Excel trong thong ke

20 33 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 15:13

MS – EXCEL TRONG THỐNG Nhóm • • • • • • • • • Vũ Cao Ân Quan Ứng Biêu Lê Anh Dũng Lê Thị Mỹ Hiền Bùi Phương Lan Thái Chí Luân Nguyễn Phan Duy Nguyên Đặng Hải Thành Phan Thương 60700108 60700152 60700417 60700785 60701224 60701404 60701633 60702198 60702428 Cơ sở lí thuyết Bài • Một nghiên cứu tiến hành thành phố công nghiệp X để xác định tỉ lệ người làm xe máy, xe đạp xe buýt.Việc điều tra tiến hành hai nhóm Kết sau: • Với mức ý nghĩa α=5%, nhận định xem có khác cấu sử dụng phương tiện giao thông làm nhóm cơng nhân nam nữ hay khơng? THỰC NGHIỆM Xe máy Nữ 25 Nam 75 Tổng hàng 100 Buýt Xe đạp Tổng cột 100 125 250 120 205 400 220 330 650 LÍ THUYẾT Nữ Nam 38.46154 84.61538 126.9231 61.53846 135.3846 203.0769 P 0.002189 Kết luận • P (X>χ2) = 0.002189 > α = 0.05 • Bác bỏ giả thiết Ho ⇒ Cơ cấu sử dụng phương tiện giao thơng làm hai nhóm cơng nhân nam nữ khác Kết luận • FR=8.33 < Fcrit=18.51 • Bác bỏ giả thiết H0 ⇒ nam nữ khơng có khác cấu sử dụng phương tiện giao thơng Bài • Một cửa hàng lớn có bán loại giày A, B C Theo dõi số khách hàng mua loại giày ngày, người quản lí thu bảng số liệu sau • Với mức ý nghĩa α=1%, so sánh lượng tiêu thụ trung bình loại giày nói Anova: Single Factor SUMMARY Groups A B C ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total Count 5 SS 447.6 354 801.6 Sum Average Variance 110 22 14.5 161 32.2 45.7 173 34.6 28.3 df 12 14   MS F P-value F crit 223.8 7.586441 0.007418 6.926608 29.5       Kết luận • F=7.59 < Fcrit=6.93 • Bác bỏ giả thiết H0 ⇒ có khác biệt lượng tiêu thụ trung bình loại giày nói Bài • Tính tỉ số tương quan Y X hệ số xác định tập số liệu sau đây: X Y 15 13 25 22 10 15 17 20 21 X Y 10 10 20 25 25 18 30 14 30 10 • Có nhận xét mối quan hệ X Y? Correlation   X X Y 0.319844   Intercept X Coefficients 10.4 0.26 Y Kết luận • Tỉ số tương quan: R = 0.32 • Hệ số xác định: a = 0.26, b = 10.4 • Do R < 0.7 nên mức độ liên quan Y X nghèo nàn Bài • Bảng sau cho ta mẫu gồm 11 quan sát (xi,yi) từ tập hợp giá trị cặp đại lượng ngẫu nhiên (X,Y) X Y 0.9 -0.3 1.22 0.1 1.32 0.7 0.77 -0.28 1.3 -0.25 X Y 1.2 0.02 1.32 0.37 0.95 -0.7 1.45 0.55 1.3 0.35 1.2 0.32 a Tìm đường hồi quy Y X b Tính sai số tiêu chuẩn đường hồi quy c Tính tỉ số F để kiểm định đắn giả thiết: có hồi quy tuyến tính Y theo X SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.764225758 R Square 0.584041009 Adjusted R Square 0.537823343 Standard Error 0.289645139 Observations 11 ANOVA   Regression Residual Total   Intercept X df 10 SS MS F Significance F 1.060151239 1.060151239 12.6367483 0.006169123 0.755048761 0.083894307 1.8152      Coefficients Standard Error t Stat P-value -1.739476701 0.519230619 -3.350104244 0.008522131 1.547892012 0.435434656 3.554820432 0.006169123 Kết luận a Đường hồi quy: y = 1.55x – 1.74 b Sai số tiêu chuẩn đường hồi quy: 0.29 c F = 12.64 Fs = 0.006 < 0.05 nên bác bỏ giả thiết H0 ⇒ X Y có mối quan hệ tuyến tính với
- Xem thêm -

Xem thêm: Excel trong thong ke, Excel trong thong ke

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay