Mixer splitter máy trộn, máy tách

28 29 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 15:59

GVHD: Trịnh Hoài Thanh SVTH: Lê Hoàng Du Trần Lê Duy Trần Chí Hải Đặng Nguyễn Vân Kha Lê Thị Cẩm Linh Nguyễn Minh Long Lê Hoàng Minh TỔNG QUAN Mixer nghĩa trộn hay kết hợp Mixer thiết bị dùng để kết hợp hai hay nhiều dòng nguyên liệu để tạo thành dòng sản phẩm đơn giản     Khơng có giới hạn số dòng Áp suất đầu vào giả định áp suất thấp dòng nhập liệu Chỉ dòng sản phẩm tạo Sự phân tách pha dòng sản phầm khơng thực thiết bị Phương trình cân vật chất x ×Zxi = Fo×Zoi  Fx: lưu lượng dòng vào thứ x  Fo: lưu lượng dòng  Zxi: thành phần cấu tử i dòng nhập liệu thứ x  Zoi: thành phần cấu tử i dòng sản phẩm     Để xác định thông số áp suất đầu ra, ta chọn nút bấm radio cửa sổ thiết bị Mixer: Pressure drop Outlet pressure PRO/II mặc định độ tổn thất áp suất pressure drop ta khơng nhập vào Chúng ta chọn hệ thống nhiệt động phục phụ cho việc tính tốn cách chọn lựa hệ thống nhiết động danh sách rơi Thermodynamic System cửa sổ liệu thiết bị Mixer Áp suất đầu hồn toàn xác định I Tổng quan:  Thiết bị splitter sử dụng để tách dòng nhập liệu hỗn hợp dòng nhập liệu thành hay nhiều sản phẩm có thành phần trạng thái xác định II Nhập liệu sản phẩm:  Dòng nhập liệu dòng hỗn hợp dòng vào thiết bị splitter đầu  Lấy áp suất dòng nhập liệu thấp làm áp suất hỗn hợp dòng nhập liệu  Thiết bị splitter phải có dòng sản phẩm  Sự phân tách pha dòng sản phẩm khơng thực thiết bị III Phương pháp tính tốn: Phương rình cân vật chất n dòng vào F1, Z1i … Fn, Zni m dòng Fo1, Zo1i … Fom, Zomi, m≥0  Fx:Lưu lượng dòng vào thứ x  Foy:Lưu lượng dòng thứ y  Zxi:Thành phần cấu tử I dòng nhập liệu thứ x  Zyi:Thành phần cấu tử I dòng nhập liệu thứ y    Với N dòng sản phẩm, splitter đòi hỏi phải khai bào đặc tính N-1 dòng sản phẩm Mỗi dòng sản phẩm (ngoại trừ dòng khơng cần khai báo) phải khai báo lưu lượng dòng Dòng sản phẩm lại tính dựa vào lượng nhập liệu lượng N-1 dòng sản phẩm khai báo Mọi dòng sản phẩm có trạng thái giống thành phần Nhiệt độ trạng thái pha nhiều dòng khỏi thiết bị xác định tính tốn đoạn nhiệt sơ áp suất xác định suất IV Ứng dụng:  Bảng Product Rate Specification, cho phép ta chọn thơng số lưu lượng cho dòng sản phẩm khai báo giá trị cho thơng số    Dữ liệu dòng nhập liệu khơng đủ để tính tốn dòng sản phẩm, ProII cung cấp option mục Option When Feed is Inadequate to Satisfy Product rate Specifications để hồn thành việc tính tốn thơng số cho dòng sản phẩm: Satisfy Each Specification in Order Until Feed is Exhausted:Đáp ứng thông số kỹ thuật hợp lệ dòng nhập liệu tách hết hoàn toàn Satisfy Each Specification and Normalize Flowrates if Needed: Đáp ứng thông sô kỹ thuật tiêu chuẩn hóa tốc độ dòng cần  Dung dịch sữa bò ban đầu chứa hàm lượng béo 4% Nhà sản xuất cần hiệu chỉnh hàm lượng béo 3.5% trước đem sữa trùng Thiết kế thiết bị gồm splitter, mixer, pump hệ thống gồm ống dẫn dung dịch S1, S2, S3, S4 S5 Khai báo cấu tử gồm water 123PTOLA Double click vào biểu tượng S1 để khai báo thơng số cho dòng: gồm tỷ lệ phần tử theo khối lượng (composition mass), lưu lượng dòng Sau click “ok” khai báo Khi báo thông số nhiệt độ áp suất cho dòng S1 Kế tiếp ta khai báo thơng số cho splitter: chọn flowrate all components sổ parameter selection, sau báo lưu lượng cho dòng S2 Tiếp theo ta khai báo thông số cho valve Cuối ta khai báo thông số cho mixer trước chạy chương trình Nhận xét kết  Về hàm lượng béo: ta xét dòng sản phẩm S5 ta thấy tỷ lệ mol 123PTOLA/H2O là: 0.0404/11.7482 gần với tỷ lệ dòng S1 ban đầu, tức hàm béo vào khoảng 4%, không phù hợp với yêu cầu đặt nhà sản xuất Biện pháp cần khác phục hiệu chỉnh lại lưu lượng dòng S3 valve thấp xuống cách tăng giá trị “pressure drop”, hàm lượng béo giảm xuống ...TỔNG QUAN Mixer nghĩa trộn hay kết hợp Mixer thiết bị dùng để kết hợp hai hay nhiều dòng nguyên liệu để tạo thành dòng sản... nhiết động danh sách rơi Thermodynamic System cửa sổ liệu thiết bị Mixer Áp suất đầu hồn tồn xác định I Tổng quan:  Thiết bị splitter sử dụng để tách dòng nhập liệu hỗn hợp dòng nhập liệu thành... phẩm:  Dòng nhập liệu dòng hỗn hợp dòng vào thiết bị splitter đầu  Lấy áp suất dòng nhập liệu thấp làm áp suất hỗn hợp dòng nhập liệu  Thiết bị splitter phải có dòng sản phẩm  Sự phân tách pha
- Xem thêm -

Xem thêm: Mixer splitter máy trộn, máy tách, Mixer splitter máy trộn, máy tách

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay