DISSOLVER THIẾT BỊ HÒA TAN

38 68 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 15:42

A. LÝ THUYẾT VỀ DISSOLVER Là một trong các đơn vị tổ chức xử lý chất rắn: DISSOLVER,…DISSOLVER THIẾT BỊ HÒA TAN•Những thông tin chung.•Các mô hình phát triển của dissolver.•Hệ số truyền khối tương quan.•Phân phối theo kích thước hạt.•Phương trình cân bằng vật chất và năng lượng. Đồ thị cân bằng pha.•Quá trình giải quyết.Keywords: dissolver, dissolution, solvent, solution, crytalI. THÔNG TIN CHUNG: Sự hòa tan chất rắn vào trong dung dịch lỏng là một quá trình truyền khối được sửdụng rộng rãi trong công nghệ hóa học, cả trong quá trình hữu cơ lẫn vô cơ. Mục đích của thiết bị thùng khuấy hòa tan là trộn đều các chất bằng bộ phận khuấy, và khi thiết bị hoạt động liên tục thì được gọi là thùng khuấy hòa tan liên tục hay CSTD ( continuous stirred tank dissolver). Thiết bị khuấy hòa tan trong phần mềm PROII là thiết bị liên tục CSTD. Dòng cấp nhiệt có thể được sử dụng trong thiết bị nếu có yêu cầu. Hình 1. Thiết bị khuấy hòa tan liên tục ( CSTD).II. PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH DISSOLVER: Sự hòa tan chất tan từ các phần tử rắn vào môi trường lỏng xung quanh có thể được mô hình hóa thành mức độ giảm thể tích của các phần tử rắn theo công thức sau: (1)trong đó:ρp = khối lượng riêng của phần tử rắn, kgm3Vp = thể tích của phần tử rắn, m3Ap = diện tích bề mặt của phần tử, m2kL = hệ số truyền khối pha lỏng, kg m2.secρL = khối lượng riêng của chất lỏng, kgm3S = độ hòa tan, kg chất tan kg chất lỏngC = nồng độ chất tan trong pha lỏng, kgm3 = thời gian, sec Ý nghĩa của phương trình: Khi , phương trình (1) trở thành: (2) , (3) với r= bán kính phần tử rắn, m (4)Phương trình (4) mô tả mức độ truyền khối trên một đơn vị diện tích thì phụ thuộc vào hai yếu tố; hệ số truyền khối và sự khác biệt nồng độ. Hệ số truyền khối ở đây là hệ số pha lỏng, kể từ lúc phân tán chất tan bề mặt phần tử qua màng phin chất lỏng tới lúc chiếm phần lớn trong dung dịch lỏng là chiếm ưu thế hay các bước mức độ điều khiển. Sự khác biệt nồng độ là sự khác biệt giữa nồng độ cân bằng tại đường cân bằng lỏng rắn và nồng độ chất tan trong chất lỏng hòa tan. Tích phân phương trình (4) với hằng số kL: (5)Thấy rằng sự thay đổi kích thước của phần tử rắn phụ thuộc vào quá trình hòa tan.Sau đây là những giả thiết đơn giản được dùng để phát triển mô hình dissolver: Phần tử rắn có dạng hình cầu. Không có sự lắng cặn (settling), nứt vỡ, hay sự kết tụ của các phần tử rắn. Chất lỏng trong thiết bị dissolver phải là loại dòng liên tục trong thùng khuấy, cho dù phần tử rắn có thể là dòng ngắt quãng (plug flow). Như là tất yếu, nhiệt độ và nồng độ pha lỏng trong dissolver thì không đổi, và tất cả phần tử rắn thì có cùng thời gian lưu. Sự hòa tan một cấu tử rắn đơn lẻ chỉ là được mô hình hóa, và sự hiện diện của cấu tử trơ thì không tác động đến quá trình hòa tan. III. HỆ SỐ TRUYỀN KHỐI TƯƠNG QUAN: Hệ số truyền khối pha lỏng có kL là một hàm thay đổi theo biến số lượng như sự phân tán của chất tan trong dung môi lỏng, công suất và đường kính cánh khuấy, và tính chất vật lý của cấu tử rắn và lỏng. Đối với những phần tử lớn, hệ số này được thấy là có phụ thuộc vào kích thước phần tử rắn, dù đối với phần tử nhỏ, thì hệ số này tăng khi kích thước phần tử giảm. Mối tương quan sau đây được đề nghị bởi Treybal cho truyền khối pha lỏng trong huyền phù lỏng rắn: Khi dp < 2mm, (6) Khi dp> 2mm, (7)trong đó: dp = đường kính phần tử rắn, m ShL= số Sherwood của pha lỏng, không có thứ nguyên Rep= số Reynolds của phần tử rắn, không thứ nguyên di = đường kính cánh khuấy, m dt = đường kính thiết bị dissolver, m ScL = số Shmidt của pha lỏng, m Từ ShL ta có thể suy ra được giá trị của kL . Đó là mối quan hệ mặc định được dùng trong mô hình dissolver để tính toán hệ số truyền khối. Nếu dữ liệu truyền khối chi tiết thì khả năng, mối quan hệ sau đây có thể được chọn bởi các thông số đơn giản a,b và dcut Khi dp < dcut, (8) Trong đó a, b = các tham số của hệ số truyền khốidcut = giới hạn đường kính của phần tử rắn, m Khi hệ số truyền khối kL là một hàm theo kích thước phần tử rắn, phương trình (4) có thể lấy tích phân như sau: (9)dùng trong số cầu phương (numerical quadrature).Chú ý : cả bán kính r và đường kính dp đều được dùng cho kích thước phần tử rắn ở đây, nhưng sự chuyển đổi qua lại giữa r và dp được thực hiện trong chương trình.IV. PHÂN PHỐI THEO KÍCH THƯỚC HẠT: Đối với một chất rắn được hiện diện theo phân bố riêng biệt theo kích thước, r1f, r2f,.. rif và m1f, m2f,.. mif là kích thước phần tử và lưu lượng khối lượng của dòng vào rắn, và r1p, r2p,.. rip là phân phối theo kích thước phần tử của sản phẩm rắn. Trong trường hợp hằng số không đổi kL, từ phương trình (5), (10)và mức độ hòa tan: GVHD: Trịnh Hoài Thanh PHẦN 1: DISSOLVER LÝ THUYẾT TỔNG QUAN A LÝ THUYẾT VỀ DISSOLVER Là đơn vị tổ chức xử lý chất rắn: DISSOLVER,… DISSOLVER- THIẾT BỊ HỊA TAN  Những thơng tin chung  Các mơ hình phát triển dissolver  Hệ số truyền khối tương quan  Phân phối theo kích thước hạt  Phương trình cân vật chất lượng Đồ thị cân pha  Quá trình giải Keywords: dissolver, dissolution, solvent, solution, crytal I THÔNG TIN CHUNG: Sự hòa tan chất rắn vào dung dịch lỏng trình truyền khối sử dụng rộng rãi cơng nghệ hóa học, q trình hữu lẫn vơ Mục đích thiết bị thùng khuấy hòa tan trộn chất phận khuấy, thiết bị hoạt động liên tục gọi thùng khuấy hòa tan liên tục hay CSTD ( continuous stirred tank dissolver) Thiết bị khuấy hòa tan phần mềm PRO/II thiết bị liên tục CSTD Dòng cấp nhiệt sử dụng thiết bị có u cầu Hình Thiết bị khuấy hòa tan liên tục ( CSTD) -1- GVHD: Trịnh Hoài Thanh DISSOLVER II PHÁT TRIỂN CÁC MƠ HÌNH DISSOLVER: Sự hòa tan chất tan từ phần tử rắn vào mơi trường lỏng xung quanh mơ hình hóa thành mức độ giảm thể tích phần tử rắn theo cơng thức sau:  p V p t  V p t t  Ap k L   L S  C  t (1) đó: ρp = khối lượng riêng phần tử rắn, kg/m3 Vp = thể tích phần tử rắn, m3 Ap = diện tích bề mặt phần tử, m2 kL = hệ số truyền khối pha lỏng, kg/ m2.sec ρL = khối lượng riêng chất lỏng, kg/m3 S = độ hòa tan, kg chất tan/ kg chất lỏng C = nồng độ chất tan pha lỏng, kg/m3  = thời gian, sec  Ý nghĩa phương trình: Khi t  , phương trình (1) trở thành: dV (2)  p p  A p k L   L S  C   dt V p  r , Ap 4r (3) với r= bán kính phần tử rắn, m dr p  k L   L S  C   (4) dt   Phương trình (4) mơ tả mức độ truyền khối đơn vị diện tích phụ thuộc vào hai yếu tố; hệ số truyền khối khác biệt nồng độ Hệ số truyền khối hệ số pha lỏng, kể từ lúc phân tán chất tan bề mặt phần tử qua màng phin chất lỏng tới lúc chiếm phần lớn dung dịch lỏng chiếm ưu hay bước mức độ điều khiển Sự khác biệt nồng độ khác biệt nồng độ cân đường cân lỏng- rắn nồng độ chất tan chất lỏng hòa tan Tích phân phương trình (4) với số kL: k r  L (  L S  C ) (5) p Thấy thay đổi kích thước phần tử rắn phụ thuộc vào q trình hòa tan Sau giả thiết đơn giản dùng để phát triển mơ hình dissolver: - Phần tử rắn có dạng hình cầu - Khơng có lắng cặn (settling), nứt vỡ, hay kết tụ phần tử rắn - Chất lỏng thiết bị dissolver phải loại dòng liên tục thùng khuấy, cho dù phần tử rắn dòng ngắt qng (plug flow) Như tất yếu, nhiệt độ nồng độ pha lỏng dissolver khơng đổi, tất phần tử rắn có thời gian lưu - Sự hòa tan cấu tử rắn đơn lẻ mơ hình hóa, diện cấu tử trơ khơng tác động đến q trình hòa tan -2- GVHD: Trịnh Hồi Thanh DISSOLVER III HỆ SỐ TRUYỀN KHỐI TƯƠNG QUAN: Hệ số truyền khối pha lỏng có kL hàm thay đổi theo biến số lượng phân tán chất tan dung mơi lỏng, cơng suất đường kính cánh khuấy, tính chất vật lý cấu tử rắn lỏng Đối với phần tử lớn, hệ số thấy có phụ thuộc vào kích thước phần tử rắn, dù phần tử nhỏ, hệ số tăng kích thước phần tử giảm Mối tương quan sau đề nghị Treybal cho truyền khối pha lỏng huyền phù lỏng- rắn: Khi dp < 2mm, ShL 2  0.47 Re 0.62 p  di   dt    0.17 Sc L0.36 (6) Khi dp> 2mm, ShL 0.222 Re 3p/ Sc1L/ (7) đó: dp = đường kính phần tử rắn, m ShL= số Sherwood pha lỏng, thứ nguyên Rep= số Reynolds phần tử rắn, khơng thứ ngun di = đường kính cánh khuấy, m dt = đường kính thiết bị dissolver, m ScL = số Shmidt pha lỏng, m Từ ShL ta suy giá trị kL Đó mối quan hệ mặc định dùng mô hình dissolver để tính tốn hệ số truyền khối Nếu liệu truyền khối chi tiết khả năng, mối quan hệ sau chọn thông số đơn giản a,b dcut Khi dp < dcut, a b k L   0.1733 (8) dp dp Trong a, b = tham số hệ số truyền khối dcut = giới hạn đường kính phần tử rắn, m Khi hệ số truyền khối kL hàm theo kích thước phần tử rắn, phương trình (4) lấy tích phân sau: r2 dr    L S  C  /  p (9)  k r1 L dùng số cầu phương (numerical quadrature) Chú ý : bán kính r đường kính dp dùng cho kích thước phần tử rắn đây, chuyển đổi qua lại r dp thực chương trình -3- GVHD: Trịnh Hồi Thanh DISSOLVER IV PHÂN PHỐI THEO KÍCH THƯỚC HẠT: Đối với chất rắn diện theo phân bố riêng biệt theo kích thước, r1f, r2f, rif m1f, m2f, mif kích thước phần tử lưu lượng khối lượng dòng vào rắn, r1p, r2p, rip phân phối theo kích thước phần tử sản phẩm rắn Trong trường hợp số khơng đổi kL, từ phương trình (5), k rip rif  L (  L S  C ) (10) p mức độ hòa tan:   r 3  ip   1    mif    r i    if       k L   L S  C     mif  1  1  (11)   r  i  p if     V CÂN BẰNG VẬT CHẤT – NĂNG LƯỢNG GIẢN ĐỒ CÂN BẰNG PHA: Cân vật chất lượng xung quanh thiết bị dissolver cân lỏnghơi cần phải thỏa mãn Độ hòa tan cân chất rắn, cần chắn Có nhiều phương trình, nhiều số chúng dạng đơn giản, cho đây: Các phương trình cân vật chất-năng lượng Tổng quát, F= E + B (12) F= lưu lượng dòng vào, kg/s E= lưu lượng sản phẩm phần đỉnh, kg/s B= lưu lượng sản phẩm phần đáy, kg/s Từng cấu tử, - chất tan: Fsolute= Esolute + Bsolute (13) - dung môi : Fsolvent= Esolvent+ Bsolvent (14) - chất trơ: Fi= Ei + Bi (15) solute tượng trưng cho cấu tử tan solvent tượng trưng cho cấu tử dung môi i tượng trưng cho cấu tử trơ Cân chất tan lỏng-rắn liq Fsolute  Fsolute  PF (16) liq Bsolute  Bsolute P (17) đó: liq Fsolute lưu lượng cấu tử tan dòng lỏng nhập liệu, kg/s PF = lưu lượng chất rắn dòng nhập liệu, kg/s liq Bsolute lưu lượng cấu tử tan dòng sản phẩm đáy, kg/s P = lưu lượng chất rắn dòng sản phẩm rắn, kg/s -4- GVHD: Trịnh Hoài Thanh DISSOLVER Cân chất tan  E   MWsolute E solute Ysolute   MW  vapor   đó: MWsolute= khối lượng phân tử cấu tử tan, kg/kgmol MWvapor= khối lượng phân tử sản phẩm đỉnh, kg/kgmol E = lưu lượng dòng sản phẩm đỉnh, kg/s Y = tỷ lệ mol dòng sản phẩm đỉnh Phương trình cân lượng Nhiệt cung cấp = Enthalpy sản phẩm – Enthalpy nhập liệu Các phương trình cân pha - Cân lỏng-rắn: Xsolute= f1(nhiệt độ) - Cân lỏng-hơi: Yi= f1(Xi) (18) (19) (20) (21) Thời gian lưu V  Q đó: thời gian lưu thiết bị dissolver, sec V= thể tích vận hành thiết bị, m3 Q= lưu lượng thể tích dòng sản phẩm đáy, m3/sec (22) Nồng độ C C f   Q (23) VI QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT: Thủ tục hay giải thuật giải dùng phương trình trên, thực tính tốn vấn đề lỏng-rắn thơng qua động học truyền khối cân lỏng-hơi, tính toán dựa vào cân vật chất lượng Cái vòng lặp lặp đến thành phần dòng sản phẩm khơng thay đổi đạt hội tụ, sau:  VT phương trình biểu thị khối lượng chất tan hòa tan vào dung dịch, với đại lượng đặc trưng độ giảm thể tích cấu tử rắn, nhân với khối lượng riêng cấu tử rắn ta có khối lượng cấu tử rắn hòa tan Cấu tử rắn ban đầu tích Vp/t, sau cấu tử rắn hòa tan vào dung dịch làm giảm thể tích phần tử rắn xuống Vp/t+∆t: VT  p V p t  V p t  t   VP phương trình mơ tả q trình hòa tan theo hệ số tan kL, làm rõ cho độ giảm thể tích cấu tử rắn đạt giá trị thể tích V q trình hòa tan dừng lại -5- GVHD: Trịnh Hồi Thanh DISSOLVER  Như biết, mức độ hòa tan cực đại ứng với lượng thể tích dung dịch ban đầu phụ thuộc vào độ tan cấu tử rắn Từ độ hòa tan thể tích dung dịch tính hàm lượng cấu tử rắn tan vào với thể tích dung dịch  Với C nồng độ chất tan ban đầu dung dịch rLS nồng độ cực đại mà dung dịch đạt được, đại lượng rLS – C biểu thị lượng cấu tử rắn cần tan vào để đạt giá trị hòa tan lớn VP  Ap k L (  L S  C ) t  Diễn biến phụ thuộc vào thời gian t, hệ số hòa tan kL tính đơn vị thời gian Khi thời gian tăng lên nồng độ chất tan dung dich tăng theo cuối đạt giá trị bão hòa  Khi t thay đổi C, Ap thay đổi theo Còn rLS giá trị khơng đổi  Thời gian t tăng C đạt giá trị rLS  Như vậy, VP biểu mức độ hội tụ  V p p  t  V p t  t  Ap k L (  L S  C ) t  Từ xác định thể tích Vp/t+∆t mà phần tử rắn đạt sau q trình hòa tan -6- GVHD: Trịnh Hồi Thanh DISSOLVER B.NHỮNG TÍNH CHẤT CỦA CẤU TỬ RẮN I TỔNG QUAN Cấu tử trạng thái rắn khai báo hệ Phase Chúng cấu tử rắn phân tử biết khối lượng phân tử cấu tử rắn không phân tử chưa biết khối lượng phân tử Dạng cấu tử rắn phân tử tồn vài pha, cần phải cung cấp đủ tính chất cấu tử phù hợp với sở nhiệt động dùng để dự đốn trạng thái đa pha Rắn khơng phân tử tồn pha Thuộc tính cấu tử rắn khai báo Component Data Category Những liệu cấu tử rắn ngân hàng Process mặc định ưu tiên tìm trước ( bảng 1.1) Tuy nhiên, ngân hàng process lại không cung cấp liệu cho cấu tử VLS Trường hợp người dùng nên dùng ngân hàng simsci cho ưu tiên tìm kiếm cấu tử tinh khiết Bảng 1.1 Chương trình cung cấp hai lớp thuộc tính chất rắn i Phân phối theo kích thước phần tử (PSD) Người dùng khai báo khoảng kích thước theo nhóm phần tử Ví dụ, khoảng kích thước đầu cho nhóm phần tử từ 00.02 mm, nhóm thứ hai từ 0.02-0.1 mm, … Trong Stream Data Category, tỷ lệ thành phần cấu tử phân phối cho tương ứng với kích thước Cả hai loại cấu tử rắn có thuộc tính PSD ii Người dùng khai báo thuộc tính genaral Nhưng khơng dùng thiết bị chuẩn Pro/II hay tiến hành trình, dùng để tiếp cận theo hướng thêm thủ tục người dùng thủ tục nội tuyến Tối đa 100 thuộc tính general khai báo cho cấu tử II MÔ TẢ NHẬP LIỆU Solid Attributes (optional) ATTR COMP= i, j, {PSD(unit)= s0, s1, ,} GENERAL= 10, {GNAME=text1, text2, } -7- GVHD: Trịnh Hồi Thanh DISSOLVER Thuộc tính cấu tử rắn gán sang cho cấu tử khai báo hệ thống phase Chương trình cung cấp thuộc tính sau: phân phối theo kích thước phần tử general- thuộc tính người dùng định nghĩa COMP=i,j PSD GENERAL GNAME Số lượng cấu tử hay dãy cấu tử khai báo thuộc tính hệ ATTR, i j khai báo tất cấu tử có tính từ i đến j có thuộc tính Nếu j khơng khai báo có i có thuộc tính Phân phối kích thước phần tử, mặc định theo chiều dài Dãy có phần tử có đường kính từ s0 đến s1 Dãy thứ hai có phân tử từ s1 đến s2,… Dãy cuối từ sn-1 đến sn, với n số kích thước khai báo cho cấu tử Số thuộc tính người dùng định nghĩa Mặc định 10, tối đa 100 Tên người dùng định nghĩa cho thuộc tính general Tối đa kí tự alpha Tên mặc định gán AT01, AT02 III TÍNH CHẤT CẤU TỬ TINH KHIẾT Bảng 1.2 xếp tính chất cấu tử tinh khiết yêu cầu tới lớp mẫu khác cấu tử rắn Xem thêm “Component Definition”, để biết thông tin nhập lớp pha khác Xem thêm thông tin cách nhập tính chất đặc trưng cấu tử rắn Khi có thay đổi mặc định chương trình, người dùng cần phải khai báo thêm tính chất cấu tử phương trình nhiệt động khơng giải khơng có liệu thư viện chương trình Việc nhập thêm tính chất cấu tử bắt buộc để q trình hoạt động Bảng 1.2 -8- GVHD: Trịnh Hoài Thanh DISSOLVER C TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP NHIỆT ĐỘNG I LÝ THUYẾT NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC HỌC Các lý thuyết nhiệt động sở liệu quan trọng cho việc tính tốn q trình phân tách, hoạt động tồn hệ thống Có nhiều phương pháp tính tốn tính chất này, đó, quan trọng hai phương pháp: - Phương pháp tương quan: API Rackett - Phương pháp phương trình trạng thái: phương trình bậc ba tổng qt, cơng thức Alpha, quy luật tổng hợp, phương trình SRK, phương trình PR, phương trình SRKP, SRKM, SRKS… Phương pháp API Rackett tính tốn xác tỉ trọng pha lỏng, tính chất nhiệt động khác như: enthalpy, entropy lỏng hơi, tỷ trọng pha hơi… tính tốn xác phương trình trạng thái như: SRK, SRKM… Lựa chọn mơ hình nhiệt động: Lựa chọn mơ hình nhiệt động thích hợp ứng dụng cụ thể đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng lớn đến độ xác kết mô Mỗi phương pháp nhiệt động cho phép tính thơng số sau: - Hằng số cân pha K: thể phân bố cấu tử pha điều kiện cân - Enthapy pha lỏng pha hơi: xác định lượng cần thiết để chuyển hệ từ trạng thái nhiệt động sang trạng thái khác - Entropy pha lỏng hơi: xác định lượng tự tối thiểu trình hoạt động - Tỷ trọng pha lỏng pha hơi: tính tốn trình truyền nhiệt, truyền khối Để lựa chọn mơ hình nhiệt động thích hợp, nên dựa vào yếu tố sau: - Bản chất đặc trưng nhiệt động hệ: Hằng số cân lỏng-hơi (VLE: Vapor Liquid Equilibrium) trình chưng cất, đặc, trích ly… - Thành phần hỗn hợp - Phạm vi nhiệt độ áp suất - Các thơng số hoạt động sẵn có thiết bị Bảng 1.3: Các phương pháp nhiệt động Pro/II -9- GVHD: Trịnh Hoài Thanh DISSOLVER - 10 - GVHD: Trịnh Hoài Thanh DISSOLVER - Nhấn Add để khai báo phương pháp nhiệt động Ideal - Chọn OK để hoàn tất khai báo nhiệt động 3.5 Thiết lập liệu dòng: - Click đơi chuột vào dòng S1 flowsheet để vào cửa sổ Stream Data - Click chuột vào nút Flowrate and Composition, sau chọn nhập liệu tương ứng - Chọn OK để hoàn tất khai báo lưu lượng cho dung môi nước - Click chuột vào nút Stream Solid Data để khai báo cho dòng cấu tử rắn - 24 - GVHD: Trịnh Hoài Thanh DISSOLVER - Chọn Enter Data… phần Mole Based Solid nhập số liệu cho dòng lưu lượng rắn - Chọn OK để hoàn thành khai báo lưu lượng cho dòng rắn - Tiếp tục chọn Enter Data phần Solid Attribute tỉ lệ cho nhóm kích thước cấu tử rắn - 25 - GVHD: Trịnh Hoài Thanh DISSOLVER - Click vào Enter Data phần Particle Size Distribution nhập số liệu tương ứng - Chọn OK để hoàn tất thủ tục trở lại cửa sổ Stream Data nhập thơng số điều kiện lại, nhiệt độ áp suất - 26 - GVHD: Trịnh Hoài Thanh DISSOLVER - Chọn OK để kết thúc khai báo với dòng nhập liệu S1 3.6 Thiết lập liệu thiết bị: - Click chuột vào thiết bị để cửa sổ Dissolver - Đã giới thiệu kĩ phần ứng dụng, ta nhập liệu thích hợp theo hình - 27 - GVHD: Trịnh Hoài Thanh DISSOLVER 3.7 Nhập thêm tính chất thiếu cho cấu tử Khi chạy mơ với bước trên, chương trình thơng báo lỗi, dựa vào lỗi ta nhập thêm vào tính chất thiếu cho cấu tử Lỗi chưa xác định hệ số dẫn nhiệt k cấu tử CaCl2 Thực hiện: - Menu Input \ Component Properties biểu tượng Toolbar  Hộp thoại Component Properties - Khai báo tính chất thay đổi theo nhiệt độ Tại Thermophysisal Properties\ Button Temperature Dependent Properties\ Hộp thoại Temperature Dependent Properties ( khai báo tính chất thay đổi theo nhiệt độ ) - 28 - GVHD: Trịnh Hoài Thanh DISSOLVER -Click button để khai báo tính chất yêu cầu: hệ số dẫn nhiệt k, ta khai báo pha rắn pha lỏng cho cấu tử CaCl2 - Nhấn vào k tương ứng cấu tử CaCl2 cửa sổ Temperature Dependent Properties xuất cửa sổ bên -Hộp thoại \ click solid Xuất hộp thoại Data source selection\ chọn checkbox\ có hai tùy chọn (đánh dấu)\Enter Data - Tại Correlation Number \ chọn hệ số thích hợp (là phương trình trạng thái ứng với tính chất khai báo) - 29 - GVHD: Trịnh Hoài Thanh DISSOLVER - Tại ô Correlation Coeffcients nhập hệ số tương ứng với phương trình biểu nhiệt tính chất cần xác định cấu tử xét ( hệ số xác định thực nghiệm) Một số tham khảo Cp (S) Correlation = Enthalpy (L) Correlation = 35-42 Density (L) Correlation = 1-32 - Nhấn OK để hoàn thành thủ tục khai báo, trở cửa sổ Phase - Tương tự chọn tiếp Liquid cửa sổ Phase - 30 - GVHD: Trịnh Hoài Thanh DISSOLVER 3.8 Chạy mô phỏng: - Nhấn nút để Pro/II thực tính tốn 3.9 Kết tính tốn: Bảng tóm tắt liệu q trình: - 31 - GVHD: Trịnh Hồi Thanh DISSOLVER Kết thời gian mơ phỏng: Mục lục kết =============================================================== PAGE CONTENTS -1 COMPONENT DATA CALCULATION SEQUENCE AND RECYCLES DISSOLVER SUMMARY UNIT 1, 'D1' STREAM MOLAR COMPONENT RATES SOLID ATTRIBUTES STREAM SUMMARY - 32 - GVHD: Trịnh Hoài Thanh DISSOLVER Page 1: COMPONENT DATA – DỮ LIỆU VỀ CÁC CẤU TỬ Page 2: CALCULATION SEQUENCE AND RECYCLES DISSOLVER SUMMARY Page 3: UNIT 1, 'D1' - 33 - GVHD: Trịnh Hoài Thanh DISSOLVER Page 4: STREAM MOLAR COMPONENT RATES - 34 - GVHD: Trịnh Hoài Thanh Page 5: Page : DISSOLVER SOLID ATTRIBUTES STREAM SUMMARY - 35 - GVHD: Trịnh Hoài Thanh Page : DISSOLVER STREAM SUMARY - 36 - GVHD: Trịnh Hồi Thanh DISSOLVER ************************************************************************ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TRONG ỨNG DỤNG RATING 4.1 Dữ liệu hòa tan : page - UNIT 1, D1 Dissolver data Volume, V Residence time,  Crystal dissolution rate,  WT fraction of crystals dissolver , rip/rif Đơn vị ft3 hr lb/hr Giá trị 70.629 1.1347 3.903 - 1.76E-03 - Với thể tích hoạt động thiết bị cho trước V= m3 = 70.629 ft3 thời gian để q trình hòa tan đạt đến bão hòa (đạt độ hòa tan lớn nhất)  = 1.1347 - Tỷ số kích thước phần tử rắn sau q trình hòa tan so với kích thước phần tử rắn ban đầu rip/rif= 0.00176  độ giảm kích thước cấu tử rắn lớn rip
- Xem thêm -

Xem thêm: DISSOLVER THIẾT BỊ HÒA TAN, DISSOLVER THIẾT BỊ HÒA TAN, PHẦN 1: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN, PHẦN 2: TÌM HIỂU ỨNG DỤNG DISSOLVER TRONG PRO/II, II. CỬA SỔ CHÍNH CỦA DISSOLVER, Ví dụ: Một ví dụ minh họa Rating- đánh giá khả năng hòa tan của thiết bị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay