Phần 1 điện học kiến thụy(học sinh)

9 28 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 16:17

CAUHOI 1Biểu thức đúng của định luật Ohm là: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………CAUHOI 2Viết Các công thức sau đây công thức tính điện trở tương đương của hai điện trở mắc song song ?.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………CAUHOI3Để đảm bảo an tòan khi sử dụng điện, ta cần phải làm gì:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………CAUHOI4Nếu giảm chiều dài của một dây dẫn đi 4 lần và tăng tiết diện dây đó lên 4 lần thì điện trở suất của dây dẫn sẽ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………CAUHOI5Trên một bóng đèn có ghi 12 V– 6W .Con số trên cho bbiết điều gì?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………CAUHOI6Viết Các công thức sau đây công thức nào là công thức tính điện trở tương đương của hai điện trở mắc song song ?.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………CAUHOI7Nếu giảm chiều dài của một dây dẫn đi 4 lần và tăng tiết diện dây đó lên 4 lần thì điện trở suất của dây dẫn sẽ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………CAUHOI8Trên một bóng đèn có ghi 12 V– 6W .nghĩa là gì…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………CAUHOI9 Biến trở là một linh kiện:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………CAUHOI10Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song có điện trở tương đương là:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………CAUHOI11 Trường THCS Minh Tân Ôn thi vào 10 năm học 2018-2019 Ngày… /tháng… /năm 2018 Viết đáp án cho câu hỏi CAUHOI Biểu thức định luật Ohm là: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI Viết Các công thức sau cơng thức tính điện trở tương đương hai điện trở mắc song song ? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI3 Để đảm bảo an tòan sử dụng điện, ta cần phải làm gì: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI4 Nếu giảm chiều dài dây dẫn lần tăng tiết diện dây lên lần điện trở suất dây dẫn sẽ: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI5 Trên bóng đèn có ghi 12 V– 6W Con số cho bbiết điều gì? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI6 Viết Các công thức sau công thức công thức tính điện trở tương đương hai điện trở mắc song song ? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI7 Nếu giảm chiều dài dây dẫn lần tăng tiết diện dây lên lần điện trở suất dây dẫn sẽ: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI8 Trên bóng đèn có ghi 12 V– 6W nghĩa GV: Đinh Duy Khánh Trường THCS Minh Tân Ôn thi vào 10 năm học 2018-2019 …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI9 Biến trở linh kiện: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI10 Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 R2 mắc song song có điện trở tương đương là: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI11 Công thức tính cơng dòng điện sinh đoạn mạch : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI12 Công thức cơng thức tính cường độ dòng điện qua mạch có hai điện trở mắc song song : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI13 Dây dẫn có chiều dài l , tiết diện S, làm vật liệu có điện trở suất ρ có điện trở R tính công thức: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI14 Hệ thức định luật Ôm là: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI15 Định luật Jun-Lenxơ cho biết điện biến đổi thành : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI16 Viết Cơng thức cơng thức tính cơng suất P đọan mạch chứa điện trở R, mắc vào hiệu điện U, dòng điện chạy qua có cường độ I GV: Đinh Duy Khánh Trường THCS Minh Tân Ôn thi vào 10 năm học 2018-2019 …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAU HOI17 Công thức sau biểu thị định luật Ohm ? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAU HOI18 Hai dây đồng có tiết diện, dây dài l1 có điện trở R1, day có chiều dài l2 có điện trở R2 tỉ số R1/R2 : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAU HOI19 Phát biểu sau ? Công suất định mức ccs dụng cụ điện cho biết điều …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAU HOI20 Dụng cụ dùng để đo điện sử dụng ? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAU HOI21 Câu phát biểu sau không ? Nhiệt lượng tỏa dây dẫn có dòng điện chạy qua : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI22 Những vật liệu sau thường dùng để làm dây dẫn điện ? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI23 Viết công thức Trong đoạn mạch mắc nối tiếp …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI24 Biến trở linh kiện : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI25 GV: Đinh Duy Khánh Trường THCS Minh Tân Ôn thi vào 10 năm học 2018-2019 Khi hiệu điện hai đầu dây dẫn tăng cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI26 Hai điện trở R1 R2 mắc nối tiếp Hiệu điện hai đầu điện trở U1 U2 Cho biết hệ thức sau đúng: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI27 Cách sử dụng sau tiết kiệm điện năng? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI28 Một dây dẫn đồng có chiều dài 100 m, tiết diện mm 2, điện trở suất 1,7.10-8 Ωm Điện trở dây dẫn …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI29 Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện 12V cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch 0,5A Cơng dòng điện sản đoạn mạch 10 giây …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI30 Số oát ghi dụng cụ điện cho biết : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAU HOI31 Câu1: Chọn phát biểu phát biểu sau: Điện trở dây dẫn đại lượng: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAU HOI32 Biểu thức định luật ôm …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI33 GV: Đinh Duy Khánh Trường THCS Minh Tân Ôn thi vào 10 năm học 2018-2019 Khi hiệu điện đặt đầu dây dẫn tăng thì: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI34 Trong đoạn mạch song song có hai điện trở R1 R2 Rtđ : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI35 Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn phụ thuộc vào hiệu điện hai đầu dây dẫn …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI36 Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI37 Mạch điện kín gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, hai bóng đèn bị hỏng bóng đèn lại …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI38 Hai dây nhơm có chiều dài, dây thứ có tiết diện 2mm2, dây thứ hai có tiết diện 6mm2 Tỉ số điện trở tương ứng R1 hai dây R2 …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI39 Hiệu điện đặt vào hai đầu bóng đèn lớn thì: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI40 Công thức sau công thức định luật ôm? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI41 Công thức sau công thức tinh điện trở dây dẫn? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI42 GV: Đinh Duy Khánh Trường THCS Minh Tân Ôn thi vào 10 năm học 2018-2019 Đối với mạch gồm điện trở mắc song song thì: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI43 Câu phát biểu sau đúng? Đối với mạch điện gồm điện trở mắc song song thì: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAU HOI44 Câu phát biểu sau đúng? Đối với mạch điện gồm điện trở mắc song song thì: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAU HOI45 Biến trở linh kiện: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAU HOI46 Trong công thức sau đâu công thức định luật Ôm? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Câu Những dụng cụ có tác dụng bảo vệ mạch điện sử dụng? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAU HOI47 Trong biểu thức sau đây, biểu thức biểu thức định luật Jun–Lenxơ? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAU HOI48 Số oát ghi dụng cụ điện cho biết : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAU HOI49 Công thức để xác định công dòng điện sản đoạn mạch là: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAU HOI50 Dây dẫn có chiều dài l , tiết diện S, làm vật liệu có điện trở suất ρ có điện trở R tính công thức: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI51 Chọn phát biểu phát biểu sau: Điện trở dây dẫn đại lượng GV: Đinh Duy Khánh Trường THCS Minh Tân Ôn thi vào 10 năm học 2018-2019 …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI52 Đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây có dạng là: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI53 Năng lượng dòng điện gọi là: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI54 Biến trở linh kiện: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI55 Nếu hiệu điện hai đầu đường dây tải điện không đổi mà dây dẫn có chiều dài tăng gấp đơi hao phí tỏa nhiệt đường dây …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI56 Biểu thức định luật Ôm là: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI57 Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 R2 mắc nối tiếp có điện trở tương đương là: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI58 Phát biểu sau với nội dung định luật Jun- Lenxơ? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI59 Dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S làm chất có điện trở suất ρ , có điện trở R tính cơng thức …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI60 GV: Đinh Duy Khánh Trường THCS Minh Tân Ôn thi vào 10 năm học 2018-2019 Khi truyền tải công suất điện P dây có điện trở R đặt vào hai đầu đường dây hiệu điện U, công thức xác định cơng suất hao phí P hp tỏa nhiệt …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI61 Khi đặt hiệu điện U vào hai đầu điện trở R dòng điện chạy qua có cường độ I Hệ thức sau mơ tả định luật Ơm? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI62 Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 R2 mắc song song có điện trở tương đương là: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI63 Công suất định mức thiết bị điện cho biết: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI64 Sử dụng hiệu điện gây nguy hiểm thể? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI65 Để đảm bảo an toàn sử dụng điện, ta cần phải: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI66 Cách sử dụng sau tiết kiệm điện năng? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI67 Điện trở R dây dẫn biểu thị cho: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI68 Công thức cơng thức tính điện trở tương đương hai điện trở mắc nối tiếp? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… GV: Đinh Duy Khánh Trường THCS Minh Tân Ôn thi vào 10 năm học 2018-2019 CAUHOI69 Đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn có dạng …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI70 Cơng thức tính điện trở dây dẫn …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI71 Cơng thức tính điện trở dây dẫn là: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI72 Các dụng cụ sau chủ yếu chuyển hóa điện thành hoạt động? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… CAUHOI73 Công thức tính cơng suất điện …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… GV: Đinh Duy Khánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phần 1 điện học kiến thụy(học sinh), Phần 1 điện học kiến thụy(học sinh)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay