ĐỀ VẬT LÝ 10 KỲ 2- CÓ ĐÁP ÁN 01

2 60 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 18:17

ĐỀ ÔN TẬP BẢN HỌC KỲ II LỚP 10 Câu Chọn đáp án A Hai lực cân hai lực đặt vào vật, giá, ngược chiều độ lớn B Hai lực cân hai lực giá, ngược chiều độ lớn C Hai lực cân hai lực đặt vào vật, ngược chiều độ lớn D Hai lực cân hai lực đặt vào vật, giá, chiều độ lớn Câu Trong phát biểu sau, phát biểu sai ? Vị trí trọng tâm vật A phải điểm vật B trùng với tâm đối xứng vật C trục đối xứng vật D phụ thuộc phân bố khối lượng vật Câu Nhận xét sau Quy tắc mômen lực: A Chỉ dùng cho vật rắn trục cố định.B Chỉ dùng cho vật rắn khơng trục cố định C Không dùng cho vật cả.D Dùng cho vật rắn trục cố định khơng cố định Câu Mômen lực lực trục quay độ lớn lực 5,5 N cánh tay đòn mét ? A 10 N B 10 Nm C 11N D.11Nm Câu Động lượng vật khối lượng m chuyển động với vận tốc đại lượng xác định công thức : A B C D Câu Động vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc v : A B C D Câu Chọn đáp án đúng.Cơng biểu thị tích A lượng khoảng thời gian B lực, quãng đường khoảng thời gian C lực quãng đường D lực vận tốc Câu Một vật khối lượng m, đặt độ cao z so với mặt đất trọng trường Trái Đất trọng trường vật xác định theo công thức: A B C D Câu Khi vật chịu tác dụng lực đàn hồi (Bỏ qua ma sát) vật xác định theo công thức: A B C D Câu 10 Một người chèo thuyền ngược dòng sơng Nước chảy xiết nên thuyền không tiến lên so với bờ Người thực cơng khơng? sao? A có, thuyền chuyển động B khơng, qng đường dịch chuyển thuyền khơng C người tác dụng lực D khơng, thuyền trơi theo dòng nước Câu 11 Chọn phát biểu đúng.Khi vận tốc vật tăng gấp hai, A gia tốc vật tăng gấp hai B động lượng vật tăng gấp bốn C động vật tăng gấp bốn D vật tăng gấp hai Câu 12 Chọn phát biểu Động lượng vật liên hệ chặt chẽ với A vận tốc B C quãng đường D công suất Câu 13 Nếu ngồi trọng lực lực đàn hồi, vật chịu tác dụng lực cản, lực ma sát hệ bảo tồn khơng? Khi cơng lực cản, lực ma sát A khơng; độ biến thiên B có; độ biến thiên năng.C có; số D khơng; số Câu 14 Chọn phát biểu đúng.Một vật nằm yên, cóA vận tốc B động lượng C động D Câu 15 Một đá khối lượng kg, bay với vận tốc 72 km/h Động lượng đá là: A p = 360 kgm/s B p = 360 N.s C p = 100 kg.m/s D p = 100 kg.km/h Câu 16 Một người kéo hòm gỗ trượt sàn nhà dây phương hợp với phương ngang góc 60 Lực tác dụng lên dây 150N Công lực thực hòm trượt 10 mét là: A A = 1275 J B A = 750 J C A = 1500 J D A = 6000 J Câu 17 Một vật trọng lượng 1,0 N động 1,0 J (Lấy g = 10m/s ) Khi vận tốc vật bằng: A 0,45m/s B 1,0 m/s C 1.4 m/s D 4,4 m/s Câu 18 Một vật ném lên độ cao1m so với mặt đất với vận tốc đầu m/s Biết khối lượng vật 0,5 kg (Lấy g = 10m/s 2) vật so với mặt đất bằng:A 4J B J C J D J Câu 19 Tính chất sau khơng phải chuyển động phân tử vật chất thể khí? A Chuyển động hỗn loạn B Chuyển động hỗn loạn không ngừng C Chuyển động không ngừng.D Chuyển động hỗn loạn xung quanh vị trí cân cố định Câu 20 Hệ thức sau hệ thức định luật Bôilơ Mariốt? A B số C số D số Câu 21 Quá trình biến đổi trạng thái nhiệt độ giữ khơng đổi gọi q trình A Đẳng nhiệt.B Đẳng tích.C Đẳng áp D Đoạn nhiệt Câu 22 Dưới áp suất 105 Pa lượng khí tích 10 lít Nếu nhiệt độ giữ khơng đổi áp suất tăng lên 1,25 10 Pa thể tích lượng khí là: A V2 = lít B V2 = lít C V2 = lít D V2 = 10 lít Câu 23 Chọn đáp án đúng.Nội vật A tổng động vật.B tổng động phân tử cấu tạo nên vật C tổng nhiệt lượng mà vật nhận trình truyền nhiệt thực cơng D nhiệt lượng vật nhận q trình truyền nhiệt Câu 24 Cơng thức tính nhiệt lượng A B C D Câu 25 Biết nhiệt dung nước xấp xỉ 4,18.10 J/(kg.K) Nhiệt lượng cần cung cấp cho kg nước 200C sôi : A 8.104 J.B 10 104 J C 33,44 104 J D 32.103 J Câu 26 Câu sau nói nội khơng đúng? A Nội dạng lượng.B Nội nhiệt lượng C Nội chuyển hố thành dạng lượng khác.D Nội vật tăng lên, giảm Câu 27 Phân loại chất rắn theo cách đúng? A Chất rắn đơn tinh thể chất rắn vơ định hình B Chất rắn kết tinh chất rắn vơ định hình C Chất rắn đa tinh thể chất rắn vơ định hình D Chất rắn đơn tinh thể chất rắn đa tinh thể Câu 28 Độ nở dài l vật rắn (hình trụ đồng chất) xác định theo công thức: A B C D Câu 29 Chọn đáp Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng chất gọi A nóng chảy B kết tinh C bay D ngưng tụ Câu 30 Lực căng mặt tác dụng lên đoạn đường nhỏ bề mặt chất lỏng ln phương vng góc với đoạn đường tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng, chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng độ lớn xác định theo hệ thức: A B C D Câu 31 Chất rắn đây, thuộc loại chất rắn kết tinh? A Thuỷ tinh B Nhựa đường C Kim loại D Cao su Câu 32 Dụng cụ ngun tắc hoạt động khơng liên quan đến nở nhiệt là: A Rơ le nhiệt B Nhiệt kế kim loại C Đồng hồ bấm giây D Ampe kế nhiệt Câu 33 Ở nhiêt độ 300 C độ ẩm tỷ đối 25% ta cảm thấy A nóng lực khó chịu B lạnh C mát D nóng Câu 34 Một thước thép 20 C độ dài 1m, hệ số nở dài thép  = 11.10-6 K-1 Khi nhiệt độ tăng đến 40 0C, thước thép dài thêm là: A.2,4 mm B 3,2 mm C 4,2mm D 0,22 mm Câu 35 Lực căng mặt tác dụng lên vòng kim loại chu vi 50 mm nhúng vào nước xà phòng bao nhiêu? Biết hệ số căng bề mặt  = 0,040 N/m A f = 0,001 N B f = 0,002 N C f = 0,003 N D f = 0,004 N
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ VẬT LÝ 10 KỲ 2- CÓ ĐÁP ÁN 01, ĐỀ VẬT LÝ 10 KỲ 2- CÓ ĐÁP ÁN 01

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay