bài giảng điện tử vật lí lớp 11 mắt tiết 2

19 37 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 17:06

bài giang rđiện tử vật lí 11bài giang rđiện tử vật lí 11bài giang rđiện tử vật lí 11bài giang rđiện tử vật lí 11bài giang rđiện tử vật lí 11bài giảng rđiện tử vật lí 11bài giang rđiện tử vật lí 11bài giang rđiện tử vật lí 11bài giang rđiện tử vật lí 11 Nhiệt liệt chào mừng thầy cô dự lớp 11B1 Giáo viên Đặng Văn Thuật Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Hải Dương cÁC NỘI DUNG CHÍNH IV CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC Mắt cận cách khắc phục Mắt viễn cách khắc phục Mắt lão cách khắc phục V HIỆN TƯỢNG LƯU ẢNH CỦA MẮT VI VẬN DỤNG IV CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC Mắt cận cách khắc phục Em nêu biểu tật cận thị? Bị cận thị nguyên nhân gì? IV CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC Mắt cận cách khắc phục - Mắt cận thị nhìn rõ vật gần mà khơng nhìn rõ vật xa - Cận thị đọc sai quy cách thời gian dài, bẩm sinh ∞ Sơ đồ minh hoạ đặc điểm quang học mắt CC O F V O CV Em so sánh độ tụ mắt cận mắt bình thường? - Tiêu cự mắt cận nhỏ tiêu cự mắt bình thường nên độ tụ mắt cận lớn độ tụ mắt bình thường IV CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC Mắt cận cách khắc phục - Mắt cận thị nhìn rõ vật gần mà khơng nhìn rõ vật xa - Cận thị đọc sai quy cách thời gian dài, bẩm sinh - Tiêu cự mắt cận nhỏ tiêu cự mắt bình thường nên độ tụ mắt cận lớn độ tụ mắt bình thường ∞ Ta có: fmax < OV CC O F O CV So sánh điểm CC điểm CV mắt cận so với mắt bình thường? V IV CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC Mắt cận cách khắc phục - Mắt cận thị nhìn rõ vật gần mà khơng nhìn rõ vật xa - Cận thị đọc sai quy cách thời gian dài, bẩm sinh - Tiêu cự mắt cận nhỏ tiêu cự mắt bình thường nên độ tụ mắt cận lớn độ tụ mắt bình thường ∞ Ta có: fmax < OV CC O F O CV -Điểm CV không vô cực mà hữu hạn -Điểm CC gần mắt mắt bình thường V IV CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC Mắt cận cách khắc phục - Mắt cận thị nhìn rõ vật gần mà khơng nhìn rõ vật xa - Cận thị đọc sai quy cách thời gian dài, bẩm sinh - Tiêu cự mắt cận nhỏ tiêu cự mắt bình thường nên độ tụ mắt cận lớn độ tụ mắt bình thường Ta có: fmax < OV -Điểm CV khơng vô cực mà hữu hạn -Điểm CC gần mắt mắt bình thường * Cách khắc phục nêurõcách khắc - Đeo kính phân kì có độ tụ thích Em hợp, để nhìn vật phục tật cận thị ? vô cực mà điều tiết IV CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC Mắt cận cách khắc phục * Cách khắc phục - Đeo kính phân kì có độ tụ thích hợp, để nhìn rõ vật vơ cực mà khơng phải điều tiết Hãy chứng tỏ rằng, hệ ghép (mắt cận + TKPK) có độ tụ nhỏ độ tụ mắt cận? Trả lời:Vì thấu kính phân kì đeo sát với mắt, nên ta coi hệ (mắt cận kính) hệ quang học ghép sát, có độ tụ là: Dhe = Dmat + Dkinh Vì kính kính phân kì Nên fkinh <  Dkinh < Dhe < Dmat IV CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC Mắt cận cách khắc phục * Cách khắc phục - Đeo kính phân kì có độ tụ thích hợp, để nhìn rõ vật vô cực mà điều tiết CV O CV O f = - OCV F F V V IV CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC Mắt cận cách khắc phục Mắt viễn cách khắc phục - Có độ tụ nhỏ độ tụ mắt bìnhMắt thường viễn có độ tụ nhưsong với Chùm tia sáng songsotruyền mắt bìnhtia thường? tới mắt cho chùm ló có đặc -Mắt viễn nhìn vật vô cùngđiểm điều Tại tiết sao? nhưphải nào? -Điểm CC xa mắt bình thường Cách khắc phục: ∞ Đeo kính tụ thị để nhìn rõ Tậthội viễn thường fmax > OV khắc vật gần mắtphục bìnhnhư thường nào? O V F IV CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC Mắt cận cách khắc phục Mắt viễn cách khắc phục fmax > OV - Có độ tụ nhỏ độ tụ mắt bình thường - Mắt viễn nhìn vật vơ phải điều tiết - Điểm CC xa mắt bình thường Cách khắc phục: Đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật gần mắt bình thường B’ B A’ V O CC A F IV CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC Mắt cận cách khắc phục Mắt viễn cách khắc phục Mắt lão cách khắc phục Những người - Người già nhìn rõ vật xa khơng nhìnlớn rõ tuổi có khả nhìn vật gần Thể thuỷnhững tinh khoảng Cơ mắt yếu -Mắt lão nhìn rõ vật xa cứng nào? Nêu khơng nhìn rõ vật gần đặc điểm củacủa mắt lão? -Điểm cực mắt lão xa CC so với mắt bình thường * Cách khắc phục: Đeo kính hộiMắt tụ lão Mắt già IV CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC Mắt cận cách khắc phục Mắt viễn cách khắc phục Mắt lão cách khắc phục V HIỆN TƯỢNG LƯU ẢNH CỦA MẮT Năm 1829 Pla-tô phát thời gian tồn ảnh màng lưới 1/10 giây sau ánh sáng tới màng lưới tắt => Đó tượng lưu ảnh mắt IV CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC V HIỆN TƯỢNG LƯU ẢNH CỦA MẮT Năm 1829 Pla-tô phát thời gian tồn ảnh màng lưới 1/10 giây sau ánh sáng tới màng lưới tắt => Đó tượng lưu ảnh mắt 0,1s Em có biết ứng dụng tượng khơng? Nó có ứng dụng nào? IV CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC V HIỆN TƯỢNG LƯU ẢNH CỦA MẮT Năm 1829 Pla-tô phát thời gian tồn ảnh màng lưới 1/10 giây sau ánh sáng tới màng lưới tắt => Đó tượng lưu ảnh mắt * Ứng dụng: VI VẬN DỤNG Bài tập Một người có khoảng nhìn rõ cách mắt từ 10cm – 40cm Người đeo kính có tiêu cự f = - 50cm sát mắt Tìm khoảng nhìn rõ mắt sau đeo kính Trắc nghiệm VI VẬN DỤNG Câu 1: Mắt bị viễn thị mắt: A Khi không điều tiết, có tiêu điểm nằm trước màng lưới B B Khi khơng điều tiết, có tiêu điểm nằm sau màng lưới C Khi khơng điều tiết, có tiêu điểm nằm màng lưới D Khi điều tiết, có tiêu điểm nằm trước màng lưới Câu 2: Một người khơng đeo kính có khoảng nhìn rõ từ 10cm - 100cm Mắt người mắt: A A Mắt cận B Mắt viễn C Mắt lão D Mắt bình thường VI VẬN DỤNG Câu 3: Để khắc phục cho người bị mắt cận thị cần phải đeo kính gì: A Kính hội tụ B Kính phân kì B C Cả kính hội tụ kính phân kì Trong em cần nắm được, hiểu được: - Các tật mắt cách khắc phục - Hiện tượng lưu ảnh màng lưới mắt ... sánh độ tụ mắt cận mắt bình thường? - Tiêu cự mắt cận nhỏ tiêu cự mắt bình thường nên độ tụ mắt cận lớn độ tụ mắt bình thường IV CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC Mắt cận cách khắc phục - Mắt cận... CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC Mắt cận cách khắc phục Mắt viễn cách khắc phục fmax > OV - Có độ tụ nhỏ độ tụ mắt bình thường - Mắt viễn nhìn vật vô phải điều tiết - Điểm CC xa mắt bình thường... tuổi có khả nhìn vật gần Thể thuỷnhững tinh khoảng Cơ mắt yếu -Mắt lão nhìn rõ vật xa cứng nào? Nêu không nhìn rõ vật gần đặc điểm củacủa mắt lão? -Điểm cực mắt lão xa CC so với mắt bình thường
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng điện tử vật lí lớp 11 mắt tiết 2, bài giảng điện tử vật lí lớp 11 mắt tiết 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay