ĐỀ CƠ BẢN ÔN TẬP VẬT LÝ 10-02 KỲ 2-2018

2 47 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 18:17

ĐỀ ÔN TẬP BẢN HỌC KỲ II LỚP 10-19-07-2017 Câu Điều kiện cân vật chịu tác dụng ba lực không song song là: Ba lực phải giá đồng phẳng, đồng quy thoả mãn điều kiện    F1 − F3 = F2    F1 + F2 = − F3    F1 + F2 = F3    F1 − F2 = F3 A ; B ; C ; D Câu Hợp lực hai lực song song chiều là:  F1 − F2 = F   F1 + F2 = F   F1 + F2 = F   F1 − F2 = F   ÷  ÷  ÷  ÷  F1 = d1 ÷  F1 = d ÷  F1 = d1 ÷  F1 = d ÷ F d ÷ F ÷ F d ÷ F ÷  2   d1   2   d1  A B C D Câu Chọn đáp án đúng.Cánh tay đòn lực A khoảng cách từ trục quay đến giá lực B khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt lực C khoảng cách từ vật đến giá lực.D khoảng cách từ trục quay đến vật Câu Một chắn đường dài 7,8m, trọng lượng 2100N trọng tâm cách đầu trái 1,2m Thanh quay quanh trục nằm ngang cách đầu bên trái 1,5m Hỏi phải tác dụng vào đầu bên phải lực để nằm ngang A 100N B.200N C 300N  P1  P D.400N Câu Chọn phát biểu đúng.Động lượng hệ lập đại lượng A khơng xác định B bảo tồn C khơng bảo tồn D biến thiên Câu 150 Đơn vị sau đơn vị công suất? A J.s B W C N.m/s D HP Câu Trong câu sau câu sai?Động vật không đổi vật A chuyển động thẳng đều.B chuyển động với gia tốc không đổi.C chuyển động tròn đều.D chuyển động cong Câu Chọn phát biểu đúng.Cơ đại lượng A luôn dương B luôn dương không C âm dương khơng D ln khác khơng Câu Một vật khối lượng m gắn vào đầu lò xo đàn hồi độ cứng k, đầu lo xo cố định Khi lò xo bị nén lại đoạn ∆l (∆l < 0) đàn hồi bằng: Wt = k ∆l Wt = k ( ∆l ) 2 Wt = − k ( ∆l ) 2 Wt = − k ∆l A .B C D Câu Quá trình sau đây, động lượng ơtơ bảo tồn? A Ơtơ tăng tốc B Ơtơ chuyển động tròn.C Ơtơ giảm tốc D Ơtơ chuyển động thẳng đường ma sát Câu 10 Chọn phát biểu đúng.Động vật tăng A vận tốc vật giảm B vận tốc vật v = const C lực tác dụng lên vật sinh công dương D lực tác dụng lên vật không sinh công Câu 11 Một vật khối lượng kg rơi tự xuống đất khoảng thời gian 0,5 giây ( Lấy g = 9,8 m/s 2) Độ biến thiên động lượng vật khoảng thời gian là: A 5,0 kg.m/s B 4,9 kg m/s C 10 kg.m/s D 0,5 kg.m/s Câu 12 Một gàu nước khối lượng 10 kg kéo cho chuyển động lên độ cao 5m khoảng thời gian phút 40 giây (Lấy g = 10 m/s2) Cơng suất trung bình lực kéo là: A 0,5 W B 5W C 50W D 500 W Câu 13 Một vật nhỏ khối lượng m = 100g gắn vào đầu mơt lò xo đàn hồi độ cứng k = 200 N/m(khối lượng không đáng kể), đầu lò xo gắn cố định Hệ đặt mặt phẳng ngang không ma sát Kéo vật giãn 5cm so với vị trí ban đầu thả nhẹ nhàng hệ vật vị trí là: A 25.10-2 J B 50.10-2 J C 100.10-2 J D 200.10-2 J Câu 14 Trong đại lượng sau đây, đại lượng thơng số trạng thái lượng khí? A Thể tích B Khối lượng C Nhiệt độ tuyệt đối D Áp suất Câu 14 Quá trình biến đổi trạng thái thể tích giữ khơng đổi gọi q trình: A Đẳng nhiệt B Đẳng tích C Đẳng áp D Đoạn nhiệt Câu 16 Trong hệ thức sau đây, hệ thức không phù hợp với định luật Sáclơ p = T A p ~ T B p ~ t C số D p.V = số Câu 17 Trường hợp sau không áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng A Nung nóng lượng khí bình đậy kín B Dùng tay bóp lõm bóng C Nung nóng lượng khí xilanh làm khí nóng lên, dãn nở đẩy pittông dịch chuyển D Nung nóng lượng khí bình khơng đậy kín Câu 18 Một xilanh chứa 100 cm3 khí áp suất 2.105 Pa Pit tơng nén đẳng nhiệt khí xilanh xuống 50 cm Áp suất khí xilanh lúc : A 105 Pa B 3.105 Pa C 105 Pa D 5.105 Pa Câu 19 Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,5 kg nước C đến sơi bao nhiêu? Nếu biết nhiệt dung nước xấp xỉ 4,18.10 3J/ (kg.K) A 2,09.105J B 3.105J C.4,18.105J D 5.105J Câu 20 Công thức sau công thức tổng quát nguyên nhiệt động lực học ? ∆U = A + Q ∆U = Q A+Q = ∆U = A A B C Câu 21 Trong q trình chất khí nhận nhiệt sinh cơng A Q < A > B Q > A> C Q > A < Câu 22 Đặc điểm tính chất khơng liên quan đến chất rắn kết tinh? A dạng hình học xác định B cấu trúc tinh thể C nhiệt độ nóng chảy khơng xác định D nhiệt độ nóng chảy xác định Câu 23 Độ nở khối vật rắn đồng chất xác định theo công thức: ∆V = V − V0 = β V0 ∆t D D Q < A < Q= λ m Q= m λ a 100% A f = a A D Q = L.m A B C Câu 26 Độ ẩm tỉ đối khơng khí xác định theo cơng thức: f = ∆V = V0 − V = βV∆t ∆V = β V0 ∆V = V − V0 = V0 ∆t A B C Câu 24 Chọn đáp đúng.Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể chất gọi A nóng chảy B kết tinh C hoá D ngưng tụ Câu 25 Nhiệt nóng chảy Q xác định theo cơng thức: Q = λ m D f = a.A.100% f = A 100% a A B C D Câu 27 Chất rắn thuộc loại chất rắn vơ định hình? A Băng phiến B Nhựa đường C Kim loại D Hợp kim Câu 28 Một dầm cầu sắt độ dài 10m nhiệt độ trời 10 0C Khi nhiệt độ ngồi trời 400C độ dài dầm cầu tăng bao nhiêu? Biết hệ số nở dài sắt 12.10-6K A Tăng xấp xỉ 36 mm B Tăng xấp xỉ 1,3 mm.C Tăng xấp xỉ 3,6 mm D Tăng xấp xỉ 4,8 mm Câu 29 Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm khối lượng 100g nhiệt độ 20 0C, để hố lỏng nhiệt độ 658 0C bao nhiêu? Biết nhơm nhiệt dung riêng 896J/(kg.K), nhiệt nóng chảy 3,9.105J/K A 96,16J B.95,16J C 97,16J D.98,16J
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƠ BẢN ÔN TẬP VẬT LÝ 10-02 KỲ 2-2018, ĐỀ CƠ BẢN ÔN TẬP VẬT LÝ 10-02 KỲ 2-2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay