, khả trình độ có hạn, điều kiện thời gian phạm vi nghiên cứu hạn chế nên luận văn nhiều thiếu sót định Tác giả luận văn thực mong muốn nhận ý kiến đóng góp, dẫn từ nhà chuyên môn độc giả quan tâm để đề tài có ý nghĩa thiết thực kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 124 of 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Kế toán số 88/2015/QH13 văn hướng dẫn thực hiện; Luật Kế toán số 03/2003/QH11 Quốc hội văn hướng dẫn thực Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 văn hướng dẫn thực Luật Viên chức số 58/2010/QH12 văn hướng dẫn thực Bộ Tài (2004), “Thơng tư số 03/2004/TT-BTC ngày 13/01/2004 hướng dẫn kế tốn đơn vị hành nghiệp thực Luật ngân sách nhà nước khốn chi hành chính” Bộ Tài (2006), “Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ Tài ban hành chế độ kế tốn Hành nghiệp.” Bộ Tài (2010), “Thơng tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế tốn hành nghiệp.” Bộ Tài chính, “Thơng tư số 71/2006/TT-BTC Hướng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập.” Nghị định 16/2015/ NĐ-CP Chính phủ quy định chế độ tự chủ đơn vị nghiệp công lập công 10 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp 11 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2016), “Chế độ kế tốn hành nghiệp” Nhà xuất Tài chính, Hà Nội kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 125 of 128 12 Trường Đại Học Lao Động Xã Hội (2008) “ Giáo trình Nguyên lý kế tốn”, Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội 13 PGS.TS Nghiêm Văn Lợi (2007) “Giáo trình Kế tốn đơn vị hành nghiệp”, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 14 PGS-TS Phạm Văn Liên (2013),”Giáo trình Kế tốn hành nghiệp” Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 15 TS Phạm Văn Khoan TS Nguyễn Trọng Thản (2010) “Giáo trình quản lý tài quan nhà nước đơn vị nghiệp cơng”, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 16 Phạm Văn Đăng, Nguyễn Văn Tạo, Toán Thị Ngoan (2007), “ Để trở thành kế tốn trưởng đơn vị hành nghiệp”, Nhà xuất Lao động Xã hội, Hà Nội 17 Nguyễn Thị Đơng (2007), “Giáo trình lý thuyết hạch tốn kế tốn”, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 18.Võ Văn Nhị (2003), “Nguyên lý kế toán”, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 19 Luận văn thạc sỹ “Hồn thiện tổ chức kế tốn tài Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới” tác giả Đoàn Nguyên Hồng (2010) 20 Luận văn thạc sỹ “Hồn thiện tổ chức kế tốn điều kiện ứng dụng ERP Bệnh viện C Đà Nẵng” tác giả Nguyễn Thị Thùy Anh (2011) 21.Luận văn thạc sỹ “Hồn thiện cơng tác kế tốn bệnh viện tâm thần thành phố đà nẵng” tác giả Ngô Nữ Quỳnh Trang (2014) 22.Luận văn thạc sỹ Hồ Thị Như Minh (2014) “Hồn thiện cơng tác kế toán bệnh viên mắt - thành phố Đà Nẵng” kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 126 of 128 116 PHỤ LỤC 3.1 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH Số lượng Tỷ trọng - Sử dụng mẫu chứng từ bắt buộc 50 100% - Sử dụng chưa mẫu chứng từ bắt buộc 0% 45 90% 10% - Tốt 50 100% - Còn hạn chế 0% - Phản ánh đủ 100% 50 100% - Còn có nghiệp vụ chưa phản ánh 0% 40 80% Nội dung Stt Về chứng từ 1.1 Về chứng từ bắt buộc 1.2 Về chứng từ hướng dẫn - Sử dụng mẫu chứng từ hướng dẫn - Có thêm hay bớt số lượng chứng từ, thêm hay bớt nội dung, kết cấu chứng từ Các chưng từ phát sinh Bệnh viện tuân thủ 1.3 định mức, tiêu chuẩn nhà nước, đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp mức độ 1.4 1.5 Các nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh phản ánh chứng từ? Chứng từ phản ánh nghiệp vụ, kinh tế tài phát sinh lập - Được lập kịp thời kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 127 of 128 117 - Có chứng từ chưa cập nhật kịp thời 1.6 10 20% - Có sử dụng 45 90% - Chưa sử dụng 10% 45 90% 10% - Khơng có bất cập 45 90% - Còn có yếu tố bất hợp lý 10% - Đã sử dụng để theo dõi 45 90% - Chưa sử dụng 10% - Đã theo dõi chi tiết 40 80% - Chưa theo dõi chi tiết cho loại tài sản 10 20% - Có sử dụng 50 100% - Chưa sử dụng 0% Biểu mẫu chứng từ theo dõi nhập, xuất, phiếu báo hỏng, TSCĐ, CCDC 1.7 Luân chuyển chứng từ - Đã thiết kế theo quy trình, đảm bảo thời gian - Chưa thiết kế theo quy trình 1.8 Chế độ, biểu mẫu chứng từ kế toán Về Tài khoản kế toán 2.1 Tài khoản 2.2 Tài khoản 211 2.3 Tài khoản 214 Về sổ sách kế toán 3.1 Hệ thống sổ kế toán thiết kế phần mềm kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 128 of 128 118 kế toán MISA đáp ứng yêu cầu thông tin báo cáo, phục vụ công tác quản lý - Đã đáp ứng yêu cầu 40 80% - Phải mở sổ theo dõi thêm 10 20% 50 100% Về tổ chức máy kế tốn 4.1 Về hình thức tổ chức máy - Theo hình thức kế tốn tập trung - Theo hình thức kế tốn phân tán 0% - Theo hình thức kế toán hỗn hợp 0% 4.2 N/vụ thành viên máy kế tốn - Được phân cơng rõ ràng 50 100% - Còn chồng chéo 0% - Gửi quan cấp theo quy định 40 80% - Thời gian gửi BCTC, BCQT chậm 10 20% - Đáp ứng yêu cầu quản lý 40 80% - Chưa đáp ứng yêu cầu quản lý 10 20% - Đã đáp ứng yêu cầu 10 20% - Cần bổ sung thêm 40 80% Về thực chế độ BCTC, BCQT 5.1 Thời gian gửi BCTC, BCQT 5.2 Báo cáo TSCĐ, CCDC phần mềm kế toán 5.3 Số lượng BCTC, BCQT Về tổ chức kiểm tra kế toán 6.1 Tự kiểm tra tài - kế tốn kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 129 of 128 119 - Thực cách thường xuyên có hệ thống 40 80% 10 20% - Kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ 45 90% - Không thực thường xuyên 10% - Giúp cải thiện nhiều cơng tác kế tốn 50 100% - Còn chưa hiệu quả, chồng chéo 0% - Đã có kho riêng 30 60% - Chưa có kho lưu trữ 10 40% - Đã làm theo quy định 50 100% - Chưa làm theo quy định số hạn chế 0% - Đã hoàn thiện đáp ứng yêu cầu 45 90% - Chưa đáp ứng yêu cầu 10% - Đã hoàn thiện đáp ứng yêu cầu 50 100% - Chưa đáp ứng yêu cầu 0% - Không thực cách thường xuyên thực công việc kế toán 6.2 Sự kiểm tra cấp quan chức 6.3 Hiệu công tác kiểm tra Tổ chức bảo quản tài liệu kế toán 7.1 Kho lưu trữ 7.2 Thời gian lưu trữ, hủy tài liệu kế toán Về ứng dụng cơng nghệ thơng tin 8.1 Phần mềm kế tốn MISA 8.2 Phần mềm quản lý tài sản kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag ... CHỨC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH 4.1 Sự cần thiết, yêu cầu, định hướng, hoàn thiện tổ chức kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình 92 4.1.1 Sự cần thiết hồn thiện tổ chức. .. trạng tổ chức kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình - Đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình 1.8 Tên kết cấu luận văn Ngồi phần mở đầu kết... cụ thể, khoa học nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán đơn vị 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Tổ chức kế toán đơn vị nghiệp công lập nên tổ chức nào? - Tổ chức kế toán Bệnh viện đa khoa Tỉnh Ninh Bình kho
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Nình Bình, Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Nình Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay