Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán trường THPT Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh lần 2

6 283 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 14:22

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT CẨM XUYÊN (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN THI: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 002 Câu 1: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng   : y  z   Khẳng định sau sai? A     Oyz  B   cắt  Oxy  C    Ox D   / /Ox Câu 2: Trong không gian Oxyz cho A  2;1,  , B  4;3;  Các kết luận sau kết luận sai?   A Vectơ AB  2; 2;  vng góc với vectơ u 1;1; 2   B Tọa độ vectơ AB  2; 2;  C Độ dài AB D Trung điểm I AB I (6; 4; 2) Câu 3: Biết hai hàm số y  f ( x) có y  f '( x)  ( x  1) Hàm số y  f ( x) có điểm cực trị?  B C D A Câu 4: Ngày 8-3, An chọn hai hộp quà 10 hộp quà để tặng cho bạn Hỏi An có cách chọn quà ? A A102 B C210 C 102 D C102 Câu 5: Cho tam giác ABC cân A , đường cao AH AH  , BC  Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh tao thành quay tam giác ABC quanh trục BC A V  9 B V  15 C V  18 D V  30   Câu 6: Tìm họ nguyên hàm hàm số: F ( x)      dx x  1 A F ( x)    x  C B F ( x)   x  C C F ( x)     C x x x Câu 7: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A  2xdx  x  C C D F ( x)    x  C x3 x x B  e dx  e  C D  cos xdx  sin x  C  x dx  ln x  C Câu 8: Đồ thị hàm số y  ax3  bx  c cho hình bên Mệnh đề sau đúng? A a  0, b  0, c  B a  0, b  0, c  C a  0, b  0, c  D a  0, b  0, c  Trang 1/6 - Mã đề thi 002 x 1 dx : x 1 A I  ln B I   ln C I   ln x3 Câu 10: Giới hạn lim bằng: x  x B C  A  Câu 11: Trong hàm số sau hàm số đồng biến  ? 3 A y  x  x B y  x3  x  C y  x Câu 9: Kết  D I   ln D D y  x2 x 1 3x 1 Câu 12: Tập nghiệm bất phương trình:  0,5     là: 2 A 1;   B  ;1 C  ; 1 D  1;   Câu 13: Tính thể tích khối chóp tứ giác có diện tích đáy a , khoảng cách từ đỉnh đến đáy a A a B 3a C a D a 3 Câu 14: Trong không gian Oxyz , cho điểm M  2;3;  ,   : x  y  z   Phương trình mặt phẳng qua M song song với mặt phẳng   là: A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   Câu 15: Cho hàm số y  f  x  liên tục  đồng thời có bảng biến thiên hình vẽ Phát biểu sau sai? A Phương trình: f  x    có nghiệm.phân biệt B Phương trình: f  x    có nghiệm.phân biệt C Phương trình: f  x   3 có nghiệm.phân biệt D Phương trình: f  x    có nghiệm.phân biệt Câu 16: Biết log a   a   Tính I  log : a Câu 17: Hình phẳng (H) giới hạn đường y  3x , y  hai đường x  0, x  Cơng thức sau tính diện tích hình phẳng (H)? A I  2 A S    xdx Câu 18: Cho hàm số y  B I  C I  D I  B S   xdx C S    3xdx 0 D S    x dx x2 có đồ thị  C  Số điểm có tọa độ nguyên thuộc  C  là: x 1 B C D A Câu 19: Tìm tập nghiệm bất phương trình log ( x  1)  log ( x  1)  log ( x  3)  A 1;   B  3;   C 1;   D  3;   Trang 2/6 - Mã đề thi 002 Câu 20: Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy hình vng cạnh Tam giác SAB vng cân S nằm mặt phẳng vng góc với mặt đáy Thể tích khối chóp S ABCD A 144 B 36 C 54 D 108 Câu 21: Người ta sử dụng log x để tìm xem số nguyên dương có chữ số Ví dụ số A số ngun dương có n chữ số n   log A  với  X  phần nguyên số X Hỏi A  20182017 có chữ số? A 6669 B 6668 C 6666 D 6667 Câu 22: Cho hàm số f  x   sinx  cos x , Tìm m để phương trình f '  x   m có nghiệm A m   3;3  B m   5;  C m   3;3 D m    5;  20   Câu 23: Tìm số hạng khơng chứa x  x   x  A 4845 B 4485 C 4845 D 4485 Câu 24: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt cầu  S  : x  y  z  x  y  z   mặt 2 phẳng   :2 x  y  z  15  Mặt phẳng (P) song song với   tiếp xúc với  S  là: A  P  :2 x  y  z  15  B  P  :2 x  y  z  15  C  P  :2 x  y  z   D  P  :2 x  y  z   x 1 cắt hai điểm A, B Tính độ dài đoạn thẳng AB x 1 A AB  2 B AB  C AB  D AB  Câu 26: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng (P) qua điểm A(2;3;3) song song với giá hai vectơ   a  (1;0; 2) b  (1;3;1) có phương trình là: Câu 25: Biết đồ thị hai hàm số y   x  y  A x  y  3z  14  B x  y  12  C x  y  z   D x  y  z   Câu 27: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , M trung điểm BC , 3a  SAM   ( ABC ) , SA   SBC  , SA  Tính góc hai mặt phẳng  SBC   ABC  0 A 90 B 30 C 600 D 450 Câu 28: Trong không gian Oxyz , cho điểm M 1; 2;3 Hình chiếu vng góc M lên trục tọa độ Ox , Oy , Oz A, B, C Tính thể tích tứ diện OABC A V  B V  C V  D V  Câu 29: Cho hình phẳng giới hạn đường y  x, y  x, x  0, x  quay xung quanh trục Ox Thể tích khối tròn xoay tạo thành bằng: 2 8 4 A V  B V  C V  D V   3 x3 có đường tiệm cận? x 4 A B C D Câu 31: Cho hình lăng trụ ABC A ' B ' C ' có tất cạnh a Tính khoảng cách d từ điểm M trung điểm AA ' đến mặt phẳng  AB ' C ' Câu 30: Đồ thị hàm số y  A d  a 21 B d  a 21 14 C d  a D d  a Trang 3/6 - Mã đề thi 002 mx đạt giá trị lớn x  1 x2  A m  B m  C m  D m  I Câu 33: Cho nửa đường tròn đường kính AB  , điểm I nằm cung AB tam giác ABC vng cân C tạo thành hình phẳng  H  (như hình vẽ Câu 32: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  bên) Tính thể tích V vật thể tròn xoay quanh hình  H  quanh trục CI A 18 B 9 C 8 D 27 B A C Câu 34: Tìm tất giá trị tham số m để bất phương trình  3m  112 x    m  x  3x  có nghiệm với x  A m  2 B m  2 C m  2 D m  2 Câu 35: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên Tìm số nghiệm phương trình f  f  x    A B C D Câu 36: Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x3  x  mx  m cắt đường thẳng y  2 ba điểm A, B, C cho AB  BC A m  B m tùy ý C m  D m  Câu 37: Biết I   dx  a ln  b ln Tính giá trị P  a  ab  b x 3x  A P  12 B P  C P  Câu 38: Cho khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' có tất cạnh a Tính cơsin góc hai mặt phẳng  AB ' C '  A ' BC  A B 7 C D 21 D P  A C B C' A' B' Câu 39: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho A 1; 2;0  , B  0;1;1 ; C (2;1;0) Cho mệnh đề sau: 1) Diện tích tam giác ABC 2) Chu vi tam giác 7 3 4) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC I (1;1; ) 3) Tam giác ABC nhọn Số mệnh đề sai là? A B C D 2 Câu 40: Đồ thị hàm số y  x  2mx  m  có ba điểm cực trị, ba điểm cực trị với gốc tọa độ O bốn đỉnh tứ giác nội tiếp đường tròn Giá trị m thỏa mãn:  A m  0;  B m   ;0  C m   2;   D m   2;  Trang 4/6 - Mã đề thi 002 Câu 41: Cho  H  hình phẳng giới hạn đường y  x3  x  x , y y  x (phần tơ đen) Tính diện tích hình phẳng  H  A B 11 C 12 O x D Câu 42: Cho phương trình 1  sin x  cos x  1  cos x  sin x  sin x Tổng nghiệm phương trình khoảng  0;   là: 3 2 C D  Câu 43: Trong hộp có n cầu đánh số từ đến n Lấy ngẫu nhiên lúc cầu từ hộp Tính xác suất để cầu lấy có đánh số nhỏ k có đánh số lớn k với k  ,1  k  n A A P  B 2k  n  k  1 n  n  1 B P  2k  n  k  n  n  1 C P   k  1 n  k  1 n  n  1 D P   k  1 n  k  n  n  1 Câu 44: Xét bất phương trình log 22 x  2(m  1) log x   Tìm tất giá trị tham số m để bất phương trình có nghiệm thuộc khoảng   2;      B m    ;0  C m    ;       Câu 45: Đồ thị hàm số y  x  x cắt đường thẳng d : y  m điểm phân biệt tạo hình phẳng có diện tích S1 , S , S3 thỏa mãn S1  S  S3 (như hình vẽ) Giá trị m số hữu tỷ tối giản có a dạng m   ( a, b  N ) Giá trị T  a  b bằng: b A 29 B C 11 D 25 A m   ;0  D m   0;   y O S3 x y =m S2 S1 Câu 46: Trong không gian Oxyz , cho điểm A 1; 4;3 mặt phẳng ( P ) : y  z  Tìm điểm B thuộc ( P) , điểm C thuộc mặt phẳng  Oxy  cho chu vi tam giác ABC bé Giá trị chu vi tam giác ABC bé là:  A B C D Câu 47: Một thầy giáo có 12 sách đơi khác nhau, có sách văn học, sách âm nhạc sách hội họa Thầy lấy ngẫu nhiên đem tặng cho học sinh em Tính xác suất để sau tặng xong thể loại văn học, âm nhạc, hội họa lại 115 113 A P  B P  C P  D P  132 132 a3 Gọi J điểm cách tất mặt hình chóp Tính khoảng cách d từ J đến mặt phẳng  ABCD  Câu 48: Cho hình chóp tứ giác S ABCD , có cạnh đáy a tích V  A d  a 3 B d  a C d  a D d  a Trang 5/6 - Mã đề thi 002 Câu 49: Cho hàm số y  f  x  liên tục dương  , hình phẳng giới hạn đường y  g  x    x  1 f  x  x  1 , trục hoành, x  1; x  có diện tích Tính tích phân I   f  x  dx A I  10 B I  20 C I   x2 1 4 3 2 Câu 50: Cho hệ phương trình:   2 x  y   x  y   A T  B T  5 y2   y x  C d  D I  có nghiệm  x; y  , tính T  x  y D T  - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 002 ... đến mặt phẳng  AB ' C ' Câu 30: Đồ thị hàm số y  A d  a 21 B d  a 21 14 C d  a D d  a Trang 3/6 - Mã đề thi 0 02 mx đạt giá trị lớn x  1 x2  A m  B m  C m  D m  I Câu 33: Cho nửa...  2;   D m   2;  Trang 4/6 - Mã đề thi 0 02 Câu 41: Cho  H  hình phẳng giới hạn đường y  x3  x  x , y y  x (phần tơ đen) Tính diện tích hình phẳng  H  A B 11 C 12 O x D Câu 42: ... tất giá trị tham số m để bất phương trình  3m  1 12 x    m  x  3x  có nghiệm với x  A m  2 B m  2 C m  2 D m  2 Câu 35: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên Tìm số nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán trường THPT Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh lần 2, Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán trường THPT Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh lần 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay