Giáo án lịch sử địa phương hà nam lớp 6,7,8,9

20 65 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 15:21

Giáo án lịch sử địa phương Hà Nam khối 6 ,khối 7, khối 8, khối 9 chuẩn chi tiết ba cột, 5 hoạt động theo các bước lên lớp, có thể dùng làm chuyên đề địa phương môn lịch sử. Bộ giáo án giúp giáo viên hệ thống được kiến thức lịch sử ở Hà Nam từ nguồn gốc đến hiện nay. Dùng cho việc giảng dạy các khối đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay. Tập giáo án đã thiết kế các hoạt động lên lớp hay nhất phù hợp với mức độ nhận thức của các đối tượng học sinh giúp các em chủ động trong các hoạt động đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Tuần: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: 35 LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG LỚP HÀ NAM TỪ CỘI NGUỒN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X 1.Mục tiêu: Sau học, học sinh đạt được: 1.1.Kiến thức: - Khái quát Hà Nam từ cội nguồn đến đầu TKX:Hà Nam thời nguyên thủy Hà Nam thời Văn Lang - Âu Lạc Hà Nam thời Bắc thuộc(từ 179 TCN đến 938) - Ghi nhớ gương tiêu biểu thời kỳ 1.2.Thái độ: - Bồi dưỡng ý thức về: Lịch sử lâu đời quê hương, đất nước ta Lòng tự hào, tự tơn dân tộc, tình cảm cộng đồng, ý thức lao động xây dựng xã hội Nâng cao tinh thần sáng tạo lao động, giáo dục lòng yêu nước ý thức văn hoá quê hương dân tộc, ý chí kiên cường, bất khuất, căm thù quân xâm lược Học tập tinh thần chiến đấu chống quân ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc ông cha ta - Tạo phẩm chất tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đất nước, nhân loại môi trường, thiên nhiên 1.3.Kỹ năng: - Rèn luyện cách quan sát bước đầu biết so sánh Phân tích, tư duy, nhận xét, đánh giá, khái quát, vấn đề LS - Phát triển lực: tự học, giải quyết vấn đề, tự quản lý, hợp tác, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ 2.Chuẩn bị giáo viên học sinh: 2.1.Giáo viên: - Tranh ảnh, tài liệu tham khảo Hà Nam từ cội nguồn đến đầu TKX 2.2.Học sinh: - Sưu tầm tài liệu có liên quan 3.Tổ chức họat động học tập: 3.1.Ổn định lớp:(1') 3.2.Kiểm tra cũ:(1'): Kiểm tra chuẩn bị học sinh 3.3.Tiến trình học:(37') *Giới thiệu mới:(1') Cùng với hình thành phát triển người đất nước, Hà Nam có hình thành phát triển , xây dựng, đấu tranh bảo vệ quê hương đất nước Hoạt động gv Hoạt động hs Nội dung Hoạt động 1:(10'): Khái I HN thời nguyên thủy quát Hà Nam thời Sự hình thành vùng đất nguyên thủy: Cá nhân/ lớp ? Cho biết nét khái quát hình thành vùng đất Hà Nam dấu vết người nguyên thủy? - Cách khoảng 200 triệu năm toàn khu vực tương đương với HN ngày nằm sâu đáy biển - Khoảng 70 triệu năm trước vùng đồng HNđược bồi đắp phù sa sông Hồng - GV cho hs quan sát H1/3 SĐPHN cho hs - HS quan sát, lắng nghe hiểu nơi có dấu tích NNT cách vạn năm hang Gióng Lở (Thanh Liêm) Cá nhân/ lớp - GV cho hs quan sát - HS quan sát kênh chữ H2/4 SĐPHN - Vào thời kỳ NNT ? Đời sống vật chất tinh thần đất Hà Nam Hà Nam biết chế tạo nhiều công cụ nguồn người nguyên thủy thức ăn từ săn bắt ntn? hái lượm dần biết chăn nuôi, trồng trọt nông nghiệp lúa nước trở thành hoạt động kinh tế Hoạt động 2:(10'): Nhóm Trình bầy khái qt Hà Nam thời Văn Lang - Âu Lạc - GV cho hs quan sát - HS quan sát, TLN 3' kênh chữ kênh H3, 4, 5, , cho hs TLN 3': Hà Nam dấu vết người nguyên thủy - Cách khoảng 200 triệu năm toàn khu vực tương đương với Hà Nam ngày nằm sâu đáy biển - Khoảng 70 triệu năm trước vùng đồng Hà Nam bồi đắp phù sa sông Hồng Đời sống vật chất tinh thần NNT: - Vào thời kỳ NNT Hà Nam biết chế tạo nhiều công cụ nguồn thức ăn từ săn bắt hái lượm dần biết chăn nuôi, trồng trọt nông nghiệp lúa nước trở thành hoạt động kinh tế II Hà Nam thời Văn Lang - Âu Lạc: Những di vật thời kì dựng nước phát Hà Nam: - Nhóm1: ? Nêu di vật thời kì dựng nước phát Hà Nam? - Nhóm2: ? Đời sống vật chất tinh thần người Hà Nam ntn? Hoạt động 3:(10'): Trình bầy khái quát Hà Nam thời Bắc thuộc(từ 179 TCN đến 938) - GV cho hs quan sát kênh chữ/ 6, ? Nêu Sơ lược vùng đất Hà Nam thời Bắc thuộc? - HN phát nhiều dấu tích, di vật thuộc văn hóa Đơng Sơn: cuốc đá, rìu đồng 19 chiếc trống đồng cổ có trống đồng Ngọc Lũ tìm thấy Lý Nhân có niên đại cổ đẹp toàn quốc - Thời Hùng Vương, vùng đất HN phù sa sông Hồng , sông Đáy bồi đắp cư dân Hà Nam tiến hành khai hoang lập làng góp phần xây dựng nên văn minh địa đầu tiên dân tộc Cá nhân/ lớp - HS quan sát - Thời Bắc thuộc vùng đất HN thuộc huyện Chu Diên, quận Giao Chỉ - Đầu TKX Hà Nam thuộc Trường Châu - Khi triều đại phong kiến Trung Quốc thống trị Hà Nam vượt khó khăn đấu tranh Cá nhân/ lớp - Mùa xuân năm 40 ? Nhân dân Hà Nam tham , HBT phất cờ khởi - HN phát nhiều dấu tích, di vật thuộc văn hóa Đơng Sơn: cuốc đá, rìu đồng 19 chiếc trống đồng cổ có trống đồng Ngọc Lũ tìm thấy Lý Nhân có niên đại cổ đẹp toàn quốc Đời sống vật chất tinh thần người Hà Nam: - Thời Hùng Vương, vùng đất HN phù sa sông Hồng , sông Đáy bồi đắp cư dân HNđã tiến hành khai hoang lập làng góp phần xây dựng nên văn minh địa đầu tiên dân tộc III Hà Nam thời Bắc thuộc(từ 179 TCN đến 938): Sơ lược vùng đất Hà Nam thời Bắc thuộc: - Thời Bắc thuộc vùng đất Hà Nam thuộc huyện Chu Diên, quận Giao Chỉ - Đầu TKX Hà Nam thuộc Trường Châu - Khi triều đại phong kiến Trung Quốc thống trị Hà Nam vượt khó khăn đấu tranh Nhân dân Hà Nam tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc: - Mùa xuân năm 40 gia đấu tranh giành độc lập dân tộc ntn? nghĩa nhân dân HN mà tiêu biểu phụ nữ hăng hái tham gia - Trong khởi nghĩa Lý Bí Triệu Quang Phục ND HN hưởng ứng - Cuối TKIX- Đầu TKX nhân dân HN tích cực đóng góp Nhóm - HS TLN 3' - Trong suốt nghìn năm Bắc thuộc Hà Nam cống hiến phần xương máu vào nghiệp giữ gìn độc lập , HBT phất cờ khởi nghĩa nhân dân HN mà tiêu biểu phụ nữ hăng hái tham gia - Trong khởi nghĩa Lý Bí Triệu Quang Phục ND Hà Nam hưởng ứng - Cuối TKIX- Đầu TKX nhân dân Hà Nam tích cực đóng góp - GV cho HS TLN 3': ? Đánh giá đóng góp HN cơng đấu tranh giành độc lập dân tộc(từ 179 TCN đến 938)? Hoạt động 4:(6'): GV Bài đọc thêm cho HS đọc đọc thêm/8->/17 quan sát H7,8, 9,10,11,12 danh sách nhân vật có cơng HN (SĐPHN) để hiểu số gương anh hùng quê hương HN giai đoạn Cá nhân/ lớp ? Hãy kể tên trình bầy - HS dựa vào Sách LSĐP - Sách tài liệu địa phương hiểu biết em HN/54->/57 nêu hiểu biết HN/54->/57 số gương anh số gương anh hùng quê hương Hà hùng quê hương HN Nam giai đoạn này? giai đoạn 4.Tổng kết hướng dẫn học tập:(6') 4.1.Tổng kết:(5') + Sự hình thành vùng đất HN dấu vết, đời sống vật chất tinh thần NNT + Những di vật thời kì dựng nước phát HN Đời sống vật chất tinh thần người HN? Sơ lược vùng đất HN thời Bắc thuộc? Nhân dân Hà Nam tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc? 4.2.Hướng dẫn học tập: (1') - Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu tham khảo Hà Nam từ cội nguồn đến đầu TKX Kí duyệt Tuần: Ngày soạn:2/5/2017 Ngày dạy: /5/2017 Tiết: 70 LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG LỚP BÀI 3: HÀ NAM TỪ THẾ KỈ XV ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX 1.Mục tiêu: Sau học, học sinh đạt được: 1.1.Kiến thức: - Hà Nam từ TKXV đến TK XIX: + Hà Nam kháng chiến chống quân xâm lược Minh khởi nghĩa Lam Sơn (1400-1427) + Hà Nam từ thời Lê Sơ đến đầu thời Nguyễn (1428-1858) thay đổi địa giới hành chính, tình hình kinh tế, văn hóa, giáo dục +Ghi nhớ gương tiêu biểu thời kỳ 1.2.Thái độ: - Tự hào kì tích mà cha ơng đạt nghiệp khôi phục bảo vệ độc lập dân tộc TKXV đến TKXIX, đóng góp to lớn nhân dân Hà Nam nghiệp chung nước - Giáo dục lòng tự hào truyền thống tốt đẹp quê hương, có ý thức việc phát huy thành tựu mà ông cha đạt được, đồng thời khắc phục khó khăn để đưa tỉnh nhà phát triển lên 1.3.Kĩ năng: - Trình bày nét khái qt đóng góp to lớn vào nghiệp khơi phục bảo vệ độc lập dân tộc TKX nhân dân Hà Nam bối cảnh chung nước - Phân tích yếu tố làm nên thắng lợi đấu tranh xây dựng phát triển đất nước nước dân tộc ta - So sánh với địa phương khác để thấy phát triển vượt bậc tỉnh nhà - Phát triển lực: tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, 2.Chuẩn bị giáo viên học sinh: 2.1.Giáo viên: - Tranh ảnh, tài liệu tham khảo Hà Nam từ TKXV đến TKXIX 2.2.Học sinh: - Sưu tầm tài liệu có liên quan 3.Tổ chức họat động học tập: 3.1.Ổn định lớp:(1') 3.2.Kiểm tra cũ:(1') - Kiểm tra chuẩn bị học sinh 3.3.Tiến trình học:(37') *Giới thiệu mới:(1') Trong đấu tranh xây dựng phát triển đất nước, nhân dân Hà Nam nhân dân nước đấu tranh, xây dựng phát triển đất nước góp phần nên thắng lợi chung nước Hoạt động gv Hoạt động hs Nội dung Hoạt động 1:(5'): Khái I Hà Nam quát đóng kháng chiến chống quân góp Hà Nam xâm lược Minh khởi kháng chiến nghĩa Lam Sơn (1400chống quân xâm lược Cá nhân/ lớp 1427) Minh khởi nghĩa Lam Sơn (1400-1427) ? Cho biết nét - Năm 1400, Huyện - Năm 1400, Huyện khái quát Thanh Liêm, Kim Bảng Thanh Liêm, Kim Bảng đóng góp Hà Nam huy động xây dựng đồn huy động xây dựng đồn kháng chiến lũy lũy chống quân xâm lược - Trong kháng - Trong kháng chiến Minh khởi nghĩa chiến chống quân xâm chống quân xâm lược Lam Sơn (1400-1427)? lược Minh, Hà Nam Minh, Hà Nam tích cực tích cực huy động sức huy động sức người sức người sức đánh đánh giặc giặc II Hà Nam từ thời Lê Sơ đến đầu thời Nguyễn (1428-1858): Hoạt động 2:(9'): Những thay đổi địa Trình bầy khái quát giới hành chính: Hà Nam từ thời Lê Sơ đến đầu thời Nguyễn (1428-1858) Cá nhân/ lớp thay đổi địa giới hành ? Hà Nam từ thời Lê Sơ - Đầu thời Lê sơ Hà - Đầu thời Lê sơ Hà Nam Nam lúc lộ Lỵ đến đầu thời Nguyễn lúc lộ Lỵ Nhân thuộc Nhân thuộc Nam đạo (1428-1858) có Nam đạo với Hưng với Hưng Yên, thay đổi địa giới Yên, Nam Định Nam Định hành ntn? - Thời vua Lê Thánh Tông - Thời vua Lê Thánh thời nhà Mạc Hà Nam Tông thời nhà Mạc thuộc thừa tuyên Sơn Hà Nam thuộc thừa Nam tuyên Sơn Nam - Thời Lê Trung Hưng Hà - Thời Lê Trung Hưng Hà Nam thuộc Sơn Nam Thượng Lộ Hoạt động 2:(9'): Trình bầy khái quát Hà Nam từ thời Lê Sơ đến đầu thời Nguyễn (1428-1858) Nhóm tình hình kinh tế - GV cho hs quan sát - HS quan sát, TLN 3' kênh chữ kênh hình ý cho hs TLN 3' - Nhóm 1: ? Quan sát kênh chữ /46,47 H30, 31, 32 Nêu khái quát tình hình kinh tế Hà Nam thời Lê Sơ TKXV? - Nhóm 2: ? Quan sát kênh chữ /47,48,49,50 H33->H.43 Nêu khái quát tình hình kinh tế Hà Nam thời Lê Sơ TKXVI đến cuối TK XVIII? - Thời vua triều Lê với sách trọng nơng, với tinh thần lao động tình hình kinh tế Hà Nam có bước phát triển nghề thủ công cổ truyền trì phát triẻn thương nghiệp có nhiều khởi sắc - Dưới thời Lê Sơ Hà Nam có nhiều khởi sắc song cuối thời Lê Sơ Hà Nam nhân dân nước điêu linh khốn khổ - Đến thời Tây Sơn cuối TKXVIII Hà Nam nhân dân nước kinh tế vừa phục hồi lại có nguy lâm vào suy thoái Nam thuộc Sơn Nam Thượng Lộ 2.Tình hình kinh tế : * Kinh tế Hà Nam thời Lê Sơ TKXV: - Thời vua triều Lê với sách trọng nơng, với tinh thần lao động tình hình kinh tế Hà Nam có bước phát triển nghề thủ cơng cổ truyền trì phát triẻn thương nghiệp có nhiều khởi sắc * Kinh tế Hà Nam thời Lê Sơ TKXVI đến cuối TK XVIII: - Dưới thời Lê Sơ Hà Nam có nhiều khởi sắc song cuối thời Lê Sơ H/ Nam nhân dân nước điêu linh khốn khổ - Đến thời Tây Sơn cuối TKXVIII Hà Nam nhân dân nước kinh tế vừa phục hồi lại có nguy lâm vào suy thối nhiên nghề nhiên nghề thủ công cổ truyền thương nghiệp trì phát triển thủ công cổ truyền thương nghiệp trì phát triển * Kinh tế Hà Nam thời Nguyễn (nửa đầu TKXIX): - 1802 thời Nguyễn - 1802 thời Nguyễn nghề nông, thủ công nghề nơng, thủ cơng nghiệp nghiệp khơng có đường khơng có đường phát phát triển triển - Nhóm 3: ? Quan sát kênh chữ /51 Nêu khái quát tình hình kinh tế Hà Nam thời Nguyễn (nửa đầu TKXIX)? Hoạt động 3:(7'): Trình bầy khái quát tình hình văn hóa, giáo dục Hà Nam Cá nhân/ lớp từ thời Lê Sơ đến đầu thời Nguyễn (14281858) - GV cho hs quan sát - HS quan sát kênh chữ/51->/54 kênh hình 44->H47 ? Nêu khái quát tình - Giáo dục thi cử Hà hình văn hóa, giáo dục Nam có bước phát triển Hà Nam từ thời Lê Sơ TKXV? Tình hình văn hóa, giáo dục: *Văn hóa, giáo dục Hà Nam từ thời Lê Sơ TKXV: - Giáo dục thi cử Hà Nam có bước phát triển *Văn hóa, giáo dục Hà Nam từ thời Lê Sơ TKXVI đến TKXIX: Trong bối cảnh chung ? Nêu khái quát tình - Trong bối cảnh chung cả nước có nhiều biến hình văn hóa, giáo dục nước có nhiều biến động động ruyền Hà Nam từ thời Lê Sơ ruyền thống hiếu thống hiếu học, vịêc giáo TKXVI đến học, vịêc giáo dục thi cử dục thi cử Hà Nam TKXIX ? Hà Nam trì trì - Nghệ thuật kiến trúc, điêu - Nghệ thuật kiến trúc, khắc đạt thành điêu khắc đạt rực rỡ thành rực rỡ Nhóm - GV cho HS TLN 3': - HS TLN 3' ? Qua em có đánh + Hà Nam nói riêng giá đóng nước nói chung thời góp Hà Nam kì có công bảo vệ đất bước phát triển vững nước từ TKXV đến TK XIX? Hoạt động 4:(5'): GV Bài đọc thêm cho HS đọc đọc thêm/54->/57và danh sách nhân vật có cơng HN (SĐPHN) để hiểu thêm số gương anh hùng quê hương Hà Cá nhân/ lớp Nam giai đoạn ? Hãy kể tên trình - HS dựa vào Sách tài - Sách tài liệu địa phương bầy hiểu biết liệu địa phương HN/54- HN/54->/57 em số >/57 trình bầy gương anh hùng quê hiểu biết số hương Hà Nam gương anh hùng quê giai đoạn này? hương Hà Nam giai đoạn 4.Tổng kết hướng dẫn học tập:(6') 4.1.Tổng kết:(5') - Hà Nam kháng chiến chống quân xâm lược Minh khởi nghĩa Lam Sơn (1400-1427)? - Hà Nam từ thời Lê Sơ đến đầu thời Nguyễn (1428-1858) thay đổi địa giới hành chính, tình hình kinh tế, văn hóa, giáo dục? - Sơ đồ tư 4.2.Hướng dẫn học tập: (1') - Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu tham khảo Hà Nam từ TKXV đến TK XIX Ngày soạn: 3/5/2017 Tuần : Ngày dạy: /5/2017 Tiết : 52 LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG LỚP HÀ NAM TỪ NỬA CUỐI TK XIX ĐẾN NĂM 1918 1.Mục tiêu: Sau học, học sinh đạt được: 1.1.Kiến thức: - Khái quát phong trào đấu tranh chống TDP nhân dân Hà Nam từ nửa cuối TKXIX đến năm 1918 Chính sách cai trị TDP Hà Nam - Sự phân hóa xã hội Hà Nam 1.2.Thái độ: - Tự hào kì tích mà cha ơng đạt đấu tranh cách mạng, đóng góp to lớn ND HNam nghiệp cách mạng chung nước - Thấy nỗi thống khổ nhân dân Hà Nam thời kì Pháp thuộc - Giáo dục lòng tự hào truyền thống tốt đẹp quê hương, có ý thức việc phát huy thành tựu mà ông cha đạt được, đồng thời khắc phục khó khăn để đưa tỉnh nhà phát triển lên 1.3.Kĩ năng: - Trình bày nét khái quát đấu tranh cách mạng nhân dân Hà Nam bối cảnh chung nước - Phân tích yếu tố làm nên thắng lợi kháng chiến giữ nước dân tộc ta - So sánh với địa phương khác để thấy phát triển vượt bậc tỉnh nhà 2.Chuẩn bị giáo viên học sinh: 2.1.Giáo viên:- Tranh ảnh, TLTK Hà Nam từ nửa cuối TKXIX đến năm 1918 2.2.Học sinh: - Sưu tầm tài liệu có liên quan 3.Tổ chức họat động học tập: 3.1.Ổn định lớp:(1') : Kiểm tra sĩ số: - Iớp 8a: - Iớp 8b: 3.2.Kiểm tra cũ:(1') - Kiểm tra chuẩn bị học sinh 3.3.Tiến trình học:(37') *Giới thiệu mới:(1') Thời kì chống Pháp nhân dân Hà Nam nhân dân nước đấu tranh góp phần nên thắng lợi chung nước Hoạt động gv Hoạt động hs Nội dung Hoạt động 1:(10'): 1.Khái quát phong trào Khái quát phong trào đấu tranh chống TDP đấu tranh chống TDP nhân dân Hà Nam từ nửa nhân dân Hà Nam cuối TKXIX đến năm từ nửa cuối TKXIX đến năm 1918 ? Nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh chống TDP ND HN từ nửa cuối TKXIX đến năm 1918? ? Phong trào đấu tranh chống TDP ND HN từ nửa cuối TKXIX đến năm 1918 diễn ntn? - GV cho HS TLN 3': ? Phong trào yêu nước chống Thực dân Pháp nhân dân Hà Nam có vai trò ntn phong trào chung dân tộc? Cá nhân/ lớp 1918 - Nguyên nhân: - Cuối 1872 sau đánh + Cuối 1872 sau đánh chiếm Hải Phòng Pháp chiếm Hải Phòng Pháp mở mở rộng chiếm đóng rộng chiếm đóng Bắc Kì, Bắc Kì, - Diễn biến: + 26/11/1873, quân Pháp + 26/11/1873, quân Pháp tiến đánh Phủ Lý ND tiến đánh Phủ Lý nhân Hà Nam anh dũng dân Hà Nam anh dũng đứng lên chống Pháp đứng lên chống Pháp + 23/3/1883 quân Pháp + 23/3/1883 quân Pháp tiến tiến đánh Phủ Lý lần đánh Phủ Lý lần nhân dân Hà Nam lại nhân dân Hà Nam lại kiên kiên cường chống cường chống giặc Tiêu giặc Tiêu biểu: Đinh biểu: Đinh Công Công Tráng(Thanh Tráng(Thanh Liêm) phối Liêm) phối hợp với hợp với nghĩa quân nghĩa quân Đốc học Đốc học Phạm Văn Nghị Phạm Văn Nghị + 1885 sau vua Hàm + 1885 sau vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Nghi ban chiếu Cần Vương, Hà Nam lại hăng Vương, Hà Nam lại hăng hái tham gia hái tham gia Nhóm + Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược nhân dân Hà Nam cuối TK XIX phát triển mạnh mẽ, lôi đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia + Các dậy gây cho địch nhiều tổn thất có tác dụng cổ vũ tinh thần yêu nước, tơi luyện ý chí đấu tranh, truyền thống anh dũng chống giặc ngoại xâm nhân dân Hà Nam Hoạt động 2:(13'): Trình bầy sách cai trị TDP Hà Nam - GV cho hs quan sát sơ đồ quyền thuộc địa tỉnh Bắc Kì /7 (TL LSĐP HN) ? Nêu sách trị TDP Hà Nam? ? Nêu sách kinh tế TDP Hà Nam? ? Nêu sách văn hóa, giáo dục TDP Hà Nam? Chính sách cai trị TDP Hà Nam Cá nhân/ lớp *Chính trị: - HS quan sát + Sau hồn thành cơng bình định, TDP bắt đầu thiết lập máy cai trị để chuẩn bị cho chương trình khai thác thuộc địa + Để bảo vệ quyền cai trị, TDP tăng cường máy quân - Sau hồn thành cơng bình định, TDP bắt đầu thiết lập máy cai trị để chuẩn bị cho chương trình khai thác thuộc địa - Để bảo vệ quyền cai trị, TDP tăng cường máy quân *Kinh tế: + TDP đẩy mạnh việc - TDP đẩy mạnh việc cướp cướp ruộng đất nông ruộng đất nông dân để dân để lập đồn điền, số lập đồn điền, số lượng đồn lượng đồn điền HN điền HN ngày phát ngày phát triển triển + quyền thuộc địa - quyền thuộc địa không quan tâm không quan tâm + TDP tăng cường bóc - TDP tăng cường bóc lột lột *Văn hóa, giáo dục: + TDP thực - TDP thực sách sách nơ dịch chúng nơ dịch chúng trì trì hủ tục nhằm hủ tục nhằm thực c/s thực c/s "ngu dân" "ngu dân" Sự phân hóa xã hội Hà Nam Cá nhân/ lớp Hoạt động 3:(8'): Trình bầy phân hóa xã hội Hà Nam + Từ năm 20 - Từ năm 20 TK ? Xã hội Hà Nam TK XX trở đi, TDP đẩy XX trở đi, TDP đẩy mạnh phân hóa ntn trước c/s khai thác thuộc địa mạnh c/s khai thác thuộc c/s khai thác thuộc địa, TDP? địa, kinh tế HN có nhiều biến chuyển phân hóa sâu sắc + Giai cấp địa chủ HN ngày giầu lên + Nông dân ngày bần hóa + Tư sản số lượng ít, tiềm lực kinh tế yếu chưa cò vài trò quan trọng đời sống kinh tế, XH tỉnh + Công nhân HN sớm đời kinh tế HN có nhiều biến chuyển phân hóa sâu sắc - Giai cấp địa chủ HN ngày giầu lên - Nơng dân ngày bần hóa - Tư sản số lượng ít, tiềm lực kinh tế yếu chưa cò vài trò quan trọng đời sống kinh tế, xã hội tỉnh - Công nhân HN sớm đời Bài đọc thêm - Sách tài liệu địa phương HN/7->/10 Hoạt động 4:(5'): GV cho HS đọc đọc thêm/7 SĐPHN để hiểu thêm số Cá nhân/ lớp gương anh hùng quê hương HN giai đoạn ? Hãy kể tên trình - HS kể tên trình bầy bầy hiểu biết hiểu biết em em số số gương gương anh hùng quê anh hùng quê hương hương HN giai Hà Nam giai đoạn đoạn này? 4.Tổng kết hướng dẫn học tập:(6') 4.1.Tổng kết:(5') - Phong trào yêu nước chống Thực dân Pháp nhân dân Hà Nam có vai trò phong trào chung dân tộc? Trình bầy sách cai trị TDP Hà Nam? - Xã hội Hà Nam phân hóa ntn trước c/s khai thác thuộc địa TDP? 4.2.Hướng dẫn học tập: (1') - Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu tham khảo Hà Nam từ nửa cuối TKXIX đến 1918 Kí duyệt Ngày tháng năm Ngày soạn: 27/4/2017 Ngày dạy: / / 2017 Tuần: Tiết: 52 LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG HÀ NAM LỚP BÀI 2: HÀ NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY 1.Mục tiêu: Sau học, học sinh đạt được: 1.1.Kiến thức: - Hà Nam năm đầu sau Cách mạng tháng Tám - Hà Nam kháng chiến chống Pháp (1946-1954) - Hà Nam thời kì xây dựng CNXH kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975) - Hà Nam thời kì xây dựng phát triển đất nước (1975 đến nay) - Biết CT HCM với Hà Nam Chiến công gương hi sinh anh dũng mười cô gái dân quân Lam Hạ 1.2.Thái độ: - Tự hào kì tích mà cha ông đạt đấu tranh cách mạng, đóng góp to lớn nhân dân Hà Nam nghiệp cách mạng chung nước - Tạo phẩm chất yêu quê hương, đất nước, tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đất nước, nhân loại, 1.3.Kỹ năng: - Trình bày nét khái quát kháng chiến chống Pháp Mĩ cứu nước nhân dân Hà Nam bối cảnh chung nước - Phân tích yếu tố làm nên thắng lợi kháng chiến chống Pháp Mĩ nhân dân Hà Nam bối cảnh chung nước - Rèn kỹ năng: quan sát tranh ảnh, tư duy, so sánh, nhận định, đánh giá vấn đề LS, liên hệ - Phát triển lực: tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, 2.Chuẩn bị giáo viên học sinh: 2.1.Giáo viên: - Tranh ảnh, tài liệu tham khảo Hà Nam thời kì kháng chiến từ năm 1945 đến 2.2.Học sinh: - Sưu tầm tài liệu có liên quan 3.Tổ chức họat động học tập: 3.1.Ổn định lớp: (1'): Kiểm tra sĩ số: - Iớp 9a: - Iớp 9b: 3.2.Kiểm tra cũ: (3') - Nêu khái quát phong trào cách mạng nhân dân Hà Nam năm 1930-> 1939? - Trình bầy diễn biến, ý nghĩa Cách mạng tháng Tám-1945 Hà Nam? 3.3.Tiến trình học: (35') *Giới thiệu mới: (1'): Thời kì chống Pháp chống Mĩ, Hà Nam nhân dân nước đấu tranh kiên cường giành độc lập dân tộc, lên xây dựng đất nước Hoạt động gv Hoạt động hs Nội dung Hoạt động 1: I HÀ NAM TRONG (10'):Trình bầy THỜI KÌ KHÁNG tình hình Hà Nam CHIẾN CHỐNG THỰC kháng chiến DÂN PHÁP(1945-1954) chống Pháp (1946Cá nhân/ lớp 1.Hà Nam năm 1954) đầu sau Cách mạng tháng Tám ? Nêu hiểu biết + Trong hoàn cảnh - Trong hồn cảnh chung em tình hình Hà chung nước, Hà nước, Hà Nam Nam năm đầu sau Nam đứng trước mn đứng trước mn vàn khó Cách mạng tháng Tám- vàn khó khăn: "giặc khăn: "giặc đói", 1945? đói", + 30-9-1945, Đảng - 30-9-1945, Đảng Hà Hà Nam đề nhiệm vụ Nam đề nhiệm vụ xây xây dựng củng cố dựng củng cố chính quyền cách quyền cách mạng đẩy mạng đẩy mạnh thực mạnh thực hoạt hoạt động động chống "giặc đói", chống "giặc đói", "giặc "giặc dốt" "giặc ngoại dốt" "giặc ngoại xâm" xâm" ? Nêu ý nghĩa + Thành năm kiến - Thành năm kiến thành tích Hà quốc, xây dựng chế độ quốc, xây dựng chế độ Nam đạt Hà Nam đạt Hà Nam đạt năm đầu sau Cách mạng móng vững móng vững chắc, tháng Tám-1945? chắc, tạo nên sức mạnh tạo nên sức mạnh to lớn to lớn góp phần góp phần nhân dân nhân dân nước nước 2.Hà Nam kháng Cá nhân/ lớp chiến chống Pháp (19461954) ? Nêu hiểu biết + 1947 đến 4-1948 - 1947 đến 4-1948 em tình hình Hà với nhân dân địa với nhân dân địa Nam kháng chiến phương khác phương khác chống Pháp (1946nước, Hà Nam tiến hành nước, Hà Nam tiến hành 1954)? xây dựng lực lượng, tổ xây dựng lực lượng, tổ chức kháng chiến chống TDP + 5-1949, Tỉnh ủy Hà Nam phát động "tuần lễ vũ khí" + 1951 với Nam Định, Ninh Bình, nhân dân Hà Nam góp sức đội chủ lực giành thắng lợi + Đầu 1952 nhân dân Hà Nam anh dũng tham gia chống trả trận càn lớn giặc + 1953-1954, chiến tranh du kích phát triển mạnh mẽ khắp nơi + Giữa 6-1954, địch tháo chạy qua Hà Nam, quân dân tỉnh tập trung lực lượng truy quét 3-71954, Hà Nam hồn tồn giải phóng chức kháng chiến chống TDP - 5-1949, Tỉnh ủy Hà Nam phát động "tuần lễ vũ khí" - 1951 với Nam Định, Ninh Bình, nhân dân Hà Nam góp sức đội chủ lực giành thắng lợi - Đầu 1952 nhân dân Hà Nam anh dũng tham gia chống trả trận càn lớn giặc - 1953-1954, chiến tranh du kích phát triển mạnh mẽ khắp nơi - Giữa 6-1954, địch tháo chạy qua Hà Nam, quân dân tỉnh tập trung lực lượng truy qt 3-71954, Hà Nam hồn tồn giải phóng Hoạt động 2:(10'): II.HÀ NAM TRONG Trình bầy dược tình THỜI KÌ XDCNXH VÀ hình Hà Nam KHÁNG CHIẾN thời kì xây dựng CHỐNG MĨ CỨU CNXH kháng chiến NƯỚC (1954-1975) chống Mĩ cứu nước Nhóm 1.Hà Nam từ năm 1954 (1954-1975) đến 1965 - Cải cách ruộng đất khơi phục kinh tế: - Nhóm 1: ? Tình hình + 1-1956 cải cách ruộng + 1-1956 cải cách ruộng Hà Nam cơng đất hồn thành đất hoàn thành cải cách ruộng đất + Qua năm hoàn thành + Qua năm hồn thành khơi phục kinh tế thắng lợi thắng lợi ntn? - Cải tạo kinh tế (1958- Nhóm 2: ? Tình hình - Cải tạo kinh tế (19581960) theo hướng XHCN Hà Nam công 1960) theo hướng đạt kết tốt cải tạo kinh tế XHCN đạt kết tốt (1958-1960) ntn? - Nhóm 3: ? Hà Nam việc thực kế hoạch năm lần thứ (1961-1965) ntn? - GV cho hs quan sát, giới thiệu h11/29 (TLLSĐPHN) - Đạt nhiều thành tựu lĩnh vực - Thực kế hoạch năm lần thứ (19611965): Đạt nhiều thành tựu lĩnh vực - HS quan sát theo dõi 2.Hà Nam từ năm 1965 đến 1975): - Nhóm 4: ? Vì Hà - Hà Nam điểm nút - Hà Nam chiến đấu Nam chiến đấu chống trục giao thông chiến chống chiến tranh phá chiến tranh phá hoại lược ,5-1965 máy bay hoại đế quốc Mỹ: đế quốc Mỹ? Mĩ bắt đầu đánh phá ác liệt ? Hà Nam chiến đấu - Trong năm chiến đấu + Trong năm chiến đấu chống chiến tranh phá chống chiến tranh phá chống chiến tranh phá hoại hoại đế quốc Mỹ hoại đế quốc Mỹ, Hà đế quốc Mỹ, Hà Nam ntn? Nam chiến đấu dũng chiến đấu dũng cảm, cảm, đánh trả máy bay đánh trả máy bay địch, địch, bắn rơi 18 máy + Bắn rơi 18 máy bay Mĩ, bay Mĩ, tiêu diệt bắt tiêu diệt bắt sống nhiều sống nhiều giặc lái giặc lái - Xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa, tổ chức đời - Nhóm 5: ? Hà Nam - Nơng nghiệp phát triển, sống nhân dân: Nông xây dựng kinh tế, phát công thương nghiệp nghiệp phát triển, cơng triển văn hóa, tổ chức trì đời sống nhân dân thương nghiệp trì đời đời sống nhân dân ntn? cải thiện sống nhân dân cải thiện - Chi viện cho tiền tuyến: - GV cho hs quan sát - HS quan sát h14 - Nhóm 6: ? Quan sát + Các đợt tuyển quân + Các đợt tuyển quân h14 cho biết Hà Nam đạt vượt kế đạt vượt kế hoạch nhân dân nước hoạch chi viện cho tiền tuyến + Là tỉnh đầu tiên MB + Là tỉnh đầu tiên MB ntn? mở đầu phong trào thi mở đầu phong trào thi đua đua kết nghĩa với MN Hoạt động 3:(8'): Trình bầy dược tình hình Hà Nam thời kì XD phát triển đất nước từ 1975 đến ? Tình hình Hà Nam từ năm 1975-1997) ntn? - GV cho hs quan sát h15,16,17,18,19 ? Quan sát h15,16,17,18,19 cho biết Hà Nam từ năm 1997 đến ntn? Hoạt động 4:(6'): Biết CT HCM với Hà Nam Chiến công gương hi sinh anh dũng mười cô gái dân quân Lam Hạ - GV cho hs tìm hiểu CT HCM với Hà Nam Chiến công gương hi sinh anh dũng mười cô gái dân Cá nhân/ lớp + 1975-1985 khắc phục hậu chiến tranh, ổn định đời sống + 1986 thay đổi nhanh chóng mặt kinh tế + 1996 sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh văn hóa xã hội đạt nhiều thành tựu Cá nhân/ lớp - HS quan sát + 1-1-1997 thị xã Hà Nam trở lại tên gọi cũ thị xã Phủ Lý, giữ vai trò trung tâm trị, kinh tế, văn hóa tỉnh + 1997 đến kinh tế Hà Nam tăng trưởng liên tục mặt Cá nhân/ lớp - HS tìm hiểu CT HCM với Hà Nam Chiến công gương hi sinh anh dũng mười cô gái dân kết nghĩa với MN III.HÀ NAM TRONG THỜI KÌ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC (1975 đến nay) 1.Hà Nam từ năm 19751997) - 1975-1985 khắc phục hậu chiến tranh, ổn định đời sống - 1986 thay đổi nhanh chóng mặt kinh tế - 1996 sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh văn hóa xã hội đạt nhiều thành tựu 2.Hà Nam từ năm 1997 đến - 1-1-1997 thị xã Hà Nam trở lại tên gọi cũ thị xã Phủ Lý, giữ vai trò trung tâm trị, kinh tế, văn hóa tỉnh - 1997 đến kinh tế Hà Nam tăng trưởng liên tục mặt * Bài đọc thêm:/37 ->/45 (TLLSĐPHN) quân Lam Hạ quân Lam Hạ 4.Tổng kết hướng dẫn học tập:(6') 4.1.Tổng kết:(5') - GV khắc sâu kiến thức cho học sinh 4.2.Hướng dẫn học tập: (1') - Tìm hiểu sưu tầm LSĐPHN - Liên hệ LSĐP/31, 32 Ý LSĐP HN Kí duyệt Ngày tháng năm ... Thánh Tông - Thời vua Lê Thánh thời nhà Mạc Hà Nam Tông thời nhà Mạc thuộc thừa tuyên Sơn Hà Nam thuộc thừa Nam tuyên Sơn Nam - Thời Lê Trung Hưng Hà - Thời Lê Trung Hưng Hà Nam thuộc Sơn Nam. .. - Giáo dục thi cử Hà hình văn hóa, giáo dục Nam có bước phát triển Hà Nam từ thời Lê Sơ TKXV? Tình hình văn hóa, giáo dục: *Văn hóa, giáo dục Hà Nam từ thời Lê Sơ TKXV: - Giáo dục thi cử Hà Nam. .. /5/2017 Tiết: 70 LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG LỚP BÀI 3: HÀ NAM TỪ THẾ KỈ XV ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX 1.Mục tiêu: Sau học, học sinh đạt được: 1.1.Kiến thức: - Hà Nam từ TKXV đến TK XIX: + Hà Nam kháng chiến chống
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lịch sử địa phương hà nam lớp 6,7,8,9, Giáo án lịch sử địa phương hà nam lớp 6,7,8,9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay