Bai tap He Thong Thong Tin

3 46 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 16:21

Thực hành nhanh các bài sau:B1.Gỉa sử đang ở gốc. Tạo một thư mục mới bin trong practice (chưa có practice thì tạo) .Trong practicebin tạo một thư mục tên foo và một file tên newfile (sử dụng touch, cat) Chuyển đến thư mục bin. Xem nội dung của newfile từ vị trí này. Chuyển đến thư mục foo. Xem nội dung của newfile từ vị trí này. Câu lệnh ngắn nhât nào giúp bạn quay trở về tmp? Câu lệnh ngắn nhât nào giúp bạn chuyển đến thư mục home của bạn? Biến PWD là cục bộ hay toàn cục?Trong số các đường dẫn dùng trên, đâu là đường dẫn tương đối, tuyệt đốiB2.Chuyển vào thư mục etcinit.d, so sánh và giải thích kết quả của lệnh pwd và pwd PB3.Chuyển vào thư mục etcSo sánh và giải thích kết quả của các lệnh ls, ls i, ls l, ls a, ls ilaThực hiện hiển thị kết xuất từng lệnh trên theo từng trang màn hìnhCác tập tin có mầu white, blue, green, cyan, orange có kiểu gì?B4.A.Giải thích kết quả khi thực hiện các lệnh mkdir a b c d e f mkdir abcdefmkdir p abcdefmkdir a ab abcB. Cách nào là nhanh nhất để tạo các thư mục theo thứ bậc: dir1dir2dir3dir4? Xoá các thư mục này với rmdir sau đó với rmCách xóa nhanh nhấtB5.So sánh và giải thích kết quả khi thực hiện: echo line1 echo line1>abc.txt ; echo line2>abc.txt ; echo line3>abc.txtecho line1>abc.txt ; echo line2>>abc.txt ; echo line3>>abc.txtB6.So sánh và giải thích kết quả khi thực hiện: cat taptinkhongco > abc1.txtcat taptinkhongco 2> abc1.txt BÀI TẬP PHẦN HỆ THỐNG TẬP TIN Thực hành nhanh sau: B1 Gỉa sử gốc Tạo thư mục bin /practice (chưa có practice tạo) Trong /practice/bin tạo thư mục tên foo file tên newfile (sử dụng touch, cat) Chuyển đến thư mục bin Xem nội dung newfile từ vị trí Chuyển đến thư mục foo Xem nội dung newfile từ vị trí Câu lệnh ngắn nhât giúp bạn quay trở tmp? Câu lệnh ngắn nhât giúp bạn chuyển đến thư mục home bạn? Biến PWD cục hay toàn cục? Trong số đường dẫn dùng trên, đâu đường dẫn tương đối, tuyệt đối B2 Chuyển vào thư mục /etc/init.d, so sánh giải thích kết lệnh pwd pwd -P B3 Chuyển vào thư mục /etc So sánh giải thích kết lệnh ls, ls -i, ls -l, ls -a, ls -ila Thực hiển thị kết xuất lệnh theo trang hình Các tập tin có mầu white, blue, green, cyan, orange có kiểu gì? B4 A.Giải thích kết thực lệnh mkdir a b c d e f mkdir /a/b/c/d/e/f mkdir -p /a/b/c/d/e/f mkdir /a /a/b /a/b/c B Cách nhanh để tạo thư mục theo thứ bậc: /dir1/dir2/dir3/dir4? Xoá thư mục với rmdir sau với rm Cách xóa nhanh B5 So sánh giải thích kết thực hiện: echo "line1" echo "line1">abc.txt ; echo "line2">abc.txt ; echo "line3">abc.txt echo "line1">abc.txt ; echo "line2">>abc.txt ; echo "line3">>abc.txt B6 So sánh giải thích kết thực hiện: cat taptinkhongco > abc1.txt cat taptinkhongco 2> abc1.txt Tập trung làm sau: B7 Thực hiện: Copy toàn thư mục (kể thư mục con) từ /home/foo vào /tmp: Copy toàn tập tin có tên kết thúc số thư mục hành? Trong thư mục hành có file : file1.txt, file2.txt, file3.txt thực ghép nội dung file2 vào file1 kết đưa vào file3? Liệt kê thư mục thư mục hành chuyển tất file bắt đầu với ký tự a kết thúc với ký tự v thư mục /dir1 vào thư mục /dir2 liệt kê danh sách tập tin có ký tự cuối tên ‘?’ copy tập tin mai.txt, hai.txt, lai.txt, tai.txt thư mục /dir1 vào thư mục /dir2: chép (copy) tập tin giữ lại quyền hạn nó, ta sử dụng option gì? Tạo tệp ghi thông báo lỗi lên tệp cũ tên: Tạo tệp ghi thông báo lỗi vào cuối tệp cũ tên: B8 Thực giải thích câu lệnh để: - tạo tập tin hay thư mục có tên abc, a*, a?, -a - xóa tập tin/thư mục B9 Sử dụng trình soạn thảo vi để soạn thảo tập tin có tên file1.txt có nội dung sau: # Add this to the auth_param section of squid.conf auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth # Add this to the bottom of the ACL section of squid.conf acl ncsa_users proxy_auth REQUIRED # Add this at the top of the http_access section of squid.conf http_access allow ncsa_users B10 Thực lệnh cmp, comm diff (với lựa chọn khác nhau) để so sánh nội dung hai tập tin file1.txt file2.txt So sánh giải thích kết xuất thu B11 Tạo tập tin liên kết (cứng, mềm), thực thủ tục chép, di chuyển, thay đổi, xóa tập tin liên kết Kết giải thích B12 Tạo tập tin vidu.txt, sau - In dòng có chứa chuỗi “ABC” - In dòng có bắt đầu chuỗi “ABC” - In dòng có kết thúc chuỗi “ABC” - In dòng có chứa ký tự $, đếm có dòng có chứa ký tự $ - In dòng có chứa ký tự $,^,& - In dòng có chứa ký tự a đến h - In dòng có từ bắt đầu/ kết thúc “ab” B13 Tạo tập tin nhanvien.txt lưu danh sách nhân viên: MaNV, Ten, Namsinh, chucvu, luong - In danh sách nhân viên gom ten va chuc vu có chức vụ trưởng phòng/kế tốn/… - In danh sách nhân viên có năm sinh >=1990, danh sách có nhân viên - danh sách nhân viên có tên băt đầu H - danh sách nhân viên có lương tròn chục ngàn đồng, danh sách có nhân viên - Tao tệp chứa danh sách tên nhân viên xếp abc - Thay tên NV tên khác - Xóa nhân viên - Thêm, chèn nhân viên (thực hành lệnh sed) Nén, lưu trữ, cài đặt ứng dụng B1 Thực lệnh, cho biết kết giải thích mkdir -p /bt/nen/tm1/tm2 ; cd /bt/nen ; echo "hello" > a.txt ; echo "hello" > tm1/b.txt ; echo "hello" > tm1/tm2/c.txt ; tree gzip -rd * ; tree gzip -rd * ; tree bzip2 * ; tree ; bzip2 -d * bzip2 -k * ; tree B2 Thực tuần tự, cho biết kết quả, so sánh giải thích:  cd /tmp ; tar -cf etc.tar /etc  tar -czf etc.tgz /etc ; ls -l | grep etc  tar -tf etc.tgz  tar –tzf etc.tgz  tar –xjf etc.tgz  tar –xzf etc.tgz B3 Thực lệnh sau, giải thích cho biết kết quả: rpm -qa rpm -q httpd rpm -q -f /etc/named.conf rpm -q libstdc++-devel B4 Thực cài đặt ứng dụng có thư mục /Software ... lệnh sed) Nén, lưu trữ, cài đặt ứng dụng B1 Thực lệnh, cho biết kết giải thích mkdir -p /bt/ nen/tm1/tm2 ; cd /bt/ nen ; echo "hello" > a.txt ; echo "hello" > tm1/b.txt ; echo "hello" > tm1/tm2/c.txt... a*, a?, -a - xóa tập tin/thư mục B9 Sử dụng trình soạn thảo vi để soạn thảo tập tin có tên file1.txt có nội dung sau: # Add this to the auth_param section of squid.conf auth_param basic program... ncsa_users B10 Thực lệnh cmp, comm diff (với lựa chọn khác nhau) để so sánh nội dung hai tập tin file1.txt file2.txt So sánh giải thích kết xuất thu B11 Tạo tập tin liên kết (cứng, mềm), thực thủ tục
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap He Thong Thong Tin, Bai tap He Thong Thong Tin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay