Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

118 25 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 18:27

1 of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI PHẠM THỊ HỒNG NHUNG HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HOA LINH Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN PHÚ GIANG HÀ NỘI 2017 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI PHẠM THỊ HỒNG NHUNG HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HOA LINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2017 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag i of 128 LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập hồn thành luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ quý báu, tận tình thầy đồng nghiệp bạn Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc xin bảy tỏ lời cảm ơn chân thành tới: Tập thể lãnh đạo trường Đại học Lao động – Xã hội, tập thể lãnh đạo, thầy giáo Khoa Kế tốn, tập thể lãnh đạo cán Khoa Sau đại học trường Đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo PGS.TS Nguyễn Phú Giang tận tình hướng dẫn, dạy bảo, động viện tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tập thể lãnh đạo cán Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Hoa Linh nhiệt tình trả lời vấn, cung cấp tài liệu, luận văn kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân tơi, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Các số liệu, nội dung trình bày luận văn hoàn toàn hợp lệ đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Tơi xin chịu trách nhiệm đề tài nghiên cứu Tác giả Phạm Thị Hồng Nhung kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC SƠ ĐỒ VII CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 11 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 11 2.1 Những vấn đề chung tổ chức cơng tác kế tốn 11 2.1.1 Khái quát đơn vị kế toán 11 2.1.2 Nguyên tắc tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp 13 2.1.3 Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp 15 2.1.4 Tổ chức kiểm tra kế toán 38 2.1.5 Ứng dụng công nghệ thơng tin tổ chức cơng tác kế tốn 39 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp 40 CHƯƠNG 44 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH 44 3.1 Khái quát Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 44 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 44 3.1.2 Tổ chức máy công ty 45 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 iv 3.1.3 Đặc điểm lĩnh vực sản xuất kinh doanh 50 3.2 Thực trạng tổ chức công tác kế tốn Cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 52 3.2.1 Tổ chức máy kế tốn cơng ty 52 3.2.2 Thực trạng tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn 57 3.2.3 Thực trạng tổ chức kiểm tra kế toán 79 3.2.4 Thực trạng ứng dụng cơng nghệ thơng tin tổ chức kế tốn 81 3.2.5 Thực trạng cơng tác kế tốn quản trị Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 82 3.3 Đánh giá thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 83 3.3.1 Những kết đạt 83 3.3.2 Những tồn 85 3.3.3 Nguyên nhân 88 CHƯƠNG 90 HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH 90 4.1 Sự cần thiết, yêu cầu hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 90 4.1.1 Sự cần thiết hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 90 4.1.2 Yêu cầu hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 90 4.2 Một số giải pháp hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 92 4.2.1 Hoàn thiện tổ chức máy kế toán 92 4.2.2 Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán 94 4.2.3 Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản kế tốn 98 4.2.4 Hồn thiện hệ thống sổ báo cáo tài kế tốn 99 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 v 4.2.5 Hồn thiện cơng tác kiểm tra kế toán 100 4.3 Điều kiện thực giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 101 4.3.1 Về phía nhà nước 101 4.3.2 Về phía cơng ty 103 KẾT LUẬN 105 Những nội dung nghiên cứu thực 105 Những hạn chế nghiên cứu 105 Hướng nghiên cứu đề tài tương lai 106 PHỤ LỤC 109 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag vi of 128 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Diễn giải KTTC Kế tốn tài KTQT Kế tốn quản trị TNHH Trách nhiệm hữu hạn TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định GDP Tổng sản phẩm quốc nội SXKD Sản xuất kinh doanh BCTC Báo cáo tài XĐKQKD Xác định kết kinh doanh BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế KPCĐ Kinh phí cơng đồn GTGT Giá trị gia tăng VNĐ Việt Nam đồng TNDN Thu nhập doanh nghiệp DN Doanh nghiệp kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag vii of 128 DANH MỤC SƠ ĐỒ STT Sơ đồ Tên sơ đồ Sơ đồ 3.1 Sơ đồ máy tổ chức Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh Sơ đồ 3.2 Sơ đồ 01 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn theo hình thức kế tốn tập trung Sơ đồ 02 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn theo hình thức kế tốn phân tán Sơ đồ 03 Sơ đồ 04 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký – Sổ Sơ đồ 05 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ Sơ đồ 06 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký chung Sơ đồ 07 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký – chứng từ 10 Sơ đồ 08 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính Sơ đồ tổ chức máy kế toán tập trung Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh Sơ đồ tổ chức máy kế tốn theo hình thức kế toán vửa tập trung vừa phân tán kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 10 of 128 CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài Tất doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động kinh tế thị trường dù hình thức sở hữu (Doanh nghiệp Nhà Nước, Doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, ) có mục tiêu hoạt động sản xuất khác Ngay giai đoạn, doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu khác nhau, nhìn chung doanh nghiệp chế thị trường nhằm mục tiêu lâu dài, mục tiêu bao trùm tối đa hố lợi nhuận Để đạt mục tiêu doanh nghiệp phải xây dựng cho chiến lược kinh doanh đắn, xây dựng kế hoạch thực đặt mục tiêu chi tiết phải phù hợp với thực tế, đồng thời phù hợp với tiềm doanh nghiệp dựa thông tin hữu ích mà kế tốn cung cấp Kế tốn phận thiếu doanh nghiệp Thơng tin phận kế tốn cung cấp cần thiết cho nhà quản trị, giúp họ đưa chiến lược định kinh doanh Do thơng tin kế tốn sai lệch dẫn đến định nhà quản trị không phù hợp, doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn Đối với doanh nghiệp kế tốn có vai trò: - Giúp cho doanh nghiệp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh mình: trình sản xuất, theo dõi thị trường… Nhờ đó, người quản lý điều hành trôi chảy hoạt động, quản lý hiệu quả, kiểm soát nội tốt - Cung cấp tài liệu cho doanh nghiệp làm sở hoạch định chương trình hành động cho giai đoan, thời kỳ Nhờ người quản lý tính hiệu công việc, vạch hướng hoạt động cho tương lai Triển khai thực kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 95 104 of 128 kế toán tài sản cố định phải có trách nhiệm kiểm tra kỹ chứng từ, hồ sơ tài sản cố định xem có thiếu chứng từ khơng, khơng đầy đủ phải báo cho phận có liên quan để hồn thành, trường hợp đặc biệt kế tốn tài sản cố định phải báo cho kế toán trưởng để có hướng giải cho trường hợp Như hồ sơ đầy đủ hồn thành kế tốn tài sản cố định vào hồ sơ để ghi tăng tài sản cố định đảm bảo cho chứng từ đầy đủ không bị thiếu sót - Một số chứng từ hóa đơn bán hàng cơng ty bị ký sót: Các hóa đơn bán hàng mà hàng tháng in với số lượng nhiều nên giải xuất theo hàng ngày xong đến đâu kiểm tra ký đến đó, phân chia cơng việc xuất hóa đơn cho phù hợp, kịp thời, bên cạnh đó, phần mềm nên cài đặt sẵn tên người xuất hóa đơn trước in để giảm bớt khâu ghi tên, cuối tháng khơng phải ngồi ký, ghi tên hóa đơn, tránh trường hợp bị ký sót xảy - Các hóa đơn mua hàng đặc biệt vật tư, hàng hóa mà cơng ty mua cho nhà máy, phải yêu cầu người trực tiếp mua hàng hay người kiểm tra vật tư, hàng hóa đối chiếu hóa đơn với hợp đồng số lượng, giá mua số lượng thực nhận, sau chuyển qua cho kế tốn để làm toán cho nhà cung cấp Trường hợp đặt hàng qua điện thoại yêu cầu nhà cung cấp phải đóng mộc dấu mua hàng qua điện thoại vào mục người mua hàng Như khơng trường hợp thiếu chữ ký - Các hóa đơn bán hàng đặc biệt hóa đơn phí bảo trì kế tốn cơng nợ lập sau xác nhận cơng nợ hồn thành in, nên thường qua ngày tháng sau hoàn thành chuyển cho kế toán thuế để kiểm tra làm báo cáo thuế nên thường công việc dồn vào cuối tháng qua ngày đầu tháng sau Trong trường hợp phận kế toán giải tốt việc xuất hóa đơn theo hàng ngày chuyển chứng từ cho kế toán kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 96 105 of 128 phần hành liên quan đến ngày cuối tháng hồn thành xong cơng việc xuất xong hóa đơn, cuối tháng công việc không bị tồn đọng tiện cho việc kiểm tra công ty công ty Điện Lực Sự chấp thuận cục thuế, chi cục thuế để hóa đơn hợp lệ thuận lợi cho việc toán với quan thuế sau Việc toán ủy nhiệm thu nên công việc kiểm tra chứng từ kế tốn thường sau tốn xong, có sai xót xảy thường khơng phát Để hạn chế sai sót cơng ty phải xây dựng định mức sử dụng điện liên hệ với ngân hàng mình, đề nghị ngân hàng hỗ trợ kiểm tra kỹ hóa đơn chuyển tới thấy có sai sót nội dung hay định mức tiền phải chi, ngân hàng phải báo cho cơng ty để khơng tốn hóa đơn Hoặc định kỳ công ty công ty Điện Lực phải đối chiếu khoản phát sinh, vào số phát sinh đó, thấy bất thường cơng ty phải đề nghị công ty Điện Lực kiểm tra lại trước phát hành ủy nhiệm thu chuyển cho ngân hàng Tác giả kiến nghị công ty tổ chức máy kế tốn theo mơ hình kế tốn hỗn hợp 02 nhà máy có tổ chức máy kế toán riêng nên nhà máy cần bổ sung chứng từ kế toán danh mục chứng từ kế tốn cơng ty theo phụ lục số 02 nhằm đảm bảo việc hạch tốn đầy đủ, xác kịp thời • Để tố chức cơng tác kế tốn quản trị Cơng ty, trước hết phải ứng dụng hệ thống chứng từ sổ sách kế tốn Bộ Tài ban hành theo Thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 mà Công ty áp dụng, sở Cơng ty bổ sung thêm chứng từ khác phục vụ cho nội dung kế toán quản trị nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát chi phí nhà quản trị Hầu nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chi phí nên chứng từ ghi nhận tiết số liệu chi phí, ghi rõ biến phí kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 97 106 of 128 hay định phí, thể rõ thơng tin đầu vào, đầu phận, công đoạn, phận chịu chi phí Điều giúp kế tốn quản trị dễ dàng thực kiểm sốt chi phí theo đối tượng chịu chi phí theo trung tâm trách nhiệm, dễ dàng tổng hợp lập báo cáo Hơn nữa, hệ thống chứng từ phải đảm bảo độ tin cậy liệu, dễ truy cập so sánh Kế tốn quản trị sử dụng thêm số chứng từ sau: Phiếu dự trù nguyên vật liệu: chứng từ sở để đảm bảo cho việc cung ứng nguyên vật liệu cho sản xuất đủ số lượng, đảm bảo chất lượng Việc dự trữ nguyên vật liệu mức, hợp lý giúp cho Công ty không bị gián đoạn sản xuất, không thiếu thành phẩm để bán nay, đồng thời sử dụng tiết kiệm, hợp lý vốn lưu động Phiếu tổng hợp loại chi phí: chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: chứng từ thể tổng chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp theo dự toán thực tế phân chia theo biến phí định phí phát sinh phận phân xưởng sản xuất, phận bán hàng, phận quản lý doanh nghiệp Dựa vào chứng từ để phận kế tốn quản trị tập hợp chi phí theo dõi biến động loại chi phí nhằm tìm chênh lệch báo cáo cho Ban giám đốc có biện pháp khắc phục Phiếu định giá bán sản phẩm linh hoạt (theo phương pháp chi phí trực tiếp): chứng từ lập cho loại sản phẩm mà Cơng ty sản xuất Nó giúp cho nhà quản trị dễ dàng việc đưa mức giá bán cho loại sản phẩm gặp tình kinh doanh như: cạnh tranh, đấu thầu, nhận đơn đặt hàng đặc biệt,…Chứng từ giúp nhà quản trị đưa mức giá, phạm vi linh hoạt nhanh đảm bảo tính bí mật thơng tin cạnh tranh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 98 107 of 128 4.2.3 Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Tài khoản kế toán hệ thống tài khoản kế tốn cơng cụ để thu thập thông tin cần thiết từ số liệu chứng từ kế toán xử lý chúng để cung cấp thơng tin kế tốn theo nhu cầu người sử dụng Ở công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh áp dụng quy định hệ thống tài khoản nhiên tài khoản công nợ phải trả công ty chưa mở chi tiết cho khách hàng khó khăn cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu với nhà cung cấp Mặt khác theo nguyên tắc trọng yếu, thông tin trọng yếu phải trình bày báo cáo tài thiếu thơng tin ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài ảnh hưởng đến việc định người đọc Theo cơng ty nên mở chi tiết tài khoản công nợ phải trả để từ chi tiết theo dõi hạn mức công nợ tuổi nợ chi tiết khách hàng, việc chi tiết giúp cho việc phân tích rõ ràng hiệu quả, biết nợ nhà cung cấp để có kế hoạch tốn cho phù hợp Với kiến nghị cơng ty tổ chức máy kế tốn theo mơ hình kế tốn hỗn hợp 02 nhà máy có tổ chức máy kế tốn riêng nên nhà máy cần bổ sung tài khoản kế tốn danh mục tài khoản kế tốn cơng ty theo phụ lục số 05 nhằm đảm bảo việc hạch tốn đầy đủ, xác kịp thời Trên sở tài khoản ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 thể thông tin thực tế tài sản, nguồn vốn, chi phí, thu nhập, lợi nhuận theo chức hoạt động Vì vậy, vấn đề cần quan tâm bổ sung, điều chỉnh tài khoản thích hợp với phản ánh, cung cấp thơng tin cho mục đích quản trị Xây dựng hay mở tài khoản chi tiết để phản ánh, cung cấp thông tin tài sản, nguồn vốn, chi phí, thu nhập, lợi nhuận nguyên tắc chung tài khoản cấp (tài khoản số) Bộ Tài ban hành, tài khoản kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 99 108 of 128 cấp (tài khoản số) trở lên Công ty tự xây dựng theo yêu cầu quản lý đơn vị Có thể mở tài khoản chi tiết để phân loại chi phí cố định, chi phí biến đổi 4.2.4 Hoàn thiện hệ thống sổ báo cáo tài kế tốn - Khi mở tài khoản cấp 2, chi tiết cho nội dung thu chi, sản xuất kinh doanh công ty, việc lập sổ chi tiết cho tài khoản thuận lợi nhiều Kế tốn cần hồn thiện thêm u cầu sau: + Cần lập đầy đủ sổ chi tiết cho tài khoản phát sinh để thấy kết cấu nội dung kỳ, doanh thu chi tiết cho sản phẩm để đánh giá sản phẩm bán chạy chiếm ưu + Cuối tháng cơng ty nên tiến hành khóa sổ kế tốn cộng lũy kế để có báo cáo kết thường xuyên - Hiện Công ty sử dụng phần mềm kế toán để phục vụ cho cơng tác kế tốn, kế tốn phần hành kế tốn định kỳ nên in sổ đóng dấu giáp lai phục vụ cho việc lưu trữ tra cứu Tại 02 nhà máy không thực lập sổ tổng hợp, lập báo cáo tài Tuy nhiên với lớn mạnh công ty xu hướng hồn thiện tổ chức máy kế tốn theo mơ hình kế tốn vừa tập trung, vừa phân tán, 02 nhà máy có phận kế toán riêng nên kế toán nhà máy phải lập báo cáo tài 02 nhà máy gửi phòng kế tốn cơng ty để lập báo cáo tài tồn cơng ty, đảm bảo việc theo dõi, đánh giá quản lý kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh 02 nhà máy tồn cơng ty - Ngồi việc sử dụng hệ thống sổ chi tiết ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Cơng ty nên sử dụng thêm số sổ kế toán chi tiết để theo dõi mẫu sổ chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, sổ chi tiết chi phí sản xuất chung, sổ chi tiết chi phí bán hàng chi phí kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 109 of 128 100 quản lý doanh nghiệp, thiết kế ghi rõ đâu định phí, đâu biến phí nhằm theo dõi chi tiết chi phí kinh doanh theo cách ứng xử chi phí làm sở cho việc phân tích biến động chi phí Hệ thống báo cáo kế tốn quản trị khơng tn theo mẫu biểu quy định, lập nhằm cung cấp thông tin chủ yếu, cần thiết cụ thể cho nhà quản trị doanh nghiệp Những thông tin giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp đánh giá, phân tích dự đốn tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh xu hướng phát triển doanh nghiệp Trên sở đó, giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp đề định đắn quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Yêu cầu lập báo cáo phải kịp thời, thông tin phải truyền đạt rõ ràng, thống dễ hiểu dễ liên hệ phận Các báo cáo kế toán quản trị phải thiết lập phù hợp với đặc điểm, quy mơ hoạt động, trình độ khả máy kế toán Cơ sở số liệu để lập báo cáo kế toán sổ sách kế tốn tổng hợp chi tiết có liên quan đến đối tượng cần lập báo cáo kế tốn 4.2.5 Hồn thiện cơng tác kiểm tra kế tốn Muồn thực tốt nâng cao chất lượng công tác kiểm tra kế tốn, Cơng ty cần qn triệt thực nghiêm túc quy chế tự kiểm tra kế tốn Cần xác định rõ mục đích, nhiệm vụ cơng tác kiểm tra kế tốn lựa chọn hình thức kiểm tra phù hợp… Để cơng tác tự kiểm tra tài chính, kế tốn cơng ty hiệu cần phải thực tốt nội dung sau: xây dựng quy định, nguyên tắc, phương pháp tự kiểm tra công ty Hàng năm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, tổ chức việc kiểm tra tài chính, kế tốn cơng ty Thành lập tổ kiểm tra với thành phần đủ lực, trình tự phẩm chất để thực cơng tác kiểm tra theo kế hoạch trường hợp đột xuất công ty nhà máy, đồng thời phải đạo công tác tự kiểm tra kế toán nhà kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 101 110 of 128 máy Xử lý kết kiểm tra công khai kết kiểm tra Căn báo cáo kết quả, cần có định khen thưởng xử lý sai phạm Công khai kết tự kiểm tra kết xử lý kết luận tự kiểm tra Ngồi việc xây dựng cơng tác tự kiểm tra cần bổ sung phận kiểm tra kế toán riêng để việc kiểm tra kế toán đạt hiệu tốt Đồng thời, nên đẩy mạnh đào tạo, nâng cao lực chuyên môn kế tốn để tránh sai sót ban đầu, phổ biến quy định chứng từ để cán bộ, người lao động có liên quan chấp hành nghiêm cơng tác lưu, giao nộp chứng từ, tránh làm chứng từ 4.3 Điều kiện thực giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 4.3.1 Về phía nhà nước Mỗi DN tế bào kinh tế quốc dân, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội quốc gia Để DN phát triển, thiếu giúp đỡ, tạo điều kiện từ phía Nhà nước Hoạt động sản xuất kinh doanh DN chịu tác động lớn từ sách điều tiết kinh tế vĩ mô Nhà nước Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh không ngoại lệ Công ty muốn hoạt động có hiệu cần khuyến khích hỗ trợ từ phía Nhà nước Nhà nước có chức quản lý kinh tế tầm vĩ mô Để thực yêu cầu này, Nhà nước cần làm số công việc sau: Thứ nhất: Nhà nước cần ổn định kinh tế vĩ mô Thứ hai: Nhà nước cần nhanh chóng hồn thiện đồng việc cải cách hệ thống pháp lý có liên quan đến kế tốn xác định ban hành cách đầy đủ, hoàn chỉnh hệ thống văn bản, chuẩn mực, chế độ quy định pháp lý khác chi phối đến cơng việc kế tốn Nhằm tạo khuôn khổ pháp lý để thực thi công tác phù hợp với đặc điểm, yêu cầu trình độ quản kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 111 of 128 102 lý Việt Nam, nâng cao địa vị pháp lý luật hóa cơng tác kế toán, đáp ứng yêu cầu kinh tế hội nhập sâu vào kinh tế giới Thứ ba: Nhà nước cần hoàn thiện lý luận kế toán quản trị Việt Nam để việc tổ chức cơng tác kế tốn hồn thiện hơn, bao gồm nội dung: Xác định rõ phạm vi kế tốn tài kế tốn quản trị DN Xác định mơ hình kế tốn quản trị cho loại hình DN: Xác lập kế tốn quản trị theo quy mơ: DN có quy mơ lớn; Quy mơ trung bình; Quy mơ nhỏ Thứ tư: Bộ Tài với tư cách quan quản lý Nhà nước hoạt động kế tốn cần nhanh chóng hồn thiện hệ thống kế toán, quy định liên quan đến kế toán phối hợp với quan chức có hướng dẫn cụ thể tổ chức cơng tác kế tốn DN, tập trung số nội dung: tổ chức máy kế toán, tổ chức chứng từ kế toán, tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức sở kế toán, tổ chức báo cáo kế toán…Mặc khác, cần phải nghiên cứu để ban hành sửa đổi, bổ sung quy định mặt chế quản lý cho phù hợp, đồng với kế toán quản trị DN Thứ năm: Các sở đào tạo nghiên cứu cần phải tăng cường việc nghiên cứu để hoàn chỉnh mặt lý luận cách thuyết phục chất, đối tượng, nội dung, phạm vi, phương pháp nghiên cứu,… tổ chức công tác kế toán Đồng thời cần tăng cường việc giảng dạy bồi dưởng kiến thức cần thiết hiệu việc tổ chức cơng tác kế tốn DN Mặt khác, trình giảng dạy cần phải nhấn mạnh, tăng cường khẳng định chức tổ chức thu thập, xử lý cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu quản lý, kiểm soát DN hệ thống kế toán DN Thứ sáu: Nhà nước, Bộ Tài chính, sở đào tạo nghiên cứu nên phát hành nhiều tài liệu, sách tham khảo, tài liệu hướng dẫn thực hành tình cụ thể tổ chức cơng tác kế tốn nhằm giúp DN tiếp cận dễ dàng với kiến thức kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 103 112 of 128 4.3.2 Về phía cơng ty Nhà quản trị cần đặt lợi ích DN lên hàng đầu, quan tâm đến tổ chức cơng tác kế tốn DN tương lai, tập trung xây dựng lựa chọn phương án tổ chức kế toán sở thông tin đáng tin cậy, trọng việc xây dựng máy kế toán với chức năng, nhiệm phụ kế hoạch phân công khoa học để thực tốt chức kiểm sốt q trình hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình tài công ty Tổ chức đào tạo, tự đào tạo lại nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết cho đội ngũ cán quản lý kiến thức kinh tế thị trường, văn pháp quy quản lý nói chung, tổ chức cơng tác kế tốn nói riêng Đặc biệt, tiến hành đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế toán kiến thức kinh nghiệm vận dụng phần hành kế toán kế toán quản trị DN Xác định mục tiêu xây dựng mơ hình kế tốn quản trị tổ chức cơng tác kế tốn trọng tâm, phù hợp với đặc thù kinh doanh DN Đồng thời, hoàn thiện tổ chức mày kế toán quản trị nhằm xây dựng hệ thống thu nhận, xử lý cung cấp thông tin DN theo hướng tăng cường kiểm sốt quản lý chi phí Tổ chức trang bị phương tiện kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin để thu thập xử lý thơng tin nhanh chóng Trên ý kiến đóng góp cá nhân nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh Để ý kiến đóng góp hồn thiện, mong có góp ý từ phòng kế tốn cơng ty thầy cô Hội đồng chấm luận văn kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 104 113 of 128 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở nghiên cứu lý luận chung tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp chương phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh chương 3, luận văn đưa giải pháp hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh góc độ KTTC KTQT Trên phương diện KTTC luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức chứng từ kế toán, tổ chức tài khoản kế toán, tổ chức sổ sách kế toán tổ chức báo cáo kế toán Trên phương diện KTQT tác giả đề xuất hoàn thiện tổ chức máy kế tốn theo mơ hình kế tốn kết hợp KTTC KTQT, hoàn thiện tổ chức kiểm tra kế tốn tăng cường ứng dụng thơng tin tổ chức cơng tác kế tốn, làm cơng cụ quản lý tích cực hiệu việc cung cấp thơng tin kịp thời, xác hữu ích nhà quản trị Ngoài ra, luận văn đề rõ điều kiện để đảm bảo giải pháp đề xuất khả thi phía Nhà nước, quan chức Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 105 114 of 128 KẾT LUẬN Những nội dung nghiên cứu thực Với đề tài: “Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh”, luận văn đạt số kết sau: - Luận văn góp phần làm rõ vấn đề tổ chức kế toán doanh nghiệp - Luận văn trình bày phân tích thực trạng tổ chức kế toán chế độ kế tốn áp dụng Cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh; từ rút vấn đề tồn cần phải hoàn thiện nhằm phát huy vai trò kế tốn cơng tác quản lý Số liệu phân tích dựa vào số liệu mà phận kế tốn Cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh cung cấp - Luận văn đề cập đến yêu cầu, nội dung hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn chế độ dựa vào nội dung kế tốn cơng ty; đồng thời đưa số ý kiến đề xuất hoàn thiện tổ chức máy kế tốn Cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh Nội dung luận văn đáp ứng yêu cầu mục đích nghiên cứu đặt Những đề xuất luận văn áp dụng góp phần làm tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh thực khoa học hợp lý Những hạn chế nghiên cứu Tính bảo mật thơng tin kế toán: đối tượng đề tài nghiên cứu tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh, doanh nghiệp 100% vốn tư nhân, sản xuất kinh doanh dược, công nghệ sản xuất yếu tố quan trọng tạo sản phẩm, cơng ty thực tốt tổ chức lưu trữ chứng từ nên làm xong thủ tục tốn, báo cáo cơng ty in sổ, niêm phong lưu trữ kho, phần mềm kế toán khóa lại, nên số liệu kế kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 106 115 of 128 tốn có tính bảo mật cao ảnh hưởng đến thơng tin bảo mật cơng ty, khơng tránh khỏi khó khăn việc tiếp cận thơng tin xác Thêm vào tính đề tài nghiên cứu, chưa có đề tài kế tốn nghiên cứu tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh Do quy mô sản xuất kinh doanh nhiều sản phẩm với địa bàn sản xuất phân tán, chế sách, tài mang tính đặc thù nên khơng tránh khỏi hạn chế kết nghiên cứu luận văn Rất mong nhận đóng góp bạn đọc Hướng nghiên cứu đề tài tương lai Tác giả mạnh dạn đề xuất hướng nghiên cứu đề tài tương lai sau: - Mở rộng sâu nghiên cứu tổ chức cơng tác kế tốn kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác địa bàn Hà Nội - Phát triển đề tài mới: Tổ chức cơng tác kế tốn quản trị doanh nghiệp lớn địa bàn Hà Nội kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 107 116 of 128 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2006), 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam, NXB Thống kê, Hà Nội Bộ Tài (2006), Chế độ Kế tốn doanh nghiệp - Hệ thống tài khoản kế toán, NXB Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2006), Chế độ Kế toán doanh nghiệp - Báo cáo tài chính, chứng từ sổ kế tốn, NXB Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2006), Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 Về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp Bộ Tài (2014), Thơng tư số 200/2014/QĐ-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Bộ Tài (2009), Thơng tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 Về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán Doanh nghiệp Bộ Tài (2009), Thơng tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng năm 2013 Về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định Chính phủ (2012), Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 Về quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân quan tổ chức thuê mướn lao động Luật Kế toán số 88/2015/QH13 văn hướng dẫn thực 10 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 Quốc hội văn hướng dẫn thực 11 Vũ Ngọc Anh (2015) Hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đơng, Học viện Hành 12 Nguyễn Thị Huyền Trâm (2007), Hồn thiện tổ chức cơng tác kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 108 117 of 128 13 Trần thị Ngọc Vinh (2013), Hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần 6.3, Trường Đại học Đà Nẵng 14 Đại học Lao động - Xã hội (2017), Giáo trình Kế tốn tài chính, PGS.TS Nghiêm Văn Lợi chủ biên, NXB Tài chính, Hà Nội 15 Học viện tài (2011), Giáo trình tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp, TS.Lưu Đức Tuyên TS.Ngô Thị Thu Hồng đồng chủ biên, NXB Tài chính, Hà Nội 16 http://www.khaibaothue.org/2016/05/cac-mo-hinh-to-chuc-ke-toan-taidoanh.html#.WdmwH4-CzIU) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 118 of 128 109 PHỤ LỤC kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag ... cầu hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 90 4.2 Một số giải pháp hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 92 4.2.1 Hoàn. .. chung tổ chức cơng tác kế tốn Nguồn liệu sơ cấp tổ chức cơng tác kế tốn áp dụng công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh tổ chức cơng tác về: chứng từ kế tốn, tài khoản kế toán, sổ kế toán báo cáo kế toán. .. cần thiết, yêu cầu hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 90 4.1.1 Sự cần thiết hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh, Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay