Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

140 19 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 18:27

1 of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI ĐÀO DIỆU LIÊN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN HÀ NỘI - 2017 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI ĐÀO DIỆU LIÊN HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG Chuyên ngành: Kê toán Mã số : 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THỊ THU MAI HÀ NỘI - 2017 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag i of 128 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập riêng tác giả với cố vấn người hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Phan Thị Thu Mai Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu này tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Tác giả luận văn Đào Diệu Liên kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag ii of 128 LỜI CẢM ƠN Qua thời gian nghiên cứu lý luận thực tế tác giả hoàn thành luận văn thạc sỹ kinh tế với đề tài: Tác giả xin chân thành cảm ơn TS Phan Thị Thu Mai quan tâm giúp đỡ, bảo, hướng dẫn tận tình đóng góp nhiều ý kiến quý báu để tác giả hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn đến: Lãnh đạo quan, đồng nghiệp, bạn bè tạo điều kiện cho tác giả học hoàn thành luận văn Trong q trình thực khó tránh khỏi hạn chế gặp phải tác giả mong nhận ý kiến đóng góp q Thầy, Cơ giáo bạn đọc để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Đào Diệu Liên kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CÚU 1.1 Lý chọn đề tài nghiên cứu 1.2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.3 Nhiệm vụ mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Câu hỏi nghiên cứu 1.6 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.7 Nội dung chi tiết CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP 10 2.1 Tổng quan đơn vị nghiệp công lập 10 2.1.1 Khái niệm, phân loại đơn vị nghiệp công lập 10 2.1.2 Đặc điểm hoạt động đặc điểm quản lý đơn vị nghiệp công lập 12 2.1.3 Đặc điểm quản lý tài đơn vị nghiệp công lập 14 2.2 Khái niệm, vai trò, u cầu tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp công lập 24 2.2.1 Khái niệm tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập 24 2.2.2 Vai trò tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp công lập 25 2.2.3 Nguyên tắc tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp công lập 26 2.2.4 Yêu cầu tổ chức tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp công lập 28 2.3 Nội dung tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp công lập 29 2.3.1 Tổ chức máy kế toán 29 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 iv 2.3.2 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 39 2.3.3 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 42 2.3.4 Tổ chức hệ thống sổ kế toán 46 2.3.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 50 2.3.6 Tổ chức kiểm tra kế toán 52 2.4 Yêu cầu tổ chức kế toán nhằm phục vụ quản lý tài 54 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP VIỆT- HUNG 57 3.1 Khái quát chung Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung 57 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Trường Đại Học Công Nghiệp Việt- Hung 57 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Trường Đại Học Công Nghiệp Việt- Hung 60 3.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Trường Đại Học Công Nghiệp Việt- Hung 62 3.2 Đặc điểm quản lý tài Trường Đại Học Cơng Nghiệp ViệtHung 66 3.2.1 Nội dung thu nhiệm vụ chi Trường Đại Học Công Nghiệp ViệtHung 66 3.2.2 Quy trình quản lý tài trường đại học công nghiệp việt-hung 68 3.3 Thực trạng tổ chức máy kế toán trường đại học công nghiệp việt- 70 3.3.1 Thực trạng tổ chức máy kế toán 70 3.3.2 Thực trạng tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 73 3.3.3 Thực trạng tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 80 3.3.4 Thực trạng tổ chức hệ thống sổ kế toán 84 3.3.5 Thực trạng tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 90 3.3.6 Thực trạng tổ chức kiểm tra kế toán 93 3.4 Đánh giá thực trạng tổ chức máy kế toán trường đại học công nghiệp việt- 94 3.4.1 Những kết đạt 94 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag v of 128 3.4.2 Những hạn chế 96 3.4.3 Nguyên nhân 104 CHƯƠNG THẢO LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT- HUNG 106 4.1 Định hướng phát triển Trường Đại Học Công Nghiệp Việt- Hung 106 4.2 Giải pháp hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Trường Đại Học Công Nghiệp Việt- Hung 108 4.2.1 Hoàn thiện tổ chức máy kế toán 108 4.2.2 Hoàn thiện tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 109 4.2.3 Hoàn thiện tổ chức hệ thống tài khoản kế tốn 112 4.2.4 Hồn thiện tổ chức hệ thống sổ kế toán 114 4.2.5 Hoàn thiện tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 117 4.2.6 Hồn thiện tổ chức kiểm tra kế tốn 120 4.3 Điều kiện thực giải pháp hồn thiện tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn trường đại học cơng nghiệp việt- 124 4.3.1 Về phía trường đại học công nghiệp việt- 124 4.3.2 Về phía quan quản lý nhà nước 126 KẾT LUẬN 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag vi of 128 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TÊN VIẾT ĐẦY ĐỦ KÝ HIỆU VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CTKT Cơng tác kế tốn CNTT Cơng nghệ thơng tin HCSN Hành nghiệp HCTH Hành tổng hợp HCNN Hành Nhà nước KBNN Kho bạc nhà nước HSSV Học sinh sinh viên KHTH Kế hoạch tổng hợp KSNB Kiểm soát nội KTNB Kiểm toán nội NSNN Ngân sách Nhà nước NLKT Người làm kế tốn TCKT Tài kế tốn TSCĐ Tài sản cố định TNHH Trách nhiệm hữu hạn SNCL Sự nghiệp công lập SXKD Sản xuất kinh doanh XDCB Xây dựng GD&ĐT VIU Giáo dục Đào tạo Viet-Hung Industrial University (Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Quy trình quản lý tài đơn vị SNCL 24 Sơ đồ 2.2: Tổ chức máy kế toán tập trung 31 Sơ đồ 2.3: Tổ chức máy kế toán phân tán 32 Sơ đồ 2.4: Tổ chức máy kế toán hỗn hợp 34 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ cấu tổ chức máy 63 Sơ đồ 3.2: Tổ chức máy kế toán 71 Sơ đồ 3.3: Hình thức sổ kế toán áp dụng VIU 89 Sơ đổ 4.1: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ 116 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 10 of 128 viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Danh mục hệ thống sổ Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung áp dụng 87 Bảng 3.2: Bảng kê loại học phí 99 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 126 of 128 116 Chứng từ Kiểm tra, hồn chỉnh chứng từ Nhập thơng tin chứng từ vào máy In bảng kê chứng từ Sắp xếp phân loại chứng từ SỔ QUỸ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ FILE CHỨNG TỪ GỐC TRONG MÁY Chứng từ ghi sổ Sổ TK 66121 Sổ kế toán chi tiết CTX Báo cáo kế toán Sơ đổ 4.1: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ Hơn nữa, Chưa có dấu giáp lai trang sổ Để đảm bảo tính hợp pháp sổ sách kế tốn, tránh tình trạng sổ sách bị thay đổi nội dung bên Nhà trường phải đóng dấu giáp lai trang sổ loại sổ kế toán kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 127 of 128 117 Cần khắc phục việc mở sổ, thẻ tính khấu hao TSCĐ phải xác kịp thời, qua giúp Trường đơn vị theo dõi tình hình tăng, giảm TSCĐ Cuối cùng, yêu cầu cán kế toán phải nắm vững loại sổ, cách ghi sổ, đặc biệt phương pháp chữa sổ kế tốn, cách thức thu thập thơng tin từ sổ khác Nắm rõ vấn đề tạo điều kiện cho việc ghi sổ xác, tiết kiệm công sức lao động kế toán đồng thời tiện lợi cho việc kiểm tra Riêng sổ quỹ tiền mặt kế tốn Trường khơng thực khoá sổ vào cuối ngày để đối chiếu số dư báo cáo tồn quỹ hàng ngày thủ quỹ với số dư sổ phận kế tốn tốn Mỗi lần thủ quĩ phát có chênh lệch số tiền sổ kế toán hai phận lại phải đối chiếu lại từ đầu tháng Do đó, phận quĩ phận kế toán toán Nhà trường nên tiến hành khoá số dư hàng ngày Sổ quỹ thủ quỹ cần đóng dấu giáp lai đánh số trang đầy đủ theo quy định để đảm bảo tính tin cậy Sổ quỹ Bên cạnh việc hoàn thiện mẫu sổ theo chế độ hành cần bổ sung sổ kế toán quản trị Mở sổ chi tiết theo dõi tình hình quản lý sử dụng TSCĐ phận để phận biết TSCĐ mà phận sử dụng tính khấu hao bao nhiêu, giá trị lại để có kế hoạch sử dụng hiệu Đồng thời xác định giá trị thu hồi lý, nhượng bán tài sản Và mua sắm TSCĐ cần mở thẻ TSCĐ để theo dõi TSCĐ 4.2.5 Hoàn thiện tổ chức hệ thống báo cáo kế tốn Báo cáo kế tốn có ý nghĩa quan trọng việc cung cấp thông tin kế toán cho đối tượng quan tâm, lĩnh vực quản lý kinh tế, thu hút kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 128 of 128 118 quan tâm nhiều đối tượng bên bên đơn vị Mỗi đối tượng quan tâm đến báo cáo tài giác độ khác nhau, song nhìn chung nhằm có thơng tin cần thiết cho việc định phù hợp với mục tiêu Để đáp ứng yêu cầu quản lý cần thiết kế thêm số báo cáo kế toán chi thường xuyên theo tiêu chi tiết đơn vị in định kỳ để cung cấp thông tin chi tiết phục vụ điều hành hoạt động Nhà trường Hệ thống báo cáo giúp ban lãnh đạo nhận biết tình hình hoạt động đơn vị, từ có định đắn mang hiệu cao Các báo cáo chi tiết để quản lý theo tiêu cụ thể như: - Báo cáo chi tiết chi thường xuyên định kỳ - Báo cáo chi tiết vượt giảng - Báo cáo chi tiết tình hình mua sắm sử dụng TSCĐ - Báo cáo chi tiết sửa chữa thường xuyên TSCĐ - Báo cáo tốn ngun vật liệu, dịch vụ mua ngồi - Báo cáo kho vật tư - Báo cáo thu chi quỹ tiền mặt (Báo cáo chi tiết tình hình mua sắm sử dụng TSCĐ trình bày Phụ lục 19) Hệ thống báo cáo kế toán quan trọng, phản ánh hoạt động kinh tế tài Nhà trường qua tiêu phản ánh báo cáo kế tốn Do đó, hệ thống báo cáo kế tốn phải xác lập dựa tình hình thực tế hoạt động Trường sở tuân thủ nguyên tắc chế độ tài chính, kế tốn Tuy nhiên, q trình thực hiện, hệ thống báo cáo kế tốn Trường tồn số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện Do Nhà trường đơn vị có thu nên báo cáo thuế thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, đặc biệt cá kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 129 of 128 119 nhân th khốn chun mơn Trường tương đối nhiều, Trường phải nộp báo cáo, tờ khai giấy Cục thuế Trong theo Đề án 32 cải cách thủ tục hành chính, Trường nên tiến hành đăng ký nộp tờ khai qua mạng để giảm bớt thủ tục hành chính, giảm bớt chi phí khối lượng cơng việc cho kế toán Trường Hiện tại, báo cáo tài Nhà trường gồm: Bảng cân đối tài khoản (Mẫu B21-H); Tổng hợp tình hình kinh phí tốn kinh phí sử dụng (Mẫu B22- H); Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (Mẫu 22-1H); Bảng đối chiếu dự tốn kinh phí ngân sách KBNN (Mẫu F22-3aH); Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng tốn tạm ứng kinh phí ngân sách KBNN (Mẫu F22-3bH); Báo cáo thu - chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh (Mẫu B23-H); Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ (Mẫu B24- H); Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng toán năm trước chuyển sang (Mẫu B25-H); Thuyết minh báo cáo tài (Mẫu B26-H) Trong báo cáo Bảng tổng hợp tình hình kinh phí tốn kinh phí sử dụng Trường gồm có hai phần là: Tổng hợp tình hình kinh phí Kinh phí sử dụng đề nghị tốn Nhưng theo quy định Bộ Tài Báo cáo phải gồm có ba phần, ngồi hai phần có phần tốn vốn đầu tư, vốn sửa chữa lớn sử dụng kỳ Trường nên cho thêm phần vào để phản ánh tổng hợp trình sử dụng nguồn vốn năm báo cáo giá trị khối lượng sửa chữa lớn xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng năm theo mẫu B22-H theo Quyết định số 19/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Để nâng cao chất lượng quản lý đòi hỏi Nhà trường cần phải quan tâm đến hệ thống kế toán quản trị Mặc dù đơn vị HCSN có cơng tác dự tốn thu, chi Ngân sách Nhà nước, nhiên việc đánh giá, phân tích kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 130 of 128 120 tư vấn chưa trọng Hơn nữa, Trường hoạt động theo đơn đặt hàng Nhà nước có hoạt động dịch vụ có thu Điều đòi hỏi Nhà trường cần tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị thật chi tiết đầy đủ Báo cáo cung cấp thông tin quan trọng mà báo cáo tài khơng thể đáp ứng cho nhà quản lý người quan tâm, phục vụ cho quản trị hoạt động Trường 4.2.6 Hoàn thiện tổ chức kiểm tra kế toán Thứ nhất, cần xem xét sửa đổi bổ sung quy chế thu chi nội cho phù hợp với hoạt động đào tạo theo nhiệm vụ trị giao hoạt động dịch vụ đào tạo Trường Mục đích xây dựng quy chế chi tiêu nội Nhà trường nhằm quản lý tập trung, thống nguồn thu, tăng cường nguồn thu, đảm bảo chi tiêu thống toàn Trường, chi tiêu tiết kiệm, hợp lý Trên sở bước tăng thu nhập cho cán bộ, giáo viên, góp phần xây dựng sở vật chất, tái đầu tư phát triển Trường Để hoàn thiện quy chế chi tiêu nội Nhà trường phải đưa hệ thống định mức, tiêu chuẩn chi tiêu phù hợp với tình hình hoạt động Trường Thứ hai, cần tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội để đảm bảo cho cơng tác kế tốn thực đầy đủ, kịp thời Công tác kiểm tra giám sát Trường chưa coi trọng mức Việc thực kiểm tra thường xuyên cấp quản lý đơn vị không thực nghiêm chỉnh, nhiều vi phạm đơn vị không xử lý kịp thời; nhiều đơn vị không tuân thủ theo quy định, quy chế Nhà trường Nhà trường chưa có biện pháp để chấn chỉnh, đưa hoạt động phận vào nề nếp Vì phải tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm nội Nhà kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 131 of 128 121 trường, đặc biệt khâu, lĩnh vực hoạt động tài Nội dung tổ chức hoạt động gồm: + Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ: Kiểm tra tình hình ghi chép kế tốn tài liệu, báo cáo kế toán máy in sai sót phải tiến hành yêu cầu kế toán viên phụ trách sửa chữa kịp thời + Tổ chức thực kế hoạch kiểm tra việc thực chế độ sách, quy định chi cho đối tượng + Phân công phân nhiệm cho cá nhân sở đảm bảo phần hành công việc cụ thể + Lập báo cáo tình hình thực kiểm tra Nhà trường cần thực nghiêm túc quy chế cơng khai tài chính: Cơng khai nguồn tài q trình sử dụng nguồn kinh phí, cơng khai việc trích lập quỹ trình sử dụng quỹ với toàn cán viên chức, người lao động Trường Việc cơng khai tài tạo điều kiện cho cá nhân tập thể người lao động phát huy quyền làm chủ, tham gia vào trình quản lý tài chính, giám sát, kiểm tra hoạt động tài đơn vị, giúp hồn thiện cơng tác quản lý tài Để việc kiểm tra cơng tác kế toán đơn vị thực tốt có hiệu cao, Nhà trường nên thành lập phận kiểm toán nội riêng biệt, độc lập với đội ngũ kế tốn nắm vững chun mơn nghiệp vụ Muốn vậy, lãnh đạo Trường phải trao cho kiểm toán viên nội quyền hạn đủ rộng, khía cạnh cần kiểm tra phải thực triệt để để đảm bảo nguyên tắc nghề nghiệp phải thực đầy đủ Kiểm soát nội để đảm bảo cung cấp thông tin trung thực đáng tin cậy tình hình tiếp nhận sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo an tồn tài sản đơn vị nghiệp vấn đề hàng đầu tổ chức CTKT Cơ kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 132 of 128 122 cấu tổ chức quản lý phận kế toán phải rõ ràng, khoa học, có qui chế lề lối làm việc qui định quan hệ với nội phận, phòng, khoa, ban khác đơn vị nghiệp Tổ chức máy kế toán phải đảm bảo tính kiểm sốt cao, đáp ứng tốt quy định yêu cầu kiểm soát nội bộ, đặc biệt thủ tục kiểm sốt mơi trường tin học hóa Do cần phân định rõ ràng chức hệ thống kế toán tuân thủ nguyên tắc phân chia nhiệm vụ tổ chức máy kế toán Trong điều kiện đơn vị ứng dụng phần mềm kế tốn cách thức, phương pháp kiểm tra kế tốn cần có thay đổi cho phù hợp Do đặc thù chương trình, nghiệp vụ kinh tế phát sinh sử dụng chứng từ gốc nhập liệu lần cho đối tượng kế tốn mã hóa theo ngun tắc "nhập liệu chi tiết nhất" "chống trùng" Vì vậy, trước hết cần xác định rủi ro, gian lận sai sót xảy a) Đánh giá rủi ro, sai sót mơi trường xử lý máy tính Qua kết khảo sát nhận thấy có nhiều rủi ro co thể xảy mơi trường kế tốn xử lý máy Để dễ dàng đánh giá xây dựng thủ tục kiểm soát, nên phân rủi ro thành loại sau: * Rủi ro liên quan đến việc thực nghiệp vụ kinh tế phát sinh khơng có khả thu tiền, chi trả,… Những rủi ro này, giống mơi trường xử lý kế tốn thủ công; * Rủi ro xử lý thông tin, rủi ro liên quan đến việc ghi nhận, xử lý liệu, tổng hợp báo cáo - Đầu vào: Nhập liệu sai, khơng xác, nhập trùng liệu, nhập không đầy đủ không hợp lệ - Xử lý: Dữ liệu xử lý bị sai việc phân loại sai, tính tốn sai người lập chương trình xử lý khơng xác kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 133 of 128 123 - Kết quả: Thông tin tổng hợp thành báo cáo kế tốn khơng xác định xác, báo cáo chuyển giao không người nhận * Rủi ro liên quan tới hệ thống: Liên quan tới hệ thống bao gồm rủi ro liên quan tới việc xây dựng, bảo dưỡng hệ thống, rủi ro liên quan tới việc sử dụng hệ thống,… Các rủi ro bao gồm: - Rủi ro liên quan tới quy trình phát triển hệ thống: Hệ thống phát triển không quy trình (phân tích, thiết kế, thực hiện, bảo dưỡng hệ thống); hệ thống không đáp ứng nhu cầu kế toán đơn vị - Rủi ro liên quan tới người; - Rủi ro liên quan tới thiết bị; - Rủi ro liên quan tới liệu hệ thống: Dữ liệu bị phá hủy cố tình phá hoại vơ tình sử dụng khơng kỹ thuật; hệ thống liệu dễ bị thâm nhập, phá hoại để sửa chương trình xử lý phá hủy hay lấy cắp thông tin - Dữ liệu dễ bị máy hỏng, bị phá hoại ăn cắp thiết bị lưu trữ b) Gian lận mơi trường kế tốn máy Trong mơi trường (kế tốn thủ cơng hay kế tốn máy), gian lận gồm ba thành phần: - Biển thủ tài sản; - Chuyển đổi tài sản biển thủ thành tiền; - Che dấu việc biển thủ ghi chép giả mạo sổ kế toán báo cáo Trong môi trường xử lý máy, ngồi gian lận thường xảy mơi trường xử lý kế tốn thủ cơng, người ta sử dụng máy tính kỹ thuật đặc thù để thực gian lận kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 134 of 128 124 Các kiểu gian lận thường xảy ra: Cố tính nhập sai liệu; phá hủy máy tính chứa liệu chương trình quan trọng; ăn cắp thơng tin qua việc truy cập bất hợp pháp máy tính mạng máy tính; sử dụng máy tính cơng cụ để tạo hệ thống sổ sách song song khác cho mục đích gian lận tài chính; sử dụng máy tính để lừa dối ví dụ tạo trung tâm liệu giả Như vậy, đơn vị phải tổ chức kiểm tra kế toán thường xuyên hàng ngày, hàng tháng để giảm thiểu tối đa rủi ro gian lận phát sinh 4.3 Điều kiện thực giải pháp hồn thiện tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn Trường Đại Học Cơng Nghiệp Việt- Hung Để thực giải pháp hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Trường Đại học Cơng nghiệp Việt- Hung nêu trên, cần có phối hợp Nhà trường quan quản lý Nhà nước 4.3.1 Về phía Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung Xuất phát từ nhu cầu thông tin kế toán nhà quản lý mà nhà quản lý định đầu tư cho tổ chức cơng tác kế tốn Nhà trường Để hồn thiện đổi tổ chức cơng tác kế tốn Trường Đại học Cơng nghiệp Việt- Hung, trước tiên cần có đổi tư cách định nhà lãnh đạo Nhà trường Bên cạnh đó, Nhà trường cần dành khoản ngân sách hợp lý cho việc đầu tư vào đội ngũ kế toán viên hệ thống phần cứng, phần mềm kế tốn phù hợp với u cầu cơng việc Nhà trường nên đầu tư phần mềm kế toán đầu tư cho đội ngũ kế toán viên nâng cao trình độ qua khóa đào tạo ngắn hạn hay tạo điều kiện cho nhân viên kế toán học nâng cao Từ làm tăng suất lao động kế tốn tổ chức cơng tác kế tốn ngày nâng cao Để làm điều này, Nhà trường cần phải thực hiện: kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 135 of 128 125 - Sử dụng hiệu nguồn kinh phí Ngân sách Nhà nước: + Kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp nguồn kinh phí thường xuyên ổn định Nhà trường Tuy nhiên, Nhà trường cần có chủ trương sử dụng tiết kiệm hiệu nguồn kinh phí Để thực hiệu nguồn Ngân sách, bên cạnh quy định văn pháp luật, Nhà trường nghiên cứu xây dựng định mức chi phù hợp đưa vào quy chế chi tiêu nội quan có điều chỉnh thích hợp theo thay đổi văn quy định Nhà nước + Với nguồn kinh phí thực tự chủ (chi định mức), cấp theo định mức biên chế, nên Nhà trường xem xét đến phương án khốn chi năm theo số biên chế có phòng, khoa Cuối năm, thực tổng hợp khoán chi, chi trả thu nhập tăng thêm theo số kinh phí tiết kiệm phòng, khoa + Với nguồn kinh phí khơng thực tự chủ (chi ngồi định mức): Việc thực tổ chức lớp tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, giảm thiểu khoản mục chi phục vụ lớp không cần thiết như: Chi photo thời khóa biểu, kế hoạch mở lớp gửi phòng, khoa, khoản mục chi tiết kiệm cách cách thực gửi thư điện tử cho cá phòng, khoa; chi mua văn phòng phẩm phục vụ lớp: Thực tiết kiệm tối đa văn phòng phẩm, tăng cường sử dụng giáo án điện tử thay in cứng tại; chi trả tiền điện, tiền nước phục vụ hoạt động lớp: vào hoạt động lớp, phận quản lý điện nước có ý kiến tham mưu sử dụng hội trường lớn hay hội trường nhỏ Nhà trường nhằm giảm thiểu lượng điện sử dụng, tăng cường tổ chức lớp sở có định mức quy định chế độ cơng tác phí cho giáo viên giảng dạy sở, nhằm giảm thiểu chi phí phát sinh Nhà trường kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 136 of 128 126 - Khai thác hiệu sở vật chất, nguồn nhân lực để tăng nguồn thu nghiệp, phát triển khu vực dịch vụ: + Cơ sở vật chất Nhà trường khang trang, với hệ thống lớp học, bếp ăn khu nội trú Nhà trường cần tận dụng để tăng nguồn thu nghiệp, thu từ hoạt động cho thuê sở vật chất, phát triển khu vực dịch vụ như: + Tổ chức nhiều khóa lớp kế hoạch mở lớp duyệt + Thực cho thuê địa điểm với đơn vị có nhu cầu Hoạt động cho thuê cần ký kết hợp đồng rõ ràng Nhà trường với đơn vị thuê, nội dung cho thuê cần phù hợp với mơi trường giáo dục có Nhà trường, đảm bảo tình hình an ninh trật tự khu vực Việc cho thuê địa điểm cần báo cáo lên đơn vị cấp sở ban ngành có liên quan, hàng quý thực báo cáo toán thực nghĩa vụ thuế Nhà nước Ngồi ra, kiểm sốt nội nên Nhà trường đầu tư nhằm đảm bảo quy trình kế tốn thực theo quy định pháp luật, chuẩn mực chế độ tài kế tốn Nhà nước, nâng cao hiệu cơng tác tự kiểm tra tài kế tốn 4.3.2 Về phía quan quản lý Nhà nước Thứ nhất: Bộ Công Thương nên tăng cường công tác kiểm tra việc thực tự chủ tài đơn vị trực thuộc, có Trường Đại học Cơng nghiệp Việt- Hung Từ đó, Bộ đưa đề xuất để điều chỉnh quy định chương trình đào tạo, mức học phí, sách hỗ trợ cho học sinh sinh viên, để tăng quyền tự chủ cho Nhà trường Từ Nhà trường có sở để hồn thiện tổ chức cơng tác kế toán Nhà trường kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 137 of 128 127 Thứ hai: Từ thực tế áp dụng, Bộ Tài nên xem xét để điều chỉnh quy định chế độ kế tốn hành nghiệp phù hợp với xu hướng phát triển xã hội Nhà trường Cần quy định vấn đề chung, mang tính bắt buộc kế tốn tài hướng dẫn kế toán quản trị để Nhà trường vận dụng Bên cạnh đó, Bộ Tài cần nghiên cứu, xây dựng mơ hình kế toán quản trị bao gồm khái quát chung, nội dung có tính chất hướng dẫn để Trường Đại học Cơng nghiệp Việt - Hung vận dụng cho phù hợp Kết luận chương Hoàn thiện tổ chức hệ thống cơng tác kế tốn Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung sở nghiên cứu phương diện lý luận thực tiễn, khẳng định cần thiết phải hoàn thiện tổ chức hệ thống cơng tác kế tốn Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung Để đảm bảo nội dung hoàn thiện thiết thực, luận văn đưa yêu cầu chủ yếu để định hướng cho nội dung hoàn thiện cụ thể Những nội dung hoàn thiện nghiên cứu cách khoa học dựa sở đánh giá khách quan thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị Các nội dung hồn thiện vừa mang tính khái qt, vừa mang tính cụ thể, bao gồm nội dung hồn thiện lĩnh vực vĩ mô Nhà nước phạm vi đơn vị kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 138 of 128 128 KẾT LUẬN Luận văn “Hồn thiện tổ chức hệ thống cơng tác kế tốn Trường Đại học Cơng nghiệp Việt - Hung” nghiên cứu rút kết luận sau: Thứ nhất: Luận văn giới thiệu vấn đề nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa làm rõ sở lý thuyết tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn đơn vị nghiệp có thu Thứ hai: Thông qua việc khảo sát thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, luận văn phân tích ưu điểm, tồn nguyên nhân chủ yếu tồn tổ chức công tác kế tốn Nhà trường, sở đưa giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức hệ thống cơng tác kế tốn Nhà trường Thứ ba: Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn đề xuất nội dung hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn nhằm cung cấp thơng tin cách xác, kịp thời, đầy đủ trung thực cho nhà quản lý việc đưa định Thứ tư: Để thực giải pháp đưa ra, luận văn đề xuất điều kiện thuộc quan quản lý nhà nước thân Trường Đại học Cơng nghiệp Việt - Hung Đó kiến nghị để thực giải pháp Luận văn nhìn chung đáp ứng u cầu, mục đích nghiên cứu đặt Tuy nhiên, tính chất phong phú, đa dạng thực tiễn cơng tác kế tốn vận động phát triển hàng ngày hoạt động thực tiễn vấn đề tổ chức cơng tác kế tốn cần nghiên cứu thường xun nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế giai đoạn kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 139 of 128 129 Trong trình nghiên cứu tác giả gặp nhiều khó khăn mặt lý luận thực tiễn không tránh khỏi thiếu sót hạn chế định Tác giả luận văn mong nhận ý kiến đóng góp, góp ý thầy, cô giáo, nhà khoa học đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Luận văn hoàn thiện với giúp đỡ tận tình Ban lãnh đạo, Phòng Tài – Kế tốn Trường Đại học Cơng nghiệp Việt - Hung, Khoa sau Đại học Trường Đại học Lao động - Xã hội, đặc biệt dẫn tận tình TS Phan Thị Thu Mai, hướng dẫn tác giả suốt trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn./ kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 140 of 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiến sĩ Hà Thị Ngọc Hà (2007), “Chế độ kế toán HCSN chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế: khoảng cách việc làm” Nguyễn Thị Minh Hường (2004), "Tổ chức kế toán trường Đại học thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo’’ Phạm Thị Hòa (2011), “Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn trường tiểu học Trần Phú” Đặng Quỳnh Trinh (2016), “Hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn tài sản cố định Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh” Bộ Tài Chính (2006), Quyết định số 19/2006/QĐ- quy định việc ban hành Chế độ kế toán hành nghiệp Bộ Tài (2010), Thơng tư số 185/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế tốn Hành nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 Chính phủ (2015), Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Chính phủ (2016), Nghị định số 174/2016/NĐ- CP quy định chi tiết số điều Luật Kế toán Trần Phương Linh (2016), Hồn thiện tổ chức kế tốn nhà xuất trị Quốc gia thật, Trường Đại học Lao động- Xã hội, Hà Nội 10 Nghiêm Văn Lợi (2008), Giáo trình Quản trị tài đơn vị HCSN, NXB Tài chính, Hà Nội 11 Nghiêm Văn Lợi (2008), Giáo trình Ngun lý kế tốn, NXB Tài Chính, Hà Nội 12 Nghiêm Văn Lợi (2010), Giáo trình KT Hành nghiệp, NXB Tài Chính, Hà Nội 13 Quốc hội (2003), Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 14 Quốc hội (2015), Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag ... TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP VIỆT- HUNG 57 3.1 Khái quát chung Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung 57 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Trường Đại Học Công. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT- HUNG 106 4.1 Định hướng phát triển Trường Đại Học Công Nghiệp Việt- Hung 106 4.2 Giải pháp hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Trường Đại Học Công Nghiệp. .. nào? - Tổ chức cơng tác kế tốn Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung thực sao, đáp ứng yêu cầu quản lý chưa, đạt hiệu chưa? - Tổ chức công tác kế tốn Trường Đại học Cơng nghiệp Việt- Hung cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay