bao cao 84 CONG TAC XOA DOI

68 126 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 18:00

Tôi xin cam đoan Luận văn cao học về đề tài “Công tác xã hội đối vớingười nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hảiđảo từ thực tiễn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” là công trình do chínhtôi thực hiện. Mọi thông tin trong đề tài được sử dụng một cách công khai,minh bạch. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.Học viênNguyễn Tấn NhựtMỤC LỤCMỞ ĐẦU.............................................................................................................Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐIVỚI NGƯỜI NGHÈO.....................................................................................121.1. Lý luận về người nghèo..............................................................................121.2. Lý luận về công tác xã hội đối với người người nghèo..............................191.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác xã hội đối với người nghèo...............311.4. Các văn bản pháp lý liên quan đến công tác xã hội đối với người nghèo. .33Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜINGHÈO TẠI HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI.........................422.1. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội của huyện Bình Sơn, tỉnh QuảngNgãi; đặc điểm của người nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngangven biển và hải đảo của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi..............................422.2. Thực trạng giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang venbiển và hải đảo của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.....................................462.3. Thực trạng hoạt động công tác xã hội đối với người nghèo tại các xã đặcbiệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo của huyện Bình Sơn, tỉnhQuảng Ngãi........................................................................................................512.4. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến công tác xã hội đối với người nghèo...........................................................................................................................58Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆNCÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO TỪ THỰC TIỄNHUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI.................................................653.1. Nhóm giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng.............653.2. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực............................................................673.3. Nhóm giải pháp đổi mới nội dung và phương thức thực hiện công tác xãhội đối với người nghèo....................................................................................693.4. Nhóm giải pháp về xây dựng và phát huy mô hình công tác xã hội đối vớingười nghèo.......................................................................................................71KẾT LUẬN......................................................................................................76TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................79DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTTT123456Từ viết tắtBNVBHĐBHYTCTXHĐBKKLĐTBXHPRATừ đầy đủBãi ngang ven biển và hải đảoBảo hiểm y tếCông tác xã hộiĐặc biệt khó khănLao động Thương binh và Xã hộiParticipatory Rural AppraisalDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUBảng 2.1: Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo các xã ĐBKK vùng BNVBHĐ củahuyện Bình Sơn năm 2011................................................................................47Bảng 2.2: Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo các xã ĐBKK vùng BNVBHĐ củahuyện Bình Sơn năm 2012................................................................................47Bảng 2.3: Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo các xã ĐBKK vùng BNVBHĐ củahuyện Bình Sơn năm 2013 ...............................................................................48Bảng 2.4: Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo các xã ĐBKK vùng BNVBHĐ củahuyện Bình Sơn năm 2014 ...............................................................................48Bảng 2.5: Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo các xã ĐBKK vùng BNVBHĐ củahuyện Bình Sơn năm 2015 ...............................................................................49 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tơi kết quả, số liệu nêu khóa luận trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị nghiên cứu Người cam đoan Phạm Thị Hồng Khóa luận tốt nghiệp Phạm Thị Hồng - D3CT3 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành nghiên cứu tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới giáo viên hướng dẫn Th.s Nguyễn Thị Hương, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà cố vấn đoàn trường Trương Định; em học sinh trường THPT Trương Định Ngồi tơi xin chân thành cảm ơn thầy cơ, gia đình bạn bè thân thiết giúp đỡ tạo điều kiện để khóa luận hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Phạm Thị Hồng - D3CT3 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .1 LỜI CẢM ƠN .2 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu : Nhiệm vụ nghiên cứu: .8 Khách thể nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 5.1 Khách thể nghiên cứu: 5.2 Giới hạn phạm vi nghiên cứu: 5.3 Mẫu nghiên cứu: .9 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 10 CƠ SỞ LÍ LUẬN .10 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC SỨC KHỎE CHO HỌC SINH THPT 10 1.1Tổng quan vấn đề nghiên cứu: 10 1.1.1Một số nghiên cứu sức khỏe sinh sản vị thành niên giới 10 1.1.2 Một số nghiên cứu sức khỏe sinh sản vị thành niên Việt Nam 11 1.2 Khái niệm chính: 13 1.2.1 Khái niệm nhu cầu: 13 1.2.2 Khái niệm Giáo dục: .13 1.2.3 Khái niệm chung sức khoẻ sinh sản .14 1.2.5 Khái niệm học sinh THPT: .15 1.2.6 Khái niệm nhu cầu giáo duc SKSS cho hoc sinh THPT: 17 1.3Các khái niệm liên quan: 17 1.3.1 Khái niệm giới: 17 1.3.2 Khái niệm giáo dục giới tính: 17 1.3.3 Khái niệm tình dục: Khóa luận tốt nghiệp 18 Phạm Thị Hồng - D3CT3 1.3.4 Khái niệm trẻ vị thành niên: 18 1.4 Ý nghĩa công tác giáo dục SKSS cho học sinh THPT: 18 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NHU CẦU CHĂM SÓC GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA HỌC SINH THPT TẠI TRƯỜNG THPT TRƯƠNG ĐỊNH_HOÀNG MAI _HÀ NỘI 20 2.1 Khái quát chung địa bàn điều tra: 20 2.1.1 Khái quát chung trường THPT Trương Định: 20 2.2 Đánh giá hiểu biết sức khỏe sinh sản học sinh THPT Trương Định .21 2.2.1 Những hiểu biết tình yêu tình dục: 21 2.2.2 Hiểu biết học sinh THPT biện pháp tránh thai 24 2.2.3 Hiểu biết học sinh THPT bệnh lây qua đường tình dục 25 2.2Thực trạng nhu cầu giáo dục SKSS cho học sinh THPT trường THPT Trương Định _Hoàng Mai_Hà Nội 28 2.2.1 Nhu cầu tìm hiểu kiến thức sức khỏe sinh sản nhu cầu giáo dục sức khỏe sinh sản nhà trường 28 2.3.2 Nhu cầu nội dung kiến thức sức khỏe sinh sản học sinh 32 2.3.3 Nhu cầu thời điểm giáo dục giới tính 34 2.3.4 Nhu cầu hình thức giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh THPT 36 2.3.5 Nhu cầu đối tượng tiến hành hoạt động giáo dục cho học sinh 38 2.3.5.1 Những đối tượng mà học sinh trao đổi giới tính – tình u – tình dục 38 2.3.5.2 Đối tượng mà học sinh muốn nhận tư vấn giới tính – tình u – tình dục 42 CHƯƠNG III NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO HỌC SINH HIỆN NAY 45 3.1 Những thuận lợi việc giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh THPT 45 3.2 Những khó khăn việc giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh THPT: 46 KẾT LUẬN 48 Khóa luận tốt nghiệp Phạm Thị Hồng - D3CT3 Một số khuyến nghị giải pháp: 50 4.1 Khuyến nghị: .50 4.2 Giải pháp: 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHẦN PHỤ LỤC: 56 PHỤ LỤC : 56 PHIẾU HỎI 56 PHỤ LỤC 2: BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM NỮ 62 PHỤ LỤC 3: BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM NAM .64 BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU VỚI THẦY CÔ GIÁO 66 Bài nghiên cứu có biểu đồ bảng biểu Khóa luận tốt nghiệp Phạm Thị Hồng - D3CT3 Khóa luận tốt nghiệp Phạm Thị Hồng - D3CT3 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT UNFPA: Quỹ Dân số Liên hợp quốc UNESCO: Tổ chức giáo dục khoa học văn hóa liên hợp quốc WHO: Tổ chức y tế giới NGO: Tổ chức phi phủ SKSS: Sức khỏe sinh sản DSKHHGĐ: Dân số kế hoạch hóa gia đình THPT: Trung học phổ thơng GDGT: Giáo dục giới tính TD: Tình dục Khóa luận tốt nghiệp Phạm Thị Hồng - D3CT3 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Sức khỏe vốn quý người, điều nhất; người sống hạnh phúc mục tiêu nhân tố quan trọng việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bảo vệ tổ quốc Chăm sóc sức khỏe không nhu cầu cuả cá nhân mà mục tiêu cho pháp triển xã hội Hiện quan hệ tình dục sớm dẫn đến tình trạng có thai ngồi ý muốn ngày gia tăng, hậu tai hại khơng tránh khỏi Những tượng nạo phá thai, có thai tuổi vị thành niên; việc sinh bà mẹ trẻ 13, 14, 15… tuổi, việc kết hôn sớm… xảy ta nhiều kéo theo nhiều tác hại lớn khác cho thân em cho gia đình, cho xã hội như: tình trạng bệnh tật, đẻ dị dạng, sức khoẻ người mẹ đứa yếu nghiêm trọng, tốc độ lây lan bệnh đường tình dục bệnh lậu, bệnh giang mai, nhiễm HIV… gây nên tác hại lớn kinh tế, xã hội, tâm lí… Trong đó, Việt Nam ta có tình trạng yếu nhận thức văn hố xã hội, đời sống giới tính Những kiểu ăn chơi, sinh hoạt thiếu lành mạnh, biến tướng khơng tốt loại hình sinh hoạt văn hố như: karaoke, vũ trường, nhậu nhẹt… tình trạng phổ biến, gây nên nhiều hậu không tốt đời sống thiếu niên xã hội Ngoài tệ nạn xã hội có chiều hướng phát triển phức tạp Trước tình hình đó, giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản trở nên vơ quan trọng cần thiết Nó trở thành vấn đề cấp bách mà xã hội nhà giáo dục cần phải giải Đó nhu cầu em nhu cầu xã hội đại Xuất phát từ lý nêu trên, mạnh dạn chọn đề tài “Thực trạng nhu cầu chăm sóc giáo dục SKSS học sinh THPT trường THPT Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội” Nhằm mục đích nâng cao nhận thức Khóa luận tốt nghiệp Phạm Thị Hồng - D3CT3 sức khỏe sinh sản mong muốn đáp ứng nhu cầu học sinh việc cung cấp kiến thức sức khỏe sinh sản MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Cơng trình nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng hiểu biết học sinh THPT sức khỏe sinh sản, trọng tâm nghiên cứu nhu cầu giáo dục chăm sóc giáo dục sức khỏe sinh sản học sinh THPT Từ đưa kiến nghị giải pháp cụ thể để đáp ứng nhu cầu giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: - Tìm hiểu việc hiểu biết kiến thức nhu cầu tìm kiếm thơng tin sức khỏe sinh sản học sinh cấp - Đưa khuyến nghị, giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh THPT ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Thực trạng nhu cầu giáo dục chăm sóc SKSS học sinh THPT KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 5.1 Khách thể nghiên cứu: - 50 Học sinh THPT độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi trường THPT Trương Định _ Hồng Mai_Hà Nội - Thầy trường THPT Trương Định 5.2 Giới hạn phạm vi nghiên cứu: - Thời gian nghiên cứu : 2/2011 đến 5/2011 - Địa bàn khảo sát: Trường THPT Trương Định _Hoàng Mai_Hà Nội - Giới hạn nội dung: - Nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá hiểu biết học sinh THPT kiên thức sức khỏe sinh sản - Đánh giá nhu cầu giáo dục sức khỏe sinh sản học sinh THPT Khóa luận tốt nghiệp Phạm Thị Hồng - D3CT3 5.3Mẫu nghiên cứu: - Kích thước mẫu: 50 phiếu điều tra học sinh trường THPT Trương Định Trong có 34 (68%)bạn nữ 16(28%) bạn nam - Phỏng vấn sâu: giáo viên - Tọa đàm nhóm: nhóm 10 em nam nhóm 10 em nữ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp luận bao gồm lý thuyết tâm lý học, tâm lý học pháp triển với giai đoạn phát triển người: lý thuyết xã hội học, cơng tác xã hội cá nhân, nhóm, lý thyết nhu cầu Maslow, thuyết phân tâm học Freud - Phương pháp vấn bảng hỏi: (PHỤ LỤC 1) Nhằm thu thập thông tin hiểu biết nhu cầu giáo dục sức khỏe sinh sản học sinh - Phương pháp vấn sâu: giáo viên trường THPT Trương Định nhằm mục đích tìm hiểu hoạt động nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu học sinh đề tài nghiên cứu sát nhu cầu nguyện vọng thực học sinh hiên - Phương pháp thảo luận nhóm tập trung: Nhằm hiểu rõ mong muốn nguyện vọng em Qua biết quan niệm cách nghĩ em vấn đề sức khỏe sinh sản - Phương pháp phân tích tài liệu: Phân tích bảng vấn sâu; biên thảo luận nhóm tài liệu có liên quan - Phương pháp thống kê toán học: Sử dụng phần mềm SPSS để sử lý lấy thông tin để thống kê cách rõ ràng khoa học - Phương pháp chuyên gia: tham khảo ý kiến chuyên gia lĩnh vực nghiên cứu Th.s Đặng Phương Lan, Th.s Nguyễn Trung Hải Th.s Đặng Huyền Trang tư vấn viên Tâm Sự Bạn Trẻ Khóa luận tốt nghiệp 10 Phạm Thị Hồng - D3CT3 ý kết hợp với việc tính thành ý thức đạo đức phê phán biểu sai trái Tóm lại việc đáp ứng nhu cầu học sinh việc giáo dục sức khỏe sinh sản việc làm quan trọng Chăm sóc sức khỏe sinh sản ảnh việc làm cần thiết ảnh hưởng đến tương lai giống nòi đất nước Vì cá nhân phải nâng cao vai trò trách nhiệm vào nhiệm vụ chung ngày nâng cao nhận thức hiểu biết học sinh sức khỏe sinh sản Khóa luận tốt nghiệp 54 Phạm Thị Hồng - D3CT3 TÀI LIỆU TRÍCH DẪN [ 1] Bùi Ngọc Oánh (1989), Về chương trình giáo dục đời sống gia đình Kỷ yếu Hội nghị khoa học chương trình VIE/88/P09, Tp HCM trang 23 [ ] Bùi Ngọc Oánh (1989), Một số vấn đề giáo dục giới tính, tình bạn, tình yêu học sinh Kỷ yếu Hội nghị khoa học chương trình VIE/88/P09, Tp HCM ) trang 32 [ ] Bộ Y tế, Vụ Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em Kế hoạch hóa gia đình (1998),Chương trình sức khỏe sinh sản, Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội [ ] Trương đại học y Thái Bình: “ báo cáo kết đề tài nghiên cứu sức khỏe sinh sản VTN tỉnh Việt Nam” Thái Bình 1999, trang 16 [ ] Phan Thục Anh , Danienl Goodkind : Kiến thức thái đọ hành vi chăm sóc sức khỏe sinh sản liên quan đến HIV/AIDS thiên Việt Nam “kết điều tra phương pháp luận, SKSS thiếu niên” Báo cáo hội nghị hội thảo Hà Nội, tháng 12/1997 trang 1-8 [ ] Phạm Thị Minh Đức “chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên sức khỏe phát triển, tổ chức WHO ISO tổ chức Việt Nam Trang 7-34 [ ] Theo: http://bacsytructuyen.com [ ] http://forum.hiv.com.vn [ ] http://www.ykhoa.net [ 10 ] Theo http://tamlyhoc.vn Khóa luận tốt nghiệp 55 Phạm Thị Hồng - D3CT3 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Ngọc Oánh (1989), Một số vấn đề giáo dục giới tính, tình bạn, tình u học sinh Kỷ yếu Hội nghị khoa học chương trình VIE/88/P09, Tp HCM ) Bùi Ngọc Oánh (1991), Giáo dục giới tính đời sống gia đình TP HCM Sở Giáo dục đào tạo Tp.Hồ Chí Minh Đề tài NCKH Đỗ Thị Hồng Nga “Bảo vệ quyền sức khỏe sinh sản/tình dục phụ nữ vị thành niên - Vai trò truyền thơng”, (http:// www.baomoi.com/info/Bao-ve-quen- suc-khoe-sinh-san-tinh- duc-cua-phu-nu-va-vi-thanh-nien-vai-tro-cua-truyenthong/139/4767092/epi) Hà Thị Thư : “ giáo trình tâm lý học phát triển” Nhà xuất Lao Động Xã Hội, 2007 Nguyễn Quỳnh Trang, Debra Efroymson, Nguyễn Khánh Linh Do Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổ chức PATH Canada xuất NXB Thanh niên 2001.Sách “Trò chuyện tình u, giới tính, sức khoẻ” Phan Thục Anh, Danienl Goodkind : Kiến thức thái độ hành vi chăm sóc sức khỏe sính sản liên quan đến HIV/AIDS thiên Việt Nam “ kết điều tra phương pháp luận, SKSS thiếu niên” Trương Thị Mỹ Hương, “Giáo dục sức khỏe vị thành niên thời hội nhập” (http://phamngochien.com/view/giao-duc-suc-khoe-vi-thanhnien-thoi-hoi-nhap- truong-thi-my-huong/146) Sức khỏe sinh sản thiếu niên Việt Nam _ Điều tra ban đầu chương trình RHTYA (HN 2006 PGS ts Nguyễn Thị Thiền – THs Lưu Bích Ngọc Trang Web: www.girlspace.com.vn 10.Trang Web: www.tamamsubantre.org 11.Trang Web: www.gioitinhtuoiteen.org 12.Trang Web: www.ykhoa.net Khóa luận tốt nghiệp 56 Phạm Thị Hồng - D3CT3 PHẦN PHỤ LỤC: PHỤ LỤC : PHIẾU HỎI Chăm sóc sức khỏe sinh sản đóng vai trò quan trọng việc trang bị kiến thức cần thiết cho em học sinh Với mong muốn tìm hiểu nhu cầu hoc sinh việc giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản Tôi tiến hành nghiên cứu nhỏ này, mong bạn cung cấp thông tin sau Với hợp tác bạn giúp ích vào q trình nghiên cứu góp phần đáp ứng nhu cầu giáo dục sức khỏe sinh sản bạn Xin chân thành cảm ơn! Họ tên: (có thể khơng ghi) Tuổi: Giới tính: Nam Nữ Hãy khoanh tròn vào phương án bạn chọn Câu 1: Khi lớn lên bạn có thắc mắc thể khơng? Có Khơng Câu 2: Bạn có người u chưa? Có Chưa có Câu 3: Theo bạn biện pháp sau biện pháp tránh thai: Hút thai Nạo thai Thuốc tránh thai Bao cao su Xuất tinh âm đạo Tất Khác Khóa luận tốt nghiệp 57 Phạm Thị Hồng - D3CT3 Câu 4: Một số ý kiến cho quan hệ tình dục trước nhân ý kiến bạn nào? Đồng ý Không đồng ý Câu 5: Bạn có biết bệnh sau bệnh lây qua đường tình dục khơng? Lậu Giang mai HIV/AIDS Mụn rộp sinh dục Hạ cam Sùi mào gà Viêm gan B Tất B Nhu cầu giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản Câu 6: Bạn có quan tâm đến kiên thức chăm sóc sức khỏe sinh sản khơng? Rât quan tâm Quan tâm Bình thường Khơng quan tâm Vì sao: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Câu 7: Để thỏa mãn thắc mắc thể mình, thay đổi tâm sinh lý bạn tìm đến kênh thông tin nào? Bố mẹ, họ hàng Thầy Bạn bè Khóa luận tốt nghiệp 58 Phạm Thị Hồng - D3CT3 Sách báo Internet, ti vi, đài… Nhân viên y tế Tờ rơi quảng cáo Tư vấn viên Khác: Vì sao: ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Câu 8: Những thắc mắc em hỏi kênh thơng tin gặp khó khăn khơng? Có Khơng Câu 9: Theo bạn khó khăn cản trở em tìm hiểu thơng tin sức khỏe sinh sản Khó tiếp cận thơng tin Ngại tìm hiểu vấn đề Những người xung quanh không thẳng thắn chia sẻ thông tin sức khỏe sinh sản Khác: ………………………………………………………………………… Câu 10: Đối tượng mà bạn muốn nhận tư vấn sức khỏe sinh sản ai? Cha mẹ Thầy cô Tư vấn viên Khác: ………………………………………………………………… Khóa luận tốt nghiệp 59 Phạm Thị Hồng - D3CT3 Câu 11: Các bạn có nhu cầu tư vấn giới tính sức khỏe sinh sản khơng? Có Khơng Câu 12: Theo bạn nên đưa giáo dục giới tính khối lớp nào? Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp6 Lớp Lớp Lớp 10 Lớp 10 11 Lớp 11 12 Lớp 12 Câu 13: Bạn đánh dấu vào ý kiến hoạt động giáo dục giới tính sau theo mứa độ quan trọng Mứa độ STT Hoạt động Rất Quan Khơng Có Khơng quan trọng quan tốt nên có trọng trọng Hoạt động tuyên truyền tổ chức địa phương Hội thi, sân chơi Khóa luận tốt nghiệp 60 Phạm Thị Hồng - D3CT3 GDGT Hội PN, Đoàn TN Phường tổ chức Các chuyên mục GDGT phương tiện thông tin đại chúng: imternet; báo, đài, tivi… Các mục giải đáp thắc mắc GT báo, Internet Các phòng tư vấn tâm lý Câu 14: Bạn đánh dấu vào nhu cầu cung cấp kiến thức sức khỏe sinh sản trường bạn Khóa luận tốt nghiệp 61 Phạm Thị Hồng - D3CT3 STT Nhu cầu học trường Lựa chọn Rất mong muốn Muốn Có/ khơng Khơng muốn Rất khơng muốn Câu 15: Bạn muốn tìm hiểu kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên sau đây: Kiến thức tình yêu tình dục Kiến thức biện pháp phòng tránh thai Cách sử dụng bao cao su Vệ sinh quan sinh dục Các bệnh lây qua đường tình dục Tất Khác Xin cảm ơn hợp tác bạn! Khóa luận tốt nghiệp 62 Phạm Thị Hồng - D3CT3 PHỤ LỤC 2: BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM NỮ DANH SÁCH CÁC BẠN THAM GIA THẢO LUẬN NHÓM NỮ: Nguyễn Phương N Đỗ thu H Lưu Hạnh H Nguyễn Phương H Nguyễn Minh H Trịnh Thục Khánh L Nguyễn Thu N Nguyễn Thị L Nguyễn Thị T 10.Phạm Thúy Q Quan điểm QHTD tuổi vị thành niên SV: Hiện có nhiều bạn đồng ý với việc QHTD tuổi vị thành niên, em nghĩ với ý kiến trên? Phương Nga: Theo em việc quan hệ tình dục trước nhân ảnh hưởng đến sức khỏe học tập quan hệ tình dục dễ có thai Hạnh Hương: gái nên biết giữ gìn, chẳng có chắn lấy người ta cả, sợ có thai ngồi ý muốn khó học SV: Nhưng có nhiều bạn có quan hệ tình dục độ tuổi vị thành niên, bạn nhìn nhận vấn đề nào? Tuyến: Bản thân em không đồng tình với việc quan hệ tình dục độ tuổi Tuy nhiên bạn lỡ có quan hệ nên biết cách bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp 63 Phạm Thị Hồng - D3CT3 Các biện pháp phòng tránh thai SV: Hiện có nhiều biện pháp tránh thai, em biết kiến thức tránh thai đâu? Khánh Linh : Em biết đến thuốc tránh thai lâu mẹ em bạn mẹ nói nó, em nghe Về sau lớn lên nghe bạn bè đọc báo em biết Hà: Em biết em xem chương trình sức khỏe sinh sản tivi SV: Các em có chủ động hỏi biện pháp khơng? Hạnh Hương: Em khơng hỏi hỏi nghĩ có vấn đề hỏi Quan tâm đến giáo dục sức khỏe sinh sản SV: Các em có quan tâm đến việc giáo dục sức khỏe sinh sản không? Hà: Em quan tâm đến kiến thức sức khỏe sinh sản, từ mà em bắt đầu dậy mặt em có nhiều mụn, em thấy lo lắng tự ti Thu Ngân : kiến thức sức khỏe sinh sản bổ ích ạ, em thấy thiếu nhiều kiến thức Phương Hiền : Em lần có kinh nguyệt học lớp em lo lắm, lúc em tưởng bị bệnh hiểm nghèo cơ( cười) SV: Các em có muốn trang bị kiến thức sức khỏe sinh sản nhà trường hay không? Hương : Em muốn học kiến thức sức khỏe sinh sản nhà trường trường việc học tập trung trao đổi với bạn bè thầy cô kiến thức mà chưa biết hay thắc mắc Hà: Em thấy việc học nhà trường học sinh có kiến thức sức khỏe sinh sản, kiến thức đồng bạn biết bạn biết nhiều Khóa luận tốt nghiệp 64 Phạm Thị Hồng - D3CT3 PHỤ LỤC 3: BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM NAM DANH SÁCH CÁC BẠN THAM GIA THẢO LUẬN NHÓM NAM: Phạm Hải N Nguyễn Tú A Trịnh Hoàng H Nguyễn Văn N Nguyễn Văn Q Hoàng Văn S Lê Đức A Phạm Đình C Trần Văn H 10 Đỗ Văn K Nhu cầu thông tin BPTT thiếu niên SV : Ở độ tuổi em chưa lập gia đình em có cần biết BPTT hay ko? Hải N: Theo em dù chưa có gia đình cần biết BPTT để chủ động lúc cần thiết SV: em nghĩ biết biết cách sử dụng chúng? Đình C: Em nghĩ chuẩn bị cho giai đoạn sau tun truyền cho người Em nghĩ tuổi vị thành niên việc QHTD đến nên cần biết Khóa luận tốt nghiệp 65 Phạm Thị Hồng - D3CT3 Nên giáo dục giới tính nào? SV: theo em nên giáo dục giới tính phù hợp? K: Em thấy giáo dục giới tính quan trọng dậy sớm tốt em có kiến thức từ đến hiểu biết sâu rộng trưởng thành Hoàng H: Em bắt đầu thắc mắc giới tính nhiều em đến tuổi dậy thì, lúc thấy thay đổi có lúc em có cảm giác sợ, hoang mang Em nghĩ dậy lứa tuổi cần giáo dục sức khỏe sinh sản Nhu cầu tư vấn sức khỏe sinh sản SV: Các em muốn người tư vấn cho em kiến thức hay lo lắng thắc mắc liên quan đến sức khỏe sinh sản H: em nghĩ thầy giáo SV: Điều khiến em lựa chọn thầy cơ? H : nói chuyện với thầy dễ dàng cha mẹ thầy có nhiều kiến thức thầy cô hiểu tâm lý học sinh N: Em muốn nhận tư vấn nhà tư vấn họ am hiểu vấn đề chúng em nhất, ngồi giải vấn đề nhanh hiệu hơn, nói cho cha mẹ có bị mắng Khóa luận tốt nghiệp 66 Phạm Thị Hồng - D3CT3 BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU VỚI THẦY CÔ GIÁO Người vấn: Cơ Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên, cố vấn đồn trường THPT Trương Định- Hoàng Mai- Hà Nội Địa điểm: Đoàn trường THPT Trương Định Thời gian vấn: 24/5/2011 SV : Cơ cho em biết nhu cầu học tập nâng cao kiến thức sức khỏe sinh sản trường THPT Trương Định nào? Cô cho biết là: Bản thân học sinh thiếu kiến thức sức khỏe sinh sản lớn em có mong muốn học tập giáo dục sức khỏe sinh sản cao Hiện nhà trường có nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền sức khỏe sinh sản tập trung vào hoạt động ngày phòng chống HIV/AIDS lồng ghép để tuyên truyền sức khỏe sinh sản thơi, tùy thuộc nhiều vấn đề để tổ chức tài trợ hay kinh phí chẳng hạn SV: Theo cô nôi dung giáo dục sức khỏe sinh sản nhà trường cần trọng tuyên truyền giáo dục nhiều Cô cho biết: em học sinh quan tâm nhiều đến vấn đề sức khỏe sinh sản nói chung, vấn đề mà em quan tâm ln tồn diện khơng phải mảng nào, có kiến thức đầy đủ em sống khỏe mạnh an toàn Điều có nghĩa nhà trường nên giáo dục nâng cao kiến thức sức khỏe sinh sản cách toàn diện SV: Với hoạt động đồn mà nhà trường thực nội dung sức khỏe sinh sản lồng ghép vào có đáp ứng nhu cầu học sinh hay không? Cô Thu Hà: Với hoạt động mà nhà trường có triển khai thời gian qua tuyên truyên phòng chống HIV học đường Những hoạt động chưa thực đáp ứng nhu cầu tìm hiểu kiến thức cho học sinh Tuy nhiên việc thực chuyên sâu giáo dục giới tính nhà trường gặp nhiều trở ngại đặc biệt vấn đề kinh phí nội dung đào tạo Khóa luận tốt nghiệp 67 Phạm Thị Hồng - D3CT3 68 ... Những chương trình dạy cho họ em họ cách “ABC” Với A để phòng chống AIDS B - Chung thủy C - Dùng bao cao su Ở Ai Cập, trẻ từ 12 – 14 tuổi giáo viên giảng dạy kiến thức giải phẫu sinh học cấu tạo... đề chiếm 34% Tuy nhiên, Mỹ lại nước có tỷ lệ sinh trẻ vị thành niên cao giới, tỷ lệ nhiễm bệnh qua đường tình dục thiếu niên cao Điều cho thấy người ta nên trọng vào phương pháp giáo dục xác định... dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản hướng dẫn bạn trẻ quan hệ tình dục, dạy biết sử dụng bao cao su hay uống thuốc tránh thai Thật ra, giáo dục sức khỏe sinh sản giúp trẻ trưởng thành tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: bao cao 84 CONG TAC XOA DOI, bao cao 84 CONG TAC XOA DOI, CƠ SỞ LÍ LUẬN, 1Tổng quan về vấn đề nghiên cứu:, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NHU CẦU CHĂM SÓC GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA HỌC SINH THPT TẠI TRƯỜNG THPT TRƯƠNG ĐỊNH_HOÀNG MAI _HÀ NỘI, 2 Đánh giá hiểu biết về sức khỏe sinh sản của học sinh THPT Trương Định, 2Thực trạng nhu cầu giáo dục SKSS cho học sinh THPT tại trường THPT Trương Định _Hoàng Mai_Hà Nội., CHƯƠNG III. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO HỌC SINH HIỆN NAY., 2 Những khó khăn trong việc giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh THPT:, Một số khuyến nghị và giải pháp:, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay