lò nung liên tục carkilr

21 44 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 17:37

I .MOÂ TAÛ VAØ ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT 1.MOÂ TAÛ TOÅNG QUANCaáu hình loø khaùc nhau tuyø theo tính chaát vaø yeâu caàu cuûa saûn phaåm ñöôïc nung .Vì vaäy moãi loø phaûi ñöôïc xaây döïng treân baûn thieát keá ñaëc bieät vaø phuø hôïp . 1.2 CẤU TẠO:1.2.1. Caáu taïo chung Caùc thoâng soá kyõ thuaät: a Kích thöôùc hình hoïc:Loø:Daøi: 73,2 m (tính caû vuøng saáy)Roäng: khoaûng 3,.1 mCao: khoaûng 4.2 m (khoâng tính oáng khoùi leân trôøi)Chieàu daøi vuøng loø ñoát: 63,58 mChieàu daøi vuøng saáy: 8,4 mKhoaûng caùch vuøng saáy vaø vuøng loø ñoát: 1,2 mCoù 30 Module, trong ñoù coù 4 module saáy. Moãi module daøi khoaûng 2,1 m. Lôùp tieáp xuùc giöõa 2 module daøy 2 cm.Soá beùc ñoát: 62.Soá xe gooøng: 52 xeÑöôøng kính oáng hoaøn löu khoâng khí noùng: 0,95 mve hinh anh duongb Thoâng soá kyõ thuaät:Ñieän aùp: 373 VCöôøng ñoä doøng ñieän: 136 AAùp suaát nhieân lieäu: 1,5 barNhieät ñoä cao nhaát trong loø: 1300 0CNhiệt độ đạt được cao nhất trong lò:1250oCNhieân lieäu ñoát: LPGLöôïng gas tieâu thuï: 3000 kgngaøyCaùc xe gooøng xeáp lieân tieáp vôùi nhau. Cöù 26 phuùt coù 1 xe ra khoûi loø.Thôøi gian löu 1 xe trong loø laø: 26 . 52 = 1352 phuùt = 22,5 giôøCoâng suaát ñieän toång coäng: 120 kWCoâng suaát nhieät: 2520 kWNaêng suaát: 1350 sp24 giôøHieäu suaát: 85% (pheá phaåm khoaûng 15%)1.1NGUYEÂN TAÉC VAÄN HAØNH Loø ñöôïc duøng ñeå nung caùc loaïi saûn phaåm : goám söù veä sinh, goám myõ ngheä …..Loø ñöôïc goïi laø “car kiln” laø vì saûn phaåm ñöôïc ñaët tröïc tieáp treân nhöõng chieác xe goong ñöôïc thieát keá ñaëc bieät.Saûn phaåm xuyeân qua haàm loø nhôø söï hoã trôï cuûa nhöõng chieác goong xe, sau ñoù chuùng ñöôïc xöû lyù nhieät .Nhieät cung caáp cho quaù trình ñöôïc cung caáp bôûi heä thoáng beùc ñoát .Nhöõng beùc ñoát ñöôïc phaân bố doïc theo chieàu daøi cuûa loø vaø hoạt ñoäng chaët cheõ ,ñöôïc ñieàu chænh töï ñoäng ñeå thu ñöôïc nhieät ñoä mong muoán .Suoát quaù trình nung caùc yeáu toá ñaàu vaøo loø : + xe chöùa saûn phaåm chöa nung . + nhieân lieäu vaø khí ñoát. +khoâng khí laøm nguoäi xe vaø saûn phaåm nung.Caùc yeáu toá ñaàu ra + xe chöùa saûn phaåm ñaõ nung. + khoùi ñoát . + khoâng khí laøm laïnh ( ñaõ ñöôïc gia nhieät khi qua loø). NUNG LIÊN TỤC CAR KILN 1.1.Type STK-260/63,58 Serial N 227115 year of manufacture 2002 MANUFACTURE : SACMI FORNI S.p.A I MÔ TẢ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT MÔ TẢ TỔNG QUAN - Cấu hình khác tuỳ theo tính chất yêu cầu sản phẩm nung phải xây dựng thiết kế đặc biệt phù hợp 1.2 CẤU TẠO: 1.2.1 Cấu tạo chung- Các thông số kỹ thuật: a/ Kích thước hình học: -Lò: Dài: 73,2 m (tính vùng sấy) Rộng: khoảng 3,.1 m Cao: khoảng 4.2 m (không tính ống khói lên trời) Chiều dài vùng đốt: 63,58 m Chiều dài vùng sấy: 8,4 m Khoảng cách vùng sấy vùng đốt: 1,2 m -Có 30 Module, có module sấy Mỗi module dài khoảng 2,1 m Lớp tiếp xúc module dày cm -Số béc đốt: 62 -Số xe goòng: 52 xe -Đường kính ống hoàn lưu không khí nóng: 0,95 m ve hinh anh duong b/ Thông số kỹ thuật: Điện áp: 373 V Cường độ dòng điện: 136 A p suất nhiên liệu: 1,5 bar Nhiệt độ cao lò: 1300 0C Nhiệt độ đạt cao lò:1250oC Nhiên liệu đốt: LPG Lượng gas tiêu thụ: 3000 kg/ngày Các xe goòng xếp liên tiếp với Cứ 26 phút có xe khỏi lò.Thời gian lưu xe là: 26 52 = 1352 phút = 22,5 Công suất điện tổng cộng: 120 kW Công suất nhiệt: 2520 kW Năng suất: 1350 sp/24 Hiệu suất: 85% (phế phẩm khoảng 15%) 1.1 NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH - dùng để nung loại sản phẩm : gốm sứ vệ sinh, gốm mỹ nghệ … - - - gọi “car kiln” sản phẩm đặt trực tiếp xe goong thiết kế đặc biệt Sản phẩm xuyên qua hầm nhờ hỗ trợ goong xe, sau chúng xử lý nhiệt Nhiệt cung cấp cho trình cung cấp hệ thống béc đốt Những béc đốt phân bố dọc theo chiều dài hoạt động chặt chẽ ,được điều chỉnh tự động để thu nhiệt độ mong muốn Suốt trình nung yếu tố đầu vào : + xe chứa sản phẩm chưa nung + nhiên liệu khí đốt +không khí làm nguội xe sản phẩm nung Các yếu tố đầu + xe chứa sản phẩm nung + khói đốt + không khí làm lạnh ( gia nhiệt qua loø) Combustion product Heated air Cars with fired product - 30 Fuel Comburent Cooling air Cars with unfired product Quá trình hoàn toàn tự động , điều khiển kiểm soát cách chặt chẽ hệ thống điều khiển điện tử gồm : thiết bò vận hành , thiết bò đặt , trạm điều khiển , đèn báo hiệu ,thiết bò điều khiển… - Những thay đổi cần điều khiển là: + Tốc độ sản phẩm qua thời gian lưu sản phẩm + Nhiệt độ hai khía cạnh quan trọng : Fuelnhiệt độ lượng nhiệt quan hệ với thể tích phối nhiệt ( tuỳ thuộc vào loại sản phẩm) Comburent(air) Thông qua việc điều chỉnh thích hợp , kết hợp với Coolingthực air nghiệm ta Combustion product (fume) có đường cong làm việc theo nhiệt độ ứng với Heated air sản phẩm theo vò trí Bảng thơng số nhiệt độ(độ C) thời gian nung( phút) 300 480 600 920 1170 1180 1180 770 680 500 320 60 250 380 410 500 600 720 780 800 840 950 1050 1150 CAC (TRANG 29)CAC GIAI DOAN CUA QUA TRINH NUNG CÁC VÙNG CỦA VÀ CẤU TRÚC CÁC MODULE ( KHOANG) - chia thành nhiều vùng , vùng có chức đặc điểm cấu tạo khác - Mỗi vùng cấu tạo số lượng đònh module, module giống hay khác tuỳ thuộc vào chức chúng - Khả chòu lực module tỉ lệ với số lượng kim loại ghép Quy ước : + đầu vào: nơi sản phẩm vào + đầu : nơi sản phẩm rời + phía trái phải mô tả nhìn từ đầu vào Right side Outfeed Fired product Infed Unfired product -Quy ước : + Vùng làm việc : Left side vùng mà nhân viên vận hành nhân viên khác tự tiếp cận va ï đứng suốt trình hoạt động từ vùng họ :  đảm bảo cho việc hoạt động bình thường  nhanh chóng can thiệp cố xảy + Vùng điều khiển : vùng mà nhân viên điều khiển vận hành máy móc thiết bò điều khiển tự động tay + Vùng nguy hiểm : vùng quanh cách tối thiểu 1m bên ( không tiếp cận trình hoạt động ) cửa vào lắp đặt máy móc nhằm luân chuyển xe chứa sản phẩm CẤU TRÚC CHI TIẾT CÁC VÙNG CỦA NUNG 2.1 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ G F E D C B A  chia module ( không đánh số thứ tự) Vùng tạo màng khí (zone B) : module  Vùng gia nhiệt trích khói(zone C): module (2-4)  Vùng làm nóng trước nung nung:(zone D)  -vùng làm nóng: module (5-7)  -vùng tiền nung:3 module (8-10)  -vuøng nung: module (11-14)  Vuøng làm nguội nhanh (zone E): module (15-17)  Vùng làm nguội tónh(zone F): module (18-22)  Vùng làm nguội cuối (zone G): module(23-26)  Vùng sấy (zone A) 2.2 LIỆT KÊ CÁC HỆ THỐNG CẤU TẠO NÊN LÒ: - Kết cấu gồm :khung, vật liệu chòu lửa vật liệu cách nhiệt - Hệ thống đường ray xe - Hệ thống đốt nhiên liệu ( đường ống , béc đốt , van an toàn, thiết bò điều khiển ) - Hệ thống thổi khí tạo màng - Hệ thống hoàn lưu khí nóng thiết bò sấy - Hệ thống thổi không khí vùng gia nhiệt vùng thu hồi khói - Hệ thống phân phối đốt nhiên liệu - Hệ thống trích thổi không khí làm nguội - Hệ thống điện ( nguồn ,điều khiển ,cảm ứng, mạch bảo vệ…) - Trạm điều khiển - Máy tính 2.3 CẤU TẠO MODULE - Khung ( pos 1) - Lớp vật liệu chòu lửa mái (pos 2) tường (pos 3) - Đường ray (pos 4) bố trí dọc theo chiều di chuyển xe -Lớp cách nhiệt vật liệu chòu lửa (pos 5) -Màng bao bọc thép mỏng sơn màu (pos 6) -Các lỗ hổng để lắp đặt phần tử kết nối (đường ống…) từ module với module khác ( béc đốt , đường gas vào , lỗ hổng trích khói, thiết bò điều khiển ) -Rảnh chứa cát để giữ nhiệt ,không cho nhiệt thất thoát bên hệ thống xe goòng ( pos 7) fig2.7 2.4 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA MỖI MODULE : Có thể khác chức nhiệm vụ khác module -Đặc tính kỹ thuật module phụ thuộc chủ yếu vào vùng chúng lắp đặt phụ thuộc lớn vào nhiệt độ làm việc , cấu trúc chức module trình nung - Đặc trưng kỹ thuật thay đổi : + Hình dạng loại khung + Hình dạng mái , sàn ,tường + Loại vật liệu cách nhiệt sử dụng + Số lượng , hình dạng ,vò trí lỗ hổng + Loại vật liệu chòu lửa sử dụng 2.5.1Vùng sấy (zone A) Chủng loại: SFD-260/8,4 Nhiệt độ vùng 80-110 0C Nhiệt độ đầu vào vật liệu: 50-60oC Độ ẩm đầu vào vật liệu < 3% Công suất điện: 11 kW Công suất nhiệt cực đại: 230 kW Tách hoàn toàn nước liên kết khỏi vật liệu Nhiệt cung cấp từ không khí nóng hoàn lưu (200-300 0C) trộn với phần khí nóng ẩm hút từ vùng sấy không khí từ vào qua phận lọc vàquạt Hỗn hợp khí nóng qua phận đốt để gia nhiệt đến nhiệt độ yêu cầu Một phần ẩm tách hút xả qua ống khói Vùng sấy xây không tiếp xúc với vùng lại khác 2.5.2 Vùng tạo màng khí cửa vào (zoneB): fig2.10 Chỉ gồm module Module màng khí (hàng rào khí động) Màng khí tạo giúp ngăn không cho khí nóng tràn khỏi miệng khí lạnh tràn vào Màng khí tạo cách thổi khí qua ống phun với vận tốc lớn (tiết diện miệng ống nhỏ) Các ống phun lại nhận khí từ đường ống Nhiệt độ: 100-250 0C - Những lổ hỗng thổi khí làm lạnh ( pos 1) - Tất lổ hỗng nhận không khí lạnh từ đường phân phối liên kết với đường ống phân phối ( manifold) ( pos 3) - Đường ống phân phối (pos 2) cung cấp quạt thổi không khí lạnh - Kênh cát (pos 4) rảnh chứa hạt thạch anh đá samôt (vật liệu giữ nhiệt) lắp đặt để tránh nhiệt từ phần thấp module thoát ngo không khí lạnh chui vào + loại cát sử dụng : hạt thạch anh tròn đường kính 2.5_ mm loại) .được thông gió ( hạt mòn phải loại bỏ ) sắt phải loại bỏ ( đảm bảo không chứa phần tử kim c/ Vùng gia nhiệt (zone C) -Module dùng để trích khí đốt ( sinh từ vùng tiền nung vùng nung) để gia nhiệt cho sản phẩm cách sử dụng nhiệt từ khói chúng -Trong vài module không khí nóng trộn với không khí lạnh nhằm tạo đối lưu tăng cường hiệu truyền nhiệt - Phần module lắp đặt vài bec đốt nhằm tạo đối lưu không khí nóng cần thiết để gia nhiệt cho sản phẩm - Phần module chứa đường ống thổi không khí lạnh vào nhằm tránh tập trung không khí nóng phía mái , tạo đối lưu cần thiết -Không khí truyền qua đường ống ,theo đường ống thứ cấp qua đường ống thổi vào Nhiệt độ: 300-4300C Khí nóng sau mang ẩm khí thải sinh từ phản ứng lí- hóa hút qua hệ thống ống hút ống khói Các đường ống hút bố trí mái bên tường pos 1: Đường ống trích khói Pos 2: Đường ống trích khói bên Fig 2-11 2.7 VÙNG D: VÙNG GIA NHIỆT TRƯỚC KHI NUNG,TIỀN NUNG, NUNG (1) (2) (3) (4) (5) (1) Lớp cách nhiệt (2) Bông gốm (3) Bông thủy tinh (6000C) (4) Bông ép (5) Vỏ kim loại (thép) Ở chỗ tiếp xúc, chèn gốm Bông gốm (thành phần chủ yếu Al2O3) chòu nhiệt tốt thủy tinh - Hệ thống béc đốt lắp đặt điều chỉnh hệ thống tự động - Cấu tạo module có phần khác biệt so với số vùng khác chủ yếu lớp cách nhiệt  Làm nóng: Nhiệt độ: 500-9000C Gia nhiệt để sản phẩm sẵn sàng cho trình nung Phải khống chế nhiệt độ tăng từ từ Nhiệt cung cấp béc dốt gần đáy module, phía bề mặt chòu lực xe goòng (sàn chứa sản phẩm) Có béc đốt / module (mỗi bên cái) Phía module (ở bên tường) bố trí ống thổi khí thay béc đốt để tạo màng khí chống phân tầng nhiệt độ (do khí nóng có khuynh hướng lên trên) Mục đích: trì hoãn chảy men, ẩm lại tách có phản ứng lí- hóa học (phản ứng cháy) sinh số loại khí trình  Trước nung: Được làm vật liệu chòu lửa cách nhiệt đỉnh tường Nhiệt độ: 950 -11800C (đưa lên đến nhiệt độ nung) Có béc đốt / module (mỗi bên cái)  Nung: -Mỗi module có lỗ hổng ( bên phải bên trái ) dùng để: + lắp bec đốt + lắp ống thổi không khí + lỗ chóp dùng để đóng lỗ hổng Nhiệt độ: 12100C lưu 40-45 phút Có béc đốt / module (mỗi bên cái) -Bec đốt lắp phía hay phía bề mặt xe -Bec đốt nhận hỗn hợp khí đốt ( PLG không khí ) qua hệ thống ống thứ cấp -Hỗn hợp cháy kích đánh lửa điện béc dốt pos pos pos pos Pos Pos B: thân béc đốt 24: đơn vò điều khiển béc đốt 25: điện cực đánh lửa 26 :thiết bò điều khiển lửa 27:cửa sổ để nhìn lửa 29:máy biến áp để điều chỉnh hiệu điện đánh lửa fig 2.24 pos CA : ống khí thẳng đứng để cung cấp khí cho béc đốt pos SA : van điều chỉnh (bằng tay) đường ống cung cấp khí 2.8 VÙNG E :LÀM NGUỘI NHANH - Đây vùng bec đốt , có hệ thống thổi khí (từ môi trường) vào để làm nguội sản phẩm.-Cấu trúc khung , vật liệu chòu nhiệt , thành, vỏ vùng giống với vùng trước nung (zone D) -Nhiệt độ: 1200-6700C -Không khí làm nguội cấp tường mái -Không khí nóng hút quạt hút đặt vùng làm nguội cuối (Zone G) ống khói vùng C fig 2.16 + đường ống thổi không khí làm lạnh (pos 6) (pos 1) + đường ống thổi khí xuyên qua mái (pos 7) + đường ống phân phối khí ( pos8 ) ( có van điều tiết )cung cấp đường ống xuyên qua mái + Những đường ống thổi khí được nối với đường ống ( pos 1A 6A ) + van điều tiết ( pos 2& pos 5) 2.8 VÙNG E : LÀM NGUỘI TĨNH -Đặc điểm : + béc đốt + nhiệt độ làm việc 650-4500C -Vật liệu chế tạo vách module vùng khác so với vùng trước Có lớp : lớp gạch, lớp gốm vỏ kim loại Trong vùng nhiệt độ hạ dần mà không hạ nhanh nhằm tránh hư hỏng sản phẩm ( hạ nhiệt độ nhanh gây ứng suất bề mặt , tạo vết nứt sản phẩm làm tính thẩm mỹ khả bền học sản phẩm) 2.9 VÙNG G : KHU VỰC LÀM NGUỘI CUỐI CÙNG -Đặc điểm : Nhiệt độ vùng giảm cách nhanh chóng trình làm nguội kết thúc ,sản phẩm khỏi chờ kiểm tra ,sau xuất xưởng Có cấu trúc giống vùng E Thành, vỏ vùng giống với vùng F Vật liệu cách nhiệt mái tường gốm (len) ép cứng + béc đốt +nhiệt độ làm việc 300-1000C +vùng làm nguội nhờ thổi không khí lạnh từ bên hút khí nóng phía mái pos 16 : lỗ trích khí pos 17 : van điều tiết lỗ trích Pos Pos pos pos 18 : 19 : 18A 19B đường ống thổi khí làm lạnh mái đường ống thổi khí lam lạnh bề mặt tải :van điều tiết đường ống thổi khí lam lạnh từ mái : van điều tiết đường ống thổi khí lam lạnh bề mặt tải -Hút khí nóng ống lớn có miệng loe phễu chụp Lượng khí thoát điều chỉnh ngăn (dạng xếp) tiết diện ống Không khí nóng hoàn lưu vùng sấy buồng sấy mộc Nhiệt độ khí khỏi khoảng 300 oC -Mục đích thu hồi nhiệt: Tận dụng nguồn khí nóng, nhằm tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí linh kiện, vật tư, điện năng, lao động bảo dưỡng thiết bò tạo nhiệt… -ng thổi khí mát bố trí trên, xen kẽ bên tường Lượng không khí cung cấp điều chỉnh ngăn van -Van cổng tự động cửa ra: Van cổng nén khí (pneumatic gate valve) lắp đặt cửa module cuối Nó tạo màng khí để tránh không khí nóng tràn khỏi miệng Màng ngăn tạo cách thổi mát qua miệng ống phun với tốc độ cao MỘT SỐ HỆ THỐNG TIÊU BIỂU 4.12.2.3 Hệ thống đường ống  Việc cấp khí qua ống thổi miệng vào nhằm tạo màng chắn để ngăn nhiệt khí thải thoát  Không khí dẫn vào béc đốt để hòa trộn với gas tạo hỗn hợp khí đốt  Không khí thổi vào modun làm nguội để làm nguội sản phẩm sau nung  Không khí nóng vùng nung hoàn lưu trở lại vùng sấy  Khí thải không khí bò làm nóng vùng sấy, gia nhiệt hút thải Việc hút thổi khí thực thông qua hệ thống quạt ống đa dạng Nhiều loại chặn van lắp đặt đường ống loại điều khiển tự động tay   Sơ đồ bố trí hệ thống quạt đường ống: ODF FCF G HSF RCF CPF F E CAF DTF D IDF C FSF HEF B HRF A ODF : OUTLET PNEUMATIC DOOR FAN FCF : FINAL COOLING FAN HSF : HOT AIR SUCTION FAN RCF : RAPID COOLING FAN CPF :CARS LABYRINTH PRESSURIZ FAN CAF :CONBUSTION AIR FAN DTF :DESTRIFICATION AIR FAN IDF :INLET PNEUMATIC DOOR FAN HEF :HUMIC AIR EJECTOR FAN FSF :FUME SUCTION FAN HRF : HOT AIR RECIRCULATION FAN Vaät liệu chế tạo ống: thép cacbon sơn màu; làm thép không gỉ, nhôm không sơn Vật liệu chế tạo ống: thép cacbon sơn màu; làm thép không gỉ, nhôm không sơn  ng xanh: chứa không khí nhiệt độ phòng  ng vàng: chứa gas  ng màu nhôm (màu trắng bạc) : chứa không khí nóng khí thải nóng a/ Hệ thống phân phối khí cửa vào: -Đặt đầu zone B để ngăn không cho luồng khí nóng khỏi -Gồm quạt hút không khí từ môi trường ( có qua lọc) đưa vào hệ thống phân phối khí hệ thống phân phối khí phụ để thổi khí tạo màng chắn -Trên tiết diện ống có chặn để điều chỉnh luồng khí b/ Hệ thống phân phối không khí chống phân tầng (zone C-D) -Hệ thống thổi khí mát vào vùng gia nhiệt trước nung qua lỗ modun ng thổi khí gắn khóa điều khiển tay -Do nhiệt độ cao nên không khí vừa khỏi ống thổi vào nung nóng đột ngột, dãn nở nhanh tạo hỗn loạn mạnh làm nhiệt vùng hơn, tránh chênh lệch nhiệt độ lớn vò trí sản phẩm nhiệt độ tăng, giảm cục -Hệ thống gồm thành phần:   Một quạt hút khí môi trường (qua lọc) dưa vào hệ thống phân phối Tấm chặn dùng để điều tiết dòng khí Hệ thống cấp khí phụ thổi khí vào ống nhánh hai bên modun c/ Hệ thống hút khí thải (vùng C) : -Được đặt vùng C để hút khí nóng thải đoạn trước nung nung Đồng thời, lượng khí nóng gia nhiệt từ từ cho sản phẩm -Hệ thống gồm:  Các ống hút đặt tường module C nối với hệ thống ống hút  Một quạt gắn vào ống hút khí ngoài; quạt dự phòng để quạt gặp cố hoạt động  Tấm chặn điều khiển tay đặt ống khí quạt Ngoài ra, có van bướm điều khiển động đặt miệng hút quạt, cảm biến áp suất giúp theo dõi áp suất khí bảng điều khiển d/ Hệ thống phân phối không khí : Hệ thống cung cấp không khí cho béc đốt để hòa trộn với gas tạo hỗn hợp khí đốt Bao gồm:  Một quạt hút không khí từ vào có qua lọc  Hệ thống ống phụ dẫn không khí tới bec đốt  Van bướm để điều chỉnh áp suất dòng khí  Một công tắc giới hạn khoảng áp suất làm việc quạt  Đồng hồ đo cảm biến áp suất giúp theo dõi áp suất không khí e/ Hệ thống thổi không khí làm nguội: vùng làm nguội nhanh vùng làm nguội cuối (zone E-G) Gồm: quạt, đường ống, chặn, van bướm có gắn cặp nhiệt điện f/ Hệ thống thổi khí làm mát xe goòng: -Đặt vùng trước nung, nung làm nguội nhanh (zone D-E) để khí nóng không ngoài, không khí mát xung quanh không vào qua khe hở sàn dưói xe goòng vách modun Những ống bên có đoạn uốn cong gần sát mặt đất: thổi khí với tốc độ cao qua lỗ nhỏ tạo thành màng khí phía xe goòng g/ Hệ thống tạo màng khí cửa ra: -Tránh khí nóng tràn khỏi lo.ø -Cấu tạo: tương tự cửa vào 4.12.2.4 Hệ thống quạt: IDF (Inlet pneumatic Door Fan) : quạt thổi khí tạo màng chắn cửa vào  Công suất: kW  Lưu lượng khí: 3000 m3/h  p lực: 300 mm cột nước DTF (Destratification Fan) : quạt chống phân tầng Quạt hút khí từ vào cấp cho ống thổi khí bên thành modun 3,5,6,7,8  Công suất: 11 kW  Lưu lượng khí: 5500 m3/h  p lực: 420 mm cột nước FSF (Fume Suction Fan) : quạt hút ẩm, khí thải -Hơi nóng chứa ẩm khí, tạp chất tạo phản ứng cháy vùng trước nung nung quạt hút thải bỏ Đồng thời, đường dòng nóng giúp gia nhiệt sản phẩm từ vào  Công suất: 22 kW  Lưu lượng khí: 26000 m3/h  p lực: 200 mm cột nước CAF (Combustion Air Fan) : quạt cấp khí cho cháy (béc đốt)  Công suất: kW  Lưu lượng khí: 4000 m3/h  p lực: 550 mm cột nước RCF (Rapid Cooling Fan) : quạt thổi khí làm nguội nhanh  Công suất: 7,5 kW  Lưu lượng khí: 4500 m3/h  p lực: 420 mm cột nước FCF (Final Cooling Fan) : quạt thổi khí làm nguội cuối  Công suất: 15 kW  Lưu lượng khí: 15500 m3/h  p lực: 200 mm cột nước HSF (Hot air Suction Fan ) : quạt hút khí nóng; phần hoàn lưu thu hồi nhiệt, lại thải bỏ  Công suất: 22 kW  Lưu lượng khí: 35500 m3/h  p lực: 140 mm cột nước CPF ( Cars labyrinth Pressurisation Fan) : quạt làm mát xe goòng  Công suất: 1,1 kW  Lưu lượng khí: 2000 m3/h  p lực: 130 mm cột nước HEF (Humid air Ejector Fan) : quạt hút ẩm vùng sấy  Công suất: 22 kW HRF (Hot air Recirculation Fan) : quạt thổi khí nóng hoàn lưu vào vùng sấy  Công suất: kW  Lưu lượng khí: 13000 m3/h ODF (Outlet pneumatic Door Fan): quạt tạo màng khí cửa  Công suất: kW  Lưu lượng khí: 3000 m3/h  p lực: 300 mm cột nước 4.12.2.5 Béc đốt -Béc đốt dùng nung loại bec đốt tốc độ cao -Hỗn hợp gas khí đột cháy đánh lửa điện -Nhiên liệu: LPG (50% propan – 50% butan) -Tỉ lệ: 1m3 gas : 27,37 m3 không khí -Hộp điều khiển điện tử tự động điều khiển lửa thông qua điện cực đặt ống phun lửa -Lửa phun béc đốt không chạm vào sản phẩm phải hợp lý để tạo khuấy trộn nhiệt lò, từ làm tăng hiệu suất sử dụng nhiệt tiết kiệm lượng 4.12.2.6 Xe goòng -Sản phẩm xếp lên xe di chuyển Hệ thống xe goòng lắp đặt thuận lợi cho việc điều khiên,ø bảo dưỡng xe vận hành -Có 52 xe goòng nối tiếp : 45 xe vùng đốt, xe vùng sấy, xe vùng -Kích thước xe: Bề dài: 2,455 m (ngang với chiều rộng lo)ø Bề rộng: 1,39 m Cao (tính từ mặt đất đến sàn sản phẩm): 1,1 m Chiều cao hữu ích (chiều cao sản phẩm xe) : 0,8 m -Số sản phẩm trung bình xe: 20 sp -Trọng lượng trung bình sản phẩm: 15 kg/sp -Vật liệu chế tạo: SiC, gạch chòu lửa, gốm,… -Ở đáy có bố trí đường ray thép có hệ thống điều khiển cho phép xe goòng chuyển động liên tục tự động Tuy nhiên việc bốc dỡ sản phẩm từ xe thực thủ công Bề rộng đường ray: 1,73 m -Có hệ thống thổi khí làm mát xe goòng 4.12.2.7 Hệ thống điện thiết bò phục vụ cho nung: a/ Những đường dây hệ thống điện: -Đường dây cung cấp lượng đến phận đốt nóng khí, béc đốt, mô tơ quạt -Đường dây cung cấp điện áp thấp cho van solenit ( hệ thống cấp gas chính, béc đốt,…) -Dây dẫn truyền từ thiết bò điện (đồng hồ đo, cặp nhiệt điện,…) trạm điều khiển b/ Một số thiết bò khác cần cho hoạt động lò: -Cặp nhiệt điện: Loại S (Pt-Rh-Pt) : chòu nhiệt độ đến 1760 oC Số lượng: 14 Loại K (Ni-Cr-Ni): chòu nhiệt độ đến 1370 oC Số lượng -Nhiệt kế -Bộ phận đo áp suất -Bộ phận phân tích không khí: đo hàm lượng O2 không khí để điều chỉnh hệ thống đốt c/ Điều kiện vận hành sử dụng điện an toàn: c/ Điều kiện vận hành sử dụng điện an toàn: -Nhiệt độ không khí xung quanh 35oC -Nồng độ bụi môi trường phải mg/m3 độ ẩm tương đối phải nhỏ 85% -Chênh lệch điện áp cực đại cho phép pha pha cung cấp: 10% -Biến đổi tần số cực đại cho phép: 1% -Phải có dây nối đất với trở kháng Ohm 4.12.2.8 Trạm điều khiển: -Bao gồm bảng điều khiển với hình hiển thò, đèn báo, công tắc, …, hệ điều khiển PLC, PID, máy tính,… -Hệ thống điều khiển tự động người vận hành can thiệp điều chỉnh trường hợp cần thiết 4.12.3 Sự cố cách khắc phục:  Mất điện: Quạt thổi khí cửa vào không hoạt động, không khí nóng từ vùng nung tràn sang vùng gia nhiệt (zone C đầu zone D; khoảng nhiệt độ 500-700oC ) làm sản phẩm bò sốc nhiệt, sản phẩm vùng bò hư hỏng  Phải khởi động lại chạy ổn đònh tiếp tục sản xuất Hệ thống tự điều chỉnh, kỹ sư can thiệp để điều chỉnh thông số vận hành  Khi động quạt bò tải, nhiệt độ tăng cao Role tự động ngắt điện  Khi khí thải không hút ra, đèn báo sáng  người vận hành ấn công tắc tăng áp suất hút khí  Khi không đủ khí trời cung cấp cho béc đốt  mở công tắc tăng áp suất hút khí   Hỗn hợp khí béc đốt không cháy  kiểm tra công tắc điều khiển béc đốt Khi áp suất gas giảm, đèn báo sáng  điều khiển van đường ống gas ... : vùng quanh lò cách lò tối thiểu 1m bên lò ( không tiếp cận trình lò hoạt động ) cửa vào lò lắp đặt máy móc nhằm luân chuyển xe chứa sản phẩm CẤU TRÚC CHI TIẾT CÁC VÙNG CỦA LÒ NUNG 2.1 SƠ... Những thay đổi cần điều khiển là: + Tốc độ sản phẩm qua lò thời gian lưu sản phẩm lò + Nhiệt độ lò hai khía cạnh quan trọng : Fuelnhiệt độ lò lượng nhiệt quan hệ với thể tích phối nhiệt ( tuỳ... lượng kim loại ghép Quy ước : + đầu vào: nơi sản phẩm vào lò + đầu : nơi sản phẩm rời lò + phía trái phải lò mô tả nhìn từ đầu vào lò Right side Outfeed Fired product Infed Unfired product
- Xem thêm -

Xem thêm: lò nung liên tục carkilr, lò nung liên tục carkilr

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay