báo cáo thực tập xí nghiệp colusamiliket

82 32 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 15:27

Chöông 1TOÅNG QUAN1.1. GIÔÙI THIEÄU CHUNGXí nghieäp Colusa – Miliket ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh soá 15QD – HÑQT ngaøy 06 – 02 – 2004 cuûa Chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò toång coâng ty löông thöïc mieàn Nam veà vieäc “Hôïp nhaát xí nghieäp cheá bieán löông thöïc thöïc phaåm Colusa vaø xí nghieäp löông thöïc thöïc phaåm Miliket ñôn vò tröïc thuoäc coâng ty Löông thöïc thöïc phaåm Tp. Hoà Chí Minh”.Nhieäm vuï chính cuûa xí nghieäp chuyeân saûn xuaát caùc loaïi mì aên lieàn vôùi 2 thöông hieäu saûn phaåm laø Colusa vaø Miliket.Xí nghieäp hieän nay coù 3 daây chuyeàn thieát bò saûn xuaát mì aên lieàn, trong ñoù coù 2 daây chuyeàn môùi ñaàu tö theo coâng ngheä tieân tieán nhaát cuûa haõng Fuji – Nhaät, 21 maùy ñoùng goùi neâm daàu caùc loaïi.Xí nghieäp Colusa – Miliket thöïc hieän saûn xuaát bình quaân moãi naêm 24064 taán, chieám khoaûng 15% thò tröôøng mì aên lieàn ôû Vieät Nam. Xí nghieäp ñaõ taïo ñöôïc maïng löôùi tieâu thuï saûn phaåm roäng khaép caû nöôùc vôùi hôn 70 ñaïi lyù, nhaø cung caáp lôùn vaø haøng traêm ñieåm baùn leû. Thò tröôøng xuaát khaåu goàm caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ, Ñoâng AÂu, Chaâu UÙc, Baéc Mó.1.2. LÒCH SÖÛ THAØNH LAÄP VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA NHAØ MAÙY 1.2.1. Lòch söû thaønh laäpNaêm 1972, xí nghieäp vôùi teân goïi “Coâng ty saûn xuaát cheá bieán mì aên lieàn FAFOCO” do moät nhaø tö saûn ngöôøi Hoa thaønh laäp.Sau ngaøy mieàn Nam giaûi phoùng, xí nghieäp ñöôïc nhaø nöôùc quaûn lyù vôùi teân goïi “Xí nghieäp hôïp doanh cheá bieán mì aên lieàn SAFOCO”Sau 1982, nhaø tö saûn ngöôøi Hoa xuaát caûnh, xí nghieäp ñöôïc giao cho Coâng ty löông thöïc thaønh phoá quaûn lyù vôùi teân goïi “FOCOSA”. Sau naêm 1987, thöïc hieän 3 chöông trình kinh teá lôùn cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc nhaèm töøng böôùc ña daïng caùc maët haøng löông thöïc thöïc phaåm phuïc vuï nhu caàu tieâu duøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu, Coâng ty Löông thöïc thaønh phoá thaønh laäp “Xí nghieäp cheá bieán löông thöïc – thöïc phaåm mì aên lieàn COLUSA”.Naêm 1992, xí nghieäp ñöôïc caáp giaáy pheùp thaønh laäp doanh nghieäp nhaø nöôùc, chuû ñoäng trong vieäc saûn xuaát kinh doanh.Naêm 1996, xí nghieäp haïch toaùn phuï thuoäc coâng ty Löông thöïc Tp.HCM.Ñaàu naêm 1997, Coâng ty löông thöïc Tp.HCM tröïc thuoäc toång coâng ty Löông thöïc mieàn Nam.Thaùng 4 naêm 2004, xí nghieäp saùt nhaäp vôùi xí nghieäp mì aên lieàn Miliket, laáy teân giao dòch laø “Xí nghieäp cheá bieán löông thöïc – thöïc phaåm mì aên lieàn COLUSA – MILIKET”. Nhieäm vuï cuûa xí nghieäp laø hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, gia coâng cheá bieán löông thöïc – thöïc phaåm aên lieàn vaø cung öùng caùc saûn phaåm dòch vuï coù lieân quan.Ngày 22032004, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 679QĐHĐQT Vv Công ty Lương thực Tp.HCM tiến hành cổ phần hoá Xí nghiệp ColusaMiliket Ngày 13042006, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 1078QĐBNNĐMDN chuyển Xí nghiệp Colusa – Miliket (đơn vị hạch toán phụ thuộc doanh nghiệp Nhà nước) thành công ty cổ phần.1.2.2. Quaù trình phaùt trieån cuûa xí nghieäpNaêm 1972, xí nghieäp saûn xuaát mì aên lieàn vôùi daây chuyeàn saûn xuaát 3 vaét cuûa Nhaät (daây 1)”.Naêm 1987, laép ñaët theâm daây chuyeàn saûn xuaát 5 vaét (daây 2).Naêm 1991, laép theâm daây chuyeàn 3 vaét do caùc kyõ sö Vieät Nam thieát keá döïa treân quy trình coâng ngheä Nhaät Baûn (daây 3).Naêm 1996, laép theâm daây chuyeàn 3 vaét do kyõ sö Vieät Nam thieát keá (daây 4).Naêm 1998, laép theâm daây chuyeàn 4 vaét do kyõ sö Vieät Nam thieát keá (daây 5).Naêm 2003, laép ñaët daây chuyeàn saûn xuaát mì aên lieàn hieän ñaïi, töï ñoäng hoaù, söû duïng thieát bò trao ñoåi nhieät duøng hôi nöôùc gia nhieät giaùn tieáp cho daàu (daây 6).Naêm 2004, khi saùp nhaäp 2 xí nghieäp Colusa vaø Miliket, coù theâm 1 daây chuyeàn môùi töø xí nghieäp Miliket chuyeån sang (daây 7).Hieän nay, xí nghieäp coøn 2 daây chuyeàn hoaït ñoäng laø daây 4 vaø daây 7.1.3. ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNGVaên phoøng vaø phaân xöôûng saûn xuaát cuûa Xí nghieäp Colusa vaø Miliket ñaët taïi soá 1230 Kha Vaïn Caân, phöôøng Linh Trung, quaän Thuû Ñöùc, Tp. Hoà Chí Minh. Xí nghieäp naèm treân ñöôøng giao thoâng chính, caùch ngaõ tö Xuaân Hieäp – xa loä Ñaïi Haøn 1 km neân Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket Chương TỔNG QUAN 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG nghiệp Colusa – Miliket thành lập theo đònh số 15/QD – HĐQT ngày 06 – 02 – 2004 Chủ tòch hội đồng quản trò tổng công ty lương thực miền Nam việc “Hợp nghiệp chế biến lương thực thực phẩm Colusa nghiệp lương thực thực phẩm Miliket đơn vò trực thuộc công ty Lương thực thực phẩm Tp Hồ Chí Minh” Nhiệm vụ nghiệp chuyên sản xuất loại mì ăn liền với thương hiệu sản phẩm Colusa Miliket nghiệp có dây chuyền thiết bò sản xuất mì ăn liền, có dây chuyền đầu tư theo công nghệ tiên tiến hãng Fuji – Nhật, 21 máy đóng gói nêm dầu loại nghiệp Colusa – Miliket thực sản xuất bình quân năm 24064 tấn, chiếm khoảng 15% thò trường mì ăn liền Việt Nam nghiệp tạo mạng lưới tiêu thụ sản phẩm rộng khắp nước với 70 đại lý, nhà cung cấp lớn hàng trăm điểm bán lẻ Thò trường xuất gồm nước Đông Nam Á, Đông Âu, Châu Úc, Bắc Mó 1.2 LỊCH SỬ THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ MÁY 1.2.1 Lòch sử thành lập Năm 1972, nghiệp với tên gọi “Công ty sản xuất chế biến mì ăn liền FAFOCO” nhà tư sản người Hoa thành lập Sau ngày miền Nam giải phóng, nghiệp nhà nước quản lý với tên gọi “Xí nghiệp hợp doanh chế biến mì ăn liền SAFOCO” Sau 1982, nhà tư sản người Hoa xuất cảnh, nghiệp giao cho Công ty lương thực thành phố quản lý với tên gọi “FOCOSA” Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket Sau năm 1987, thực chương trình kinh tế lớn Đảng Nhà nước nhằm bước đa dạng mặt hàng lương thực thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng nước xuất khẩu, Công ty Lương thực thành phố thành lập “Xí nghiệp chế biến lương thựcthực phẩm mì ăn liền COLUSA” Năm 1992, nghiệp cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp nhà nước, chủ động việc sản xuất kinh doanh Năm 1996, nghiệp hạch toán phụ thuộc công ty Lương thực Tp.HCM Đầu năm 1997, Công ty lương thực Tp.HCM trực thuộc tổng công ty Lương thực miền Nam Tháng năm 2004, nghiệp sát nhập với nghiệp mì ăn liền Miliket, lấy tên giao dòch “Xí nghiệp chế biến lương thựcthực phẩm mì ăn liền COLUSA – MILIKET” Nhiệm vụ nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, gia công chế biến lương thựcthực phẩm ăn liền cung ứng sản phẩm dòch vụ có liên quan Ngày 22/03/2004, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 679/QĐ-HĐQT V/v Công ty Lương thực Tp.HCM tiến hành cổ phần hố nghiệp Colusa-Miliket Ngày 13/04/2006, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 1078/QĐ/BNN-ĐMDN chuyển nghiệp Colusa – Miliket (đơn vị hạch toán phụ thuộc doanh nghiệp Nhà nước) thành cơng ty cổ phần 1.2.2 Quá trình phát triển nghiệp Năm 1972, nghiệp sản xuất mì ăn liền với dây chuyền sản xuất vắt Nhật (dây 1)” Năm 1987, lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất vắt (dây 2) Năm 1991, lắp thêm dây chuyền vắt kỹ sư Việt Nam thiết kế dựa quy trình công nghệ Nhật Bản (dây 3) Năm 1996, lắp thêm dây chuyền vắt kỹ sư Việt Nam thiết kế (dây 4) Năm 1998, lắp thêm dây chuyền vắt kỹ sư Việt Nam thiết kế (dây 5) Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket Năm 2003, lắp đặt dây chuyền sản xuất mì ăn liền đại, tự động hoá, sử dụng thiết bò trao đổi nhiệt dùng nước gia nhiệt gián tiếp cho dầu (dây 6) Năm 2004, sáp nhập nghiệp Colusa Miliket, có thêm dây chuyền từ nghiệp Miliket chuyển sang (dây 7) Hiện nay, nghiệp dây chuyền hoạt động dây dây 1.3 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG Văn phòng phân xưởng sản xuất nghiệp Colusa Miliket đặt số 1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh nghiệp nằm đường giao thông chính, cách ngã tư Xuân Hiệp – xa lộ Đại Hàn km nên thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên liệu sản phẩm Điện thoại: (+848) 8966835, 8966772 Fax: (+848) 8960013 Email: Colusa@hcm.vnn.vn Miliket@hcm.vnn.vn Website : www.miliket.vn.com Tổng diện tích mặt nghiệp 19897m 2, diện tích nhà xưởng 9025m 2, diện tích khu vực văn phòng 1000m2 Giá 1.4 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỐ TRÍ NHÂN SỰ m 1.4.1 Sơ đồ tổ chức đốc Phó giám đốc kinh doanh Phòn g kế hoạch kinh doanh Phòn g tổ chức hành Phòn g tài kế toán Phòn g đầu tư công nghệ Quản đốc Phâ n xưở ng Nê Phâ n xưở ng Mì Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket 1.4.2 Bố trí nhân Giám đốc: tổ chức quản lý điều hành sản xuất kinh doanh toàn nghiệp, phụ trách trực tiếp phòng ban Phó giám đốc: hỗ trợ giám đốc việc điều hành sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn Phòng tổ chức – hành chính: - Chức năng: quản lý nhân sự, nghiên cứu thực chế độ sách lao động tiền lương sách lao động khác - Nhiệm vụ: lập kế hoạch sản xuất, bố trí nhân sự, hồ sơ cán công nhân viên, xây dựng nội quy, quy đònh, chế độ tiền lương, lập chế độ thưởng phạt, xử lý kỷ luật đề bạt công nhân viên chức Phòng kế hoạch – kinh doanh: thực phân phối tiêu thụ sản phẩm, cung ứng mạng lưới đại lý, mở rộng thò trường, thò phần sản phẩm Phòng tài – kế toán: - Chức năng: thực công tác kế toán thống kê, thông tin kinh tế, hạch toán kinh doanh - Nhiệm vụ: dự toán, kế toán tài chính, báo cáo tài thống kê Theo dõi, ghi chép phản ánh xác kòp thời, liên tục hệ thống số liệu nghiệp vụ kinh tế phát sinh Quản lý thu chi tiền quỹ, kiểm tra nguồn vốn đánh giá tài sản, vật tư hàng hoá đònh kỳ Thanh toán khoản chi phí, xây dựng kế hoạch thuế theo quy đònh Nhà nước Phòng đầu tư công nghệ: gồm có phòng: phòng thí nghiệm, phòng kiểm nghiệm phòng kỹ thuật - Phòng thí nghiệm: nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến chất lượng sản phẩm, xâm nhập thò trường tìm kiếm nguồn nguyên liệu cho sản xuất Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket - Phòng kiểm nghiệm: kiểm tra nguyên liệu đầu vào sản phẩm, kiểm tra thông số dầu shortening trước trình sản xuất - Phòng kỹ thuật: bảo trì sửa chữa máy móc Hiện tổng số cán công nhân viên nghiệp 553 người, trình độ đại học 47 người KHO TRẠM BIẾ N THẾ XƯỞ NG NẤ U DẦ U NHÀXE CÁ C CA 1,2,3 P HẾLIỆ U KHO THÀ NH PHẨ M MÁ Y PHÁ T ĐIỆ N 1.5 SƠ ĐỒ MẶT BẰNG NHÀ MÁY NHÀ NỒ I HƠI PHÂ N XƯỞ NG SẢ N XUẤ T MÌ FO FO FO FO KHU VỆSINH NHÀXE MÁ Y CỨ U HOẢ HÀ NH CHÁ NH FO BẢ O VỆ PHÂ N XƯỞ NG SẢ N XUẤ T MÌ FO KHU VĂ N PHÒ NG KHO ĐỰNG NGUYÊ N LIỆ U NHÀĂ N + KHO VẬ N P HÂ N XƯỞ N G NE Â M KHO ĐỂ ThiếtBò BỒ N NƯỚ C 40 m3 XƯỞ NG CƠ ĐIỆ N SƠ ĐỒBỐTRÍ NHÀXƯỞ NG NGHIỆ P COLUSA - MILIKET GHI CHÚ: VỊTRÍ CÁ C CB,CẦ U TỔ NG SỐ1 : CB TỔ NG NHÀMÁ Y SỐ2 : CB TỔ NG NHÀLÒHƠI SỐ3 : CB NHÀNẤ U DẦ U SỐ4 : CB TỔ NG DÂ Y 6,7 SỐ5 : CB TỔ NG DÂ Y V/PHÒ NG SỐ6 : CB TỔ NG DÂ Y1 SỐ7 : CB TỔ NG PHÒ NG CƠ ĐIỆ N, P X NÊ M,ĐỘ I XE,NHÀ Ă N,CĂ N TIN, QUẦ Y BÁ N HÀ NG SỐ8 : CẦ U DAO TỔ NG KHU VP Hình 1.1: Sơ đồ mặt nhà máy 1.6 AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 1.6.1 An toàn lao động Quy đònh chung: - Bất phận truyền động phải có phận che chắn an toàn - Các hệ thống điều khiển phải đặt vò trí thuận tiện, dễ thao tác vận hành có cố Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket - Khoảng cách thiết bò, dây chuyền khoảng cách so với tường phải đủ lớn để làm việc - Thiết bò mang điện phải có dây nối an toàn, thiết bò phải có vỏ cách nhiệt, thiết bò chòu lực phải có van an toàn áp kế theo dõi - Khu vực có nhiệt độ cao (chiên, hấp) phải thông thoáng - Công nhân vận hành phải trang bò đầy đủ kiến thức cần thiết vận hành thiết bò an toàn lao động Quy đònh cụ thể: Máy trộn bột: - Không đưa tay vào cối máy hoạt động - Khi dừng máy lùa bột phải ngắt cầu dao điện - Khi có cố tắt máy, ngắt cầu dao báo cho trưởng ca Máy cán bột: - Khi đưa bột vào lô cán, vò trí tay cầm cách khe hở trục 10 cm - Chỉ điều chỉnh tốc độ máy hoạt động - Khi ngắt điện, phải lấy bột khỏi máy để tránh kẹt bột Thiết bò hấp: - Nắp đậy phải thật kín, hạn chế thoát làm tổn thất gây nguy hiểm cho khu vực xung quanh Thiết bò chiên: - Vệ sinh khu vực lò - Khi kéo khung chảo lên phải đặt đỡ khung tiếp tục kéo lên vò trí quy đònh, không đứng miệng chảo, chảo nóng không cho nước dầu lẫn nước vào - Khi chảo nhiệt độ cao, không bơm hết dầu chảo - Công nhân vận hành chảo không bơm hết dầu chảo Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket - Công nhân vận hành chảo không bỏ vò trí làm việc, thường xuyên kiểm tra hoạt động chảo Lò hơi: - Công nhân vận hành phải qua lớp đào tạo - Không hút thuốc, đốt lửa khu vực lò - Sau ca vệ sinh khu vực, thu dọn vật dễ cháy - Công nhân vận hành lò phải thường xuyên theo dõi, bảo trì lò theo thời gian quy đònh 1.6.2 Phòng cháy chữa cháy Quy đònh chung: - Không hút thuốc, đốt lửa khu vực dễ cháy - Không tuỳ ý mắc điện - Các thiết bò có nhiệt độ cao phải đặt xa tường vật dễ cháy - Thiết bò chữa cháy phải nơi thuận tiện - Nhà xưởng phải có nhiều lối thoát hiểm - Lò hơi, nguyên liệu phải đặt khu vực riêng thường xuyên kiểm tra - Công nhân điều hành phận phải trang bò kiến thức phòng cháy chữa cháy Quy đònh cụ thể: Khu vực chảo chiên: - Mỗi ca trực phải làm vệ sinh khu vực, thường xuyên thu dọn dầu vật dễ bén lửa - Khi vệ sinh chảo chiên phải rửa loại mì vụn khuôn chảo - Khi chiên, gặp cố điện phải kéo khuôn lên, dùng lưới đậy chảo, xử lý cố khác phải ngắt điện, khoá van dầu, khoá van Khu vực lò hơi: - Khi có tượng bất thường phải báo cáo để sửa - Khi có cố phải ngắt điện, khoá van dầu, van hơi, xả lò 1.7 XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC – KHÍ THẢI Rác thải: Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket - Rác thải nghiệp chủ yếu giấy, bao bì, rác sinh hoạt nên độc hại, dễ phân loại tái sử dụng (bao bì, giấy carton) Theo đònh kỳ hàng tháng, rác vận chuyển từ nhà máy đến nơi tập trung rác thành phố Nước dùng nước thải: - Nước dùng sinh hoạt sản xuất:  Nước bơm từ giếng khoan vào bể chứa nước trung gian, xử lý sơ bộ, lọc qua lớp than đá, sau bơm lên bồn cao vò, từ nước phân phối cho sản xuất sinh hoạt nghiệp  Nước sinh hoạt dùng cho văn phòng nước máy cung cấp nhà máy nước Thủ Đức - Nước thải sinh hoạt sản xuất: đặc điểm nghiệp sản xuất mì ăn liền, nước thải không chứa nhiều chất độc hại, đạt tiêu chuẩn thải môi trường thông qua hệ thống cống rãnh Toàn nứơc thải từ phân xưởng sản xuất nêm dầu sa tế gom vào bể bê tông Từ bể nước thải xử lý phương pháp tuyển để loại bớt phân tử dầu có nước thải Từ đó, nước thải chứa vào bể trung gian dẫn vào bể xử lý sinh học Sau xử lý phương pháp sinh học hiếu khí, nước thải thải môi trường - Khí thải: nước thoát trình hấp, khói lò trình chiên, lò hơi, không gây ô nhiễm đáng kể, đạt tiêu chuẩn khí thải nên thải trực tiếp thông qua ống khói lò độ cao thích hợp để tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh 1.8 VỆ SINH CÔNG NGHIỆP nghiệp có hệ thống cấp thoát nước đầy đủ, phân phối hợp lý, bảo đảm nhu cầu sản xuất sinh Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket hoạt Bên dây chuyền sản xuất có hệ thống thoát nước thuận tiện cho việc vệ sinh nhà xưởng, thiết bò, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Sau ca làm việc, công nhân phải vệ sinh máy móc thiết bò Hệ thống băng chuyền cọ rửa bàn chải, quạt lau chùi bụi, sàn nhà vệ sinh xà phòng, thiết bò hấp mở cọ rửa tuần/ lần… Các thiết bò phải chế tạo thép không gỉ để tránh rỉ sét đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 1.8.1 Vệ sinh cá nhân vào khu vực sản xuất a) Mục đích Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh cho sản xuất thực phẩm b) Phạm vi Áp dụng cho tất công nhân người vào phân xưởng sản xuất c) Trách nhiệm Tất công nhân người vào phân xưởng sản xuất có công việc tiếp xúc với sản phẩm có trách nhiệm thực d) Nội dung Trước vào phân xưởng phải chỉnh trang đồng phục, đầu tóc gọn gàng nón, rửa tay bồn rửa gần cửa vào Trong sản xuất không mang đồng hồ hay loại đồ trang sức, không để móng tay dài, không sơn móng tay Sau ăn vệ sinh phải rửa tay trước vào phân xưởng Không khạc nhổ bừa bãi, không chải tóc phân xưởng Mang bảo hộ lao động theo quy đònh Trang bò bảo hộ lao động: - Phân xưởng mì:  Nam công nhân dán thùng đội nón kết  Công nhân chảo chiên, máy cán, đánh bột, pha soup, bốc mì, sửa khuôn, xếp mì đội nón kết đeo trang Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket  Công nhân bỏ nêm dầu, lùa mì đội nón kết, đeo trang mang găng tay  Nữ công nhân vệ sinh công nghiệp đội nón, đeo trang, đeo găng tay - Phân xưởng nêm:  Công nhân đeo trang, đeo găng tay cao su, găng vải (nấu dầu) Lưu ý: - Chỉ vào khu vực sản xuất cửa quy đònh - Khách vào phân xưởng sản xuất phải có đồng ý Ban giám đốc có hướng dẫn người có trách nhiệm - Mọi vào khu vực sản xuất thực vệ sinh an toàn vệ sinh viên kiểm soát chung nhắc nhở Các ca kiểm tra chéo lẫn Ban giám đốc đònh biện pháp khắc phục không tuân thủ 1.8.2 Vệ sinh phân xưởng mì a) Mục đích Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn lao động b) Phạm vi Áp dụng dây chuyền sản xuất, khuôn viên nhà máy c) Trách nhiệm Công nhân trực tiếp sản xuất, trưởng ca, tổ trưởng, tổ hành mì d) Nội dung Trong dây chuyền sản xuất: công nhân trực tiếp sản xuất vệ sinh máy theo quy đònh giấc ngưng máy để vệ sinh - Khu vực trộn bột: công nhân trộn bột làm vệ sinh:  Hàng ngày 30 phút vào cuối ca sản xuất:  Lau chùi: cạo bên trong, bên cối trộn  Lau, cạo hai ống xả soup  Quét dọn đài bột - Khu vực cán cắt sợi: công nhân khu vực cán bột làm vệ sinh: 10 Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket dạng thùng, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm bên Quá trình bảo quản kho tốt đảm bảo chất lượng mì xuất kho tốt đóng gói nhập kho 68 Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket Chương HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY MÓC XỬ LÝ SỰ CỐ XẢY RA 5.1 QUY TRÌNH VẬN HÀNH PHA SOUP Mục đích: Hướng dẫn nhằm đảm bảo công việc pha soup thực theo quy đònh chung để đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động Phạm vi: p dụng cho công đoạn pha soup dây chuyền dây chuyền vắt thuộc phân xưởng mì Trách nhiệm: Trách nhiệm thuộc công nhân pha soup, tổ trưởng hay trưởng ca sản xuất Nội dung: Chuẩn bò:   Xem lòch sản xuất để biết loại mì sản xuất ca pha soup cho phù hợp Kiểm tra bồn pha soup, vệ sinh bồn khu vực xung quanh Thao tác:    Xả nước đến vạch quy đònh, vạch có dấu sẵn Vận hành cánh khuấy cho quay đều, đổ phần soup vào bồn trộn soup phần nước lèo vào bồn trộn nước lèo trộn Cân muối cho phần soup trộn nước lèo  Cân muối theo quy đònh phòng công nghệ cho phần soup trộn Dùng tay trộn hỗn hợp muối gum cho rải từ từ vào bồn (cánh khuấy trộn) hết  Cân muối cho phần nước lèo quy đònh đổ vào bồn tiếp tục trộn 69 Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket    Vận hành tiếp tục bồn trộn đủ 15 phút kể từ sau đổ hỗn hợp soup trộn nước lèo vào bồn Mở van cấp cho phận sử dụng Tiếp tục pha bồn thứ tương tự Kết thúc: Quá trình trộn soup nước lèo theo quy đònh Lưu ý: Tránh đổ trực tiếp Gum vào bồn trộn gây tượng “óc trâu” hỗn hợp trộn không 5.2 HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC TRỘN BỘT (Dây chuyền vắt) Mục đích: Hướng dẫn nhằm đảm bảo công việc trộn bột thực theo quy đònh chung để đảm bảo chất lượng an toàn lao động Phạm vi: p dụng cho công nhân trộn bột Nội dung: Chuẩn bò (cho cối trộn):     Xem lòch sản xuất để biết công thức trộn bột Kiểm tra cối trộn (tình trạng, vệ sinh cối trộn khu vực chung quanh), vận hành thử không tải Kiểm tra soup trộn vận hành động trộn soup Kiểm tra thời gian trộn bột tủ điện có thời gian quy đònh Thao tác (cho cối trộn):   Bơm soup trộn bột vào bồn đònh lượng (hoạt động tự động) Đổ bột vào cối trộn theo công thức lòch sản xuất, đổ phải rải bột cối, tránh đổ tập trung Trong lúc đổ, xem bột có bình thường hay không, có không bình thường ngừng máy báo cho tổ trưởng 70 Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket  trưởng ca để chờ xử lý chuyển sang trộn cối khác Bấm nút vận hành máy chuyển sang trộn cối khác Kết thúc:   Bồn trộn theo kế hoạch, kiểm soát trình dây chuyền vắt Trưởng ca tổ trưởng kiểm tra ghi nhận thông số hoạt động vào biểu mẫu 5.3 QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY CÁN BỘT Công tác chuẩn bò:    Vệ sinh thiết bò khu vực xung quanh Kiểm tra hệ thống điện, dây tiếp điện Đóng cầu dao điện chuẩn bò vận hành thiết bò Vận hành máy trộn máy cán bột:             Vận hành máy trộn bột Đổ bột vào cối trộn theo quy đònh Khởi động máy trộn bột Cấp nước trộn vào cối theo đònh lượng Sau máy trộn đủ thời gian quy đònh, thực việc ngưng máy (tự động ngưng tay) Cấm công nhân vận hành không điều chỉnh Rơ –le thời gian khống chế trộn bột Mở cửa xả bột xuống thùng gạt bột Sau bột xả xuống thùng gạt bột, vận hành máy gạt bột cấp bột cho lô cán thô Vận hành lô cán thô lô cán tinh Cấp bột cho lô cán Tấm bột cắt thành sợi, tạo bông, băng tải vào buồng hấp Theo dõi điều chỉnh độ dày bột sợi bột 71 Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket Dừng máy:   Khi có lệnh ngừng sản xuất, bấm nút ngừng máy, cắt cầu dao điện Vệ sinh thiết bò khu vực xung quanh An toàn:         Thiết bò khu vực xung quanh thiết bò phải vệ sinh sẽ, tránh trơn trượt Khi máy trộn hoạt động cấm không đưa tay vào thùng trộn bột để lấy bột) Khi máy dừng, muốn lùa bột xuống hết phải tắt cầu dao điện Không ngồi trong thùng gạt bột, trường hợp cần thiết dùng gỗ để gạt bột, cấm sử dụng găng tay để làm việc Các che chắn của hệ thống truyền động phải trang bò đầy đủ Khi đưa bột vào khe hở hai lô cán, vò trí tay cầm bột phải xa khe hở 100 mm Phải tập trung tư tưởng làm việc để tránh sơ suất gây tai nạn đáng tiếc Khi làm việc phải giữ đầu tóc gọn gàng, sử dụng quần áo bảo hộ lao động quy đònh 5.4 QUY TRÌNH VẬN HÀNH LÒ HƠI (3,5 TẤN/GIỜ) Trạng thái ban đầu nút nhấn, công tắc vò trí off, van trạng thái đóng Chuẩn bò:    Kiểm tra nhiên liệu, cấp nước thiết bò phụ Mở van cấp nước, van dầu, van mồi ga, van chắn khói Các van chính, van thông gió, van xả đáy vò trí đóng 72 Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket      Đóng cầu dao điện cấp vào lò Bật công tác điện cho mạch điều khiển Cấp nước vào lò đến mức quy đònh Chạy bơm dầu gia nhiệt dầu Kiểm tra công tắc kiểm soát loại dầu đốt FO Khi nước nhiệt độ đầu đạt đến mức quy đònh, bắt đầu thao tác đốt lò Đốt lò:           Nhấn nút chạy tay Khởi động quạt gió Thao tác thổi gió NhấN nút “điều chỉnh đầu gió mở” Nhấn nút “điều chỉnh đầu gió đóng” Nhấn công tắc khoá chạy tay cài lại Nhấn nút “mồi lửa” thả ra, bugi đánh lửa van gá mồi mở vòng giây Nhấn nút “van từ FO”” đốt lò Quan sát lửa cháy, theo dõi áp suất điều chỉnh lửa cách chỉnh van đầu gió Ổn đònh cháy Khi áp suất đạt quy đònh, tiến hành mở van cẩn thận chậm Ngừng lò:         Nhả công tắc “khóa chạy tay” Nhấn thả “bơm dầu FO tay” Nhấn nút mở van đầu gió phút Nhấn thả nút “quạt gió tay” Ngưng xô dầu Nhấn thả nút “dầu gió tay” Ngưng bơm nước Đóng van chính, van dầu, van gas mồi Quy đònh chung:   Mỗi ca phải thông rửa ống thủy lần Khi ngừng lò giao ca nghỉ máy, ca phải xả bẩn cho lò: xả làm hồi, hồi – giây, cách – 25 giây 73 Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket 5.5 QUY ĐINH XỬ LÝ SỰ CỐ LÒ HƠI (3,5 TẤN/GIỜ) Lò cạn nước:      Cúp điện, khoá van Thao tác gọi nước Kiểm tra lại hệ thống điều chỉnh bơm nước Nếu thấy nước lấp ló chân ống thủy từ từ cấp nước vào lò đến mức quy đònh, bất thường, vận hành tốt Nếu không thấy nước chảy, phải ngưng lò, báo cáo Lò ngập nước:   Thao tác gọi Nếu không thấy thoát ra, thử tiếp van thăm cao nhất, toàn nước chảy ra, nhanh chóng:  Tắt điện, ngừng bơm nước  Mở van xả nước, xả hồi đến mức ấn đònh  Xả nước ngưng tụ balon ống   Mở điện cho vận hành trả lại Kiểm tra phận điều khiển bơm nước Ống thủy sáng nứt bể:  Thay ống thủy mới: Đóng van không nước ống thủy Mở van xả ống thủy Mở rắc co thay thay ống thủy Siết rắc co, mở van để sấy ống thủy tinh phút  Đóng van xả, mở van nước cho ống thủy làm việc      Trong lúc thay ống thủy phải ý thăm mực nước, van thăm nước, ống thủy để thay báo cho sản xuất ngưng hơi, chạy lò ½ phải luôn 74 Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket theo dõi mực nước van thăm dò Sau ngưng lò cố Nhảy van an toàn:   Nếu áp kế cao mực nước cho phép tắt lửa, mở van đầu gió cho thổi gió kết hợp cấp nước bổ sung xả đáy gián đoạn Khi áp suất trở lại bình thường cho vận hành tiếp tục Kẹt van an toàn:    Khi áp kế cao mức giới hạn mà van an toàn không mở, tắt lửa xem xét kiểm tra áp kế Đẩy nhẹ cần van an toàn để xả hết hơi, mở van xả khí van an toàn kẹt Ngưng lò để sửa chữa 5.6 QUY TRÌNH VẬN HÀNH CHẢO CHIÊN Công tác chuẩn bò:   Kiểm tra bồn dầu FO, nơi xông dầu, máy nén khí bơm dầu Thao tác van:  Mở van bơm dầu FO  Mở van xả gió máy nén khí  Đóng van dầu đầu Bec đốt  Kiểm tra phương tiện phòng cháy chữa cháy, bình CO2 Đốt lò:     Đóng cầu dao điện Vận hành máy nén khí, kiểm tra van xả an toàn Điều chỉnh Bec dầu FO Mồi lửa trước đầu Bec, mở từ từ van dầu Bec kết hợp với khóa chậm van gió lửa cháy sáng, ngưng mồi lửa 75 Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket  Điều chỉnh lửa đủ lớn đồng hồ nhiệt 130 – 150 oC cho tiến hành sản xuất Ngừng lò:    Tắt bơm dầu FO Tắt máy nén khí Đóng van, riêng van xả máy nén khí mở An toàn, vệ sinh:          Vệ sinh khu vực lò, không để dầu cháy trước lò Trong trình đốt lò không để dầu chảy trước Bec lò, không để dầu FO đọng bên lò để tránh tình trạng dội lửa đốt lại Khi mồi lửa quan sát lửa, không ngồi trực diện trước lò Bec, phải ngồi sang bên cửa lò Không để vật dễ cháy nổ khu vực lò, phải tránh trơn trượt Lúc ngừng lò cách khoảng – giờ, tắt Bec dầu để kiểm tra tình trạng chảo, hầm lò Nếu phát bất thường, ngưng lò, nhanh chóng báo cho cấp Khi kéo khung chảo lên khỏi miệng chảo phải đặt đỡ khung tiếp tục kéo lên đến vò trí quy đònh, không đứng miệng chảo chảo nóng Khi rút dầu nóng vào bồn, cấm tuyệt đối không đứng trước bồn dầu, chảo nhiệt độ cao không bơm hết dầu chảo Công nhân viên vận hành lò không bỏ vò trí làm việc, thường xuyên kiểm tra hoạt động lò chảo, thực đầy đủ quy đònh 76 Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket 5.7 HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC THỔI NGUỘI, LÙA MÌ Mục đích:  Bản hướng dẫn công việc nhằm đảm bảo công việc lùa mì thực theo quy đònh chung để chất lượng mì đạt yêu cầu Phạm vi: p dụng cho công đoạn thổi nguội, lùa mì Trách nhiệm: Công nhân lùa mì trưởng ca Nội dung: Chuẩn bò:    Kiểm tra giàn thổi nguội khu vực xung quanh Mở thử máy thổi nguội, lưới băng tải hoạt động Đứng mâm lùa mì chuẩn bò sẵn sàng lùa mì Thao tác:     Khi vắt mì thổi nguội khỏi giàn, lùa vắt mì vàng đều, dầu, không đốm sống, có mùi thơm để đem cân Khi mì đạt trọng lượng, lùa mì vào băng tải đóng gói Trong lúc lùa mì, có vắt mì không đạt tiêu chuẩn bỏ vào thùng chứa riêng, để phân loại mì thứ phẩm Nếu mì đạt yêu cầu không đóng gói kòp, mì bò đùn ứ mâm lùa, phải bốc mì thùng chứa xếp ngắn để đóng gói sau Kết thúc:   Vắt mì đạt yêu cầu cần đóng gói Trưởng ca kiểm tra trọng lượng vắt mì theo tiêu chuẩn 77 Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket Lưu ý:   Thường xuyên theo dõi vắt mì, có vắt không đạt yêu cầu chất lượng phải loại bỏ Các trọng lượng vắt mì thường xuyên (1 sản phẩm/1 lần cân), xem có lệch trọng lượng để báo cho khâu đònh lượng để chỉnh lại 5.8 HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC BỎ NÊM Mục đích: Bảng hướng dẫn công việc nhằm đảm bảo công việc bỏ nêm, dầu theo quy đònh chung để đảm bảo chất lượng sản phẩm Phạm vi: p dụng cho công đoạn bỏ nêm Trách nhiệm: Công nhân bỏ nêm trưởng ca Nội dung: Chuẩn bò:    Kiểm tra nơi làm việc khu vực xung quanh Xem bảng lòch sản xuất để biết sản xuất chủng loại mì để bỏ vật liệu vào gói theo quy đònh Kiểm vật liệu tồn (gói nêm dầu, rau) theo số liệu ghi tồn Thao tác:     Mang vật liệu sử dụng vào vò trí thuận lợi để dễ thao tác Sắp xếp vò trí thứ tự để bỏ vật liệu (trước tiên bỏ dầu, thứ hai bỏ nêm, thứ ba bỏ rau) Vò trí bỏ vắt mì người bỏ rau cuối phải sửa ngắn trước vào bao gói Khi bỏ nêm, gặp phải gói bột nêm khác lạ (trọng lượng nhẹ, gói nêm đóng gói không đạt, hở) phải loại bỏ vào bao chứa riêng Kết thúc: 78 Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket   Gói nêm, dầu bỏ chủng loại mì đóng gói Trưởng ca kiểm tra ghi nhận vào biểu mẫu Lưu ý:    Khi có gói nêm dầu bò rớt trở lại lúc di chuyển đóng gói, phải báo cho người đóng gói khu vực bốc mì để biết loại Nhấn nút ngừng máy khẩn cấp có cố Trong có nêm dầu, thấy không đạt, loại báo cho trưởng ca biết để kòp thời xử lý 5.9 HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC ĐÓNG GÓI Mục đích: Bảng hướng dẫn công việc nhằm đảm bảo công việc đóng gói thực theo quy đònh chung để bảo toàn sản phẩm Phạm vi: p dụng cho công đoạn đóng gói Trách nhiệm: Công nhân đóng gói trưởng ca Nội dung: Chuẩn bò:      Kiểm tra khu vực làm việc máy đóng gói Kiểm tra khu vực cấp điện Kiểm tra khu vực ngàm ép xem có lạ không Mở máy chạy thử phút mở nguồn đồng hồ nhiệt độ, điều chỉnh nhiệt độ quy đònh Gắn giấy cuộn đóng gói vào máy để cân chỉnh chiều dài tâm giấy chuẩn Thao tác:  Khi vắt mì nguyên liệu cân đầy đủ băng chuyền, bấm nút khởi động cho máy hoạt động 79 Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket      Điều chỉnh máy đóng gói mì kín, đẹp, hình màu tươi, số in date đầy đủ, rõ ràng, vạch Điều chỉnh máy đóng gói thích hợp với số lượng mì lùa xuống Khi máy hoạt động, phải thường xuyên theo dõi để đảm bảo máy hoạt động ổn đònh Đối với mì giấy Kraft, phải điều chỉnh cho chiều dài (mì Kraft 80: 175+2, mì Kraft 65 – 70: 179+2) Trong lúc đóng gói, thấy rớt gói nêm dầu, phải báo cho phận bốc mì kiểm tra để loại gói mì Kết thúc:    Vắt mì đóng gói kín đẹp, rõ ràng, đầy đủ gói gia vò Bao bì (giấy đóng gói) theo loại mì Trưởng ca kiểm tra ghi nhận chất lượng đóng gói vào biểu mẫu Lưu ý:  Trong lúc máy đóng gói hoạt động, nghe tiếng kẹt lạ máy phát ra, phải dừng máy để hướng dẫn công việc vô thùng 5.10 HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC VÔ THÙNG Mục đích: Bảng hướng dẫn công việc nhằm đảm bảo công việc bỏ thùng thực theo quy đònh chung để đảm bảo chất lượng sản phẩm Phạm vi: p dụng cho công đoạn vô thùng mì thành phẩm Trách nhiệm: Công nhân vô thùng Nội dung: Chuẩn bò:  Xem lòch sản xuất để biết sử dụng thùng chủng loại 80 Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket   Kiểm tra băng tải bốc mì khu vực xung quanh Chuẩn bò túi xuất để bỏ vào thùng Thao tác:     Sau gói mì đóng gói vào băng tải bốc mì, dùng hai tay gom mì bỏ vào thùng theo chủng loại (mỗi lần gom bỏ vào thùng 10 gói) Trong lúc gom gói mì, kiểm tra nhanh gói mì có hở, thủng gói nêm, dầu, kiểm tra ngày có rõ ràng không Nếu sai, loại bỏ vào thùng chứa riêng Khi mì bốc vô thùng đầy đủ (đúng số lượng gói quy đònh thùng), bỏ túi xốp vào thùng để qua bên Khi lấy thùng để vô mì, phải lấy loại thùng chứa loại mì sản xuất Kết thúc:   Công việc vô thùng mì theo quy đònh (chủng loại thùng, số lượng gói mì,…) Trưởng ca kiểm tra ghi nhận vào biểu mẫu Lưu ý:  Trong gom mì, thấy gói mì đủ nêm, dầu phải loại gói mì bỏ vào thùng chứa riêng 81 Báo cáo thực tập nghiệp Colusa-Miliket Chương KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập nhà máy, chúng em học tập nhiều vấn đề thực tế hiểu thêm qui trình cơng nghệ sản xuất loại mì ăn liền Nhà máy có hệ thống dây chuyền cơng nghệ đại, qui định giám sát chặt chẽ khâu đảm bảo chất lượng sản phẩm an tồn lao động cho người cơng nhân Với việc aùp dụng kỹ thuật đại Nhật Bản, công ty mì COLUSA - MILIKET đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước xuất Sản phẩm coâng ty đa dạng chủng loại, chất lượng ổn định đặc trưng xuất sang nhiều nước Nhìn chung công ty có số thuận lợi khó khăn sau: a Thuận lợi: - Công ty mì Colusa – Miliket nằm địa điểm thuận lợi giao thông, điện nước, nguồn nhân lực,… - Đầu tư máy móc dây chuyền sản xuất đại với coâng suất cao Nhật Bản chế tạo - Lực lượng cán công nhân có nhiều kinh nghiệm - Chất lượng sản phẩm tốt, đaùp ứng cho nhu cầu nước xuất - Ban lãnh đạo thường xyên quan tâm đến đời sống cán công nhân viên giải đầy đủ sách nhà nước người lao động b Khoù khăn: - Trong kinh tế thị trường đa thành phần, vấn đề cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm mì ăn liền không tránh khỏi Bên cạnh người tiêu dùng chưa biết nhiều sản phẩm công ty công ty thành lập từ lâu, trước công ty sản xuất theo đơn đặt hàng chủ yếu xâm nhập thị trường nước ngoài, mặt khác dòch vụ quảng cáo chưa đầu tư trọng bao bì chưa thật bắt mắt Chúng em có vài đề nghị nhà máy: - Về phần tổn thất: khâu đóng gói sản phẩm bao bì kiến, máy đóng gói hoạt động chưa tốt dẫn đến bao bì khơng đạt u cầu Bộ phận kỹ thuật cần xem xét để giảm thiểu tổn thất trên, góp phần tăng suất nhà máy - Về an toàn: vài nồi có tượng rò rĩ ngồi Bộ phận kỹ thuật cần sữa chữa để đề phòng nguy hiểm xảy ra, tránh tổn thất cho công ty 82 ... thường phải báo cáo để sửa - Khi có cố phải ngắt điện, khoá van dầu, van hơi, xả lò 1.7 XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC – KHÍ THẢI Rác thải: Báo cáo thực tập xí nghiệp Colusa-Miliket - Rác thải xí nghiệp chủ... 26 Báo cáo thực tập xí nghiệp Colusa-Miliket phẩm - Màu sắc, mùi vò - Tạp chất - Chỉ tiêu hóa lý - Đặc trưng loại - Không có - Theo tiêu chuẩn lô nt nt nt quan nt nt Thử PTN 27 Báo cáo thực tập. . .Báo cáo thực tập xí nghiệp Colusa-Miliket Sau năm 1987, thực chương trình kinh tế lớn Đảng Nhà nước nhằm bước đa dạng mặt hàng lương thực thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập xí nghiệp colusamiliket, báo cáo thực tập xí nghiệp colusamiliket

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay