Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT chuyên Lào Cai

8 144 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 14:22

ác định liên tục  có f ( x )  x   , f (0)  Biết f '( x )   x , tìm tất giá trị m để phương trình f ( x )  m có nghiệm thực phân biệt f (x) A  m  e B  m  e C m  e D  m  Câu 45: Cho số phức z thỏa mãn z   i  z   2i Biết biểu thức Q  z   4i  z   6i đạt giá trị nhỏ z = a + bi (a, b ∈ R) Tính P = a − 4b A P  2 B P  1333 272 C P  1 D P  691 272 Câu 46: Cho khối tứ diện tích V Gọi V ' thể tích khối đa diện có đỉnh trung điểm cạnh khối tứ diện cho, tính tỉ số k  V' nghiệm phương V trình nào? B x  x   C x  x   D x  x   A x  3x   Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình dạng Ax  By  Cz  D  0, ( A, B, C, D   có ƯCLN  A , B , C , D   Để mặt phẳng (P) qua điểm B 1;2; 1 cách gốc tọa độ O khoảng lớn đẳng thức sau đúng? 2 2 A A  B  C  D  46 B A2  B  C  D  24 2 2 D A2  B  C  D  42 C A  B  C  D  64 Câu 48: Giả sử M điểm mặt phẳng phức biểu diễn số phức z Quỹ tích điểm M thoả mãn kiện z   i = là? Trang 5/8 - Mã đề thi 001 A Đường tròn tâm I(1;1) bán kính R = B Đường tròn tâm I(-1;1) bán kính R = C Đường tròn tâm I(-1;-1) bán kính R = D Đường tròn tâm I(1;-1) bán kính R = Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu  S  :  x  1   y     z  3  16 Tìm tọa độ tâm I tính bán kính R (S) A I 1;2; 3 R  B I 1; 2; 3 R  16 C I 1;2; 3 R  16 Câu 50: Cho biết  2x  1  2x  A a  b  2 D I 1; 2;1 R  dx  a  b ln 2,  a, b    Khi đẳng thức sau đúng? B a2  4b   C a2  4b   D a2  4b  - HẾT Trang 6/8 - Mã đề thi 001 ĐÁP ÁN MÃ MƠN Tốn 12 Tốn 12 Tốn 12 Tốn 12 Tốn 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 MÃ ĐỀ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CÂU HỎI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ĐÁP ÁN D C A C D A C C D D D D A A A C B A D C B B B B C B B D D D C C C C A B A A B B C B B B A Trang 7/8 - Mã đề thi 001 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 1 1 46 47 48 49 50 A D D A D Trang 8/8 - Mã đề thi 001 ... 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán. .. Mã đề thi 001 ĐÁP ÁN MÃ MƠN Tốn 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán. .. D C C C C A B A A B B C B B B A Trang 7/8 - Mã đề thi 001 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 Toán 12 1 1 46 47 48 49 50 A D D A D Trang 8/8 - Mã đề thi 001
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT chuyên Lào Cai, Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT chuyên Lào Cai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay