đồ án cô đặc xút NaOH

54 41 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 18:00

Dung dòch NaOH 12% ôû 30oC töø boàn chöùa nguyeân lieäu ñöôïc bôm qua löu löôïng keá leân boàn cao vò caùch maët ñaát 25m, löu löôïng luoân oån ñònh laø 3500 kgh. Sau ñoù dung dòch qua thieát bò gia nhieät, taïi ñaây dung dòch ñöôïc ñun noùng ñeán 103.8 oC baèng hôi nöôùc baõo hoøa coù nhieät ñoä 147oC töø loø hôi. Thieát bò gia nhieät laø loaïi oáng chuøm thaúng ñöùng, dung dòch ñi trong oáng, hôi ñoát ñi ngoaøi oáng, thieát bò coù ñöôøng kính laø 0.8m, chieàu daøi oáng truyeàn nhieät 2m, ñöôøng kính ngoaøi oáng truyeàn nhieät laø 57mm vaø coù 37 oáng.Sau ñoù dung dòch töï chaûy vaøo noài I, ñaây laø loaïi thieát bò coâ ñaëc coù oáng tuaàn hoaøn trung taâm, ñöôøng kính buoàng ñoát 1.6m, chieàu daøi oáng truyeàn nhieät laø 4m, ñöôøng kính ngoaøi oáng 57mm, buoàng boác coù ñöôøng kính 1.8m, chieàu cao 1.5m. Taïi ñaây dung dòch ñöôïc coâ ñaëc ñeán 18.101% nhôø hôi ñoát baõo hoøa coù aùp suaát 4.5 at cuõng töø loø hôi, löôïng hôi ñoát caàn söû duïng laø 1176.384 kgh. hôi thöù boác leân coù aùp suaát 2.865 at.Nhôø cheânh leäch nhieät ñoä maø dung dòch ra khoûi noài I coù theå töï chaûy qua noài II. Hôi thöù cuûa noài I ñöôïc duøng laøm hôi ñoát cho noài II ñeå tieát kieäm nhieân lieäu. ÔÛ noài II, dung dòch seõ ñöôïc coâ ñaëc ñeán 25.4%, hôi thöù boác leân ôû aùp suaát 1.435 at.Töông töï nhö theá, dung dòch ñi qua noài III, cuoái cuøng ñöôïc coâ ñaëc ñeán 42% nhôø hôi thöù cuûa noài II. Saûn phaåm ñöôïc laáy ra ôû noài III nhôø bôm vì moâi tröôøng trong noài III laø chaân khoâng neân dung dòch khoâng töï chaûy ra ñöôïc.Hôi thöù boác leân ôû noài III coù aùp suaát 0.3 at, nhieät ñoä 69.7 oC cho qua thieát bò ngöng tuï Baromet, ñöôøng kính thieát bò laø 0.6m, soá ngaên 8, chieàu cao 8m, aùp suaát trong thieát bò ngöng tuï laø 0.3 at. Phaàn khí khoâng ngöng trong thieát bò Baromet ñöôïc ñöa qua boä phaän taùch loûng roài huùt ra ngoaøi baèng bôm chaân khoâng. Nöôùc cung caáp cho thieát bò Baromet ñöôïc bôm töø beå nöôùc saïch, nhieät ñoä cuûa nöôùc laø 30C.Phaàn khí khoâng ngöng cuûa caùc noài ñöôïc thaûi boû. Coøn nöôùc ngöng ñöôïc daãn qua caùc baãy hôi ñöa ñeán beå chöùa nöôùc. Đồ án Quá trình – Thiết bò CBHD: Trònh Văn Dũng Phần I MỞ ĐẦU 1.1 Giới thiệu nguyên liệu 1.1.1 Tính chất lý hóa dung dòch NaOH 1.1.2 Ứng dụng 1.2 Khái quát đặc nhiệm vụ đồ án 1.2.1 Khái quát đặc 1.2.2 Nhiệm vụ đồ án Phần II THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Phần III TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯNG 3.1 Cân vật chất 3.2 Cân nhiệt lượng 3.2.1 Xác đònh áp suất nhiệt độ nồi 3.2.2 Xác đònh tổn thất nhiệt độ 3.2.3 Hiệu số nhiệt độ hữu ích nhiệt độ sôi nồi 3.2.4 Cân nhiệt lượng Phần IV TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHÍNH 12 4.1 Tính bề mặt truyền nhiệt buồng đốt 12 4.1.1 Tính nhiệt lượng đốt cung cấp 12 4.1.2 Tính hệ số truyền nhiệt K nồi 12 4.1.3 Hiệu số nhiệt độ hữu ích thực nồi 15 4.1.4 Tính diện tích bề mặt truyền nhiệt nồi 15 4.2 Tính kích thước buồng đốt buồng bốc 16 4.2.1 Kích thước buồng đốt 16 4.2.2 Kích thước buồng bốc 17 Phần V TÍNH KHÍ 19 5.1 Thân thiết bò 19 5.1.1 Thân buồng đốt 19 5.1.2 Thân buồng bốc 21 5.2 Nắp đáy thiết bò 24 5.2.1 Nắp 24 5.2.2 Đáy 26 5.3 Vỉ ống 30 SV: Trần Thò Thanh Hồng Trang Đồ án Quá trình – Thiết bò CBHD: Trònh Văn Dũng 5.4 Bích – đệm – bulông 31 5.4.1 Bích 31 5.4.2 Đệm 31 5.4.3 Bulông ghép bích 31 5.5 Tai treo 32 5.5.1 Tính khối lượng nồi đặc 32 5.5.2 Tải trọng tác dụng lên tai treo 34 5.6 Kính quan sát 34 5.7 Tổng kết thiết bò 35 Phần VI TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHỤ 36 6.1 Thiết bò ngưng tụ baromet 36 6.1.1 Lượng nước lạnh cần tưới vào thiết bò ngưng tụ 36 6.1.2 Thể tích không khí cần hút khỏi thiết bò ngưng tụ 36 6.1.3 Các kích thước chủ yếu thiết bò ngưng tụ Baromet 37 6.2 Thiết bò gia nhiệt nhập liệu 39 6.2.1 Tính lượng đốt cần dùng 39 6.2.2 Tính hệ số truyền nhiệt 40 6.2.3 Tính bề mặt truyền nhiệt 42 6.2.4 Số ống truyền nhiệt 42 6.2.5 Đường kính thiết bò gia nhiệt 42 6.3 Đường kính ống dẫn 43 6.4 Bồn cao vò 43 6.5 Bơm 45 6.5.1 Bơm chân không 45 6.5.2 Bơm nước cho thiết bò ngưng tụ, bơm nhập liệu, bơm tháo liệu nồi III 45 6.6 Lớp cách nhiệt 47 Phần VII TÍNH KINH TẾ 48 Phần VIII KẾT LUẬN 49 Phần IX CHÚ THÍCH 50 Phần X TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 SV: Trần Thò Thanh Hồng Trang Đồ án Quá trình – Thiết bò CBHD: Trònh Văn Dũng Phần I : MỞ ĐẦU 1.1 GIỚI THIỆU NGUYÊN LIỆU 1.1.1 Tính chất lý hóa dung dòch NaOH Natrihydroxyt chất rắn màu trắng, hút ẩm mạnh, tan dễ dàng nước rượu (như rượu etylic, metylic, …) Dung dòch NaOH tính base mạnh, tác dụng phá hủy nhiều nhiều vật liệu giấy, vải, da, … nên gọi xút ăn da NaOH sôi 1390 °C Ở trạng thái nóng chảy, ăn mòn thủy tinh, sứ platin (khi mặt không khí) 1.1.2 Ứng dụng NaOH ứng dụng nhiều công nghiệp nên sản xuất với quy mô lớn như: ▪ Sản xuất cellulose từ gỗ ▪ Sản xuất xà phòng, giấy, tơ nhân tạo ▪ Tinh chế dầu thực vật sản phẩm chưng cất từ dầu mỏ, chế phẩm nhuộm dược phẩm ▪ Là thuốc thử sử dụng thông dụng phòng thí nghiệm 1.2 KHÁI QUÁT VỀ ĐẶC VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN 1.2.1 Khái quát đặc đặc trình làm tăng nồng độ chất rắn hòa tan dung dòch cách tách phần dung môi dạng Tùy theo tính chất cấu tử khó bay (hay không bay trình đó), ta tách phần dung môi (cấu tử dễ bay hơn) phương pháp nhiệt độ (đun nóng) hay phương pháp làm lạnh kết tinh đặc thường ứng dụng rộng rãi công nghệ hóa học thực phẩm với mục đích: ▪ Làm tăng nồng độ chất hoà tan dung dòch (làm đậm đặc) ▪ Tách chất hoà tan dạng rắn (kết tinh) ▪ Tách dung môi dạng nguyên chất (nước cất) SV: Trần Thò Thanh Hồng Trang Đồ án Quá trình – Thiết bò CBHD: Trònh Văn Dũng ▪ Lấy nhiệt từ môi trường lạnh thay đổi trạng thái tác nhân làm lạnh Quá trình đặc thường tiến hành trạng thái sôi, nghóa áp suất riêng phần dung môi bề mặt dung dòch áp suất làm việc thiết bò Quá trình đặc tiến hành áp suất khác Khi làm việc áp suất thường dùng thiết bò hở, làm việc áp suất khác dùng thiết bò kín Quá trình đặc làm việc gián đoạn hay liên tục, tiến hành hệ nồi hay nhiều nồi Thường phân loại thiết bò đặc theo cách sau: ▪ Theo bố trí bề mặt đun nóng: nằm ngang, thẳng đứng, nghiêng… ▪ Theo chất tải nhiệt: đun nóng (hơi bão hòa, nhiệt), khói lò, chất tải nhiệt nhiệt độ cao (dầu, nước áp suất cao…), dòng điện… ▪ Theo chế độ tuần hoàn: tuần hoàn tự nhiên, tuần hoàn cưỡng bức… ▪ Theo cấu tạo bề mặt đun nóng: vỏ bọc ngoài, ống xoắn, ống chùm… 1.2.2 Nhiệm vụ đồ án Ở phạm vi đồ án này, ta sử dụng thiết bò đặc chân không nồi liên tục xuôi chiều loại ống chùm ống tuần hoàn trung tâm để đặc xút SV: Trần Thò Thanh Hồng Trang Đồ án Quá trình – Thiết bò CBHD: Trònh Văn Dũng Phần II : THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Dung dòch NaOH 12% 30oC từ bồn chứa nguyên liệu bơm qua lưu lượng kế lên bồn cao vò cách mặt đất 25m, lưu lượng ổn đònh 3500 kg/h Sau dung dòch qua thiết bò gia nhiệt, dung dòch đun nóng đến 103.8 oC nước bão hòa nhiệt độ 147oC từ lò Thiết bò gia nhiệt loại ống chùm thẳng đứng, dung dòch ống, đốt ống, thiết bò đường kính 0.8m, chiều dài ống truyền nhiệt 2m, đường kính ống truyền nhiệt 57mm 37 ống Sau dung dòch tự chảy vào nồi I, loại thiết bò đặc ống tuần hoàn trung tâm, đường kính buồng đốt 1.6m, chiều dài ống truyền nhiệt 4m, đường kính ống 57mm, buồng bốc đường kính 1.8m, chiều cao 1.5m Tại dung dòch đặc đến 18.101% nhờ đốt bão hòa áp suất 4.5 at từ lò hơi, lượng đốt cần sử dụng 1176.384 kg/h thứ bốc lên áp suất 2.865 at Nhờ chênh lệch nhiệt độ mà dung dòch khỏi nồi I tự chảy qua nồi II Hơi thứ nồi I dùng làm đốt cho nồi II để tiết kiệm nhiên liệu Ở nồi II, dung dòch đặc đến 25.4%, thứ bốc lên áp suất 1.435 at Tương tự thế, dung dòch qua nồi III, cuối đặc đến 42% nhờ thứ nồi II Sản phẩm lấy nồi III nhờ bơm môi trường nồi III chân không nên dung dòch không tự chảy Hơi thứ bốc lên nồi III áp suất 0.3 at, nhiệt độ 69.7 oC cho qua thiết bò ngưng tụ Baromet, đường kính thiết bò 0.6m, số ngăn 8, chiều cao 8m, áp suất thiết bò ngưng tụ 0.3 at Phần khí không ngưng thiết bò Baromet đưa qua phận tách lỏng hút bơm chân không Nước cung cấp cho thiết bò Baromet bơm từ bể nước sạch, nhiệt độ nước 30°C Phần khí không ngưng nồi thải bỏ Còn nước ngưng dẫn qua bẫy đưa đến bể chứa nước SV: Trần Thò Thanh Hồng Trang Đồ án Quá trình – Thiết bò CBHD: Trònh Văn Dũng Phần III : TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯNG  YÊU CẦU: đặc dung dòch xút nồi xuôi chiều liên tục với: Năng suất: 3500 kg/h (theo nhập liệu) Nồng độ nhập liệu: 14% (khối lượng) Nồng độ sản phẩm: 42% (khối lượng) p suất đốt: 4.5 at p suất thiết bò ngưng tụ: 0.3 at 3.1 CÂN BẰNG VẬT CHẤT [2] Lượng thứ bốc lên toàn hệ thống:  X   14 7000 W = G ñ 1− ñ  = 3500 = 2333.333 (kg/h) 1−  = X 42   c   Trong đó: W : Lượng thứ hệ thống đặc, kg/h Gđ : Lượng dung dòch ban đầu, kg/h Xđ, Xc : Nồng độ đầu cuối dung dòch, %khối lượng Giả thiết phân phối thứ nồi: W1: W2: W3 = 1.04: 1.02: Do lượng thứ tạo thành nồi là: (kg/h)  W1 = 793.028  (kg/h)  W2 = 777.778  W = 762.527 (kg/h)  Cân vật chất: GđXđ = GcXc = (Gđ – W)Xc Nồng độ cuối dung dòch khỏi nồi I: SV: Trần Thò Thanh Hồng Trang Đồ án Quá trình – Thiết bò CBHD: Trònh Văn Dũng Gđ X đ 3500× 14 = = 18.101(%kl) G đ − W1 3500− 793.028 Nồng độ cuối dung dòch khỏi nồi II: Gđ X đ 3500× 14 X IIc = = = 25.4 (%kl) G ñ − ( W1 + W2 ) 3500− (793.028+ 777.778) Nồng độ cuối dung dòch khỏi nồi III: GđX đ 3500× 14 X III = = 42(%kl) c = G ñ − ( W1 + W2 + W3 ) 3500− 2333.333 X Ic = 3.2 CÂN BẰNG NHIỆT LƯNG 3.2.1 Xác đònh áp suất nhiệt độ nồi [2] Hiệu số áp suất hệ thống đặc: ∆Pt = P1 – Png = 4.5 – 0.3 = 4.2 (at) Trong đó: P1 : áp suất đốt nồi I, at Png : áp suất thiết bò ngưng tụ, at Giả thiết phân phối hiệu số áp suất nồi: ∆P1: ∆P2: ∆P3 = 1.44: 1.26: Maø: ∆P1 + ∆P2 + ∆P3 = ∆Pt = 3.7 Ta coù: ∆P1 = P1 – P2 ∆P2 = P2 – P3 ∆P3 = P3 – Png ∆P1 = 1.634(at)  Neân: ∆P2 = 1.43(at) ∆P = 1.135(at)   Nhiệt độ đốt nồi sau nhiệt độ thứ nồi trước trừ 1°C (1oC tổn thất nhiệt độ trở lực thuỷ học ống dẫn), nhiệt độ thứ nồi cuối nhiệt độ thiết bò ngưng tụ cộng thêm 1oC Bảng 1: Áp suất, nhiệt độ đốt thứ nồi Nồi I Nồi II Nồi III Áp suất Pi (at) Nhiệt độ ti (oC) Áp suất Pi (at) Nhiệt độ ti (oC) Áp suất Pi (at) Nhiệt độ ti (oC) Hơi đốt 4.5 147 2.865 130.10 1.435 108.4 Hơi thứ 2.865 131.10 1.435 109.4 0.3 69.7 Thiết bò ngưng tụ Áp Nhiệt suất độ Png (at) tng (oC) 0.3 68.7 3.2.2 Xác đònh tổn thất nhiệt độ 3.2.2.1 Tổn thất nhiệt độ ∆ ’ nồng độ tăng cao [2] SV: Trần Thò Thanh Hồng Trang Đồ án Quá trình – Thiết bò Theo Tisencô: Mà: Suy ra: CBHD: Trònh Văn Dũng ∆’ = ∆o’f (oC) T2 f = 16.2 m r ( 273 + t') ' (oC) ∆'= ∆ o16.2 r Trong đó: ∆o’ : tổn thất nhiệt độ áp suất thường, °C (1) f : hệ số hiệu chỉnh Tm : nhiệt độ dung môi nguyên chất áp suất làm việc, giá trò nhiệt độ thứ, °K r : ẩn nhiệt hóa dung môi áp suất làm việc, j/kg t’ : nhiệt độ thứ, °C Bảng 2: Tổn thất nhiệt độ nồng độ tăng cao Xc ∆ o’ t’ r (2) f ∆’ (%kl) (°C) (j/kg) (°C) (°C) Noài I 18.10 6.9846 131.10 2175906 1.216 8.492 Noài II 25.4 12.584 109.4 2235680 1.06 13.334 Noài III 42 30.8 69.7 2333732 0.815 25.11 ’ Toång ∑∆ = 46.936 °C nồi 3.2.2.2 Tổn thất nhiệt độ ∆ ’’ áp suất thủy tónh [3] ∆” = tsdd(Ptb) -tsdd(Po) = tsdm( Ptb) – tsdm(Po) Mức chất lỏng thích hợp ống truyền nhiệt: Hop = [0.26 + 0.0014(ρdd – ρdm)]H (m) Áp suất lớp chất lỏng trung bình: Ptb = Po + 0.5ρhhgHop (at) Trong đó: ρdd : Khối lượng riêng dung dòch theo nồng độ cuối, kg/m3 ρdm : Khối lượng riêng dung môi , kg/m3 H : Chiều cao ống truyền nhiệt, m Po : Áp suất mặt thoáng dung dòch lấy áp suất thứ, at ρhh = 0.5ρdd Bảng 3: Tổn thất nhiệt độ áp suất thủy tónh ρ dm tsdm tsdm ∆” ρ dd Hop Ptb Po (Ptb) (Po) (kg/m (°C) (m) (at) (at) (kg/m3) (°C) (°C) ) Noài I 1167.89 972 2.13 2.92 131.9 131.1 0.83 79 42 2.865 05 Noài II 1242.74 972 2.55 1.51 111 1.435 109.4 1.6 SV: Trần Thò Thanh Hồng Trang Đồ án Quá trình – Thiết bò 972 Nồi III 1389 Tổng nồi CBHD: Trònh Văn Duõng 3.37 0.41 76.33 0.3 69.7 6.63 ∑∆” = 9.072 °C 3.2.2.3 Tổn thất nhiệt độ ∆ ’’’ trở lực thủy học đường ống [2] Thường chấp nhận tổn thất nhiệt độ đoạn ống dẫn thứ từ nồi sang nồi từ nồi cuối đến thiết bò ngưng tụ 1°C ∆I’’’ = ∆II’’’ = ∆III’’’ = 1°C Suy ra: ∑∆’’’ = 3°C 3.2.2.4 Tổn thất chung cho toàn hệ thống đặc ∑∆ = ∑∆’ + ∑∆’’ + ∑∆’’’ = 59.008 (°C) 3.2.3 Hiệu số nhiệt độ hữu ích nhiệt độ sôi nồi [2] Theo đònh nghóa, hiệu số nhiệt độ hữu ích là: ∆ti = ∆tch - ∑∆ Maø: ∆tch = T – tng Hoặc: ∆ti = T – ts Mà: ts = t’ + ∆’ + ∆’’ Vậy hiệu số nhiệt độ hữu ích nồi:  Nồi I: ∆tiI = T1 – tsI = T1 – (t1’ + ∆I’ + ∆I’’)  Noài II: ∆tiII = T2– tsII = T2 – (t2’ + ∆II’ + ∆II’’)  Noài III: ∆tiIII = T3 – tsIII = T3 – (t3’ + ∆III’ + ∆III’’) Trong đó: ∆tiI, ∆tiII, ∆tiIII : Hiệu số nhiệt độ hữu ích nồi I, nồi II nồi III, độ T1, T2, T3 : Nhiệt độ đốt nồi I, nồi II nồi III, độ t1’, t2’, t3’ : Nhiệt độ thứ nồi I, nồi II nồi III, độ tsI, tsII, tsIII : Nhiệt độ sôi dung dòch nồi I, nồi II nồi III, độ ∆I’, ∆II’, ∆III’ : Tổn thất nhiệt độ nồng độ tăng cao nồi I, nồi II nồi III, độ ∆I’’, ∆II’’, ∆III’’ : Tổn thất nhiệt độ áp suất thủy tónh nồi I, nồi II nồi III, độ Tổng hiệu số nhiệt độ hữu ích toàn hệ thống: ∑∆ti = ∆tiI + ∆tiII + ∆tiIII Bảng 4: Hiệu số nhiệt độ hữu ích nồi T t’ ∆’ ∆” ts ∆ti (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) Noài I 131.1 140.43 147 05 8.492 0.837 6.566 Noài II 130.10 109.4 1.6 124.33 5.771 SV: Trần Thò Thanh Hồng Trang Đồ án Quá trình – Thiết bò CBHD: Trònh Văn Dũng 13.334 Nồi III 108.4 69.7 Tổng noài 25.11 6.635 101.44 6.955 ∑∆ti = 19.292 °C 3.2.4 Cân nhiệt lượng 3.2.4.1 Tính nhiệt dung riêng dung dòch nồi [2] Nhiệt dung riêng dung dòch ban đầu: C đ = 4186(1− X đ ) = 4186(1− 0.14) = 3599.96(j/kgđộ) Nhiệt dung riêng dung dòch khỏi nồi I: ) = 3428.29214(j/kgđộ) C1 = 41861− X Ic = 4186(1− 0.18101 Nhiệt dung riêng dung dòch khỏi nồi II: C3 = 41861− X IIc + C htX IIc = 4186(1− 0.254) + 1310× 0.254= 3455.496 (j/kgđộ) Với Cht nhiệt dung riêng chất hòa tan khan: 103 (1× 26+ 1× 16.8 + 1× 9.6) C ht = = 1310(j/kgđộ) 40 Nhiệt dung riêng dung dòch khỏi nồi III: III (1− 0.42) + 1310× 0.42= 2978.08 C3 = 41861− X III c + C htX c = 4186 (j/kgđộ) 3.2.4.2 Lập phương trình cân nhiệt lượng [2] ( ) ( ( W 1, i ) ) W 2, i Qxq1 W 3, i Qxq2 Qxq3 D, i, ϕ G ñ, Cñ, tñ D, Cng1,θ1 (Gñ – W1)C1t1 W1, Cng2,θ2 (Gñ – W2)C2t2 W2, Cng3,θ3 (Gđ – W3)C3t3 Hình 1: Sơ đồ nhiệt đơn giản Giải thích đại lượng sơ đồ: D : Lượng đốt dùng cho hệ thống, kg/h ϕ : Độ ẩm đốt i, i1, i2 : Hàm nhiệt đốt, thứ nồi I, nồi II nồi III, j/kg SV: Trần Thò Thanh Hồng Trang 10 Đồ án Quá trình – Thiết bò dba = 0.004( G n + W3 ) πω CBHD: Trònh Văn Dũng (m) Trong đó: Gn : Lượng nước lạnh tưới vào tháp, kg/s => G n= 3.5576 (kg/s) W3 : Lượng ngưng tụ, kg/s => W = 0.212282 (kg/s) ω : Tốc độ hỗn hợp nước lạnh nước ngưng chảy ống Baromet  Chọn ω = 0.55 m/s (45) 0.004( 3.5576+ 0.212282 ) = 0.093 (m) = 93 (mm) π × 0.55 Chọn đường kính ống Baromet: dba = 100 mm Chiều cao ống Baromet xác đònh theo công thức sau: hba = h1 + h2 + h3 (m) Trong đó: h1: Chiều cao cột nước ống Baromet cân với hiệu số áp suất khí áp suất thiết bò ngưng tụ: b h1 = 10.33 (m) 760 Với b độ chân không thiết bò ngưng tụ, mmHg b = Pa – Png = 760 – 0.3 × 735 = 539.5 (mmHg) Suy ra: h1 = 7.333 ( m) h2: Chiều cao cột nước ống Baromet cần để khắc phục toàn trở lực nước chảy ống: ω2  H  h2 = (m) 1+ λ + ∑ ξ  2g  d  Với λ : Hệ số trở lực ma sát nước chảy ống ∑ξ : Tổng trở lực cục  Chọn hệ số trở lực cục vào ống ξ1 = 0.5 hệ số trở lực cục khỏi ống laø ξ = (46) => ∑ ξ = 1.5 h3: Chiều cao dự phòng, m Chọn h3 = 0.5 m Suy ra:  dba = Tính hệ số trở lực ma sát λ: Ta có: ttb = 46.85 0C  Tra: ρ = 993.147 kg/m3 μ = 0.689 × 10-3 Ns/m2 Chuẩn số Re: ωdbaρ 0.55× 0.1× 993.147 = = 79279 Re = 0.689ì 103 Choùn vật liệu làm ống Baromet thép CT3 nên độ nhaùm ε = mm ε 0.2 = = 0.002 Độ nhám tương đối: ∆ = dba 100 Tra giản đồ Moody, ta suy λ = 0.0255 SV: Trần Thò Thanh Hồng Trang 40 Đồ án Quá trình – Thiết bò CBHD: Trònh Văn Dũng Giả sử chiều cao ống Baromet là: hba = m 0.552   h2 = Vaäy: 1+ 0.0255 + 1.5 = 0.07(m) 2× 9,81 0.1  Suy ra: hba = 7.333 + 0.07 + 0.5 = 7.903 (m)  Nhaän Vaäy chiều cao ống Baromet là: hba = m Bảng 13: Thông số thiết bò ngưng tụ Baromet Lượng nước lạnh cần tưới vào TBNT Gn = 3.5576 kg/s Thể tích không khí cần hút khỏi TBNT Vkk = 8.625× 10−3 m3/s Đường kính Dba = 0.6 m Chiều cao Hba = m Số ngăn n=8 Thiết bò ngưng tụ Khoảng cách htb = 0.4 m Baromet ngăn Số bậc K=4 Thời gian rơi qua t = 0.41 s bậc Đường kính dba = 0.1 m Ống Baromet Chiều cao hba = 11 m 6.2 THIẾT BỊ GIA NHIỆT NHẬP LIỆU YÊU CẦU: Năng suất nhập liệu: 3500 kg/h Nhiệt độ dung dòch vào: 30°C Nhiệt độ dung dòch ra: 103.8 °C Áp suất đốt (hơi nước bão hòa): 4.5 at Chọn loại thiết bò ống chùm thẳng đứng, dung dòch ống, đốt ống, để gia nhiệt nguyên liệu từ 30°C đến 103.8°C  6.2.1 Tính lượng đốt cần dùng tđ = 30o C Dòng lạnh (nhập liệu):  tc = 103.8o C t +t ⇒ Nhiệt độ trungbình: ttb = đ c = 66.9 °C Dòng nóng (hơi đốt): t = 147 oC Hiệu nhiệt độ đầu vào đầu là: ∆tvaøo= 147− 30= 117o C  ∆tra = 147− 103.8 = 43.2 o C Hiệu số nhiệt độ trung bình: ∆t − ∆tra 117− 43.2 ∆tlog = vaøo = = 170.556o C ∆tvào 117 ln ln 43.2 ∆tra SV: Trần Thò Thanh Hồng Trang 41 Đồ án Quá trình – Thiết bò CBHD: Trònh Văn Dũng Lượng đốt cần dùng: G C( t − t ) D= đ c ñ (kg/s) (1− ϕ)(1− ε ) r Trong ñoù: C : Nhiệt dung riêng nhiệt độ trung bình, j/kgđộ  Tra C = 3821.175 j/kgđộ r : Ẩn nhiệt ngưng tụ đốt, j/kg  Tra r = 2123000 j/kg 3500× 3821.175× (103.8 − 30) D= = 543.757(kg/h) = 0.151 (kg/s) Suy ra: (1− 0.05)(1− 0.1) × 2123000 6.2.2 Tính hệ số truyền nhiệt 6.2.2.1 Tính nhiệt tải riêng trung bình Giả thiết trình liên tục ổn đònh  Tính hệ số cấp nhiệt phía ngưng tụ: α = 2.04A r (W/m2độ) ∆t1H Trong đó: H : Chiều cao ống truyền nhiệt, m  Chọn H = m ∆t1 : Hiệu số nhiệt độ thành ngưng tụ, oC  Choïn ∆t1 = 2.22 oC => tw1 = t2’ – ∆t1 = 144.78 (oC) => tm = 0.5(tw1 + t) = 0.5(144.78 + 147) = 145.89 (oC)  Tra A = 194.8835 r : Ẩn nhiệt ngưng tụ ñoát, j/kg  Tra r = 2123000 j/kg Suy ra: α1 = 10454.349 (W/m2độ) Nhiệt tải riêng đốt cấp cho thành thiết bò: q1 = α1∆t1 = 23208.655 (W/m2) Nhiệt tải riêng thành thiết bò: 1 λ q= (tw1 − tw2 ) = ( + + )(tw1 − tw2 ) ∑r rcaùu1 δ rcaùu Trong đó: rcáu1 : Nhiệt trở cặn bẩn phía đốt => r cáu1 = 0.348 × 10-3 (m độ/W) rcáu2 : Nhiệt trở cặn bẩn phía dung dòch => r cáu2 = 0.387 × 10-3 (m độ/W) δV : Nhiệt trở thành thiết bò, m2độ/W λ  Chọn vật liệu làm ống truyền nhiệt thép không rỉ X18H10T hệ số dẫn nhiệt là: λ = 16.3 (W/mđộ)  Chọn bề dày thành ống là: δV = mm δ  ∑ r = (rcaùu1 + V + rcáu2 ) = 8.577× 10−4 (m2độ / W) λ SV: Trần Thò Thanh Hồng Trang 42 Đồ án Quá trình – Thiết bò CBHD: Trònh Văn Dũng Xem mát nhiệt không đáng kể: q = q1 = q2 => tw2 = tvw1 – q1 ∑ r = 124.874 (oC) => ∆t2 = tw2 – ttb = 57.974 (oC)  Tính hệ số cấp nhiệt phía dung dòch: Cấp nhiệt dòng chảy cưỡng theo chế độ chảy dòng: Nu = 0.15ε Re 0.33 Mặt khác: Nu = α 2d λ  Pr  Gr  t   Pr  0.25 0.1 (47) (48) 0.15ε1 Re 0.33 ⇒ α2 = Pr 0.43 Pr 0.43  Pr  Gr  t   Pr  0.25 λ 0.1 (W/m2độ) d Trong đó: d : Đường kính ống truyền nhiệt (m)  Chọn d = 0.053 m λ : Hệ số dẫn nhiệt chất lỏng (W/mđộ)  Tra λ = 0.571 (W/mđộ) (49) vdρ gd3ρ 2β∆t2 (51) Cµ (50) Re = Gr = Pr = µ µ3 λ Với: v : Vận tốc dòng chảy, m/s  Chọn v = 0.01 m/s β : Hệ số dãn nở thể tích, 1/độ  β = 0.561× 10-3 0C-1 (52) ε1 : Hệ số hiệu chỉnh  ε1 = 1.0268 (53) Các thông số vật lý tính theo nhiệt độ mặt tường tiếp xúc với dòng tw2 cho Prt nhiệt độ trung bình t tb dòng cho chuẩn số khác Bảng 14: Các thông số tra tính toán ρ (kg/m3) ttb = 66.9 0C C (j/kgđộ) 1106.53 µ ( Ns/m2) 3821.1 Pr 0.5713 6.488 0.584 4.586 0.0009 tw2 = 124.874 0C 1070.2 3848 0.0007 Re = 604.602 Gr = 6372482279  Suy ra:  Pr = 6.488 Prt = 4.586 Vậy: α2 = 403.049 (W/m2độ) Nhiệt tải riêng phía dung dòch sôi: SV: Trần Thò Thanh Hồng λ (W/m2đo ä) Trang 43 Đồ án Quá trình – Thiết bò CBHD: Trònh Văn Dũng q2 = α2∆t2 = 23366.363 (W/m2) Kiểm tra sai số:  q − q1 ∆q = × 100% = 0.67% < 5% q2 Nhiệt tải trung bình: q + q2 = 23287 509 (W/m2) qtb = 6.2.2.2 Tính hệ số truyền nhiệt q 23287 509 K = tb = = 136.539 (W/m2độ) ∆tlog 170.556 6.2.3 Tính bề mặt truyền nhiệt Q (1− ε )(1− ϕ) rD = (1− 0.1)(1− 0.05) 2123000 × 0.151 = = 11.77 K ∆tlog K ∆tlog 136.539× 170.556 (m2) Chọn bề mặt truyền nhiệt chuẩn là: F = 16 m F= 6.2.4 Số ống truyền nhiệt F 11.77 = = 35.344(ống) πdH π × 0.053× Chọn loại ống chùm bố trí ống theo hình cạnh nên số ống truyền nhiệt chuẩn là: n = 37 ống n= 6.2.5 Đường kính thiết bò gia nhiệt [5] Đường kính thiết bò gia nhiệt tính theo công thức sau: Dt = t(b – 1) + 4d (m) (54) Trong đó: d : Đường kính ống truyền nhiệt, m t : Bước ống, m  Chọn t = 1.4d b : Số ống đường chéo hình lục giác đều, ống ( n − 1) = (ống) Suy ra: Dt = 0.673 (m) Chọn đường kính chuẩn cho thiết bò gia nhiệt là: Dt = 0.8 m b= 1+ ** Kích thước thiết bò gia nhiệt nhập liệu: H = 2000mm D = 800mm  t  dn = 57mm n = 37ống SV: Trần Thò Thanh Hồng Trang 44 Đồ án Quá trình – Thiết bò CBHD: Trònh Văn Dũng 6.3 ĐƯỜNG KÍNH ỐNG DẪN [5] Chọn vật liệu: Ống dẫn dung dòch: thép không gỉ X18H10T Ống dẫn đốt nước ngưng: thép CT3 Đường kính ống tính theo công thức: 4Gs dt = (m) πωρ Trong đó: Gs : Lưu lượng lưu chất, kg/s ω : Tốc độ lưu chất ống, m/s (55) ρ : Khối lượng riêng lưu chất, kg/m3 Bảng 15: Đường kính ống dẫn Loại ống dẫn Ống nhập liệu nồi I Ống nhập liệu nồi II Ống nhập liệu nồi III Ống tháo liệu nồi III Ống dẫn đốt nồi I Ống dẫn thứ nồi I Ống dẫn thứ nồi II Ống dẫn thứ nồi III Ống dẫn nước ngưng nồi I Ống dẫn nước ngưng nồi II Ống dẫn nước ngưng nồi III Gs (kg/s) ρ (kg/m3) 0.9722 0.7474 0.5363 0.3240 0.3267 0.2247 0.2111 0.2122 0.3267 0.2247 0.2111 1082.35 Choïn ω (m/s) dt (m) dt chuaån (m) 1.0 0.034 0.038 1134.87 1106.24 0.9 0.031 0.038 0.9 0.026 0.038 1392.71 2.367 0.8 0.019 0.038 15 0.108 0.159 0.6565 25 0.132 0.159 0.771 25 0.118 0.159 0.1963 55 0.158 0.159 919.73 0.4 0.034 0.038 934.709 0.3 0.032 0.038 952.184 0.3 0.031 0.038 6.4 BOÀN CAO VỊ Bồn cao vò đặt độ cao cho thắng trở lực đường ống Phương trình Bernoulli cho mặt cắt – (mặt thoáng bồn cao vò) mặt cắt – (mặt thoáng chất lỏng buồng bốc) P v2 P v2  l v Z1 + + = Z2 + + +  λ + ∑ ξ  ρg 2g ρg 2g  D  2g Trong đó: SV: Trần Thò Thanh Hồng Trang 45 Đồ án Quá trình – Thiết bò CBHD: Trònh Văn Duõng v1 = v2 = v (m/s) P1 = at P2 = 2.865 at ρ : Khối lượng riêng dung dòch nhập liệu 30°C, kg/m3  Tra ρ = 1126.3 kg/m3 µ : Độ nhớt dung dũch ụỷ 30C, Ns/m2 Tra = 1.82ì 103 Ns/m2 Z1 : Chiều cao từ bồn cao vò xuống đất, m Z2 : Chiều cao từ mặt thoáng chất lỏng buồng bốc xuống đất, m h1-2 : Tổng tổn thất áp suất, m Xác đònh hệ số ma sát ống:  Chọn đường kính ống dẫn: dhút = dđẩy = d = 38 mm Vận tốc dòng chảy ống: 4Q 4× 3500 v= = = 0.761 (m/s) πd 3600× 1126.3× π × 0.0382 Chuẩn số Reynolds: vdρ 0.761× 0.038× 1126.3 Re = = = 11896 µ 1.82× 10−3  Chọn vật liệu làm ống thép không gỉ X18H10T  Độ nhám ε = 0.2 mm  d Regh = 6  ε 8/  d Ren = 220  ε Vì Regh < Re < Ren Nên hệ số ma sát:  38  = 6   0.2 9/ 8/ = 2412  38  = 220   0.2  9/ = 80542 0.25 0.25 ε 100 0.2 100    λ = 0.11.46 + = 0.11.46 + = 0.0356   d Re  38 11896   Tổng hệ số tổn thất cục bộ: ∑ ξ = ξ vaøo+ 3ξ co90 + 2ξ van + ξ = 0.5 + 3× 0.9 + 2× 0.2 + = 4.6  Chọn chiều dài đường ống từ bồn cao vò đến cửa nhập liệu nồi I: l = 12 m Tổn thất áp suất đường oáng daãn: v2  l 12  0.761   h1−2 = + 4.6 = 0.468(m)  λ + ∑ ξ =  0.0356 2g  d 0.038  2× 9.81  Chiều cao từ cửa nhập liệu nồi I đến mặt thoáng bồn cao vò: ( P − P ) 9.81× 104 + v22 − v12 + h H = Z1 − Z2 = 1− (m) ρg 2g ( SV: Trần Thò Thanh Hồng ) Trang 46 Đồ án Quá trình – Thiết bò Suy ra: H = CBHD: Trònh Văn Dũng ( 2.865− 1) 9.81× 104 + ( 0.7612 − 0) + 0.468= 17.056(m) 1126.3× 9.81 2× 9.81 Vậy cần đặt bồn cao vò cao cửa nhập liệu nồi I khoảng 18 m Chọn đặt bồn cao vò cách mặt đất 25 m 6.5 BƠM 6.5.1 Bơm chân không [8] Công suất bơm chân không: Q b = SbP (tor.l/s) Trong đó: P : Độ chân không, tor => P = – 0.3 = 0.7 at = 0.7× 9.81× 104 (N/m2) = 0.7× 9.81× 104 (tor) 133.3 Sb : Vận tốc hút khí (tốc độ bơm), l/s => Sb = 8.265× 10−3 m3/s = 8.265 l/s Suy ra: N = Q b = 8.265× 515.154= 4257.748 (tor.l/s) = 8.265× 10−3 × 0.7× 9.81× 104 = 567.558 (W) = 0.567 (KW) 6.5.2 Bơm nước cho thiết bò ngưng tụ, bơm nhập liệu, bơm tháo liệu nồi III Công suất bơm: Q ρgH N= v (KW) (56) 1000η Trong đó: H : Cột áp bơm, m η : Hiệu suất bơm ρ : Khối lượng riêng chất lỏng, kg/m3 Qm : Lưu lượng khối lượng chất lỏng vào bơm, kg/s Qv : Lưu lượng thể tích chất lỏng vào bơm, m3/s Q Q V = m (m3/s) ρ Phương trình Bernoulli cho mặt cắt – mặt cắt – (ở độ cao cao hơn) P α v2 P α v2 Z1 + + 1 + H = Z2 + + 2 + h1−2 γ 2g γ 2g Trong đó: v1 = v2 = v2 = P1 = at P2 = at SV: Trần Thò Thanh Hồng Trang 47 Đồ án Quá trình – Thiết bò CBHD: Trònh Văn Dũng µ : Độ nhớt chất lỏng, Ns/m2 Z1 : Chiều cao từ mặt thoáng bể chứa sản phẩm xuống đất, m  Chọn Z1 Z2 : Chiều cao từ mặt thoáng cửa tháo liệu xuống đất, m  Chọn Z2 h1-2 : Tổng tổn thất áp suất, m Xác đònh hệ số ma sát ống:  Chọn đường kính ống dẫn: dhút = dđẩy = d Vận tốc dòng chảy ống: 4Q v = (m/s) πd Chuẩn số Reynolds: vdρ Re = µ  Chọn vật liệu làm ống ε Ta có: Regh  d = 6  ε 8/  d Ren = 220  ε Neáu Regh < Re < Ren Thì hệ số ma sát: 9/ 0.25 ε 100  λ = 0.11.46 +  d Re   Tổng hệ số tổn thất cục bộ: ∑ ξ = aξ vaøo+ bξ co90 + cξ van + dξ Trong đó: ξvào = 0.5 ξra = ξco 90 = 0.9 ξvan = 0.2  Chọn l: Chiều dài đường ống, m Tổn thất áp suất: v2  l  h1− = (m)  λ + ∑ ξ 2g  d  Cột áp bơm: ( P2 − P1 ) 9.81 × 10 + v22 − v12 + h ( ) Z − Z + H= 1− (m) ρg 2g Suy công suất bơm: Q ρgH N= v (KW) 1000η ( SV: Trần Thò Thanh Hồng ) Trang 48 Đồ án Quá trình – Thiết bò CBHD: Trònh Văn Dũng Bảng 16: Tính toán bơm Bơm nước cho thiết bò ngưng tuï η ρ (kg/m3) Qm (kg/s) Qv (m3/s) v1 (m/s) v2 (m/s) P1 (at) P2 (at) µ (Ns/m2) Z1 (m) Z2 (m) d (mm) v (m/s) Re Vật liệu ống ε (mm) Regh Ren λ ∑ξ l (m) h1-2 (m) H (m) N (KW) làm Bơm nhập liệu Bơm tháo liệu nồi III 0.8 995.7 3.5576 3.573 × 10 −3 0 0.3 0.801 × 10−3 14 100 0.455 56560 CT3 0.8 1126.3 0.97222 8.632× 10−4 0 1 1.82 × 10−3 13 38 0.761 17896 X18H10T 0.8 1392.716 0.32407 2.327× 10−4 0.205 0.3 1.989 × 10−3 0.8 38 0.205 5455 X18H10T 0.2 7289 239202 0.0262 2.6 15 0.069 5.039 0.22 0.2 2412 80542 0.034 3.5 15 0.5 11.5 0.137 0.2 2412 80542 0.04 4.6 0.028 6.252 0.025 6.6 LỚP CÁCH NHIỆT [5] Vật liệu: thuỷ tinh Ta tính cho nồi I, lớp cách nhiệt nồi sau lấy nồi I λ t −t δ C = C × T1 T (m) (57) α n tT − tkk tT1 : Nhiệt độ lớp cách nhiệt tiếp xúc thành thiết bò (hơi đốt), °C => tT1 = 147 °C tT2 : Nhiệt độ bề mặt lớp cách nhiệt phía không khí, °C  Chọn tT2 = 50 °C tkk : Nhiệt độ không khí, °C  Chọn tkk = 30 °C SV: Trần Thò Thanh Hồng Trang 49 Đồ án Quá trình – Thiết bò CBHD: Trònh Văn Dũng λC : Hệ số dẫn nhiệt vật liệu cách nhiệt, W/mđộ  Tra λC = 0.14 W/mđộ (58) αn : Hệ số cấp nhiệt từ bề mặt lớp cách nhiệt đến không khí, W/m2độ αn = 9.3 + 0.058tT2 = 9.3 + 0.058 × 50 = 12.2 (W/m2độ) 0.14 147− 50 × = 0.056(m) Vậy bề dày lớp cách nhiệt Suy ra: δ C = 12.2 50− 30 là: δC = cm Phần VII : TÍNH KINH TẾ Sau tính toán phận chi tiết thiết bò đặc tham khảo đơn giá vật tư, thiết bò giá thành sau: Bảng 17: Tính giá thành thiết bò Tên thành phần Nồi I Nồi II Nồi III Số lượng Đơn vò X18H10 T CT3 4853.71 1588.20 4853.71 1588.20 5284.22 1588.20 kg kg 50.000 ñ/kg 10.000 ñ/kg kg kg 50.000 ñ/kg 10.000 ñ/kg kg kg 50.000 đ/kg 10.000 đ/kg 15 + 6× 6× 15 15 m m m m m 50.000 ñ/m 50.000 ñ/m 100.000 ñ/m 30.000 ñ/m 30.000 ñ/m 20.000 ñ/m 750.012 400.000 1.800.000 240.000 450.000 300.000 0.22 0.567 0.162 KW KW KW 700.000 ñ/HP 1.500.000 ñ/KW 2.000.000 ñ/KW caùi m3 206.520 850.500 324.000 10.000.00 13.000.00 X18H10 T CT3 X18H10 T CT3 Đơn giá Thành tiền (đồng) Vật liệu 242.685.9 00 15.882.01 242.685.9 00 15.882.01 264.211.1 00 15.882.01 Các ống dẫn Nhập liệu Þ38 X18H10 Tháo liệu Þ38 T Hơi thứ Þ159 X18H10 Hơi đốt Þ159 T Nước làm ngưng tụ X18H10 Þ100 T Xả khí nước CT3 ngưng Þ38 CT3 CT3 Thiết bò phụ Bơm nước Bơm chân không Bơm ly tâm Thiết bò Baromet Thiết bò gia nhiệt Kính quan sát Vật liệu cách CT3 Thủy tinh SV: Trần Thò Thanh Hồng Trang 50 Đồ án Quá trình – Thiết bò nhiệt Van Tai treo Thép CT3 CBHD: Trònh Văn Dũng 30 3.48 4× kg/ca ùi 250.000 ñ/caùi 3.000.000 ñ/m3 30.000 ñ/caùi 1.500.000 3.000.000 900.000 120.000 10.000 đ/kg 831.069 962 Tổng cộng Gia công đơn giản nên tiền công chế tạo lấy 100% tiền vật tư Vậy tổng giá thành thiết bò 1.662.000.000 đồng Phần VIII : KẾT LUẬN Nhiệm vụ đồ án thiết kế thiết bò đặc chân không nồi liên tục xuôi chiều, ống tuần hoàn trung tâm, dùng đốt nước bão hòa để đặc dung dòch NaOH nồng độ từ 12% đến 42% Sau thiết kế xong, ta nhận thấy thiết bò ưu điểm sau: Hệ thống đặc nồi giúp tiết kiệm đốt so với hệ nồi tận dụng thứ nồi trước làm đốt cho nồi sau Thiết bò làm việc xuôi chiều nên nhiệt độ nồi trước lớn nồi sau, dung dòch tự chảy qua nồi sau mà không cần dùng đến bơm, từ tiết kiệm chi phí Bề mặt truyền nhiệt nồi đơn giản mặt công nghệ, dễ thay cho nồi thứ n bò trục trặc Thiết bò cấu tạo đơn giản, dễ cọ rửa sữa chữa Do đó, dùng để bốc dung dòch độ nhớt lớn xút dung dòch nhiều váng cặn Chế độ làm việc tương đối ổn đònh nên thực khí hóa tự động hóa hoàn toàn Bên cạnh thiết bò số nhược điểm: Do hệ thống làm việc liên tục nên dung dòch nhập liệu phải trạng thái sôi từ dẫn đến phải thêm chi phí cho thiết bò gia nhiệt để gia nhiệt nhập liệu trước vào nồi I Đối với thiết bò ống tuần hoàn trung tâm, buồng đốt chiều cao lớn khó đảm bảo tuần hoàn tự nhiên dung dòch qua bề mặt truyền nhiệt Ống tuần hoàn đốt nóng bên vào nên thường sinh dòng nhũ tương lỏng – lên phía trên, bọt khí di chuyển lên phía sẽlàm ngăn cản SV: Trần Thò Thanh Hồng Trang 51 Đồ án Quá trình – Thiết bò CBHD: Trònh Văn Dũng chuyển động dung dòch bốc xuống Do đó, tốc độ tuần hoàn bé hệ số truyền nhiệt thấp so với ống tuần hoàn Phần IX : CHÚ THÍCH (1) (2) Bảng VI.2 – Trang 61 – TL [5] Baûng I.250 – Trang 312 – TL [4] (31) Baûng I.250 – Trang 312 – TL [4] (33) Baûng XIII.21 – Trang 394 – TL Baûng I.249 – Trang 310 – TL [4] Baûng V.1 – Trang – TL [5] Baûng V.1 – Trang – TL [5] (34) Baûng 6-2 – Trang 175 – TL [6] Trang 140 – TL [6] Baûng XIII.27 – Trang 417 – TL Baûng XII.7 – Trang 313 – TL [5] (37) Baûng XIII.21 – Trang 394 – TL CT V.101 – Trang 28 – TL [5] (38) Baûng XIII.11 – Trang 384 – TL Trang 29 – TL [5] (39) Baûng XIII.36 – Trang 438 – TL CT VI.27 – Trang 71 – TL [5] (40) Baûng I.251 – Trang 314 – TL CT V.91 – Trang 26 – TL [5] Kết tính lặp Bảng I.130 – Trang 134 – TL [4] Baûng – Trang 397 – TL [3] Baûng I.101 – Trang 91 – TL [4] Trang 156 – TL [1] Trang 19 – TL [1] Baûng V.11 – Trang 48 – TL [5] Trang 155 – TL [1] (41) Trang 85 – TL [5] Trang 85 – TL [5] (43) Trang 85 – TL [5] Baûng VI.7 – Trang 86 – TL [5] Trang 124 – TL [2] Baûng 9.5 – Trang 94 – TL [7] CT V.45 – Trang 17 – TL [5] CT V.33 – Trang 11 – TL [5] Baûng I.130 – Trang 134 – TL (32) Baûng 1-6 – Trang 20 – TL [6] Baûng XIII.10 – Trang 382 – TL [5] (3) [5] (4) (5) (6) (35) (36) [5] (7) [5] (8) [5] (9) [5] (10) [4] (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (42) (44) (45) (46) (47) (48) (49) [4] SV: Trần Thò Thanh Hồng Trang 52 Đồ án Quá trình – Thiết bò (20) (21) (22) Trang 156 – TL [1] Trang 157 – TL [1] Trang 120 – TL [2] CBHD: Trònh Văn Duõng (50) (51) (52) CT V.35 – Trang 12 – TL [5] CT V.39 – Trang 13 – TL [5] Bảng I.235 – Trang 285 – TL [4] Hình VI.3 – Trang 72 – TL [5] Hình 1-1 – Trang 18 – TL [6] (25) Trang 26 – TL [6] (26) Baûng 1-7 – Trang 24 – TL [6] (27) Trang 28 – TL [6] (28) Baûng XIII.9 – Trang 364 – TL [5] TL [4] (29) Baûng 5-1 – Trang 128 – TL [6] (30) Baûng 2-12 – Trang 45 – TL [6] (23) (53) (24) (54) (55) (56) (57) (59) Baûng V.2 – Trang 15 – TL [5] CT V.140 – Trang 49 – TL [5] Trang 74 – TL [5] CT II.189 – Trang 439 – TL [4] CT VI.66 – Trang 92 – TL [5] (58) Hình I.36 – Trang 129 – Bảng 7-2 – Trang 192 – TL [6] Phần X : TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Văn Bôn (chủ biên) – Nguyễn Đình Thọ, “ Quá trình & Thiết bò CNHH – Tập – Quá trình Thiết bò Truyền nhiệt”, NXB Đại Học Quốc gia TpHCM, 2002, 371 tr [2] Phạm Văn Thơm, “Sổ tay thiết kế hóa chất thực phẩm”, Bộ Giáo dục Đào tạo, 1992, 275 tr [3] Phạm Văn Bôn – Vũ Bá Minh – Hoàng Minh Nam, “Quá trình & Thiết bò CNHH – Tập 10 – Ví dụ & Bài tập”, Trường Đại học Bách Khoa TpHCM, 468 tr [4] Nhiều tác giả, “Sổ tay trình thiết bò công nghệ hoá chất tập I”, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1992, 630 tr [5] Nhiều tác giả, “Sổ tay trình thiết bò công nghệ hoá chất tập II”, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1999, 448 tr [6] Hồ Lệ Viên, “Thiết kế tính toán chi tiết thiết bò hoá chất”, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1978, 287 tr [7] Trần Hùng Dũng – Nguyễn Văn Lục – Hoàng Minh Nam – Vũ Bá Minh, “Quá trình & Thiết bò CNHH – Tập – Quyển – Phân riêng khí động, lực ly tâm, bơm, quạt, máy nén”, NXB Đại học Quốc gia TpHCM, 1997, 242 tr [8] Hoàng Minh Nam, “Kỹ thuật chân không” [1] SV: Trần Thò Thanh Hồng Trang 53 Đồ án Quá trình – Thiết bò SV: Trần Thò Thanh Hồng CBHD: Trònh Văn Dũng Trang 54 ... Nhiệm vụ đồ án Ở phạm vi đồ án này, ta sử dụng thiết bò cô đặc chân không nồi liên tục xuôi chiều loại ống chùm có ống tuần hoàn trung tâm để cô đặc xút SV: Trần Thò Thanh Hồng Trang Đồ án Quá... ▪ Là thuốc thử sử dụng thông dụng phòng thí nghiệm 1.2 KHÁI QUÁT VỀ CÔ ĐẶC VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN 1.2.1 Khái quát cô đặc Cô đặc trình làm tăng nồng độ chất rắn hòa tan dung dòch cách tách phần... việc thiết bò Quá trình cô đặc tiến hành áp suất khác Khi làm việc áp suất thường dùng thiết bò hở, làm việc áp suất khác dùng thiết bò kín Quá trình cô đặc làm việc gián đoạn hay liên tục, tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án cô đặc xút NaOH, đồ án cô đặc xút NaOH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay