Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Vĩnh Long

9 76 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 14:31

C    x  x  dx D    x  x  dx - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 132 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018 MƠN: TỐN 12 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH LONG PHẦN TỰ LUẬN (2.0 điểm) Bài (0.75 điểm) Tính tích phân I   x 1  x  dx Bài (0,75 điểm) Tìm số phức z thỏa z  z số ảo Bài (0.5 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho I  2;1;1 mặt phẳng  P  : x  y  z   Viết phương trình mặt phẳng qua điểm I song song với mặt phẳng  P  - HẾT mamon TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN made 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 209 209 209 209 209 209 209 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dapan C D D C B D D B B A B A B A C C B A D D A D A C C D C B C D C B B A A A B D C A A A D B B D A mamon TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN made 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 485 485 485 485 485 485 485 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dapan A B B B D D B A A A C C D A A B D D C C B D C B A C C D B A B C C B D A A D C D B C D C C B B TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C D D B A D C C B D A D C D C C A C D C D C A B A B A B C A B B TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN TOAN 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B A A A C C B B D C A C A D C A D D D D B C B A B A B A C D D D A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018 MƠN: TỐN 12 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH LONG HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN (2.0 điểm) 1 Tính tích phân I   x 1  x  dx 0.75 1 I   x 1  x  dx   x 1  x  x  dx 0.25  x 2 x3 x  17 I       12  0.5 Tìm số phức z thỏa z  z số ảo 0.75 Đặt z  a  bi ,  a, b    z 2  a  b  Ta có:   0.5  a   a  a  Vậy z   2i  b  2 Trong không gian 0.25 với hệ tọa độ Oxyz, cho I  2;1;1 mặt phẳng  P  : x  y  z   Viết phương trình mặt phẳng qua điểm I song 0.5 song với mặt phẳng  P  Gọi   mặt phẳng qua điểm I  2;1;1 song song với mặt phẳng  P   Suy VTPT n    2;1;  0.25 Phương trình mặt phẳng   : x  y  z   0.25 - HẾT ... made 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 209 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 cautron... TOAN 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B A A A C C B B D C A C A D C A D D D D B C B A B A B A C D D D A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 20 1 7 -2 018
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Vĩnh Long, Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Vĩnh Long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay