thực tập công ty sứ Thiên Thanh

63 56 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 17:40

1Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieånCoâng ty söù Thieân Thanh laø moät doanh nghieäp nhaø nöôùc. Quyeát ñònh thaønh laäp soá: 035ABXD – TCLÑ ngaøy 12 thaùng 02 naêm 1993. Ñôn vò chuû quaûn laø Toång Coâng ty Vaät lieäu Xaây döïng soá 1, Boä Xaây Döïng. Tieàn thaân laø Nhaø maùy Söù Thieân Thanh, thaønh laäp naêm 1950. Ban ñaàu ñaây laø coâng ty tö nhaân, chuû quaûn laø ngöôøi Trung Quoác, chuyeân saûn xuaát ñoà goám, bình loïc nöôùc. 1959, Nhaø maùy ñöôïc chuyeån nhöôïng cho ngöôøi Phaùp. Nhaø maùy cuõng chuyeån sang saûn xuaát gaïch chòu löûa, söù veä sinh daïng xoáp vaø baùt ñóa… thieát bò maùy moùc ñöôïc nhaäp töø Phaùp.1965, ngöôøi Phaùp chuyeån nhöôïng cho caùc coå ñoâng, vaø laïi ñoåi teân thaønh Nhaø maùy Söù Thieân Thanh.1972, vì moät soá lí do maø coâng ty ñaõ thu heïp saûn xuaát vaø ñoåi teân laø VIKIGOM( Vieät Nam Kó ngheä goám). Nhaø maùy chuû yeáu saûn xuaát bình loïc nöôùc baèng thuû coâng.Sau 3041975, Nhaø nöôùc tieáp quaûn Nhaø maùy. 71975101976, Boä Coâng nghieäp chuyeån giao cho Boä xaây döïng, vaø chính thöùc laáy teân laø Nhaø maùy Söù Thieân Thanh. Luùc naøy, maët baèng ñöôïc qui hoaïch theo höôùng chuyeân moân hoùa, nhaø maùy saûn xuaát söù veä sinh treân cô sôû maùy moùc thieát bò ñaõ coù, saûn xuaát hoaøn toaøn thuû coâng, nung hai laàn.1989, neàn kinh teá Vieät Nam chuyeån sang kinh teá thò tröôøng, saûn phaåm ngoaïi cuõng baét ñaàu du nhaäp vaøo nuôùc ta. Ñeå caïnh tranh, nhaø maùy ñaõ khoâng ngöøng nghieân cöùu, ñaàu tö caûi tieán kó thuaät, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm. Nhaø maùy Söù Thieân Thanh ñaõ thaät söï coù choã ñöùng vöõng chaéc treân thò tröôøng söù Vieät Nam.1992, Nhaø maùy ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc taëng thöôûng huaân chöông lao ñoäng haïng nhì vôùi thaønh tích xuaát saéc trong vieäc phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh.Maëc duø ñaõ ñaït toác ñoä taêng tröôûng khaù cao, nhöng coâng ngheä vaãn coøn laïc haäu vaø chaát löôïng saûn phaåm chöa ñaït tieâu chuaån quoác teá. Beân caïnh ñoù, nhu caàu xaây döïng ñang taêng nhanh, haøng ngoaïi nhaäp ña daïng. Ñeå ñöùng vöõng treân thò tröôøng luùc baáy giôø, nhaø maùy buoäc phaûi hieän ñaïi hoùa coâng ngheä vaø maùy moùc thieát bò hieän coù. 1995, Boä xaây döïng ñaõ kí duyeät döï aùn ñaàu tö daây chuyeàn saûn xuaát 300.000 saûn phaåm naêm Cuoái 81997 moät soá quaù trình cuûa nhaø maùy ñaõ ñöôïc töï ñoäng hoùa cao, hoaït ñoäng theo ñieàu khieån vaø hoaøn toaøn töï ñoäng hoùa theo coâng ngheä tieân tieán do haõng SACMIITALI, THERMIC DESIGNENGLAND, POCCHERFRANCE cung caáp : maùy saáy tuaàn hoaøn, phun men robot, loø nung lieân tuïc Tunel ñoát baèng gas. Naêng suaát taêng voït. Saûn phaåm ñaït tieâu chuaån quoác teá. Trong naêm 1997, nhaø maùy coù ñaàu tö daây chuyeån saûn xuaát boàn taém nhöïa.Saûn phaåm cuûa Thieân Thanh ñaõ ñaït nhieàu huy chöông veà chaát löôïng vaø ñöôïc ngöôøi tieâu duøng bình choïn Haøng Vieät Nam chaát löôïng cao lieân tuïc töø naêm 19962002.Naêm 2000 ñuôïc Toå chöùc BVQI (Vöông Quoác Anh) ñaùnh giaù chöùng nhaän heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa Coâng ty phuø hôïp vôùi tieâu chuaån Quoác teá ISO 9002 : 1994Ñaàu naêm 2003, ñöôïc toå chöùc BVQI (Vöông Quoác Anh) ñaùnh giaù chöùng nhaän heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa Coâng ty phuø hôïp vôùi tieâu chuaån Quoác teá ISO 9001 : 2000.2Ñòa ñieåm xaây döïngÑòa chæ: Truï sôû chính :59 Ngoâ Taát Toá, Quaän Bình Thaïnh, Tp. HCM Nhaø maùy saûn xuaát : Ñöôøng N2D2 khu CN Bình Chuaån, Bình Döông. Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò Phần I : TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY 1- Lòch sử hình thành phát triển Công ty sứ Thiên Thanh doanh nghiệp nhà nước Quyết đònh thành lập số: 035A/BXD – TCLĐ ngày 12 tháng 02 năm 1993 Đơn vò chủ quản Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1, Bộ Xây Dựng Tiền thân Nhà máy Sứ Thiên Thanh, thành lập năm 1950 Ban đầu công ty tư nhân, chủ quản người Trung Quốc, chuyên sản xuất đồ gốm, bình lọc nước 1959, Nhà máy chuyển nhượng cho người Pháp Nhà máy chuyển sang sản xuất gạch chòu lửa, sứ vệ sinh dạng xốp bát đóa… thiết bò máy móc nhập từ Pháp 1965, người Pháp chuyển nhượng cho cổ đông, lại đổi tên thành Nhà máy Sứ Thiên Thanh 1972, số lí mà công ty thu hẹp sản xuất đổi tên VIKIGOM( Việt Nam Kó nghệ gốm) Nhà máy chủ yếu sản xuất bình lọc nước thủ công Sau 30/4/1975, Nhà nước tiếp quản Nhà máy 7/1975-10/1976, Bộ Công nghiệp chuyển giao cho Bộ xây dựng, thức lấy tên Nhà máy Sứ Thiên Thanh Lúc này, mặt qui hoạch theo hướng chuyên môn hóa, nhà máy sản xuất sứ vệ sinh sở máy móc thiết bò có, sản xuất hoàn toàn thủ công, nung hai lần 1989, kinh tế Việt Nam chuyển sang kinh tế thò trường, sản phẩm ngoại bắt đầu du nhập vào nùc ta Để cạnh tranh, nhà máy không ngừng nghiên cứu, đầu tư cải tiến kó thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm Nhà máy Sứ Thiên Thanh thật có chỗ đứng vững thò trường sứ Việt Nam 1992, Nhà máy Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì với thành tích xuất sắc việc phát triển sản xuất kinh doanh Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng cao, công nghệ lạc hậu chất lượng sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế Bên cạnh đó, nhu cầu xây dựng tăng nhanh, hàng ngoại nhập đa dạng Để đứng vững thò trường lúc giờ, Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò nhà máy buộc phải đại hóa công nghệ máy móc thiết bò có 1995, Bộ xây dựng kí duyệt dự án đầu tư dây chuyền sản xuất 300.000 sản phẩm/ năm Cuối 8/1997 số trình nhà máy tự động hóa cao, hoạt động theo điều khiển hoàn toàn tự động hóa theo công nghệ tiên tiến hãng SACMI-ITALI, THERMIC DESIGN-ENGLAND, POCCHERFRANCE cung cấp : máy sấy tuần hoàn, phun men robot, lò nung liên tục Tunel đốt gas Năng suất tăng vọt Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế Trong năm 1997, nhà máy có đầu tư dây chuyển sản xuất bồn tắm nhựa Sản phẩm Thiên Thanh đạt nhiều huy chương chất lượng người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao liên tục từ năm 1996-2002 Năm 2000 đïc Tổ chức BVQI (Vương Quốc Anh) đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng Công ty phù hợp với tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9002 : 1994 Đầu năm 2003, tổ chức BVQI (Vương Quốc Anh) đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng Công ty phù hợp với tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001 : 2000 2- Đòa điểm xây dựng Đòa chỉ: Trụ sở :59 Ngô Tất Tố, Quận Bình Thạnh, Tp HCM Nhà máy sản xuất : Đường N2-D2 khu CN Bình Chuẩn, Bình Dương Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò 3- Sơ đồ tổ chức nhân GIÁM ĐỐC PGĐ kế hoạch đầu tư p.ta øi chín h kế toá n PGĐ kinh doanh tiếp thò p kế hoạc h đầu tư PGĐ kó thuật p.k dtt Tổ tiế p thò Tổ bá n hà ng p tổ chư ùc hà nhc hính p qua ûn đố c Tổ n/cứ u toa phối liệu Px ù Px khuo ân Tổ nghie àn vật liệu Tổ đổ rót Tổ kiể m dầ u Tổ phu n men Tổ lò nun g Tổ sấy Tổ sửa sản phẩ m Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò 4- An toàn lao động 4.1 Ý nghóa : An toàn lao động yêu cầu cần thiết cán bộ, công nhân nhà máy Cần đảm bảo an toàn cho người lao động trình sản xuất, trì sức khỏe công nhân 4.2 Thực : Tại khu vực khác có xây dựng nội qui, qui đònh vàhướng dẫn biện pháp kó thuật an toàn đđảm bảo thân thể cho người lao động Nội quy an toàn vệ sinh lao động.(Trích dẫn TT5.1.3/AD ban hành ngày 1/9/2002) Những qui đònh chung: Phải mang đầy đủ trang phục bảo hộ lao động làm việc Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc phạm vi Công ty Khi có cố tai nạn phải ngừng máy khẩn cấp báo cho người có trách nhiệm Mọi thiết bò, dụng cụ, phương tiện làm việc trang bò đầy đủ đảm bảo an toàn lao động tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp Đồng thời phải thường xuyên kiểm tra đònh kỳ, bảo dưỡng tu bổ, sữa chữa, bổ sung, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động theo luật đònh Chỉ tuyển dụng người lao động có đủ sức khỏe có lực làm việc Thường xuyên theo dõi, quan sát việc thực đầy đủ quy đònh an toàn vệ sinh lao động máy móc, thiết bò người lao động Trang bò bố trí đầy đủ, hợp lý phương tiện, dụng cụ PCCC Làm hệ thống che chắn hệ thống nguy hiểm, lập biển báo tới khu vực nguy hiểm Xây dựng đường ống dẫn khí, gas cách an toàn, tránh lửa, xa lò nung Có cán hướng dẫn kó thuật thường xuyên giám sát hướng dẫn nhắc nhở công nhân Người vận hành máy móc thiết bò không tự ý bỏ nơi khác Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò Treo băng- ron nhắc nhơ û“An toàn sản xuất, Sản xuất phải an toàn”… Những điều cấm : Sửa chữa , lau chùi , vệ sinh máy móc thiết bò máy hoạt động (phải tắt máy sửa chữa vệ sinh) Hút thuốc nơi có bảng cấm, phận sản xuất lúc thao tác Nói chuyện riêng lúc làm việc Đi vào khu vực không thuộc phạm vi làm việc Sửa chữa máy làm vệ sinh máy hoạt động Làm việc nhiệm vụ khả chuyên môn thân 5- Xử lí khí nước thải & vệ sinh công nghiệp Chất thải chủ yếu nhà máy nước huyền phù hồ, men khí bụi Khí thải: Bụi (chủ yếu tổ nghiền) hút qua xyclone lắng bụi Khí chứa bụi men (ở tổ phun men tổ kiểm dầu) hấp thụ nước bể lắng có chứa nước Do sử dụng gas làm nhiên liệu đốt nên khí thải lò nung tương đối phân tán theo đường ống khói Nước thải xử lý bể lắng mương lọc trước thải hệ thống cống Nhà máy xử lí cách lắng bùn cho phần nước chảy tái sử dụng Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò Phần II : DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ 1- Nguyên liệu xuất sứ 1.1 Nguyên liệu xương 1.1.1 Vai trò nguyên liệu Nguyên liệu đóng vai trò quan trọng công nghệ ceramic Nguyên liệu phải có cỡ hạt, thành phần khoáng hóa ổn đònh, phù hợp với trình sấy nung để tạo nên sản phẩm có thành phần pha chất lượng cần thiết Công ty sứ Thiên Thanh sử dụng nguyên liệu chủ yếu nước Các nguyên liệu nhập thường nguyên liệu thô kiểm tra độ ẩm kỹ nhà máy (phòng thí nghiệm), kiểm tra thành phần hóa Trung tâm Kiểm nghiệm Chất lượng Khu vực III trước nhập kho 1.1.2 Các loại nguyên liệu sử dụng : Nguyên liệu sẵn có nước nhà cung cấp vận chuyển theo hợp đồng mua bán đến tận công ty xe tải lớn Nguyên liệu nhập từ nước vận chuyển tàu biển, chở nhà máy xe tải Nguyên liệu chính: Cao lanh lọc (Vónh Phúc, Vónh Yên) Trường thạch Đà Nẵng Cao lanh lọc Quảng Bình Đất sét Trúc Thôn Cao lanh lọc Vónh Phú (Đông Dương) Cát Cam Ranh Nguyên liệu phu ï: keo silicat, NaOH, hoạt thạch (talc), đá vôi Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò 1.1.3 Phân loại – tính chất loại nguyên liệu : gồm loại  Nhóm nguyên liệu dẻo: cao lanh, đất sét trắng (đất sét kho chảy)  Nhóm nguyên liệu gầy: cát thạch anh, tràng thạch, hoạt thạch, đá vôi… Tính chất loại nguyên liệu :  Nguyên liệu dẻo Đất sét: - Là loại nguyên liệu sản xuất gốm sứ gồm nhôm khoáng alumisilicat ngậm nùc có cấu trúc lớp vớ độ phân tán cao, trộn với nước có tính dẻo, nung tạo sản phẩm kết khối rắn Nó bao gồm khoáng chủ yếu: khoáng halloysit, khoáng montmorilloni, caolinit… - Đất sét cung cấp đồng thời Al2O3 SiO2, thành phần đất sét lẫn cát, tràng thạch khoáng chất khác - Hàm lượng đất sét phối liệu phải phù hợp, không quá nhiều Nếu hồ dẻo tạo hình kém, nhiều có độ co lớn làm sản phẩm bò biến dạng nung Cao lanh : - Là loại đất trắng mòn, có màu từ vàng đến trắng xanh, tính dẻo vừa phải, dễ bóp nát vụng, thành phần khoáng caolinit Al2O3.SiO2.2H2O - Cao lanh dùng công nghệ sản xuất sứ có cường độ cao độ hút ẩm thấp Trong trình nung cần phải xuất khoáng mulit, cần phải có đủ lượng Al2O3 - Cao lanh dùng phối liệu làm tăng độ bám khuôn hồ phối liệu, tăng độ trắng 1.2 Nguyên liệu men : Nguyên liệu để pha chế men là: SrCO 3, Sodium Hirpoly photphat, ZnO Trung Quoác, CaCO3, BaCO3, Silicat Ziron (ZrSO4), tràng thạch FBM200 Mã Lai, cao lanh TK25, Frit, cát Cam Ranh, bột talc Trung Quốc phụ gia khác Phụ gia sử dụng cho men là: thủy tinh lỏng, HCHO, CMC (chất kết dính), chất tạo màu… Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò Đặc điểm loại nguyên liệu:  SrCO3, ZnO (Trung Quốc), CaCO3, BaCO3 (Mã Lai), ZrSO4 (Nhật Đức) : bột mòn, màu trắng, không mùi, đựng bao  Tràng thạch FBM200 Mã Lai: dạng cục bột mòn, màu trắng, không mùi, đựng bao  Cao lanhTK25: dạng cục, màu trắng, không mùi, đựng bao  Cát Cam Ranh: dạng hạt thô, màu trắng  Frit: tinh thể màu trắng xanh, óng ánh  Bột talc Trung Quốc: bột mòn, màu trắng ngà Đặc điểm loại phụ gia:  Thủy tinh lỏng: Na2SiO3 làm tăng độ linh động hồ men, giảm độ nhớt lượng nước hỗn hợp men  CMC (Pháp): bột mòn, vàng, không mùi, đựng bao Có tác dụng làm tăng tính dẻo độ bám dính men lên mộc, tránh men nung  HCHO: chất lỏng không màu, mùi hắc, đựng chai thủy tinh, có tác dụng giữ cho CMC không bò phân hủy dung dòch có tính tiệt trùng  Chất tạo màu: pline oxyt kim loại, dạng bột màu, không mùi, đựng thùng 2- Dạng lượng sử dụng tiện nghi hổ trợ sản xuất : 2.1 Năng lượng : Hai loại lượng sử dụng Gas điện Gas sử dụng cho trình đốt nóng không khí Thành phần Gas gồm butan propan với tỉ lệ 1:1 Điện để cung cấp ánh sáng vận hành loại máy móc thiết bò : quạt, bơm, máy đổ khuôn tự động,… Bên xưởng sản xuất có trạm máy nén khí Máy nén khí sử dụng ATLASCOPCO 55kw 132kw, đốt nóng không khí thành nhiệt để dự trữ cung cấp cho xưởng sản xuất, để sấy khô sản phẩm, lò sấy, lò nung, khuôn đổ, bơm khí nén vào ống xòt xưởng sản xuất ống Karen…với suất lượng gas/ngày Điện cung cấp từ lưới điện quốc gia qua nguồn dự trữ Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò Nhà máy sư’ dụng điện cho hệ thống sản xuất : máy phun men, máy quạt, dây chuyền bán tự động,… vận hành tiện ích phục vụ sinh hoạt Ngoài ra, nhà máy thiếu nước Hệ thống nước có nguồn từ nước máy nước giếng khoan Hầu hết dây chuyền sản xuất sử dụng nước giếng qua lọc thô, loại bỏ cặn đá Nước sử dụng để tháo gỡ sản phẩm khỏi khuôn, vệ sinh khuôn sau mẻ Duy nhất, hệ thống đổ khuôn tự động BMP sử dụng nước phải qua lọc ion 2.2 Tiện nghi : Nhà máy sử dụng loại xe nâng 3- Các sản phẩm – phụ ĐVSX: 3.1 Các loại sản phẩm : Sản phẩm loại gốm sứ vệ sinh Trước có sản xuất bình lọc nước bồn tắm, mặt hàng chủ yếu loại bồn cầu Sản phẩm sứ vệ sinh Công ty sứ Thiên Thanh đươcï phân làm 19 loại: Cầu cao dài (xí bệt) Cầu thấp (xí xổm) Cầu cao cụt Cầu khối Thùng nước dài gạt Thùng nước dài nhấn Thùng nước dài hai nhấn Thùng nước treo Chậu rửa mặt lỗ lớn Chậu rửa mặt lỗ nhỏ Chậu rửa mặt lỗ nhỏ Chậu rửa mặt lỗ nhỏ Chậu bàn Chậu góc Chân chậu đứng Chân chậu treo Bồn tiểu nam Bồn tiểu nữ (Bidet) Bình lọc nước Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò Có phân xưởng chuyên sản xuất loại hàng theo đơm đặt, phân xưởng sản xuất ống Karen xuất 3.2 Đặc tính sản phẩm : Độ bền học sản phẩm (khả chòu tải) khả chòu tải trọng sản phẩm điều kiện bình thường Độ hút nước : tượng hấp thụ nước vật liệu , độ hút nước biểu diễn tỷ lệ % lượng nước mà khối vật liệu hấp thụ với khối lượng khối vật liệu Độ bền hóa học khả chòu ăn mòn hóa học vật liệu Độ bền nhiệt (độ bền chống rạn men) khả lớp men không bò nứt chòu tác động điều kiện nhiệt độ, áp suất, độ ẩm theo thời gian đònh Độ bền chất màu bền đốt khả không bò bám màu lớp men: men lau vải ẩm sau tiếp xúc với số chất màu điều kiện nhiệt độ thường bò đốt nhiệt độ cao Độ bóng đo tỷ lệ % so sánh độ bóng men với độ bóng chuẩn (độ bóng bề mặt thủy tinh uvion qui đònh 100%) Độ trắng đo tỷ lệ % so sánh độ trắng men với độ trắng chuẩn (độ trắng BaSO4 qui đònh 100%) Màu sắc đònh theo thò hiếu khách hàng Khuyết tật bề mặt : số loại khuyết tật bề mặt men thường gặp co men, bỏ men, lỗ mọt, lỗ châm kim, chấm đen, vết màu, bụi silicat, rạn men, gợn sóng, vết nứt… Sơ đồ bố trí nhà máy : có hình đính kèm Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang 10 Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò p lực: 140 mm cột nước CPF ( Cars labyrinth Pressurisation Fan) : quạt làm mát xe goòng Công suất: 1,1 kW Lưu lượng khí: 2000 m3/h p lực: 130 mm cột nước HEF (Humid air Ejector Fan) : quạt hút ẩm vùng sấy Công suất: 22 kW HRF (Hot air Recirculation Fan) : quạt thổi khí nóng hoàn lưu vào vùng sấy Công suất: kW Lưu lượng khí: 13000 m3/h ODF (Outlet pneumatic Door Fan): quạt tạo màng khí cửa Công suất: kW Lưu lượng khí: 3000 m3/h p lực: 300 mm cột nước 5.5.3 Béc đốt - Béc đốt dùng lò nung loại bec đốt tốc độ cao - Hỗn hợp gas khí đột cháy đánh lửa điện - Nhiên liệu: LPG (50% propan – 50% butan) - Tỉ lệ: 1m3 gas : 27,37 m3 không khí - Hộp điều khiển điện tử tự động điều khiển lửa thông qua điện cực đặt ống phun lửa - Lửa phun béc đốt không chạm vào sản phẩm phải hợp lý để tạo khuấy trộn nhiệt lò, từ làm tăng hiệu suất sử dụng nhiệt tiết kiệm lượng 5.5.4 Xe goòng - Sản phẩm xếp lên xe di chuyển lò Hệ thống xe goòng lắp đặt thuận lợi cho việc điều khiên,ø bảo dưỡng xe vận hành lò - Có 52 xe goòng nối tiếp lò : 45 xe vùng lò đốt, xe vùng sấy, xe vùng - Kích thước xe: Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang 49 Baùo caùo thực tập Máy-Thiết bò Bề dài: 2,455 m (ngang với chiều rộng lo)ø Bề rộng: 1,39 m Cao (tính từ mặt đất đến sàn sản phẩm): 1,1 m Chiều cao hữu ích (chiều cao sản phẩm xe) : 0,8 m - Số sản phẩm trung bình xe: 20 sp - rọng lượng trung bình sản phẩm: 15 kg/sp - Vật liệu chế tạo: SiC, gạch chòu lửa, gốm,… - Ở đáy lò có bố trí đường ray thép có hệ thống điều khiển cho phép xe goòng chuyển động liên tục tự động Tuy nhiên việc bốc dỡ sản phẩm từ xe thực thủ công Bề rộng đường ray: 1,73 m - Có hệ thống thổi khí làm mát xe goòng 5.5.5 Hệ thống điện thiết bò phục vụ cho lò nung: a/ Những đường dây hệ thống điện: -Đường dây cung cấp lượng đến phận đốt nóng khí, béc đốt, mô tơ quạt -Đường dây cung cấp điện áp thấp cho van solenoic ( hệ thống cấp gas chính, béc đốt,…) -Dây dẫn truyền từ thiết bò điện (đồng hồ đo, cặp nhiệt điện,…) trạm điều khiển b/ Một số thiết bò khác cần cho hoạt động lò: -Cặp nhiệt điện: Loại S (Pt-Rh-Pt) : chòu nhiệt độ đến 1760 oC Số lượng: 14 Loại K (Ni-Cr-Ni): chòu nhiệt độ đến 1370 oC Số lượng -Nhiệt kế -Bộ phận đo áp suất lò -Bộ phận phân tích không khí: đo hàm lượng O không khí lò để điều chỉnh hệ thống đốt c/ Điều kiện vận hành sử dụng điện an toàn: -Nhiệt độ không khí xung quanh 35oC -Nồng độ bụi môi trường phải mg/m độ ẩm tương đối phải nhỏ 85% Nhà máy Sứ Thieân Thanh _ trang 50 Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò -Chênh lệch điện áp cực đại cho phép pha pha cung cấp: 10% -Biến đổi tần số cực đại cho phép: 1% -Phải có dây nối đất với trở kháng Ohm 5.5.6 Trạm điều khiển: - Bao gồm bảng điều khiển với hình hiển thò, đèn báo, công tắc,…, hệ điều khiển PLC, PID, máy tính,… - Hệ thống điều khiển tự động người vận hành can thiệp điều chỉnh trường hợp cần thiết 5.5.7 Sự cố cách khắc phục: Mất điện: Quạt thổi khí cửa vào không hoạt động, không khí nóng từ vùng nung tràn sang vùng gia nhiệt (zone C đầu zone D; khoảng nhiệt độ 500-700oC ) làm sản phẩm bò sốc nhiệt, sản phẩm vùng bò hư hỏng  Phải khởi động lại lò chạy ổn đònh tiếp tục sản xuất Hệ thống tự điều chỉnh, kỹ can thiệp để điều chỉnh thông số vận hành lò Khi động quạt bò tải, nhiệt độ tăng cao Role tự động ngắt điện Khi khí thải không hút ra, đèn báo sáng người vận hành ấn công tắc tăng áp suất hút khí Khi không đủ khí trời cung cấp cho béc đốt  công tắc tăng áp suất hút khí Hỗn hợp khí béc đốt không cháy  công tắc điều khiển béc đốt  mở kiểm tra Khi áp suất gas giảm, đèn báo sáng  điều khiển van đường ống gas Máy sàng rung : 6.1 Chức năng, cấu tạo nguyên lý hoạt động Chức năng: Lọc bỏ tạp chất vặn dư Tạo hạt có kích thước gần Lọc bỏ tạp chất Fe(nếu tạp chất lẫn vào hồ nung sản phẩm cho chất lượng không đều,thường có vết nứt ,vết màu đen,phun men cho bề mặt không mòn) Làm tơi làm nguội hồ,phân lọai vận chuyển vật liệu từ hầm số hầm Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang 51 Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò 2,3,4,5 đề từ hồ đến bồn chứa phục vụ cho sản xuất Cấu tạo Hình dạng bên sàng lưới sàng Gồm phần sau: Đế: có tác dụng đỡ cho tòan máy sàng,gắn với lò xo để giảm rung cho phần sàng phía Lò xo: để giảm xóc cho sàng rung,để truyền động Phần máy sàng phía trên:gồm có lớp vỏ kim lọai phía ngòai bao bọc,được phân làm lớp có đai,2 đai cho phép ta dễ dàng lấy lưới sàng ,đồng thời chỉnh cho lười sàng không trùng Chỉ có lưới sàng phiá trên,còn phía dười lớp lưới giúp cho lưới sàng không bò trùng Ở dười lớp lưới sàng,người ta đặt vành đai cao su có viên bi,trong trình rung ,các viên bi rung làm cho hồ chảy qua lưới sàng không bò đóng cục lại,hồ mòn Lưới sàng: Ở máy sàng thứ nhất(từ máy nghiền bi xuống trực tiếp) 60Mesh,ở máy sàng thứ hai 80 mesh máy sàng lại 120 Mesh Thực trình nhằm đảm bảo độ mòn cao cho hồ,còn kiểm tra chất lượng hồ khỏi máy nghiền bi đạt yêu cầu lưới 63Mesh,không cần qua máy sàng rung Ta sử dụng lưới sàng dạng lưới đan lưới sàng phù hợp với loại vật liệu có kích thước nhỏ mòn.Kích thước sợi đan nhỏ kích thước VL lọt qua lưới sàng,thực tế d s = 0.65d (d đường kính VL lọt qua sàng, d s đường kính sợi đan) Nhà máy Sứ Thieân Thanh _ trang 52 Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò Ưu điểm loại mặt sàng có bề mặt tự lớn không bền Bộ phận lệch tâm máy sàng rung họat động theo cấu lệch tâm, cấu phổ biến đóa gắn đối trọng Cục nam châm vónh cữu lọc sắt,để đường hồ trườc chảy hầm Nguyên lý hoạt động Với đóa gắn đối trọng:đóa gắn lên trục dẫn động máy,khi trục quay đóa gây nên lực quán tính làm cho thùng sàng chuyển động theo hướng khác nhau,làm sàng rung liên tục chuyển động để sàng vật liệu mong muốn.Ở lưới hạt lớn tách dười hạt nhỏ may sang rung nhin dung Trục lệch tâm : Trục lệch tâm máy nằm gối đỡ, gối đỡ lại gắn vào thùng sàng, họat động thùng sàng thực dao động rung nhờ quay trục lệch tâm Khi trục lệch tâm, thùngsàng chuyển động rung,vật liệu hồ gồm hạt có kích thước to nhỏ khác chảy vào sàng , trình rung sàng hạt nhỏ bò lôi xuống lỗ sàng tác dụng trọng lực, sau dẫn ống dẫn, hạt lớn nằm lại chờ vệ sinh lưới sàng để bỏ lại, viên bi rung theo, chuyển động nhờ ma sát tạo lực va đập làm cho hồ Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang 53 Baùo cáo thực tập Máy-Thiết bò không vón lại thành cục, vành đai giữ không cho viên bi chuyễn động hỗn lọan dễ làm hư lưới sàng Hồ gồm hạt nhỏ sau qua sàng dẫn theo ống riêng chảy ống dẫn xuống hầm,trên đường chảy người ta đặt cục nam châm vónh cửu nhằm hút tạp chất có tính Fe 6.2 Các thông số kỹ thuật Tần số dao động cao:2200 Rpm(thường nằm khỏang1000-3000) Biên độ nhỏ: 0.95mm(thường nằm từ 0.5-2) Các chi tiết dùng để lắp ghép lò xo với thùng sàng cho phép điều chỉnh mức độ kéo căng máy sàng Khi trục mang đối trọng quay trọng tamâ thùng sàng chuyễn dòch tương trọng tâm tòan hệ,còn trọng tamâ tòan hệ đứng yên.Qũy đạo chuyển dòch thùng sàng thực tế biến đổi từ dạng hình tròn sang hình Ovan,nhưng thực tế ta thùng sàng chuyển động theo quỹ đạo tròn với bán kính r(r k/c từ trọng tâm cố đònh hệ đến trọng tâm thùng sàng) Xuất xứ:Italia,năm sản xúât1995 Đường kính: D=900mm,đường kính lỗ phía 560mm Chiều cao máy: L=780mm Chiều cao từ xuống đai là170mm,từ đai xuống đáy 125mm Đườngkính lỗ ra: D =160mm Đường kính lỗ sàng: +Loại 1: 800 lỗ/cm2 +Lọai 2: 600 lỗ/cm2 Năng suất trung bình:850kg/h Công suất: 1.5KW Đường kính ống dẫn hồ vào ra: 60mm 6.3 Đầu vào ra: Đầu vào hồ từ máy nghiền bi với mày đầu tiên,hay hồ từ hầm qua sàng sang hầm 2,hầm qua hầm trình tự đền hầm Đầu hồ sàng bớt tạp chất để đưa hầm chứa hay sang bồn chứa đễ thực sản xuất 6.4 Nguồn cung cấp: Nhà máy Sứ Thieân Thanh _ trang 54 Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò Điện xoay chiều qua tủ điều khiển riêng cho máy sàng rung Hiệu điện thế: 240V Cường độ dòng điện: 30A Tần số: 60Hz Độ dốc lưới sàng 8o (Các thông số nhà máy cung cấp tự đo để có số liệu để tính tóan) 6.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình sàng: Độ ẩm vật liệu sàng : có ảnh hường lớn,khi vật liệu chuyển động bề mặt sàng,các hạt VL va chạm nhau,nếu chúng có độ ẩm cao dính vào làm tăng kích thước hạt không lọt qua sàng,dễ kết dính vào lỗ lứơi gây bít lỗ sàng.Độ ẩm tốt VL 5% Bề dày lớp VL bề mặt sàng: lớp VL bề mặt sàng dày lớp VL bề mặt không xuống phía dứơi để tiếp xúc bề mặt sàng lọt qua sàng,nếu lớp VL mỏng suất thấp Chiều dày phụ thuộc vào kích thước vật liệu Khi d< 5mm bề dày h=(10-15)d d=(5-50) mm h = (5-10) d d >50 mm h= (3-5) d Kích thứơc vật liệu sàng:Khi vật liệu chuyển động bề mặt lưới sàng ,sẽ có số hạt VL nằm lọt lỗ lưới sàng,để chúng không bít lỗ sàng chuyển động cần phải tác dụng vào lực có giá trò thích hợp Giả thiết hạt VL hình cầu,đường kính 2r lỗ có kích thước 2R góc bít kín β Hạt vật liệu không bật khỏi lỗ sàng momen lực quán tính khônglớn momen ổn đònh trọng lượng hạt vật liệu,để hạt VL bật khỏi lỗ sàng ta có điều kieän sau: P.h ≥ G.R,P=m.a=(G/g).a Suy a ≥ g.tg β ,trong β phụ thuộc vào tỉ số r = bán kính R sin β Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang 55 Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò Có nghóa bán kính R không đổi r lớn góc β nhỏ , ngược lại Trong máy sàng nhà máy sàng từ máy nghiền bi nên nói VL hồ xuống mòn nên không bít lỗ sàng nhiều,hiệu súât cao,chỉ sau thời gian dài cần vệ sinh lứơi sàng tuồi thọ dạng sàng lưới đan không cao nên phải thay thường xuyên 6.6 Sự cố cách khắc phục Với máy sàng rung,muốn làm hạt đạt hiệu mặt công nghệ cao cần phải đòi hỏi giá trò thích hợp biện độ,tần số dao động,tải trọng riêng độ dốc lưới sàng - Bít lỗ sàng hạt có kích thước lớn che kín lỗ sàng,chúng ta phải thường xuyên vệ sinh sàng - Hư sàng làm việc lâu,tải trọng lớn - Cơ cấu lệch tâm bò hư làm cho VL không đều,ống dẫn bò bít làm việc lâu mà không vệ sinh - Máy làm việc lâu ngày gối đỡ bò giảm khả dẫn động Máy đổ rót BCV 7.1 Khuôn đổ rót: -Gồm thân khuôn lõi khuôn Thân lhuôn lõi khuôn ăn khớp với Khoảng trống thân khuôn lõi tạo hình dáng sản phẩm -Thân khuôn lõi khuôn làm thạch cao, có kích thước cấu tạo tùy thuộc vào loại sản phẩm đổ rót -Khuôn đổ rót có đặc tính hút nước mạnh, không dính hồ liệu, tạo bề mặt bóng cho sản phẩm -Mỗi máy đổ rót BCV có 80 khuôn chia làm dãy đối xứng -Thân khuôn đặt giá đỡ di chuyển qua lại nhờ bánh xe khớp với ray -Lõi khuôn treo lên trên, di chuyển lên xuống 7.2 Bình chứa hồ liệu Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang 56 Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò Dùng để cấp hồ đổ rót cho khuôn thông qua hệ thống ống dẫn nhựa PVC Hệ thống cấp hồ liệu gồm đường ống (lớn) chạy dọc theo chiều dài máy ống nhánh cấp hồ vào khuôn 7.3 Thiết bò cung cấp khí nén Gồm máy nén khí hệ thống ống dẫn khí Hệ thống ống khí nén bố trí tương tự ống cấp hồ liệu 7.4 Thiết bò sấy khuôn Quạt thổ i khí ng củ a má y đổró t BCV Khuôn đươc sấy nóng, nhiệt độ khoảng 50÷55oC Cấu tạo gồm: Quạt thổi: quạt ly tâm, cánh guồng gắn trực tiếp với động điện có công suất 15.5 KW Buồng đốt: gồm quạt thổi khí công suất KW ống dẫn gas nối với bec đốt Ống dẫn nóng: làm thép, bọc lớp cách nhiệt bên ngoài, tiết diện ống hình chữ nhật Ống dẫn nóng chia thành nhánh, đặt dọc theo đáy khuôn Trên ống có lỗ thoát đặt vò trí khuôn 7.5 Thiết bò nén khuôn -Có tác dụng nén khuôn khít lại với nhau,cố đònh vò trí khuôn, cấu tạo gồm trục ren, ổ ren tay vặn -Cơ chế: Hồ liệu cấp vào khuôn, trình hút nước hồ liệu xảy tăng cường nhờ ống nén khí Sau khoảng thời gian thích hợp, hồ liệu khô, cứng, tạo hình dáng sản phẩm -Nguyên tắc vận hành: Khuôn phải sấy khô trước tiến hành đổ rót sau đổ rót xong Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang 57 Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò Thân khuôn lõi khuôn phải khớp với hoàn toàn khải siết chặt 7.6 Các thông số kỹ thuật trình đổ rót Thời gian đổ rót tùy thuộc vào thời tiết, trung bình khoảng 1.5h (buổi trưa) 7÷8h (buổi tối) Năng suất trungbình: 80 sản phẩm/ca Năng lượng tiêu hao: 320.000 kcal/h Lưu lượng nóng : 16000m3/h Áp suất nóng: mbar p suất khí nén: bar 7.7 Sự cố cách khắc phục -Sản phẩm bò nhão tháo khuôn nhiều nguyên nhân: khuôn chư akhô, hồ liệu không đạt yêu cầu, thời gian đông cứng không đủ, vv…Do tùy theo mức độ, số lượng sản phẩm hỏng mà nhà máy có điều chỉnh thích hợp -Bề mặt sản phẩm bò rỗ đổ rót có khí lọt vào hồ liệu Cách khắc phục: tăng ápsuất khí nén để đẩy khí rangoài -Cháy nổ, tràn hồ liệu, xì khí nén Cách khắc phục: giải kòp thời cố, cẩn trọng thao tác, thường xuyên kiểm tra máy móc thiết bò Máy đổ rót Interdri 8.1 Chức năng: Đổ rót chậu rửa mặt, thùng nước, nắp thùng bồn cầu cao 8.2 Cấu tạo Máy đổ rót Interdri có cấu tạo tương tự máy đổ rót BCV gồm: • • • • • • Khuôn đổ rót Bình cấp hồ liệu Thiết bò sấy khuôn Thiết bò cung cấp khí nén Trục nén khuôn Đổ rót Interdri BCV khác thiết bò sấy khuôn Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang 58 Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò Buồ ng đố t Ố ng ga Buồ ng khí Lướ i thé p i khí Môtơ ké o quạt Quạt thổ Quạt ly tâ m 8.3 Nguyên lý hoạt động Hồ bơm đầy vào bể tới mức quy đònh Sau người ta chỉnh công tắc đưa hồ vào tất khuôn để đổ rót Hồ giữ chặt khuôn có khí nén bên Trong khoảng 50÷60 phút, nước bò thẩm thấu qua khuôn thạch cao tạo hình dạng bên cho sản phẩm Sau bắt đầu dỡ khuôn để lấy sấy sản phẩm, ta sản phẩm thô 8.4 Các thông số máy Interdri -Công suất động cơ: 159 KW -Nơi sản xuất : Anh VN -Quạt chính: số máy MBCW 800, motor công suất 30kw, cực, điện 380V pha/50Hz, tốc độ quay 780 v/ph, tomax = 120oC -Quạt xả: số máy LCA500C, motor công suất 1.5kw, cực, điện 380V pha/50Hz, tốc độ quay 1440 v/ph (truyền động trực tiếp), tomax = 40oC -Quạt cao áp: motor công suất 18.5kw, cực, điện 380V pha/50Hz, tốc độ quay 2900 v/ph (truyền động trực tiếp), tomax = 20oC -Béc đốt: công suất 44kw 8.5 Sự cố – cách khắc phục -Béc đốt bò hư Khắc phục: thay béc đốt -Hồ nhão hay đặt nên khó ăn khuôn Cần kiểm tra hồ trườc đổ rót Lưu ý cần ủ hồ khoảng 24÷48h trước đổ rót -Xuất nhiều vết rổ có bọt khí sản phẩm Cần sấy khuôn ống xả khí thật kỹ Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang 59 Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò Máy BMP– 280 9.1 Chức Đổ rót hoàn toàn tự độngtheo chương trình cài đặt sẵn 9.2.Cấu tạo Lấy điển hình máy BMP 280 dùng áp lực trung bình Năm sản xuất: 1995, Ý Kích thước hình học: • cao 2710mm • dài 10995mm • rộng 1290mm Sức nén max: 190 bar Motor thủy lực: 5.5 KW Bơm chân không: 5.5 KW Bình chứa khí nén hồ trung gian: • V= 200 lit, • Plàm việc = bar (Pthiết kế = 7.2 bar) Bơm màng cấp hồ: KW Tổng công suất điện: 19.5 KW Năng suất 84 sản phẩm/ca Má y đổró t BMP280 khuô ng 2,4 cộ t 8.thiế t bòné n ố ng khí mà n hình điề u khiể n 9.ố ng hồ 9.3 Nguyên lý hoạt động Chương trình làm việc tự động bao gồm bước sau: • Khép khuôn • Nước chảy từ hệ thống cấp hồ Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang 60 Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò • • • • • • • • • • • • • Xaû nước, phun cho hệ thống cấp hồ Đổ đầy hồ vào hkuôn Máy làm việc áp suất thấp Máy làm việc áp suất cao Giảm áp lực hệ thống cấp hồ Tháo hồ dư Làm đường ống cấp hồ Làm khô Làm cứng Giảm áp lực Giảm áp lực nước hồi lưu Khuôn mở thống cấp thoát nước Lấy sản phẩm -Khi bật công tắc khởi động chương trình tự động, máy bắt đầu chạy theo thao tác -Nước sử dụng máy BMP 280 xử lý trước qua phận xử lý nước ( hoàn toàn tự động) 9.4 Bộ phận xử lý nước cho máy BMP 280 9.4.1 Cấu tạo: Bể chứa: kích thước 2500x2500x3000 mm Lọc (20 micron micron): chòu áp lực bar Bơm nước cấp cho phận lọc: HP Bơm cấp nước cho việc rửa ion: HP 9.4.2 Chu trình xử lý: Nước → lọc (2 – 20micron → trao đổi ion → khử trùng → Lọc (1 - micron) → bình trao đổi nhiệt → cung cấp 9.4.3 Sự cố cách khắc phục -Bộ phận đốt không hoạt động van điện từ không nhận tín hiệu → phải thay van điện tử hay vệ sinh điều chỉnh lại -Motor (bơm cấp nước cho máy BMP bò cháy) → quấn lại thay bơm dự phòng -Cục biến bò hư → phải thay -Hai transitor rớt khỏi điện tử làm hai motor bơm nước KW không hoạt động → hàn hai contransitor lại vò trí cũ Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang 61 Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò 9.5 Bảo dưỡng máy BMP -Thường xuyên kiểm tra lọc nước -Vệ sinh tủ điện bảng điều khiển -Bảo dưỡng máy bơm nước vệ sinh dàn giải nhiệt -Thay cánh quạt bơm nước -Thay bạc đạn motor Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang 62 Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò Phần V: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA SINH VIÊN Công ty Sứ Thiên Thanh áp dụng qui trình công nghệ tiên tiến tên giới với máy móc thiết bò nhập từ hãng hàng đầu giới : Sacmi(Italia), Thermic(Anh), Interdri(Anh) Hệ thống máy móc, thiết bò, mặt bố trí hợp lí Hầu hết khâu từ gia công chế biến nguyên liệu, tạo hình sản phẩm, sấy, phun men đến khâu nung sản phẩm điều khiển tự động Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang 63 ... Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang 16 Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò Làm nhẵn bề mặt mộc cách lau cạo nhẵn Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang 17 Báo cáo thực tập Máy-Thiết... lượng sứ vệ sinh, công ty sứ Thiên Thanh có tiêu chuẩn kiểm tra để xếp loại sản phẩm: loại A, loại B, loại B1, sản phẩm sửa sản phẩm bỏ 2.3.5.1 Các khái niệm bề mặt sản phẩm: Nhà máy Sứ Thiên. .. Nhà máy Sứ Thiên Thanh _ trang 25 Báo cáo thực tập Máy-Thiết bò bi nghiền vật liệu nghiền Thùng nghiền quay nhờ hệ thống truyền động đai Nhà máy Sứ Thiên Thanh _
- Xem thêm -

Xem thêm: thực tập công ty sứ Thiên Thanh, thực tập công ty sứ Thiên Thanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay