Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ban Quản lý dự án PTNT tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung

145 21 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 18:27

1 of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI PHẠM NGỌC THANH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG HỢP CÁC TỈNH MIỀN TRUNG – KHOẢN VAY BỔ SUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN HÀ NỘI - 2017 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI PHẠM NGỌC THANH HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG HỢP CÁC TỈNH MIỀN TRUNG – KHOẢN VAY BỔ SUNG Chuyên ngành: Mã số: Kế toán 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN MẠNH DŨNG HÀ NỘI - 2017 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn “Hồn thiện hệ thống kiểm soát nội Ban quản lý dự án Phát triển nông thôn tổng hợp tỉnh miền Trung – Khoản vay bổ sung” cơng trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, chưa công bố cơng trình nghiên cứu Các số liệu, nội dung trình bày luận văn hoàn toàn hợp lệ đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Tơi xin chịu trách nhiệm đề tài nghiên cứu Tác giả PHẠM NGỌC THANH kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian tham gia học lớp Cao học Trường Đại học Lao động Xã hội, học môn học chuyên ngành kế tốn Thầy, Cơ giáo Trường Đại học Lao động Xã hội trực tiếp giảng dạy giúp tơi có thêm kiến thức để phục vụ tốt cho cơng việc nơi cơng tác; giúp tơi có khả nghiên cứu độc lập có lực tham gia vào công việc quản lý tốt Xuất phát từ kinh nghiệm q trình cơng tác với vốn kiến thức học tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, văn quy định pháp luật, Nhà nước, quy định nhà tài trợ, báo, viết tạp chí chun ngành cơng tác kiểm sốt nội dự án, lựa chọn đề tài: “Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Ban Quản lý Dự án Phát triển Nông thôn tổng hợp tỉnh miền Trung – Khoản vay bổ sung” Với thời gian nghiên cứu có hạn, vấn đề nghiên cứu rộng phức tạp Mặc dù tận tình giúp đỡ đồng nghiệp, đặc biệt thầy giáo PGS.TS Trần Mạnh Dũng, với hiểu biết thân hạn chế, khơng thể tránh khỏi thiếu sót nên tác giả mong nhận góp ý, chia xẻ thầy cô giáo người quan tâm đến cơng tác kiểm sốt nội dự án để đề tài nghiên cứu hoàn thiện Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn Trường Đại học Lao động Xã hội, cán hướng dẫn khóa học, thầy, cô giáo, đặc biệt thầy giáo PGS.TS Trần Mạnh Dũng; lãnh đạo, cán Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp tỉnh miền Trung, Khoản vay bổ sung - Ban quản lý dự án Nơng nghiệp tận tình giúp đỡ tác giả hoàn thiện nghiên cứu Tác giả xin chân thành cảm ơn! kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 I MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT IV DANH MỤC BẢNG V DANH MỤC SƠ ĐỒ VI CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tổng quan nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY ODA 2.1 Lý luận chung kiểm soát nội 2.1.1 Lịch sử đời phát triển lý luận Kiểm soát nội 2.1.2 Kiểm soát nội theo INTOSAI 13 2.2 Kiểm soát nội dự án ODA 21 2.2.1 Mơi trường kiểm sốt 23 2.2.2 Đánh giá rủi ro 26 2.2.3 Hệ thống thông tin 27 2.2.4 Các hoạt động kiểm soát 28 2.2.5 Hoạt động giám sát 31 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG HỢP CÁC kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 II TỈNH MIỀN TRUNG – KHOẢN VAY BỔ SUNG 34 3.1 Tổng quan Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp tỉnh miền Trung – Khoản vay bổ sung 34 3.1.1 Giới thiệu chung dự án 34 3.1.2 Nội dung triển khai dự án 39 3.2 Thực trạng kiểm soát nội Ban quản lý Dự án Phát triển nông thông tổng hợp tỉnh miền Trung – Khoản vay bổ sung 47 3.2.1 Mơi trường kiểm sốt 47 3.2.2 Đánh giá rủi ro 50 3.2.3 Hệ thống thông tin truyền thông 51 3.2.4 Các hoạt động kiểm soát 57 3.2.5 Các hoạt động giám sát 72 3.3 Đánh giá thực trạng Kiểm soát nội Ban quản lý Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp tỉnh miền Trung – Khoản vay bổ sung 73 3.3.1 Ưu điểm 73 3.3.2 Tồn 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG HỢP CÁC TỈNH MIỀN TRUNG – KHOẢN VAY BỔ SUNG 79 4.1 Phương hướng mục tiêu phát triển Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp tỉnh miền Trung – Khoản vay bổ sung 79 4.1.1 Mục tiêu 79 4.1.2 Phương hướng hoạt động kiểm soát nội 81 4.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội Ban quản lý dự án Phát triển nông thôn tổng hợp tỉnh miền Trung – kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 III Khoản vay bổ sung 82 4.2.1 Hồn thiện mơi trường kiểm sốt: 83 4.2.2 Hoàn thiện đánh giá rủi ro 86 4.2.3 Hồn thiện hệ thống thơng tin truyền thơng 87 4.2.4 Hồn thiện hoạt động kiểm soát 90 4.2.5 Hoàn thiện hoạt động giám sát 93 4.3 Kiến nghị 93 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 93 4.3.2 Kiến nghị Bộ chuyên ngành 94 4.3.3 Kiến nghị với địa phương triển khai dự án 95 KẾT LUẬN CHƯƠNG 97 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC 102 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 IV DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT BCTC BQLDA BQL DARD DOF FM FMM PAM GoV IFC KSNB LoC M&E MARD MOF MPI NSC DATP PDO CPMU PPC PPMU PSC PTNT TA ADB UBND BIDV NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ Báo cáo tài Ban quản lý dự án Ban quản lý Sở Nông nghiệp Phát triển nơng thơn tỉnh Vụ Tài Quản lý tài Sổ tay quản lý tài Sổ tay hướng dẫn thực dự án Chính phủ Việt Nam Tổ chức tài quốc tế Kiểm sốt nội Dòng tín dụng Giám sát đánh giá Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Bộ Tài Bộ Kế hoạch Đầu tư Ban đạo quốc gia Dự án thành phần Mục tiêu phát triển dự án Ban quản lý dự án Trung ương UBND tỉnh Ban quản lý dự án tỉnh Ban đạo dự án cấp tỉnh Phát triển nông thôn Hỗ trợ kỹ thuật Ngân hàng Phát triển Châu Á Ủy ban nhân dân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 V DANH MỤC BẢNG TRANG Bảng 3.1: Phân bổ rút tiền vốn vay 37 Bảng 3.2: Tổng mức đầu tư dự án phân theo đơn vị thực 38 Bảng 3.3: Trách nhiệm thời gian lập, cập nhật kế hoạch dự án 41 Bảng 4.1: Kết đầu nâng cao lực, thể chế 80 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 10 of 128 VI DANH MỤC SƠ ĐỒ TRANG Sơ đồ 3.1: Mơ hình tổ chức quản lý Dự án 36 Sơ đồ 3.2: Quy trình lập cập nhật kế hoạch tài dự án 40 Sơ đồ 3.3: Rút vốn toán qua tài khoản đặc biệt 403 Sơ đồ 3.4: Quy trình rút vốn toán trực tiếp 44 Sơ đồ 3.5: Quy trình rút vốn bồi hoàn 45 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 131 of 128 121 Chênh lệch tỷ giá hối đoái Chênh lệch thu, chi chưa xử lý Nguồn kinh phí đầu tư XDCB Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 412 413 414 415 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 430 (430 = 300 + 400) CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHỈ TIÊU Thuyết minh Số cuối năm (3) Số đầu năm (3) Tài sản thuê Tài sản nhận giữ hộ Dụng cụ lâu bền sử dụng Ngoại tệ loại Dự tốn chi chương trình, dự án Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc BQLDAĐT (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Ghi chú: (1) Những tiêu khơng có số liệu khơng phải trình bày không đánh lại số thứ tự tiêu “Mã số“ (2) Số liệu tiêu có dấu (*) ghi số âm hình thức ghi ngoặc đơn ( ) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 132 of 128 122 Cơ quan cấp trên:……………… Mẫu số B02 – CĐT Đơn vị chủ đầu tư:…………… (Ban hành theo TT số 195/2012/TT-BTC Ban quản lý dự án đầu tư:…… ngày 15/11/2012 Bộ trưởng BTC) NGUỒN KINH PHÍ ĐẦU TƯ Quý… năm… Đơn vị tính:… Phát sinh tăng Phát sinh giảm Luỹ kế từ khởi công đến cuối quý báo cáo Quý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Luỹ kế từ khởi công đến cuối quý báo cáo Số dư cuối quý Nguồn vốn Số dư đầu quý Quý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo A - …………… - …………… - …………… - …………… - …………… Tổng cộng Lập, ngày …tháng… năm… Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc BQLDAĐT (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 133 of 128 123 Cơ quan cấp trên:……………… Mẫu số B03 – CĐT Đơn vị chủ đầu tư:…………… (Ban hành theo TT số 195/2012/TT-BTC Ban quản lý dự án đầu tư:…… ngày 15/11/2012 Bộ trưởng BTC) THỰC HIỆN ĐẦU TƯ Quý… năm… Đơn vị tính:… T T Cơ cấu vốn đầu tư A B Chi phí xây dựng Giá trị thiết bị đầu tư Kế hoạch vốn duyệt Thực đầu tư đầu quý Đầu tư hồn thành bàn giao sử dụng duyệt tốn Thực đầu tư Quý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Luỹ kế từ khởi công đến cuối quý báo cáo Quý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Luỹ kế từ khởi công đến cuối quý báo cáo Thực đầu tư lại cuối quý - Giá trị thiết bị cần lắp - Giá trị thiết bị không cần lắp - … Chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Tổng cộng (1+2+3+4+5+6) Lập, ngày …tháng… năm… Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc BQLDAĐT (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 134 of 128 124 Cơ quan cấp trên: … Mẫu số B04-CĐT Đơn vị chủ đầu tư: … (Ban hành theo TT số 195/2012/TTBTC ngày 15/11/2012 Bộ trưởng BTC) Ban quản lý dự án đầu tư: … THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý … Năm Đặc điểm hoạt động Ban quản lý dự án đầu tư 1.1- Đặc điểm Ban quản lý dự án đầu tư 1.2- Đặc điểm dự án thực đầu tư + Tổng mức đầu tư duyệt: …………… + Tổng dự toán duyệt: ……………… + Số vốn đầu tư cấp: ………………… + Tiến độ thực hiện: ……………………… Chế độ kế toán áp dụng Ban quản lý dự án đầu tư 2.1- Niên độ kế toán 2.2- Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chép kế toán nguyên tắc, phương pháp quy đổi đồng tiền khác 2.3- Hình thức sổ kế tốn áp dụng 2.4- Phương pháp tính hao mòn tài sản cố định 2.5 - Phương pháp kế toán hàng tồn kho Chi tiết số tiêu báo cáo tài 3.1- Thu nhập, chi phí kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 135 of 128 125 Đơn vị tính: … STT Nội dung Thực quý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm A I Thu nhập Trong đó: - Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thu nhập khác II Chi phí Trong đó: - Giá vốn cung cấp dịch vụ - Chi phí khác III Chênh lệch thu, chi IV Sử dụng chênh lệch thu, chi 3.2- Hoạt động sản xuất thử STT Nội dung I Giá trị sản phẩm sản xuất kỳ II Giá trị sản phẩm bán kỳ III Giá trị sản phẩm tồn cuối kỳ Thực quý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 136 of 128 126 3.3- Thu, chi bán hồ sơ mời thầu STT Nội dung I Thu II Chi III Chênh lệch IV Số nộp Ngân sách Thực Luỹ kế từ quý báo cáo đầu năm 3.4 - Tình hình tăng, giảm tài sản cố định Khoản mục Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải, truyền dẫn A TSCĐ hữu hình khác Tổng cộng Nguyên giá TSCĐ Số dư đầu kỳ Số tăng kỳ Số giảm kỳ Số dư cuối kỳ Giá trị hao mòn Số dư đầu kỳ Số tăng kỳ Số giảm kỳ Số dư cuối kỳ kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 137 of 128 127 Giải thích, đánh giá số tình hình kết đầu tư xây dựng (Phần tự trình bày đơn vị) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Những công việc phát sinh đột xuất năm …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Kiến nghị đơn vị chủ đầu tư …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc BQLDAĐT (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 138 of 128 128 Cơ quan cấp trên:… Mẫu số F02 - CĐT Đơn vị chủ đầu tư:… (Ban hành theo TT số 195/2012/TT-BTC Ban quản lý dự án đầu tư:… ngày 15/11/2012 Bộ trưởng BTC) CHI TIẾT NGUỒN KINH PHÍ ĐẦU TƯ Tên nguồn kinh phí đầu tư:… Quý….năm… Phát sinh tăng Tên dự án, cơng trình, hạng mục cơng trình A Số dư đầu quý Phát sinh giảm Số dư Quý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Luỹ kế từ khởi công đến cuối quý báo cáo Quý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Luỹ kế từ khởi công đến cuối quý báo cáo cuối quý I Dự án A -Cơng trình + HMCT + HMCT +… -… II Dự án B -Cơng trình + HMCT + HMCT +… -… Tổng cộng Người lập biểu (Chữ ký, họ tên) Kế toán trưởng (Chữ ký, họ tên) Lập, ngày … tháng… năm … Giám đốc BQLDAĐT (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 139 of 128 129 Cơ quan cấp trên: … Mẫu số F03A-CĐT Đơn vị chủ đầu tư:… (Ban hành theo TT số 195/2012/TT-BTC Ban quản lý dự án đầu tư:… ngày 15/11/2012 Bộ trưởng BTC) THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THEO DỰ ÁN, CƠNG TRÌNH, HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH Q….năm… Tên dự án, cơng trình, hạng mục cơng trình A Tổng Kế hoạch vốn dự toán Xây dựng Thực đầu tư quý báo cáo Luỹ kế thực đầu tư từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Chi phí bồi Chi phí tư Chi phí thường, vấn đầu Chi phí Thiết bị quản lý khác hỗ trợ tư xây dự án dựng tái định cư Chi phí bồi Chi phí Chi phí thường, tư vấn Chi phí Thiết bị quản lý khác hỗ trợ đầu tư dự án xây dựng tái định cư Cộng Xây dựng 10 11 12 13 14 15 Luỹ kế thực đầu tư từ khởi công đến cuối quý báo cáo Cộng Xây dựng 16 17 Chi phí bồi Chi phí Chi phí thường, tư vấn Chi phí Thiết bị quản lý khác hỗ trợ đầu tư dự án xây dựng tái định cư 18 1.Dự án - Cơng trình + HMCT - Cơng trình + HMCT - Chi phí khác chưa tính cho đối tượng đầu tư kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 139 of 128 19 20 21 22 Cộng 23 140 of 128 130 2.Dự án - Cơng trình + HMCT - Cơng trình + HMCT - Chi phí khác chưa tính cho đối tượng đầu tư 3.Dự án … Tổng cộng (1+2+3+…) Lập, ngày … tháng… năm … Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc BQLDAĐT (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 140 of 128 141 of 128 131 Cơ quan cấp trên: … Đơn vị chủ đầu tư:… Ban quản lý dự án đầu tư:… Mẫu số F03B-CĐT (Ban hành theo TT số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 Bộ trưởng BTC) QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THEO DỰ ÁN, CƠNG TRÌNH, HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH HỒN THÀNH BÀN GIAO SỬ DỤNG Quý….năm… Đơn vị tính:… Phê duyệt toán vốn Luỹ kế phê duyệt toán vốn đầu tư từ đầu năm đến cuối quý báo cáo đầu tư quý báo cáo Tên dự án, công trình, hạng mục cơng trình Dự tốn Xây dựng A Thiết bị Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Cộng Xây dựng Luỹ kế phê duyệt toán vốn vốn đầu tư từ khởi công đến cuối quý báo cáo Thiết bị Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Cộng Xây dựng 10 11 12 13 14 15 16 Thiết bị Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Cộng 17 18 19 20 21 22 1.Dự án - Cơng trình + HMCT +… 2.Dự án - Cơng trình kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 141 of 128 142 of 128 132 + HMCT … 3.Dự án … Tổng cộng (1+2+3+…) Lập, ngày… tháng…năm… Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc BQLDAĐT (Chữ ký,họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký,họ tên,đóng dấu) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 142 of 128 143 of 128 133 Cơ quan cấp trên: … Mẫu số F03C-CĐT Đơn vị chủ đầu tư:… (Ban hành theo TT số 195/2012/TT-BTC Ban quản lý dự án đầu tư:… ngày 15/11/2012 Bộ trưởng BTC) CHI PHÍ KHÁC Q…năm… Đơn vị tính:… duyệt Thực quý báo cáo Kế hoạch ST T Nội dung chi phí A … Mã số vốn Luỹ kế Luỹ kế từ từ khởi đầu năm công đến cuối đến cuối quý báo quý báo cáo cáo … … Lập, ngày … tháng… năm … Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc BQLDAĐT (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 144 of 128 134 Cơ quan cấp trên: … Mẫu số F03D-CĐT Đơn vị chủ đầu tư:… (Ban hành theo TT số 195/2012/TT-BTC Ban quản lý dự án đầu tư:… ngày 15/11/2012 Bộ trưởng BTC) CHI PHÍ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Quý … năm … Đơn vị tính: … TT Nội dung chi phí Mã số Kế hoạch vốn duyệt A 3 Tiền lương khoản phụ cấp lương Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí cơng đồn, Bảo hiểm thất nghiệp Tiền thưởng Phúc lợi tập thể Chi toán dịch vụ cơng cộng Chi vật tư, văn phòng Chi thông tin, tuyên truyền Chi hội nghị 10 Cơng tác phí Chi th mướng Thực q báo cáo Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Luỹ kế từ khởi công đến cuối quý báo cáo kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 145 of 128 11 12 13 14 15 135 Chi đoàn Chi đoàn vào Chi sửa chữa, tài sản Tài sản cố định Chi phí khác Cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc BQLDAĐT (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag ... Chương 2: Cơ sở lý luận hệ thống kiểm soát nội Dự án sử dụng vốn vay ODA Chương 3: Thực trạng kiểm soát nội Ban quản lý Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp tỉnh miền Trung – Khoản vay bổ sung Chương... chuyên ngành cơng tác kiểm sốt nội dự án, tơi lựa chọn đề tài: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội Ban Quản lý Dự án Phát triển Nông thôn tổng hợp tỉnh miền Trung – Khoản vay bổ sung Với thời gian... nhằm hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Ban quản lý Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp tỉnh miền Trung – Khoản vay bổ sung kho tai lieu -1 23doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ban Quản lý dự án PTNT tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung, Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ban Quản lý dự án PTNT tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay