đề cương môn sinh hóa

7 58 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 17:34

Tuần lễ thứ nhất : ( 5 tiết) Phổ biến : “Đề cương chi tiết học phần”. Chương I : ENZYM I. Khái niệm về Enzym II. Tính chất 1. Tính chất chung. 2. Tính chất đặc thù. III. Phân loại Gọi tên Enzym 1. Cách gọi tên Enzym Cách cấu thành tên Enzym Tên thường dùng của một số Enzym thường gặp. 2. Phân loại Enzym Mô tả 6 nhóm chính; thí dụ Mã hiệu của Enzym với 4 chữ số; thí dụ. IV. Cấu tạo hóa học của Enzym 1. Bản chất hóa học của Enzym Bản chất Protein Cấu tạo: Enzym đơn giản (Enzym 1 cấu tử); Enzym phức tạp (Enzym 2 cấu tử). 2. Trung tâm họat động của Enzym Trang 3 Tâm xúc tác Miền tiếp xúc . V. Cơ chế tác dụng của Enzym 1. Năng lượng họat hóa : biểu đồ năng lượng. 2. Cơ chế hoạt động xúc tác sự hình thành phức hợp E – S; sự phân ly phức hợp E – S. Các lọai liên kết có khả năng kết hợp Enzym với cơ chất Tiền Enzym (zymogen). 3. Tính đặc hiệu xúc tác của Enzym : đặc hiệu quang học, đặc hiệu tương đối, đặc hiệu nhóm, đặc hiệu tuyệt đối. VI. Ứng dụng của Enzym Tuần lễ thứ hai : (5 tiết) Chương II : ĐỘNG HỌC ENZYM I. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng do Enzym xúc tác 1. Ảnh hưởng của nhiệt độ. Hệ số nhiệt độ γ Nhiệt độ tối ưu. 2. Ảnh hưởng của pH pH tối ưu Ảnh hưởng của pH đến trạng thái ion hóa của các nhóm chức trong trung tâm hoạt động của Enzym, trong phức chất trung gian E – S. 3. Ảnh hưởng của nồng độ Enzym và cơ chất Ảnh hưởng của nồng độ Enzym Ảnh hưởng của nồng độ cơ chất: phương trình Michaelis – Menten; phương trình Line – Weaver và Burk. 4. Ảnh hưởng của chất hoạt hóa. Tuần lễ thứ 3: (5 tiết) II. Sự kìm hãm họat động của Enzym 1. Khái niệm về chất kìm hãm. 2. Ảnh hưởng của chất kìm hãm lên tốc độ phản ứng Kìm hãm thuận nghịch: kìm hãm cạnh tranh, kìm hãm không cạnh tranh, kìm hãm dị không gian Kìm hãm bất thuận nghịch. III. Enzym điều hòa 1. Enzym dị lập thể. 2. Enzym điều hòa cải biến. IV. Tính ưu của việc sử dụng xúc tác Enzym Tuần lễ thứ 4: (5 tiết) Chương III : KHÁI NIỆM VỀ SỰ TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG I. Sự trao đổi chất 1. Khái niệm. Trang 4 2. Những đặc điểm cơ bản Sự đồng hóa Sự dị hóa Sơ đồ của sự trao đổi chất. II. Năng lượng của sự trao đổi chất 1. Đặc điểm năng lượng học của sự trao đổi chất. 2. Sự trao đổi năng lựợng Các quy luật Sự biến đổi năng lượng tự do. 3. Liên kết cao năng : ATP, các dạng liên kết cao năng. III. Vai trò trung tâm của ATP trong năng lượng sinh học UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Độc lập – Tự – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐỀ CHƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: LÝ THUYẾT SINH HÓA Số đơn vị học trình: lý thuyết Trình độ cho sinh viên: năm thứ hai Phân bố thời gian: - Lý thuyết: 60 tiết - Tự học: 60 tiết Điều kiện tiên quyết: Sinh viên có kiến thức hóa ứng dụng, sinh học đại cương Mục đích học phần: - Giúp sinh viên hiểu kiến thức chuyển hóa chất dinh dưỡng; trao đổi chất lượng; tác động Enzym trình chuyển hóa; lên men vi sinh vật - Học xong học phần này, sinh viên có đủ kiến thức để học mơn Hóa học thực phẩm, Vi sinh thực phẩm, Cơng nghệ thực phẩm ; có kiến thức làm tảng giải vấn đề thuộc lĩnh vực cơng nghệ thực phẩm trình độ cao đẳng Mô tả văn tắt nội dung học phần: gồm phần - Enzym; động học Enzym (2 chương); - Đại cương trao đổi chất lượng; phản ứng oxy hóa khử sinh học trình lên men (2 chương); - Sự trao đổi chất : glucid, lipid, protid (3 chương); - Các trình lên men vi sinh vật (1 chương) Nhiệm vụ sinh viên: - Tự nghiên cứu trước nhà tài liệu tham khảo; - Dự lớp để nắm vững nội dung quan trọng chương; - Làm việc theo nhóm để thực đề tài seminar; - Ôn lại kiến thức học Tài liệu học tập: [1] Giáo trình sinh hóa đại - Nguyễn Tiến Thắng - Nguyễn Đình Hun-NXB Giáo dục 1998 [2] Giáo trình sinh hóa II - Phạm Thị Cúc - Tủ sách ĐHĐC 2000 [3] Sinh hóa II - Nguyễn Đình Hun – Hà Ái Quốc - Tủ sách ĐH KHTN 1997 [4] Sinh hóa ứng dụng - Đồng Thị Thanh Thu - Tủ sách ĐH KHTN 1998 Trang [5] Biochemistry – Mathews, Van Holde, Ahern – third edition 10 Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Tổng điểm học phần 10 điểm, điểm thành phần phân lượng sau: - Dự lớp, chuyên cần (10%) Sinh viên số điểm không để xảy trường hợp sau: * Vắng mặt 20% số tiết lên lớp (trừ trường hợp có lý đáng) * Làm trật tự lớp hay không ý nghe giảng bị giảng viên nhắc nhở hai lần thời gian học phần Sinh viên bị điểm để xảy trường hợp - Thuyết trình học theo nhóm (10%) Các chương: 3, 4, 5, 6,7 - Thi học phần (20%) - Thi cuối học phần (60%) 11 Thang điểm : - -10 : Xuất sắc - - < : Giỏi - - < : Khá - - < : Trung bình - - < : Trung bình - - < : Yếu - < : Kém 12 Nội dung chi tiết học phần: Tuần lễ thứ : ( tiết) Phổ biến : “Đề cương chi tiết học phần” Chương I : ENZYM I Khái niệm Enzym II Tính chất Tính chất chung Tính chất đặc thù III Phân loại - Gọi tên Enzym Cách gọi tên Enzym - Cách cấu thành tên Enzym - Tên thường dùng số Enzym thường gặp Phân loại Enzym - Mơ tả nhóm chính; thí dụ - Mã hiệu Enzym với chữ số; thí dụ IV Cấu tạo hóa học Enzym Bản chất hóa học Enzym - Bản chất Protein - Cấu tạo: Enzym đơn giản (Enzym cấu tử); Enzym phức tạp (Enzym cấu tử) Trung tâm họat động Enzym Trang - Tâm xúc tác - Miền tiếp xúc V Cơ chế tác dụng Enzym Năng lượng họat hóa : biểu đồ lượng Cơ chế hoạt động xúc tác - hình thành phức hợp E – S; phân ly phức hợp E – S - Các lọai liên kết có khả kết hợp Enzym với chất - Tiền Enzym (zymogen) Tính đặc hiệu xúc tác Enzym : đặc hiệu quang học, đặc hiệu tương đối, đặc hiệu nhóm, đặc hiệu tuyệt đối VI Ứng dụng Enzym Tuần lễ thứ hai : (5 tiết) Chương II : ĐỘNG HỌC ENZYM I Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng Enzym xúc tác Ảnh hưởng nhiệt độ - Hệ số nhiệt độ γ - Nhiệt độ tối ưu Ảnh hưởng pH - pH tối ưu - Ảnh hưởng pH đến trạng thái ion hóa nhóm chức trung tâm hoạt động Enzym, phức chất trung gian E – S Ảnh hưởng nồng độ Enzym chất - Ảnh hưởng nồng độ Enzym - Ảnh hưởng nồng độ chất: phương trình Michaelis – Menten; phương trình Line – Weaver Burk Ảnh hưởng chất hoạt hóa Tuần lễ thứ 3: (5 tiết) II Sự kìm hãm họat động Enzym Khái niệm chất kìm hãm Ảnh hưởng chất kìm hãm lên tốc độ phản ứng - Kìm hãm thuận nghịch: kìm hãm cạnh tranh, kìm hãm khơng cạnh tranh, kìm hãm dị khơng gian - Kìm hãm bất thuận nghịch III Enzym điều hòa Enzym dị lập thể Enzym điều hòa cải biến IV Tính ưu việc sử dụng xúc tác Enzym Tuần lễ thứ 4: (5 tiết) Chương III : KHÁI NIỆM VỀ SỰ TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG I Sự trao đổi chất Khái niệm Trang Những đặc điểm - Sự đồng hóa - Sự dị hóa - Sơ đồ trao đổi chất II Năng lượng trao đổi chất Đặc điểm lượng học trao đổi chất Sự trao đổi lựợng - Các quy luật - Sự biến đổi lượng tự Liên kết cao : ATP, dạng liên kết cao III Vai trò trung tâm ATP lượng sinh học Tuần lễ thứ 5: (5 tiết) Chương IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHẢN ỨNG OXY HÓA - KHỬ SINH HỌC VÀ SỰ LÊN MEN I Phản ứng oxy hóa - khử sinh học Khái niệm Sự sản sinh lượng II Sự lên men Khái niệm - Lên men yếm khí - Lên men hiếu khí Bản chất trình lên men III Điều kiện trình lên men Nguyên liệu Phosphat, nitơ, nguyên tố vi lượng Nhiệt độ pH Oxy IV Ý nghĩa thực tiễn phản ứng oxy hóa - khử sinh học Tuần lễ thứ 6: (5 tiết) Chương V: SỰ TRAO ĐỔI GLUCID I Vai trò glucid dinh dưỡng II Sự tổng hợp glucid thực vật Bản chất quang hợp - Pha sáng - Pha tối Con đường carbon quang hợp: chu trình Calvin Con đường carbon quang hợp : chu trình Sự quang hơ hấp : chu trình III Sự chuyển hóa tinh bột thành Saccarose thực vật C3 Tuần lễ thứ : (5 tiết) Trang IV Sự phân giải glucid Sự phân giải olygo polysaccarid - Sự thủy phân - Sự phosphoryl phân Sự chuyển hóa glucid trình tiêu hóa Những đường hướng chuyển hóa monosaccarid - Sự đường phân: q trình chuyển hóa - Chu trình acid tricarboxylic (chu trình Krebs) - Chu trình pentoza Tuần lễ thứ 8: (5 tiết) Thi học phần: tiết Chương VI : SỰ TRAO ĐỔI LIPID I Sinh tổng hợp chất béo Tổng hợp glycerol -3-phosphat Tổng hợp acid béo Tổng hợp triacyl glycerin II Sự phân giải chất béo Sự chuyển hóa chất béo q trình bảo quản - Ơi hóa thủy phân - Ơi hóa phản ứng oxy hóa - khử Sự chuyển hóa chất béo q trình tiêu hóa hấp thụ Sự oxy hóa glycerin acid béo mơ - Sự oxy hóa glycerin - Sự oxy hóa acid béo : β - oxy hóa; α - oxy hóa; ω - oxy hóa; oxy hóa acid béo khơng no Tuần lễ thứ 9: (5 tiết) Chương VII: SỰ TRAO ĐỔI PROTID I Sự sinh tổng hợp acid amin protein Sự tổng hợp chuyển hóa tương hỗ acid amin - Phản ứng amoniac với cetoacid - Phản ứng amoniac với acid fumaric - Sự chuyển amin Sinh tổng hợp protein II Sự phân giải protein Sự phân giải protein trình tiêu hóa - Sự tiêu hóa protein dày - Sự tiêu hóa protein polipeptid ruột - Sự hấp thu acid amin từ ruột - Sự chuyển hóa acid amin thể - Sự phân giải protein trình thối rữa ruột Trang Khả chuyển hóa protein q trình chế biến bảo quản thực phẩm Các đường hướng chuyển hóa acid amin - Phản ứng khử amin - Phản ứng chuyển amin - Phản ứng khử carboxyl - Phản ứng biến đổi mạch bên - Sự polimer hóa Tuần lễ thứ 10: (5 tiết) III Những sản phẩm cuối trao đổi đạm Sự chuyển thành acid amin khác hợp chất có họat tính sinh học cao Sự tham gia acid amin vào chu trình Krebs Sự phản ứng đến acid amin Một số đường giải độc amoniac thể - Sự tổng hợp glutamin - Sự tổng hợp asparagin - Sự hình thành urê IV Năng lượng phân giải acid amin Ôn tập chương V, VI, VII Tuần lễ thứ 11 : (5 tiết) Chương VIII: CÁC QUÁ TRÌNH LÊN MEN I Khái niệm II Các trình lên men yếm khí Lên men rượu - Cơ sở sinh hóa học - Tác nhân q trình - Các điều kiện lên men Lên men bia - Cơ sở sinh hóa học - Kỹ thuật sản xuất bia Lên men rượu vang Lên men lactic - Lên men lactic đồng hình - Lên men lactic dị hình Lên men propionic Lên men butyric Lên men aceton-butanol Lên men yếm khí celluloz Lên men pectin Tuần lễ thứ 12: (5 tiết) Trang III Các trình lên men hiếu khí Lên men citric - Khái niệm - Yếu tố cần cho lên men citric - Cơ chế lên men citric - Sơ đồ đường hình thành acid hữu nấm mốc Lên men acetic - Khái niệm - Nguyên liệu - Tác nhân lên men - Điều kiện lên men - Cơ chế lên men Tóm tắt nội dung quan trọng Thi cuối học phần Ghi chú: Việc phân bổ thời gian lên lớp hàng tuần thay đổi tùy theo điều kiện thực tế khách quan nhà trường Ngày tháng năm 2006 HIỆU TRƯỞNG Ngày tháng năm 2006 TRƯỞNG KHOA CN Ngày … tháng … năm 2006 TRƯỞNG BM CNTP Lê Thị Kim Loan Trang ... ứng oxy hóa - khử Sự chuyển hóa chất béo q trình tiêu hóa hấp thụ Sự oxy hóa glycerin acid béo mơ - Sự oxy hóa glycerin - Sự oxy hóa acid béo : β - oxy hóa; α - oxy hóa; ω - oxy hóa; oxy hóa acid... trung tâm ATP lượng sinh học Tuần lễ thứ 5: (5 tiết) Chương IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHẢN ỨNG OXY HÓA - KHỬ SINH HỌC VÀ SỰ LÊN MEN I Phản ứng oxy hóa - khử sinh học Khái niệm Sự sản sinh lượng II Sự lên... tiêu hóa - Sự tiêu hóa protein dày - Sự tiêu hóa protein polipeptid ruột - Sự hấp thu acid amin từ ruột - Sự chuyển hóa acid amin thể - Sự phân giải protein trình thối rữa ruột Trang Khả chuyển hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn sinh hóa, đề cương môn sinh hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay