ĐỀ ÔN TẬP CƠ BẢN KỲ 2 LÓP 10-05- CÓ ĐÁP ÁN

2 45 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 18:17

ĐỀ ÔN KỲ II-01-10-08-2017 Câu Chọn đáp án Mức vững vàng cân xác định A độ cao trọng tâm B diện tích mặt chân đế C giá trọng lực D độ cao trọng tâm diện tích mặt chân đế Câu Chọn đáp án A Ngẫu lực hệ hai lực song song, chiều, độ lớn tác dụng vào vật B Ngẫu lực hệ hai lực song song, ngược chiều, độ lớn tác dụng vào vật C.Ngẫu lực hệ hai lực song song, độ lớn tác dụng vào vật D Ngẫu lực hệ hai lực song song, ngược chiều, độ lớn tác dụng vào hai vật Câu Một vật khối lượng m = 5,0 kg đứng yên mặt phẳng nghiêng nhờ sợi dây song song với mặt phẳng nghiêng Góc nghiêng  = 300 Bỏ qua ma sát vật mặt phẳng nghiêng; lấy g = 10m/s Xác định lực căng dây phản lực mặt phẳng nghiêng A T = 25 (N), N = 43 (N) B T = 50 (N), N = 25 (N).C T = 43 (N), N = 43 (N) D T = 25 (N), N = 50 (N) Câu Một người gánh thùng gạo nặng 300N thùng ngơ nặng 200N Đòn gánh dài 1m Hỏi vai người phải đặt điểmnào, chịu lực bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng đòn gánh A Cách thùng ngô 30cm, chịu lực 500N B Cách thùng ngô 40cm, chịu lực 500N C Cách thùng ngô 50 cm, chịu lực 500N D Cách thùng ngô 60 cm, chịu lực 500N Câu Một vật chuyển động với vận tốc tác dụng lực không đổi Công suất lực là: A P=Fvt B P=Fv D P=Fv2 C P=Ft Câu Lò xo độ cứng k = 200 N/m, đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ Khi lò xo bị giãn 2cm đàn hồi hệ bằng: A 0,04 J B 400 J C 200J D 100 J Câu Hệ thức sau phù hợp với định luật Sác – lơ A p ~ t p1 p2  T T2 B C số D Câu Một bình kín chứa khí ơxi nhiệt độ 27 0C áp suất 105Pa Nếu đem bình phơi nắng nhiệt độ 177 0C áp suất bình là: A 1,5.105 Pa B 105 Pa C 2,5.105 Pa D 3.105 Pa Câu Một lượng khí đựng xilanh pittơng chuyển động Các thơng số trạng thái lượng khí là: at, 15lít, 300K Khi pittơng nén khí, áp suất khí tăng lên tới 3,5 at, thể tích giảm 12lít Nhiệt độ khí nén : A 400K B.420K C 600K D.150K Câu 10 Người ta truyền cho khí xilanh nhiệt lượng 100J Khí nở thực công 70J đẩy pittông lên Độ biến thiên nội khí : A 20J B 30J C 40J D 50J Câu 11 Truyền nhiệt lượng 6.106 J cho khí xilanh hình trụ, khí nở đẩy pittơng chuyển động làm thể tích khí tăng thêm 0,5m3 Biết áp suất khí 8.10 N/m2 coi áp suất không đổi qúa trình khí thực cơng Độ biến thiên nội khí là: A 106 J.B 2.106 J.C 3.106 J.D 4.106 J Câu 12 Chọn đáp án Mức chất lỏng ống mao dẫn so với bề mặt chất lỏng bên ống phụ thuộc vào A đường kính ống, tính chất chất lỏng C tính chất chất lỏng thành ống B đường kính ống tính chất thành ống D đường kính ống, tính chất chất lỏng thành ống Câu 13 Ngun nhân tượng dính ướt khơng dính ướt chất lỏng chất rắn là: A Lực tương tác phân tử chất lỏng chất rắn.B Bề mặt tiếp xúc C Bề mặt khum lồi chất lỏng D Bề mặt khum lõm chất lỏng Câu 14 Khi nhiệt độ khơng khí tăng độ ẩm tuyệt đối độ ẩm tỉ đối thay đổi nào? A Độ ẩm tuyệt đối độ ẩm cực đại tăng nên độ ẩm tỉ đối không thay đổi B Độ ẩm tuyệt đối giảm, độ ẩm cực đại tăng nên độ ẩm tỉ đối giảm C Độ ẩm tuyệt đối tăng chậm, độ ẩm cực đại tăng nhanh nên độ ẩm tỉ đối giảm D Độ ẩm tuyệt đối khơng thay đổi, độ ẩm cực đại giảm nên độ ẩm tỉ đối tăng Câu 15 Khi vật rắn kim loại bị nung nóng khối lượng riêng vật tăng hay giảm? Tại sao? A Tăng, thể tích vật khơng đổi khối lượng vật giảm B Giảm, khối lượng vật khơng đổi tích vật tăng C Tăng thể tích vật tăng chậm khối lượng vật tăng nhanh D Giảm, khối lương vật tăng châm vật tăng nhanh ... thêm 0,5m3 Biết áp suất khí 8 .10 N/m2 coi áp suất không đổi qúa trình khí thực cơng Độ biến thiên nội khí là: A 106 J.B 2. 106 J.C 3 .106 J.D 4 .106 J Câu 12 Chọn đáp án Mức chất lỏng ống mao dẫn... B. 420 K C 600K D.150K Câu 10 Người ta truyền cho khí xilanh nhiệt lượng 100 J Khí nở thực công 70J đẩy pittông lên Độ biến thiên nội khí : A 20 J B 30J C 40J D 50J Câu 11 Truyền nhiệt lượng 6 .106 ... ẩm tuyệt đối độ ẩm tỉ đối thay đổi nào? A Độ ẩm tuyệt đối độ ẩm cực đại tăng nên độ ẩm tỉ đối không thay đổi B Độ ẩm tuyệt đối giảm, độ ẩm cực đại tăng nên độ ẩm tỉ đối giảm C Độ ẩm tuyệt đối
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN TẬP CƠ BẢN KỲ 2 LÓP 10-05- CÓ ĐÁP ÁN, ĐỀ ÔN TẬP CƠ BẢN KỲ 2 LÓP 10-05- CÓ ĐÁP ÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay