Công tác xã hội cá nhân trong việc hỗ trợ người cao tuổi tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

138 20 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 18:26

1 of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN TRONG VIỆC HỖ TRỢ NGƯỜI CAO TUỔI TẠI XÃ MINH QUANG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÀ NỘI - 2017 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN TRONG VIỆC HỖ TRỢ NGƯỜI CAO TUỔI TẠI XÃ MINH QUANG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chun ngành: Cơng tác xã hội Mã số : 60.90.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỖ THỊ VÂN ANH HÀ NỘI - 2017 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Công tác xã hội cá nhân việc hỗ trợ người cao tuổi xã Minh Quang, huyện Ba Vì Tp Hà nội” cơng trình nghiên cứu riêng tơi.Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực, với thực tiễn nghiên cứu Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Thương Huyền kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CẢM ƠN Đề hoàn thành luận văn nhận hỗ trợ, hướng dẫn giảng dạy thầy cô, giúp đỡ nhiều cá nhân, tổ chức Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô khoa sau đại học trường đại học, thầy cô khoa công tác xã hội tham gia giảng dạy chương trình cao học ngành công tác xã hội trường đại học Lao động – Xã hội Tôi xin chân thành cảm ơn TS.Đỗ Thị Vân Anh tận tình hỗ trợ định hướng nghiên cứu suốt q trình tơi thực đề tài luận văn thạc sỹ Hà Nội, tháng 10 năm 2017 Học viên Nguyễn Thị Thương Huyền kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài 2.Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng và khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 10 Phương pháp nghiên cứu 10 Ý nghĩa lý luận ý nghĩa thực tiễn đề tài 14 Kết cấu luận văn 15 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN TRONG HỖ TRỢ NGƯỜI CAO TUỔI 16 1.1 Khái niệm 16 1.1.1 Khái niệm công tác xã hội 16 1.1.2 Khái niệm người cao tuổi 17 1.1.3 Khái niệm nhân viên công tác xã hội 18 1.1.4 Khái niệm hỗ trợ 18 1.2 Khái niệm công cụ 19 1.2.1 Khái niệm công tác xã hội cá nhân 19 1.2.2 Khái niệm công tác xã hội cá nhân với người cao tuổi 20 1.2.3 Các nguyên tắc công tác xã hội cá nhân đôi với người cao tuổi 20 1.3 Lý thuyết ứng dụng can thiệp 23 1.3.1 Lý thuyết hệ thống sinh thái 23 1.3.2 Lý thuyết nhu cầu 24 1.3.3 Lý thuyết vị trí – vai trò 27 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng hoạt động công tác xã hội cá nhân với người cao tuổi 28 1.4.1 Năng lực, trình độ nhân viên xã hội 28 1.4.2 Đặc điểm đối tượng can thiệp, hỗ trợ 29 1.4.3 Kinh phí hoạt động 29 1.4.4 Cơ chế sách chế độ đãi ngộ nhân viên công tác xã hội 29 1.5 Luật pháp sách người cao tuổi 29 1.5.1 Những chủ trương Đảng 29 1.5.2 Luật pháp sách nhà nước 31 1.6 Phương pháp can thiệp 38 Tiểu kết chương 41 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN VÀ TIẾN TRÌNH CƠNG TÁC XÃ HỘI CÁ TRONG HỖ TRỢ NGƯỜI CAO TUỔI TẠI XÃ MINH QUANG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 42 2.1 Đặc điểm địa bàn khách thể nghiên cứu 42 2.2 Mô tả khách thể nghiên cứu 44 2.3 Thực trạng công tác xã hội cá nhân với người cao tuổi xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Tp Hà Nội 59 2.3.1 Nhận thức, đánh giá người cao tuổi công tác xã hội cá nhân với người cao tuổi cộng đồng 59 2.3.2 Mức độ tìm kiếm nguồn lực nhân viên cơng tác xã hội 60 2.3.3 Tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ người cao tuổi công tác xã hội cá nhân 61 2.4 Tiến trình cơng tác xã hội cá nhân hỗ trợ người cao tuổi xã Minh Quang, huyện Ba Vì Tp Hà Nội (đối với trường hợp cụ thể) 61 2.4.1 Hồ sơ thân chủ 61 2.4.2 Vài nét hoàn cảnh thân chủ gia đình 62 2.4.3 Giai đoạn 1: Tiếp cận thân chủ 63 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 2.4.4 Giai đoạn 2: Thu thập thông tin 64 2.4.5 Giai đoạn 3: Đánh giá xác định vấn đề 65 2.4.6 Giai đoạn 4: Lập kế hoạch can thiệp/hỗ trợ 73 2.4.7 .Giai đoạn 5: Triển khai kế hoạch thực kế hoạch 77 2.4.8 Giai đoạn 6: Lượng giá 77 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động công tác xã hội cá nhân hỗ trợ người cao tuổi 79 Tiểu kết chương 82 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN TRONG VIỆC HỖ TRỢ NGƯỜI CAO TUỔI TẠI CỘNG ĐỒNG 83 3.1 Với cộng đồng xã hội 83 3.2 Với Đảng Nhà nước 83 3.3 Đối với gia đình 85 3.4 Bản thân người cao tuổi gia đình………………………………….86 3.5 Đối với nhân viên CTXH 87 Tiểu kết chương 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC 96 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ vấn đề 68 Sơ đồ 2: sơ đồ phả hệ 70 Sơ đồ 3:Biểu đồ sinh thái 71 Biểu đồ 1.1: Thuyết nhu cầu Maslow 24 Biểu đồ 2.1: Tình trạng hôn nhân người cao tuổi xã Minh Quang 45 Biểu đồ 2.2:: Mơ hình sinh sống NCT xã Minh Quang 45 Biểu đồ 2.3 : Nguồn thu nhập người cao tuổi xã Minh Quang 46 Biểu đồ 2.4:Tình trạng sức khỏe NCT xã Minh Quang 48 Biểu đồ 2.5: Mức độ quan tâm người thân người cao tuổi 49 Biểu đồ 2.6.Mức độ hài lòng người cao tuổi quan tâm đến sức khỏe thành viên gia đình 50 Biểu đồ 2.7 Thời gian người cao tuổi dành thăm hỏi họ hàng/bạn bè/hàng xóm ngược lại 52 Biểu đồ 2.8: Mơ hình can thiệp nhân viên xã hội………………….……76 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 I DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Giới tính người cao tuổi xã Minh Quang 44 Bảng 2.2 Mong muốn, nhu cầu người cao tuổi 55 Bảng 2.3 Bảng phân tích điểm mạnh điểu yếu thân chủ 72 Bảng 2.4 bảng xây dựng kế hoạch cho thân chủ 75 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 10 of 128 II DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CTXH Công tác xã hội NCT Người cao tuổi NVCTXH Nhân viên công tác xã hội TC Thân chủ kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 124 of 128 Phúc trình II • Thời gian: 9h30’ đến 10h ngày 27/4 • Địa điểm: nhà thân chủ • Đối tượng phúc trình: Trần Thị L ( dâu bà C) • Tuổi: 45 • Trình độ học vấn: 10/10 • Mục đích: - Thơng báo cho L thơng tin thu bà C thông qua buổi tạo lập mối quan hệ - Thỏa thuận với cô L cơng việc CTXH cá nhân với bà C - Tìm hiểu thêm thơng tin gia đình mối quan hệ mọ người gia đình với bà C • Bối cảnh: Tôi xin lịch hẹn gặp cô L vào buổi sáng Đây buổi nói chuyện diễn nhanh chóng kín đáo Đây thời gian mà bà C hái rau • Nội dung: Tôi: Cháu chào cô Cô L: ừ, chào cháu Cháu vào nhà (thái độ niềm nở) Tôi: Cơ làm ạ?(Kỹ giao tiếp ( mở đầu vấn đề )) Cô L: cô làm chút việc vặt cháu Tôi: (cười) Cô L: Thế hơm cháu đến gặp có chuyện thế? Có việc quan trọng khơng cháu? kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 125 of 128 Tôi: Dạ, khơng ạ, khơng có việc quan trọng đâu cô Hôm cháu đến để đề cập đến chuyện bà nhà (Kỹ phản hồi, nhắc lại mà bà đề cập trên) Cô L: Tôi: Cô ạ, thông qua hai buổi trò chuyện tiếp xúc với em bà nhà cháu nhận thấy bà nhà hiểu biết tốt bụng Tuy nhiên, cháu nhận thấy bà chưa thực bộc lộ chia sẻ với cháu tâm tư lòng Với lại, cháu nhận thấy bà có phần khơng hợp với lắm( qua lời kể bà) Cô L: thở dài, cháu à, từ nhà cô cô với bà lại xa cách Tôi: Vâng, nên cháu muốn đồng ý cô gia đình để cháu gặp bà trò truyện với bà nhiều định xin phép bà cho cháu gặp bà nhiều để giúp bà (Kỹ thuyết phục, đưa dẫn chứng thuyết phục để xin phép bà bên cạnh hoạt động trợ giúp bà c giải vấn đề cá nhân) Cô L: có tiện cho cháu khơng?(lo lắng) Tơi: không Cháu thấy không cô Cháu cố gắng tìm hiểu việc bà gặp phải Cô L: Vậy cháu thấy làm thuận lợi làm Tơi: Dạ Cháu cảm ơn À mà ơi, hơm trước cháu có nói chuyện với bà cháu thấy bà quý em thương cô cô ạ( Kỹ khuyến khích chia sẻ (thu thập thơng tin).Tơi sử dụng hướng nói chuyện gợi chuyện để khuyến khích L chia sẻ thông tin) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 126 of 128 Cô L: ừ, bà quý cháu chúng quý bà, từ nhà cô bà thành ( khóe mắt cay cay) Tơi: em có hay nói chuyện với bà khơng cơ?( Kỹ đặt câu hỏi để thu thập thông tin) Cô L: thơi cháu à, chúng trai nên tâm Tơi: Vâng ạ, bà nhà có hay chơi thân với khơng cơ?(Kỹ phản hồi khích lệ đối tượng chia sẻ thông tin) Cô L: ừ, ngày trước bà hay chơi thân với bà Lợi hàng xóm gần nhà Tơi: Thế bà có hay gặp mặt nói chuyện khơng cơ?( Kỹ đặt câu hỏi để thu thập thơng tin) Cơ L: Khơng cháu Tôi: ạ…cô cô cho cháu xin phép hỏi số thông tin gia đình khơng ạ?(Kỹ đặt câu hỏi) Cơ L: ừ, cháu cần nói cho mà ghi Được số đồng ý trên, cô trao đổi số thông tin gia đình mối quan hệ mẹ chồng.Đơi lúc nói chuyện, L ngừng lại xúc động Tơi ngừng lại theo vài phút cô(Kỹ thấu cảm).Sau trao đổi thơng tin gia đình cơ, tơi có hỏi thêm số thông tin mối quan hệ cô mẹ chồng Trong lúc nói bà, tỏ thái độ lo lắng cho vấn đề bà C liên tục nhờ giúp đỡ bà Tôi hứa với giúp bà cần ủng hộ từ phía gia đình mình(Kỹ quan sát, lắng nghe tạo lập niềm tin cho bà nội thân chủ) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 127 of 128 Kết thúc buổi nói chuyện lúc L phải chuẩn bị nấu cơm.Tôi chào cô hẹn gặp cô vào buổi khác • Lượng giá : Kết đạt được: Thứ nhất, thu thập thơng tin gia đình bà C bao gồm : tên, tuổi, thu nhập hàng tháng, nghề nghiệp, mối quan hệ thành viên với Qua trao đổi, phần hiểu lý bà bị khủng hoảng tâm lý nhận thấy mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu gần không tốt Thuận lợi: Về phía tơi: - Có chuẩn bị kỹ kỹ CTXH trước tiến hành việc gặp gỡ đối tượng - Thu thập thông tin đặt khai thác thơng tin thân chủ: tính cách, mối quan hệ bạn bè… - Tạo lập mối quan hệ tin tưởng dâu thân chủ với thân Về phía đối tượng khai thác thơng tin( dâu bà C) - Có hợp tác tích cực - Là người thương mẹ chồng hoàn cảnh gia đình cách dạy dỗ khơng có tiếng nói chung với mẹ chồng Khó khăn kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 128 of 128 - Buổi nói chuyện diễn râ vào ban trưa có phần gấp gáp dâu mà C bận rộn với công việc dẫn tới hạn chế thời gian - Kỹ đặt câu hỏi sử dụng chưa tốt, câu hỏi chưa rõ ý nên thông tin thu câu hỏi chưa nhiều điều khiến phải đặt nhiều câu hỏi dò hỏi hỏi kiên tục buổi nói chuyện Kế hoạch tiếp theo: - Thu thập thêm thông tin bà C thông qua bà người xung quanh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 129 of 128 Phúc trình III • Thời gian: 15h00’ đến 16h00’ ngày 20/4 • Địa điểm: nhà thân chủ • Đối tượng phúc trình: thân chủ • Mục đích - Tìm hiểu thêm thơng tin bạn bè bà C, tìm hiểu việc bà bị khủng hoảng tâm lý • Người thực hiện: NVCTXH –học viên Nguyễn Thị Thương Huyền • Bối cảnh: Tơi đến gặp bà C vào buổi chiều ngày cuối tuần Hôm lần thứ bà gặp Bà C có thân mật trước, bà khơng khách sáo dè chừng trước Qua gặp gỡ trò chuyện tạo nên mối quan hệ gắn kết cho hai bà cháu tơi dần bà tin tưởng Do đó, chia sẻ bà trở nên dễ dàng • Nội dung: Tơi: Cháu chào bà TC: Chào cháu (vui mừng) Tơi: bà làm vậy? dạo sức khỏe bà ạ?có tốt khơng bà?( kỹ giao tiếp, nói chuyện sơ qua trước đề cập đến vấn đề chính) TC: bà ngồi chơi thôi, bà dạo lại đau gối Huyền Tôi: ạ, bà uống thuốc chưa bà? TC: Bà thấy nản uống không đỡ, tốn tiền mà khơng đâu vào đâu, có gặp tổ tiên cháu à( bà cười) Tôi: khơng ạ, bà lại nói thế, bà khỏe, phải sống đến trăm tuổi ( kỹ phản hồi) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 130 of 128 TC: sống chết có số biết cháu, biết mai chẳng biết sao( bà thở dài) Tôi: bà nói thế, khơng phải đâu bà ạ, bà uống thuốc thường xun, chịu khó tập thể dục, ngồi sinh hoạt tập thể cháu tin cải thiện đơcx bà ạ, không tin bà thử mà xem (Kỹ khuyến khích tham gia thân chủ vào hoạt động) TC: Tôi: bà ơi, bà kể cho cháu bạn thân bà TC:trước bà hay chơi với bà L gần nhà, gọi thân hai bà tuổi lại hợp khoản ăn trầu, gần bà chẳng muốn nói chuyện muốn nhà thơi, chán thấy bà nói ko lên chơi Tơi: ạ, hay tí cháu với bà xuống nhà bà L chơi bà nhé, bà cho khuây khỏa bà ạ, người khỏe TC: khơng, khơng lên chơi thơi tơi phải xuống đấy, kệ Tơi: bà L bận việc nên chưa lên chơi với bà bà quên bà đâu TC: ừ, Tôi: Bà bà có hay chơi thể thao với tham gia hoạt động hội người cao tuổi thơn/xã khơng bà? TC: trước có chơi bà bỏ hết rồi, nhà Tôi: Sao bà không chơi ạ, cháu thấy ngồi hoạt động, gặp gỡ ơng bà sinh hoạt tập thể, có câu lạc dưỡng sinh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 131 of 128 TC: bà tham gia có tên danh sách câu lạc dưỡng sinh bỏ hết chẳng tham gia nữa, mệt người, từ hội ko chơi với Tơi: dạ, cháu hiểu TC: nói thật hội chơi theo nhóm lắm, chẳng đồn kết đâu (Kỹ quan sát, nói điều khn mặt bà Chiện lên vẻ khơng đồng tình) Tôi: TC: mà không nhắc lại việc nữa, bà khơng thích Thấy bà khơng thích nhắc đến bạn câu lạc dưỡng sinh, tơi chuyển đề tài nói sang lĩnh vực khác để thay đổi khơng khí Chúng tơi nói chuyện với kỷ niệm bà với cháu Kết thúc buổi nói chuyện hơm lúc bà đến phải cho gà ăn , tạm biệt hẹn gặp vào ngày khác •Lượng giá: Kết đạt : Thứ nhất, Thu thập thông tin bạn bè bà C, mối quan hệ bà C với bạn bè Nhận xét thấy bà C có tính cách nhạy cảm dễ bị ảnh hưởng từ phía bạn bè Thứ hai, gia đình mình, bà quý cháu Thứ ba, chuyện giận dỗi với bà L bà L khơng lên nhà thăm bà C nên khoảng cách hai bà ngày xa Thuận lợi: - Có thoải mái thời gian tiếp xúc hai bên kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 132 of 128 - Do có tiếp xúc nên bà C trở nên thân mật hơn, buổi nói chuyện có khơng khí thoải mái chia sẻ nhiều - Bản thân tơi có chuẩn bị tốt nội dung kỹ CTXH buổi làm việc ngày hôm Khó khăn: - Trong buổi làm việc, đơi lúc tơi thân chủ tập trung, lan man sang chủ để khác Kế hoạch lần sau - Thu thập thơng tin gia đình bà C từ phía cộng đồng làng xóm - Cùng bà C xác định vấn đề kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 133 of 128 Phúc trình IV • Thời gian: 19h30’ đến 20h30’ ngày 2/5 • Địa điểm: nhà thân chủ • Đối tượng phúc trình: thân chủ • Mục đích: bà C xây dựng kế hoạch hành động • Người thực hiện: NVCTXH – học viên Nguyễn Thị Thương Huyền • Bối cảnh: Sau chuẩn đốn vấn đề bà, hẹn bà để hai bà cháu bàn bạc, lập kế hoạch hành động cụ thể dựa nguyên tắc tôn trọng quyền tự thân chủ (bà C) thân chủ người chủ động lựa chọn giải pháp Buổi giai đoạn lập kế hoạch diễn không thành công bà chưa hiểu cách lập vấn đề bà không hiểu cần lập vấn đề Do đó, buổi này, tơi dành thời gian giải thích cho bà hiểu việc lập kế hoạch có tác dụng Bản phúc trình thứ – hơm chúng tơi lập kế hoạch • Nội dung: Tôi: Cháu chào bà TC: Huyền à, vào nhà cháu Tôi: bà cháu đến bà làm lại vấn đề hôm trước TC: , làm tới thơi ( bà cười) Tôi: Vâng, vấn đề mà theo bà cần giải vẽ hết sơ đồ cháu bà xem cần bổ sung hồ sơ khơng (Kỹ tóm lược, xem xét toàn sơ đồ) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 134 of 128 TC: bà nhìn chẳng hiểu đâu, mắt bà lại nhờ cháu giúp bà Tơi: có bà không hiểu bà hỏi lại để cháu giải thích ạ, vấn đề bà nên cháu giúp bà nhận diện vấn đề giải vấ đề bà gặp phải bà TC: Thế à? Liệu bà có làm khơng nhỉ? Tơi: Được ạ, cháu tin bà làm tốt mà TC: ( vui vẻ trước ủng hộ) Tôi: bà theo bà việc thực nhanh nhất? TC: theo bà việc này, việc này… Tôi: Vậy dựa biểu đồ lập bảng kế hoạch bà Trong bảng ghi chi tiết thời gian công việc cháu thực bà TC: Chúng tơi xây dựng bảng kế hoạch chi tiết Công việc hơm hồn thành tương đối nhẹ nhàng đơn giản Kết thúc buổi làm việc, hẹn bà gặp em vào hôm khác để thực kế hoạch • Lượng giá: Kết đạt được: - Tôi hướng dẫn bà C lập kế hoạch chi tiết Thuận lợi: - Bà C có chuẩn bị nên việc lập kế hoạch dễ dàng, nhanh chóng cụ thể kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 135 of 128 - Bản thân tơi có nghiên cứu vấn đề bà C nên có bổ sung cho hướng giải vấn đề bà - Kỹ CTXH ( Kỹ tóm lược ) vận dụng tốt buổi làm việc Khó khăn: - Do lần đầu bà C chưa hiểu tầm quan trọng việc lập kế hoạch nên bị trì hỗn sang buổi khác - Bà C ngại ngùng nhìn thẳng vào vấn đề thân - Vẫn tình trạng ỷ lại vào NVCTXH ( không nghĩ hướng giải ) Kế hoạch lần sau: - Triển khai thực kế hoạch bao gồm: + Tham vấn cho TC + Tham vấn cho dâu TC + Đến gặp làm việc với cháu nội, bạn bè bà + Làm việc với cán sinh sống nơi bà kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 136 of 128 Phúc trình V • Thời gian:: 17h00’ đến 18h00’ ngày 15/6/2017 • Địa điểm: Tại nhà lãnh đạo địa phương • Đối tượng phúc trình: M – phó chủ tịch xã • Mục đích: Trao đổi với hoàn cảnh vấn đề bà C, tìm kiếm giúp đỡ từ bên ngồi ( quyền) • Người thực hiện: NVCTXH – học viên Nguyễn Thị Thương Huyền • Bối cảnh: Được đồng ý hợp tác Minh hoạt động CTXH với bà C từ buổi đầu nên trình làm việc với Hà thuận lợi dễ dàng Trong buổi làm việc này, có trao đổi sách, chương trình hỗ trợ cho Bà C gia đình bà • Nội dung: Chú M : chào cháu Tôi: cháu chào ạ, Chú M:Cháu uống nước Tôi: Vâng ạ, Cháu cảm ơn Chú M: Thế công việc nhà bà C cháu? Tôi: Cũng tốt ạ, dạo bà nói chuyện vui vẻ,hòa đồng Chú M: Thế tốt q (cười vui vẻ) Tơi: Chú ạ, hôm cháu đến gặp vấn đề bà C Chú M: Ừ Tôi: Qua trình tiếp xúc tìm hiểu, cháu biết gia đình bà C có hồn cảnh khó khăn, trai bà sớm để lại mẹ giàm vợ trẻ kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 137 of 128 chưa trưởng thành, bà lại khơng có lương hưu, việc làm thêm cô L để nuôi gia đình khơng nhiều (Kỹ phản hồi, tường thuật lại thông tin thu thập bà C gia đình bà với chú) Chú M: Ừ, biết Tôi:Cháu muốn hỏi liệu xin cho bà C gia đình bà hưởng chế độ hay sách nhà nước không ạ?( Kỹ đàm phán, thuyết phục) Chú M: Ừ, sách hỗ trợ gia đình hồn cảnh khó khăn năm cấp rồi, sách khác gia đình bà C chưa đủ tiêu chuẩn Tơi: Vậy ạ, có chương trình cho vay vốn khơng ạ, giúp gia đình bà có vốn phục vụ sản xuất Chú M: Cái sách có cho hộ gia đình có hồn cảnh khó khăn vay đấy, khơng có thấy gia đình bà đăng ký vay Tơi: Chúng ta hướng dẫn cung cấp thơng tin quyền lợi vay cho gia đình bà C khơng ạ? Chú M: Cái sẵn sàng, khuyến khích vay để đầu tư, cải thiện sở vật chất, đầu tư vào chăn ni cháu Tơi: Vậy tốt q ạ, cháu cảm ơn chú, cháu mừng À, hồn cảnh nhà bà C xem làm đơn xin miễn giảm học phí cho cháu bà C cô L không ạ? Cháu thấy đơn thân ni chưa đủ 18 tuổi phải trợ cấp hàng tháng Chú M: phải tìm hiểu nhé, nằm vấn đề sách nhà nước( dự lúc) để bàn bạc lại với cô phụ trách xem kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 138 of 128 Tôi: Vâng ạ, cháu cảm ơn nhiều ạ, nhớ lưu tâm giúp cháu nhú nhé, cháu trao đổi với gia đình bà C thêm vấn đề Chú M:ừ nhớ rồi, cháu yên tâm, quyền lợi mà đáng hưởng định giúp gia đình bà Tơi: Vâng ạ, cháu cảm ơn Sau đó, trao đổi thêm vài điều nữa.Ra về, cảm thấy vui cơng việc hơm diễn thuận lợi • Lượng giá: Kết đạt được: - Thuyết phục tìm sách trợ giúp phù hợp với gia đình thân chủ từ phía quyền địa phương Thuận lợi: - Có chuẩn bị đầy đủ kỹ CTXH có tìm hiểu chương trình, sách xã hội; - Được giúp đỡ nhiệt tình từ phía cán xã; - Buổi làm việc diễn nhanh chóng, hiệu Khó khăn: - Việc sách triển khai tới gia đình bà C diễn chậm trình hồn thành thủ tục kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag ... tiễn công tác xã hội cá nhân hỗ trợ người cao tuổi Chương 2: Thực trạng công tác xã gội cá nhân tiến trình cơng tác xã hội cá nhân hỗ trợ người cao tuổi xã Minh Quang huyện Ba Vì Tp .Hà Nội Chương... lực nhân viên công tác xã hội 60 2.3.3 Tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ người cao tuổi công tác xã hội cá nhân 61 2.4 Tiến trình cơng tác xã hội cá nhân hỗ trợ người cao tuổi xã Minh Quang, huyện Ba. .. VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN TRONG VIỆC HỖ TRỢ NGƯỜI CAO TUỔI TẠI XÃ MINH QUANG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác xã hội cá nhân trong việc hỗ trợ người cao tuổi tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Công tác xã hội cá nhân trong việc hỗ trợ người cao tuổi tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay